NORME TEHNICE din 17 august 2017privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017(2018), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 62 din 22 ianuarie 2018.
   +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:a) componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;b) terenurile aflate în proprietate sau în folosință, identificate pe parcele, pe categorii de folosință, intravilan/extravilan;c) terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe agricole;d) modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată în sere, solare și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității și suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor, alte plantații pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole și hameiștile, suprafețele efectiv irigate în câmp;e) animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situația la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, și/sau în proprietatea entităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității;f) echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului;g) aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;h) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;i) atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;j) mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;l) înregistrări privind contractele de arendare;m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;n) alte mențiuni.(2) Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.(3) Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi:a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole, a animalelor și a păsărilor;b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfășoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);d) starea materială pentru situații de asistență/protecție socială, pentru obținerea unor beneficii/servicii sociale;e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.(4) Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea și producerea de statistici pentru recensământul clădirilor și al populației, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru actualizarea Registrului statistic al exploatațiilor agricole, și altele asemenea.(5) Registrul agricol asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor încrucișate între datele din registrul agricol și datele înscrise în registre specifice ținute de alte instituții. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acesta:a) Sistemul integrat de administrare și control (IACS) de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);b) Registrul național al exploatațiilor (RNE).(6) Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național.  +  Articolul 2(1) Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.(2) În cuprinsul prezentelor norme tehnice, orice trimitere la forma registrului agricol se referă la cea pe suport hârtie, care corespunde prevederilor alin. (1). Registrul agricol electronic trebuie să permită tipărirea informațiilor în formatul solicitat la alin. (1).(3) Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe unități administrativ-teritoriale, cu obligația de a se interconecta cu Registrul agricol național (RAN), în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta.(4) Sistemul informatic RAN este prevăzut cu:a) interfață automată pentru situația în care primăriile au aplicație informatică conectată la server județean;b) interfață semiautomată, caz în care, prin grija primăriilor, aplicațiile proprii se pot conecta prin internet la RAN;c) interfață manuală care are facilități de gestiune a datelor, pentru cazul în care primăriile nu au informatizat registrul agricol.(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește și se ține la zi în format electronic.(6) Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii și la buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, conform formularelor registrului agricol prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 218/2015.(7) Dimensiunile registrului agricol și ale tabelelor centralizatoare se stabilesc astfel încât rubricile să fie destul de mari, pentru a se putea încadra toate datele. În cazul în care numărul rândurilor este insuficient pentru înregistrarea informațiilor pe parcursul celor 5 ani, indiferent la ce capitol, se folosește o alonjă care să conțină aceleași coloane.(8) În înțelesul prezentelor norme tehnice, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) bloc fizic - o suprafață de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulți fermieri, delimitată de limite naturale ori artificiale stabile și care poate include una sau mai multe parcele agricole;b) bunuri - terenurile, animalele, clădirile/construcțiile, echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, astfel cum sunt detaliate la art. 3 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008;c) cod de identificare fiscală - codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală și codul unic de identificare; categoriile de persoane cărora li se atribuie aceste coduri sunt cele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;d) cod SIRUTA - Sistemul informatic al Registrului unităților administrativ-teritoriale reprezintă o clasificare ierarhică utilizată de Institutul Național de Statistică pentru a înregistra unitățile administrativ-teritoriale (UAT). Fiecare unitate administrativ-teritorială este identificată printr-un cod numeric unic de nivel 3 - cod SIRUTA - format din 5 sau 6 cifre; în cazul localității al cărei cod cuprinde 5 cifre, acesta se înscrie aliniat la dreapta în spațiul rezervat, rămânând căsuța din stânga goală. Codul SIRUTA de nivel 3, administrat la nivelul Institutului Național de Statistică, este publicat și pe internet;e) declarație - un act de voință a persoanei fizice care angajează răspunderea juridică a sa, inclusiv pe cea penală care sancționează falsul în declarații, de regulă, prin completarea unui formular-tip, prin care se aduce la cunoștința autorității executive a administrației publice locale datele care trebuie înscrise în registrul agricol; poate avea și denumirea de cerere-declarație, în cazul în care prin același document se solicită și eliberarea unei adeverințe ori a unui certificat, după caz, prin care se atestă un drept sau un fapt ori se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea unui astfel de document, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice, centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002. Pe această declarație se înscrie sau se aplică parafă cu mențiunea: „Dată în fața noastră pentru REGISTRUL AGRICOL, volumul ..., poziția nr. .....