ORDIN nr. 3 din 17 ianuarie 2018privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2018  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:REGULAMENT de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne4. În anexă, la articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În aplicarea prezentului regulament, șefii unităților aparatului central pot emite dispoziții cu privire la organizarea și disciplina muncii, precum și la securitatea și sănătatea în muncă.5. În anexă, la articolul 13, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Activitatea de relații publice presupune gestionarea relației cu mass-media, informarea publică, precum și gestionarea crizelor mediatice și a imaginii publice a M.A.I...............................................................................................(5) Activitatea în domeniul relațiilor publice presupune informarea oportună și corectă a societății civile, prin intermediul mass-media, al paginii web a M.A.I. și al rețelelor de socializare din mediul online, cu privire la problemele care pot afecta viața, sănătatea și liniștea socială a populației, în scopul formării unei atitudini preventive, dar și pentru înțelegerea activității M.A.I. și întărirea cooperării atât în situații de normalitate, cât și în situații de criză.6. În anexă, la articolul 14, alineatele (2) și (3) se abrogă.7. În anexă, la articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Stabilirea și structurarea activităților pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către unitățile aparatului central se concretizează în:I. documente de planificare strategică:a) strategii naționale/sectoriale în domeniile de competență ale M.A.I. și planurile de acțiune pentru implementarea acestora;b) planul strategic instituțional al M.A.I.;c) alte documente de planificare strategică naționale/ sectoriale;II. documente de planificare operațională:a) planurile anuale de acțiuni cu principalele activități ale unităților aparatului central;b) notă de sarcini săptămânale/lunare ale unităților aparatului central;c) alte documente de planificare operațională.8. În anexă, la articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Consemnarea activităților realizate pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către unitățile aparatului central se concretizează în următoarele documente de informare:a) informări periodice cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor M.A.I. rezultate din Programul de guvernare;b) informări privind punerea în aplicare a documentelor de planificare operațională/rezultatelor obținute;c) informări privind stadiul implementării strategiilor naționale/sectoriale/Planului strategic instituțional al M.A.I. și altor documente de planificare strategică;d) informări periodice privind activitățile desfășurate de către unitățile aparatului central în domeniile de competență.9. În anexă, la articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Pentru constituirea unui grup de lucru, unitatea titulară transmite celorlalte unități ale aparatului central implicate informații cu privire la: problematica supusă soluționării, persoana desemnată coordonator, numărul de specialiști solicitați, locul de desfășurare și finalitatea activității.10. În anexă, articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Formarea profesională și evaluarea activității profesionale individuale și a conduitei personalului din unitățile aparatului central se desfășoară potrivit prevederilor legale în vigoare.11. În anexă, articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Evaluarea rezultatelor activităților desfășurate de unitățile aparatului central se realizează, pe niveluri ierarhice și pe domenii de responsabilitate, anual și semestrial, prin verificare, control, analize, comparații sau observare personală.12. În anexă, la articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Fundamentarea deciziilor conducerii ministerului se realizează de către șefii unităților aparatului central, potrivit competențelor și domeniilor de responsabilitate, ori, după caz, de comisiile constituite potrivit art. 30 din prezentul regulament.13. În anexă, la articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evidența ordinelor și dispozițiilor de gestiune a resurselor umane și pe linie de management organizatoric se realizează de Direcția generală management resurse umane.14. În anexă, la articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazuri individuale, programul de lucru poate fi desfășurat în alt interval orar decât cel organizat la nivelul unității, la solicitarea motivată a personalului unităților aparatului central, cu aprobarea șefului unității.15. În anexă, la articolul 44, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în Centrul Național de Conducere Integrată se stabilește prin dispoziție a directorului general al Direcției generale management operațional.(6) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în cadrul Stației operative centrale pentru comunicații și tehnologia informației se stabilește prin dispoziție a directorului Direcției administrare pentru comunicații și tehnologia informației.16. În anexă, articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Personalul unităților aparatului central este obligat să se prezinte, de îndată, la solicitarea șefului nemijlocit, la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cazul unor calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice ori la alte asemenea evenimente de acest nivel.(2) Personalul unităților aparatului central este obligat să se prezinte la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cel mai scurt timp, fără înștiințare, la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, la declararea mobilizării și la război, precum și în alte situații în care această obligație este prevăzută expres de reglementări legale.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), personalul unităților aparatului central aflat într-o altă localitate se prezintă, în condițiile stabilite de reglementările interne, la cea mai apropiată unitate a M.A.I., ia legătura cu unitatea din care face parte și desfășoară activități potrivit dispozițiilor primite.