ORDIN nr. 407 din 26 iulie 1999pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • nr. 407 din 26 iulie 1999
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • nr. 991 din 26 august 1999
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 28 octombrie 1999  Ministrul transporturilor şi ministrul de interne,în temeiul art. 11 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, al art. 41, 42 şi al art. 57 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998, republicată, în temeiul art. 3 pct. 56 şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit ce depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare după 15 zile de la data publicării lui.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile contrare cu acelaşi obiect de reglementare.Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministru de interne,Mircea Muresan,secretar de stat  +  AnexăNORMEprivind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit ce depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998, republicată.  +  Articolul 2Circulaţia vehiculelor rutiere care depăşesc limitele maxime admise de greutate şi/sau de gabarit prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b), cu sau fără incarcatura, se desfăşoară pe drumurile publice numai dacă acestea sunt înmatriculate, corespund din punct de vedere al stării tehnice şi al cerinţelor de siguranţă a circulaţiei şi au autorizaţie specială de transport eliberata de administratorul drumului pe care circulă.  +  Articolul 3Tonajele totale maxime admise pentru vehicule, prevăzute la lit. B) din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, sunt corespunzătoare tuturor categoriilor de drum.  +  Articolul 4În sensul prezentelor norme: a) prin limita de greutate depăşită se înţelege depăşirea a cel puţin uneia dintre limitele maxime admise de greutate totală sau pe osii faţă de cele cuprinse în anexele nr. 1a) şi 1b), în funcţie de categoria drumului pe care se circula şi de schema configuraţiei osiilor; b) prin dimensiuni de gabarit depăşite se înţelege depăşirea a cel puţin uneia dintre limitele maxime admise de lungime, latime sau înălţime faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1a), în funcţie de tipul autovehiculului sau al combinatiei de vehicule; c) prin greutate totală a convoiului se înţelege greutatea cumulată a vehiculului tragator, a mijlocului propriu-zis de transport, a încărcăturii, a dispozitivului de fixare şi a repartitorului de sarcina;     d) I.G.P. - Inspectoratul General al Poliţiei;    e) R.A.R. - Regia Autonomă "Registrul Auto Roman";    f) A.R.R. - Autoritatea Rutiera Română;    g) A.N.D. - Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor                     din România";    h) D.R.D.P. - Direcţia regionala de drumuri şi poduri;    i) S.D.N. - Secţia de drumuri naţionale;    j) A.C.I - Agenţia de control şi încasare;    k) pctf - punct de control pentru trecerea frontierei;    l) E.M.C.A.T.R - echipaj mobil de control şi autorizare transporturi                     rutiere;    m) C.M.R. - documentul eliberat în baza Convenţiei referitoare la                     contractul de transport internaţional de mărfuri pe cale                     rutiera;    n) carnet TIR - documentul eliberat în baza Convenţiei vamale relative la                     transportul internaţional al mărfurilor;    o) T.I.R. - transport internaţional rutier.  +  Articolul 5Eliberarea avizului prealabil omologării de către R.A.R., potrivit prezentelor norme, precum şi a autorizaţiei speciale de transport pentru trenuri rutiere şi vehicule articulate se condiţioneaza de respectarea masei maxime remorcabile, cu/fără dispozitiv de franare, înscrisă în raportul de verificare tehnica în vederea omologării, efectuat de R.A.R.  +  Articolul 6 (1) Circulaţia vehiculelor de transport marfa pe DN1 Bucureşti-Otopeni-Ploiesti este interzisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului transporturilor şi ministrului de interne nr. 271/937/1999 privind circulaţia autovehiculelor de transport marfa cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 t pe DN1 (E60) sectorul Bucureşti-Ploiesti, nepublicat. (2) Fac excepţie transporturile pentru care nu exista alta posibilitate de acces. (3) Vehiculele care efectuează transporturile de marfa prevăzute la alin. (2) se autorizeaza în conformitate cu prevederile metodologiei comune elaborate de A.N.D. şi I.G.P. (4) Pentru transporturile ce depăşesc limitele maxime admise de greutate şi/sau de gabarit, care nu pot parcurge alte trasee datorită caracteristicilor tehnice ale încărcăturii şi ale drumului, A.N.D. poate elibera autorizaţii speciale de transport.  +  Articolul 7Majorarea limitelor maxime admise de greutate prevăzute la lit. A) din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, se va realiza numai după receptionarea sectoarelor de drumuri reabilitate, verificate din punct de vedere al capacităţii portante realizate, şi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica.  +  Articolul 8Verificarea prin cantarirea greutatilor pe axe şi a celor totale, precum şi prin măsurarea dimensiunilor de gabarit la vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice, precum şi tarifarea pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit se efectuează de către personalul A.N.D. în pctf şi, pe reţeaua interna de drumuri, de personalul administratorului acesteia.  +  Articolul 9Avizarea şi/sau autorizarea circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit se efectuează de către administratorul drumului pe care circulă acestea, în conformitate cu prevederile art. 24 şi ale anexelor nr. 1c), 2 şi 3, privind limitele de competenţa.  +  Capitolul 2 Eliberarea avizelor de principiu  +  Articolul 10Proiectarea, execuţia sau contractarea în ţara ori importul de vehicule rutiere, utilaje, agregate, instalaţii, confecţii metalice, prefabricate, ansambluri şi subansambluri, piese, de colete de orice fel, care, la circulaţia pe drumurile publice sau la transport, prezintă depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit faţă de cele prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b) se efectuează numai cu avizul de principiu al A.N.D. în ceea ce priveşte posibilitatea de circulaţie şi de transport pe drumurile publice.  +  Articolul 11 (1) Avizul de principiu se eliberează la cererea: a) unităţii de proiectare, în cazul proiectării şi execuţiei în ţara a vehiculelor rutiere şi a bunurilor prevăzute la art. 10; b) beneficiarului sau a furnizorului, în cazul achiziţionării de vehicule rutiere sau a bunurilor prevăzute la art. 12. (2) Solicitanţii vor prezenta o documentaţie cuprinzând cel puţin următoarele: a) caracteristicile de greutate şi dimensiunile de gabarit proprii bunului, precum şi cele rezultate la transport; b) desen la scara, din care să reiasă dimensiunile bunului şi cele rezultate la transport; c) traseul pe care urmează să se deplaseze.  +  Articolul 12Din faza de proiectare se va urmări diminuarea la minimum a dimensiunilor bunurilor ce se transporta, prin secţionare, tronsonare şi demontare a ansamblurilor, subansamblurilor şi accesoriilor, astfel încât transportul rutier să se efectueze pe cat posibil fără demontari şi remontari ale instalaţiilor ce traverseaza drumurile publice. De asemenea, se va urmări ca greutatea totală şi pe osii ale vehiculelor ce transporta aceste bunuri să se încadreze în limitele maxime ce pot fi autorizate, prevăzute în anexa nr. 1c).  +  Articolul 13 (1) Avizele de principiu se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2), pentru cazurile în care nu sunt necesare studii şi cercetări suplimentare pe teren. (2) Pentru situaţiile în care sunt necesare studii şi cercetări suplimentare pe teren va fi întocmit un proiect de transport de către o unitate de specialitate agreată de administratorul drumului. Cheltuielile corespunzătoare studiilor, cercetărilor şi întocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant. (3) Proiectul de transport se întocmeşte strict în funcţie de caracteristicile reale ale transportului. (4) Eventualele lucrări de amenajări rutiere impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul execuţiei şi recepţionate de administratorii reţelelor respective înaintea parcurgerii traseului. Documentaţia tehnica a lucrărilor va fi avizată, înaintea începerii execuţiei, de către A.N.D. pentru drumurile naţionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenţa se stabileşte de către administratorul acestora. Cheltuielile corespunzătoare execuţiei lucrărilor vor fi suportate de solicitant.  +  Capitolul 3 Eliberarea avizelor prealabile omologării  +  Articolul 14 (1) Pentru omologarea de către R.A.R. a vehiculelor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1a) şi 1b), în vederea obţinerii cărţii de identitate a vehiculului, este necesar avizul prealabil omologării, eliberat de A.N.D. (2) Avizul prealabil omologării se eliberează la cerere, în termen de cel mult 30 de zile, cu plata tarifelor corespunzătoare.  +  Articolul 15Concomitent cu eliberarea avizului prealabil omologării, A.N.D. emite şi autorizaţia specială de transport, în conformitate cu prevederile art. 25.  +  Articolul 16În cazul în care, ulterior obţinerii avizului prealabil prevăzut la art. 14, vehiculul suporta modificări ale caracteristicilor tehnice ce privesc modificări de masa şi/sau de gabarit, pentru care este necesară o noua omologare, este obligatorie şi obţinerea unui nou aviz prealabil acesteia, eliberat de A.N.D.  +  Capitolul 4 Eliberarea avizelor prealabile efectuării transporturilor  +  Articolul 17 (1) Avizele prealabile efectuării transporturilor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit se emit, la cerere, de către administratorul reţelei rutiere pentru rutele cu cheltuielile cele mai mici, ţinându-se seama de restricţiile de circulaţie existente la data efectuării transportului, în limitele de competenţa şi conform precizărilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, şi se tarifeaza corespunzător. (2) Pentru autovehiculele care efectuează transporturi în trafic internaţional A.N.D. eliberează, la cerere, un aviz prealabil efectuării transportului. Până la obţinerea autorizaţiei speciale de transport transportul destinat exportului se poate efectua şi în baza avizului prealabil efectuării transportului, tarifarea făcându-se la agenţia A.N.D. din pctf, în funcţie de caracteristicile reale de greutate pe axe, totală şi de gabarit ale convoiului. În cazul în care, în relaţia de trafic direct, originea sau destinaţia se afla pe alta reţea de drumuri publice decât drumurile naţionale se impune avizarea sau autorizarea de către administratorul sectoarelor de drum pe care se circula.  +  Capitolul 5 Eliberarea autorizaţiilor speciale de transport  +  Articolul 18Limitele de competenţa ale unităţilor de drumuri pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport sunt prevăzute în anexele nr. 2-4.  +  Articolul 19Autorizaţiile solicitate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne se eliberează, la cerere, numai de către A.N.D. pentru drumurile naţionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenţa se stabileşte de către administratorul acestora.  +  Articolul 20 (1) Pentru situaţiile în care sunt necesare studii şi cercetări suplimentare pe teren va fi întocmit un proiect de transport de către o unitate de specialitate agreată de administratorul drumului. Cheltuielile corespunzătoare studiilor, cercetărilor şi întocmirii proiectului de transport vor fi suportate de solicitant. (2) Proiectul de transport se întocmeşte strict în funcţie de caracteristicile reale ale transportului. (3) Eventualele lucrări impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe parcursul execuţiei şi recepţionate de administratorii reţelelor respective înaintea parcurgerii traseului. Documentaţia tehnica a lucrărilor va fi avizată înaintea începerii execuţiei de către A.N.D. pentru drumurile naţionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenţa se stabileşte de către administratorul acestora. Cheltuielile corespunzătoare execuţiei lucrărilor vor fi suportate de solicitant.  +  Articolul 21Autorizaţiile speciale de transport se eliberează la cerere, contra cost, ţinându-se seama de: a) condiţiile impuse de avizul prevăzut la art. 17 şi de proiectul de transport, în cazurile prevăzute la art. 20; b) siguranţa în circulaţie pe timp de iarna-vara, zi-noapte; c) capacitatea portanta a sistemului rutier şi a lucrărilor de arta; d) necesitatea protejării tuturor accesoriilor drumurilor sau care traverseaza drumul.  +  Articolul 22Autorizaţiile speciale de transport se emit pentru perioade limitate, ţinându-se seama de restricţiile de circulaţie cu caracter temporar sau permanent, ce impun ocolirea sectoarelor restrictionate.  +  Articolul 23Până la definitivarea unor studii privind instituirea barierelor de dezghet administratorul drumului, cu acordul organelor de poliţie rutiera, poate institui restrictii în perioade de umiditate maxima, pe zone (şes-munte), diminuand limitele maxime admise de greutate pe osii cu 20%, procent rezultat prin trecerea limitei prevăzute pe osia simpla de la categoria drumurilor modernizate europene (E) la categoria imediat inferioară a altor drumuri modernizate.  +  Articolul 24 (1) Limitele maxime de greutate pe osii, ce pot fi autorizate în funcţie de categoria drumului pe care se circula, prevăzute la lit. A) din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, pot fi depăşite cu: a) 3,5 tone pentru osia simpla; b) 6,0 tone pentru osia dubla (tandem); c) 7,0 tone pentru osia tripla (tridem). (2) În mod excepţional se pot autoriza transporturi de interes naţional, cu depăşiri de greutate pe configuratii de osii peste limitele prevăzute la alin. (1), pentru care nu exista posibilitatea tehnica de diminuare a greutatii încărcăturii sau a înlocuirii mijlocului de transport, în condiţiile prevăzute la art. 20 şi cu plata tarifului corespunzător.  +  Articolul 25Autorizaţiile speciale de transport au o perioadă de valabilitate stabilită după cum urmează: a) 12 luni pentru vehiculele înmatriculate în România:- pe unul sau mai multe trasee prestabilite, cu un număr limitat de curse, perioada putând fi redusă în cazuri excepţionale, justificate prin documente contractuale în vigoare la data solicitării, din care să rezulte ca vehiculul este utilizat o perioadă limitată. Dacă autorizaţiile speciale de transport sunt eliberate pentru autovehicule care efectuează trafic internaţional, ele cuprind în mod obligatoriu o anexa pentru vizarea de către A.C.I. la ieşirea şi intrarea din/în România;- pe drumurile naţionale din România, în cazul în care solicitantul nu poate stabili trasee. În acest caz autorizaţiile speciale de transport se eliberează la un rulaj mediu lunar de cel puţin 1.000 km cu incarcatura, autorizaţia specială de transport având ca anexa obligatorie restrictii de circulaţie temporare sau permanente, cu respectarea prevederilor art. 24;- pentru alte drumuri publice decât cele naţionale, în cazul în care nu pot fi stabilite trasee, rulajul mediu lunar va fi apreciat de administratorul drumului şi condiţionat de eventualele restrictii de circulaţie; b) maximum 30 de zile pentru traseu unic dus, dus-întors, mai multe curse identice sau în circuit.  +  Articolul 26Limitele maxime de greutate şi/sau de gabarit, pentru care se pot elibera autorizaţiile speciale de transport prevăzute la art. 25 lit. a), sunt: a) 60,0 tone pentru greutatea totală a convoiului; b) cele prevăzute în anexa nr. 1c) pentru greutatile pe osii; c) 3,20 m pentru latime; d) 4,20 m pentru înălţime; e) 30,0 m pentru lungime.  +  Articolul 27 (1) Autorizaţiile speciale de transport prevăzute la art. 15 şi la art. 25 lit. a) se reinnoiesc pentru o noua perioada de 12 luni, dacă solicitarea transportatorului a fost facuta înaintea expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiei speciale de transport şi dacă sunt respectate condiţiile impuse de reglementările în vigoare. (2) Autorizaţiile speciale de transport prevăzute la art. 15 şi la art. 25 lit. a) se reinnoiesc numai de administratorul drumului pe care se circula. (3) Reînnoirea autorizaţiilor speciale de transport prevăzute la alin. (1) se poate face la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autorizaţiei speciale de transport, dacă: a) se menţin caracteristicile tehnice autorizate iniţial; b) se menţin aceleaşi numere de înmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier.  +  Articolul 28 (1) Autorizaţiile speciale de transport prevăzute la art. 25 lit. b) pot fi prelungite de emitent, fără plata tarifelor. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor speciale de transport prevăzute la alin. (1) este posibila pentru o singura perioada de cel mult 30 de zile, în următoarele condiţii: a) la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autorizaţiei speciale de transport; b) dacă se menţin caracteristicile tehnice autorizate iniţial; c) dacă se menţin aceleaşi numere de înmatriculare a vehiculelor componente ale ansamblului rutier; d) confirmarea în scris a administratorului drumului, pentru care urmează sa expire valabilitatea autorizaţiei speciale de transport, asupra neefectuarii totale sau parţiale a transporturilor respective, după verificarea prealabilă.  +  Articolul 29 (1) Autorizaţiile speciale de transport prevăzute la art. 25 lit. b) pot fi reînnoite de către emitent, în cazul depăşirii cu cel mult 10 zile calendaristice a termenului de valabilitate, în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b)-d), cu achitarea tarifului de eliberare a autorizaţiei speciale de transport şi a diferenţelor rezultate din recalcularea tarifelor. (2) În cazul depăşirii termenului de valabilitate a autorizaţiilor speciale de transport prevăzute la art. 24 lit. b) cu peste 10 zile calendaristice, acestea nu se reinnoiesc. În aceasta situaţie se eliberează o noua autorizaţie specială de transport, în condiţiile prevăzute la art. 21.  +  Articolul 30În cazul neefectuarii în totalitate a transporturilor autorizate, după prelungirea termenului de valabilitate, emitentul poate acorda o noua autorizaţie specială de transport, în condiţiile art. 29 alin. (1), cu prelungire conform art. 28 alin. (2).  +  Articolul 31Autorizaţiile speciale de transport prevăzute la art. 25 lit. b) se pot elibera pentru o cursa dus, dus-întors, mai multe curse identice sau în circuit.  +  Articolul 32Pierderea autorizaţiei speciale de transport determina solicitarea eliberării unei noi autorizaţii speciale de transport, cu plata integrală a tarifelor în vigoare.  +  Articolul 33Cererea pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se va completa integral de către solicitant cu date şi caracteristici reale, urmările nerespectării acestora atragand responsabilitatea transportatorului.  +  Articolul 34În funcţie de limitele de competenţa, termenele maxime pentru eliberarea avizelor prealabile şi a autorizaţiilor speciale de transport sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 35În cazul în care pe traseul solicitat exista obstacole care impun limitare de gabarit în înălţime sau latime, la eliberarea autorizaţiei speciale de transport se vor avea în vedere spaţiile de siguranţă necesare, astfel: a) pentru înălţime: minimum 10 cm; b) pentru latime: minimum 20 cm de fiecare parte.  +  Articolul 36În cazul în care mijlocul de transport este prevăzut din construcţie cu dispozitive care permit reducerea inaltimii, acest sistem se va menţiona în mod obligatoriu în cererea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, cu specificarea limitei minime posibile de înălţime.  +  Articolul 37În cazul cantaririi autovehiculelor se admit următoarele tolerante: a) în agenţiile din pctf, pe instalaţii fixe de cantarire:- pentru osia simpla + 200 kg;- pentru osia dubla (tandem) + 400 kg;- pentru osia tripla (tridem) + 500 kg;- pentru greutatea totală a autovehiculului + 500 kg; b) de către E.M.C.A.T.R., pe instalaţiile portabile de cantarire:- pentru osia simpla + 200 kg;- pentru osia dubla (tandem) + 400 kg;- pentru osia tripla (tridem) + 500 kg;- pentru greutatea totală a autovehiculului: suma tolerantelor pe configuratiile osiilor autovehiculului.  +  Articolul 38În cazul masurarii efective a dimensiunilor de gabarit se admit următoarele tolerante: a) înălţime: + 5 cm; b) latime: + 5 cm; c) lungime: + 10 cm.  +  Articolul 39În situaţiile în care instalaţiile de cantarire prevăzute la art. 37 nu funcţionează sau în lipsa acestora, greutatea totală se stabileşte din documentele aflate la bordul autovehiculului: C.M.R., carnet TIR, factura, certificat de înmatriculare etc., fără aplicarea tolerantelor.  +  Articolul 40În cazul în care se depăşeşte una dintre limitele de greutate sau de gabarit prevăzute în autorizaţia specială de transport, se eliberează o noua autorizaţie, achitandu-se tariful pentru autorizare şi diferenţele rezultate din recalcularea tarifelor.  +  Capitolul 6 Condiţii de efectuare a transporturilor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit  +  Articolul 41Transportatorul este obligat să respecte condiţiile impuse prin autorizaţia specială de transport.  +  Articolul 42 (1) Vehiculele care depăşesc limitele maxime admise de greutate şi/sau de gabarit pot circula pe drumurile publice în baza autorizării efectuate de către administratorul drumului public, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentele norme, cele cuprinse în reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice din România, precum şi cele prevăzute în orice alte acte normative ce privesc circulaţia pe drumurile publice şi care se afla în vigoare. (2) Se exceptează de la plata autorizaţiilor speciale de transport autospecialele destinate stingerii incendiilor, aparţinând Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, aflate în misiune, precum şi autospecializatele aparţinând administratorului reţelei rutiere, în condiţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cu respectarea semnalizarii restrictiilor de circulaţie.  +  Articolul 43Pentru tractarea remorcilor, sistemele de prindere-cuplare ale tractorului şi remorcii vor fi supuse unor verificări tehnice suplimentare, efectuate de personal autorizat, folosind mijloace tehnice de defectoscopie nedistructiva. Prin buletin de analiza defectoscopica se vor certifica constatările făcute cu privire la defectele materialului, slabiri ale structurii sau efectuarea de reparaţii cu adăugarea de alte metale (suduri) la carling sau cupla. O copie de pe buletinul de analiza va fi ataşată documentelor ce însoţesc transportul, pentru a putea fi prezentată organelor de control.  +  Articolul 44Mijloacele de transport vor fi dotate cu echipament complet - trusa cu scule, accesorii şi altele asemenea - în stare buna, pentru intervenţie imediata în caz de necesitate, inclusiv cu accesorii necesare pentru perioada de iarna (lopata, nisip, lanturi antiderapante).  +  Articolul 45Incarcatura de pe mijlocul de transport se fixează şi se ancoreaza de către transportator. În cazul în care este necesar un proiect de coletaj întocmit de o unitate de proiectare autorizata pentru astfel de lucrări, fixarea şi ancorarea se vor face potrivit acestuia. Transportatorul şi/sau unitatea de proiectare, după caz, sunt răspunzătoare de prejudiciile şi accidentele produse prin neluarea măsurilor de ancorare în siguranţa a obiectului pe timpul transportului.  +  Articolul 46 (1) La semnalizarea şi solicitarea personalului autorizat, transportatorul este obligat sa oprească convoiul şi să prezinte autorizaţia specială de transport pe baza căreia se efectuează transportul, să respecte indicaţiile speciale pe care le primeşte şi sa supună convoiul verificărilor de greutate pe axe, totală şi de gabarit, efectuate cu sau fără instalaţiile de cantarire. (2) Oprirea convoiului se face de către organele de poliţie. Verificarea tuturor documentelor specifice transportului cu depăşiri de limite masice şi/sau de gabarit, emise de administratorul reţelei rutiere, se efectuează de către reprezentanţii autorizaţi ai acestuia, în baza prezentării legitimatiei nominale.  +  Articolul 47Pentru subtraversarea conductelor, reţelelor aeriene şi a altor instalaţii, solicitantul autorizaţiei speciale de transport va obţine înaintea plecării în cursa avizele unităţilor care le administrează, în vederea ridicării, demontarii şi remontarii acestora, după caz.  +  Articolul 48 (1) Traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată, unde exista semnalizare automată, se va efectua în maximum 30 de secunde. (2) Orice depasire a timpului de trecere se va face numai cu avizul prealabil al organelor care administrează calea ferată.  +  Articolul 49 (1) Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată de către convoaiele cu gabarit depăşit se va obţine, în prealabil, aprobarea organelor care administrează calea ferată, în următoarele cazuri: a) lăţimi mai mari de 5,0 m; b) înălţimi mai mari de 4,5 m, în cazul liniilor electrificate; c) lungimi mai mari de 30,0 m. (2) Organele de administrare a caii ferate pot stabili şi alte condiţii de trecere pe pasajele la nivel cu calea ferată.  +  Articolul 50Trecerea pe poduri, pe pasaje superioare şi viaducte se va efectua cu viteza maxima de 10 km/h, fără opriri, fără socuri, pe banda din dreapta în sensul de mers sau conform condiţiilor speciale prevăzute în autorizaţie. În cazurile speciale prevăzute în autorizaţie trecerea se poate efectua prin tractare cu cablu.  +  Articolul 51Parcurgerea unui sector de drum fără autorizaţie specială de transport se sancţionează cu amendă contravenţională, precum şi cu suportarea despăgubirilor aduse administratorului drumului, potrivit legii.  +  Articolul 52Aplicarea amenzii contravenţionale nu exclude achitarea tarifelor pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport şi a tarifelor pentru depasire de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit.  +  Articolul 53Bunurile care depăşesc la transport limitele maxime admise de gabarit vor avea înscrise cu vopsea, pe lateral, dimensiunile de gabarit în poziţie de transport, în mm (lungime x latime x înălţime).  +  Articolul 54La depăşirea limitei maxime admise de latime a vehiculului sau a încărcăturii marginile laterale vor fi semnalizate vizibil, la partea din spate, cu tablite având aplicate benzi din folie retroreflectorizanta alb-roşu, având o inclinatie de 45°, descendente spre exteriorul vehiculului sau al încărcăturii, pe un fond având dimensiunile de 40 cm latime şi 1,20-1,50 m înălţime.  +  Articolul 55Dacă lăţimea convoiului în mers este cuprinsă între limita maxima admisă şi 3,20 m inclusiv, acesta va avea montata, suplimentar, în mod obligatoriu, în faţa şi în spate, câte o tablita avertizoare cu inscripţia "ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!", iar mijlocul de tractare va folosi continuu lampile girofar de culoare galbena.  +  Articolul 56În cazul în care lăţimea este cuprinsă între 3,20 m şi 4,50 m inclusiv, pe conturul lateral al încărcăturii se vor instala, suplimentar, becuri de semnalizare, la echidistante de cel mult 1,0 m. Totodată, convoiul va fi precedat în mers de un autovehicul echipat cu doua lampi girofar de culoare galbena, în funcţiune, dotat cu tablita cu inscripţia "ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!", montata astfel încât să fie cat mai vizibila din sensul opus de circulaţie.  +  Articolul 57Dacă lăţimea convoiului depăşeşte 4,50 m, pe lângă condiţiile prevăzute la art. 56, acesta va fi urmat de un vehicul dotat cu doua lampi girofar de culoare galbena, în funcţiune, şi cu tablita cu inscripţia "ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!", montata în spate.  +  Articolul 58Tablitele avertizoare cu inscripţia "ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!" vor avea dimensiunile de cel puţin 25 cm latime şi 100 cm lungime.  +  Articolul 59Tablitele avertizoare vor fi realizate cu folie retroreflectorizanta şi vor avea fond de culoare galbena cu înscris negru. Înălţimea caracterelor literelor va fi de cel puţin 15 cm.  +  Articolul 60Dacă înălţimea încărcăturii nu face vizibila din spate lumina de avertizare a lampilor girofar, se vor instala, suplimentar, în spatele încărcăturii, la înălţime de 2,5-3,0 m de la partea carosabilă, doua lampi girofar de culoare galbena, cu alimentare separată. Aceste lampi vor funcţiona tot timpul cat convoiul se afla pe partea carosabilă.  +  Articolul 61Lampile girofar cu lumini intermitente galbene vor fi montate astfel încât să fie vizibile de la o distanta de minimum 100 m.  +  Articolul 62Dubla însoţire prevăzută la art. 57 este obligatorie şi pentru cazurile în care lungimea totală a convoiului depăşeşte 30,0 m.  +  Articolul 63Echipajele autorizate care însoţesc transporturile cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit trebuie să fie formate din cel puţin două persoane pe autovehicul.  +  Articolul 64Pentru transporturile a căror greutate totală este mai mare de 60 de tone, trecerea pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se efectuează, obligatoriu, cu întreruperea temporară şi locală a circulaţiei, pentru traversarea singulara a lucrării de arta, prin insotirea şi dirijarea de către organele de poliţie rutiera. Transportatorul va solicita, înaintea eliberării autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru întreruperea temporară şi locală a circulaţiei.  +  Articolul 65 (1) Autorizaţia specială de transport pentru depasire de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit, în original, trebuie să însoţească transportul şi este valabilă doar pentru traseul, sensul, perioada şi caracteristicile autorizate. (2) Transportatorul are obligaţia să prezinte autorizaţia specială de transport pe parcursul efectuării cursei tuturor organelor de control abilitate.  +  Articolul 66În situaţia în care se transporta pe platforme utilaje autopropulsate care la transport depăşesc limitele maxime admise de înălţime, la subtraversarea unor obstacole utilajul poate fi coborat de pe mijlocul de transport, astfel încât sa parcurga zona respectiva pe rotile proprii. În cazul în care utilajul este senilat, deplasarea se poate efectua numai pe papuci de cauciuc sau pe un pat de dulapi din lemn, pentru protejarea suprafeţei de rulare a părţii carosabile. Montarea şi demontarea suportului de rulare se fac prin grija transportatorului.  +  Articolul 67În cazul în care înălţimea sau lăţimea transportului depăşeşte gabaritul de libera trecere în dreptul consolelor sau portalelor de semnalizare rutiera, trecerea se va efectua prin ocolirea sau demontarea şi remontarea acestora prin grija şi cheltuiala beneficiarului de transport sau transportatorului, cu avizul şi în prezenta delegatului unităţii care administrează drumul respectiv.  +  Articolul 68 (1) În cazul transporturilor a căror latime impune întreruperea temporară şi locală a circulaţiei, cu însoţire şi prin dirijare de către organele de poliţie rutiera, transportatorul este obligat să obţină aprobarea I.G.P. şi sa întocmească un program de transport etapizat. Programul se va stabili de comun acord cu poliţia rutiera şi va fi comunicat înaintea efectuării transportului administratorului drumului şi prin mass-media. Transportatorul este obligat sa achite contravaloarea prestaţiei efectuate atât de echipajele mobile de însoţire, cat şi de celelalte cadre de poliţie participante, pentru asigurarea securităţii deplasarii transportului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) transportatorul va solicita, înaintea obţinerii autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului, acordul I.G.P. pentru întreruperea temporară şi locală a circulaţiei, propunand spre aprobare şi un program comun de lucru.  +  Articolul 69Pentru situaţiile prevăzute la art. 64 şi la art. 68 alin. (1) emitentul autorizaţiei speciale de transport va specifică în aceasta condiţia insotirii transportului de către organele poliţiei rutiere.  +  Articolul 70 (1) Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit pe timp de ceata şi cu vizibilitate redusă sub 100 m, în caz de ninsoare abundenta, polei sau alte fenomene naturale ce afectează siguranţa circulaţiei. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) convoiul va fi retras în afară platformei drumului şi se vor respecta strict interdicţiile şi restricţiile de circulaţie din perioada efectuării transportului.  +  Articolul 71Pentru cazurile prevăzute la art. 70 emitentul poate prelungi sau reînnoi, la cererea transportatorului, autorizaţia specială de transport, în condiţiile prezentelor norme.  +  Articolul 72Este interzisă oprirea convoaielor cu depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit pe sectoare de drum unde este afectată fluenta traficului: poduri, pasaje, pante, sectoare ingustate datorită unor lucrări, în curbe sau pe sectoare fără vizibilitate.  +  Articolul 73 (1) Transporturile cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit se vor efectua, pe cat posibil, în perioade cu trafic redus, între orele 6,00-8,00 15,00-17,00 evitandu-se circulaţia prin oraşe, municipii sau zone aglomerate. (2) Se interzice efectuarea transporturilor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit în zilele de sambata, duminica şi în alte zile nelucrătoare. (3) În cazuri deosebite se pot efectua transporturi şi în perioadele prevăzute la alin. (2), cu acordul organului ce administrează drumul, precum şi al poliţiei rutiere.  +  Capitolul 7 Condiţii impuse la insotirea convoaielor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit  +  Articolul 74Insotirea convoaielor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit se va efectua numai de către personal specializat, aparţinând agenţilor economici cu personalitate juridică română.  +  Articolul 75Agenţii economici şi personalul nominalizat al acestora, care însoţesc aceste convoaie, vor fi autorizaţi în comun de către A.N.D. şi A.R.R.  +  Articolul 76Pentru autorizare agenţii economici vor depune o documentaţie care va cuprinde următoarele: a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie; b) codul fiscal, în copie; c) extras din statutul/regulamentul, din care să reiasă domeniul de activitate al acestuia în transporturi rutiere de mărfuri şi bunuri sau activităţile conexe transportului rutier, în copie legalizată; d) numărul de autovehicule pentru care se solicita autorizarea, cu specificarea numerelor de înmatriculare ale acestora, la care se anexează copii de pe certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculelor, precum şi de pe dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice. În cazul în care mijlocul de transport necesita licenta de execuţie pentru vehicul, conform legislaţiei în vigoare, aceasta se va anexa în copie, împreună cu licenta de transport; e) copie de pe contractul de muncă sau de colaborare pentru personalul nominalizat.  +  Articolul 77Personalul autorizat sa însoţească convoaiele este obligat să prezinte de fiecare data, la controlul efectuat de personalul abilitat de administratorul drumului, autorizarea agentului economic, în copie, precum şi autorizarea nominală în original.  +  Articolul 78Autovehiculele destinate sa însoţească convoaiele vor fi dotate, obligatoriu, cu: a) tablite avertizoare cu inscripţia "ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!", vizibile atât ziua, cat şi noaptea; b) doua lampi girofar de culoare galbena, vizibile atât ziua, cat şi noaptea, de la o distanta de cel puţin 100 m; c) baston telescopic pentru măsurători de înălţime (minimum 8,0 m) şi ruleta de minimum 20,0 m lungime; d) trusa completa cu scule; e) accesorii pentru depanarea defectiunilor ce pot aparea la vehiculele care sunt însoţite; f) lopata, lada cu nisip şi lanturi antiderapante pentru circulaţia pe timp de iarna, precum şi cu un număr suficient de cale pentru blocarea rotilor, în scopul prevenirii deplasarii accidentale a convoiului în cazul unei opriri accidentale pe o panta sau rampa cu o inclinare minima de 3%; g) staţii de emisie-recepţie mobile şi portabile, cu care să se poată tine legătură cu ceilalţi conducatori auto; h) veste reflectorizante; i) baston de dirijare, având lumina galbena.  +  Articolul 79Personalul care însoţeşte convoaiele are următoarele obligaţii: a) sa verifice existenta şi respectarea prevederilor autorizaţiei speciale de transport sau ale avizului prealabil efectuării transportului, în cazul exportului; b) sa cunoască restricţiile de circulaţie de pe traseul de parcurs, printr-o informare prealabilă la organele care administrează reţeaua rutiera respectiva; c) sa verifice, în prealabil, traseul ce trebuie parcurs şi eventualele ocoliri; d) în cazul stationarii accidentale pe partea carosabilă, sa semnalizeze vizibil convoiul de la o distanta de cel puţin 50 m, în faţa şi în spatele acestuia, pentru avertizarea celorlalţi participanţi la trafic, şi sa ia toate măsurile pentru dirijarea locală a coloanelor de vehicule, facilitand deplasarea vehiculelor, alternativ, pe cele doua sensuri de mers; e) sa cunoască piesa de transportat şi sa verifice ancorarea acesteia la plecare şi pe parcurs; f) sa verifice permanent existenta, eficienta şi funcţionarea tuturor mijloacelor de semnalizare luminoasa, luând măsuri de remediere imediata a defectelor, precum şi existenta şi eficienta tablitelor avertizoare, prevăzute cu folii retroreflectorizante; g) sa verifice funcţionarea lampilor girofar; h) sa verifice existenta şi funcţionarea becurilor de semnalizare amplasate pe părţile laterale ale încărcăturii; i) sa stabilească etapele întregului traseu de parcurs, inclusiv zonele optime pentru stationari, în funcţie de gabaritul convoiului; j) atâta timp cat se afla pe suprafaţa carosabilului sa poarte vesta reflectorizanta, conform modelului stabilit de A.N.D. şi I.G.P., indiferent de gradul de iluminare; k) sa dirijeze şi sa oprească convoiul în afară