HOTĂRÂRE nr. 29 din 25 ianuarie 2018pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 30 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul act normativ prevede stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene - totalitatea activităților de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare și control tehnic și financiar, efectuare a plăților, certificare, primire a fondurilor europene de la Comisia Europeană/alți donatori publici internaționali, prevenire și identificare a neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite, recuperare a sumelor necuvenite, comunicare și promovare, asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control, precum și activități de natură financiar-contabilă și activități specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, la fondurile structurale și de investiții europene, la Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru Securitate Internă, la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), la Mecanismul financiar al Spațiului Economic European, la Mecanismul financiar norvegian și la Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene;b) activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene - activități care contribuie în mod direct la asigurarea funcționării și capacității administrative a structurilor cu competențe în gestionarea fondurilor europene, desfășurate de personalul din cadrul structurilor economice, de resurse umane, juridice, achiziții publice, IT, administrativ, corp control și audit intern, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și activitățile care contribuie în mod direct la asigurarea funcționării și capacității administrative a Departamentului pentru Luptă Antifraudă; c) Structura de control fonduri europene - structura de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice având atribuții de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;d) agenție de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituției publice a administrației publice centrale, responsabilă cu organizarea și desfășurarea licitațiilor, a contractărilor și cu efectuarea plăților, precum și cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investițiilor și, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanțare, a altor proiecte;e) organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea și desfășurarea licitațiilor, contractarea, autorizarea și efectuarea plăților și implementarea tehnică și financiară a măsurilor beneficiare de asistența acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA);f) unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entității desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanțare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entității respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăților și management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază;g) expresiile „autoritate de audit“, „autoritate de management“, „autoritate comună de management“ și „organism intermediar“ au înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, sau în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană aferente perioadei de programare 2007-2013, respectiv 2014-2020;h) autorități de certificare - structuri care îndeplinesc funcția de certificare a cheltuielilor finanțate din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora, stabilite prin reglementările europene și naționale;i) expresiile „unitate de plată“ și „agenție de plată“ au semnificația stabilită prin reglementările europene și naționale aplicabile fondurilor europene nerambursabile menționate la lit. a);j) expresiile „autoritate națională“ și „punct național de contact“/„punct de contact/persoană națională de contact“ au înțelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană;k) Punct național de contact pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Mecanismul financiar norvegian - entitate ce deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian, precum și pentru implementarea prevederilor Memorandumurilor de înțelegere;l) Autoritate de audit pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Mecanismul financiar norvegian - entitate responsabilă pentru verificarea funcționării sistemului de management și control aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian, respectiv Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare UCAAPI - structură în cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Mecanismul financiar norvegian, îndeplinind atribuțiile prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, respectiv de la art. 2 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;m) operator de program - entitate publică cu responsabilitate în pregătirea și implementarea programelor gestionate în cadrul Mecanismului financiar Spațiul Economic European și/sau Mecanismului financiar norvegian;n) Serviciul audit programe europene și naționale, denumit în continuare SAPEN - structură în cadrul Direcției audit public intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, desemnată să îndeplinească atribuțiile de autoritate de audit pentru Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 și pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, conform art. 14 alin. (6), art. 29 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat;o) structura responsabilă cu soluționarea contestațiilor administrative - structură în cadrul Ministerului Finanțelor Publice desemnată cu soluționarea contestațiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanță emise de structura de control fonduri europene prevăzută la lit. c);p) structurile pentru dezvoltarea și mentenanța SMIS2014+ și MySMIS2014 - structurile din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), responsabile cu dezvoltarea și mentenanța sistemului informatic unitar SMIS2014+ și a aplicației conexe MySMIS2014, precum și cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora;q) Autoritatea coordonatoare și de management pentru FSUE - structură de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate de management pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, având responsabilitatea accesării, coordonării, gestionării și implementării asistenței financiare alocate din