ORDIN nr. 145 din 10 decembrie 2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014  Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, precum și dispozițiile art. 10 alin. (2) lit. a), b) și alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică,în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecțională securizată a informațiilor la clientul final, furnizează mai multe informații decât un contor convențional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:a) subsistemele de măsurare care conțin cel puțin contorul, transformatoarele de măsură și echipamentele de securizare a accesului la contor;b) subsistemele de transmitere a informațiilor;c) subsistemele de gestiune a informațiilor din contoare.(2) Sistemele de măsurare inteligentă definite la alin. (1) au funcționalități obligatorii și opționale.(3) Proiectele privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să fie fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere financiar și să reflecte economii bănești proporționale cu valoarea investițiilor în aceste sisteme.  +  Articolul 2(1) Funcționalitățile sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Funcționalitățile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realocate între cele două categorii, respectiv obligatorii și opționale, în funcție de solicitările beneficiarilor implementării sistemelor de măsurare inteligentă.  +  Articolul 3 Abrogat (la 08-02-2018, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 )  +  Articolul 4(1) În anul 2015, operatorii de distribuție concesionari implementează proiecte-pilot și evaluează aspectele specifice din rețelele de distribuție, în vederea stabilirii condițiilor finale de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.(2) Operatorii de distribuție concesionari vor propune realizarea unor proiecte-pilot, pentru a fi implementate în următoarele zone:a) zone urbane cu rețele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcționează la parametri tehnici nominali prevăzuți la pct. 4 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;b) zone rurale cu rețele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcționează la parametri tehnici nominali, prevăzuți la pct. 4 din anexa nr. 2.(3) Operatorii de distribuție concesionari transmit ANRE propunerile privind modificări și completări în vederea realizării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice, conform lit. A din anexa nr. 2.(4) ANRE analizează proiectele-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă prevăzute la alin. (1) pe baza Criteriilor de avizare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, și comunică operatorilor de distribuție concesionari avizele acordate acestora, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentației complete la ANRE, dar nu mai târziu de data de 31 august 2015.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 119 din 29 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015.(5) Operatorii de distribuție concesionari transmit ANRE rezultatele proiectelor-pilot implementate în anul 2015, conform lit. B din anexa nr. 2, până la data de 1 noiembrie 2015.  +  Articolul 4^1(1) În anul 2016 operatorii de distribuție concesionari monitorizează proiectele-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) realizate în anul 2015 și evaluează costurile și beneficiile aferente acestora.(2) În anul 2016 operatorii de distribuție concesionari pot propune spre avizare la ANRE proiecte-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă în zone rurale și urbane cu rețele neretehnologizate, dimensionate astfel încât subsistemele de transmitere a informațiilor, subsistemele de gestiune a informațiilor din contoare și cel puțin 50% din subsistemele de măsurare să fie instalate și în stare de funcționare până la data de 31 august 2016, astfel încât să se poată colecta și înregistra rezultate conform anexelor nr. 2 și 5.(3) Proiectele-pilot prevăzute la alin. (2) și avizate de ANRE se finalizează până la data de 31 octombrie 2016.(4) ANRE analizează propunerile de proiecte-pilot prevăzute la alin. (2) pe baza Criteriilor de avizare prevăzute în anexa nr. 3 și comunică operatorilor de distribuție concesionari avizele acordate acestora, în termen de 15 zile de la depunerea documentației complete la ANRE.(5) Termenul pentru transmiterea la ANRE a documentațiilor complete pentru propunerile de proiecte prevăzute la alin. (2) nu trebuie să depășească data de 31 martie 2016.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016.  +  Articolul 4^2(1) ANRE monitorizează rezultatele proiectelor privind implementarea SMI realizate, în conformitate cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Operatorii de distribuție concesionari transmit la ANRE anexa nr. 5 anual, până la data de 25 ianuarie pentru anul precedent.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru proiectele-pilot realizate în anul 2015 și în anul 2016 conform prevederilor art. 4^1 alin. (2), operatorii de distribuție concesionari transmit la ANRE anexele nr. 2 și 5, la următoarele termene:a) la data de 10 noiembrie 2016 - conform datelor înregistrate până la data de 31 octombrie 2016 ora 23:59;b) la data de 10 ianuarie 2017 - conform datelor înregistrate până la data de 31 decembrie 2016 ora 23:59.----------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016.  +  Articolul 5(1) În urma evaluării rezultatelor implementării proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă obținute, operatorii de distribuție concesionari propun ANRE planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2017-2020, conform anexei nr. 4.(2) Operatorii de distribuție concesionari transmit ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 10 ianuarie 2017. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecții ale planurilor de investiții, se realizează în conformitate cu termenele de actualizare a programelor de investiții prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare.(3) În anii 2017 și 2018, valoarea investițiilor aferente sistemelor de măsurare inteligentă din planurile de implementare prevăzute la alin. (1) nu poate să depășească 10% din valoarea programului anual de investiții aprobată conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 ) (4) În vederea recunoașterii în tarife, investițiile realizate în anul 2018, prevăzute la alin. (3), trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de cadrul de reglementare. (la 08-02-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 ) (5) Limita valorică de recunoaștere în tarife a investițiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (4), exprimată în lei/client, este costul mediu ponderat determinat conform prevederilor din anexa nr. 2, rezultat din analiza comparativă a investițiilor realizate în anul 2018 de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, la care se admite o variație de cel mult 10%. (la 08-02-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 ) ----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016.  +  Articolul 5^1 (la 08-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 5^1 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 ) (2) Operatorii de distribuție concesionari transmit ANRE toate datele și informațiile solicitate pentru realizarea analizei cost-beneficiu prevăzute la alin. (1).----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016.  +  Articolul 5^2ANRE aprobă până la data de 30 septembrie 2018 condițiile de întocmire a programelor de investiții pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în România. (la 08-02-2018, Articolul 5^2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 08 februarie 2018 )  +  Articolul 6Operatorii de distribuție concesionari revizuiesc și transmit propunerile de proiecte-pilot cu modificările și completările prevăzute de prezentul ordin până la data de 31 ianuarie 2015.  +  Articolul 7Operatorii de distribuție concesionari afișează pe paginile web proprii, cu scop informativ, numărul sistemelor de măsurare inteligente implementate, datele tehnice ale acestora, funcționalitățile obligatorii și opționale ale acestora, modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informațiilor, odată cu începerea proiectelor-pilot.  +  Articolul 8Operatorii de distribuție concesionari și furnizorii sunt obligați să informeze clienții finali, menționând în factura de energie electrică despre existența sistemului de măsurare inteligentă la locul de consum respectiv.  +  Articolul 9(1) Prevederile prezentului ordin se pot aplica și operatorilor de distribuție, alții decât cei concesionari, la solicitarea acestora.(2) Operatorul de transport și sistem poate oferi, la solicitarea clienților finali racordați la rețelele electrice de transport, sisteme de măsurare inteligentă ce îndeplinesc funcționalitățile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016.  +  Articolul 11Operatorii de distribuție concesionari, operatorii de distribuție alții decât cei concesionari, operatorul de transport și de sistem și furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Departamentul pentru Eficiență Energetică și direcțiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2013 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 18 decembrie 2013.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 10 decembrie 2014.Nr. 145.  +  Anexa nr. 1Funcționalități ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice
  Nr. crt.   Obiectiv   Funcționalitate   Descriere
  I. Funcționalități obligatorii
  1.     Pentru clientul final      Să transmită clientului final și oricărui terț desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului    Transmiterea către clientul final sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat Prin citiri se înțelege evoluția indexelor aferente consumului, cu periodicitate și pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract
  2.           Pentru clientul final            Să actualizeze citirile menționate la pct. 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie         Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea și extragerea datelorprivind consumul anterior. Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puțin 15 minute și transmiterea acestora ca funcție de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condițiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părți.
