ORDIN nr. 211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2**)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 18 aprilie 2003  Notă
  **) Titlul Ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.
  Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România,În temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței,ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  București, 11 februarie 2003.Nr. 211.  +  AnexaREGLEMENTARIprivind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precumși omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2**)