“, care cuprinde, lizibil și integral, și prenumele și numele persoanei în fața căreia se semnează, data semnăturii, precum și semnătura sa. Este obligatorie înregistrarea declarației sau a cererii-declarație, după caz, în registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorității executive a administrației publice locale respective. Pentru operativitate în raporturile cu cetățeanul, formularele tipizate ale declarației sau ale cererii-declarație, după caz, pot fi elaborate la nivelul fiecărei primării, potrivit cerințelor la nivel local, asigurându-se publicarea acestora pe pagina de internet a localității respective;f) domiciliu fiscal - domiciliul persoanei fizice, reglementat potrivit dreptului comun, și sediul social al persoanei juridice înregistrat, potrivit legii;g) deținător - proprietarul și/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și silvicultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică, proprietarul și/sau utilizatorul clădirilor;h) gospodărie - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul ori întrețin animalele, consumă și valorifică în comun produsele agricole obținute. Gospodăria poate fi formată și dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înțelegere, locuiesc și se gospodăresc împreună;i) grădină familială - suprafața de teren destinată obținerii produselor agricole, în principal pentru consumul membrilor exploatației agricole, numai ocazional surplusul de produse agricole provenit de pe aceste suprafețe fiind destinat vânzării. O grădină familială poate fi alcătuită atât din teren arabil, cât și din culturi permanente, suprafața acesteia fiind de cel mult 15,00 ari. Dacă suprafața destinată grădinii familiale este mai mare de 15,00 ari, diferența de suprafață, respectiv surplusul de suprafață, se înregistrează la culturile respective. Nu se admit suprafețe cu grădini familiale la entitățile cu personalitate juridică;j) localitate - comuna, orașul, municipiul sau sectorul municipiului București;k) nomenclatură stradală - totalitatea elementelor de identificare cuprinzând denumirile de drumuri și adrese administrative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială și care reprezintă evidența primară unitară care servește la identificarea domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil - teren cu sau fără construcții, precum și a fiecărei clădiri;l) parcelă agricolă - suprafață continuă de teren agricol, care aparține unui singur fermier, cu aceeași categorie de folosință, pe care se cultivă o singură grupă de culturi;m) partidă - filele din registrul agricol afectate unei persoane fizice sau persoane juridice care face obiectul înscrierii în această evidență;n) persoane fizice - gospodăriile, exploatațiile agricole individuale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile familiale, precum și orice alte entități fără personalitate juridică;o) persoane juridice - entitățile cu personalitate juridică, cum ar fi: societățile comerciale, asociațiile agricole, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum și părțile componente ale acestora cu personalitate juridică, unitățile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat și cele private, formele asociative, conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale, alte instituții/autorități publice de la orice nivel, local, județean, regional sau central, după caz, precum și orice alte entități cu personalitate juridică;p) poziție - numărul de ordine din registrul agricol afectat unei partide;q) repertoriu general - listă alfabetică, sub formă de tabel, cuprinzând persoanele fizice și juridice înscrise în registrul agricol la nivelul unei localități, având următoarele coloane: nr. crt., capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția, volumul și observații;r) repertoriu de volum - pentru fiecare volum se întocmește o listă cuprinzând persoanele fizice/persoanele juridice înscrise în volumul respectiv, având următoarele coloane: nr. crt., capul gospodăriei/capul exploatației agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziția și observații;s) Registrul agricol național (RAN) - sistemul informatic centralizat care gestionează conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat și administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(9) În toate formularele ce fac obiectul prezentelor norme tehnice, suprafețele se înscriu în coloana „ha“ ca numere întregi, fără zecimale, iar în coloana „ari“ ca numere zecimale, formate din maximum 4 cifre, două cifre la partea întreagă și două cifre la partea zecimală, despărțite prin virgulă, pentru a se putea identifica întinderea terenului la nivel de mp. Exemple de înscriere a suprafețelor:a) suprafața de 1.000 mp se înscrie astfel: în coloana „ha“ se înscrie „0“, iar în coloana „ari“ se înscrie „10,00“;b) suprafața de 9.917 mp se înscrie astfel: în coloana „ha“ se înscrie „0“, iar în coloana „ari“ se înscrie „99,17“;c) suprafața de 100.000 mp se înscrie astfel: în coloana „ha“ se înscrie „10“, iar în coloana „ari“ se înscrie „00,00“;d) suprafața de 210.013 mp se înscrie astfel: în coloana „ha“ se înscrie „21“, iar în coloana „ari“ se înscrie „00,13“.(10) În cazul în care într-o localitate se întrebuințează alte unități de măsură decât hectarul, cum ar fi: jugărul, prăjina fălcească, pogonul etc., toate declarațiile date în asemenea unități de măsură se transformă în hectare, ari și mp, avându-se în vedere următoarele echivalențe:a) pogon = 0,50 ha = 50 ari = 5.000 mp;b) 1 jugăr = 57,55 ari = 5.755 mp;c) 1 lanț = 5.800 mp;d) 1 stânjen = 3,60 mp;e) 1 prăjină fălcească = 1,80 ari = 180 mp;f) 1 stânjen pătrat moldovenesc = 4,97 mp;g) 1 acru = 50 ari = 5.000 mp.(11) Datele privind producția totală pentru producția agricolă vegetală se înscriu în formulare în tone, cu 3 zecimale, pentru a avea reprezentativitate la nivel de kilogram. Exemple de înscriere a producțiilor totale:a) o producție de 1.215 kg se înscrie „1,215“;b) o producție de 500 kg se înscrie „0,500“;c) o producție de 23.998 kg se înscrie „23,998“, fără să se rotunjească.(12) Acolo unde se utilizează pentru măsurarea cantităților altă unitate de măsură, precum: dublu-decalitrul, coșul pentru porumb, se face conversia de către persoana care face înscrierea în registrul agricol, conform relațiilor de transformare următoare:a) 1 dublu-decalitru de porumb = 14 kg;b) 1 dublu-decalitru de grâu = 15 kg;c) 1 dublu-decalitru de orz = 13 kg;d) 100 kg porumb știuleți = 70 kg boabe.  +  Articolul 3(1) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât și cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondența la nivelul aceleiași autorități a administrației publice locale atât cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic ce îl privește pe contribuabilul respectiv. În situația în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziție în registrul agricol, se face mențiunea „poziție nouă“. Aceste informații se înscriu în continuarea casetei care cuprinde „Poziția numărul“.(2) Toate datele din registrul agricol, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, au caracter de interes public și trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.(3) Programul informatic pentru registrul agricol trebuie să respecte întocmai prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.(4) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acțiuni de interes public. În scopul evitării/corectării unor potențiale erori de natură umană în procesul de introducere a datelor, programul informatic pentru registrul agricol asigură compatibilitatea cu cel utilizat de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, astfel încât datele cu caracter personal:a) să poată fi introduse ca atare în registrul agricol;b) să poată fi confruntate cu datele declarate de persoanele fizice.