părţii carosabile, atunci când are neclaritati referitoare la parcurgerea unui sector din traseu, şi să facă o recunoaştere prealabilă a acestui sector; l) în cazul stationarilor să se asigure ca transportul nu stanjeneste circulaţia şi ca este semnalizat corespunzător; m) sa evite circulaţia pe vreme nefavorabila, cu vizibilitate redusă, cu valori ridicate de trafic sau carosabil alunecos; n) sa dirijeze şi sa oprească convoiul în afară părţii carosabile, atunci când în spatele acestuia se formează coloana de autovehicule; o) sa îi dirijeze pe ceilalţi participanţi la trafic, atunci când este necesar; p) să solicite sprijinul organelor administraţiei publice locale şi să respecte recomandările făcute de reprezentanţii acesteia ori de câte ori este cazul sau atunci când au avut loc evenimente deosebite; q) sa îl informeze din timp pe conducătorul auto al convoiului despre particularităţile stării părţii carosabile şi ale traficului (curbe cu vizibilitate redusă, poduri, depăşiri de vehicule cu deplasare lenta sau stationate) şi sa ia măsurile ce se impun; r) sa verifice permanent şi sa îl informeze pe conducătorul convoiului despre defecţiunile şi deficientele sesizate, referitoare la vehicul, la ancorarea mărfii, la sistemul de iluminare-semnalizare etc.  +  Articolul 80Pentru nerespectarea prevederilor art. 78 şi 79 personalul cu sarcini de control şi autorizare a transporturilor rutiere, precum şi agenţii de circulaţie pot retine autorizarea nominală a persoanei care însoţeşte convoiul, pe care o preda emitentului, acesta având posibilitatea de a decide retragerea autorizării.  +  Articolul 81În funcţie de gravitatea şi de frecventa abaterilor emitentul poate retrage pentru o perioadă determinata sau definitiv autorizarea agentului economic de a însoţi vehicule cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 82În cazul efectuării unui transport pe un traseu de drum având administratori diferiţi, emitentul autorizaţiei speciale de transport pentru sectorul de drum cu lungimea cea mai mare va solicita, obligatoriu, transportatorului să prezinte autorizaţiile speciale de transport eliberate de ceilalţi administratori.  +  Articolul 83Administratorul drumului care eliberează autorizaţia specială de transport poate modifica, parţial sau total, traseul de parcurs, în funcţie de restricţiile de circulaţie apărute în perioada de valabilitate a autorizaţiei, fără încasarea de tarife suplimentare. În aceasta situaţie emitentul poate prelungi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport, la cererea transportatorului, dacă aceasta se justifica.  +  Articolul 84În anumite perioade se poate interzice efectuarea transporturilor cu depăşiri de limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit, condiţie ce se va înscrie în autorizaţia specială de transport.  +  Articolul 85Restricţiile sau devierile de circulaţie, în funcţie de natura acestora, vor fi comunicate prin mass-media pentru a fi cunoscute de participanţii la trafic.Titularii autorizaţiilor speciale de transport au obligaţia de a le prezenta unităţilor emitente pentru efectuarea eventualelor modificări de traseu.  +  Articolul 86Transportatorii titulari de autorizaţii speciale de transport prevăzute la art. 25 lit. a) sunt obligaţi să se informeze periodic la emitent cu privire la apariţia unor noi restrictii de circulaţie existente pe traseele autorizate. În cazul în care se impune modificarea unor trasee, titularul autorizaţiei speciale de transport are obligaţia de a se prezenta la emitent pentru modificarea corespunzătoare.  +  Articolul 87Personalul autorizat cu drept de control poate retine autorizaţia specială de transport, în cazul încălcării uneia sau mai multor condiţii prevăzute în prezentele norme sau atunci când, din anumite motive, nu mai sunt condiţii de efectuare a transportului. În aceste cazuri convoiul va fi retras, obligatoriu, în afară platformei drumului, până la soluţionarea acestora.  +  Articolul 88 (1) Unitatea care efectuează transportul şi/sau echipajul de însoţire, după caz, va suporta cheltuielile de reparaţii datorate degradărilor provocate drumurilor şi lucrărilor de arta, precum şi alte despăgubiri potrivit legii, cauzate din vina acestora. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) instituţiile din sistemul de apărare, de ordine publică şi siguranţa naţionala, care efectuează transporturi pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege.  +  Articolul 89Instalaţiile de cantarire a autovehiculelor funcţionează condiţionat de verificările metrologice periodice, efectuate de personal autorizat căruia îi revine responsabilitatea preciziei nominale, între verificări succesive, la o exploatare corespunzătoare a acestora.  +  Articolul 90 (1) Verificările metrologice ale instalaţiilor de cantarire se vor realiza în termene scadente, la solicitarea deţinătorului, depăşirea acestora conducand la responsabilitatea deţinătorului. (2) În cazul unor verificări metrologice justificate, solicitate suplimentar de către alte organe decât cele deţinătoare, contravaloarea acestora va fi suportată de solicitant.  +  Articolul 91Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 92Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1a)---------la norme---------LIMITE MAXIME ADMISEde greutate, pe configuratii de osii, în funcţie de categoria drumului, pentru autovehiculele de transport marfa şi dimensiuni de gabarit, fără a necesita autorizaţie specială de transport
    Nr. crt.Caracteristicile vehiculelorDrumuri modernizate europene (E) şi drumuri deschise traficului greuAlte drumuri modernizateDrumuri pietruite
    01234
    1.Înălţime (m)4,004,004,00
    2.Lăţime (m)2,502.502,50
    3.Lăţime, pentru vehicule frigorifice cu caroserie izotermă (m)2,602,602,60
        autovehicule (solo)12,0012,0012,00
        trenuri rutiere18,3518,3518,35
    4.Lungime (m)vehicule articulate16,5016,5016,50
        autocare cu remorcă18,0018,0018,00
        autobuze articulate18,0018,0018,00
    5.Greutăţisimplă10,00 (11,00)8,007,50
      pe osii (t)dublă (tandem)16,00 (18,00)14,5012,00
        triplă (tridem)22,0020,0016,50
  NOTĂ:Tonajele menţionate în paranteza se aplică numai pe drumurile reabilitate (recepţionate) şi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilită anual de către Ministerul Transporturilor.