  3.  Pentru operatorul de distribuție concesionar Să permită citirea la distanță a contoarelor decătre operatorul de distribuție concesionar  Această funcționalitate asigură citirea de la distanță a contoarelor, atât pentru energia injectată în rețea, cât șipentru energia consumată din rețeaua de distribuție.
  4.                  Pentru operatorul de distribuție concesionar                 Să asigure o comunicare bidirecțională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor                Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicația bidirecțională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor, pentru a asigura cel puțin: - eliminarea deplasării pentru activități operaționale curente; - actualizarea securizată de la distanță a softului intern al contorului este permisă în partea nemetrologică a acestuia; - monitorizarea funcționării sistemului de măsurare inteligentă și culegerea semnalizărilor generate de acesta;- sincronizarea referinței de timp (contoarele, prin softulintern de funcționare și infrastructura de comunicații aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de sincronizare a datelor măsurate cu datele recepționate de sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată obține beneficiile generate de alte funcționalități); - actualizarea tipurilor de tarife conform reglementărilor în vigoare și/sau prevederilor contractuale.
  5.      Pentru operatorul de distribuție concesionar     Să permită citiri suficient de frecvente pentruca informațiile să fie utilizate în managementul operațional al rețelei, precum și la planificarea dezvoltării rețelei    Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze dateutile pentru planificarea dezvoltării rețelei de distribuție. Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie suficiente pentru a permite optimizarea funcționării rețelelor de distribuție și pentru a crește eficiența rețelei.
  6.                            Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie                           Să sprijine sistemele tarifare avansate                             Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifarăminimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - în cazul clienților finali noncasnici, cu puteri maxime aprobate/contractate de peste 30 kW, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii ordinului (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 minute atât în ore de vârf, cât și în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare); - în cazul consumatorilor casnici să permită aplicarea tarifelor monomiale cu 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare. Subsistemele de măsurare vor permite și înregistrarea consumului în funcție de perioadă și controlul tarifelor de la distanță, cu asigurarea confidențialității informațiilor de natură comercială aferente părților contractante, corespunzător fiecărui loc de consum. De asemenea, subsistemele de măsurare pot permite înregistrarea consumului în funcție de perioadă și controlul tarifelor de la distanță, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului. În această situație va fi folosită înregistrarea curbei de sarcină la utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corectea facturii de energie electrică în funcție de tariful ales.
  7.        Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie       Să permită controlul de la distanță al conectării/ deconectării de la rețea sau limitarea puterii.       Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecție privind utilizarea rețelei pentru clienții finali, permițând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcționalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare și deconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcționalitateasigură, în mod automat, gestionarea urgențelor de ordin tehnic, care pot afecta rețeaua, precum și limitarea dezechilibrelor în piața de energie electrică.
  8.      Pentru securitatea și protecția datelor      Să asigure comunicări securizate ale datelor       Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate și protecție a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate și în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive ori sisteme de control existente la domiciliul clientului final.
  9.         Pentru securitatea și protecția datelor         Să prevină, să detecteze si să transmită către subsistemul de gestiune a informațiilor semnalizările legate de accesul neautorizat        Această funcționalitate are scopul de a asigura securitateași siguranța în caz de acces neautorizat și exprimă obligativitatea de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă și operatorii de măsurare atât la tentativa de utilizare neconformă a rețelei, cât și față defrauda informatică. Această funcționalitate impune obligativitatea de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectareși semnalizare către subsistemele de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat.
  10.       Pentru producția descentralizată       Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantității absorbite de către client, cât și a cantității de energie electrică injectată în rețea de către client De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive   Această funcționalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducția locală de energie electrică produsă din surse regenerabile cu consumul din rețeaua de distribuție, la același loc de consum. Această funcție trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienți care dețin microproducție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  11.                       Să permită identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice        Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcția de înregistrare a informațiilor cu privire la căderile de tensiune, la durata acestora și să permită înregistrarea de informații cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la carea avut loc depășirea și a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informațiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informații și a le pune la dispoziția clientului/furnizorului în cazul reclamațiilor/ cererilor de informații, legate de standardul de performanță pentru distribuția energiei electrice.
  12.               Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a celpuțin unui contor pentru balanță la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice și nontehniceprin analizarea balanțelor de energie   Datele înregistrate de contoare pentru balanță contribuie la gestionarea pierderilor tehnice și nontehnice. Această funcționalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, în special a celor nontehnice. Contoarele pentru balanță sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcționalități.
  II. Funcționalități opționale
  13.             Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuința clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități - Home Area Network (HAN)    Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilăcomunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicația ar trebui să se bazeze pe standardele și protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul demăsurare și în memoria de stocare a datelor.
  14.         Subsistemul de gestiune a informațiilor din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puțin pentru perioada relevantăpentru facturare, reclamații sau recuperare a eventualelor datorii Această funcționalitate privește subsistemul de gestiune a informațiilor și vizează păstrarea datelor istorice pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
  15.       Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
  16.                     Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp        Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiții de siguranță în cazul în care nu se reușește accesarea sistemului de măsurare inteligentă de ladistanță în vederea colectării datelor (de exemplu, la perioada de facturare). Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/ subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.