(5) Potrivit prevederile art. 3 alin. (4) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului se stabilesc persoanele din aparatul de specialitate al acestuia care colaborează direct cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau, după caz, cu oficiul teritorial.(6) După interconectarea Registrului agricol național (RAN) cu sistemul integrat de cadastru și carte funciară, datele se furnizează conform dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.  +  Articolul 4(1) Primarii localităților iau măsuri pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum și pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.(2) Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informații, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile fiind legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor din cauza utilizării îndelungate a registrului agricol, și va fi înregistrat în registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorității executive a administrației publice locale respective.(3) Conținutul electronic al registrelor agricole care fac obiectul prezentelor norme tehnice este preluat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în sistemul RAN, în format electronic, în vederea asigurării interoperabilității cu sistemul de cadastru și publicitate imobiliară.(4) Registrul agricol în format electronic furnizează date prin intermediul serviciilor web, în format Excel și/sau în format text. Prin formatul text se înțelege un fișier ale cărui înregistrări conțin un număr fix de șiruri formate din una sau mai multe cifre și putând conține caracterul virgulă „,“ ca separator zecimal, șiruri despărțite între ele în cadrul înregistrării printr-un caracter numit delimitator de câmp, care poate fi unul dintre caracterele: punct și virgulă - „;“, două puncte - „:“, spațiu - „ “, și care se prestabilește. Înregistrările fișierului sunt despărțite de caracterele standard carriage return - CR și line feed - LF.(5) Registrul agricol în format electronic trebuie să furnizeze, la termenele stabilite sau la cerere, date ce pot caracteriza un rând de formular, un formular, o structură administrativ-teritorială, pentru unul sau mai mulți ani, păstrând codurile de rând și denumirile din cadrul formularelor registrului agricol pe suport hârtie.(6) În perioada implementării registrului agricol în format electronic, acesta se ține în paralel cu registrul agricol pe suport hârtie și, cel puțin de două ori pe an, secretarul localității și auditorii interni sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate de acesta, verifică concordanța dintre cele două forme de registru agricol. Aceste verificări se fac în mod corespunzător și în ceea ce privește concordanța dintre datele din registrul agricol și datele din registrul de rol nominal unic.  +  Articolul 5(1) Se completează volume separate pentru următoarele categorii de deținători de terenuri și animale, astfel:a) tipul 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate;b) tipul 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele în care dețin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;c) tipul 3 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unitățile aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Serviciului Român de Informații;d) tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele în care se află bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.(2) Ori de câte ori se înscrie o persoană fizică în registrul agricol, numele se înscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima literă mare, precum și inițiala tatălui cu literă mare. Potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numele sau prenumele formate din două ori mai multe cuvinte se scriu cu cratimă. De exemplu: ION C. Vasile-Mihai, DAN E. Vasile-Dumitru, MARIN I. Ion, VASILESCU M. Vasile, VASILE F. Vasile, GHEORGHE V. Dumitru.(3) Denumirea persoanei juridice se înscrie cu litere mari de tipar, fără prescurtări. Prescurtările permise sunt:a) S.C. - societate comercială;b) S.A. - societate pe acțiuni;c) S.R.L. - societate cu răspundere limitată;d) A.A. - asociație agricolă;e) S.N.C. - societate în nume colectiv;f) S.C.S. - societate în comandită simplă.(4) În contextul prezentelor norme tehnice, înscrierea unor nume este de strictă necesitate pentru înțelegerea textului, datele având caracter fictiv, neindicând informații care ar putea fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.  +  Articolul 6(1) La nivelul localităților se înscriu datele în registrul agricol în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.(2) Înscrierea familiilor de albine se face în registrul agricol în localitatea unde proprietarul acestora deține vatra de stupină permanentă.  +  Articolul 7(1) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu, după cum urmează:a) prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol;b) la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria inițiativă sau pentru rezolvarea altor probleme;c) pe baza declarației trimise prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligația de a fi înregistrată în registrul agricol;d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;e) prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.(2) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Aceste declarații pot fi date, potrivit opțiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:a) în fața secretarului localității;b) în fața notarului public;c) la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declarația în condițiile alin. (1).(4) Pentru entitățile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal al unității respective, însoțite de documente.(5) Pentru terenurile din fondul forestier național, astfel cum este definit la art. 1 alin. (2) și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt administrate prin ocoale silvice autorizate sau pentru care s-au încheiat contracte de prestări de servicii silvice cu ocoale silvice autorizate, după caz, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor conducătorilor ocoalelor silvice care administrează terenurile forestiere situate în raza administrativ-teritorială a localității. Pentru celelalte terenuri cu destinație forestieră, declarația se face de titularul dreptului de proprietate ori de împuternicitul acestuia.(6) Modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) se poate utiliza numai dacă este aprobată prin hotărâre a consiliului local, la inițiativa primarului. Formularul tipizat al invitației, având ca emitent primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului ...*), elaborat la nivelul fiecărei primării, potrivit cerințelor la nivel local, asigură, în mod obligatoriu, informația cu privire la data și intervalul orar în care se poate prezenta persoana invitată sau, după caz, reprezentantul persoanei juridice, purtând semnătura secretarului, precum și pe cea a persoanei din aparatul de specialitate al primarului la care trebuie să se prezinte persoana invitată. Notă
  *) În locul punctelor se înscrie denumirea localității.