acest fond;r) autoritate de implementare pentru FSUE - structură din instituția desemnată să implementeze operațiunile eligibile și proiectele finanțate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și care acționează prin intermediul unității de implementare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene;s) Unitatea națională de coordonare pentru contribuția financiară elvețiană - structură în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă cu coordonarea asistenței financiare elvețiene destinate României, denumită în continuare UNC;ș) Autoritatea responsabilă - structura Ministerului Afacerilor Interne abilitată să gestioneze asistența financiară acordată României prin fondurile aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, respectiv Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, și Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI;t) Autoritatea delegată financiară - structura de specialitate din Direcția generală financiară a Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinește funcția de autoritate delegată financiară pentru gestionarea asistenței europene acordate României prin fondurile din domeniul afacerilor interne, conform Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;ț) Autoritatea delegată FSI - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene care îndeplinește atribuțiile specifice conform Hotărârii Guvernului nr. 48/2015;u) Autoritatea delegată FAMI - Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinește funcția de autoritate delegată FAMI, conform Hotărârii Guvernului nr. 48/2015.  +  Articolul 3În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos, specifice gestionării politicii agricole comune și politicii comune în domeniul pescuitului, au următoarele semnificații:a) gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - totalitatea activităților de programare, elaborare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare și control tehnic și financiar, efectuare a plăților, certificare, identificare a neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite, recuperare a sumelor necuvenite, comunicare și promovare, asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control, activități de natură financiar-contabilă, activități specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE și SAPARD, la Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și activitățile desfășurate de personalul din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;b) activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene - activități care contribuie în mod direct la asigurarea funcționării și capacității administrative a structurilor cu competențe în gestionarea fondurilor europene, desfășurate de personalul din cadrul structurilor economice, de resurse umane, juridice, achiziții publice, IT, administrativ și audit intern, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și instituțiilor subordonate, cu excepția activităților desfășurate de personalul din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;c) activități-suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene - activități care contribuie în mod direct la gestionarea PHARE, SAPARD, FEADR, FEP, FEPAM și FEGA, precum și la absorbția fondurilor europene nerambursabile desfășurate de către personalul din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din cadrul instituțiilor subordonate acestuia;d) expresiile „unitate de plată“, „agenție de plată“, „structura de control ex-post FEGA“ și „agenție de legătură RICA“ au semnificația stabilită prin reglementările europene și naționale aplicabile fondurilor europene nerambursabile menționate la lit. a);e) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - instituția care răspunde de derularea și gestionarea asistenței financiare asigurate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și pentru unele măsuri finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) gestionate prin Sistemul integrat de administrare și control (IACS), conform regulamentelor europene aplicabile și autoritatea națională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă și transparentă a operațiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru monitorizarea și controlul punerii adecvate în aplicare a programelor selectate;f) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - instituția responsabilă cu implementarea tehnică și financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);g) Autoritatea de management pentru POP și POPAM - organismul responsabil pentru eficiența și corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului și raportării pentru Programul operațional pentru pescuit finanțat din Fondul European pentru Pescuit (FEP) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM);h) Autoritatea de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală - organismul responsabil pentru eficiența și corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului și raportării Programului Național de Dezvoltare Rurală, finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), asigurând îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;i) autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator - structură organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care acordă și/sau retrage acreditarea de funcționare a agențiilor de plăți și a organismului coordonator;j) Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți - structură din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care are rolul de organism coordonator al agențiilor de plăți din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, ce acționează, în baza atribuțiilor sale, ca punct unic de contact cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce privește toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA și FEADR.  +  Capitolul II Criteriile de acordare a majorării salariale pentru personalul prevăzut la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 4(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică, începând cu luna ianuarie 2018, înalților funcționari publici, personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii, după cum urmează:a) are prevăzute în fișa postului atribuții specifice domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, sau desfășoară activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu;b) este încadrat în:1. structurile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care îndeplinesc atribuții privind gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, prevăzute de regulamentele europene și memorandumurile de finanțare aplicabile;2. structurile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care îndeplinesc activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene;3. Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;5. unitățile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;6. agențiile de implementare pentru programele PHARE;7. structurile care au rol de autorități de management, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor organizate la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;8. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinind atribuțiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autoritățile de management;9. unitățile de plată pentru programele operaționale finanțate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;10. structurile care au rol de autorități comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuții prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat;11. structurile care au rol de autorități naționale și puncte naționale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuții prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înțelegere aplicabile;12. Unitatea de control de prim nivel, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ce îndeplinește rolul de control de prim nivel și de punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/ partenerii români în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate națională, punct național de contact, conform regulilor și competențelor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială;13. structura de control fonduri europene;14. structura responsabilă cu soluționarea contestațiilor administrative;15. structurile care desfășoară activități de natură juridică aferente activităților de gestionare a asistenței financiare nerambursabile europene și activităților-suport pentru sistemul de management si control al fondurilor europene, definite la art. 2 lit. a) și b), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menționate la pct. 3-14, 17, 19-20 și 23-30;16. structurile din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), responsabile cu verificarea achizițiilor publice și a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activitățile de verificare și asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control prevăzute la art. 2 lit. a);17. structura desemnată să îndeplinească rolul de punct național de contact pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Mecanismul financiar norvegian conform prevederilor anexei A la Memorandumurile de înțelegere pentru implementarea Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian, îndeplinind atribuțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;18. structura din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Mecanismul financiar norvegian;19. structurile desemnate să îndeplinească rolul de operator de program stabilite în cadrul instituțiilor nominalizate prin anexa B la Memorandumurile de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European și norvegian, îndeplinind atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, astfel cum este acesta definit la art. 2 alin. (3) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;20. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare;21. structura din cadrul SAPEN cu rol de autoritate de audit pentru Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 și pentru Programul operațional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013; 22. structurile pentru dezvoltarea și mentenanța SMIS2014+ și MySMIS2014;23. Autoritatea coordonatoare și de management pentru FSUE;24. Autoritatea de implementare pentru FSUE;25. unitățile de plată pentru programele finanțate din fonduri europene, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;26. structuri desemnate cu rol de autoritate responsabilă, de autoritate delegată, de autoritate de certificare pentru Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru Securitate Internă;27. Unitatea națională de coordonare pentru contribuția financiară elvețiană (UNC);28. structurile cu rol de organisme intermediare pentru contribuția financiară elvețiană;29. structura cu rol de autoritate de plată pentru contribuția financiară elvețiană;30. Departamentul pentru Lupta Antifraudă.(2) Personalul prevăzut la pct. 17, 19, 20, 26-29 de la alin. (1) lit. b) beneficiază de sporurile prevăzute de prezenta hotărâre dacă are atribuții specifice domeniului gestionării contribuției financiare elvețiene, contribuției financiare acordate prin FAMI și FSI, fără a îndeplini criteriul de la alin. (1) lit. a).(3) Numărul și structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană sunt cele stabilite în condițiile legii.  +  Articolul 5Prevederile prezentei hotărâri se aplică, începând cu luna ianuarie 2018, înalților funcționari publici, personalului de conducere și personalului de execuție din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și instituțiilor subordonate acestuia, definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, personalului de conducere și personalului de execuție din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți, precum și personalului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc următoarele criterii cumulativ:a) are prevăzute în fișa postului atribuții specifice domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, sau desfășoară activități-suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu;b) este încadrat în:1. structurile din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din cadrul instituțiilor subordonate acestuia care îndeplinesc atribuții privind gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, prevăzute de regulamentele europene și memorandumurile de finanțare aplicabile structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din cadrul instituțiilor subordonate acestuia care îndeplinesc activități-suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b);2. structurile din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din cadrul instituțiilor subordonate acestuia care îndeplinesc activități-suport prevăzute la art. 3 lit. c), respectiv: inspecție și control, afaceri europene și relații internaționale, politici agricole, zootehnie, fitosanitar, pescuit și acvacultură, cercetare, îmbunătățiri funciare și antigrindină, activități de dezvoltare și protecție a zonei montane, industrie alimentară, politici publice, comunicare și promovare, control ex-post FEGA, agenția de legătură RICA;3. agențiile de implementare pentru programele PHARE;4. structurile care au rol de autorități de management, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;5. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinind atribuțiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autoritățile de management;6. unitățile de plată pentru programele operaționale gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;7. autoritatea de management pentru PNDR;8. autoritatea de management pentru POPAM;9. structura cu rol de coordonare a agențiilor de plăți;10. organismul intermediar din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale desemnat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;11. autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismului coordonator;12. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;13. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică sau în funcții asimilate acestora și personalului încadrat la cabinetele demnitarilor.  +  Articolul 7(1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 5 lit. b) se majorează salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare cu 35% până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detașate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau art. 5 lit. b), de pe o funcție pentru care au beneficiat de majorările salariale prevăzute de art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează procentul deținut anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale, cu condiția obținerii avizului prevăzut de prezenta hotărâre.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în situația persoanelor numite sau reîncadrate în funcție în condițiile legii, precum și celor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau art. 5 lit. b) și care provin de la aceeași/altă structură din cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau art. 5 lit. b), unde au beneficiat de majorările salariale prevăzute de art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru personalul promovat în funcție în condițiile legii, precum și pentru personalul promovat temporar în funcții de conducere, care beneficiază de majorarea salarială prevăzută de lege, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează procentul deținut ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale, cu condiția obținerii avizului prevăzut de prezenta hotărâre.(5) Pentru personalul pentru care se menține avizul inițial acordat potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) se păstrează procentul deținut anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menținerii calificativului după prima evaluare a activității/ performanțelor profesionale individuale, se păstrează procentul deținut anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale.(7) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 4 și avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către structura de resurse umane sau de o altă structură desemnată din instituțiile publice în cadrul cărora funcționează structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) în baza unor proceduri interne de avizare elaborate în aplicarea prezentei hotărâri. (8) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 5 și avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către structura de resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în baza unei proceduri interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (9) Avizul se emite de către conducătorul instituției publice în cadrul căreia funcționează structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale pentru structurile prevăzute la art. 5 lit. b).(10) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcție, cu condiția obținerii avizului prevăzut la alin. (9), în condițiile prevăzute la art. 8 sau 9, după caz.  +  Capitolul III Procedura de avizare  +  Articolul 8(1) În condițiile prezentei hotărâri, structura de resurse umane/structurile desemnate din instituțiile publice, al căror personal beneficiază de majorări salariale, solicită avizul conducătorului instituției publice, pe baza următoarelor documente:a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii interne de avizare;b) avizul consultativ emis de structura de resurse umane/structura desemnată din instituțiile publice în cadrul cărora funcționează structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din care să rezulte că persoanele pentru care se solicită avizarea îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4, după caz, și pot beneficia de majorare salarială; c) regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice;d) structura organizatorică a instituției publice;e) ordinul/decizia de constituire/desemnare a structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)pct. 4, 17, 19, 23 și 24 emis/ emisă de către conducătorul instituției respective;f) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuții în gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, emis/emisă de către conducătorul instituției respective, care va cuprinde și lista persoanelor numite/încadrate în funcție;g) fișele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condițiile legii, care să cuprindă toate atribuțiile privind gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene;h) statul de funcții al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcții, după caz;i) nota de fundamentare privind necesitatea și numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 2 și 15, întocmită de structurile care solicită avizul, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 3-14, 17-21, 23-26 și 30 și aprobată de conducătorul instituției.