   +  Anexa nr. 2Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelorde măsurare inteligentă (SMI) a energiei electriceA. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.B. Prezenta anexă se transmite la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:– completată cu date estimate pentru avizarea proiectelor-pilot;– completată cu date realizate, după realizarea proiectelor-pilot.Denumirea operatorului de distribuție concesionar al energiei electrice: .............1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul ......../Numărul de proiecte-pilot realizate în anul ......2. Numărul total de clienți gestionați în proiectul/(proiectele)-pilot la care se face referire la pct. 1: .........3. Zona/Zonele considerată(e) în proiectul pilot: .....................4. Parametri tehnici de funcționare a rețelelor electrice (pentru fiecare proiect-pilot):– pentru liniile electrice: tensiune nominală (+/- 10%), gradul de încărcare pe fiecare fază, lungime, secțiune, tensiunea nominală la capetele de rețea pe fiecare circuit;– pentru posturile de transformare: puterea nominală, tensiunea nominală superioară (+/- 10%), tensiunea nominală inferioară (+/- 10%), gradul de încărcare al transformatorului/transformatoarelor.5. Detalierea caracteristicilor proiectului-pilot, din care rezultă că fiecare proiect îndeplinește cerințele referitoare la faptul că trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic și rezonabil din punct de vedere financiar:*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date relevante - caracteristicile proiectului-pilot*) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Zona considerată/Localitatea/Județul │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul total de clienți gestionați prin proiect, din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul total de clienți gestionați/proiect - casnici │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul total de clienți gestionați/proiect - noncasnici │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Cantitatea de energie electrică distribuită anual în zona aferentă │ ││proiectului-pilot [MWh/an] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul de contoare monofazate instalate la clienți în proiect │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul de contoare trifazate instalate la clienți în proiect │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul de contoare, altele decât cele aferente clienților finali, din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul de contoare pentru balanță │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul de concentratoare de date administrate de SMI │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Numărul de module de comunicație și dispozitive auxiliare montate în sistem │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, │ ││deconectări/reconectări, reclamații și alte activități specifice) înainte de │ ││instalarea sistemelor de măsurare inteligentă pe zona proiectului-pilot │ ││[lei/client] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea CPT****) în rețeaua de joasă tensiune în zona proiectului-pilot, │ ││înainte de implementarea SMI, din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea CPT tehnic [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea CPT tehnic [%] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea CPT comercial [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea CPT comercial [%] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Costuri de investiție │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Valoarea totală a investiției [lei], din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor [lei]**), din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor monofazate [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor trifazate [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor pentru balanță [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției necesare achiziționării și instalării subsistemelor de │ ││gestiune a informațiilor și a subsistemelor de transmitere a informațiilor din│ ││contoare (concentratoare de date, modemuri și module de comunicație, altele │ ││decât cele asociate contorului, alte dispozitive auxiliare, sistem central) │ ││[lei], din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției necesare achiziționării și instalării subsistemului de │ ││gestiune a informațiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicație │ ││sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției necesare achiziționării și instalării subsistemului de │ ││transmitere a informațiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) │ ││[lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea investiției aferente lucrărilor necesare asigurării funcționării SMI,│ ││care implică elemente din rețeaua de distribuție a energiei electrice │ ││(unde este cazul)***) [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Costul unitar al investiției = Valoarea totală a investiției, inclusiv │ ││lucrările în rețeaua de distribuție a energiei electrice [lei]/Numărul total │ ││de clienți finali gestionați prin proiect, din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Costul unitar al investiției pentru achiziționarea contoarelor monofazate = │ ││Valoarea investiției cu achiziția contoarelor monofazate [lei]/Numărul de │ ││contoare monofazate instalate la clienți în proiect │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Costul unitar al investiției pentru achiziționarea contoarelor trifazate = │ ││Valoarea investiției cu achiziția contoarelor trifazate [lei]/Numărul de │ ││contoare trifazate instalate la clienți în proiect │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Costul unitar al investiției pentru achiziționarea și instalarea sistemului │ ││(fără contoare) = Valoarea investiției cu achiziția sistemului [lei]/Numărul │ ││total de clienți finali gestionați prin proiect, din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Costul unitar al investiției pentru achiziția și instalarea subsistemelor de │ ││gestiune a informațiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicație │ ││sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei/client]│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Costul unitar al investiției pentru achiziția și instalarea subsistemelor de │ ││transmitere a informațiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) │ ││[lei/client] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Costul unitar al investiției pentru lucrările care implică elemente din │ ││rețeaua de distribuție a energiei electrice (fără contoare) = Valoarea │ ││investiției aferente lucrărilor necesare asigurării funcționării SMI, care │ ││implică elemente din rețeaua de distribuție a energiei electrice [lei]/Numărul│ ││total de clienți finali gestionați prin proiect │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Alte costuri │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Valoarea costurilor necesare pentru operarea și mentenanța SMI [lei/client] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea rămasă neamortizată a contoarelor înlocuite cu SMI [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Beneficii │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Valoarea CPT****) în rețeaua de joasă tensiune în zona proiectului-pilot, după│ ││instalarea sistemelor de măsurare inteligentă, din care: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea CPT tehnic [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea estimată CPT tehnic [%] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea CPT comercial [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea estimată CPT comercial [%] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, │ ││deconectări/reconectări, reclamații și alte activități specifice) după │ ││instalarea sistemelor de măsurare inteligentă pe zona proiectului-pilot │ ││[lei/client] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Valoarea totală a beneficiilor estimate [lei] │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Funcționalități implementate │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Funcționalități sistem*****) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Tipul de comunicație utilizat de la client la concentratorul de date și, │ ││respectiv, de la concentrator la sistemul de management al datelor utilizat de│ ││operator (de exemplu, GSM, GPRS, 3G, 4G, PLC, fibră optică, radio, linie │ ││telefonică închiriată etc.) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Probleme tehnice și de altă natură specifice proiectului implementat │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul ........./realizat în anul ....... .
  **) Se va specifica, separat de anexă, dacă contoarele includ sau nu modem. În situația în care contoarele includ modem, va fi precizat tipul acestuia și se vor prezenta tabelar valorile de achiziție a acestor contoare (monofazate, trifazate, pentru balanță), în funcție de modemul inclus (GSM, PLC, GPRS, altele).
  ***) Se vor prezenta, separat de anexă, detalii ale acestor investiții: descriere și valori.
  ****) Valoarea CPT înainte și după implementare se calculează utilizând un preț de referință determinat cu luarea în considerare a prețului mediu stabilit pe piața centralizată a contractelor bilaterale în proporție de 80% și a celui stabilit pe piața pentru ziua următoare în proporție de 20%, pentru anul precedent.
  *****) Se va completa, ținând cont de funcționalitățile SMI a energiei electrice din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcționalități fezabile din punct de vedere tehnic (de exemplu, dacă transmiterea către clientul final sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat, în vederea gestionării consumului, în tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcționalității, adică 1).