   +  Articolul 8(1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București de către persoanele cărora le revine, prin dispoziție a primarului respectiv, obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național (RAN).(2) Secretarul comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz, coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol și de transmitere a datelor către Registrul agricol național (RAN).(3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localității.(4) Semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități.(5) Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosință a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deținute în proprietate ori în folosință, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite și taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole au obligația de a comunica aceste modificări funcționarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.(6) Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din aparatul de specialitate al primarului și care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuții în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin grija conducătorului compartimentului respectiv. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea, sunt compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții în domeniul:a) administrării impozitelor și taxelor locale;b) amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții.  +  Articolul 9(1) Înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie se va face numai cu cerneală/pastă albastră.(2) Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roșie și prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală/pastă roșie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.(3) Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele rezultate din evidențele de cadastru și carte funciară, prevederile art. 8 alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.(4) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 28/2008. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.  +  Articolul 10(1) Pentru gospodăriile populației, înscrierea datelor se va face în ordinea alfabetică a străzilor și în ordinea crescătoare a numărului stradal, în registre separate pe sate, astfel încât să rămână, după apreciere, și un număr suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru înscrierea gospodăriilor ce se vor înființa în perioada 2015-2019. Dacă satele sunt formate dintr-un număr redus de gospodării, se pot înscrie într-un registru gospodăriile din două sau mai multe sate, lăsându-se între filele afectate fiecărui sat un număr suficient de file libere pentru eventualele noi gospodării ce se vor înființa până la finele anului 2019.(2) Nu se lasă file libere între gospodării pentru terenurile virane, chiar dacă sunt numerotate.(3) Gospodăriile izolate se înscriu în satul de care aparține terenul respectiv.(4) La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, registrul agricol se completează pe străzi/cartiere/zone.(5) Atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cel al persoanelor juridice, pentru identificarea adresei domiciliului fiscal și a imobilelor situate în intravilanul localităților rurale și urbane se utilizează nomenclatura stradală aprobată și actualizată conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale. În absența informațiilor privind adresa domiciliului care să cuprindă denumirile potrivit nomenclaturii stradale, astfel aprobate și actualizate, poziția respectivă se consideră ca fiind eronat completată.(6) Nomenclatura stradală se publică pe pagina de internet a localității, cu caracter permanent, prin grija primarului. (7) În cazul în care denumirile unor străzi se schimbă, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare, noile denumiri se înscriu în registrul agricol, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2).(8) În orice document care se eliberează și cuprinde date din registrul agricol este obligatorie înscrierea adresei imobilului din intravilan, atât în cazul persoanei fizice, cât și al persoanei juridice, precum și a domiciliului fiscal sau a reședinței ori a punctului de lucru, după caz, potrivit nomenclaturii stradale.  +  Articolul 11(1) În registrul agricol se deschide separat câte o partidă pentru fiecare persoană fizică și pentru fiecare persoană juridică.(2) Persoanele care declară că locuiesc și se gospodăresc singure, nefăcând parte din altă gospodărie, se consideră tot ca o gospodărie, dar alcătuită dintr-o singură persoană.(3) Se consideră membri ai gospodăriei atât cei prezenți, cât și cei care absentează din gospodărie, indiferent de perioadă, cum sunt cei care urmează studiile în altă localitate sau sunt plecați pentru orice alte situații, dar pe care gospodăria îi consideră membri ai săi, și care nu au domiciliul în altă localitate.(4) Dacă la același număr de imobil sunt două sau mai multe gospodării distincte, fiecare dintre acestea se înscrie separat în registrul agricol.(5) În cazul decesului unui membru al gospodăriei proprietar al unor bunuri care fac obiectul înscrierii în registrul agricol, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, la poziția corespunzătoare acestuia, prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului București, după caz, se înscriu numărul de înregistrare a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorităților administrației publice locale respective, precum și numărul de înregistrare la notarul public care ține opisul de evidență a acestora. În cazul decesului unui membru al gospodăriei care nu are înscrise în registrul agricol bunuri ce fac obiectul moștenirii, se face mențiunea „fără bunuri imobile“. Aceste date se complinesc cu cele prevăzute la art. 117^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 46 din prezentele norme tehnice.(6) Mențiunea decesului unui membru al gospodăriei în registrul agricol se face prin tăierea numelui și a prenumelui acestuia cu o linie orizontală, astfel încât să rămână lizibilă identitatea sa, înscriindu-se data decesului și numărul actului de deces.  +  Articolul 12La defalcarea unei gospodării, la vechea poziție se menține gospodăria care își păstrează vechiul număr, corectându-se rubricile în mod corespunzător, iar pentru gospodăria care s-a înființat se va deschide o nouă partidă, menționându-se la vechea poziție numărul la care i s-a deschis noua partidă.  +  Articolul 13(1) Dacă două sau mai multe gospodării se unesc în una singură, toate partidele corespunzătoare se închid cu mențiunea „unificat cu gospodăria de la numărul ..... și deschis partida la numărul ........ “.(2) La efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se au în vedere elementele definitorii ale gospodăriei prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. e) și la art. 11.  +  Articolul 14(1) În cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei își schimbă domiciliul dintr-un sat în altul, respectiv dintr-o localitate componentă a orașului sau a municipiului în alta, dar în limitele aceleiași comune, aceluiași oraș ori municipiu, se va face transferarea datelor gospodăriei la satul sau la localitatea componentă, închizându-se vechea partidă cu mențiunea „transferat datele în ........... “.(2) În cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei își schimbă domiciliul în altă localitate, se va închide partida, înscriindu-se data și noua adresă, și, după caz, se va trece în volumul registrului agricol tipul 2.(3) În cazul în care se înlocuiește capul gospodăriei cu un alt membru din cadrul gospodăriei, ca urmare a decesului, a schimbării domiciliului sau a oricărei altei situații, nu se deschide altă partidă, ci se operează modificările respective.  +  Articolul 15Pentru identificarea gospodăriilor înscrise în registrul agricol se întocmesc repertoriul general și repertoriul de volum. Conținutul acestor repertorii este definit la art. 2 alin. (8) lit. q), respectiv lit. r).  +  Articolul 16(1) Perioadele în care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt cele prevăzute la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea „report din oficiu“ la rubrica „semnătura declarantului“.(3) Modelul declarației privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.(4) Modelul notei de constatare întocmite de către persoanele responsabile cu completarea și ținerea la zi a registrului agricol cu prilejul verificărilor privind situația reală este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme tehnice.“
   +  Titlul II Completarea registrului agricol  +  Capitolul I Modul de completare a părții I „Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială și entități cu personalitate juridică“ din registrul agricol  +  Articolul 17Pe coperta I a registrului agricol se aplică o etichetă cu datele de identificare a localității, pe tipurile prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel:ROMÂNIAJUDEȚUL ..................... ^1) .........................^2) .......................^3)CODUL SIRUTA |_|_|_|_|_|_|^4) TIPUL ...................... ^5) VOLUMUL ............. ^6) Notă
  ^1) Se înscrie denumirea județului; în cazul sectoarelor municipiului București nu se înscrie județul.
  ^2) Se înscrie denumirea localității.
  ^3) Se înscrie denumirea satului sau a localității componente.
  ^4) Se înscrie codul SIRUTA de nivel 3 al localității format din 5 sau 6 cifre, așa cum este prevăzut la art. 2 alin. (8) lit. d).
  ^5) Se înscrie: 1, 2, 3 sau 4, după caz.
  ^6) Se înscrie numărul volumului.
   +  Articolul 18(1) La fiecare partidă se completează datele de identificare, potrivit alin. (2)-(8).(2) „Poziția numărul“ reprezintă numărul de ordine al persoanei fizice sau al persoanei juridice în volumul respectiv al registrului agricol. La fiecare volum numerotarea pozițiilor începe cu 001, prin imprimare; pentru cetățenii români cu domiciliul în altă țară se vor înscrie numele, inițiala tatălui, prenumele, adresa domiciliului, țara de domiciliu. În continuarea casetei care cuprinde „Poziția numărul“ se asigură corespondența atât cu registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) din prezentele norme tehnice.(3) Caseta „Gospodărie/Exploatație agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială“ se completează astfel:a) pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă: numele și prenumele, codul de identificare fiscală, strada și numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;b) „Codul exploatației“ nu se completează în această etapă;c) „Nr. unic de identificare ID: RO ...“ - se înscrie numărul emis de APIA, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor. Acest număr, format din 9 cifre, este generat o singură dată, atunci când un fermier depune cererea unică de plată la centrul județean/local al APIA. Particula RO este urmată de 9 cifre.(4) În caseta „Cod de identificare fiscală (CÎF, CUÎ, CNP, NIF)“ se înscrie codul de identificare fiscală, potrivit art. 2 alin. (8) lit. c).(5) În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, persoanele fizice autorizate - PFA, întreprinderile individuale - ÎI și întreprinderile familiale - ÎF nu au personalitate juridică, iar atestarea lor se face prin certificatul de înregistrare care conține codul unic de înregistrare, document pe care au obligația să îl prezinte la înscrierea datelor în registrul agricol.(6) Pentru înscrierea în registrul agricol, persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale declară denumirea formei de organizare și codul unic de înregistrare, precum și numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal și adresa domiciliului său.(7) Reprezentantul întreprinderii familiale, conform acordului de constituire, declară denumirea formei de organizare și codul unic de înregistrare al întreprinderii familiale, precum și datele lui personale: numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal și domiciliul.(8) Pentru înscrierea în registrul agricol a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor care au atribuite coduri unice de înregistrare, acestea trebuie să prezinte codurile de înregistrare fiscală atribuite de organul fiscal.(9) Pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localități se înscriu numele, inițiala tatălui și prenumele, precum și elementele de identificare a adresei domiciliului. În cazul în care dețin și construcții ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, se completează și adresa unde se află aceste construcții. De exemplu:
  Domiciliul stabil^1): VASILE F. Vasile-Ion
  Județul: BRĂILA
  Localitatea: LACU SĂRAT, Str. Codrului nr. 3, bl. OD3, sc. A, et. 3, ap. 23 COD SIRUTA |_|4|2|7|2|6|
  Notă
  ^1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul în alte localități.
