ORDONANȚĂ nr. 22 din 31 ianuarie 2007 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 19 octombrie 2009  Notă
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007 și a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 11 iulie 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale și principalele atribuții  +  Articolul 1(1) Comisia Națională de Prognoză se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, având rolul de a elabora studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare și măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanță cu Programul de guvernare. (la 03-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (2) Activitatea Comisiei Naționale de Prognoză este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice**).(3) Comisia Națională de Prognoză are sediul în municipiul București, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, sectorul 1. Notă
  **) Potrivit art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008, Comisia Națională de Prognoză este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.
  Ministerul Economiei și Finanțelor a devenit ulterior Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009.
   +  Articolul 2(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Națională de Prognoză îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică și socială pe termen scurt, mediu și lung, a prognozelor și studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial și regional;b) de armonizare a metodelor și tehnicilor de previziune, precum și a cadrului legislativ din domeniul său de activitate, cu reglementările și recomandările Uniunii Europene;c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;e) de administrare, prin care se asigură administrarea și gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Activitatea Comisiei Naționale de Prognoză se întemeiază pe principiile obiectivității, confidențialității, transparenței, responsabilității și deontologiei profesionale.  +  Articolul 3(1) Comisia Națională de Prognoză are următoarele atribuții principale:a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economicosocială a României pe termen scurt, mediu și lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naționale, sectoriale și regionale, precum și pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială;a^1) fundamentează orientările strategice de dezvoltare a României, în corelare cu prevederile Programului de guvernare și ale strategiilor naționale, sectoriale și regionale, cu evidențierea priorităților strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate; (la 03-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) b) participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia și propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;c) realizează analize și previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanță cu cerințele Ministerului Finanțelor Publice;d) elaborează și/sau participă la realizarea de strategii naționale și sectoriale de dezvoltare economico-socială; (la 03-09-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) d^1) participă la elaborarea de programe și strategii de dezvoltare regionale și județene și sprijină autoritățile locale cu analize și prognoze pentru fundamentarea proiecțiilor bugetare; (la 03-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) e) participă la elaborarea și actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de țară membră, precum Programul de convergență, Programul național de reforme;f) participă la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice;g) evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creșterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naționale și regionale de dezvoltare;h) participă la evaluările ex-ante și ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice și sociale la nivel macroeconomic și sectorial;h^1) efectuează evaluări de impact economico-sociale pentru proiectele de acte normative supuse spre aprobare Guvernului, la cererea inițiatorilor, și comunică prin Consiliul de Programare Economică, denumit în continuare C.P.E., dacă proiectele de acte normative sunt în concordanță cu Programul de guvernare și direcțiile strategice de dezvoltare; (la 03-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) i) gestionează și implementează proiecte de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacității de formulare a politicilor economice, precum și în vederea perfecționării activității de previziune;j) elaborează și utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea și asigurarea coerenței prognozelor și scenariilor de dezvoltare;j^1) dezvoltă metodologii și modele specifice de evaluare a impactului ex-ante și ex-post și de programare economică; (la 03-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) k) analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare și bugetare asupra economiei reale;l) efectuează studii și analize privind perspectivele economiei mondiale, evidențiind principalele tendințe și posibilele lor efecte asupra economiei românești;m) analizează periodic situația economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidențierii unor riscuri sau disfuncții în evoluția unor sectoare ori activități economice;n) realizează estimări asupra evoluției economice pe termen scurt și avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale;o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul forței de muncă; întocmește studii și analize privind unele activități cu profil social și de protecție socială;p) efectuează previziuni pe termen scurt, mediu și lung privind activitatea de comerț exterior și balanța de plăți externe; evaluează impactul fondurilor structurale și al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;q) analizează și prognozează evoluția și efectele procesului inflaționist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;r) efectuează analize și proiecții privind evoluția principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comerț, comunicații;s) elaborează analize și prognoze economice privind evoluția în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;t) efectuează analize privind impactul asupra creșterii economice a programelor locale de dezvoltare și a măsurilor propuse prin Cadrul strategic național de referință și Programul operațional regional "Dezvoltare regională";u) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocațiile bugetare aprobate Comisiei Naționale de Prognoză;v) răspunde solicitărilor autorităților și instituțiilor publice, precum și ale persoanelor fizice și juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni și pe alte domenii și subsectoare, la cerere;w) asigură, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;x) elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naționale de Prognoză, precum și programele de investiții anuale;y) organizează controlul financiar preventiv și monitorizează execuția bugetară.