ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 28 octombrie 1999privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 octombrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie preţul naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi preparării apei calde.  +  Articolul 2 (1) Nivelul preţului naţional de referinţa pentru energia termica se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu avizul Oficiului Concurentei, ca medie a preţurilor locale ale producătorilor care utilizează gazele naturale, insumate cu tarifele de distribuţie aferente, şi se va aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României. (2) Preţul naţional de referinţa pentru energia termica se recalculează ori de câte ori preţul la producători şi tariful de distribuţie aferent se pot ajusta, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi preparării apei calde, populaţia va plati preţul local, ce include preţul producătorului şi tariful de distribuţie, stabilite şi ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, dar nu mai mult decât preţul naţional de referinţa, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Diferenţa stabilită între preţul local mai mare al gigacaloriei şi preţul naţional de referinţa va fi subventionata astfel: a) din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin legea bugetară, defalcate cu aceasta destinaţie; b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru partea rămasă neacoperita de la bugetul de stat. (2) Subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor stabilite între preţul local mai mare al gigacaloriei şi preţul naţional de referinţa se pot acorda în avans, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, regiilor autonome, societăţilor comerciale, serviciilor publice de interes local şi agenţilor economici care furnizează energie termica populaţiei, pentru constituirea stocurilor de pacura şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente acestor stocuri. (3) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a subvenţiilor necesare acoperirii diferenţelor respective se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (2). (4) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (2), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a fiecărui an.  +  Articolul 5 (1) În vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale căror locuinţe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în sezonul rece, delimitat la perioada 1 noiembrie anul curent-30 martie anul următor, şi de majorarea preţului naţional de referinţa, autorităţile administraţiei publice locale acorda acestora un ajutor banesc lunar. (2) Ajutorul banesc prevăzut la alin. (1) se acordă familiilor, inclusiv celor formate dintr-o singura persoana, numai pentru locuinta de domiciliu a acestora. (3) Prin familie, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu, precum şi persoanele singure.  +  Articolul 6 (1) Ajutorul lunar se acordă în funcţie de venitul net mediu pe membru de familie, astfel: a) familiilor al căror venit net mediu pe membru de familie se situeaza până la 450.000 lei, o sumă de 335.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală; b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 450.001 lei şi 600.000 lei, o sumă de 200.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală; c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 600.001 lei şi 750.000 lei, o sumă de 100.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală. (2) Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la alin. (1) se indexează o dată cu veniturile populaţiei, iar cuantumul ajutorului banesc se modifica în funcţie de evoluţia preţului energiei termice, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7Titularul ajutorului banesc este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.  +  Articolul 8 (1) Acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la art. 6 alin. (1) se face la cererea titularului, pe baza declaraţiei date pe propria răspundere, în fiecare luna, şi se acordă în lunile în care sunt îndeplinite condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Cererile de acordare a ajutoarelor lunare se depun şi se înregistrează la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu. (3) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 a fiecărei luni, pe baza veniturilor din luna precedenta celei pentru care se acordă ajutorul banesc.  +  Articolul 9Ajutorul banesc lunar acordat potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu constituie venit impozabil şi nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Primăriile verifica veridicitatea documentelor depuse şi transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau beneficiarilor individuali de factura un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor băneşti şi sumele maxime de care poate beneficia fiecare titular. (2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuinţei sau la primirea facturii individuale asociaţiile de proprietari/chiriaşi ori beneficiarii de factura individuală vor completa, pe propria răspundere, sub semnatura, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului banesc. Dacă suma de plată este mai mare decât suma maxima înscrisă în borderou de către primărie, în dreptul titularului respectiv se înscrie suma maxima prevăzută în coloana completată de către primărie, diferenţa urmând a fi achitată de către titularul ajutorului banesc la asociaţia de proprietari/chiriaşi sau la casieria furnizorului.  +  Articolul 11 (1) Furnizorii de energie termica vor primi de la primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul beneficiarii de ajutoare sumele consemnate, care se acoperă de către bugetele locale pentru protecţia socială a populaţiei, şi o copie de pe borderou. (2) La primirea sumelor şi a copiilor de pe borderourile de la primării furnizorul de energie termica va opera încasările corespunzător facturilor emise către clienţii săi. (3) Titularii facturilor emise de furnizorul de energie termica vor achită diferenţa până la concurenta sumei datorate, depunând în acelaşi timp şi o copie de pe borderoul aprobat de primărie.  +  Articolul 12 (1) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social. (2) Formularul cererii-tip pentru ajutorul banesc prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi formularul borderoului pentru acordarea ajutorului banesc sunt documente speciale. Tipărirea şi circulaţia lor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale.  +  Articolul 13 (1) Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vadit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals şi înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal. Tentativa se pedepseşte. (2) Nerespectarea celorlalte dispoziţii ale prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei. (3) Contravenţiile se constata şi se sancţionează de către persoanele împuternicite în acest scop de către autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Oficiul Concurentei, conform atribuţiilor legale conferite acestora.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------- Ministrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaŞeful Oficiului Concurentei,Dan Ionescu-----------