REGLEMENTĂRI din 11 februarie 2003 privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2**)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 bis din 18 aprilie 2003  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 211 din 11 februarie 2003, publicate în Monitorul Oficial nr. 275 din 18 aprilie 2003.
  Notă
  **) Titlul Reglementărilor a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.
   +   +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Capitolul IObiect și domeniu de aplicare1. Prezentele reglementări stabilesc:a) procedura și condițiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a întregului vehicul;b) procedura pentru acordarea numărului național de registru pentru vehiculele care dețin omologare de tip a întregului vehicul;c) procedura de eliberare a cărții de identitate pentru vehiculele rutiere pentru care a fost acordată omologarea de tip a întregului vehicul și numărul național de registru;d) procedura și condițiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a vehiculelor (în ceea ce privește produsele utilizate la acestea);e) procedura și condițiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a produselor utilizate la vehicule.2. Prezentele reglementări se aplică la acordarea omologării de tip a întregului vehicul, la acordarea omologării de tip a vehiculelor (în ceea ce privește produsele utilizate la acestea), la acordarea numărului național de registru și la eliberarea cărții de identitate în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România pentru următoarele categorii de vehicule noi:2.1. autovehicule destinate utilizării rutiere, având cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum și pentru remorcile acestora, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine, a tractoarelor agricole sau forestiere, a mașinilor autopropulsate pentru lucrări și a cvadriciclurilor;2.2. vehicule agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013;----------Subpct. 2.2 al pct. 2 al cap. I din secț. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.2.3. vehicule cu două sau trei roți și cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013.----------Subpct. 2.3 al pct. 2 al cap. I din secț. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor noi utilizate la vehiculele menționate la pct. 2., în vederea introducerii pe piață, a comercializării sau a punerii în exploatare.  +  Capitolul IIDefiniții și abrevieri4. În sensul prezentelor reglementări se aplică termenii definiți în Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003 , cu modificările și completările ulterioare, și în Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002 , cu modificările și completările ulterioare, iar termenii de mai jos au următorul înțeles:----------Partea introductivă a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.a) act de reglementare - o directivă CEE/CE individuală, un regulament (CE)/(UE) individual sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit;----------Lit. a) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei "directivă CE/CEE individuală" cu sintagma "directivă CEE/CE individuală", conform pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016 și prin înlocuirea sintagmei "regulament (CE) individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.b) autoritate de omologare - Registrul Auto Român sau autoritatea competentă a unui alt stat membru care este responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul sau produs ori pentru omologarea individuală a unui vehicul; pentru procesul de certificare a produselor (autorizare a produselor), pentru eliberarea și, după caz, retragerea certificatelor de omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice și garantarea respectării de către producător a obligațiilor sale privind conformitatea producției;c) certificat de conformitate - documentul eliberat de producător și care certifică faptul că un vehicul fabricat este conform cu tipul de vehicul omologat;----------Lit. c) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.d) certificat de omologare CE de tip - certificatul prevăzut în actul de reglementare CEE/CE/UE aplicabil, comunicarea de omologare indicată în anexa relevantă la Regulamentul CEE-ONU relevant fiind considerată echivalentul său;----------Lit. d) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.e) certificat de omologare de tip - documentul prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică în mod oficial faptul că un tip de vehicul sau produs este omologat;f) componentă (piesă) - dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent de vehicul, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;g) abrogată;----------Lit. g) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.h) directivă CEE/CE individuală (de bază, specifică) sau regulament (CE)/(UE) individual - o directivă sau un regulament aplicabilă/aplicabil pentru omologarea de tip în conformitate cu legislația în vigoare;----------Lit. h) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.i) document informativ (fișă de informații, listă cu informații) - documentul prezentat într-un act de reglementare, în care sunt indicate informațiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul omologării de tip, documentul informativ putând fi transmis și în format electronic;----------Lit. i) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.j) dosar de omologare - dosarul informativ însoțit de rapoartele de încercări și de toate celelalte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării atribuțiilor lor, dosarul de omologare putând fi transmis și în format electronic;k) dosar informativ (dosarul producătorului) - dosarul complet, cuprinzând documentul informativ, fișierul, datele, schițele, fotografiile etc., furnizat de solicitantul omologării de tip, dosarul informativ putând fi transmis și în format electronic;l) masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată) - masa maximă a unui vehicul, în funcție de construcția și performanțele sale, și care este declarată de producătorul acestuia;m) metodă de încercare virtuală - simulări pe computer, inclusiv calcule care demonstrează dacă un vehicul sau un produs îndeplinește condițiile tehnice cuprinse într-un act de reglementare. Pentru efectuarea încercării, o metodă virtuală nu necesită folosirea unui vehicul sau produs ca atare;n) număr național de registru - număr acordat de Registrul Auto Român unui vehicul căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcție de tip/variantă/versiune/configurație a elementelor constructive menționate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiași versiuni, dacă este cazul. Numărul național de registru atestă luarea în evidență în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în România;o) omologare CE de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice din legislația UE;----------Lit. o) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.p) omologare de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul sau produs respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;q) omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru, pe baza omologărilor de tip existente ale vehiculului în ceea ce privește produsele utilizate la acesta, în conformitate cu prevederile actului de reglementare aplicabil;q) omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru, pe baza omologărilor de tip existente ale vehiculului în ceea ce privește produsele utilizate la acesta, în conformitate cu prevederile actului de reglementare aplicabil;----------Lit. q) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.r) omologare de tip în mai multe etape (omologare de tip multietapă) - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unuia sau mai multor state membre certifică faptul că, în funcție de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet, complet sau completat respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;----------Lit. r) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.s) omologare de tip într-o singură etapă - procedura constând în omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operație;t) omologare de tip mixtă - procedura de omologare de tip treptată în cazul căreia se realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru sistemele respective;u) omologare de tip treptată - procedura de omologare a vehiculelor constând în colectarea treptată a întregului set de certificate de omologare CE de tip pentru sistemele, componentele și unitățile tehnice separate aparținând vehiculului și care duce, în ultima etapă, la omologarea vehiculului complet;v) omologare individuală - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea individuală;w) omologare internațională (CEE-ONU) de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea competentă a unei alte părți contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit certifică faptul că un tip de vehicul, echipament, componentă sau piesă respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile cuprinse în regulamentele CEE-ONU anexate la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit;x) omologare națională de tip - procedura de omologare de tip prevăzută de legislația internă a unui stat membru, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea națională de tip;y) opisul dosarului de omologare - documentul care cuprinde într-o listă conținutul dosarului de omologare, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentând o evidență a etapelor succesive din gestionarea omologării de tip, în special a datelor reviziilor și ale actualizărilor;z) producător - persoana fizică sau juridică responsabilă în fața autorităților de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de certificare a produselor (de autorizare a produselor), pentru asigurarea conformității producției, și care este, de asemenea, responsabilă cu problemele de supraveghere a pieței pentru vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate pe care le produce. Această persoană nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producției vehiculului sau a produsului care face obiectul procesului de omologare;----------Lit. z) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.aa) produs - un sistem, un echipament, o componentă, o piesă sau o unitate tehnică separată utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montarea/utilizarea ulterioară pe un vehicul omologat;ab) produs de origine - produs fabricat potrivit specificațiilor și standardelor de producție prevăzute de producătorul vehiculului pentru fabricarea unor produse pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeași linie de producție cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedește contrariul, că produsele sunt de origine, în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză și că au fost fabricate potrivit specificațiilor și standardelor de producție ale producătorului vehiculului;ac) reprezentantul producătorului - persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care este desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare sau de supraveghere și pentru a acționa în numele acestuia în domeniile reglementate de prezentele reglementări, iar în cazul în care se face referire la termenul «producător», acesta este înțeles ca indicând fie producătorul, fie pe reprezentantul său. În sensul prezentelor reglementări, un producător stabilit în afara Uniunii Europene desemnează un reprezentant stabilit în Uniunea Europeană pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare;----------Lit. ac) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.ad) serviciu tehnic - organizația sau organismul desemnat de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru ori a unei alte părți contractante la Acordul de la Geneva din 1958 drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformității, în vederea efectuării evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții, în numele autorității de omologare. Registrul Auto Român, ca autoritate de omologare, poate îndeplini el însuși aceste funcții;----------Lit. ad) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.ae) sistem (echipament) - ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea uneia sau a mai multor funcții specifice într-un vehicul și care face obiectul cerințelor din oricare act de reglementare;af) unitate tehnică separată (entitate tehnică) - dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent, dar numai în raport cu unul sau mai multe tipuri de vehicule specificate, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;ag) vehicul complet - vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a îndeplini cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări;ah) vehicul completat - vehicul rezultat în urma procesului de omologare de tip în mai multe etape care îndeplinește toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări;ai) vehicul de bază - vehicul utilizat în etapa inițială a unui proces de omologare de tip în mai multe etape;aj) vehicul incomplet - vehicul a cărui finalizare necesită cel puțin încă o etapă de fabricație pentru a îndeplini toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezentele reglementări;ak) vehicul sfârșit de serie - vehicul care face parte dintr-un stoc și care nu poate fi înmatriculat, înregistrat sau comercializat, din cauza intrării în vigoare a unor noi cerințe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat, decât prin aplicarea unei proceduri specifice, în conformitate cu prezentele reglementări.----------Lit. ak) a pct. 4 al cap. II din secț. 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.4^1. În cadrul prezentelor reglementări, prin convenție-cadru se înțelege convenția încheiată între Registrul Auto Român - RA (RAR) și deținătorul numărului național de registru, în vederea verificării de către RAR a procesului de editare a cărților de identitate ale vehiculului precompletate de RAR și obținute în urma acordării numerelor naționale de registru, precum și a respectării la comercializare a specificației ce a stat la baza acordării numărului național de registru.----------Pct. 4^1 al cap. II din secț. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.4^2. În sensul prezentelor reglementări, definițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 și Regulamentul (UE) nr. 168/2013 se aplică în cazul prevederilor aplicabile vehiculelor ce fac obiectul regulamentelor respective.----------Pct. 4^1 al cap. II din secț. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.5. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerințele tehnice comune pentru omologarea de tip a întregului vehicul, pentru omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce privește produsele utilizate la acestea) și pentru omologarea de tip a produselor.6. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna procedurile sau cerințele tehnice comune pentru omologarea CE de tip și pentru omologarea națională de tip7. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la un regulament (CE)/(UE) individual sau la o directivă CEE/CE individuală se înțelege forma actului de reglementare respectiv în versiunea care include toate modificările și completările ulterioare, până la ultimul act de reglementare de modificare menționat în text, inclusiv.----------Pct. 7 al cap. II din secț. 1 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "directivă CE/CEE" cu sintagma "directivă CEE/CE individuală", conform pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016 și prin înlocuirea sintagmei "regulament (CE) individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.8. În cadrul prezentelor reglementări, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înțelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare.----------Pct. 8, Cap. II, Secțiunea 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.9. Abrogat.----------Pct. 9, Cap. II, Secțiunea 1 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.10. Abrogat.----------Pct. 10, Cap. II, Secțiunea 1 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.10^1. Regulamentele (UE) și deciziile (UE) de modificare sau de punere în aplicare a actelor de reglementare comunitare menționate în prezentele reglementări, adoptate ulterior intrării în vigoare a acestora, sunt obligatorii în toate elementele lor și se aplică în mod direct.------------Pct. 10^1, Cap. II, Secțiunea 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.11. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referirea la un Regulament CEE-ONU se înțelege forma regulamentului respectiv în versiunea în vigoare, conform documentului CEE - ONU: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958 revizuit.12. În cadrul prezentelor reglementări, prin înmatriculare se înțelege prima înmatriculare a unui vehicul nou, iar prin înregistrare se înțelege prima înregistrare a unui vehicul nou.13. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:CIV - cartea de identitate a vehiculului;CoC - certificat de conformitate----------Abrevierea "CoC" a pct. 13 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.GNC - gaz natural comprimat;GPL - gaz petrolier lichefiat;MT - Ministerul Transporturilor----------Abrevierea "MTI" a pct. 13 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.OBD - sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabilă a unei defecțiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria calculatorului autovehiculului);RAR - Registrul Auto Român - RA;RNTR 7 - Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere;SM - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene;VIN - numărul de identificare al unui vehicul, care reprezintă o combinație structurală de caractere atribuite unui vehicul de către producătorul său ori de către o autoritate competentă, în vederea identificării respectivului vehicul;----------Abrevierea VIN de la pct. 13, Cap. II, Secțiunea 1 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.VIS - ultima secțiune a VIN, care identifică fiecare vehicul.----------Abrevierea VIS de la pct. 13, Cap. II, Secțiunea 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.WMI - codul de identificare a producătorului unui vehicul.  +  Capitolul IIIPrevederi generale14. RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui vehicul, numai dacă acesta deține omologare de tip a întregului vehicul valabilă și a primit număr național de registru, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.----------Pct. 14, Cap. III, Secțiunea 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.15. RAR permite introducerea pe piață, comercializarea și punerea în exploatare a unui produs utilizat la vehicule, numai dacă acesta deține omologare CE de tip sau omologare CEE-ONU de tip, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.----------Pct. 15, Cap. III, Secțiunea 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.15^1. RAR va publica pe site-ul www.rarom.ro informații privind evoluția legislației comunitare aplicabile la omologarea de tip a vehiculelor rutiere și a produselor utilizate la acestea.----------Pct. 15^1, Cap. III, Secțiunea 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.16. Abrogat.