(2) Comisia Națională de Prognoză îndeplinește și alte atribuții prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 4(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Națională de Prognoză colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, Banca Națională a României, cu institutele de cercetare și cu autoritățile administrației publice locale.(2) Comisia Națională de Prognoză este abilitată să solicite informații privind evoluția activității economico-financiare și sociale de la ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Națională a României, operatori economici, precum și de la autoritățile administrației publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentării studiilor și prognozelor, în condițiile prevăzute de lege.(3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informații este intens, Comisia Națională de Prognoză poate încheia convenții de colaborare.(4) Pentru realizarea de strategii, studii, analize și evaluări de impact, precum și pentru fundamentarea prognozelor și direcțiilor strategice, Comisia Națională de Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul propriu, în condițiile legii și cu avizul C.P.E. (la 03-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (5) Atribuirea în condițiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Națională de Prognoză și aprobate prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.  +  Articolul 5 Abrogat (la 03-09-2017, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 )
   +  Capitolul II Conducerea Comisiei Naționale de Prognoză  +  Articolul 6(1) Comisia Națională de Prognoză este condusă de un președinte, a cărui funcție este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcția de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.(2) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni.(3) Președintele îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator de credite.(4) Președintele numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naționale de Prognoză.  +  Articolul 7(1) Președintele reprezintă Comisia Națională de Prognoză în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate.(2) Prin ordin al președintelui, unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii, și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Naționale de Prognoză.  +  Articolul 8(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, președintele este ajutat de C.P.E., organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.(2) C.P.E. are ca atribuții principale coordonarea procesului de evaluare a priorităților strategice și fundamentarea orientărilor strategice de dezvoltare a României. C.P.E. avizează rapoartele, analizele și prognozele efectuate de direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei Naționale de Prognoză în scopul supunerii acestora aprobării Guvernului.(3) Din componența C.P.E. fac parte reprezentanți de prestigiu ai mediului academic și ai societății civile, cu preocupări în domeniul analizei și previziunii macroeconomice.(4) C.P.E. este format din 7 membri, inclusiv președintele Comisiei Naționale de Prognoză, care este și președintele acestuia.(5) Membrii C.P.E. sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea președintelui Comisiei Naționale de Prognoză, cu avizul ministrului finanțelor publice. (la 26-01-2018, Alineatul (5) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 40 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018 ) (6) Membrii C.P.E. beneficiază de o indemnizație trimestrială de participare la ședință egală cu 25% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.(7) C.P.E. se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar. (la 03-09-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 )  +  Articolul 9(1) Secretarul general al Comisiei Naționale de Prognoză este înalt funcționar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condițiile legii, și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(2) Secretarul general coordonează activitățile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Prognoză, îndeplinind și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a instituției ori încredințate de președinte. (la 26-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 40 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018 )  +  Capitolul III Organizarea Comisiei Naționale de Prognoză  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale de Prognoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 03-09-2017, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză, servicii, birouri și compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii. (la 03-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 21 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 )  +  Articolul 11(1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naționale de Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui.(2) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.(3) Atribuțiile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.  +  Articolul 12(1) Pentru activitatea de analiză și prognoză în profil teritorial, Comisia Națională de Prognoză poate constitui compartimente și birouri în județele în care își au sediul agențiile pentru dezvoltare regională, denumite în continuare compartimente regionale de prognoză.(2) Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Direcția de modelare și prognoze regionale. (la 26-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 40 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018 ) (3) Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile prevăzute de lege, spațiile corespunzătoare necesare pentru desfășurarea activității compartimentelor regionale de prognoză.(4) Comisia Națională de Prognoză asigură, la cerere, suportul informațional și metodologic necesar, precum și pregătirea profesională a specialiștilor autorităților administrației publice locale cu atribuții în domeniul analizei și prognozei economice.  +  Articolul 13(1) Personalul Comisiei Naționale de Prognoză se compune din funcționari publici și personal contractual.(2) Personalul din cadrul Comisiei Naționale de Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice și în limita numărului de posturi prevăzute.(3) Drepturile salariale și drepturile specifice ale personalului Comisiei Naționale de Prognoză sunt identice cu cele stabilite, potrivit dispozițiilor legale, pentru personalul instituției în subordinea căreia se află și al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 14Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naționale de Prognoză și consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.  +  Articolul 16Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 26-01-2018, Anexa a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 40 din 19 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018 ) ------