   +  Articolul 19Atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cel al persoanelor juridice, adresa domiciliului fiscal, cea a clădirilor, precum și cea a terenurilor din intravilanul localităților cuprind, după caz: județul, localitatea, strada, blocul, numărul, scara, etajul, apartamentul, potrivit nomenclaturii stradale.  +  Articolul 20Caseta „Entități cu personalitate juridică“ se completează astfel:a) denumirea entității, județul, localitatea, codul SIRUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;b) datele de identificare a reprezentantului legal al entității cu personalitate juridică care are teren în proprietate, respectiv: numele și prenumele, localitatea, codul SIRUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;c) „Denumirea subunității“ cuprinde denumirea acesteia, precum și adresa sediului său;d) „Codul exploatației“ - nu se completează;e) „Nr. unic de identificare ID: RO... “ - se procedează conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. c);f) „Cod de identificare fiscală (CÎF, CUÎ, CNP, NIF)“ - se procedează conform prevederilor art. 18 alin. (4).  +  Articolul 21(1) Pentru ocoalele silvice de stat, la „Denumire entitate“ se înscrie: „Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Ocolul Silvic ...“, completându-se denumirea ocolului silvic, iar restul informațiilor se completează potrivit art. 20.(2) Datele ce privesc ocoalele silvice de stat/private se înscriu pe baza comunicării scrise efectuate pe răspunderea șefului ocolului silvic respectiv, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru falsul în declarații.
   +  Capitolul II Modul de completare a cap. I: „Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică“ din registrul agricol  +  Articolul 22(1) Pentru persoanele fizice cu domiciliul în altă localitate se înscriu date numai pentru proprietar, pe rândul 01.(2) Se completează cu date privind membrii gospodăriei numai pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă, după cum urmează:a) în coloana 1 „Numele și prenumele membrilor gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică“ se înscriu, cu litere mari de tipar, numele, inițiala prenumelui tatălui și, cu prima literă mare de tipar, prenumele capului gospodăriei, indiferent dacă este de sex masculin sau de sex feminin;b) în continuare se înscriu membrii gospodăriei în următoarea ordine: soț/soție, fiu/fiică, alte rude (mamă/tată, nepot/nepoată, soră/frate etc.), persoane neînrudite (ginere/noră, socru/soacră etc.);c) în coloana 3 se înscrie codul numeric personal de pe actul de identitate, care cuprinde 13 caractere numerice;d) în coloana 4 se înscrie denumirea legăturii de rudenie sau afinitate cu capul gospodăriei: soț/soție, fiu/fiică, ginere/noră etc.;e) în coloana 5 „Cod^2)“ se înscrie codul corespunzător legăturii de rudenie față de capul gospodăriei: „2“ pentru soț/soție, „3“ pentru fiu/fiică, „4“ pentru alte rude, respectiv mamă/tată, nepot/nepoată, soră/frate etc., „5“ pentru persoane neînrudite (afini și alte persoane neînrudite cu capul gospodăriei);f) în coloanele 6 și 7 „Mențiuni“, în cazul în care fiecare membru al gospodăriei deține teren în proprietate pe raza localității de domiciliu, se înscriu suprafața și categoria de folosință ale terenului, potrivit categoriilor de teren menționate în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 - de exemplu: 1,5000 ha arabil, 2,3500 ha pășuni, 0,3000 ha livezi etc., respectiv în coloana 6 se înscrie suprafața, iar în coloana 7 se înscrie categoria de folosință. Din însumarea acestor date rezultă suprafețele înscrise în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015, coloana „Localitatea de domiciliu/sediu“.(3) Dacă o gospodărie are mai mulți membri decât rândurile prevăzute în registrul agricol, se va folosi o alonjă, numerotând în continuare.  +  Capitolul III Modul de completare a cap. II: a) „Terenuri aflate în proprietate“ din registrul agricol  +  Articolul 23(1) Capitolul „Terenuri aflate în proprietate“ se completează pentru toate categoriile de proprietari. Se înregistrează suprafețele în proprietate pe destinații și pe categorii de folosință, iar în cadrul acestora, pe total și defalcate în funcție de localitatea în care sunt situate: în localitatea de domiciliu/sediu și în alte localități, inclusiv cele cu care s-au înscris în asociații cu personalitate juridică, cum ar fi: societăți comerciale și societăți agricole.(2) Pentru încadrarea terenurilor în categoriile de folosință adecvate se ține seama și de Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pe rândul „Teren arabil (inclusiv sere și solarii)“ - cod rând 01 - se înscriu terenul care se ară în fiecare an sau la intervale mai mari, în scopul cultivării plantelor anuale ori perene, inclusiv terenurile rămase necultivate din cauza inundațiilor, colmatărilor, altor calamități cu caracter temporar și din alte cauze care nu depind de deținător. De asemenea, din această categorie fac parte și terenurile ocupate de sere, solare, răsadnițe, căpșunerii, spații protejate pentru producerea ciupercilor.