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 5 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3Criteriile pentru avizarea proiectelor-pilot privind implementareasistemelor de măsurare inteligentă a energiei electriceComisia pentru gestionarea implementării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă, numită prin decizia președintelui, a stabilit următoarele criterii:1. Abrogat.----------Pct. 1 din anexa 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016.2. Corelarea valorilor investițiilor aferente proiectelor-pilot cu valorile prevăzute în programele de investiții3. Analiza valorii totale a investițiilor în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, raportat la valoarea totală a programului anual de investiții– Investițiile aferente proiectelor-pilot nu trebuie să depășească 10% din valoarea totală a programului anual de investiții.4. Analiza comparativă a costurilor unitare specificate în anexa nr. 2 la ordin– Se vor accepta costuri unitare în limita a +/- 20% din media costurilor unitare transmise de cei 8 operatori de distribuție.5. Prezentarea următoarelor informații necesare în vederea realizării analizei cost-beneficiu, în urma căreia să poată fi evidențiate rezultate măsurabile/cuantificabile, conform datelor solicitate prevăzute în anexa nr. 2 la ordin:– valoarea CPT tehnic și comercial înainte de implementarea SMI;– valoarea OPEX controlabil înainte de implementarea SMI.6. Includerea obligatorie a contoarelor pentru balanță în cadrul proiectelor-pilot7. Analiza costurilor aferente investițiilor în rețeaua de distribuție pentru implementarea SMI: modernizări, înlocuiri echipamente etc.– Se vor prezenta detalii ale acestor investiții: descriere, valori, conform anexei nr. 2 la ordin.  +  Anexa nr. 4Date generale ale planului de implementare a sistemelorde măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice
  Se completează pentru perioada 2017-2020
  Operatorul de distribuție concesionar responsabil cu implementarea SMI   
  Persoana de contact  
  Numărul de clienți finali pentru care se instalează SMI și procentul pe care îl reprezintă aceștia din totalul clienților deserviți de către operatorul de distribuție concesionar Număr de clienți finali pentru care se instalează SMI: .......   Procent din total clienți finali pentru care se instalează SMI: .....%   
  Tipul clienților finali implicați, procent din totalul categoriei respective de clienți și numărul de clienți finali implicați Casnici % .... din total casnici.Nr. de clienți finali ....  Noncasnici % .... din total. Nr. de clienți finali .....  
     
  Date privind rețeaua în care se va implementa SMI a energiei electrice
  Cantitatea de energie electrică distribuită anual (MWh) 
  Numărul de posturi de transformare MT/JT  
  Numărul total de transformatoare MT/JT  
  Numărul de puncte de consum conectate la rețeaua de JT  
  Numărul de puncte de consum conectate la rețeaua de MT  
  Numărul de puncte de consum conectate la rețeaua de IT  
  Tipul și numărul de contoare instalate la clienții casnici Monofazate Nr. de clienți ............. Trifazate Nr. de clienți ..............
  Tipul și numărul de contoare instalate la clienții noncasnici Monofazate Nr. de clienți ............. Trifazate Nr. de clienți ...............
  Numărul de contoare pentru balanță instalate   
  Numărul de module de comunicație și dispozitive auxiliare montate în sistem     
  Informații generale despre soluția tehnică adoptată pentru SMI implementat
  Principalele caracteristici ale componentelor SMI implementat
  1. Descrierea caracteristicilor concentratorului de date:
  a) Numărul de contoare ce vor fi montate
  b) Locul în care este instalat concentratorul  
  c) Interfața de comunicație disponibilă la concentrator 
  d) Cum se realizează sincronizarea la distanță a ceasului   
  e) Descrieți mecanismul transmiterii alarmelor către sistemul central   
  f) Consumul propriu al concentratorului (W)  
  2. Descrieți tehnologiile de comunicații folosite pentru comunicarea între principalele componente ale sistemului:
  3. Scurtă descriere a protocoalelor de comunicații folosite între componentele principale ale sistemului:
  4. Mecanisme de recuperare a datelor folosite în sistem:
  5. Informații despre contoarele pentru energie electrică (monofazate și trifazate)
  Durata medie de viață (ani)  
  Consumul propriu al contorului (W, VA) Comunicația de date activă: Comunicația de date inactivă:
  Procentul de timp în care comunicația de date este activă (media anuală)   .....%
  Specificați standardele internaționale pe care le respectă componentele contorului   
  Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii pentruprotecție (scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune etc.)?    
  Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii de conectare/deconectare? - Tipul dispozitivului (releu, disjunctor etc.) - Este accesibil dispozitivul din exterior? Dacă nu, explicați mecanismul de rearmare.      
  - Care sunt standardele pe care le respectă dispozitivul de conectare/deconectare? - Care este curentul maxim întrerupt?    
  Ce tip de sursă internă de alimentare au contoarele utilizate în SMI?   
  Descrierea display-ului contorului (este display-ul alfanumeric?)   
  Frecvența de citire a contoarelor (zilnic, lunar, bilunar etc.)   
  Înregistrează contorul puterea maximă consumată?  
  Care sunt valorile instantanee măsurate disponibile în contor?   
  Contorul măsoară energia activă bidirecțional?  
  Poate înregistra contorul dezechilibrele? (Specificați perioada de referință - zilnic, săptămânal etc.)   
  Este posibilă sincronizarea la distanță a ceasului/ calendarului?   
  Poate înregistra contorul căderile de tensiune și calitatea furnizării?   
  Poate înregistra contorul evenimente ("event log")? Care sunt parametrii monitorizați? Ce durată istorică este reținută de "event log"? Cum se accesează informația?     
  Descrieți mecanismele antifraudă cu care este echipat contorul   
  Descrieți mecanismul de transmitere a alarmei de fraudăcătre sistemul central   
  Descrieți cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI   
  Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă
  Este asigurată protecția transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizați?     
  SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecaredintre componentele sale?   
  Este asigurată protecția schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de tip "replay attack"?    
  Pentru care dintre componentele sistemului sunt înregistrate evenimentele de securitate?   
  Este asigurată securitatea actualizării softului intern?   
  Încriptarea este realizată în sistem? În care parte a sa?   
  Confidențialitatea
  Este necesară autorizarea clientului pentru a colecta anumite date din contor. Cine este însărcinat cu acordarea acestei autorizări?    
  Date financiare
  Bugetul total al planului de implementare (mii lei)  
  Sursele de finanțare:  
  1. Investiții private (%)  
  2. Fonduri publice (%)  
  3. Sursa fondurilor publice  
  4. Tipul fondurilor publice (granturi, credite nerambursabile etc.)   
  Durata de recuperare a investiției (ani)  
  Rata internă de rentabilitate (%)  
  Valoarea netă actualizată (NPV) (mii lei), anul de bază .............   
