HOTĂRÎRE nr. 686 din 3 octombrie 1991privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei de exploatare a metroului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 28 octombrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia de exploatare a metroului, denumita prescurtat "Metrorex" Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin reorganizarea Direcţiei de exploatare a metroului Bucureşti.Regia de exploatare a metroului Bucureşti este regie autonomă, are personalitate juridică, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, avînd ca specific activitatea cu caracter feroviar pe reţeaua de metrou a municipiului Bucureşti, pentru transportul călătorilor.Regia de exploatare a metroului Bucureşti are în structura şi Uzina de revizii, reparaţii rame metrou şi instalaţii specifice metroului, cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei nr. 17, sector 6, unitate fără personalitate juridică.  +  Articolul 2Regia de exploatare a metroului Bucureşti are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe reţeaua de cai ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, avînd ca scop satisfacerea interesului public, social şi de apărare civilă.În calitate de proprietara a bunurilor din patrimoniul sau, Regia de exploatare a metroului Bucureşti administrează şi asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea materialului rulant şi a reţelei de cai ferate proprii, instalaţiilor fixe de cale, instalaţiilor electroenergetice, de automatizări şi telecomunicaţii, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, instalaţiilor de ventilaţie, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apa şi epuisment pînă la limita drenului urban, escalatoare, cai de rulare, casetelor şi tunelelor statiilor şi construcţiilor speciale de metrou, instalaţiilor de apărare civilă, a spaţiilor tehnologice şi netehnologice şi a altor instalaţii specifice.Regia de exploatare a metroului Bucureşti colaborează cu alte administraţii de metrou, participa la toate organismele internaţionale de profil, avînd şi activitate proprie de marketing, relaţii internaţionale şi comerţ exterior.  +  Articolul 3Patrimoniul Regiei de exploatare a metroului Bucureşti este de 23.754.784 mii lei, stabilit pe baza bilanţului la data de 30 iunie 1991.  +  Articolul 4Regia de exploatare a metroului Bucureşti are obligaţia să asigure dezvoltarea reţelei de metrou, modernizarea materialului rulant, liniilor, instalaţiilor şi construcţiilor speciale, în cadrul preocuparilor de imbunatatire a transporturilor de călători şi în baza alocaţiilor anuale de la bugetul administraţiei centrale de stat.  +  Articolul 5Regia de exploatare a metroului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.ART.6Amplasarea şi modificările de amplasament ale construcţiilor subterane şi supraterane din zonele de siguranţă ale metroului, stabilite potrivit normativelor, se vor face numai după obţinerea avizului Regiei de exploatare a metroului Bucureşti.  +  Articolul 7Întreţinerea şi repararea materialului rulant, a infrastructurii, a instalaţiilor şi construcţiilor specifice metroului, precum şi prestările nerentabile, determinate de nivelul tarifului de călători, care nu se acoperă din veniturile transportului de călători, se suporta de la bugetul administraţiei centrale de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, sub forma de subvenţie pentru acoperirea diferenţei de tarif.  +  Articolul 8Tariful de călătorie pentru transportul cu metroul se aproba prin hotărîre a Guvernului, urmînd ca diferenţa dintre veniturile din activitatea de transport călători şi cheltuielile aferente acestora să se suporte din subvenţii de la bugetul administraţiei centrale de stat.  +  Articolul 9Personalul Regiei de exploatare a metroului Bucureşti beneficiază de drepturi specifice salariaţilor din unităţile de cale ferată, în conformitate cu caracterul feroviar al construcţiei şi exploatării metroului.În anul 1991 rămîn nemodificate salariile negociate conform legii.  +  Articolul 10În cazul în care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita executarea de lucrări sau prestări de servicii speciale, beneficiarii acestora, împreună cu Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, vor face propuneri corespunzătoare de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi de stabilire a surselor de acoperire a costurilor suplimentare, care se aproba conform legii.  +  Articolul 11Salariaţii Regiei de exploatare a metroului Bucureşti beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată şi metrou, atît în interes de serviciu, cît şi în interes personal, conform reglementărilor din unităţile de cai ferate.Condiţiile concrete de acordare a gratuitatilor pe calea ferată în interes personal pentru salariaţii Regiei de exploatare a metroului Bucureşti, membrii familiilor acestora şi pensionari sînt identice cu cele ale personalului Căilor Ferate Române, atît în traficul intern, cît şi internaţional.  +  Articolul 12Gratuitatile de transport pe calea ferată şi metrou, acordate personalului regiei şi familiilor acestora, se suporta de regie; alte gratuităţi aprobate prin acte normative pentru alte categorii sociale se acoperă prin subvenţii de la bugetul administraţiei centrale de stat.  +  Articolul 13Asigurarea asistenţei medicale şi sanitare pentru întreg personalul Regiei de exploatare a metroului Bucureşti se va face în reţeaua medicală a Ministerului Transporturilor în aceleaşi condiţii ca şi pentru salariaţii unităţilor de cale ferată.  +  Articolul 14Pregătirea sau perfecţionarea personalului Regiei de exploatare a metroului Bucureşti, pentru funcţiile şi meseriile specifice unităţilor de cai ferate, personalului de specialitate şi conducere se face contra cost, prin reţeaua de învăţămînt şi perfecţionare a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, pe bază de contracte şi conform programelor şcolare aprobate de Regia de exploatare a metroului Bucureşti.  +  Articolul 15Tunelul şi celelalte construcţii subterane aferente sînt scutite de plată amortizarii, conform art. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 148/1990.  +  Articolul 16Sumele în valută obţinute din credite guvernamentale nerambursabile, folosite pentru dotări şi programe privind activitatea Regiei de exploatare a metroului Bucureşti, se exceptează de la rambursarea în lei.  +  Articolul 17Pe data infiintarii Regiei autonome de exploatare a metroului Bucureşti se desfiinţează Direcţia de exploatare a metroului Bucureşti.  +  Articolul 18Personalul care trece de la Direcţia de exploatare a metroului Bucureşti la Regia de exploatare a metroului Bucureşti se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei de exploatare a metroului Bucureşti  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Denumirea: Regia de exploatare a metroului Bucureşti, prescurtat "Metrorex" Bucureşti.  +  Articolul 2Natura juridică: Regia de exploatare a metroului Bucureşti este persoana juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Ministerului Transporturilor, pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 3Sediul Regiei autonome de exploatare a metroului este în municipiul Bucureşti, Palatul C.F.R., d-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 1"Metrorex" Bucureşti are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe reţeaua de cai ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, avînd ca scop satisfacerea interesului public, social şi de apărare civilă.În calitate de proprietara a bunurilor din patrimoniul sau "Metrorex" Bucureşti administrează şi asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea materialului rulant şi a reţelei de cai ferate proprii, instalaţiilor fixe de cale, instalaţiilor electroenergetice, de automatizări şi telecomunicaţii, semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, dispecer, instalaţiilor de ventilaţie, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apa şi epuisment pînă la limita drenului urban, escalatoare, cai de rulare, casetelor şi tunelelor statiilor şi construcţiilor speciale de metrou, instalaţiilor de apărare civilă, a spaţiilor tehnologice şi netehnologice şi a altor instalaţii specifice."Metrorex" Bucureşti colaborează cu alte administraţii de metrou, participa la toate organismele internaţionale de profil, avînd şi activitate proprie de marketing, relaţii internaţionale şi comerţ exterior.  +  Articolul 5În realizarea obiectului sau de activitate, "Metrorex" Bucureşti exercita următoarele atribuţii principale:5.1. stabileşte şi asigura condiţiile generale de transport, precum şi măsurile de siguranţă a circulaţiei transporturilor, în scopul prevenirii evenimentelor pe reţeaua de cale ferată a metroului;5.2. stabileşte măsuri în vederea realizării programelor de activitate, îmbunătăţirii calităţii prestaţiilor şi lucrărilor, utilizării şi gospodăririi rationale a mijloacelor din dotare, precum şi îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru;5.3. elaborează studii şi programe de dezvoltare a activităţilor proprii de exploatare, revizie, întreţinere şi reparaţii;5.4. desfăşoară activitate de beneficiar de investiţii, în care sens se preocupa de comandarea, contractarea şi avizarea studiilor