METODOLOGIE-CADRU din 15 decembrie 2016privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016    Notă
    Aprobată de Ordinul nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 30 decembrie 2016.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezenta metodologie-cadru stabilește cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat.  +  Articolul 2(1) Instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică metodologia proprie de organizare a admiterii la programele de studii oferite în concordanță cu misiunea proprie, strategia instituțională, precum și cu cerințele pieței forței de muncă.(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.(3) În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, instituțiile de învățământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților.(4) Instituțiile de învățământ superior aduc la cunoștința candidaților, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web proprie, informații privind:a) metodologia proprie de admitere;b) oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) condițiile și documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condițiile și procedura de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate menționate la art. 9;d) perioadele sesiunilor de admitere;e) modalitatea de desfășurare a concursului și probele de concurs;f) facilitățile sau condițiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);g) taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii;h) alte informații utile candidaților.(5) Conducerile instituțiilor de învățământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere.  +  Capitolul II Organizarea admiterii  +  Articolul 3(1) Potrivit legii, studiile universitare sunt organizate pe cicluri.(2) Instituțiile de învățământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.  +  Articolul 4(1) Pentru ciclul de studii universitare de licență și de master, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 5(1) Admiterea la studii universitare se susține în limba română.(2) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.(3) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare.(4) Instituțiile de învățământ superior prevăd în metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română.(5) Instituțiile de învățământ superior prevăd în metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limbi de circulație internațională și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă.  +  Articolul 6 Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la următoarele forme de învățământ:a) ciclul I - studii universitare de licență se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF), învățământ cu frecvență redusă (IFR) sau învățământ la distanță (ID);b) ciclul II - studii universitare de master se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ cu frecvență redusă (IFR);c) ciclul I și II oferite comasat se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF);d) ciclul III - studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ cu frecvență redusă (IFR).  +  Articolul 7(1) La forma de învățământ cu frecvență sunt alocate locuri finanțate de la buget (fără taxă) și locuri în regim cu taxă.(2) La formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă.(3) Pentru învățământul superior sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională la forma de învățământ cu frecvență redusă se pot aloca și locuri fără taxă, finanțate de la bugetele proprii ale ministerelor de resort, în condițiile legii.  +  Articolul 8(1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare și toate formele de învățământ se poate organiza în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se fac publice cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ superior și prin publicare pe pagina web proprie.  +  Capitolul III Candidații la admitere  +  Articolul 9(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licență numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.(3) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master.  +  Articolul 10 Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.  +  Articolul 11 La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învățământul superior militar, de ordine publică și siguranță națională admiterea se desfășoară și cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.  +  Articolul 12 La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.  +  Articolul 13(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/ atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.(4) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.(5) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituțiile de învățământ superior.(6) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior stabilesc facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea candidaților la programe de studii universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.(7) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, în instituțiile de învățământ superior de stat și, respectiv, cu taxă, în instituțiile de învățământ superior particulare sau confesionale.(8) Instituțiile de învățământ superior pot acorda, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, cel puțin un loc fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile stabilite de senatul universitar.(9) Instituțiile de învățământ superior stabilesc în cadrul metodologiei proprii condițiile privind admiterea pe locurile bugetate, alocate în condițiile legii, a absolvenților de licee situate în mediul rural.(10) Cetățenii menționați la art. 2 alin. (2), declarați admiși în ciclul de studii universitare de licență, master și doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licență, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale. (la 06-02-2018, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.062 din 16 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 06 februarie 2018 )  +  Articolul 14(1) Candidații care au promovat în România examenul de bacalaureat/licență/disertație în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licență/master sau adeverința eliberată de către instituția de învățământ.(2) Prin excepție de la alin. (1) pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar curent, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ.(3) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma/atestatul de recunoaștere a diplomei/adeverința de bacalaureat/licență/disertație la secretariatul facultății/ departamentului. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență/master în sesiunile anului școlar/universitar curent.(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență/disertație/ atestatului de recunoaștere a diplomei sau a adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.  +  Capitolul IV Desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licență  +  Secţiunea 1 Înscrierea candidaților  +  Articolul 15(1) Înscrierea candidaților se desfășoară la sediile stabilite prin metodologia proprie de fiecare instituție de învățământ superior.(2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea și facilități online pentru înscriere/preînscriere.  +  Articolul 16(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.(3) În cazul candidaților la instituțiile de învățământ superior care optează pentru asigurarea facilităților online pentru înscriere/preînscriere, este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului.  +  Articolul 17 Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens.  +  Articolul 18 Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.  +  Articolul 19 După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.  +  Articolul 20(1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute în metodologia proprie.(2) Senatele universitare pot prevedea în metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați și prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea și notarea probelor de concurs  +  Articolul 21 Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.  +  Articolul 22 Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.  +  Articolul 23(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat și media de la bacalaureat conform metodologiei proprii.(3) Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu/program de studii, conform metodologiei proprii.(5) Metodologiile proprii de admitere ale instituțiilor de învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere, astfel încât să nu se depășească capacitatea de școlarizare stabilită și nici numărul de locuri bugetate alocate, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 24 Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul/avizierele și pe pagina web a fiecărei instituții de învățământ superior/facultăților din structura acesteia.  +  Articolul 25 Criteriile de verificare și notare se stabilesc prin metodologia proprie, ținându-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul desfășurării concursului de admitere.  +  Secţiunea a 3-a Rezultatele concursului  +  Articolul 26 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ superior și pe pagina web proprie.  +  Articolul 27(1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituția de învățământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații din cadrul instituției de învățământ superior. Decizia comisiei de contestații este definitivă.  +  Articolul 28(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste:a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere;b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea contestațiilor care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:a) Lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;b) Lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;c) Lista candidaților respinși, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 4-a Înmatriculare  +  Articolul 29(1) În perioada stabilită în conformitate cu metodologiile proprii de admitere, după soluționarea contestațiilor, se face înmatricularea candidaților declarați admiși.(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare și semnează contractul de școlarizare.(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parțial, conform metodologiei proprii) și semnează contractul de școlarizare.(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați.  +  Articolul 30 Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.  +  Capitolul V Desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master  +  Secţiunea 1 Înscrierea candidaților  +  Articolul 31 Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, obținerea de competențe complementare în alte domenii, precum și dezvoltarea capacităților de cercetare științifică.  +  Articolul 32 Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă. Cunoștințele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei și anunțarea acesteia sunt de competența fiecărei instituții de învățământ superior.  +  Articolul 33(1) Înscrierea candidaților se desfășoară la sediile stabilite prin metodologia proprie de fiecare instituție de învățământ superior.(2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea și facilități online pentru înscriere/preînscriere.  +  Articolul 34(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.(3) În cazul candidaților la instituțiile de învățământ superior care optează pentru asigurarea facilităților online pentru înscriere/preînscriere, este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului.  +  Articolul 35 Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens.  +  Articolul 36(1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute în metodologia proprie.(2) Senatele universitare pot prevedea în metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați și prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea și notarea probelor de concurs  +  Articolul 37 Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obținute.  +  Articolul 38 Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).  +  Articolul 39(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în considerare și mediile obținute la examenul de licență/diplomă, conform metodologiei proprii.(3) Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu/program de studii, conform metodologiei proprii.(5) Metodologiile proprii de admitere ale instituțiilor de învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere, astfel încât să nu se depășească capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 40 Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul/avizierele și pe pagina web a fiecărei instituții de învățământ superior/facultăților din structura acesteia.  +  Articolul 41 Criteriile de verificare și notare sunt stabilite prin metodologia proprie, ținându-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul desfășurării concursului de admitere.  +  Secţiunea a 3-a Rezultatele concursului  +  Articolul 42 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ superior și pe pagina web proprie.  +  Articolul 43(1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituția de învățământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații din cadrul instituției de învățământ superior. Decizia comisiei de contestații este definitivă.  +  Articolul 44(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste:a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere;b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea contestațiilor care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:a) Lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;b) Lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;c) Lista candidaților respinși, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 4-a Înmatriculare  +  Articolul 45(1) În perioada stabilită în conformitate cu metodologiile proprii de admitere, după soluționarea contestațiilor, se face înmatricularea candidaților declarați admiși.(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare și semnează contractul de școlarizare.(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parțial, conform metodologiei proprii) și semnează contractul de școlarizare.(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați.  +  Articolul 46 Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.  +  Capitolul VI Desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 47 Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale autorizate provizoriu sau acreditate.  +  Articolul 48(1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă atât pe locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât și pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.(2) Pentru învățământul superior din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se pot aloca și locuri fără taxă, finanțate de la bugetele proprii ale ministerelor de resort, în condițiile legii.  +  Articolul 49 Numărul de locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat pe fiecare instituție organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului universitar.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea candidaților  +  Articolul 50(1) Înscrierea candidaților se desfășoară la sediile stabilite prin metodologie proprie de fiecare instituție de învățământ superior.(2) Metodologiile proprii de admitere pot prevedea și facilități online pentru înscriere/preînscriere.  +  Articolul 51(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.(3) În cazul candidaților la Instituțiile de învățământ superior care optează pentru asigurarea facilităților online pentru înscriere/preînscriere, este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului.  +  Articolul 52 La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenți ai studiilor universitare de master, dar și absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare (învățământ de lungă durată).  +  Articolul 53 Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).  +  Articolul 54 Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens.  +  Articolul 55 La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie și cetățeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană (extracomunitari), absolvenți ai studiilor universitare de masterat sau absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.  +  Articolul 56 Admiterea la studii universitare de doctorat este condiționată de promovarea examenului de admitere, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 57(1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute în metodologia proprie.(2) Senatele universitare pot prevedea în metodologiile proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați și prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe IOSUD/Școli doctorale.  +  Secţiunea a 3-a Verificarea și notarea probelor de concurs  +  Articolul 58 Concursul de admitere la studiile de doctorat se stabilește conform metodologiilor proprii.  +  Articolul 59 Media minimă pe care trebuie să o obțină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.  +  Secţiunea a 4-a Rezultatele concursului  +  Articolul 60 Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Școlii Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).  +  Articolul 61 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ superior și pe pagina web proprie.  +  Articolul 62(1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituția de învățământ superior organizatoare, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații din cadrul instituției de învățământ superior. Decizia comisiei de contestații este definitivă.  +  Articolul 63(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste:a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere;b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea contestațiilor care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:a) lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;b) lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;c) lista candidaților respinși, dacă este cazul.  +  Articolul 64 Listele candidaților declarați admiși și listele candidaților respinși se afișează pe domenii de studii și Școli Doctorale la Avizierul Școlii Doctorale.  +  Secţiunea a 5-a Înmatricularea candidaților declarați admiși  +  Articolul 65(1) În perioada stabilită în conformitate cu metodologiile proprii de admitere, după soluționarea contestațiilor, se face înmatricularea candidaților declarați admiși.(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare și semnează contractul de școlarizare.(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parțial, conform metodologiei proprii) și semnează contractul de școlarizare.(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși și înmatriculați.  +  Articolul 66 Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși. ------