LEGE nr. 40 din 19 ianuarie 2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 31 august 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 9, alineatul (5) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Membrii C.P.E. sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea președintelui Comisiei Naționale de Prognoză, cu avizul ministrului finanțelor publice.2. La articolul unic, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Secretarul general coordonează activitățile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Prognoză, îndeplinind și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a instituției ori încredințate de președinte.3. La articolul unic, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 12 și 13, cu următorul cuprins:12. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Direcția de modelare și prognoze regionale.13. Anexa «Structura organizatorică a Comisiei Naționale de Prognoză» se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 ianuarie 2018.Nr. 40.-----