----------Pct. 16, Cap. III, Secțiunea 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDIN nr. 1.254 din 27 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012.17. Omologările CE de tip acordate pe baza versiunilor anterioare ale actelor de reglementare menționate în secțiunile 2, 3 și 4 rămân valabile în scopul înmatriculării, înregistrării sau al comercializării vehiculelor noi, respectiv în scopul introducerii pe piață, comercializării sau al punerii în exploatare a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate noi, în conformitate cu prevederile actelor de reglementare respective, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.18. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum și la introducerea pe piață, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, componentelor și a unităților tehnice separate noi, sunt considerate valabile și certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autoritățile competente din alte SM pe baza unor versiuni anterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă cerințele aplicabile sunt aceleași cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.19. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi, precum și la introducerea pe piață, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate noi, sunt considerate valabile și certificatele de omologare CE de tip eliberate de RAR sau de autoritățile competente din alte SM pe baza unor versiuni ulterioare ale actelor de reglementare precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.19.1. Data de la care se aplică această prevedere este cea specificată prin actele de reglementare respective.20. Abrogat.----------Pct. 20, Cap. III, Secțiunea 1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.21. Abrogat.----------Pct. 21, Cap. III, Secțiunea 1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.21^1. RAR acordă producătorilor români WMI, precum și, pentru producătorii care fabrică mai puțin de 500 de vehicule pe an, al treilea, al patrulea și al cincilea caracter din VIS, în conformitate cu prescripțiile ISO 3780:2009. Procedura de acordare se finalizează numai după verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate la pct. 1 din anexa X la Directiva 2007/46/CE, punctul 3 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole și forestiere sau punctul 1 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor, în funcție de categoria vehiculului. RAR păstrează toate înregistrările privind WMI și VIS acordate producătorilor români.----------Pct. 21^1, Cap. III, Secțiunea 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.22. Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere, puterea netă a motorului și cilindreea motorului care se înscriu în CIV sunt cele indicate de producător în documentele prezentate în vederea omologării de tip/acordării numărului de registru.22.1. Pentru autovehiculele din categoriile M și N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depășită constructiv, datorită limitatorului de viteză sau sistemului integrat de limitare a vitezei, și care este declarată de către solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru în documentele prezentate în vederea omologării de tip/acordării numărului de registru.22.2. În cazul constatării unor neconcordanțe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului și datele indicate de producător, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz.În cazul testării, se vor aplica prevederile actelor de reglementare relevante.----------Subpct. 22.2., pct. 22, Cap. III, Secțiunea 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.22.2.1. În cazul vitezei maxime constructive:a) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru autovehicule din categoriile M(1) și N(1);b) Directiva 74/152/CEE paragraful 1, modificată prin Directiva 98/89/CE, pentru tractoarele agricole sau forestiere, respectiv Directiva 2009/60/CE anexa I paragraful 1 începând cu 1 ianuarie 2010;c) Directiva 95/1/CEE, modificată prin Directiva 2006/27/CE, pentru autovehiculele cu două sau trei roți.22.2.2. În cazul puterii nete a motorului:a) Directiva 80/1269/CEE, modificată prin Directiva 1999/99/CE, pentru autovehiculele din categoriile M și N, respectiv Regulamentul (CE) 595/2009 începând cu 31 decembrie 2013.b) Regulamentul CEE-ONU nr. 68, pentru tractoarele agricole sau forestiere;c) Directiva 95/1/CEE, modificată prin Directiva 2006/27/CE, pentru autovehiculele cu două sau trei roți.22.3. Pentru autovehiculele care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, cilindreea motorului (capacitatea cilindrică a motorului) este cea definită prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, cu modificările ulterioare.----------Subpct. 22.3. de la pct. 22, Cap. III, Secțiunea 1 a fost modificat de ct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.23. Anul de fabricație care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de producător în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de producător, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.În cazul vehiculelor pentru care anul codificat în structura VIN este ulterior anului calendaristic în care se eliberează CIV, anul de fabricație care se înscrie în CIV este anul calendaristic în care se eliberează CIV.----------Pct. 23, Cap. III, Secțiunea 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.24. Caracteristicile și performanțele care nu sunt reglementate prin reglementări naționale, directive CEE/CE individuale, regulamente (CE)/(UE) individuale sau regulamente CEE-ONU ori prin orice alte acte normative care nu sunt precizate de prezentele reglementări nu se verifică de RAR și se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru pe propria răspundere a acestuia. Orice consecințe de natură juridică, administrativă și/sau economică ce decurg din respectiva declarație vor fi suportate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului de registru.----------Pct. 24, Cap. III, Secțiunea 1 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "directivă CE/CEE individuală" cu sintagma "directivă CEE/CE individuală", conform pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016 și prin înlocuirea sintagmei "regulament (CE) individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.25. Abrogat.----------Pct. 25, Cap. III, Secțiunea 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.26. În conformitate cu legislația națională privind circulația pe drumurile publice din România, autovehiculele trebuie să fie dotate la punerea în circulație cu:– trusă medicală, care să respecte prevederile legale în vigoare;– două triunghiuri reflectorizante, omologate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 27 CEE-ONU;– stingător de incendiu, care să respecte prevederile legale în vigoare.Aceste dotări vor fi amplasate în autovehicul într-un spațiu în care să nu prezinte risc de rănire pentru conducătorul autovehiculului sau pentru pasageri în caz de impact ori frânare bruscă (de exemplu: spațiul destinat bagajelor, spații prevăzute cu sistem de închidere din interiorul sau exteriorul cabinei, spații special amenajate etc.).  +  Secţiunea 2 Omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a produselor utilizate la acestea  +  Capitolul IOmologarea CE de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și a unităților tehnice separate utilizate la acestea1. Obiectul(1) Prezentul capitol cuprinde dispozițiile administrative și cerințele tehnice pentru omologarea CE de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea, comercializarea sau punerea în circulație a acestora în România ori în celelalte SM, precum și pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor și a unităților tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piață, comercializarea sau punerea în exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora în România ori în celelalte SM.----------Alin. (1) al pct. 1 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(2) Cerințele tehnice specifice privind fabricarea și funcționarea vehiculelor, precum și a sistemelor, componentelor și a unităților tehnice separate utilizate la acestea sunt prevăzute în actele de reglementare a căror listă exhaustivă figurează în anexa nr. 2 la prezenta secțiune.2. Domeniul de aplicare(1) Prezentul capitol se aplică omologării CE de tip a vehiculelor definite la pct. 3 lit. f), concepute și fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape în scopul utilizării rutiere, precum și omologării CE de tip a sistemelor, componentelor și a unităților tehnice separate concepute și fabricate pentru astfel de vehicule.(2) Prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele vehicule:a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în secțiunea 3;b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în secțiunea 4;c) vehicule cu șenile.(3) Omologarea CE de tip în sensul prezentului capitol este opțională, la cererea producătorului, pentru următoarele vehicule:a) vehicule concepute și fabricate pentru a fi folosite în principal în șantiere, cariere, porturi sau aeroporturi;b) vehicule concepute și fabricate pentru a fi folosite de către forțele armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțele de menținere a ordinii publice; șic) mașini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerințele prevăzute în prezentul capitol. Astfel de omologări opționale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prezentul capitol nu se aplică omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1).3. DefinițiiSuplimentar față de definițiile prevăzute la secțiunea 1 cap. II pct. 4, în sensul prezentului capitol și al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune, în ceea ce privește definițiile generale, definirea și criteriile pentru clasificarea categoriilor, tipurilor, variantelor și versiunilor de vehicule, precum și definirea tipurilor de caroserii se aplică definițiile din anexa II la Directiva 2007/46/CE, în ceea ce privește definirea categoriilor de folosință se aplică definițiile din anexa nr. 1 la prezenta secțiune, iar termenii de mai jos au următorul înțeles, dacă în actele de reglementare menționate nu se specifică altfel:----------Partea introductivă a pct. 3, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.a) autovehicul - vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplasează prin propriile sale mijloace, având cel puțin patru roți, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;b) autovehicul hibrid - autovehicul cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;c) remorcă - vehicul cu roți fără autopropulsie, conceput și fabricat pentru a fi tractat de un autovehicul;d) abrogată;----------Lit. d) a pct. 3, Cap. I, Secțiunea 2 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.e) mașină autopropulsată pentru lucrări (utilaj autopropulsat pentru lucrări, utilaj mobil) - vehicul autopropulsat special conceput și construit pentru efectuarea de lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Autovehiculele pe șasiul cărora sunt montate diverse utilaje nu sunt considerate mașini autopropulsate pentru lucrări;f) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia, în sensul definițiilor de la lit. a) și c);g) vehicul hibrid electric - autovehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu, baterie, condensator, volant/generator etc.).4. Obligațiile RAR(1) RAR se asigură că producătorii care solicită omologarea CE de tip își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului capitol.(2) RAR va omologa numai acele vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care respectă cerințele prezentului capitol.(3) RAR va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai acelor vehicule care respectă cerințele prezentului capitol.(4) Nu este permisă refuzarea eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor din motive legate de aspecte privind construcția sau funcționarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerințele prezentului capitol.(5) RAR va permite introducerea pe piață, comercializarea sau punerea în exploatare numai a acelor sisteme, componente și unități tehnice separate care respectă cerințele prezentului capitol.(6) Nu este permisă interzicerea, limitarea sau împiedicarea introducerii pe piață, a comercializării sau a punerii în exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate din motive legate de aspecte privind construcția sau funcționarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerințele prezentului capitol.(7) MT va asigura notificarea către Comisia Europeană a RAR ca autoritate pentru omologare.----------Alin. (7) al pct. 4, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat prin înlocuirea abrevierii "MTI" cu abrevierea "MT" conform pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.(8) Documentul de notificare a RAR va cuprinde numele, adresa, inclusiv adresa electronică și domeniul de competență al RAR.5. Obligațiile producătorilor(1) Producătorul răspunde în fața RAR pentru toate aspectele procesului de omologare CE de tip și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată.(2) În cazul omologării CE de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției sistemelor, componentelor sau a unităților tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă.(3) Producătorul care modifică sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate respective.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al pct. 5 al cap. I din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.6. Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a vehiculelor(1) Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri:a) omologarea CE de tip treptată;b) omologarea CE de tip într-o singură etapă;c) omologarea CE de tip mixtă.(2) O cerere de omologare CE de tip treptată cuprinde dosarul informativ cu informațiile necesare în temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE și este însoțită de setul complet de certificate de omologare CE de tip necesare, în temeiul fiecăruia dintre actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune. În cazul omologării CE de tip a unui sistem sau a unei unități tehnice separate, în temeiul actelor de reglementare aplicabile, RAR va avea acces la dosarul de omologare corespunzător până în momentul acordării sau refuzării omologării.(3) O cerere de omologare CE de tip într-o singură etapă cuprinde dosarul informativ cu informațiile relevante necesare în temeiul anexei I la Directiva 2007/46/CE, în conformitate cu actele de reglementare specificate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune și, după caz, în anexa III partea II la Directiva 2007/46/CE.(4) În cazul unei proceduri de omologare CE de tip mixte, RAR poate excepta un producător de la obligația de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip, cu condiția ca dosarul informativ să fie completat cu datele specificate în anexa I la Directiva 2007/46/CE, necesare pentru omologarea sistemelor respective în faza de omologare a vehiculului, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare.(5) Fără a aduce atingere alin. (2), (3) și (4), pentru omologarea CE de tip în mai multe etape trebuie furnizate următoarele informații:a) în prima etapă, acele părți ale dosarului informativ și certificatele de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet și care sunt relevante pentru stadiul de fabricație a vehiculului de bază;b) în cea de-a doua etapă și în cele ulterioare, acele părți ale dosarului informativ și certificatele de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricație curent, precum și o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul pentru vehiculul incomplet, emis în stadiul de fabricație anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziție detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.Informațiile de la literele a) și b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare CE de tip mixtă, stabilită la alin. (4).(6) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie să fie înaintate de către producător la RAR. Cu privire la un anumit tip de vehicul, poate fi depusă o singură cerere, cu condiția ca aceasta să nu mai fi fost depusă și în alt SM. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.(7) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.(8) Producătorul trebuie să pună la dispoziția RAR atâtea vehicule câte sunt necesare pentru a permite desfășurarea în condiții satisfăcătoare a procedurii de omologare CE de tip.7. Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a sistemelor, componentelor și a unităților tehnice separate(1) Cererile pentru omologarea CE de tip trebuie să fie înaintate de către producător la RAR. Pentru un anumit tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă o singură cerere, cu condiția ca aceasta să nu mai fi fost depusă și în alt SM. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.(2) Cererea este însoțită de dosarul informativ, al cărui conținut este specificat de directivele CEE/CE sau regulamentele (CE)/(UE) individuale aplicabile.----------Alin. (2) al pct. 7 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "directivă CE/CEE individuală" cu sintagma "directivă CEE/CE individuală", conform pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016 și prin înlocuirea sintagmei "regulament CE individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.(3) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.(4) Producătorul trebuie să pună la dispoziția RAR atâtea vehicule, componente sau unități tehnice separate câte sunt necesare în temeiul directivelor CEE/CE sau al regulamentelor (CE)/(UE) individuale aplicabile pentru a permite efectuarea încercărilor necesare.----------Alin. (4) al pct. 7 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "directivă CE/CEE individuală" cu sintagma "directivă CEE/CE individuală", conform pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016 și prin înlocuirea sintagmei "regulament CE individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.8. Dispoziții generale privind acordarea omologării CE de tip(1) RAR nu poate acorda nicio omologare CE de tip înainte de a se asigura că procedurile menționate la pct. 12 au fost aplicate în mod corespunzător și satisfăcător.(2) RAR va acorda omologări CE de tip în conformitate cu pct. 9 și 10.(3) RAR poate refuza, motivat temeinic, să acorde omologarea CE de tip, în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deși se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător și/sau sănătății publice. În acest caz, RAR trimite celorlalte SM și Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale și prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale.(4) Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.(5) În termen de 20 de zile lucrătoare, RAR va trimite autorităților de omologare ale celorlalte SM o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului, însoțită de anexe, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordat omologarea. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.(6) RAR va informa fără întârziere autoritățile de omologare ale celorlalte SM asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui vehicul, precizând motivele deciziei sale.