(4) Pe rândul „Pășuni naturale“ - cod rând 02 - se înscriu terenurile acoperite cu vegetație ierboasă răsărită pe cale naturală și/sau regenerată prin însămânțare ori supraînsămânțare și destinate pășunatului animalelor.(5) Pe rândul „Fânețe naturale“ - cod rând 03 - se înscriu terenurile cu vegetație ierboasă răsărită pe cale naturală și/sau regenerată prin însămânțare ori supraînsămânțare, care este destinată recoltării sub formă de fân.(6) În evidența persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, se înscriu numai pășunile și fânețele aflate în proprietatea acesteia. Nu se înscriu suprafețele folosite în comun ori arendate din izlazul comunal sau din fondul silvic.(7) Pe rândul „Vii, pepiniere viticole și hameiști“ - cod rând 04 - se înscriu plantațiile viticole pe rod și tinere, plantațiile portaltoi, școlile de viță, pepinierele viticole, terenul în pregătire pentru plantații viticole, terenurile cu vii abandonate, hameiștile pe rod și tinere, terenul în pregătire pentru plantații de hamei. Suprafețele ocupate cu vii pe rod în declin, părăginite, se vor cuprinde la această categorie până în momentul când se vor defrișa. De asemenea, la această categorie se include și terenul care a fost defrișat și care, în momentul înregistrării, se găsește în pregătire pentru replantare.(8) Pe rândul „Vii pe rod“ - cod rând 05 - se înscriu plantațiile viticole pe rod.(9) Pe rândul „Hameiști (total)“ - cod rând 06 - se înscriu hameiștile pe rod și tinere.(10) Pe rândul „Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi“ - cod rând 07 - se înscriu suprafețele ocupate cu plantații pomicole pe rod și tinere, pepiniere pomicole, plantațiile pomicole în declin, suprafețele defrișate și terenul în pregătire pentru plantații pomicole, suprafețele cultivate cu arbuști fructiferi pe rod și tineri, plantațiile de duzi în masiv și alte plantații pomicole aflate în teren agricol. Pepinierele pomicole sunt terenurile destinate producerii de material săditor pomicol, iar în categoria arbuștilor fructiferi intră: coacăzi, zmeuri, muri, agriși etc. Sunt considerate livezi terenurile ocupate cu pomi fructiferi, în câmp sau în jurul casei, care au cel puțin 25 de pomi fructiferi plantați la distanțele prevăzute de legislația în vigoare.(11) Pe rândul „Livezi pe rod“ - cod rând 08 - se înscriu numai suprafețele ocupate cu livezi pe rod.(12) Pe rândul „Grădini familiale“ - cod rând 09 - se înscrie suprafața de teren destinată grădinii familiale, așa cum este aceasta definită la art. 2 alin. (8) lit. i). Această suprafață este separată de restul suprafețelor agricole - grădina din jurul casei.(13) Rândul „Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)“ - cod rând 10 - reprezintă suma suprafețelor terenurilor arabile, pășunilor naturale, fânețelor naturale, viilor, pepinierelor viticole și hameiștilor, livezilor de pomi, pepinierelor pomicole și arbuștilor fructiferi și grădinii familiale.(14) Rândul „Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră“ - cod rând 11 - reprezintă suprafața terenurilor împădurite, a celor în curs de împădurire, a perdelelor de protecție, a pepinierelor silvice, inclusiv răchităriile.(15) Rândul „Păduri“ - cod rând 12 - reprezintă terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație.(16) Rândul „Drumuri și căi ferate“ - cod rând 13 - reprezintă suprafața de teren ocupată de drumuri și de căile ferate.(17) Rândul „Construcții“ - cod rând 14 - reprezintă suprafețele de teren acoperite de clădiri de locuit și/sau construcții gospodărești și curți. Se înscriu suprafața construită la sol a clădirii, respectiv a construcției gospodărești, potrivit situației reale, și nu o suprafață standard, suprafețele curților aferente, precum și alte suprafețe de teren care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosință prevăzute. Prin construcție gospodărească se înțelege orice structură care are elementele constitutive ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș, indiferent de materialele din care sunt construite acestea.(18) Din categoria construcțiilor gospodărești, potrivit prezentelor norme tehnice, fac parte:a) pătulele, hambarele pentru cereale, șurele, fânăriile, remizele, șoproanele și altele asemenea;b) construcțiile-anexe situate în afara clădirii de locuit, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivnițele, grajdurile, magaziile, garajele și altele asemenea.(19) Pe rândul „Terenuri degradate și neproductive“ - cod rând 15 - se înscrie suprafața ocupată de: nisipuri zburătoare, bolovănișuri, stâncării, pietrișuri, râpe, ravene, torenți, sărături cu crustă, mocirle și smârcuri, gropi împrumut, deponii, halde, grohotișuri, mlaștini etc.