(2) Structurile prevăzute la art. 5 lit. b) solicită ministrului agriculturii și dezvoltării rurale acordarea avizului pe baza următoarelor documente:a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii interne de avizare;b) regulamentul de organizare și funcționare al structurii care solicită avizul;c) structura organizatorică a entității care solicită avizul;d) ordinul de desemnare a structurilor prevăzute la art. 5 lit. b) pct. 6 și 10;e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuții în gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, emis/emisă de către conducătorul instituției respective, care va cuprinde și lista persoanelor numite/încadrate în funcție;f) fișele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condițiile legii, care să cuprindă toate atribuțiile privind gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene;g) statul de funcții al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcții, după caz;h) nota de fundamentare privind necesitatea și numărul de persoane din cadrul structurilor prevăzute la art. 5 lit. b), aprobată de conducătorii structurilor respective.  +  Articolul 9(1) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (7) și art. 8 alin. (1), ministrul delegat pentru fonduri europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va acorda aviz prin care se atestă că structurile și personalul din cadrul acestui minister, organismelor intermediare pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Capital uman 2014-2020, Programul operațional Infrastructură mare, Programul operațional regional, pentru personalul operatorilor de program pentru Mecanismul financiar Spațiul Economic European, Mecanismul financiar norvegian, precum și pentru personalul din cadrul STS și SRI îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4.(2) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (7) și art. 8 alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice va acorda aviz prin care se atestă că structurile și personalul care gestionează Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4.  +  Articolul 10Avizele prevăzute la art. 8 și 9 pot fi favorabile sau negative, caz în care se motivează, și se emit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet.  +  Articolul 11În urma procesului de evaluare a activității/ performanțelor profesionale individuale a/ale personalului prevăzut la art. 4 alin. (1) și art. 5, în condițiile legii, salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare va fi majorat/ă până la următoarea evaluare, după cum urmează: a) în cazul obținerii calificativului „foarte bine“, majorarea salariului de bază, a soldei de funcție/salariului de funcție sau a indemnizației de încadrare, după caz, cu 35%;b) în cazul obținerii calificativului „bine“, majorarea salariului de bază, a soldei de funcție/salariului de funcție sau a indemnizației de încadrare, după caz, cu 15%;c) în cazul obținerii calificativelor „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“ nu se aplică majorare salarială.  +  Articolul 12(1) Structurile de resurse umane din instituțiile publice beneficiare ale prevederilor prezentei hotărâri au obligația de a lua măsurile necesare atunci când se produce orice modificare de personal, atribuții, structură, organizare și/sau funcționare intervenită după obținerea avizului, în instituția respectivă, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea modificării.(2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la situațiile de reluare a activității, după suspendarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu, în condițiile legii, sau la revenirea pe postul corespunzător funcției deținute anterior, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat prin care se atestă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 și 5 și procentul de majorare salarială, până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale.(3) În toate celelalte cazuri, conducătorul instituției, respectiv ministrul agriculturii și dezvoltării rurale se pronunță în termen de 20 de zile lucrătoare de la data propunerii structurii de resurse umane/structurilor desemnate în sensul emiterii unui nou aviz favorabil sau negativ, după caz.  +  Articolul 13Pentru avizele acordate pentru majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de către Ministerul Finanțelor Publice, procedurile interne de avizare prevăzute la art. 7 alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene, respectiv prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se emit în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 14(1) Personalului încadrat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în structurile menționate la art. 4 i se mențin avizul acordat și majorarea salarială acordată pentru gestionarea fondurilor europene, în condițiile legii, dacă nu au intervenit modificări de personal, atribuții, structură, organizare și/sau funcționare.(2) Personalului încadrat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în structurile menționate la art. 5 i se mențin avizul acordat și/sau majorarea salarială acordată personalului prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, personalului de conducere și personalului de execuție din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți, precum și personalului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu au intervenit modificări de atribuții, structură, organizare și/sau funcționare, până la acordarea avizului prevăzut la alin. (9) al art. 7.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 28 martie 2016, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 606/ 2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare și a Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 12 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014;d) Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare;e) Hotărârea Guvernului nr. 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuția financiară elvețiană în vederea implementării Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 1 iulie 2011.
  PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
  MIHAI-VIOREL FIFOR
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 25 ianuarie 2018.Nr. 29. -----