(7) La intervale de câte trei luni, RAR va trimite autorităților de omologare ale celorlalte SM o listă a omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras în intervalul precedent. Lista conține datele menționate în anexa XIV la Directiva 2007/46/CE.(8) La cererea unui alt SM, RAR va trimite, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective, o copie a certificatului de omologare CE de tip în cauză, însoțită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.(9) RAR poate solicita autorității de omologare a unui alt SM o copie a certificatului de omologare CE de tip pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate pe care aceasta le-a omologat, însoțită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.(10) RAR gestionează datele transmise de celelalte SM cu privire la acordarea, modificarea, refuzul sau retragerea omologărilor CE de tip pentru vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate acordate de către acestea.9. Dispoziții speciale privind acordarea omologării CE de tip pentru vehicule(1) RAR va acorda omologarea CE de tip pentru:a) un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune sau în apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE;b) un tip de vehicul special care respectă datele din dosarul informativ și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Cerințele suplimentare privind compartimentul pentru transportul pacienților din ambulanțe, prevăzute în apendicele 1 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, precum și cerințele suplimentare privind încercarea sistemului de ancorare a scaunelor rulante și a sistemului de reținere a ocupanților acestora din vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevăzute în apendicele 3 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, se aplică de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip.Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE.----------Alin. (1) al pct. 9, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.(2) RAR acordă omologarea CE de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat care respectă datele din dosarul informativ și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune, ținând cont de stadiul de fabricație al vehiculului.Omologarea CE de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII la Directiva 2007/46/CE.(3) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua următoarele operații:a) va completa toate secțiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, inclusiv fișa anexată cu rezultatele încercărilor, în conformitate cu modelul din anexa VIII la Directiva 2007/46/CE;b) va redacta sau va verifica opisul dosarului de omologare;c) va elibera solicitantului fără întârziere nejustificată certificatul completat, însoțit de anexele sale;d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (3) al pct. 9., Cap. I, Secțiunea 2 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.(4) Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricții de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziții ale actelor de reglementare în conformitate cu pct. 20 sau pct. 21 sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menționează restricțiile sau derogările respective.----------Alin. (4) al pct. 9, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.(5) În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziții pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare CE de tip menționează dispozițiile respective.----------Alin. (5) al pct. 9, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.(6) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare CE de tip mixtă, RAR va completa, în partea III a documentului informativ, al cărui model este prezentat în anexa III la Directiva 2007/46/CE, referințele pentru rapoartele de încercare, instituite prin actele de reglementare, pentru care nu există niciun certificat de omologare CE de tip.(7) În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare CE de tip într-o singură etapă, RAR va elabora lista actelor de reglementare aplicabile, al cărei format este prezentat în apendicele la anexa VI la Directiva 2007/46/CE și va anexa respectiva listă la certificatul de omologare CE de tip.10. Dispoziții speciale privind acordarea omologării CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate(1) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru un sistem care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva CEE/CE individuală sau regulamentul(CE)/(UE) individual aplicabil, după cum se specifică în anexa nr. 2 la prezenta secțiune.----------Alin. (1) al pct. 10, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "regulament (CE) individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.(2) RAR va acorda o omologare CE de tip pentru o componentă sau o unitate tehnică separată care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE)/(UE) individual aplicabil, după cum se specifică în anexa nr. 2 la prezenta secțiune.----------Alin. (1) al pct. 10, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "regulament (CE) individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.(3) În cazul în care componentele sau unitățile tehnice separate, indiferent dacă sunt sau nu destinate pentru reparații, service sau întreținere, fac la rândul lor obiectul unei omologări CE de tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesară omologarea suplimentară a componentelor sau a unităților tehnice separate, dacă nu se specifică altfel în actul de reglementare aplicabil.(4) În cazul în care o componentă sau unitate tehnică separată își îndeplinește funcția sau prezintă o caracteristică specifică numai împreună cu alte părți ale vehiculului, iar din acest motiv respectarea uneia sau a mai multor cerințe poate fi verificată numai când componenta sau unitatea tehnică separată respectivă funcționează împreună cu alte părți ale vehiculului, domeniul de aplicare al omologării CE de tip a componentei sau a unității tehnice separate este limitat în consecință. În astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifică orice restricție de utilizare și indică condițiile speciale de montaj. În cazul în care o astfel de componentă sau unitate tehnică separată este montată de producătorul vehiculului, în momentul omologării vehiculului se verifică respectarea tuturor restricțiilor de utilizare aplicabile sau a condițiilor de montaj aplicabile.11. Încercările necesare pentru omologarea CE de tip(1) Respectarea cerințelor tehnice prevăzute de prezentul capitol și de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune, apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE sau în apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate.----------Alin. (1) al pct. 11, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.(2) Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, a componentelor și a unităților tehnice separate reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată care, deși nu este reprezentativ/reprezentativă pentru tipul care urmează a fi omologat, întrunește mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanță prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecție.(3) Ca alternative la procedurile de încercare menționate la alin. (1) și cu acordul RAR, pot fi folosite metode de încercare virtuale la cererea producătorului, în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa XVI la Directiva 2007/46/CE.(4) Condițiile generale care trebuie îndeplinite de metodele de încercare virtuală sunt stabilite în apendicele 1 la anexa XVI la Directiva 2007/46/CE.Pentru fiecare dintre actele de reglementare enumerate la anexa XVI la directiva 2007/46/CE, condițiile de încercare specifice și dispozițiile administrative conexe sunt specificate în apendicele 2 la anexa respectivă.12. Măsuri de asigurare a conformității producției(1) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR trebuie să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte SM, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producției vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, cu tipul omologat.(2) Pentru omologările CE de tip acordate, RAR trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea respectivă, în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte SM, dacă măsurile prevăzute la alin. (1) continuă să fie adecvate și dacă producția vehiculelor, sistemelor, componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, continuă să fie conformă cu tipul omologat.Verificarea în vederea garantării conformității produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X la Directiva 2007/46/CE și în actele de reglementare care cuprind cerințe specifice. În acest scop, pentru omologările CE de tip acordate, RAR poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menționate în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune asupra unor eșantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalațiile de producție.(3) Dacă, pentru omologările CE de tip acordate, RAR constată că măsurile menționate la alin. (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deși producția nu a fost întreruptă, RAR va lua măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformității producției este urmată corect.13. Dispoziții generale privind modificarea omologărilor CE de tip(1) Producătorul trebuie să informeze fără întârziere RAR, pentru omologările CE de tip acordate de RAR, asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, RAR va decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare CE de tip trebuie să fie acordată.(2) O cerere de modificare a unei omologări CE de tip este înaintată RAR, numai dacă RAR a acordat omologarea CE de tip inițială.(3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecții sau încercări noi, RAR va informa producătorul în consecință. Procedurile menționate la pct. 14 și 15 se aplică numai după încheierea cu succes a noilor inspecții sau încercări necesare.14. Dispoziții speciale privind modificarea omologărilor CE de tip pentru vehicule(1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire".În astfel de cazuri, RAR va emite pagina revizuită în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.(2) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alin. (1):a) sunt necesare noi inspecții sau încercări;b) s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;c) intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.În astfel de cazuri, RAR va elibera un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate.Certificatul de omologare CE specifică în mod clar motivul extinderii și data noii eliberări.(3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.(4) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerințe prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză.15. Dispoziții speciale privind modificarea omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate(1) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire".În astfel de cazuri, RAR emite paginile revizuite în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.(2) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alin. (1):a) sunt necesare noi inspecții sau încercări;b) s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;c) intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate.În astfel de cazuri, RAR emite un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate. În cazul în care modificarea se impune în urma aplicării alin. (2) lit. (c), se actualizează cea de-a treia secțiune a numărului de omologare.Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii și data noii emiteri.(3) Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare CE se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.16. Emiterea și notificarea modificărilor omologărilor CE de tip(1) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza toate secțiunile relevante din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale și opisul dosarului de omologare. Certificatul actualizat și anexele sale vor fi puse la dispoziția solicitantului fără întârzieri nejustificate.(2) În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, inclusiv opisul revizuit al dosarului de omologare, vor fi puse de către RAR la dispoziția solicitantului fără întârzieri nejustificate.(3) RAR va notifica autorităților de omologare ale celorlalte SM orice modificare adusă omologărilor CE de tip, în conformitate cu procedurile menționate la pct. 8 și va gestiona informațiile primite de la autoritățile de omologare ale celorlalte SM cu privire la modificările acordate.17. Încetarea valabilității omologării CE de tip(1) O omologare CE de tip pentru un vehicul își încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare:a) noi cerințe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecință;b) producția vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar;c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricții speciale.(2) În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante își încetează valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv își pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective.(3) Atunci când producția unui anumit tip de vehicul este întreruptă definitiv, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR, în cazul în care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv. La primirea notificării în acest sens, RAR va informa autoritățile de omologare ale celorlalte SM asupra acestui fapt în termen de 20 de zile lucrătoare. RAR va gestiona informațiile primite de la autoritățile de omologare ale celorlalte SM cu privire la încetarea producției.Prevederile pct. 6 din secțiunea 5 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condițiile menționate la alin. (1) lit. a).----------Alin. (3) al pct. 17 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(4) Fără a aduce atingere alin. (3), în cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să își înceteze valabilitatea, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR, în cazul în care RAR a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv.RAR va comunica fără întârziere nejustificată toate informațiile relevante autorităților de omologare ale celorlalte SM pentru a permite aplicarea, după caz, a pct. 6 din secțiunea 5. Comunicarea va specifica în special data producției și numărul de identificare al ultimului vehicul produs. RAR va gestiona informațiile primite de la autoritățile de omologare ale celorlalte SM cu privire la cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să își înceteze valabilitatea.----------Alin. (4) al pct. 17 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.18. Certificatul de conformitate(1) În calitate de deținător al unei omologări CE de tip a întregului vehicul pentru un vehicul, producătorul va trebui să emită un CoC care va însoți fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente de pe pagina 2 a CoC care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării și, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate CoC emise în etapele anterioare.(2) CoC trebuie redactat într-una dintre limbile oficiale ale Comunității.(3) CoC se întocmește astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.(4) CoC trebuie să fie completat integral și să nu conțină restricții de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare.(5) CoC stabilit în partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate în conformitate cu dispozițiile pct. 20 alin. (2) trebuie să conțină în titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate, omologate de tip în conformitate cu articolul 20 (omologare provizorie)".(6) CoC, astfel cum este descris în partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu pct. 21, trebuie să conțină în titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate omologate de tip în serii mici", iar în imediata să apropiere trebuie să fie indicat anul de fabricație, urmat de un număr secvențial cuprins între 1 și limita indicată în secțiunea 1 a părții A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, specificând, pentru fiecare an de producție, poziția vehiculului în cadrul producției alocate pentru anul respectiv.----------Alin. (6) al pct. 18., Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.(7) Fără să aducă atingere dispozițiilor alin. (1), producătorul poate transmite în format electronic autorității competente date sau informații cuprinse în CoC.(8) Un duplicat al CoC poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul "duplicat" trebuie să fie perfect vizibil pe fața oricărui duplicat al certificatului.(9) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 385/2009, până la 29 aprilie 2010, producătorii pot elibera certificate de conformitate care sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa IX la Directiva 70/156/CEE.19. Marca de omologare CE de tip(1) Producătorul unei componente sau al unei unități tehnice separate, care face sau nu parte dintr-un sistem, trebuie să aplice fiecărei componente sau unități tehnice separate produse în conformitate cu tipul omologat marca de omologare CE de tip impusă de directiva CEE/CE individuală sau de regulamentul (CE)/(UE) individual relevant.----------Alin. (1) al pct. 19., Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "regulament CE individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.(2) În cazul în care nu este prevăzută aplicarea mărcii de omologare CE de tip, producătorul aplică cel puțin denumirea sa comercială sau marca producătorului, numărul tipului și/sau un număr de identificare.(3) Marca de omologare CE de tip este conformă cu apendicele la anexa VII la Directiva 2007/46/CE.20. Derogările pentru tehnologiile și conceptele noi(1) La solicitarea producătorului, RAR poate acorda o omologare CE de tip pentru un tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată care încorporează tehnologii sau concepte incompatibile cu unul sau mai multe dintre actele de reglementare menționate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune, sub rezerva acordării unei autorizații din partea Comisiei în conformitate cu procedura menționată la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE.(2) În așteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizației, RAR poate acorda o omologare provizorie, valabilă doar pe teritoriul României, pentru un tip de vehicul care face obiectul derogării cerute, cu condiția ca RAR să informeze fără întârziere Comisia și celelalte SM cu privire la aceasta, prin intermediul unui dosar conținând următoarele elemente:a) motivele pentru care tehnologiile sau conceptele în cauză determină incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată și cerințele impuse;b) o descriere a aspectelor relevante privind siguranța și mediul, precum și a măsurilor luate;c) o descriere a încercărilor, inclusiv a rezultatelor acestora, care să demonstreze că, în comparație cu cerințele pentru care este solicitată derogarea, este asigurat un nivel cel puțin echivalent de siguranță și protecție a mediului.