HOTĂRÂRE nr. 11 din 17 ianuarie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 29 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 135 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Constituie contravenții încălcarea prevederilor normelor metodologice, după cum urmează:1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 11 alin. (2), art. 14, art. 45 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 65 alin. (3) și (4), art. 80 alin. (1) și (2), art. 88, art. 93, art. 99 alin. (1) și (2), art. 100 alin. (3), art. 104 alin. (1) și (2), art. 105, art. 108 alin. (2) și art. 119 alin. (2);2. nerespectarea obligației prevăzute la art. 15, art. 22, art. 87 alin. (2), art. 100 alin. (1), art. 138 alin. (1), art. 139, art. 178 alin. (2), art. 183 alin. (3) și art. 184 alin. (1) lit. a) și b);3. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor a unei persoane care nu îndeplinește condițiile impuse de art. 25 alin. (2);4. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere a unei persoane care nu îndeplinește condițiile impuse de art. 31 alin. (2);5. nerespectarea obligației prevăzute la art. 121 alin. (1), art. 138 alin. (4), art. 146 alin. (3), art. 148 alin. (1) și art. 176 alin. (2); 6. nerespectarea obligației prevăzute la art. 92, art. 121 alin. (2) și (3), art. 171 alin. (2), art. 175 alin. (1) și art. 177 alin. (3).  +  Articolul 3(1) Contravențiile prevăzute la art. 2 se constată și se sancționează de către ofițeri și agenți de poliție din cadrul Poliției Române, după cum urmează:a) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3 și 4;b) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 2;c) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 5;d) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 6.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) aplică și sancțiuni contravenționale complementare în cazul constatării unor contravenții prevăzute la art. 2, după cum urmează:a) suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă de 3 luni, în cazul încălcării prevederilor art. 121 alin. (1), art. 175 alin. (1) și art. 178 alin. (2) din normele metodologice;b) anularea autorizațiilor de funcționare, în cazul încălcării prevederilor art. 121 alin. (2), art. 139, art. 146 alin. (3), art. 148 alin. (1), art. 171 alin. (2), art. 176 alin. (2) și art. 177 alin. (3) din normele metodologice;c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor, în cazul încălcării prevederilor art. 87 alin. (2) și art. 92 alin. (1) din normele metodologice;d) retragerea definitivă a certificatului de deținător, în cazul încălcărilor prevederilor art. 80 alin. (1) și (2) și art. 92 alin. (1) din normele metodologice.  +  Articolul 4(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Deciziile organelor de poliție competente privind anularea, suspendarea ori retragerea avizelor sau autorizațiilor, precum și respingerea cererilor formulate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor normelor metodologice, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2), se supun controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române, directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție poate delega competențele prevăzute de normele metodologice către șefii structurilor specializate aflate în subordine.  +  Articolul 6Ordinele ministrului afacerilor interne, precum și ordinele ministrului muncii și justiției sociale, prevăzute de normele metodologice, se emit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului articol și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7(1) Condițiile de autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(2) Afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării se stabilesc de către Ministerul Sănătății și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(3) Ordinele ministrului sănătății prevăzute la alin. (1) și (2) se emit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului alineat și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Până la data intrării în vigoare a ordinelor ministrului sănătății prevăzute la alin. (1) și (2), examinarea persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor se efectuează de unități sanitare, publice sau private, înființate conform legislației în vigoare.  +  Articolul 8În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care dețin poligoane de tragere sunt obligate să își adapteze amenajările conform prevederilor acestor norme tehnice.  +  Articolul 9(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 6 și art. 7 alin. (3), care intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
  MIHAI-VIOREL FIFOR
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 17 ianuarie 2018.Nr. 11.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată-----