   +  Anexa 1b)---------la norme--------- LIMITE MAXIME ADMISE de greutate totală pentru vehicule rutiere NOTĂ: Tonajele menţionate în paranteză se aplică numai pe drumurile reabilitate (recepţionate) şi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatică, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilită anual de către Ministerul Transporturilor.  +  Anexa 1c)----------la norme--------LIMITELE MAXIMEde greutate pe configuratii de osii ce pot fi autorizate în funcţie de categoria drumului, admise în circulaţie numai cu autorizaţie specială de transport
    Tipuri de osieDrumuri modernizate europene (E) şi drumuri deschise traficului greuAlte drumuri modernizateDrumuri pietruite
    simplă13,50 (14,50)11,5011,00
    dublă (tandem)22,00 (24,00)20,5018,00
    triplă (tridem)29,0027,0023,50
  NOTĂ:Tonajele menţionate în paranteza se aplică numai pe drumurile reabilitate (recepţionate) şi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilită anual de către Ministerul Transporturilor.
   +  Anexa 2-------la norme---------LIMITELE MAXIME DE COMPETENTAla eliberarea autorizaţiilor speciale de transport de către subunitatile AND,în funcţie de greutatea pe osii şi dimensiunile de gabarit
    Nr. crt.Caracteristicile vehiculelorCu autorizaţie specială de transport eliberată de D.R.D.P. şi E.M.C.A.T.R.Cu autorizaţie specială de transport eliberată de S.D.N.Cu autorizaţie specială de transport eliberată de A.C.I. din pctf
    Drumuri modernizate europene (E) şi drumuri deschise traficului greuAlte drumuri modernizate şi drumuri pietruiteDrumuri modernizate europene (E) şi drumuri deschise traficului greuAlte drumuri modernizate şi drumuri pietruiteDrumuri modernizate europene (E) şi drumuri deschise traficului greuAlte drumuri modernizate şi drumuri pietruite
    01234567
    1.Înălţime (m)5,55,54,54,54,24,2
    2.Lăţime (m)5,05,03,53,53,03,0
    3.Lungime (m)autovehicule15,015,015,015,015,015,0
    trenuri rutiere35,035,035,035,022,022,0
    vehicule articulate35,035,035,035,020,020,0
    autocare14,014,014,014,014,014,0
    autocare cu remorcă20,020,019,019,018,018,0
    autobuze articulate20,020,020,020,020,020,0
    4.Greutăţi pe osii (t)simplă13,5 (14,5)11,512,0 (13,0)10,511,5 (12,5)10,0
    dublă22,0 (24,0)20,520,0 (22,0)18,518,0 (20,0)16,5
    triplă20,087,027,025,024,522,0
  NOTĂ:Limitele maxime de competenţa pentru alte drumuri publice decât cele naţionale se stabilesc de administratorul fiecărui drum.Tonajele menţionate în paranteza reprezintă limite de competenţa numai pe drumurile reabilitate (recepţionate) şi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilită anual de către Ministerul Transporturilor.
   +  Anexa 3--------la norme---------LIMITELE MAXIME DE COMPETENTAla eliberarea autorizaţiilor speciale de transport de către A.N.D., în funcţie de greutatea totală
    Categoria vehiculelorSchema configuraţiilor pe osiiDistanţa dintre axe (m)Lungimea maximă admisă (m)Greutăţi totale (t)
    Fără autorizaţie specială de transportCu autorizaţie specială de transport eliberată de D.R.D.P şi E.M.C.A.T.R.Cu autorizaţie specială de transport eliberată de S.D.N.Cu autorizaţie specială de transport eliberată de A.C.I. din pctf
    Toate categoriile de drumuriToate categoriile de drumuriToate categoriile de drumuriToate categoriile de drumuri
    autovehicule marfă (solo)A2< 4,012,016,0100,050,018,0
    A2*>= 4,012,017,0 (18,0)19,0 (20,0)
    A3...12,022,0 (24,0)24,0 (26,0)
    A4...12,024,0 (30,0)26,0 (32,0)
    trenuri rutiereA2R2...18,3534,036,0
    A2R3...18,3540,042,0
    A3R2...18,3540,042,0
    A3R3...18,3540,043,0
    A...R......18,3540,043,0
    vehicule articulateA2S1...16,530,032,0
    A2S2*>= 2,016,536,038,0
    A2S2; A3S1< 2,016,534,036,0
    A2S3...16,540,042,0
    A3S2; A3S2*...16,540,042,0
    A3S3...16,540,043,0
    A...S......16,540,043,0
    autocareB2< 4,012,016,017,0
    B2*>= 4,012,017,0 (18,0)18,0 (19,0)
    B3...12,022,0 (24,0)24,0 (26,0)
    autobuze articulateBA3...18,026,029,0
    BA4...18,030,033,0
    autocare cu remorcăB2R...< 4,018,022,023,0
    B2*R...>= 4,018,023,024,0
    B3R......18,028,030,0
  NOTĂ:Peste limitele de 100 tone greutate totală avizarea şi/sau autorizarea se realizează numai de către A.N.D. pentru drumurile naţionale, iar pentru celelalte drumuri publice limita de competenţa se stabileşte de către administratorul acestora.Tonajele menţionate în paranteza se aplică numai pe drumurile reabilitate (recepţionate) şi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatica, în conformitate cu lista cuprinzând drumurile publice, stabilită anual de către Ministerul Transporturilor.
   +  Anexa 4-------- la norme---------TERMENELE MAXIMEde soluţionare a cererilor pentru eliberarea avizelor prealabile şi a autorizaţiilor speciale de transport
      A.N.D.D.R.D.P.E.M.C.A.T.R.S.D.N.A.C.I.
    Eliberarea avizelor prealabile omologării30 zile............
    Eliberarea avizelor prealabile efectuării transporturilor30 zile20 zile...10 zile...
    Eliberarea autorizaţiilor speciale de transport30 zile20 zilepe loc10 zilepe loc*)
  NOTĂ: Notă *) În cazurile în care se depăşeşte limita de competenţa autorizarea se efectuează în termen de maximum doua zile.Termenele maxime de soluţionare pentru alte drumuri publice decât cele naţionale se stabilesc de administratorul fiecărui drum-----------