(4) În cazul producerii vreuneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), personalul unităților aparatului central care se află în străinătate se supune regulilor stabilite în cadrul misiunii internaționale respective.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), personalul unităților aparatului central acționează potrivit atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare și în baza planurilor de creștere a capacității operaționale/intervenție/alertare/anunțare, după caz, elaborate la nivelul fiecărei unități a aparatului central.17. În anexă, la articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Orele de serviciu prestate de personalul unităților aparatului central în zilele de sâmbătă, duminică, precum și în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează se plătesc, respectiv se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispozițiilor legale în vigoare.18. În anexă, la articolul 58, alineatul (2) se abrogă.19. În anexă, la articolul 58, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Conducerea M.A.I. acordă audiențe personalului ministerului și altor persoane, în zilele lucrătoare ale săptămânii și la orele stabilite pentru aceste activități, conform programului de audiențe, pe baza cererilor/rapoartelor scrise, înregistrate la Serviciul relații cu publicul din cadrul Direcției secretariat general și aprobate ulterior de către persoanele din conducerea M.A.I.(4) Primirea în audiență se face, în condițiile alin. (3), prin Serviciul relații cu publicul din cadrul Direcției secretariat general ori prin cabinetele persoanelor prevăzute la alin. (1).20. În anexă, la articolul 68, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cartelele individuale de acces în sediul central al M.A.I. se eliberează prin grija personalului care deservește dispeceratul de supraveghere-monitorizare video al M.A.I., în baza solicitărilor unităților aparatului central.21. În anexă, la articolul 72, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Intervenția în situații de urgență - incendiu, inundație, cutremur, epidemie - care necesită evacuarea bunurilor se realizează de către efectivele stabilite din cadrul subunității de pază, sub coordonarea structurii de monitorizare a situației operative din cadrul Centrului Național de Conducere Integrată, și, ulterior, de către personalul fiecărei unități a aparatului central. Măsurile de limitare a extinderii epidemiei și măsurile profilactice se dispun de către Direcția medicală.22. În anexă, la articolul 78, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) să dea relațiile solicitate de către personalul cu atribuții de inspectori de muncă și de către inspectorii sanitari23. În anexă, articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 79Coordonarea și controlul activităților de securitate și sănătate în muncă în unitățile aparatului central se realizează de către Direcția generală management resurse umane, prin structura proprie de specialitate. Organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă în unitățile aparatului central se realizează potrivit prevederilor actelor normative aplicabile în domeniu.24. În anexă, următoarele expresii se înlocuiesc după cum urmează:a) „direcțiile generale/direcțiile aparatului central“ cu „unitățile aparatului central“;b) „direcțiilor generale/direcțiilor“ cu „unităților aparatului central“;c) „ministrul administrației și internelor“ cu „ministrul afacerilor interne“;d) în cuprinsul art. 24 lit. a), art. 30 alin. (1), art. 35 alin. (2) și art. 54 alin. (3), „ministrului administrației și internelor“ cu „ministrului afacerilor interne“;e) „Direcția juridică“ cu „Direcția generală juridică“;f) „Direcția generală resurse umane“ cu „Direcția generală management resurse umane“;g) „Direcției generale resurse umane“ cu „Direcției generale management resurse umane“;h) „Direcția logistică“ cu „Direcția generală logistică“;i) „Direcției logistice“ cu „Direcției generale logistice“.25. Anexa la regulament se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 17 ianuarie 2018.Nr. 3.  +  ANEXĂ(Anexa la regulament)
  Dispunerea sediilor unităților aparatului central și a spațiilor destinate responsabililor privind ordinea interioară
  Nr. crt.Clădiri/AdreseUnitățile aparatului centralResponsabiliAlte structuri ale aparatului central, instituții/structuri aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  1.Imobilul din Piața Revoluției nr. 1 A, sector 1Departamentul pentru Situații de Urgență Corpul de control al ministrului Direcția generală management operațional Direcția generală management resurse umane Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului Direcția generală juridică Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației Direcția generală afaceri europene Schengen și relații internaționale Direcția fonduri externe nerambursabile Direcția secretariat general Direcția informare și relații publice Direcția generală management urgențe medicale Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice Unitatea de Politici PubliceȘefii unităților aparatului central din sediul central al M.A.I.Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București Bufet
  2.Imobilul din strada Mihai Vodă nr. 17-19, sector 5Direcția medicală Direcția informare și relații publiceDirectorul Direcției medicale, respectiv Directorul Direcției informare și relații publiceCentrul Medical de Diagnostic și Tratament „Nicolae Kretzulescu“ Centrul Cultural al M.A.I. Redacția Revistei „Pentru Patrie“ Ansamblul Artistic „Ciocârlia“
  3.Imobilul din strada Eforie nr. 3-5, sector 5Corpul B: Direcția generală logistică Corpul C: Direcția audit public intern Corpul D: Direcția generală financiară Oficiul responsabilului cu protecția datelor personaleDirectorul general al Direcției generale logistice, directorul Direcției audit public intern, Directorul general al Direcției generale financiare, șeful Oficiului responsabilului cu protecția datelor personaleBufet
  4.Imobilul din strada Leaota nr. 2A, sector 6Direcția secretariat general - Serviciul arhiveDirectorul Direcției secretariat general
  5.Imobilul din strada Domnița Anastasia nr. 3-5, sector 5Direcția informare și relații publiceDirectorul Direcției informare și relații publiceCentrul Multimedia
  ----