(3) În conformitate cu procedura menționată la art. 40 alin. (3) din Directiva 2007/46/CE, Comisia va decide dacă autorizează sau nu RAR să acorde o omologare CE de tip pentru tipul de vehicul respectiv.După caz, decizia va preciza, de asemenea, dacă valabilitatea sa este condiționată de vreo restricție, precum un termen de valabilitate limitat. În toate cazurile, valabilitatea omologării nu este mai scurtă de 36 de luni.În cazul în care Comisia decide să refuze acordarea autorizației, RAR va informa de îndată pe deținătorul omologării de tip provizorii menționate la alin. (2) că omologarea provizorie va fi revocată în termen de șase luni de la data deciziei Comisiei. Cu toate acestea, vehiculele produse în conformitate cu omologarea provizorie înainte de revocarea acesteia pot fi înmatriculate, înregistrate, comercializate sau puse în exploatare în România și în oricare dintre SM care a acceptat omologarea provizorie.(4) MT poate decide să accepte pe teritoriul României o omologare provizorie, acordată de un alt SM.----------Alin. (4) al pct. 20., Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat prin înlocuirea abrevierii "MTI" cu abrevierea "MT" conform pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.(5) Prezentul punct nu se aplică în cazul în care un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată respectă dispozițiile unui regulament CEE-ONU la care a aderat Comunitatea.(6) În cazul în care actele de reglementare vizate de derogare au fost modificate în mod corespunzător, orice restricție legată de derogare este ridicată imediat.Dacă nu au fost luate măsurile necesare adaptării actelor de reglementare vizate de derogare, valabilitate unei derogări poate fi prelungită la cererea RAR de către Comisie printr-o altă decizie.21. (1) La solicitarea producătorului și în limitele cantitative stabilite în secțiunea 1 a părții A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, RAR acordă, în conformitate cu procedura menționată la pct. 6 alin. (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul din categoria M(1) sau N(1) care respectă cerințele din apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE. Omologările CE de tip pentru serii mici acordate înainte de 1 noiembrie 2012 își pierd valabilitatea la 31 octombrie 2016. De la această dată, certificatele de conformitate CE pentru vehiculele produse în serii mici nu mai sunt valabile, cu excepția cazului în care omologările de tip respective au fost actualizate pentru a ține seama de cerințele din apendicele menționat anterior.----------Alin. (1) al pct. 21., Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.(2) Alin. (1) nu se aplică vehiculelor speciale.(3) Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE.22. Dispoziții speciale privind omologarea individuală a vehiculelor(1) În conformitate cu prevederile OG nr. 78/2000 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003 , cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile prevăzute de ordonanța respectivă, vehiculele noi pot fi supuse și procedurii de omologare individuală, în urma căreia RAR acordă un certificat de omologare individuală, document prin care RAR certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat individual.Formatul certificatului de omologare individuală este stabilit după modelul certificatului de omologare CE de tip stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE și conține cel puțin informațiile necesare completării certificatului de înmatriculare prevăzute în Directiva 1999/37/CE.Certificatele de omologare individuală nu poartă titlul "Omologare CE a vehiculului."Un certificat de omologare individuală poartă numărul de identificare al vehiculului în cauză.(2) Omologarea individuală a vehiculelor se efectuează în conformitate cu prevederile RNTR 7, ediția în vigoare.(3) Omologarea individuală se poate aplica în cazul vehiculelor prevăzute la pct. 2 alin. (1).(4) Omologarea individuală se poate aplica, în mod opțional, pentru vehiculele prevăzute la pct. 2 alin. (3).(5) De asemenea, omologarea îndividuală se poate aplica, în mod opțional, pentru următoarele vehicule:(a) vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;(b) prototipuri de vehicule folosite în circulația rutieră, pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiția să fi fost special concepute și fabricate în acest scop.(6) Procedura de omologare individuală se poate aplica și în cazul vehiculelor care au primit omologarea CE de tip în conformitate cu prezentul capitol și care au fost modificate înainte de înmatriculare, înregistrare sau comercializare.(7) Procedura de omologare individuală se poate aplica în cazul unui anumit vehicul, și în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare CE de tip în mai multe etape.(8) Procedura de omologare individuală nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare CE de tip în mai multe etape și nu se poate aplica pentru obținerea omologării etapei inițiale a unui vehicul.(9) Cererea de omologare individuală este înaintată de către persoana care prezintă vehiculul la omologare. Dacă această persoană nu este producătorul sau proprietarul vehiculului, ea trebuie să fie stabilită pe teritoriul Comunității.(10) În cadrul procedurii de omologare individuală, RAR nu efectuează încercări distructive. RAR va folosi orice informație relevantă care stabilește conformitatea cu cerințele alternative prevăzute în RNTR 7, furnizată de către solicitant.(11) În locul cerințelor alternative, RAR acceptă orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate acordată în conformitate cu prevederile prezentului capitol.(12) RAR acordă o omologare individuală, dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării și dacă respectă cerințele tehnice aplicabile prevăzute în RNTR 7, ediția în vigoare și emite fără întârziere nejustificată certificatul de omologare individuală menționat la alin. (1).(13) În cazul în care un solicitant dorește să comercializeze, să înmatriculeze sau să pună în circulație într-un alt stat membru un vehicul căruia RAR i-a acordat o omologare individuală, RAR îi furnizează solicitantului, la cerere, o declarație privind dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat.(14) În cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de către RAR, urmează a fi înmatriculat într-un alt stat membru, RAR va furniza, la solicitarea autorității de omologare din statul membru respectiv, orice informații suplimentare detaliate privind natura cerințelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.În cazul în care un anumit vehicul, care a fost omologat individual de către autoritatea de omologare a unui alt stat membru, se prezintă în vederea omologării individuale și eliberării CIV, RAR va putea solicita autorității de omologare care a acordat omologarea individuală orice informații suplimentare detaliate privind natura cerințelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.(15) În ceea ce privește vehiculul căruia i-a fost acordată o omologare individuală de către un stat membru, RAR va omologa vehiculul respectiv și va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării, cu excepția cazului în care dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu cerințele prevăzute în RNTR 7.(16) În cazul unui vehicul omologat individual de un alt stat membru și care este conform cu dispozițiile Directivei 2007/46/CE și cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI la Directiva 2007/46/CE, RAR va elibera CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau a comercializării fără efectuarea altor încercări.23. Abrogat.----------Pct. 23 al cap. I din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.24. Abrogat.----------Pct. 24 al cap. I din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.25. Introducerea pe piață, comercializarea și punerea în exploatare a componentelor și a unităților tehnice separate(1) RAR va permite introducerea pe piață, comercializarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate numai dacă acestea sunt conforme cerințelor actelor de reglementare aplicabile și sunt marcate corespunzător, în conformitate cu pct. 19.(2) Alin. (1) nu se aplică în cazul componentelor sau al unităților tehnice separate special fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta secțiune.(3) Prin derogare de la alin. (1), RAR poate permite introducerea pe piață, comercializarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care au fost exceptate de la aplicarea uneia sau a mai multor dispoziții ale unui act de reglementare privind componenta sau unitatea tehnică separată vizată, în temeiul pct. 20 sau care sunt destinate instalării pe vehiculele care beneficiază de omologările privind componenta sau unitatea tehnică respectivă acordate în cadrul procedurilor de omologare CE de tip de serie mică, omologare națională de tip de serie mică sau omologare individuală.(4) Prin derogare de la alin. (1) și dacă nu se prevede altfel în vreun act de reglementare, este permisă introducerea pe piață, comercializarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care sunt destinate instalării pe vehicule pentru care, la data punerii în circulație, nu li s-a solicitat să dețină omologare de tip.26. Clauza de salvgardare pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate conforme prezentelor reglementări(1) Dacă R.A.R. consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate noi care dețin omologare comunitară (CE) de tip acordată de un alt SM, fiind conforme cerințelor aplicabile sau marcate corespunzător, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător și/sau sănătății publice, R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, pentru o perioadă de maximum șase luni, eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor ori poate refuza introducerea pe piață, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate. În acest caz, R.A.R. va informa de îndată producătorul, celelalte SM și Comisia Europeană, specificând motivele refuzului, în special, dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerințelor relevante.(2) RAR va aplica în aceste cazuri decizia Comisiei, adoptată ca urmare a consultării părților interesate.27. Măsuri aplicabile pentru vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate neconforme cu tipul omologat(1) Dacă RAR, pentru omologările CE de tip acordate, constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un CoC sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării CE de tip, pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate fabricate, după caz, sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. RAR va notifica măsurile luate autorităților de omologare din celelalte SM.RAR va ține evidența măsurilor notificate de autoritățile de omologare ale celorlalte SM.(2) În sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare CE de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranțe prin actele de reglementare relevante și când aceste toleranțe sunt respectate.(3) Dacă RAR demonstrează că vehiculele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un CoC sau purtând o marcă de omologare nu se conformează tipului omologat, RAR poate solicita SM care a acordat omologarea de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate în curs de fabricație se conformează în continuare tipului omologat.În cazul în care RAR primește o solicitare referitoare la vehiculele, componentele sau unitățile tehnice separate pe care le-a omologat, din partea unui SM, va lua măsurile care se impun în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de șase luni de la data solicitării.(4) RAR va cere SM care a acordat omologarea de tip sistemului, componentei, unității tehnice separate sau vehiculului incomplet să ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele în curs de fabricație sunt din nou conforme cu tipul omologat în cazurile următoare:a) în raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, în cazul în care neconformitatea unui vehicul este atribuibilă exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice separate;b) în raport cu o omologare CE de tip în mai multe etape, în cazul în care neconformitatea unui vehicul completat este atribuibilă exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau neconformității vehiculului incomplet.La primirea unei solicitări din partea unui alt SM, pentru omologările CE de tip acordate, RAR va lua măsurile care se impun, în cooperare cu SM solicitant, după caz, în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen șase luni de la data solicitării. În cazul în care se constată o lipsă de conformitate, RAR, în calitate de autoritate competentă care a acordat omologarea CE de tip sistemului, componentei, unității tehnice separate sau vehiculului incomplet, va lua măsurile menționate la alin.(1).(5) RAR va gestiona activitățile de informare reciprocă cu autoritățile de omologare ale celorlalte SM privind orice retragere a omologării CE de tip și motivele care au determinat-o, termenul de informare în acest scop fiind de 20 de zile lucrătoare.(6) Dacă RAR, pentru omologările CE de tip acordate, sau SM care a acordat omologarea CE de tip și care a fost notificat de către RAR, contestă neconformitatea, RAR și SM în cauză depun eforturi pentru soluționarea diferendului. Comisia este informată și organizează, atunci când este necesar, consultări adecvate în vederea ajungerii la o înțelegere.28. Rechemarea vehiculelor(1) În cazul în care un producător care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehicule deja înmatriculate, înregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost omologate corespunzător sau nu în conformitate cu prevederile prezentului capitol, prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică și/sau protecția mediului înconjurător, acesta trebuie să informeze imediat RAR, dacă RAR a acordat omologarea vehiculului.(2) Producătorul trebuie să propună RAR un ansamblu de soluții adecvate pentru a neutraliza riscul menționat la alin. (1). RAR va comunica fără întârziere autorităților competente ale celorlalte SM măsurile propuse.Dacă RAR consideră că măsurile propuse sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede ori RAR este informat de autoritățile competente ale celorlalte SM în acest sens, RAR îl va informa pe producător.În acest caz, RAR va lua toate măsurile de protecție necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip a vehiculelor, în cazul în care producătorul nu propune și nu pune în practică măsuri corective eficiente. În cazul retragerii omologării CE de tip a vehiculelor, RAR va informa asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente producătorul, autoritățile de omologare ale celorlalte SM și Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare.(3) În cazul în care RAR este informat de autoritatea de omologare a altui SM despre ansamblul de soluții adecvate pentru a neutraliza riscul menționat la alin. (1) propuse de producătorul unui vehicul omologat de respectiva autoritate de omologare, RAR se va asigura că măsurile sunt puse în practică eficient pe teritoriul României.Dacă RAR consideră că măsurile sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, va informa fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculele vizate.RAR va gestiona informațiile primite de la autoritățile de omologare ale celorlalte SM referitoare la retragerea omologării CE de tip a vehiculelor de către aceste autorități.(4) Prezentul punct se aplică, de asemenea, pieselor care nu fac obiectul niciunei cerințe în temeiul vreunui act de reglementare.29. Notificarea deciziilor și a căilor de atac disponibileToate deciziile luate în temeiul dispozițiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentului capitol, precum și toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări CE de tip, retragerea acesteia, refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării ori a comercializării unui tip de vehicul ori interzicerea introducerii pe piață, a comercializării și punerii în exploatare a unui tip de sistem, componentă ori unitate tehnică separată trebuie să expună în detaliu motivele pe care se întemeiază.Aceste decizii vor fi transmise părții interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislația în vigoare, precum și a termenelor în care acestea pot fi exercitate.30. Regulamentele CEE-ONU necesare pentru omologarea CE de tip(1) Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleași condiții ca directivele CEE/CE sau regulamentele (CE)/(UE) individuale.----------Alin. (1) al pct. 30, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "directivă CE/CEE individuală" cu sintagma "directivă CEE/CE individuală", conform pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016 și prin înlocuirea sintagmei "regulament CE individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.(2) În cazul în care Comunitatea a decis să aplice în mod obligatoriu un regulament CEEONU în scopul omologării CE de tip a vehiculelor, se va abroga sau adapta orice dispoziție legislativă națională care este incompatibilă cu regulamentul CEE-ONU în cauză.(3) În cazul în care un astfel de regulament CEE-ONU înlocuiește o directivă CEE/CE individuală sau un regulament (CE)/(UE) individual existent, se va abroga orice dispoziție legislativă națională adoptată pentru transpunerea directivei respective.----------Alin. (3) al pct. 30, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificat prin înlocuirea înlocuirea sintagmei "regulament (CE) individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.31. Echivalența regulamentelor CEE-ONU cu directivele CEE/CE sau regulamentele (CE)/(UE) individuale----------Partea introductivă a pct. 31, Cap. I, Secțiunea 2 a fost modificată prin înlocuirea înlocuirea sintagmei "regulament (CE) " cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.(1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secțiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamentele (CE)/(UE) individuale corespondente, în măsura în care au același domeniu de aplicare și același obiect.----------Alin. (1) al pct. 31 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(2) RAR va accepta omologările acordate în conformitate cu regulamentele CEE-ONU și, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor și mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE)/(UE) individual echivalente.----------Alin. (2) al pct. 31 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat prin înlocuirea înlocuirea sintagmei "regulament (CE) individual" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.32. Informații destinate utilizatorilor(1) Producătorul nu poate comunica informații tehnice legate de datele prevăzute de prezentele reglementări sau de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune care să contravină datelor omologate de RAR sau de autoritățile de omologare ale celorlalte SM.(2) În cazul în care un act de reglementare conține astfel de dispoziții, producătorul trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unități tehnice separate.Pentru utilizatorii din România, aceste informații trebuie să fie comunicate în limba română. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreținere.33. Informații destinate producătorilor de componente sau de unități tehnice separate(1) Producătorul vehiculului trebuie să pună la dispoziția producătorilor de componente sau de unități tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schițele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare și care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităților tehnice separate.Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unități tehnice separate pentru a proteja confidențialitatea oricăror informații care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.(2) Producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate, în calitatea sa de deținător al unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu pct. 10 alin. (4), include restricții de utilizare, condiții speciale de montaj sau ambele, trebuie să furnizeze producătorului vehiculului toate informațiile detaliate relevante.În cazul în care un act de reglementare conține astfel de prevederi, producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate furnizează, odată cu componentele sau unitățile tehnice separate produse, instrucțiuni privind restricțiile de utilizare sau condițiile speciale de montare sau ambele.34. Desemnarea serviciilor tehnice(1) RAR, ca autoritate de omologare și serviciu tehnic desemnat conform legislației în vigoare, poate desemna alte servicii tehnice, în baza evaluării efectuate conform pct. 35.În vederea desemnării, un serviciu tehnic trebuie să se conformeze dispozițiilor prezentului punct.(2) Serviciile tehnice efectuează propriile încercări sau supraveghează încercările necesare omologării sau inspecțiile specificate în prezentul capitol sau într-un act de reglementare enumerat la anexa nr. 2 la prezenta secțiune, cu excepția cazului în sunt permise în mod expres proceduri alternative. Serviciile tehnice nu pot efectua încercări sau inspecții pentru care nu au fost notificate în mod corespunzător.(3) Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe dintre următoarele categorii de activități, în funcție de domeniul lor de competență:a) categoria A, serviciile tehnice care efectuează în cadrul propriilor lor unități încercările la care se face referire în prezentul capitol și în actele de reglementare enumerate la anexa nr. 2;b) categoria B, serviciile tehnice care supraveghează încercările la care se face referire în prezenta secțiune și în actele de reglementare menționate în anexa nr. 2 și care au loc în cadrul unităților producătorului sau ale unei părți terțe;c) categoria C, serviciile tehnice care evaluează și monitorizează cu regularitate procedurile producătorului de control al conformității producției;d) categoria D, serviciile tehnice care supraveghează sau efectuează încercări sau inspecții în cadrul supravegherii conformității producției.(4) Serviciile tehnice trebuie să facă dovada faptului că posedă competențele necesare, cunoștințele tehnice specifice și experiența dovedită în domeniile specifice reglementate de prezentul capitol și de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune.De asemenea, serviciile tehnice trebuie să se conformeze acelor standarde menționate în apendicele 1 la anexa V la Directiva 2007/46/CE care sunt relevante pentru activitățile pe care le efectuează. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică ultimei etape a unei proceduri de omologare CE de tip în mai multe etape, astfel cum este menționată la pct. 22 alin. (2).(5) RAR poate acționa în calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre activitățile menționate la alin. (3).(6) Un producător sau o parte subcontractantă care acționează în numele acestuia poate fi desemnată drept serviciu tehnic pentru activitățile din categoria A în ceea ce privește actele de reglementare enumerate în anexa XV la Directiva 2007/46/CE.(7) Entitățile menționate la alin. (5) și (6) se conformează dispozițiilor din prezentul punct.(8) Serviciile tehnice diferite de cele desemnate în conformitate cu alin. (6) și aparținând unei țări terțe pot fi notificate în înțelesul pct. 36 numai în cadrul unui acord bilateral între Comunitate și țara terță în cauză.35. Evaluarea competențelor serviciilor tehnice(1) Competențele menționate la pct. 34 trebuie să fie demonstrate printr-un raport de evaluare redactat de RAR. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare.(2) Evaluarea pe care se bazează raportul menționat la alin. (1) trebuie realizată în conformitate cu prevederile apendicelui 2 la anexa V la Directiva 2007/46/CE.Raportul de evaluare este revizuit după o perioadă de maximum 3 ani.(3) Raportul de evaluare este comunicat Comisiei, la cerere.(4) Atunci când acționează în calitate de serviciu tehnic, RAR trebuie să își demonstreze conformitatea prin documente justificative.Acestea vor include o evaluare realizată de auditori RAR independenți de activitatea supusă evaluării și care sunt administrați în mod autonom față de personalul implicat în activitatea evaluată.(5) Producătorul sau partea subcontractantă care acționează în numele acestuia, desemnată ca serviciu tehnic, trebuie să respecte dispozițiile relevante ale prezentului punct.36. Procedurile de notificare a serviciilor tehnice(1) MT asigură notificarea RAR în calitate de serviciu tehnic și a celorlalte servicii tehnice desemnate de către RAR. Această notificare trebuie să includă informații cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa electronică, persoanele responsabile și categoria de activități ale fiecărui serviciu tehnic desemnat.MT va informa Comisia cu privire la orice modificare ulterioară adusă acestora.Actul de notificare va menționa actele de reglementare cu privire la care au fost desemnate serviciile tehnice.----------Alin. (1) al pct. 36 al cap. I din secț. a 2-a a fost modificat prin înlocuirea abrevierii "MTI" cu abrevierea "MT" conform pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.(2) Un serviciu tehnic își poate exercita activitățile descrise la pct. 34 privind omologarea CE de tip numai dacă a fost notificat în prealabil Comisiei.(3) Același serviciu tehnic poate fi desemnat și notificat de mai multe SM, indiferent de categoria de activități pe care acesta le exercită.(4) În cazul în care, în aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnată o organizație specifică sau un organism competent a cărui activitate nu este inclusă în activitățile menționate la pct. 34, notificarea se face în conformitate cu dispozițiile prezentului punct.37. Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip(1) În ceea ce privește omologarea CE de tip, RAR va acorda omologarea CE noilor tipuri de vehicule începând cu datele specificate în anexa nr. 4 la prezenta secțiune.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al pct. 37 al cap. I din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al pct. 37 al cap. I din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al pct. 37 al cap. I din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(5) Prevederile din prezentul capitol nu anulează nicio omologare CE de tip acordată vehiculelor din categoria M(1) anterior și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.(6) În ceea ce privește omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unități tehnice separate, RAR va aplica prevederile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.Prevederile din prezentul capitol nu anulează nicio omologare CE de tip acordată sistemelor, componentelor sau entităților tehnice anterior și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.38. Evaluarea aplicării Directivei 2007/46/CECel târziu la 29 aprilie 2011, MT va informa Comisia cu privire la punerea în aplicare a procedurilor de omologare CE de tip prevăzute de Directiva 2007/46/CE și, în special, a procedurii de omologare de tip în mai multe etape.----------Abrevierea "MTI" a fost înlocuita cu abrevierea "MT" conform pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.39. Prevederi finaleReferirile la Directiva 70/156/CEE, cu modificările ulterioare, abrogată de la 29 aprilie 2009, se interpretează ca referiri la Directiva 2007/46/CEE și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XXI la Directiva 2007/46/CE.  +  Capitolul IIOmologarea națională de tip de serie mică a întregului vehicul a autovehiculelor și a remorcilor acestora----------Titlul cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.1. Obiectul(1) Prezentul capitol cuprinde dispozițiile administrative și cerințele tehnice pentru omologarea națională de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2 și care sunt produse în limitele cantitative stabilite în secțiunea 2 a părții A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea acestora în România.----------Alin. (1) al pct. 1 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al pct. 1 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al pct. 1 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.2. Domeniul de aplicare(1) Prezentul capitol se aplică omologării naționale de tip a vehiculelor definite la pct. 3 alin. (1) lit. d), concepute și fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape în scopul utilizării rutiere.(2) Prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele vehicule:a) tractoarele agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în secțiunea 3;b) cvadricicluri, astfel cum sunt definite în secțiunea 4;c) vehicule cu șenile.(3) Omologarea națională de tip în sensul prezentului capitol este opțională, la cererea producătorului, pentru următoarele vehicule:a) vehicule concepute și fabricate pentru a fi folosite în principal în șantiere, cariere, porturi sau aeroporturi;b) vehicule concepute și fabricate pentru a fi folosite de către forțele armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțele de menținere a ordinii publice; șic) mașini autopropulsate pentru lucrări, în măsura în care aceste vehicule respectă cerințele prevăzute în prezentul capitol. Astfel de omologări opționale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prezentul capitol nu se aplică omologării individuale a vehiculelor prevăzute la alin. (1).3. (1) Suplimentar față de definițiile prevăzute la secțiunea 1 cap. II pct. 4 și la secțiunea 2 cap. I pct. 3, în sensul prezentului capitol și al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune, în ceea ce privește definițiile generale, definirea și criteriile pentru clasificarea categoriilor, tipurilor, variantelor și versiunilor de vehicule, precum și definirea tipurilor de caroserii se aplică definițiile din anexa II la Directiva 2007/46/CE, în ceea ce privește definirea categoriilor de folosință se aplică definițiile din anexa nr. 1 la prezenta secțiune, iar termenii de mai jos au următorul înțeles, dacă în actele de reglementare menționate nu se specifică altfel:----------Partea introductivă a alin. (1) al pct. 3., Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secțiunea 2 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 421 din 3 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010.b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secțiunea 2 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1), pct. 3, Cap. II, Secțiunea 2 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.d) vehicul - orice autovehicul sau remorca acestuia.(2) În cadrul prezentului capitol, prin omologare națională de tip se înțelege omologarea națională de tip de serie mică a întregului vehicul.----------Alin. (2) al pct. 3 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.4. Obligațiile RAR(1) RAR se asigură că producătorii care solicită omologarea națională de tip își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului capitol.(2) RAR va omologa numai acele vehicule care respectă cerințele prezentului capitol.(3) RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării numai acelor vehicule care respectă cerințele prezentului capitol.(4) Nu este permisă refuzarea eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor din motive legate de aspecte privind construcția sau funcționarea lor reglementate de prezentul capitol, dacă acestea respectă cerințele prezentului capitol.5. Obligațiile producătorilor(1) Producătorul răspunde în fața RAR pentru toate aspectele procesului de omologare națională de tip și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul.(2) În cazul omologării naționale de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției sistemelor, componentelor sau a unităților tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă.(3) Producătorul care modifică componentele sau sistemele deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției componentelor și a sistemelor respective.6. Proceduri care se aplică în cazul omologării naționale de tip a vehiculelor(1) Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri:a) omologarea națională de tip treptată;b) omologarea națională de tip într-o singură etapă;c) omologarea națională de tip mixtă.(2) Cererea pentru acordarea omologării naționale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare națională de tip separată.----------Alin. (2) al pct. 6 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie însoțită de un dosar care conține, după caz:a) copia de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, își desemnează reprezentantul;b) copia de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile anexei X la Directiva 2007/46/CE (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea inițială a sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile anexei X la Directiva 2007/46/CE);c) dosarul informativ cu informațiile necesare în temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE, însoțit de setul complet de copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secțiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificație tehnică și desene, după caz).----------Alin. (3) al pct. 6 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(4) În cazul unei proceduri de omologare națională de tip mixtă, RAR poate excepta un producător de la obligația de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip/comunicări de omologare CEE-ONU, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare emis de un serviciu tehnic notificat de România.----------Alin. (4) al pct. 6 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(5) În cazul unei omologări naționale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind:a) în prima etapă, acele părți ale dosarului prevăzut la alin. (3) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricație al vehiculului de bază;b) în cea de-a doua etapă și în cele ulterioare, acele părți ale dosarului prevăzut la alin. (3) care sunt relevante pentru stadiul de fabricație curent, precum și o copie a certificatului de omologare de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricație anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziție detalii complete privind orice modificare sau completare pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor și completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum și manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informații privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Informațiile de la lit. a) și b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare națională de tip mixtă, stabilită la alin. (4).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naționale de tip multietapă dacă nu există o omologare națională de tip acordată de RAR sau de un SM și acceptată de RAR în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (16) ori o omologare CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet.----------Alin. (5) al pct. 6 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(6) Abrogat.----------Alin. (6) al pct. 6 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(7) Printr-o cerere argumentată, RAR poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.(8) Producătorul trebuie să pună la dispoziția RAR atâtea vehicule câte sunt necesare pentru a permite desfășurarea în condiții satisfăcătoare a procedurii de omologare națională de tip.7. Dispoziții privind acordarea omologării naționale de tip(1) RAR nu poate acorda nicio omologare națională de tip înainte de a se asigura că procedurile menționate la pct. 9 au fost aplicate în mod corespunzător și satisfăcător.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(3) R.A.R. poate refuza, motivat temeinic, să acorde omologarea națională de tip, în cazul în care constată că un tip de vehicul, deși se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător și/sau sănătății publice.(4) RAR va acorda omologarea națională de tip pentru:a) un tip de vehicul pentru care se aplică omologarea națională de tip și care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secțiune;b) un tip de vehicul special pentru care se aplică omologarea națională de tip și care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secțiune și din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Derogările prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secțiune și în anexa XI la Directiva 2007/46/CE se aplică cumulativ pentru tipul de vehicul special supus omologării.Cerințele suplimentare privind compartimentul pentru transportul pacienților din ambulanțe, prevăzute în apendicele 1 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, precum și cerințele suplimentare privind încercarea sistemului de ancorare a scaunelor rulante și a sistemului de reținere a ocupanților acestora din vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevăzute în apendicele 3 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, se aplică de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip.Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE.----------Alin. (4) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(4^1) Pentru vehiculele destinate forțelor armate, forțelor de menținere a ordinii publice (forțele de securitate a statului, de poliție, de jandarmerie sau poliția de frontieră), serviciilor de protecție civilă, serviciilor de luptă împotriva incendiilor (pompieri) și altor servicii de urgență (servicii de ambulanță și medicină, pentru acordarea ajutorului de urgență sau servicii de descarcerare), MT poate acorda derogări de la cerințele prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secțiune, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerințelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă.În vederea omologării de tip, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziția RAR un document emis de către autoritatea competentă prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale, care justifică acordarea unor derogări de la cerințele prevăzute la omologarea de tip.În certificatul de omologare de tip se vor menționa derogările acordate. De asemenea, în CIV se vor menționa sintetic derogările acordate. (la 08-02-2018, Punctul 7 din Capitolul II, Sectiunea 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 25 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 ) (5) RAR acordă omologarea națională de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat pentru care se aplică omologarea națională de tip și care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secțiune, ținând cont de stadiul de fabricație al vehiculului.Omologarea națională de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII la Directiva 2007/46/CE.