  Costul mediu ponderat al capitalului - WACC (%)  
  Costuri suplimentare estimate  
  Valoarea estimată a lucrărilor necesar a fi realizate în rețeaua de distribuție a energiei electrice (mii lei)    
  Eșalonarea planului de investiții privind implementarea SMI pentru perioada 2017-2020 (%) și (mii lei)
  2017 2018 2019 2020
      
  ----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 7 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5Indicatori pentru evaluarea implementăriisistemelor de măsurare inteligentă (SMI)NOTĂ:coloana 6 = Valoare an de bazăcoloana 7 = Valoare la data de .....coloana 8 = Valoare indicator în anul de bazăcoloana 9 = Valoare indicator la data de ....coloana 10 = Valori țintă    Proiectul nr. ...../ anul......┌────┬─────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─┬─┬──┐│Nr. │Cate-│ Denumire indicator │ Formula de calcul │ Detalii termeni formulă de calcul │ │ │ ││crt.│gorie│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┬────────────────────┬─┬─┤ │ │ ││ │ │ │ │ Simbol │Denumire termen din │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ termen │ formulă │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6│7│8│9│10│├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 1│ S │Gradul de implementare│ │n │numărul de clienți │ │ │ │ │ ││ │ t │a SMI ptr. clienții │ n │ ccSMI │casnici cărora li │ │ │ │ │ ││ │ a │casnici cuprinși în │ ccSMI │ │s-au instalat SMI │ │ │ │ │ ││ │ d │proiectul de │Gi = ────────[%] ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ i │implementare a SMI - │ SMIc nt │nt │numărul total de │ │ │ │ │ ││ │ u │Gi │ ccSMI │ ccSMI │clienți casnici │ │ │ │ │ ││ │ l │ SMIc │ │ │cuprinși în │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │proiectul de │ │ │ │ │ ││ │ i │ │ │ │implementare a SMI │ │ │ │ │ │├────┤ m ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 2│ p │Gradul de implementare│ n │n │numărul de clienți │ │ │ │ │ ││ │ l │a SMI ptr. clienții │ cncSMI │ cncSMI │noncasnici cărora li│ │ │ │ │ ││ │ e │noncasnici cuprinși în│Gi = ───────── [%] │ │s-au instalat SMI │ │ │ │ │ ││ │ m │proiectul de │ SMInc nt ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ e │implementare a SMI - │ cncSMI │nt │numărul total de │ │ │ │ │ ││ │ n │Gi │ │ cncSMI │clienți noncasnici │ │ │ │ │ ││ │ t │ SMInc │ │ │cuprinși în │ │ │ │ │ ││ │ ă │ │ │ │proiectul de │ │ │ │ │ ││ │ r │ │ │ │implementare a SMI │ │ │ │ │ │├────┤ i ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 3│ i │Stadiul instalării │ n │n │număr de contoare de│ │ │ │ │ ││ │ │contoarelor de balanță│ contbalinstSMI │ contbalinstSMI │balanță instalate în│ │ │ │ │ ││ │ S │prevăzute în proiectul│Gi = ──────────────── [%] │ │cadrul proiectului │ │ │ │ │ ││ │ M │de implementare a SMI-│ contbalSMI nt │ │de implementare a │ │ │ │ │ ││ │ I │GI │ contbalprevSMI │ │SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ contbalSMI │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │ │ │nt │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ contbalprevSMI │contoare de balanță │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │inițial prevăzute în│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │proiectul de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implementare a SMI │ │ │ │ │ │├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 4│ S │Numărul de clienți │Nr │Nr │ │ │ │ │ │ ││ │ t │casnici care au și │ prosumer │ prosumer │ │ │ │ │ │ ││ │ r │calitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ u │producători (prosumer)│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ c │care sunt integrați în│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ t │sistem cu facilități │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ u │de evidențiere atât a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ r │consumului, cât și a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ a │producției proprii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │energie electrică │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┤ S ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 5│ M │Ponderea │ npc │npc │număr de puncte de │ │ │ │ │ ││ │ I │comunicațiilor de tip │ PLC │ PLC │consum conectate │ │ │ │ │ ││ │ │PLC utilizate la │p = ─────── [%] │ │prin PLC pentru │ │ │ │ │ ││ │ │transmiterea datelor │ PLC ntpc │ │transferul de │ │ │ │ │ ││ │ │de la locul de consum │ SMI │ │informații │ │ │ │ │ ││ │ │în SMI implementate - │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │p │ │ntpc │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ PLC │ │ SMI │puncte de consum │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pentru care s-au │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalat SMI │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 6│ │Ponderea │ npc │npc │număr de puncte de │ │ │ │ │ ││ │ │comunicațiilor de tip │ GSM/GPRS │ GSM/GPRS │consum conectate │ │ │ │ │ ││ │ │GSM/GPRS utilizate la │p = ─────────── [%] │ │prin GSM/GPRS pentru│ │ │ │ │ ││ │ │transmiterea datelor │ GSM/GPRS ntpc │ │transferul de │ │ │ │ │ ││ │ │de la locul de consum │ SMI │ │informații │ │ │ │ │ ││ │ │în SMI implementate - │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │p │ │ntpc │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ GSM/GPRS │ │ SMI │puncte de consum │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pentru care s-au │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalat SMI │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 7│ │Ponderea │ npc │npc │număr de puncte de │ │ │ │ │ ││ │ │comunicațiilor prin │ FO │ FO │consum conectate │ │ │ │ │ ││ │ │fibră optică (FO) │p = ───────[%] │ │prin FO pentru │ │ │ │ │ ││ │ │utilizate la │ FO ntpc │ │transferul de │ │ │ │ │ ││ │ │transmiterea datelor │ SMI │ │informații │ │ │ │ │ ││ │ │de la locul de consum │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │în SMI implementate - │ │ntpc │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │p │ │ SMI │puncte de consum │ │ │ │ │ ││ │ │ FO │ │ │pentru care s-au │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalat SMI │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 8│ │Ponderea │ npc │npc │număr de puncte de │ │ │ │ │ ││ │ │comunicațiilor de tip │ 3G/4G/LTE │ 3G/4G/LTE │consum conectate │ │ │ │ │ ││ │ │3G/4G/LTE utilizate la│P = ─────────────[%] │ │prin 3G/4G/LTE │ │ │ │ │ ││ │ │transmiterea datelor │ P3G/4G/LTE ntpc │ │pentru transferul de│ │ │ │ │ ││ │ │de la locul de consum │ SMI │ │informații │ │ │ │ │ ││ │ │în SMI implementate - │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │p │ │ntpc │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ 3G/4G/LTE │ │ SMI │puncte de consum │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pentru care s-au │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalat SMI │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 9│ │Ponderea │ npc │npc │număr de puncte de │ │ │ │ │ ││ │ │comunicațiilor de tip │ RF │ RF │consum