ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016  Având în vedere că:A. Programul de guvernare aprobat de Parlament stabilește o serie de măsuri concrete în ceea ce privește eficientizarea funcționării aparatului central de lucru al Guvernului, cu scopul creșterii performanței administrației publice;B. în lipsa cadrului normativ de nivel primar, nu pot fi luate la nivelul Guvernului măsuri privind organizarea și funcționarea unor instituții din aparatul de lucru al Guvernului, precum și al altor instituții aflate în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului sau a secretarului general al Guvernului;C. asigurarea concordanței cu Recomandarea Comisiei Europene din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, precum și cu Recomandarea din 23 septembrie 2015 impune măsuri imediate referitoare la stabilirea entității publice care să exercite drepturile și obligațiile la Compania Națională "Loteria Română" - S.A. de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;D. într-un mediu concurențial, dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice, culturale, științifice și tehnologice ale României sunt vitale pentru progresul țării noastre, context în care lipsa reglementării la nivel primar face imposibilă luarea unei decizii la nivelul Guvernului privind participarea țării noastre la expoziții internaționale în perioada următoare; pentru acest motiv se impune crearea în regim de urgență a cadrului legal pentru plata unor contribuții financiare voluntare ale țării noastre la bugetul unor organizații internaționale, întrucât această măsură vizează inclusiv plata unor contribuții ce revin României pentru anul în curs;E. potrivit Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Consiliul de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, ar fi trebuit să funcționeze la această dată; cu toate acestea, deși înființat, Consiliul de monitorizare nu își poate desfășura activitatea întrucât Legea nr. 8/2016 este lacunară sau necorelată cu legislația în vigoare în ceea ce privește organizarea, funcționarea și bugetarea Consiliului de monitorizare, situație ce reclamă completarea normei primare în regim de urgență;F. în contextul înființării Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru realizarea unui profil distinct al instituțiilor implicate în implementarea Convenției, care să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către persoanele cu dizabilități și nevoile acestora, se impune realizarea în regim de urgență a unor corelări normative la nivel primar în ceea ce privește atribuțiile mai multor instituții/autorități publice cu responsabilități în domeniu;G. în vederea respectării angajamentelor asumate de România în contextul de securitate actual, nivelul ridicat al responsabilităților și cerințelor de ocupare a funcțiilor din cadrul structurilor de reprezentare națională și a structurilor NATO impune asigurarea unui sistem de motivare salarială adecvată și nediscriminatorie menit să atragă candidați cu un înalt nivel de pregătire profesională; în acest context, neadoptarea unor măsuri de modificare și completare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, face imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior și generează riscul netrimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului militar;H. necesitatea îmbunătățirii reglementărilor actuale privind procesul de prioritizare a investițiilor publice, în sensul consolidării legăturii dintre procesul de elaborare a propunerilor pentru proiectul de buget și procesul de prioritizare, în scopul îmbunătățirii managementului investițiilor publice,– instituirea unor obligații în sarcina ordonatorilor principali de credite de a finanța cu prioritate, în funcție de necesarul de finanțare, acele proiecte de investiții publice care obțin punctaje ridicate în urma aplicării principiilor și criteriilor de prioritizare,– potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum și limitele de cheltuieli aprobate de Guvern,– neadoptarea măsurilor propuse ar conduce la elaborarea de către ordonatorii principali de credite a propunerilor pentru proiectul de buget fără a avea la bază rezultatele prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, așa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, cu consecințe negative asupra implementării proiectelor de investiții publice respective,– este necesară reglementarea în regim de urgență a mecanismului pe care ordonatorii principali de credite să îl utilizeze în procesul de elaborare a propunerilor de buget pentru proiectele de investiții publice semnificative, astfel încât prevederile să poată fi aplicate începând cu procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017;I. consolidarea structurii organizaționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și optimizarea proceselor de activitate din cadrul instituției reprezintă cerințe permanente în atingerea dezideratelor propuse;J. în ultimii ani, fenomenul sedentarismului în rândul populației României, în special al tinerilor, a luat o amploare deosebită, fiind necesară monitorizarea acestui proces și adoptarea unor măsuri imediate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, este necesară amendarea legislației în vigoare, prin completarea atribuțiilor Ministerului Tineretului și Sportului, în sensul creării unor programe și platforme de cercetare în sport, în vederea dezvoltării aptitudinilor și performanțelor motorii și educaționale în rândul populației, mai ales al celor tineri,ținând cont că:– neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse în prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum și al instituțiilor/autorităților din administrația publică centrală cu responsabilități în domeniu, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a populației României care se confruntă cu fenomenul birocrației excesive;– în aceste condiții nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri la nivelul administrației publice centrale  +  Articolul 1Prim-ministrul, prin Secretariatul General al Guvernului, coordonează activitatea instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 05-01-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Punctul III, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017 ) (la 31-01-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Punctul II, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 )  +  Articolul 3 Abrogat (la 05-01-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Punctul III, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017 )  +  Articolul 4(1) Se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziționale reglementate prin Convenția privind Expozițiile Internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Decretul nr. 2.581/1930.