ORDIN nr. 470 din 11 ianuarie 2018privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, 28, 37 și 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.  +  Articolul 2Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3, 4 și 12.  +  Articolul 3Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. (4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.  +  Articolul 6(1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, sau în anexa nr. 3, după caz. (3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (2) a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 7(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.  +  Articolul 8Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.  +  Articolul 9(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 10(1) Se aprobă structura formularelor „Date informative“ (cod 30) și „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.4 și la pct. I subpct. 1.5 din anexa nr. 1.  +  Articolul 12Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 354, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare și, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanțiere, precum și alte valori.2. Punctul 355 se modifică și va avea următorul cuprins: 355. - (1) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se reflectă în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»).(2) La sfârșitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare3. După punctul 492^5 se introduce un nou punct, punctul 492^6, cu următorul cuprins: 492^6. - La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.4. După punctul 556^5 se introduce un nou punct, punctul 556^6, cu următorul cuprins: 556^6. - La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.5. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594, denumirea contului 8038 se modifică astfel: „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare“. 6. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări“ și 7586 „Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale“^1. Notă
  ^1 În acest cont se evidențiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
  7. În funcțiunea contului 666 „Cheltuieli privind dobânzile“ din cadrul capitolului 16 „Funcțiunea conturilor“ se elimină elementul „valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate (471)“. 8. În funcțiunea contului 766 „Venituri din dobânzi“ din cadrul capitolului 16 „Funcțiunea conturilor“ se elimină elementul „valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operațiunile de vânzare cu plata în rate (472)“. 9. La capitolul 16 „Funcțiunea conturilor“ se elimină funcțiunea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie“ și se introduce funcțiunea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare“, cu următorul cuprins: Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similareCu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active.În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite.Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, existente în entitate la un moment dat.“
   +  Articolul 14Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 48^1, cu următorul cuprins: 48^1. - La aplicarea prevederilor prezentului capitol este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.2. La punctul 146, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În categoria elementelor menționate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență, precum și alte valori.(3) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se evidențiază în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»).3. Nota de subsol nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 4. Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniul privat și pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active.4. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, denumirea contului 8038 se modifică astfel: „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare“. 5. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduc conturile 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări“ și 7586 „Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale“^2. Notă
  ^2 În acest cont se evidențiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
   +  Articolul 15În Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, nota de subsol nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat și pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 31 ianuarie 2017, cu excepția art. 12 și 13 din ordinul menționat.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 11 ianuarie 2018.Nr. 470.  +  Anexa nr. 1
  Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale
  I. Prevederi generale1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.1.3. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.1.4. (1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(2) Situațiile financiare anuale întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoțite de formularul „Date informative“ și formularul „Situația activelor imobilizate“, în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.1.5. (1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit și de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situațiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul „Date informative“ și formularul „Situația activelor imobilizate“, în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, precum și al declarației de inactivitate se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.(3) Pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția cazurilor menționate la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare anuale conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.1.6. (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în condițiile prevăzute de ordin.(3) Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.1.7. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.1.8. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.(2) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanț“, respectiv „Bilanț prescurtat“ cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.(5) Societățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.1.9. (1) Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.(2) Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.1.10. (1) Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație, respectiv directoratul este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, însoțite de documentele prevăzute de lege.(2) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Entitățile depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.(4) Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anualeA. Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare2.1. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:a) totalul activelor: 1.500.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative“ (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:a) totalul activelor: 17.500.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;3. note explicative la situațiile financiare anuale.Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative“ (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.2.3. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:a) totalul activelor: 17.500.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;2. cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;3. situația modificărilor capitalului propriu;4. situația fluxurilor de trezorerie;5. notele explicative la situațiile financiare anuale.Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative“ (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa nr. 4 la ordin.2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul „cod 10“, iar contul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere, simbolul „cod 20“.2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.2.6. (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2017, entitățile întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează, potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2017, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2018.(3) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) totalul activelor: 16.000.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. (5) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2018.2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate și subunități“ și 482 „Decontări între subunități“ se transferă în contul 461 „Debitori diverși“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverși“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent. 2.8. Notele explicative cuprinse în cap. 6 „Note explicative la situațiile financiare anuale“ din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de capitolul respectiv.2.9. (1) Entitățile înscriu în formularul „Contul de profit și pierdere“, la rândul 23 „Salarii și indemnizații“, respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit și pierdere“, la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.(2) La rândul 37 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.B. Pentru entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 (societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată), cu modificările și completările ulterioare2.10. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc și publică, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, situații financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). 2.11. (1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la punctul 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2017 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează și se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS. (4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale, precum și a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. (5) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.2.12. (1) Entitățile prevăzute la pct. 2.10 au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entitățile prevăzute la pct. 2.11 depun și o situație cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. (3) Situația menționată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.2.13. Situațiile financiare anuale se auditează potrivit legii.2.14. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale, societățile menționate la pct. 2.10 folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a societății, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice3.1. (1) Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.(2) Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate. 3.2. (1) Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Situațiile financiare anuale întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția situațiilor financiare anuale întocmite de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, vor fi însoțite de formularul „Date informative“ (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.3.3. (1) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.(2) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declarației de inactivitate și a înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entității:– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);– adresa și numărul de telefon;– numărul de înregistrare la registrul comerțului;– codul unic de înregistrare;– capitalul social.(5) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarației menționate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.(6) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.3.4. Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declarației sau a înștiințării, după caz, menționate la pct. 3.1 și 3.3 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3.5. (1) Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, odată cu situațiile financiare anuale.(3) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.IV. Completarea situațiilor financiare anualeA. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosinduse Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.B. Completarea situațiilor financiare anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosinduse Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. V. Nomenclator - forme de proprietate
  CodulDenumirea
  10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
  11 Regii autonome
  12 Societăți cu capital integral de stat
  13 Institute naționale de cercetare-dezvoltare
  14 Companii și societăți naționale^3
  15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
  16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
  20 PROPRIETATE MIXTĂ^4 (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
   PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
  24 Societăți cu capital de stat și privat străin
   PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
  25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
  28 Societăți cu capital de stat și privat străin
  29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50% inclusiv și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50% inclusiv dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
  30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
  31 Societăți în nume colectiv
  32 Societăți în comandită simplă
  33 Societăți în comandită pe acțiuni
  34 Societăți pe acțiuni
  35 Societăți cu răspundere limitată
  36 Societăți agricole
  37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
  40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
  41 Cooperative de consum
  42 Cooperative meșteșugărești
  43 Cooperative și asociații agricole netransformate
  44 Cooperative de credit
  50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)
  Notă
  ^3 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.
  ^4 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.
  VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale6.1. (1) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro(3) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. 6.2. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, societățile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și entitățile prevăzute la pct. 6.1, al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe siteul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care sǎ permitǎ încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.
   +  Anexa nr. 2
  Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
  I. Prevederi generale1.1. Entitățile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică și persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din ordin.1.3. (1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili.(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.1.4. (1) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate și subunități“ și 482 „Decontări între subunități“ se transferă în contul 461 „Debitori diverși“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverși“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent. II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin;d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.2.2. Formularele „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“, „Situația veniturilor și cheltuielilor“, „Date informative“ și „Situația activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.2.4. (1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. 2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constǎ întrun fișier PDF având atașat un fișier xml.2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.2.11. (1) Entitățile înscriu la rândul 23 „Salarii și indemnizații“ din cadrul formularului „Situația veniturilor și cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.(2) La rândul 37 din formularul „Date informative“ (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, precum și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate. 3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală, în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile. 4.2. Structura formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:4.3. Structura formularului „Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:
   +  Anexa nr. 3
  Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie
  de către societățile ale căror valori mobiliare
  sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
  I. Prevederi generale 1.1. Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. (3) Pentru data de 31 decembrie 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS. (4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată 2.1. (1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:a) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;b) „Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;c) „Date informative“ (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8;d) „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9.(2) Formularele „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“, „Situația veniturilor și cheltuielilor“, „Date informative“ și „Situația activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS. 2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității. 2.3. (1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.3.2. (1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție, gratuit, de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entității:– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);– adresa și numărul de telefon;– numărul de înregistrare la registrul comerțului;– codul unic de înregistrare;– capitalul social.(4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 3.2 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată 4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. 4.2. Structura formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:4.3. Structura formularului „Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), este următoarea:  +  Structura formularelor „Date informative“ (cod 30) și „Situația activelor imobilizate“ (cod 40) și modul de completare a acestora4.4. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 4.6. La rândul 37 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.4.7. În cadrul formularului „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), la „Situația ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice productive.4.8. Structura formularului „Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:4.9. Structura formularului „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d), este următoarea:
   +  Anexa nr. 4
  Structura formularelor „Date informative“ (cod 30) și
  „Situația activelor imobilizate“ (cod 40) și modul de completare a acestora
  1. (1) Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de formularul „Date informative“ (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40).(2) Pentru întocmirea formularelor „Date informative“ (cod 30) și „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), entitățile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3 la ordin.2. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).3. La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 4. La rândul 37 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.5. În formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situația ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.6. Structura formularului „Date informative“ (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la ordin este următoarea:7. Structura formularului „Date informative“ (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:8. Structura formularului „Situația activelor imobilizate“ (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:
   +  Anexa nr. 5
  Structura componentelor situațiilor financiare anuale
  întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial
  1. Bilanțul care se întocmește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură:2. Contul rezultatului exercițiului care se întocmește de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică are următoarea structură:3. Bilanțul prescurtat care se întocmește de către organizațiile patronale și sindicale, precum și alte persoane juridice fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, are următoarea structură:4. Persoanele juridice fără scop patrimonial care au utilizat pentru activitățile economice desfășurate conturile din Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, completează situațiile financiare anuale pe baza informațiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situații.
  ----