ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018  Având în vedere:– Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 29 ianuarie 2018;– prevederile Programului de guvernare aprobat de Parlament, care impune luarea unor măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului legal și normativ de organizare și funcționare a administrației publice centrale;– necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea activității noii structuri guvernamentale în cele mai bune condiții, în vederea îndeplinirii politicii interne și externe a României, precum și respectării angajamentelor asumate la nivel de țară;– luând în considerare că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor  +  Articolul 1(1) Se înființează Ministerul Fondurilor Europene prin preluarea structurilor de specialitate și activităților prevăzute la alin. (2) de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care se reorganizează și își schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și prin preluarea activității și personalului prevăzute la alin. (3) de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(2) Structurile de specialitate și activitățile care se preiau de către Ministerul Fondurilor Europene de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sunt cele din domeniul fondurilor europene, fondurilor alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian, Programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, respectiv gestionarea Fondurilor de preaderare: Phare, ISPA, Facilitatea de tranziție 2007, Frontierelor externe, Programul de Cooperare Elvețiano-Român cu atribuții specifice autorității de plată, Fondul pentru Frontierele Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, cu atribuțiile prevăzute în actele normative specifice fiecărui instrument, inclusiv unitățile subordonate aferente activității preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, cu excepția activităților și structurilor aferente Programului operațional regional 2007-2013 și 2014-2020, Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative“ 2007-2013, Programului operațional „Capacitate administrativă“ 2014-2020, autorităților de management/autorităților comune de management, autorităților naționale, secretariatelor tehnice comune, punctelor de contact/punctelor naționale de contact/persoanelor naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC și din fonduri naționale, precum și funcțiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanțate din ENI-CBC și organismul intermediar cu atribuții pentru ARIA 4 „Îmbunătățirea mediului înconjurător“.(3) Ministerul Fondurilor Europene preia de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale activitatea, personalul și un număr de 19 posturi ale Organismului intermediar pentru Programul operațional Capital uman.(4) Personalul încadrat în cadrul structurilor-suport la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, preluat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de la Ministerul Fondurilor Europene potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, se preia la Ministerul Fondurilor Europene.  +  Articolul 2Ministerul Muncii și Justiției Sociale preia structura și activitățile în domeniul dialogului social, iar Secretariatul General al Guvernului preia celelalte structuri și activități de la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, care se desființează.  +  Capitolul II Modificarea unor acte normative  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:I. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Managementul rezervației se realizează de Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administrația Rezervației, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Mediului.2. În tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatului General al Guvernului“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Mediului“.II. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se abrogă.2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, înființat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.III. Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Comisia Națională de Prognoză se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare și măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanță cu Programul de guvernare.2. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.3. În tot cuprinsul ordonanței, sintagma „Ministerul Finanțelor Publice“ se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului“, cu excepția art. 3 alin. (1) lit. c), unde se menține sintagma „Ministerul Finanțelor Publice“.IV. Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 950, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 4(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile prevăzute la art. 1-3 propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Instituțiile nou-înființate și cele care preiau activități și structuri de la alte ministere sau preiau în subordine instituții publice, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, preiau posturile și personalul aferent acestora în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile ministerelor și instituțiilor publice care derulau aceste activități.(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență își vor actualiza în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Instituțiile prevăzute la art. 1 și 2 preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, prevederile bugetare, execuția bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare, precum și patrimoniul aferent domeniului preluat stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1).(5) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1).(6) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Mediului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. I, care va cuprinde prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare.(7) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. II, care va cuprinde prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare.(8) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice încheie protocoale de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 3 pct. III, care vor cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-primire.(9) Personalul încadrat în structurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Fondurilor Europene care îndeplinește atribuții privind gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene ori care desfășoară activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(10) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (4), (6), (7) și (8), finanțarea cheltuielilor ministerelor și instituțiilor publice reorganizate sau nou-înființate se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite existent înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura sau din subordinea cărora acestea s-au reorganizat.(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condițiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și amprentelor ștampilelor ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, transmise în acest scop Ministerului Finanțelor Publice.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (2) se efectuează plăți de către șefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2017 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.  +  Articolul 6În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de dezvoltare regională și administrație publică;b) „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Fondurilor Europene“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum este stabilit conform art. 1;c) „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de fonduri europene astfel cum este stabilit conform art. 1;d) „Ministerul Muncii si Justiției Sociale“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Fondurilor Europene“ în cazul activității desfășurate de Organismul intermediar preluat;e) „Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Muncii și Justiției Sociale“ pentru activitatea de dialog social;f) „Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social“ se înlocuiește cu denumirea „Secretariatul General al Guvernului“ pentru activitățile de la art. 2.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2018, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (4), (6) și (8).(2) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2018 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii, să introducă anexe noi și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 8În litigiile înregistrate până la data de 5 ianuarie 2017 pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale din România, care au ca obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internaționali și pentru care Ministerul Finanțelor Publice asigură reprezentarea conform art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizează în continuare de către Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția generală juridică, până la soluționarea definitivă a acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  București, 31 ianuarie 2018.Nr. 1.-----