----------Alin. (5) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(6) Documentele pe baza cărora se acordă omologarea națională de tip sunt:a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autoritățile competente din SM pe baza fiecărei directive comunitare individuale și/sau fiecărui regulament comunitar precizate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune;b) comunicările de omologare CEE-ONU eliberate de autoritățile competente din statele care sunt părți contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecărui regulament CEE-ONU precizat în anexa nr. 2 la prezenta secțiune; sauc) rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România.----------Alin. (6) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(7) În funcție de certificatele de omologare de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, prezentate la RAR de solicitantul omologării naționale de tip și de conținutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor și a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se dorește a fi omologat.----------Alin. (7) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.(8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va elibera solicitantului certificatul de omologare națională de tip.Certificatul de omologare națională de tip, al cărui model este stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE, nu poartă titlul «Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor». Cu toate acestea, certificatele naționale de omologare de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării și, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.Certificatul de omologare națională de tip trebuie să precizeze natura derogărilor acordate în raport cu cerințele aplicabile la omologarea CE de tip pentru serii nelimitate.----------Alin. (8) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(8^1) Abrogat.----------Alin. (8^1) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(9) Dacă pentru o anumită omologare națională de tip au fost impuse restricții de valabilitate ori s-au acordat derogări de la anumite dispoziții ale actelor de reglementare în conformitate cu procedura de derogare pentru tehnologiile și conceptele noi sau cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare națională de tip menționează restricțiile sau derogările respective.----------Alin. (9) al pct. 7, Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.(10) În cazul în care datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) prevăd dispoziții pentru vehiculele speciale, în conformitate cu apendicele 1-6 din anexa XI la Directiva 2007/46/CE, certificatul de omologare națională de tip menționează dispozițiile respective.----------Alin. (10) al pct. 7, Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.032 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014.(11) Abrogat.----------Alin. (11) al pct. 7, Cap. II, Secțiunea 2 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.(12) Pentru omologarea națională de tip a vehiculelor în temeiul prezentului punct, RAR acceptă sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune.(13) Valabilitatea omologării naționale de tip este limitată la teritoriul României. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, RAR va trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poștă electronică, o copie a certificatului de omologare națională de tip și a anexelor acestuia autorităților de omologare ale SM desemnate de producător.(14) La cererea unui solicitant care dorește să înmatriculeze, să înregistreze sau să pună în circulație în alt SM un vehicul omologat de RAR, RAR îi va furniza solicitantului o copie a certificatului de omologare națională de tip, inclusiv a dosarului de omologare.----------Alin. (14) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(15) În cazul solicitării adresate de către autoritățile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări naționale de tip acordate de respectivele SM, RAR va decide, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea națională de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România.----------Alin. (15) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(16) Dacă omologarea națională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziții tehnice care sunt integral echivalente cu cerințele tehnice naționale prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secțiune, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare și procedează mai departe ca și în cazul omologării naționale de tip.----------Alin. (16) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(17) Dacă omologarea națională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziții tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerințele tehnice naționale prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secțiune, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerințe tehnice naționale care nu sunt respectate și, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologare națională de tip.----------Alin. (17) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(18) RAR nu poate refuza omologarea națională de tip acordată de un alt SM decât dacă are motive justificate de a crede că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile din prezentul punct.----------Alin. (18) al pct. 7 al cap. II din secț. a 2-a a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.8. Încercările necesare pentru omologarea națională de tip(1) Respectarea cerințelor tehnice prevăzute de prezentul capitol și de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune trebuie să fie demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice evaluate de RAR.(2) Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu RAR, un vehicul care, deși nu este reprezentativ pentru tipul care urmează a fi omologat, întrunește mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanță prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecție.9. Măsuri de asigurare a conformității producției(1) Abrogat.----------Alin. (1) al pct. 9, Cap. II, Secțiunea 2 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.(2) RAR trebuie să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE pentru a verifica dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producției vehiculelor cu tipul omologat.(3) RAR trebuie să ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea acordată, în conformitate cu anexa X la Directiva 2007/46/CE, pentru a verifica dacă măsurile prevăzute la alin. (2) continuă să fie adecvate și dacă producția vehiculelor continuă să fie conformă cu tipul omologat.Verificarea în vederea garantării conformității produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X la Directiva 2007/46/CE și în actele de reglementare care cuprind cerințe specifice. În acest scop, RAR poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menționate în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune asupra unor eșantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalațiile de producție.----------Alin. (3) al pct. 9, Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013, prin înlocuirea sintagmei "alin. (1)" cu sintagma "alin. (2)".(4) Dacă RAR constată că măsurile menționate la alin. (2) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deși producția nu a fost întreruptă, RAR va lua măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării naționale de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformității producției este urmată corect.----------Alin. (4) al pct. 9, Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013, prin înlocuirea sintagmei "alin. (1)" cu sintagma "alin. (2)".10. Dispoziții privind modificarea omologărilor naționale de tip(1) Producătorul trebuie să informeze fără întârziere RAR asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. RAR poate decide, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, RAR va decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare națională de tip trebuie să fie acordată.(2) O cerere de modificare a unei omologări naționale de tip este înaintată RAR, numai dacă RAR a acordat omologarea națională de tip inițială.(3) În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecții sau încercări noi, RAR va informa producătorul în consecință.(4) În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată "revizuire", iar RAR va modifica în mod corespunzător dosarul de omologare.(5) O revizuire este considerată "extindere" în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alin. (4):a) sunt necesare noi inspecții sau încercări;b) s-a modificat orice informație din certificatul de omologare națională de tip;c) intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.----------Alin. (5), pct. 10, Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.(6) Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerințe prevăzute la alin. (5) lit. c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză.(7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare națională de tip. Certificatul actualizat este pus la dispoziția solicitantului.----------Alin. (7), pct. 10, Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011.(8) În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, vor fi puse la dispoziția solicitantului de către RAR.11. Încetarea valabilității omologării naționale de tip(1) O omologare națională de tip pentru un vehicul își încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare:a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (1) al pct. 11 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.b) noi cerințe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecință.c) producția vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar;d) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricții speciale.(2) În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante își încetează valabilitatea, omologarea națională de tip a vehiculului respectiv își pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective.(3) Atunci când producția unui anumit tip de vehicul omologat național de tip de către RAR este întreruptă definitiv, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR.Prevederile privind aplicarea procedurii de sfârșit de serie prevăzute la secțiunea 5 pct. 6 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condițiile menționate la alin. (1) lit. b).----------Alin. (3) al pct. 11 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.Prevederile pct. 14. se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condițiile menționate la alin. (1) lit. a) sau b).(4) Fără a aduce atingere alin. (3), în cazurile în care o omologare națională de tip acordată de RAR pentru un vehicul este pe cale să își înceteze valabilitatea, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR.12. Certificatul de conformitate național(1) Producătorul, în calitatea sa de deținător al unei omologări naționale de tip, emite un certificat de conformitate național, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 21 la prezenta secțiune, care va însoți fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente de pe pagina 2 a certificatului de conformitate național care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării și, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.(2) Certificatul de conformitate național trebuie să fie completat integral și să nu conțină restricții de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare.(3) Certificatul de conformitate național se întocmește astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.(4) Un duplicat al certificatului de conformitate național poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul "duplicat" trebuie să fie perfect vizibil pe fața oricărui duplicat al certificatului.----------Pct. 12 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.13. Abrogat.----------Pct. 13 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.14. Abrogat.----------Pct. 14 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.15. Măsuri aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat(1) Dacă RAR constată că vehiculele omologate, însoțite de documentele care atestă omologarea națională de tip, nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, va lua măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării naționale de tip, pentru a se asigura că vehiculele sunt aduse în conformitate cu tipul omologat.(2) În sensul alin. (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare națională de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranțe prin actele de reglementare relevante și când aceste toleranțe sunt respectate.(3) În cazul în care la controlul efectuat la producător sau la comerciant, în baza prevederilor legale în vigoare, se constată neconformități, RAR poate impune deținătorului omologării naționale de tip măsuri privind sistarea comercializării și/sau retragerea lotului respectiv, cu interdicția comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulație sau de pe piață a vehiculului ori produsului.(4) Atunci când există informații că unele tipuri de vehicule nu își mențin în exploatare caracteristicile și performanțele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranța rutieră sau protecția mediului, RAR poate efectua probe de anduranță în condiții corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformității.(5) Abrogat.----------Alin. (5) al pct. 15 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.16. Rechemarea vehiculelor(1) În cazul în care un producător care a primit o omologare națională de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehicule deja înmatriculate, înregistrate sau comercializate, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost omologate corespunzător sau nu în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică și/sau protecția mediului înconjurător, acesta trebuie să informeze imediat RAR.----------Alin. (1), pct. 16, Cap. II, Secțiunea 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 284 din 20 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011, urmând ca referirile la "producător, reprezentantul acestuia sau importator" să se considere a fi făcute la "producător".(2) Deținătorul omologării naționale de tip trebuie să propună RAR un ansamblu de soluții adecvate pentru a neutraliza riscul menționat la alin. (1). RAR se va asigura că măsurile sunt puse în practică eficient.(3) Dacă RAR consideră că măsurile propuse sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, îl va informa pe deținătorul omologării naționale de tip.Dacă RAR nu este satisfăcut de măsurile luate de producător, va lua toate măsurile de protecție necesare, inclusiv retragerea omologării naționale de tip a vehiculelor. În cazul retragerii omologării naționale de tip, RAR va informa producătorul asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente în termen de 20 de zile lucrătoare.17. Notificarea deciziilor și a căilor de atac disponibileToate deciziile luate în temeiul dispozițiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentului capitol, precum și toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări naționale de tip, retragerea acesteia sau refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării ori a comercializării vor expune în detaliu motivele pe care se întemeiază.Aceste decizii vor fi transmise părții interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislația în vigoare, precum și a termenelor în care acestea pot fi exercitate.18. Recunoașterea omologărilor echivalente(1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secțiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamente (CE)/(UE) individuale corespondente, în măsura în care au același domeniu de aplicare și același obiect.----------Alin. (1) al pct. 18 al cap. II din secț. a 2-a a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.(2) RAR va accepta omologările acordate în conformitate cu regulamentele CEE-ONU și, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor și mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva CEE/CE individuală sau regulamentul (CE) individual echivalente.19. Informațiile destinate utilizatorilor(1) Producătorul nu poate comunica informații tehnice legate de datele prevăzute de prezentele reglementări sau de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secțiune care să contravină datelor omologate de RAR.(2) În cazul în care un act de reglementare conține astfel de dispoziții, producătorul trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unități tehnice separate.Aceste informații trebuie să fie comunicate în limba română. Ele vor fi furnizate, de comun acord cu RAR, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreținere.20. Informații destinate producătorilor de componente sau de unități tehnice separate(1) Producătorul vehiculului trebuie să pună la dispoziția producătorilor de componente sau de unități tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schițele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare și care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităților tehnice separate.(2) Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unități tehnice separate pentru a proteja confidențialitatea oricăror informații care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.21. Abrogat.----------Pct. 21 al cap. II din secț. a 2-a a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.650 din 11 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015.  +  Capitolul II^1Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehicule și remorci și care sunt incluse în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, dar care nu sunt incluse în tabelele 1 și 2 din anexa nr. 2 la secțiunea 2La omologarea de tip, introducerea pe piață, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor menționate în tabelul următor și utilizate la autovehiculele și remorcile prevăzute la capitolele I și II, trebuie respectate prevederile Regulamentelor CEE-ONU din tabelul următor:
  Obiectul omologării  Regulament CEE-ONU
  Faruri care emit o lumină de întâlnire asimetrică și/sau o luminăde drum și sunt echipate cu lămpi cu incandescență din categoriile R2 și/sau HS1 1   
  Faruri pentru autovehicule (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 și/sau H11)   8
  Faruri care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină dedrum sau ambele și sunt echipate cu lămpi cu incandescență cu halogen (lămpi H4)    20
  Dispozitive de fixare pentru copiii pasageri ai autovehiculelor («sistem de fixare pentru copii»)   44
  Seturi de garnituri de frână de schimb și garnituri de frână cu tambur de schimb pentru autovehicule și pentru remorcile acestora  90
  Marcaje retroreflectorizante (vehicule grele și lungi) 104
  Lămpi de viraj 119
  Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED) 128
  a) Regulamentele CCE-ONU nr. 1, 8 și 20 nu sunt aplicabile în cazul omologării CE de tip a vehiculelor noi.b) Regulamentele CEE-ONU menționate în tabel se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009.----------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.