de dezvoltare şi documentaţiilor de execuţie, comandarea, contractarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor, efectuează recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor, conform legii;5.5. gestionează fondurile de investiţii, primite de la bugetul administraţiei centrale de stat, necesare dezvoltării şi modernizării reţelei de metrou, materialului rulant, pe baza studiilor aprobate de guvern;5.6. elaborează şi aproba norme, instrucţiuni şi regulamente tehnice şi economice pentru activităţile pe care le desfăşoară, similare cu cele de la calea ferată;5.7. elaborează şi aproba normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru operaţiunile comerciale şi financiar-contabile specifice metroului;5.8. avizează şi îşi da acordul pentru executarea de orice fel de lucrări în zona minima de siguranţă a metroului;5.9. propune elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea de transport cu metroul; este consultata la avizarea proiectelor de acte normative care interesează ramura sa de activitate;5.10. avizează tipurile şi caracteristicile tehnico-economice ale utilajelor, instalaţiilor şi pieselor de schimb ce urmează a fi achiziţionate din ţara şi din import pentru transporturile pe reţeaua metroului;5.11. organizează recepţia materialului rulant, liniilor, instalaţiilor, echipamentelor şi pieselor de schimb la întreprinderile furnizoare şi reparatoare, în scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare şi siguranţei în circulaţie a acestora, acolo unde nu exista recepţie C.F.R. În unităţile furnizoare unde exista recepţie C.F.R., aceasta va executa recepţia şi pentru "Metrorex" Bucureşti, potrivit convenţiei încheiate în acest sens;5.12. organizează şi executa prin organele proprii specializate controlul tehnic, de siguranţă a circulaţiei şi economico-financiar asupra activităţilor de exploatare, revizie, întreţinere şi reparaţii şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăşurarea procesului de transport;5.13. organizează activitatea mecano-energetica şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de metrologie şi I.S.C.I.R. în unităţile componente, prin organele atestate, potrivit reglementărilor legale;5.14. asigura aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţie a muncii şi a mediului înconjurător, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale şi controlează modul de realizare a acestora;5.15. organizează activitatea de prevenire, prima intervenţie la stingerea incendiilor şi salvare în caz de avarie în tunele;5.16. pregăteşte elementele necesare şi fundamentează cheltuielile de producţie de baza şi nivelul subvenţiilor;5.17. efectuează centralizat vărsămintele la buget pentru obligaţiile către stat;5.18. întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie;5.19. asigura, în baza programelor proprii de şcolarizare, pregătirea şi perfecţionarea, contra cost, a personalului, prin reţeaua de învăţămînt şi perfecţionare a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;5.20. organizează activitatea proprie de management, marketing, relaţii internaţionale şi comerţ exterior;5.21. organizează activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatica, perfecţionare, profesională şi ia măsuri pentru inzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare, urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi valorificarea acestora;5.22. organizează activitatea de documentare tehnica specifică ramurii, editează publicaţii şi lucrări privitoare la probleme de producţie, informare a publicului, ştiinţa şi tehnica, specifice activităţii pe care o desfăşoară, face propuneri privind standardele de stat;5.23. asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea activităţii proprii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi prevederilor legale de către întreg personalul, conform reglementărilor stabilite prin statutul personalului metroului;5.24. executa şi alte atribuţii care decurg din actele normative în vigoare.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6"Metrorex" Bucureşti are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor unităţilor din structura, în valoare de 23.754.784 mii lei, conform bilanţului încheiat la data de 30.06.1991.  +  Articolul 7"Metrorex" Bucureşti este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 8"Metrorex" Bucureşti are în structura sa organizatorică uzine, depouri, secţii, ateliere, laboratoare, dispecerate, staţii, oficii, direcţii, servicii şi birouri, care asigura îndeplinirea funcţiilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii, conducere, conceptie, dezvoltare, financiar-contabile, cercetare, proiectare, informatica, personal, comerciale, control şi protecţia mediului.  +  Articolul 9"Metrorex" Bucureşti poate avea sistem propriu de învăţămînt şi activităţi sportive.  +  Articolul 10Structura organizatorică a "Metrorex" Bucureşti, înfiinţarea şi structura organizatorică a unităţilor fără personalitate juridică se aproba de către consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al regiei stabileşte, prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare, relaţiile unităţilor din cadrul regiei cu terţi, în domeniile tehnic, de exploatare, întreţinere şi reparaţii, economic, comercial, administrativ, financiar şi altele.  +  Articolul 12Toate unităţile din componenta regiei răspund în faţa consiliului de administraţie al acesteia de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotărîri şi decizii de delegare.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale regiei  +  Articolul 13Conducerea regiei este asigurata de:- consiliul de administraţie;- directorul general.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi este compus din 7 - 15 membri, după cum urmează:- directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie;- un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Transporturilor;- ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti, specialişti din ramurile de activitate ale regiei.La lucrările consiliului de administraţie pot participa ca invitaţi ai Ministerului Apărării Naţionale pentru consultare în probleme care privesc nevoile de apărare, precum şi delegaţi ai unor agenţi economici şi instituţii cu care regia are relaţii în activitatea pe care o desfăşoară.Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.  +  Articolul 15Membrii consiliului de administraţie sînt numiţi pe o perioadă de 4 ani, jumătate din ei putind fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.Consiliul de administraţie poate propune Ministerului Transporturilor înlocuirea unui membru necorespunzător, precum şi completarea locurilor vacante ivite din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul numit va funcţiona numai pînă la împlinirea acestei perioade.Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie. Aceştia nu pot face parte din consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale cu care regia întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 16Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin cu toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.Pentru activitatea depusa în consiliul de administraţie aceştia primesc o indemnizaţie al carei cuantum se stabileşte prin hotărîre a consiliului de administraţie.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cîte ori necesita interesele regiei şi cel puţin o dată pe luna.El este convocat de preşedintele consiliului, care hotărăşte ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu din membrii consiliului.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie poate hotărî dacă majoritatea simpla a membrilor săi este prezenta.Dacă nu este îndeplinită aceasta majoritate simpla, reuniunea consiliului de administraţie se reorganizează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi.Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:19.1. aproba conceptia şi strategia de dezvoltare a regiei;19.2. aproba introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente;19.3. aproba norme, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu, specifice activităţii metroului;19.4. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia; repartizează între sectoarele de activitate ale regiei bugetul de venituri şi cheltuieli, după aprobare;19.5. analizează bilanţul şi contul de profit şi pierderi anual şi le înaintează pentru a fi aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;19.6. aproba sau propune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de către regie, în condiţiile legii;19.7. aproba înfiinţarea, structura organizatorică şi gradarea unităţilor componente;19.8. aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei;19.9. stabileşte şi aproba relaţiile compartimentelor din aparatul propriu şi al unităţilor în cadrul regiei şi cu terţi;19.10. stabileşte competentele şi aproba atribuţiile unităţilor din componenta regiei;19.11. aproba propunerile de depasire a cheltuielilor totale prevăzute în buget, în cazul în care exista un plus de venituri care să acopere plusul de cheltuieli;19.12. aproba volumul maxim al creditelor bancare;19.13. prezintă ministrului transporturilor propunerile de subvenţii pentru a fi aprobate de organele competente;19.14. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, în condiţiile legii;19.15. aproba sau propune, după caz. modificări în volumul fondului de rezerva;19.16. prezintă ministrului propuneri de înfiinţare de diferite fonduri speciale de care metroul are nevoie pentru mersul normal al activităţii şi a căror aprobare intră în competenţa Ministerului Transporturilor, respectiv Ministerului Economiei şi Finanţelor, care stabilesc sursele de acoperire;19.17. aproba competente privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, vinzari sau închirieri de bunuri mobile şi imobile, în condiţiile legii, care nu mai sînt necesare sau a căror cheltuieli cu întreţinerea sînt nejustificate;19.18. prezintă ministrului proiectele tarifelor de baza pentru transportul de persoane, pentru a fi supus spre aprobare Guvernului;19.19. analizează raportul trimestrial al regiei privind activitatea pe bază de bilanţ şi aproba măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;19.20. prezintă ministrului propuneri de acte normative şi modificări ale celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;19.21. avizează şi face propuneri pentru definirea, delimitarea şi reglementarea legală a zonei minime de siguranţă de metrou, în scopul asigurării stabilitatii şi securităţii caii şi instalaţiilor de metrou, precum şi siguranţei circulaţiei;19.22. tratează şi stabileşte, împreună cu organele Ministerului de Interne, relaţii şi condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor, ordinii publice în staţii şi trenuri, precum şi interventiilor în caz de necesitate;19.23. analizează şi aproba propunerile de participare la societăţi comerciale cu capital român sau străin;19.24. aproba închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri ale regiei;19.25. îşi da acordul la propunerile de concesionari, potrivit legii;19.26. aproba utilizarea fondului valutar;19.27. asigura respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;19.28. propune spre aprobare încadrarea personalului în grupele de muncă, în vederea pensionării;19.29. aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, precum şi statutul personalului;19.30. asigura funcţionarea consiliilor de conducere la unităţile componente;19.31. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei.  +  Articolul 20Directorul general conduce activitatea curenta a regiei şi este numit dintre specialiştii metroului, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Directorul general reprezintă, permanent sau prin delegat, regia în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale cu organisme similare.  +  Articolul 22Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi competente:22.1. asigura conducerea curenta a regiei, ajutat de ceilalţi directori;22.2. dispune şi controlează executarea hotărîrilor consiliului de administraţie;22.3. aproba, în condiţiile statutului personalului metroului, angajarea şi concedierea personalului din aparatul propriu al regiei şi numeşte, prin decizie, conducătorii compartimentelor functionale şi unităţilor componente; delega competente în domeniul activităţii de personal conducătorilor unităţilor componente;22.4. aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti pe termen limitat pentru efectuarea de studii, lucrări etc. necesare regiei;22.5. aproba trimiterea de delegaţi sau participa personal la congrese, adunări generale, conferinţe interne sau internaţionale, intilniri de afaceri sau programe de interes pentru metrou;22.6. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei.  +  Articolul 23Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor salariaţi ai regiei.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 24"Metrorex" Bucureşti determina anual volumul de venituri şi cheltuieli, formulează propuneri de subvenţii şi solicita alocaţii de la bugetul administraţiei centrale de stat, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 25Bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei se stabileşte pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprinde:- venituri provenite din încasări din activitatea de transport de persoane;- venituri din alte activităţi;- subvenţii de la buget;- cheltuieli din activitatea de transport;- alte cheltuieli.  +  Articolul 26Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi al regiei se aproba de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."Metrorex" Bucureşti aproba balante şi execuţia acestora la unităţile din structura.  +  Articolul 27Veniturile nete realizate din alte activităţi decît cele rezultate din activitatea de transport călători se pot folosi de către aceasta pentru constituirea de fonduri pentru finanţarea de lucrări destinate îmbunătăţirii servirii publicului călător, îmbunătăţirii condiţiilor sociale, dotări, dezvoltări şi alte activităţi stabilite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 28Pe parcursul executării bugetului, într-un exerciţiu financiar, în caz de necesitate sau pentru a obţine rezultate mai bune în activitate, se pot depăşi cheltuielile totale prevăzute, cu condiţia să se realizeze ulterior sporuri de venituri care să acopere plusul de cheltuieli.Aprobarea se da de către consiliul de administraţie al regiei pe baza propunerilor însuşite de directorul general.  +  Articolul 29"Metrorex" Bucureşti hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate în limita competentelor ce îi sînt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi propune volumul alocaţiilor de la bugetul administraţiei centrale de stat şi creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 30"Metrorex" Bucureşti poate contracta credite şi pentru acoperirea necesităţilor curente, în situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, mijloacele regiei nu sînt suficiente.  +  Articolul 31Extinderea, dezvoltarea reţelei de metrou şi dotarea cu material rulant sînt realizate integral din alocaţii de la bugetul administraţiei centrale de stat.  +  Articolul 32Relaţiile financiare între unităţile regiei se stabilesc prin reglementări aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 33Operaţiunile de încasări şi plati ale regiei se efectuează prin conturi deschise la unităţile bancare.  +  Articolul 34Exerciţiul economico-financiar al regiei se corelează cu exerciţiul economico-financiar al bugetului de stat.  +  Capitolul 7 Relaţiile regiei  +  Articolul 35"Metrorex" Bucureşti poate aproba angajarile de energie, combustibil şi materiale, în contul bugetului intern de aprovizionare al exerciţiului următor.Pentru lucrările cu ciclu lung de execuţie, poate încheia contracte de lucrări şi furnitura, cu plati eşalonate în rate, ce se prevăd în mai multe exercitii bugetare.Pentru a face faţa nevoilor de combustibil, materii şi materiale necesare funcţionarii şi dezvoltării, regia constituie din timp stocuri de siguranţă, care se înscriu în bugetul de cheltuieli.  +  Articolul 36Unităţile din componenta regiei îşi desfăşoară activitatea şi executa sarcinile ce le revin pe baza competentelor şi împuternicirilor acordate de directorul general şi de consiliul de administraţie.  +  Articolul 37Relaţiile regiei cu unităţile componente se stabilesc prin regulamente şi instrucţiuni de organizare şi funcţionare specifice fiecărei activităţi, aprobate de consiliul de administraţie al regiei.  +  Articolul 38Relaţiile unităţilor în cadrul regiei, precum şi atribuţiile, competentele şi împuternicirile acestora se stabilesc şi se aproba de directorul general şi de consiliul de administraţie al regiei.  +  Capitolul 8 Controlul activităţii  +  Articolul 39Controlul economico-financiar la unităţile din componenta se executa de organele proprii de control ale regiei, constituite potrivit dispoziţiilor legale.Controlul activităţii se va realiza, atît la nivelul regiei cît şi la nivelul unităţilor din componenta, de către organele proprii specializate.  +  Capitolul 9 Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 40Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, precum şi prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice.  +  Articolul 41Personalul regiei va beneficia de salarii, sporuri şi drepturi corespunzătoare funcţiilor specifice metroului şi unităţilor feroviare, în conformitate cu legislaţia aprobată pentru aceste activităţi.Aceste drepturi se stabilesc în statutul personalului Regiei de exploatare a metroului.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 42În prima luna a fiecărui an, consiliul de administraţie al regiei prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent, precum şi perspectiva anului în curs.ART.43Personalul regiei, atît din unităţile din structura, cît şi din aparatul central, beneficiază în continuare de călătoriile gratuite pe căile ferate, precum şi de prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 şi Hotărîrii Guvernului nr. 984/1990 şi de celelalte drepturi salariale şi sociale specifice, care se aplică personalului C.F.R.  +  Articolul 44Regia respecta şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale şi specifice.  +  Articolul 45Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale şi poate fi modificat pe baza propunerilor consiliului de administraţie al regiei. ----------------------