ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015  Văzând Referatul comun de aprobare nr. 7.306/2015 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios și al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în scopul aplicării unitare de către unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie a dispozițiilor legale referitoare la ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi,în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (proba C), prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 755 din 17 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 5Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcția generală resurse umane, juridic și contencios, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătății, unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, precum și ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Alin Iulian Tucmeanu,
  secretar de stat
  București, 9 iulie 2015.Nr. 869.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEprivind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, a funcțiilor de șef de secție,șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi, respectiva funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi (Anexa 1)  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEprivind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist,farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice și a funcțiilorde șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fărăpaturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi(Anexa 2)  +  Anexa nr. 3METODOLOGIE DE CALCULal punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice(proba C) (Anexa 3)------