(2) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă manifestările expoziționale la care România participă, în condițiile alin. (1), instituțiile publice implicate, precum și măsurile organizatorice, administrative și financiare necesare pe parcursul etapelor de pregătire, de desfășurare efectivă și de închidere a expozițiilor, respectiv:a) stabilirea temelor, conceptelor și programelor cu care România participă la manifestările expoziționale;b) stabilirea mijloacelor și metodelor de promovare a imaginii României în corelare cu temele generale definite de organizatorii expozițiilor și cu prioritățile de promovare naționale, inclusiv cele privind participarea reprezentanților mass-mediei;c) elaborarea de propuneri privind bugetul necesar pentru asigurarea participării României la manifestările expoziționale;d) gestionarea activităților curente pe durata desfășurării expozițiilor, inclusiv în perioadele de pregătire a deschiderii și, respectiv, demolării sau dezafectării spațiilor expoziționale folosite pentru pavilioanele naționale;e) dispunerea de măsuri privind bunurile achiziționate pentru participarea la manifestările expoziționale, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile bunurilor proprietate publică sau privată a statului, după caz;f) alte măsuri necesare pentru buna desfășurare a organizării manifestărilor expoziționale.  +  Articolul 5(1) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe sau a Ministerului Finanțelor Publice, se aprobă plata contribuțiilor financiare voluntare ale părții române la bugetul organizațiilor internaționale sau ca urmare a angajamentelor internaționale, la instrumente și/sau fonduri administrate/gestionate de către instituții financiare internaționale, în funcție de obligațiile asumate de România prin statutul de membru în organizațiile respective.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016.(2) Guvernul României este autorizat să acceseze instrumentele financiare și/sau fondurile administrate/gestionate de către instituții financiare internaționale la care România este membru.(3) Prin hotărâre a Guvernului se reglementează plata contribuțiilor părții române necesare accesării instrumentelor financiare și/sau a fondurilor prevăzute la alin. (2), plata serviciilor specifice acestora, inclusiv procedurile organizatorice, administrative și financiare, după caz.  +  Articolul 6Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, înființat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. (la 31-01-2018, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Punctul II, Articolul 3, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018 )  +  Articolul 7Pentru a asigura o bună administrare a operatorilor economici și a filialelor acestora la care Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, exercită calitatea de acționar, în numele statului, numărul de 45 de posturi din aparatul propriu al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, prevăzut la art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se suplimentează cu 10 posturi, finanțate integral din bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.  +  Capitolul II Modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează, după cum urmează:I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.2. La articolul 8, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Președintele consiliului de administrație prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, care vor fi vizate și certificate în condițiile legii, după caz.3. În anexă, la articolul 7, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.(4) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.4. În anexă, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Loteriei Române care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice.5. În anexă, la articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuție, și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor.6. În anexă, la articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Loteria Română este condusă de consiliul de administrație compus din 5 membri, persoane fizice de cetățenie română, domiciliate în România, numite în condițiile legii.7. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Președintele consiliului de administrație va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate în condițiile legii.II. La alineatul (1) al articolului 18 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, după litera ț) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:u) colaborează cu alte organe ale administrației publice centrale sau locale, prin Institutul Național de Cercetare pentru Sport, în vederea implementării de programe sau platforme de cercetare privind sportul de masă pentru:(i) îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației - prevenția bolilor și a sedentarismului la populația tânără;(ii) monitorizarea efectelor privind politicile publice adresate sportului de masă;(iii) creșterea, prin sport, a prevenției afecțiunilor generale;(iv) creșterea potențialului de performanță fizică;(v) creșterea calității selecției pentru sportul de performanță, prin depistarea timpurie a elevilor cu potențial motric ridicat;(vi) creșterea calității selecției pentru profesii care implică efort și rezistență fizică.III. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Cancelaria Prim-Ministrului este structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, membru al Guvernului.(2) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea secretari de stat și consilieri de stat, precum și un director de cabinet, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului. Numărul acestora este stabilit prin hotărâre a Guvernului.(3) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului funcționează Consiliul științific independent, organism consultativ care emite propuneri și opinii cu privire la studiile și rapoartele elaborate în domenii de importanță strategică.(4) Cancelaria Prim-Ministrului are următoarele atribuții principale:a) coordonează la nivel interinstituțional procesul de formulare și implementare a strategiilor și politicilor publice în mod integrat și în acord cu Programul de guvernare;b) contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, la formularea de opțiuni prealabile de politici publice și la fundamentarea strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental;c) asigură, în domeniul coordonării interinstituționale și al politicilor publice, coordonarea elaborării și implementării politicilor guvernamentale transpuse inclusiv prin acte normative, cu accent pe coerența și cooperarea interministerială, în mod integrat și în acord cu Programul de guvernare;d) menține, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România și cu organismele internaționale reprezentate în țară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate ale Guvernului;e) asigură și coordonează, în domeniul comunicării și în cel al relațiilor cu presa, producerea integrată și unitară a mesajului public guvernamental; coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din ministere în ceea ce privește comunicarea priorităților guvernamentale;f) coordonează domeniul tehnologiei informației la nivelul întregii administrații publice centrale;g) coordonează realizarea și implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă, împreună cu Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic;h) inițiază, alături de Secretariatul General al Guvernului, sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate.(5) Atribuțiile detaliate, organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale Cancelariei Prim-Ministrului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.2. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile de minister de resort față de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și față de Regia Autonomă «Monitorul Oficial».IV. Alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Oficiul funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu sediul în municipiul București.V. Articolul 54 din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.VI. Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. Președintele Agenției beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenției, în subordinea președintelui Agenției se organizează și funcționează cabinetul demnitarului.2. La articolul 18, după alineatul 4 se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 4 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.(4^2) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea vicepreședinților se organizează și funcționează cabinetul demnitarului.(4^3) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui și vicepreședinților Agenției este cel prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de secretar de stat din cadrul ministerelor, în cazul președintelui, și pentru conducătorii organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat, în cazul vicepreședinților.VII. Articolul 53 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi este Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.VIII. Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Agenția Națională pentru Romi este coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului.IX. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcționează Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională și operațională în activitatea antidoping și de cercetare științifică în domeniu, în subordinea Guvernului, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Laboratorul de control doping se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, științific și operațional față de Agenție și orice structură sportivă, în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desființarea Direcției cercetare și laborator antidoping din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping și preluarea activității acesteia.(2) Atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Patrimoniul Laboratorului de control doping se constituie din totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale asumate de către Agenția Națională Anti-Doping aferente activității preluate de către Laborator de la Agenție.(4) Laboratorul de control doping preia de la Agenția Națională Anti-Doping, pe bază de protocol de predare-primire, patrimoniul aferent Direcției cercetare și laborator antidoping, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în spațiile situate în sediul Agenției Naționale Anti-Doping folosite de către Laboratorul de control doping se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între directorul Laboratorului de control doping și președintele Agenției Naționale Anti-Doping.3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Personalul Laboratorului de control doping este personal contractual și este salarizat la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul Direcției cercetare și laborator antidoping este preluat de Laboratorul de control doping, cu respectarea drepturilor salariale existente la data preluării și celorlalte drepturi prevăzute de lege pentru această categorie de personal.(3) Laboratorul se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din activitățile preluate de la Agenție, inclusiv în cele rezultate din contractele de muncă încheiate de Agenție pentru personalul preluat potrivit alin. (2) cu respectarea dispozițiilor din Codul muncii.X. Articolul 90^1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90^1(1) În structura Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități funcționează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de comisiile de evaluare ale persoanelor adulte cu handicap județene sau ale sectoarelor municipiului București.(2) Comisia superioară are următoarea componență:a) președinte, medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă sau medicină internă sau medicină generală;b) un membru, medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă sau un medic de medicină generală;c) un membru cu pregătire în asistență socială;d) un membru cu pregătire în psihologie;e) un membru cu pregătire în domeniul juridic.(3) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare se asigură de personal din structura Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.(4) La ședințele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Național al Dizabilității din România.(5) Președintele și membrii Comisiei superioare au dreptul la o indemnizație de ședință, echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.XI. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) - c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei, membru al Guvernului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; în structura Cancelariei Prim-Ministrului funcționează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat;b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum și pentru instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului;c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat, care are calitatea de ordonator terțiar de credite; în cadrul departamentului funcționează secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, al căror număr este stabilit prin hotărâre a Guvernului; departamentul asigură și coordonează realizarea activităților în cadrul raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament;..............................................................h) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; principala atribuție a departamentului este de a pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relațiilor interetnice;2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) și j) se abrogă.3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Organizarea și funcționarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), g) și h), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.4. Articolul 2 se abrogă.5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 881, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.6. Articolul 23 se abrogă.XII. Alineatul (2) al articolului 14 din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Institutul Național de Statistică este organizat și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.XIII. Capitolul V - Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate din anexa nr. V - Familia ocupațională de funcții bugetare "Diplomație" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctele 4, 11, 14 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  "4.     Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizațiile internaționale, director institut cultural, atașat al apărării principal, militar aero și naval Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă    S       5,50    
  ... .............................................................. ...... ........