conectate │ │ │ │ │ ││ │ │RF utilizate la │p = ────────[%] │ │prin RF pentru │ │ │ │ │ ││ │ │transmiterea datelor │ RF ntpc │ │transferul de │ │ │ │ │ ││ │ │de la locul de consum │ SMI │ │informații │ │ │ │ │ ││ │ │în SMI implementate - │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │p │ │ntpc │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ RF │ │ SMI │puncte de consum │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │pentru care s-au │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalat SMI │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 10│ │Ponderea locurilor de │ LC │LC │număr de locuri de │ │ │ │ │ ││ │ │consum care au │ tarifav │ tarifav │consum care au │ │ │ │ │ ││ │ │integrate facilități │%LC = ──────────[%] │ │integrate facilități│ │ │ │ │ ││ │ │de tarifare avansată │ tarifav NrTLC │ │de tarifare avansată│ │ │ │ │ ││ │ │și/sau preplată în SMI│ SMI │ │și/sau preplată │ │ │ │ │ ││ │ │instalat - % LC │ │ │incluse în SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ tarifav│ │ │instalat │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │ │ │NrTLC │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ SMI │locuri de consum │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │care au instalate │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SMI │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 11│ │Ponderea │ nr_cons │nr_cons │număr de consumatori│ │ │ │ │ ││ │ │consumatorilor cărora │ WEB │ WEB │care au instalate │ │ │ │ │ ││ │ │li s-au instalat SMI │p = ─────────── [%] │ │SMI care beneficiază│ │ │ │ │ ││ │ │care beneficiază de │ cons_WEB nrt_cons │ │de informare pe │ │ │ │ │ ││ │ │facilități de │ SMI │ │pagina WEB │ │ │ │ │ ││ │ │informare asupra │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ │evoluției istorice a │ │nrt_cons │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │consumului de energie │ │ SMI │consumatori care au │ │ │ │ │ ││ │ │electrică pe pagina │ │ │instalate SMI │ │ │ │ │ ││ │ │WEB-p │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ cons_WEB │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 12│ │Ponderea │ nr_cons │nr_cons │număr de consumatori│ │ │ │ │ ││ │ │consumatorilor cărora │ fact │ fact │care au instalate │ │ │ │ │ ││ │ │li s-au instalat SMI │p = ─────────── [%] │ │SMI care beneficiază│ │ │ │ │ ││ │ │care beneficiază de │ cons_fact nrt_cons │ │de informare pe │ │ │ │ │ ││ │ │facilități de │ SMI │ │pagina factura │ │ │ │ │ ││ │ │informare asupra │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ │evoluției istorice a │ │nrt_cons │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │consumului de energie │ │ SMI │consumatori care au │ │ │ │ │ ││ │ │electrică pe factură -│ │ │instalate SMI │ │ │ │ │ ││ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ cons_fact │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 13│ │Ponderea │ nr_cons │nr_cons │număr de consumatori│ │ │ │ │ ││ │ │consumatorilor cărora │ displlH │ displlH │care au instalate │ │ │ │ │ ││ │ │li s-au instalat SMI │p = ─────────────── [%] │ │SMI care beneficiază│ │ │ │ │ ││ │ │care beneficiază de │ cons_displlH nrt_cons │ │de informare pe │ │ │ │ │ ││ │ │facilități de │ SMI │ │pagina display │ │ │ │ │ ││ │ │informare asupra │ │ │"in home" │ │ │ │ │ ││ │ │evoluției istorice a │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ │consumului de energie │ │nrt_cons │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │electrică pe display │ │ SMI │consumatori care au │ │ │ │ │ ││ │ │montat "in home" - │ │ │instalate SMI │ │ │ │ │ ││ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ cons_displlH │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 14│ │Intervalul de timp la │d [min] │d [min] │ │ │ │ │ │ ││ │ │care se face │ citire │ citire │ │ │ │ │ │ ││ │ │actualizarea citirilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │pentru SMI │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │implementat [min] │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 15│ E │Reducerea costurilor │ C - C │C │costul cu citirea │ │ │ │ │ ││ │ f │cu citirea contoarelor│ ccinit ccSMI │ ccSMI │contoarelor după │ │ │ │ │ ││ │ e │pe client - │RC = ───────────────── [%] │ │instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ c │RC │ cc C │ │[lei/client] │ │ │ │ │ ││ │ t │ cc │ ccinit ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ e │ │ │C │costul cu citirea │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ccinit │contoarelor înainte │ │ │ │ │ ││ │ e │ │ │ │de instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ c │ │ │ │[lei/client] │ │ │ │ │ │├────┤ o ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 16│ n │Reducerea costurilor │ C - C │C │costul cu │ │ │ │ │ ││ │ o │cu intervențiile la │ intlcinit intlcSMI │ intlcSMI │intervențiile la │ │ │ │ │ ││ │ m │locurile de consum - │RC = ─────────────────────── [%] │ │locul de consum după│ │ │ │ │ ││ │ i │RC │ intlc C │ │instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ c │ intlc │ intlcinit │ │[lei/client] │ │ │ │ │ ││ │ e │ │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │ │ │C │costul cu │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ intlcinit │intervențiile la │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │locul de consum │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │înainte de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[lei/client] │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 17│ │Costul specific al │ V │V │Valoarea │ │ │ │ │ ││ │ │investițiilor cu │ inv_SMI │ inv_SMI │investițiilor cu │ │ │ │ │ ││ │ │implementarea │C = ──────────── [lei/kWh/an] │ │implementarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ │SMI - C │ spSMI E │ │[lei] │ │ │ │ │ ││ │ │ spSMI │ cons_an_SMI ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │ │ │E │Consumul mediu anual│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ cons_an_SMI │al tuturor │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │consumatorilor │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cărora li se │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalează SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │conform planului de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │investiții [kWh/an] │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 18│ │Reducerea CPT │ CPT - CPT │CPT │valoare CPT │ │ │ │ │ ││ │ │comercial - │ cominit comSMI │ comSMI │comercial după │ │ │ │ │ ││ │ │RCPT │RCPT = ─────────────────────── [%] │ │implementarea │ │ │ │ │ ││ │ │ com │ com CPT │ │SMI [%] │ │ │ │ │ ││ │ │ │ cominit ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │ │ │CPT │valoare CPT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ cominit │comercial înaintea │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implem. SMI [%] │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 19│ │Reducerea CPT tehnic- │ CPT - CPT │CPT │valoare CPT tehnic │ │ │ │ │ ││ │ │RCPT │ thinit thSMI │ thSMI │după implementarea │ │ │ │ │ ││ │ │ th │RCPT = ─────────────────── [%] │ │SMI [%] │ │ │ │ │ ││ │ │ │ th CPT ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ │ │ thinit │CPT │valoare CPT tehnic │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ thinit │înainte de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implementarea │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SMI [%] │ │ │ │ │ │├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 20│ I │Reducerea duratei │ SAIDI - SAIDI │SAIDI │Indicele Durata │ │ │ │ │ ││ │ n │întreruperilor în │ init SMI │ _SMI │Medie a │ │ │ │ │ ││ │ d │alimentarea cu energie│Red = ──────────────────── [%] │ │Întreruperilor în │ │ │ │ │ ││ │ i │electrică (la │ d_nealim SAIDI │ │Rețea (Sistem) │ │ │ │ │ ││ │ c │consumator) - │ init │ │după implementarea │ │ │ │ │ ││ │ a │Red │ │ │SMI │ │ │ │ │ ││ │ t │ d_nealim │ │ │[min/an] │ │ │ │ │ ││ │ o │ │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ r │ │ │SAIDI │Indicele Durata │ │ │ │ │ ││ │ i │ │ │ _init │Medie a │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Întreruperilor în │ │ │ │ │ ││ │ d │ │ │ │Rețea (Sistem) │ │ │ │ │ ││ │ e │ │ │ │înainte de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implementarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ p │ │ │ │[min/an] │ │ │ │ │ │├────┤ e ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 21│ r │Reducerea numărului de│ nr - nr │nr_recl │numărul mediu anual │ │ │ │ │ ││ │ f │reclamații privind │ recl recl │ er_mas_ SMI│de reclamații │ │ │ │ │ ││ │ o │erorile de măsurare - │ er er │ │privind erorile de │ │ │ │ │ ││ │ r │Red_recl │ mas mas │ │măsurare │ │ │ │ │ ││ │ m │ er_mas │ init SMI │ │înregistrate după │ │ │ │ │ ││ │ a │ │Red = ──────────────────────────────── [%] │ │instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ n │ │ recl nr ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ ț │ │ er recl │nr_recl │numărul mediu anual │ │ │ │ │ ││ │ ă │ │ mas er │ er_mas_init│de reclamații │ │ │ │ │ ││ │ │ │ mas │ │privind erorile de │ │ │ │ │ ││ │ c │ │ init │ │măsurare │ │ │ │ │ ││ │ a │ │ │ │înregistrate înainte│ │ │ │ │ ││ │ l │ │ │ │de instalarea SMI │ │ │ │ │ │├────┤ i ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 22│ t │Numărul de │Nr_dep │Nr_dep │ │ │ │ │ │ ││ │ a │identificări de │ Pcontr │ Pcontr │ │ │ │ │ │ ││ │ t │depășire a puterii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ i │contractate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ v │înregistrate de sistem│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ i │după instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │SMI - Nr_dep │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Pcontr │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 23│ │Numărul de │Nr.id │Nr.id │Numărul de │ │ │ │ │ ││ │ │identificări de │ var_Un │ var_Un │identificări de │ │ │ │ │ ││ │ │variație a tensiunii │ │ │variație a tensiunii│ │ │ │ │ ││ │ │în afara limitelor │ │ │în afara limitelor │ │ │ │ │ ││ │ │acceptate │ │ │acceptate conform │ │ │ │ │ ││ │ │- Nr.id │ │ │Standardului de │ │ │ │ │ ││ │ │ var_Un │ │ │performanță pentru │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │serviciul de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │distribuție a │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │energiei electrice │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 24│ │Variația consumului │ │E │Consum mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │mediu lunar de energie│ │ medlnccSMI │de energie electrică│ │ │ │ │ ││ │ │electrică pentru │ │ │realizat de către │ │ │ │ │ ││ │ │consumatorii casnici │ │ │consumatorii casnici│ │ │ │ │ ││ │ │cuprinși în proiectul │ │ │cuprinși în │ │ │ │ │ ││ │ │de implementare a SMI │ │ │proiectul de │ │ │ │ │ ││ │ │- DeltaE │ │ │implementare a SMI, │ │ │ │ │ ││ │ │ medlncc │ │ │după instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[kWh/lună] │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ │ │ │ │Consum mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │ │ E - E │ │de energie electrică│ │ │ │ │ ││ │ │ │ medlnccinit medlnccSMI │ │realizat de către │ │ │ │ │ ││ │ │ │DeltaE = - ────────────────────────── [%] │E │consumatorii casnici│ │ │ │ │ ││ │ │ │ medlncc E │ medlnccinit │cuprinși în │ │ │ │ │ ││ │ │ │ medlnccinit │ │proiectul de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implementare a SMI, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │înainte de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[kWh/lună] │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 25│ │Variația consumului │ │ │Consum mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │mediu lunar de energie│ E - E │ │de energie │ │ │ │ │ ││ │ │electrică pentru │ medlncncinit medlncncSMI │E │electrică realizat │ │ │ │ │ ││ │ │consumatorii │DeltaE = - ───────────────────────────── [%] │ medlncncSMI │de către │ │ │ │ │ ││ │ │noncasnici cuprinși │ medlncnc E │ │consumatorii │ │ │ │ │ ││ │ │în proiectul de │ medlncncinit │ │noncasnici │ │ │ │ │ ││ │ │implementare a SMI - │ │ │cuprinși în │ │ │ │ │ ││ │ │DeltaE │ │ │proiectul de │ │ │ │ │ ││ │ │ medlncnc │ │ │implementare a SMI, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │după instalarea │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SMI [MWh/lună] │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ ├──┤│ │ │ │ │E │Consum mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ medlncncinit │de energie electrică│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │realizat de către │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │consumatorii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │noncasnici cuprinși │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │în proiectul de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implementare a SMI, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │înainte de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │instalarea SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[MWh/luna] │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 26│ │Variația consumului în│ E - E │E │consumul în orele de│ │ │ │ │ ││ │ │orele de vârf pentru │ varfccinit varfccSMI │ varfccinit │vârf aferent │ │ │ │ │ ││ │ │consumatorii casnici │DeltaE = - ────────────────────────── [%] │ │intervalului de timp│ │ │ │ │ ││ │ │cărora li s-au │ varfcc E │ │analizat înainte de │ │ │ │ │ ││ │ │instalat │ varfccinit │ │introducerea SMI pe │ │ │ │ │ ││ │ │SMI - DeltaE │ │ │segmentul de │ │ │ │ │ ││ │ │ varfcc │ │ │consumatori casnici │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(ex. un trimestru, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │un semestru, un an) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[MWh] │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │ │ │E │consumul în orele de│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ varfccSMI │vârf aferent │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │intervalului