   +  Capitolul IIIOmologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehicule și remorci și care nu sunt reglementate de directive CEE/CE individuale sau de regulamente (CE)/(UE) individuale----------Titlul cap. III a fost modificat prin înlocuirea sintagmei "directivă CE/CEE" cu sintagma "directivă CEE/CE individuală", conform pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016 și prin înlocuirea sintagmei "regulament (CE)" cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual" conform pct. 29 al art. I din același act normativ.La omologarea de tip, introducerea pe piață, comercializarea sau punerea în exploatare a a produselor utilizate la autovehicule și remorci menționate în tabelul următor, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzător.
  Obiectul omologării Regulament CEE-ONU
  Triunghiuri de presemnalizare 27
  Ștergătoare pentru faruri 45
  Plăci de identificare spate vehicule lente 69
  Plăci de identificare spate vehicule grele și/sau lungi 70
  Anvelope reșapate pentru autoturisme și remorcile lor 108
  Anvelope reșapate pentru autovehicule comerciale și remorcile lor   109
  Airbag de înlocuire și volan de înlocuire 114
  Roți de schimb 124
  Sisteme despărțitoare pentru protecție pasagerilor împotriva deplasării bagajelor și care nu fac parte din dotarea de origine a vehiculului    126
  Sisteme de reținere pentru copii îmbunătățite (ECRS) 129
  ----------Poziția "Marcaje reflectorizante" din tabelul din Cap. III al secțiunii a 2-a a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.Poziția "Faruri de viraj" din tabelul din Cap. III al secțiunii a 2-a a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.Poziția "Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)" din tabelul din Cap. III al secțiunii a 2-a a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 25 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016.
   +  Anexa 1la Secțiunea 2Definirea categoriilor de folosințăCategoriile de folosință sunt definite după cum urmează:1. autoturism - autovehicul din categoria M(1), cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri șezând;2. autobuz - autovehicul din categoria M(2) sau M(3), cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând;2.1. Prin troleibuz se înțelege autobuzul cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare;2.2. Prin microbuz se înțelege autobuzul din categoria M(2) sau M(3), care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri șezând sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;3. autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N(1), N(2) sau N(3), cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă.3.1. Prin autovehicul tractor se înțelege autovehiculul din categoria N(1), N(2) sau N(3), care prin concepție și construcție este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de (semi)remorci;3.1.1. Prin autoremorcher se înțelege autovehiculul tractor care, prin concepție și construcție, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;3.1.2. Prin autotractor se înțelege autovehiculul tractor care, prin concepție și construcție, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;4. (semi)remorcă (vehicul tractat) - vehicul fără motor din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;5. vehicul special (vehicul cu destinație specială) - vehicul din categoria M, N sau O având caracteristici tehnice specifice în scopul de a îndeplini o funcție care necesită adaptări și/sau echipamente speciale;6. mașină autopropulsată pentru lucrări - vezi cap. 1 pct. 3 lit. e) din secțiunea 2 a reglementărilor.---------Anexa 1 din secțiunea 2 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.049 din 20 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013.  +  Anexa 2la Secțiunea 2
  LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE
  prin care se stabilesc cerințele aplicabile la omologarea de tip
  a vehiculelor, sistemelor, componentelor și a entităților tehnice
    Tabelul 1 - Omologarea CE de tip a vehiculelor fabricate în serii nelimitate
    Obiectul omologării    Act de reglementare*)    Categoriile de vehicule la care se aplică
  M(1) M(2) M(3) N(1) N(2) N(3) O(1) O(2) O(3) O(4) 
  1. Nivel sonor**) 70/157 X X X X X X     
  1A. Nivel sonor**) R (UE) 540/2014 X X X X X X     
  2A. Emisii (Euro 5 și 6) - vehicule ușoare/acces la informații  R (CE) 715/2007 X *1) X *1)    X *1) X *1)           
  3A. Prevenirea riscului de incendiu (rezervoare cu combustibil lichid) R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 34 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
  3B. Dispozitivele de protecție antiîmpănare spate și instalarea acestora; protecția antiîmpănare spate R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 58    X     X     X     X     X     X     X     X     X     X    
  4A. Spațiu pentru montarea și fixarea plăcilor de înmatriculare spate R (CE) 661/2009R (UE) 1003/ 2010 X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  5A. Echipamentul de direcție  R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 79 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
  6A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuia R (CE) 661/2009R (UE) 130/2012 X   X   X   X   X   X          
  6B. Broaștele ușilor și elementele de susținere a ușilor R (CE) 661/2009R CEE-ONU 11 X       X              
  7A. Dispozitivele și semnalele de avertizare sonoră R (CE) 661/2009R CEE-ONU 28 X   X   X   X   X   X          
  8A. Dispozitivele de vizibilitate indirectă și instalarea acestora R (CE) 661/200 9 R CEE-ONU 46 X   X   X   X   X   X          
  9A. Frânarea vehiculelor și a remorcilor R (CE) 661/2009R CEE-ONU 13    X *3) X *3) X *3) X *3) X *3) X *3) X *3) X *3) X *3)
  9B. Sistemul de frânare al autoturismelor R (CE) 661/2009R CEE-ONU 13-H X *4)      X *4)             
  10A. Compatibilitatea electromagnetică R (CE) 661/2009R CEE-ONU 10 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
  12A. Echipamentele interioare ale autovehiculelor R (CE) 661/2009R CEE-ONU 21 X                    
  13A. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate R (CE) 661/2009R CEE-ONU 18    X *4A) X *4A)   X *4A) X *4A)        
  13B. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate R (CE) 661/2009R CEE-ONU 116 X       X              
  14A. Protecția conducătorului auto împotriva sistemului de direcție în cazul unui impact R (CE) 661/2009R CEE-ONU 12   X          X                     
  15A. Scaunele, ancorajele lor și tetierele R (CE) 661/2009R CEE-ONU 17 X   X *4B) X *4B) X   X   X          
  15B. Scaunele vehiculelor de pasageri de capacitate mare R (CE) 661/2009R CEE-ONU 80    X   X                
  16A. Proeminențele exterioare ale autovehiculelor R (CE) 661/2009R CEE-ONU 26 X                    
  17A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuia R (CE) 661/2009R (UE) 130/2012 X   X   X   X   X   X          
  17B. Vitezometrul, inclusiv instalarea acestuia R (CE) 661/2009R CEE-ONU 39 X   X   X   X   X   X          
  18A. Plăcuța producătorului regulamentară și numărul de identificare al vehiculului R (CE) 661/2009R (UE) 19/2011   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  19A. Punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIX R (CE) 661/2009R CEE-ONU 14    X     X     X     X     X     X                    
  20A. Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasăpe vehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 48   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  21A. Dispozitivele retroreflectorizante pentru autovehicule și remorcile acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 3   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  22A. Lămpi de poziție față și spate,lămpi de stop și lămpi de gabarit pentru autovehicule și remorcile acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 7    X     X     X     X     X     X     X     X     X     X    
  22B. Lămpi pentru circulație diurnă pentru autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 87 X   X   X   X   X   X          
  22C. Lămpi de poziție laterale pentru autovehicule și remorcile acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 91   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  23A. Lămpi semnalizare direcție pentru autovehicule și pentru remorcile acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 6   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  24A. Dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 4    X     X     X     X     X     X     X     X     X     X    
  25A. Faruri etanșe (sealed beam) pentru autovehicule care emit un fascicul de întâlnire asimetric european sau un fascicul de drum oriambele fascicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 31     X      X      X      X      X      X                         
  25B. Lămpi cu incandescență destinate utilizării în blocuri optice omologate pentru autovehiculeși remorcile acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 37    X     X     X     X     X     X     X     X     X     X    
  25C. Faruri pentru autovehicule prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gaz R (CE) 661/2009R CEE-ONU 98   X    X    X    X    X    X               
  25D. Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în blocuri optice omologate cu descărcare în gaz pentru autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 99     X      X      X      X      X      X                         
  25E. Faruri pentru autovehicule careemit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum ori ambele și care sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LED R (CE) 661/2009R CEE-ONU 112      X       X       X       X       X       X                              
  25F. Sisteme de iluminare față adaptive (AFS) pentru autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 123 X   X   X   X   X   X          
  26A. Lămpi de ceață față pentru autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 19 X   X   X   X   X   X          
  27A. Dispozitive de remorcare   R (CE) 661/2009R (UE) 1005/ 2010 X    X    X    X    X    X               
  28A. Lămpi de ceață spate pentru autovehicule și remorcile acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 38 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
  29A. Lămpi de mers înapoi pentru autovehicule și remorcile acestora R (CE) 661/2009R CEE-ONU 23 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
  30A. Lămpi de staționare pentru autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 77 X   X   X   X   X   X          
  31A. Centurile de siguranță, sistemele de fixare, sistemele de fixare a scaunelor pentru copii și sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii R (CE) 661/2009R CEE-ONU 16     X      X      X      X      X      X                         
  32A. Câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehiculului R (CE) 661/2009R CEE-ONU 125   X                              
  33A. Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor martor și a indicatoarelor R (CE) 661/2009R CEE-ONU 121   X    X    X    X    X    X               
  34A. Dispozitive de degivrare și de dezaburire a parbrizului R (CE) 661/2009R (UE) 672/2010 X  *5)  *5)  *5)  *5)  *5)          
  35A. Ștergătoare/Spălătoare de parbriz  R (CE) 661/2009R (UE) 1008/ 2010 X   *6)   *6)   *6)   *6)   *6)               
  36A. Sisteme de încălzire  R (CE) 661/2009R CEE-ONU 122 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
  37A. Apărători roți R (CE) 661/2009  R (CE) 661/2009R (UE) 1009/ 2010 X                              
  38A. Tetiere încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelor R (CE) 661/2009R CEE-ONU 25   X                              
  41A. Emisii vehicule grele (Euro VI)/acces la informații R (CE) 595/2009  X *9) X *9) X   X *9) X *9) X          
  42A. Protecția laterală a vehiculelor destinate transportului de bunuri R (CE) 661/2009R CEE-ONU 73               X    X          X    X   
  43A. Dispozitive antistropire  R (CE) 661/2009R (UE) 109/2011       X   X   X   X   X   X   X  
  44A. Mase și dimensiuni   R (CE) 661/2009R (UE) 1230/ 2012 X                              
  45A. Materiale pentru geamuri din sticlă securizată și instalarea lor pe vehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 43   X    X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  46A. Instalarea pneurilor  R (CE) 661/2009R (UE) 458/2011 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
  46B. Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1) R (CE) 661/2009R CEE-ONU 30 X       X       X   X      
  46C. Pneuri pentru vehicule utilitare și remorcile acestora (clasele C2 și C3) R (CE) 661/2009R CEE-ONU 54      X    X    X    X    X          X    X   
  46D. Emisiile sonore generate de rularea pneurilor, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3) R (CE) 661/2009R CEE-ONU 117    X     X     X     X     X     X     X     X     X     X    
  46E. Piesă de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS) R (CE) 661/2009R CEE-ONU 64     X *9A)              X *9A)                                 
  47A. Limitarea vitezei vehiculelor  R (CE) 661/2009R CEE-ONU 89    X   X     X   X          
  48A. Mase și dimensiuni   R (CE) 661/2009R (UE) 1230/ 2012     X    X    X    X    X    X    X    X    X   
  49A. Vehicule utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei R (CE) 661/2009R CEE-ONU 61                    X      X      X                         
  50A. Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 55 X *10) X *10) X *10) X *10) X *10) X *10) X   X   X   X  
  50B. Dispozitivul de cuplare strânsă(CCD); montarea unui tip omologat deCCD R (CE) 661/2009R CEE-ONU 102               X *10)  X *10)        X *10)  X *10) 
  51A. Comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajareainterioarelor anumitor categorii de autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 118            X                                
  52A. Vehicule din categoriile M(2) și M(3) R (CE) 661/2009R CEE-ONU 107    X   X                
  52B. Rezistența suprastructurii vehiculelor de pasageri de capacitate mare R (CE) 661/2009R CEE-ONU 66      X    X                        
  53A. Protecția pasagerilor în caz decoliziune frontală R (CE) 661/2009R CEE-ONU 94 X *11)                  
  54A. Protecția pasagerilor în caz decoliziune laterală R (CE) 661/2009R CEE-ONU 95 X *12)     X *12)            
  56A. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoaseR (CE) 661/2009R CEE-ONU 105        X *13) X *13) X *13) X *13) X *13) X *13) X *13)
  57A. Dispozitive antiîmpănare față (FUPDs) și instalarea acestora; protecția antiîmpănare față (FUP) R (CE) 661/2009R CEE-ONU 93               X    X               
  58. Protecția pietonilor R (CE) 78/2009 X    X       
  59. Posibilitatea de reciclare 2005/64 X    X       
  61. Sisteme de aer condiționat ***)   2006/40   X       X *14)            
  62. Sistem pe bază de hidrogen R (CE) 79/2009 X X X X X X     
  63. Siguranță generală  R (CE) 661/2009  X *15) X *15) X *15) X *15) X *15) X *15) X *15) X *15) X *15) X *15)
  64. Indicatori de schimbare a vitezei (GSI) R (CE) 661/2009R (UE) 65/2012 X                    
  65. Sistem avansat de frânare de urgență (AEBS) R (CE) 661/2009R (UE) 347/2012   X   X     X   X          
  66. Sistem de avertizare la trecereainvoluntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (LDWS) R (CE) 661/2009R (UE) 351/2012       X     X         X     X                    
  67. Componente specifice pentru GPL și instalarea lor pe autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 67 X   X   X   X   X   X          
  68. Sisteme de alarmă ale vehiculelor (VAS) R (CE) 661/2009R CEE-ONU 97 X       X              
  69. Siguranța din punct de vedere electric R (CE) 661/2009R CEE-ONU 100 X   X   X   X   X   X          
  70. Componente specifice pentru gaz natural comprimat (GNC) și instalarea lor pe autovehicule R (CE) 661/2009R CEE-ONU 110   X    X    X    X    X    X               
  71. Rezistența cabinei               R (CE) 661/2009R CEE-ONU 29                    
  (la 08-02-2018, Poziția 71 din Tabelul 1, Anexa nr. 2, Secțiunea 2 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 25 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 )