  11.     Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar I, șef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relații clasa I, referent principal relații clasa I, șef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, atașatcomunicații II clasa I; documentarist în secțiunea apărare.       S       3,30
  .................................................................. ...... ........
  14.       Atașat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relații clasa a II-a, atașat comunicații III clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa a II-a, referent principal protecție clasa a II-a Funcții în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major - plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a - maistru militar principal     S         2,80     
  15.        Șef birou administrativ, referent principal de specialitate, secretar militar II Funcții în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a - maistru militar principal Funcții de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naționale în structuri de reprezentare națională prevăzute cu studii medii       M          2,70"    
  2. După punctul nr. 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:
  "14^1.   Funcții în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-a - maistru militarclasa a III-a     S     2,70"
  XIV. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 39, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare - procentul calculat prin raportarea sumelor propuse de ordonatorii principali de credite cu titlul de credite bugetare la necesarul anual de finanțare, stabilit pe baza acțiunilor estimate a se derula în anul bugetar respectiv.2. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) - (6), cu următorul cuprins:(4) Ordonatorii principali de credite au obligația de a respecta rezultatele prioritizării, așa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, în procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul următor și de a repartiza resursele bugetare, disponibile la nivel de titlu de cheltuială, astfel încât gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare pentru un proiect de investiții publice să nu depășească gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare aferent oricărui altui proiect de investiții publice care a obținut un punctaj superior, în urma aplicării principiilor și criteriilor de prioritizare.(5) Prevederile alin. (4) se aplică și rezultatelor prioritizării aprobate de Guvern în anul 2016.(6) Nerespectarea dispozițiilor alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se fac de Ministerul Finanțelor Publice, prin persoanele împuternicite în acest scop.XV. Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este 21, respectiv 6 posturi de personal contractual și 15 posturi de funcționari publici, dintre care 10 de inspectori de monitorizare, și se încadrează în condițiile legii.(2) Funcțiile de inspector de monitorizare sunt funcții publice cu statut special. Pentru ocuparea lor este necesar a fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 6.(3) Structura organizatorică, statul de funcții, structura posturilor pe compartimente, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de monitorizare se aprobă prin ordin al președintelui Consiliului de monitorizare.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Consiliului de monitorizare se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Salarizarea personalului Consiliului de monitorizare se realizează corespunzător funcțiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condițiile legii.(1^2) În situația în care există funcții specifice care nu se regăsesc în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica prevederile art. 28 alin. (2) din acest act normativ.3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1Consiliul de monitorizare dispune de un parc auto propriu format din patru autoturisme, dintre care cel puțin două autoturisme accesibilizate pentru persoane cu dizabilități fizice. Consumul de carburant și modul de utilizare a parcului auto se stabilesc conform prevederilor legale în vigoare.4. La articolul 14, alineatele (1) și (2 ) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Vizitele de monitorizare se desfășoară de echipe de vizitare compuse din 3 membri, dintre care un inspector de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare și câte 2 experți independenți, în calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majorității membrilor.(2) Experții independenți sunt selectați în urma unui anunț publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare, de către o comisie formată din președintele, vicepreședintele Consiliului de monitorizare și 3 inspectori de monitorizare din cadrul acestuia, aleși prin tragere la sorți. Experții independenți selectați trebuie să aibă experiență în domeniul drepturilor omului și al drepturilor persoanelor cu dizabilități. În selectarea experților independenți se va acorda atenție reprezentării echilibrate pe criterii de gen și participării persoanelor cu dizabilități.5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În scopul îndeplinirii prevederilor art. 33 alin. (1) din Convenție se desemnează Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în calitate de Mecanism de coordonare privind implementarea Convenției.
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 9Dispozițiile alin. (6) al art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, așa cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 10Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru,
  ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor
  cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Elisabeta Lipă
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Președintele Consiliului de monitorizare
  a implementării Convenției privind
  drepturile persoanelor cu dizabilități,
  Elena Georgiana Pascu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul comunicațiilor și pentru
  societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  București, 28 iunie 2016.Nr. 40.  +  AnexaInstituțiile publice și organele de specialitateale administrației publice centrale a căroractivitate este coordonată de prim-ministru,prin Cancelaria Prim-Ministrului1. Agenția Națională Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului2. Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului3. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului4. Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii5. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul managementului calității în sănătate, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului6. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, finanțată de la bugetul de stat7. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului8. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului9. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului10. Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului11. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat12. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului13. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului14. Laboratorul de Control Doping, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului-----