de timp│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │analizat după │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │introducerea SMI pe │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │segmentul de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │consumatori casnici │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(ex. un trimestru, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │un semestru, un an) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[MWh] │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 27│ │Variația consumului în│ E - E │E │consumul în orele de│ │ │ │ │ ││ │ │orele de vârf pentru │ varfcncinit varfcncSMI │ varfcncinit │vârf aferent │ │ │ │ │ ││ │ │consumatorii │DeltaE = - ──────────────────────────── [%] │ │intervalului de timp│ │ │ │ │ ││ │ │noncasnici cărora li │ varfcnc E │ │analizat înainte de │ │ │ │ │ ││ │ │s-au instalat │ varfcncinit │ │introducerea SMI pe │ │ │ │ │ ││ │ │SMI - DeltaE │ │ │segmentul de │ │ │ │ │ ││ │ │ varfcnc │ │ │consumatori │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │noncasnici (ex. un │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │trimestru, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │un semestru, un an) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[MWh] │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼────────────────────┤ ├─┤ │ │ ││ │ │ │ │E │consumul în orele de│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ varfcncSMI │vârf aferent │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │intervalului de timp│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │analizat după │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │introducerea SMI pe │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │segmentul de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │consumatori │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │noncasnici (ex. un │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │trimestru, un │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │semestru, un an) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │[MWh] │ │ │ │ │ │├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 28│Secu-│Gradul de asigurare a │ N │N │număr de puncte de │ │ │ │ │ ││ │rita-│securității │ pct_mas_sec │ pct_mas_sec │măsură pentru care │ │ │ │ │ ││ │te │transferului de date │GasigSec = ──────────── [%] │ │este asigurată │ │ │ │ │ ││ │ │pe întregul lanț │ Nt │ │securitatea │ │ │ │ │ ││ │ │consumator - │ pct_mas │ │transferului datelor│ │ │ │ │ ││ │ │concentrator - │ │ │pe întregul lanț │ │ │ │ │ ││ │ │sistemul central de │ │ │consumator - │ │ │ │ │ ││ │ │achiziție și gestiune │ │ │concentrator - │ │ │ │ │ ││ │ │a datelor, atât în │ │ │sistemul central de │ │ │ │ │ ││ │ │noduri, cât și pe │ │ │achiziție și │ │ │ │ │ ││ │ │căile de comunicație │ │ │gestiune a datelor │ │ │ │ │ ││ │ │(prin tehnici de │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │criptare, codare, │ │Nt │numărul total de │ │ │ │ │ ││ │ │împachetare, │ │ pct_mas │puncte de măsură │ │ │ │ │ ││ │ │fragmentare etc.) │ │ │pentru care s-au │ │ │ │ │ ││ │ │- G │ │ │instalat SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ asigSec │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 29│ │Gradul de asigurare a │ N │N │număr puncte de │ │ │ │ │ ││ │ │securității împotriva │ pct_mas_sec_Anpm │ pct_mas_sec_Anpm │măsură securizate │ │ │ │ │ ││ │ │accesului neautorizat │GasigSecAn = ────────────────── [%] │ │din punct de vedere │ │ │ │ │ ││ │ │asupra elementelor │ pm Nt │ │al accesului │ │ │ │ │ ││ │ │punctului de măsură │ pct_mas │ │neautorizat la │ │ │ │ │ ││ │ │(conexiuni contor, │ │ │punctul de măsură │ │ │ │ │ ││ │ │modificarea softului │ ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │intern, acces bloc de │ │Nt │numărul total de │ │ │ │ │ ││ │ │măsură ș.a.) - │ │ pct_mas │puncte de măsură │ │ │ │ │ ││ │ │G │ │ │pentru care s-au │ │ │ │ │ ││ │ │ asigSecAnpm │ │ │instalat SMI │ │ │ │ │ │└────┴─────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴──┘Sinteza indicatorilor pentru evaluarea implementării SMIOperatorul de distribuție concesionar:Anul:NOTĂ:coloana 6 = Valoare an de bazăcoloana 7 = Valoare la data de .....coloana 8 = Valoare indicator în anul de bazăcoloana 9 = Valoare indicator la data de ....coloana 10 = Valori țintă┌────┬─────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─┬─┬──┐│Nr. │Cate-│ Denumire indicator │ Formula de calcul │ Detalii termeni formulă de calcul │ │ │ ││crt.│gorie│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┬────────────────────┬─┬─┤ │ │ ││ │ │ │ │ Simbol │Denumire termen din │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ termen │ formulă │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6│7│8│9│10│├────┼─────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 1│Sta- │Gradul de implementare│ n │n │număr clienți │ │ │ │ │ ││ │diul │a SMI ptr. clienții │ ccSMI │ ccSMI │casnici cărora li │ │ │ │ │ ││ │im- │casnici la nivelul │Gi = ─────── [%] │ │s-au instalat SMI │ │ │ │ │ ││ │ple- │zonei de concesiune a │ SMIc nt ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │men- │OD - GiSMIc │ ccOD │nt │număr total de │ │ │ │ │ ││ │tării│ │ │ ccOD │clienți casnici │ │ │ │ │ ││ │la │ │ │ │aflați în zona de │ │ │ │ │ ││ │nive-│ │ │ │concesiune a OD │ │ │ │ │ │├────┤lul ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ │zonei│Gradul de implementare│ n │n │număr clienți │ │ │ │ │ ││ │ de │a SMI ptr. clienții │ cncSMI │ cncSMI │noncasnici cărora li│ │ │ │ │ ││ │li- │noncasnici la nivelul │Gi = ───────── [%] │ │s-au instalat SMI │ │ │ │ │ ││ │cen- │zonei de concesiune a │ SMIncPP nt ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ță │OD -GiSMInc │ cncOD │nt │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ cncOD │clienți noncasnici │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │aflați în zona de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │concesiune a OD │ │ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 3│ │Stadiul instalării │ n │n │număr de contoare de│ │ │ │ │ ││ │ │contoarelor de balanță│ contbalinst │ contbalinst │balanță instalate în│ │ │ │ │ ││ │ │- Gi │Gi = ─────────────── [%] │ │cadrul programului │ │ │ │ │ ││ │ │ contbal │ contbal nt │ │de implementare SMI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ contbalprev ├──────────────────┼────────────────────┼─┼─┤ │ │ ││ │ │ │ │nt │număr total de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ contbalprev │contoare de balanță │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │prevăzute în │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │proiectele de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implementare a SMI │ │ │ │ │ │└────┴─────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴──┘----------Anexa 5 a fost intrudusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 1 martie 2016 și are conținutul anexei 3 din același act normativ.------