  Note explicative:*) Valabilitatea omologărilor CE de tip și posibilitatea acordării de extinderi la omologările CE de tip acordate în baza directivelor abrogate prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se conformează prevederilor regulamentului.**) La omologarea națională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificată prin Directiva 2007/34/CE.La omologarea CE de tip a tipurilor noi de sisteme de evacuare (ca produs de schimb) trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificată prin Directiva 2007/34/CE.Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului anterior, sunt permise în continuare acordarea omologării CE de tip a sistemelor de evacuare (ca produs de schimb), precum și introducerea pe piață, comercializarea și punerea în exploatare a acestora, în condițiile în care îndeplinesc prevederile versiunilor precedente ale Directivei 70/157/CEE, cu condiția ca aceste sisteme de evacuare:– să fie destinate vehiculelor deja în uz; și– să fie în conformitate cu cerințele directivei în vigoare în momentul înregistrării vehiculelor respective.Începând cu 1 iulie 2016 se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 540/2014.Directiva 70/157/CEE se abrogă de la 1 iulie 2027. Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 540/2014 și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XII la regulament.***) La omologarea națională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potențial de încălzire globală este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potențial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepția cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu depășesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.Începând cu 1 ianuarie 2017, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potențial de încălzire globală este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.Începând cu 1 ianuarie 2011, nu se mai admite echiparea ulterioară cu sisteme de climatizare concepute pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potențial de încălzire este mai mare de 150 a vehiculelor omologate de tip începând cu această dată. Începând cu 1 ianuarie 2017, nu se mai admite echiparea ulterioară cu astfel de sisteme pentru niciun vehicul.Sistemele de climatizare care echipează vehiculele omologate începând cu 1 ianuarie 2011 nu vor trebui să conțină gaze cu efect de seră cu fluor al căror potențial de încălzire este mai mare de 150. Începând cu 1 ianuarie 2017, sistemele de climatizare ale tuturor vehiculelor nu vor mai trebui să conțină gaze cu efect de seră cu fluor al căror potențial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepția reumplerii sistemelor de climatizare ce conțin astfel de gaze care au fost montate pe vehicule înainte de această dată.Operatorii economici care întrețin sau repară sisteme de climatizare ce conțin gaze cu efect de seră cu fluor nu vor mai reumple aceste sisteme cu astfel de gaze în cazul în care s-a constatat o pierdere anormală de gaze decât după repararea corespunzătoare a sistemului.Regulamentul (CE) nr. 706/2007 de stabilire a dispozițiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor și a unui test armonizat pentru măsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică în mod direct.X: Act de reglementare aplicabil.NotăSeria de modificări ale regulamentelor CEE-ONU care se aplică în mod obligatoriu este enumerată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Seriile de amendamente adoptate ulterior sunt acceptate ca alternativă.*1) Pentru vehiculele cu o masă de referință de cel mult 2.610 kg. La cererea producătorului, se poate aplica vehiculelor cu o masă de referință de cel mult 2.840 kg.*3) Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilității, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, precum și pentru înmatricularea, vânzarea și punerea în circulație a vehiculelor noi, se respectă cerințele anexei 21 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. Datele de punere în aplicare stabilite la art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13.*4) Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilității, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, precum și pentru înmatricularea, vânzarea și punerea în circulație a vehiculelor noi, se respectă cerințele stabilite în partea A din anexa 9 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H. Datele de punere în aplicare stabilite la art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H.*4A) Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de protecție, acesta trebuie să îndeplinească cerințele din Regulamentul CEE-ONU nr. 18.*4B) Prezentul regulament se aplică în cazul scaunelor care nu intră sub incidența Regulamentului CEE-ONU nr. 80.*5) Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru degivrarea și dezaburirea parbrizului.*6) Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru spălarea și ștergerea parbrizului.*9) Pentru vehicule cu o masă de referință mai mare de 2.610 kg care nu sunt omologate (la cererea producătorului și cu condiția ca masa lor de referință să nu depășească 2.840 kg) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Pentru alte opțiuni, a se vedea art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.*9A) Se aplică doar în cazul în care aceste vehicule sunt echipate cu echipament reglementat prin Regulamentul CEE-ONU nr. 64. Este obligatorie echiparea vehiculelor M(1) cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.*10) Se aplică numai vehiculelor echipate cu dispozitiv(e) de cuplare.*11) Se aplică vehiculelor cu o masă maximă tehnic admisibilă care nu depășește 2,5 tone.*12) Se aplică numai vehiculelor la care "punctul de referință al planului așezat (punctul «R»)" al celui mai jos scaun se află la cel mult 700 mm deasupra nivelului solului.*13) Se aplică numai în cazul în care producătorul solicită omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase.*14) Se aplică numai pentru vehiculele din categoria N1, clasa I, în conformitate cu descrierea din primul tabel de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE.*15) Este obligatorie conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009; cu toate acestea, nu este prevăzută omologarea de tip unică pentru această cerință, deoarece această cerință include combinațiile cerințelor individuale 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A și 64-71 (la 08-02-2018, Nota explicativă 15 de la Tabelul 1, Anexa nr. 2, Secțiunea 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 25 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 ) Tabelul 2 - Omologarea națională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici(Se iau în considerare notele explicative menționate pentru tabelul 1.)
  Obiectul omologăriiAct de reglementareCategoriile de vehicule la care se aplică
  M_1M_2M_3N_1N_2N_3O_1O_2O_3O_4
  1. Nivel sonor70/157AAAAH^(5)AH^(5)AH^(5)    
  1A. Nivel sonorR (UE) 540/2014AAAAH^(5)AH^(5)AH^(5)    
  2A. Emisii (Euro 5 și 6) - vehicule ușoare, cu excepția întregului set de cerințe privind OBD și a cerințelor privind accesul la informațiiR (CE) 715/2007AA + G AI^(5)AI^(5)     
  3A. Prevenirea riscului de incendiu (rezervoare cu combustibil lichid)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 34BBBBBBBBBB
  3B. Dispozitivele de protecție antiîmpănare spate și instalarea acestora; protecția antiîmpănare spateR (CE) 661/2009R CEE-ONU 58BBBBBNA^(5)BNA^(5)BBBNA^(5)BNA^(5)
  4A. Spațiu pentru montarea și fixarea plăcilor de înmatriculare spateR (CE) 661/2009R (UE) 1003/2010BBBBNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)
  5A. Echipamentul de direcțieR (CE) 661/2009R CEE-ONU 79CCCCCCCCCC
  6A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuiaR (CE) 661/2009R (UE) 130/2012CCCCNA^(5)CNA^(5)CNA^(5)    
  6B. Broaștele ușilor și elementele de susținere a ușilorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 11C  CNA^(5)      
  7A. Dispozitivele și semnalele de avertizare sonorăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 28BBBBBB    
  8A. Dispozitivele de vizibilitate indirectă și instalarea acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 46X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)    
  9A. Frânarea vehiculelor și a remorcilorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 13 AAAAAAAAA
  9B. Sistemul de frânare al autoturismelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 13-HA  A      
  10A. Compatibilitatea electromagneticăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 10A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)
  12A. Echipamentele interioare ale autovehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 21C         
  13A. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizateR (CE) 661/2009R CEE-ONU 18 AA ANA^(5)ANA^(5)    
  13B. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizateR (CE) 661/2009R CEE-ONU 116A  ANA^(5)      
  14A. Protecția conducătorului auto împotriva sistemului de direcție în cazul unui impactR (CE) 661/2009R CEE-ONU 12C  C      
  15A. Scaunele, ancorajele lor și tetiereleR (CE) 661/2009R CEE-ONU 17A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)    
  15B. Scaunele vehiculelor de pasageri de capacitate mareR (CE) 661/2009R CEE-ONU 80 A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)       
  16A. Proeminențele exterioare ale autovehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 26C         
  17A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuiaR (CE) 661/2009R (UE) 130/2012BBBBBB    
  17B. Vitezometrul, inclusiv instalarea acestuiaR (CE) 661/2009R CEE-ONU 39BBBBBB    
  18A. Plăcuța producătorului regulamentară și numărul de identificare al vehicululuiR (CE) 661/2009R (UE) 19/2011BBBBBBBBBB
  19A. Punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIXR (CE) 661/2009R CEE-ONU 14BBBBBB    
  20A. Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă pe vehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 48BBBBJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)
  21A. Dispozitivele retroreflectorizante pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 3XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  22A. Lămpi de poziție față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 7XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  22B. Lămpi pentru circulație diurnă pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 87XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  22C. Lămpi de poziție laterale pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 91XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  23A. Lămpi semnalizare direcție pentru autovehicule și pentru remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 6XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  24A. Dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 4XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  25A. Faruri etanșe (sealed beam) pentru autovehicule care emit un fascicul de întâlnire asimetric european sau un fascicul de drum sau ambele fasciculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 31XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25B. Lămpi cu incandescență destinate utilizării în blocuri optice omologate pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 37XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  25C. Faruri pentru autovehicule prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gazR (CE) 661/2009R CEE-ONU 98XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25D. Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în blocuri optice omologate cu descărcare în gaz pentru autovehiculR (CE) 661/2009R CEE-ONU 99XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25E. Faruri pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și care sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LEDR (CE) 661/2009R CEE-ONU 112XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25F. Sisteme de iluminare față adaptive (AFS) pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 123XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  26A. Lămpi de ceață față pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 19XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  27A. Dispozitive de remorcareR (CE) 661/2009R (UE) 1.005/2010CCCCCC    
  28A. Lămpi de ceață spate pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 38XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  29A. Lămpi de mers înapoi pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 23XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  30A. Lămpi de staționare pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 77XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  31A. Centurile de siguranță, sistemele de fixare, sistemele de fixare a scaunelor pentru copii și sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copiiR (CE) 661/2009R CEE-ONU 16X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)    
  32A. Câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehicululuiR (CE) 661/2009R CEE-ONU 125A         
  33A. Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor-martor și a indicatoarelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 121BBBBJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)    
  34A. Dispozitive de degivrare și de dezaburire a parbrizuluiR (CE) 661/2009R (UE) 672/2010C         
  35A. Ștergătoare/ Spălătoare de parbrizR (CE) 661/2009R (UE) 1.008/2010C         
  36A. Sisteme de încălzire R (CE) 661/2009R CEE-ONU 122A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)
  37A. Apărători roțiR (CE) 661/2009R (UE) 1.009/2010B         
  38A. Tetiere încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 25C         
  41A. Emisii vehicule grele (Euro VI), cu excepția întregului set de cerințe privind OBD și accesul la informațiiR (CE) 595/2009ANANANAK^(5)NAK^(5)NAK^(5)N    
  42A. Protecția laterală a vehiculelor destinate transportului de bunuriR (CE) 661/2009R CEE-ONU 73    ANA^(5)ANA^(5)  ANA^(5)ANA^(5)
  43A. Dispozitive antistropireR (CE) 661/2009R (UE) 109/2011   ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)
  44A. Mase și dimensiuni R (CE) 661/2009R (UE) 1.230/2012A         
  45A. Materiale pentru geamuri din sticlă securizată și instalarea lor pe vehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 43X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)
  46A. Instalarea pneurilorR (CE) 661/2009R (UE) 458/2011BBBBL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)
  46B. Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 30X  X  XX  
  46C. Pneuri pentru vehicule utilitare și remorcile acestora (clasele C2 și C3)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 54 XXXXX  XX
  46D. Emisiile sonore generate de rularea pneurilor, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 117XXXXNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)
  46E. Piesă de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 64X  XNA^(5)       
  47A. Limitarea vitezei vehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 89 AA ANA^(5)ANA^(5)    
  48A. Mase și dimensiuniR (CE) 661/2009R (UE) 1.230/2012 AAAJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)
  49A. Vehicule utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabineiR (CE) 661/2009R CEE-ONU 61   ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)    
  50A. Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 55X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)
  50B. Dispozitivul de cuplare strânsă (CCD); montarea unui tip omologat de CCDR (CE) 661/2009R CEE-ONU 102    X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)  X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4)J^(5)
  51A. Comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioarelor anumitor categorii de autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 118  B       
  52A. Vehicule din categoriile M2 și M3R (CE) 661/2009R CEE-ONU 107 AA       
  52B. Rezistența suprastructurii vehiculelor de pasageri de capacitate mareR (CE) 661/2009R CEE-ONU 66 AA       
  53A. Protecția pasagerilor în caz de coliziune frontalăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 94NA         
  54A. Protecția pasagerilor în caz de coliziune lateralăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 95NA  NA      
  56A. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoaseR (CE) 661/2009R CEE-ONU 105   AAAAAAA
  57A. Dispozitive antiîmpănare față (FUPDs) și instalarea acestora; protecția antiîmpănare față (FUP)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 93    ANA^(5)ANA^(5)    
  58. Protecția pietonilorR (CE) 78/2009NA*)  NA*)      
  59. Posibilitatea de reciclare2005/64NA  NA      
  61. Sisteme de aer condiționat2006/40NA  NA      
  62. Sistem pe bază de hidrogenR (CE) 79/2009XXXXXX    
  63. Siguranță generalăR (CE) 661/2009(6)(6)(6)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)
  64. Indicatori de schimbare a vitezei (GSI)R (CE) 661/2009R (UE) 65/2012X         
  65. Sistem avansat de frânare de urgență (AEBS)R (CE) 661/2009R (UE) 347/2012 XX XJ^(5)XJ^(5)    
  66. Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (LDWS)R (CE) 661/2009R (UE) 351/2012 XX XNA^(5)XNA^(5)    
  67. Componente specifice pentru GPL și instalarea lor pe autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 67X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)