(20) Pe rândul „Ape și bălți“ - cod rând 16 - se înscrie suprafața ocupată de stufărișuri, iazuri, heleșteie și alte amenajări piscicole, ape curgătoare, lacuri și bălți permanente, lacuri de acumulare, canale.(21) Rândul „Teren neagricol total - cod (11 + 13 + 14 + 15 + 16)“ - cod rând 17 - reprezintă suma suprafețelor de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, drumuri și căi ferate, construcții, terenuri degradate și neproductive, ape și bălți.(22) Rândul „Suprafața totală - cod (10 + 17)“ - cod rând 18 - reprezintă suma terenului agricol și a terenului neagricol.  +  Capitolul IV Modul de completare a cap. II: b) „Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate“ din registrul agricol  +  Articolul 24(1) Identificarea pe parcele/tarlale/sole a terenurilor aflate în proprietatea atât a persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice se face după cum urmează:a) în coloana A se înscrie denumirea parcelei/tarlalei/solei;b) în coloana B numerotarea rândurilor începe cu 01 și se continuă adăugând toate parcelele. În situația depășirii numărului de linii disponibile în tabel se folosește o alonjă, numerotând în continuare;c) în coloanele 1 și 2 se înscrie suprafața atât în hectare, cât și în ari, defalcată pe intravilan și pe extravilan;d) în coloana 3 se înscrie numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici;e) în coloana 4 se înscriu numărul cadastral/topografic și numărul de carte funciară, în situația în care acestea au fost alocate, sau seria și numărul titlului de proprietate, în cazul în care terenul este deținut în baza unui titlu de proprietate. În situația în care titlul de proprietate nu a fost înscris în cartea funciară, dar a fost întocmită documentația cadastrală pentru atribuirea numărului cadastral, vor fi înscrise în registrul agricol datele tehnice cuprinse în planul de amplasament și de delimitare;f) în coloana 5 se înscrie categoria de folosință conform cap. II a) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015;g) în coloana 6 se înscrie numărul blocului fizic care este format din 1-4 cifre și se trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, gestionat de APIA;h) în coloana 7 se înscriu, pentru o mai bună urmărire a circulației terenurilor agricole, datele prevăzute la alin. (2);i) în coloana 8 se înscriu numele și prenumele membrului gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică, așa cum au fost ele înscrise în cap. I: „Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică“, coloana 1.(2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. h) sunt următoarele:a) modalitatea de înstrăinare a terenurilor din proprietate, respectiv: arendă, donație, administrare, concesiune etc.;b) înstrăinări/dobândiri de terenuri prin: succesiune, vânzări/cumpărări, schimb, donații etc.;c) pentru situațiile privind terenurile date în arendă sau în concesiune se înscriu date în cap. XVa: „Înregistrări privind contractele de arendare“, respectiv XVb: „Înregistrări privind contractele de concesiune“;d) pentru celelalte situații, prevăzute la lit. a) și b), se înscriu: tipul, numărul și data actului de înstrăinare/dobândire, emitentul actului, în care să fie menționate atât numele și prenumele persoanei/persoanelor, cât și denumirea parcelei/parcelelor.(3) La intravilan se înscriu: sola, parcela și vecinătățile, suprafața ocupată de grădini familiale și de curți-construcții (CC).(4) În cazul în care dimensiunile registrului agricol și ale tabelelor centralizatoare s-au stabilit astfel încât spațiul destinat rubricii „Adresa/Mențiuni“ nu este suficient pentru înscrierea datelor prevăzute în prezentele norme tehnice, se folosesc alonje, file libere atașate pentru înscrierea datelor.  +  Capitolul V Modul de completare a cap. III: „Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 25(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători, potrivit prezentului articol.(2) Rândul „Suprafața agricolă în proprietate = capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14“ - cod rând 01 - cuprinde suprafețele terenurilor aflate în proprietatea persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, suma acestor suprafețe fiind egală cu suprafața înscrisă la cap. II a) coloana A rândul 10 „Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)“.(3) Rândul „Suprafața agricolă primită (cod 03 +...+ 08)“ - cod rând 02 - reprezintă suma suprafețelor primite sub diferite forme - în arendă, în parte, cu titlu gratuit, în concesiune, în asociere, sub alte forme -, respectiv suma suprafețelor înscrise la:a) rândul „Suprafața agricolă primită în arendă“ - cod rând 03 - cuprinde suprafețele de teren luate în exploatare în schimbul unei arende în bani sau în natură, potrivit legii;b) rândul „Suprafața agricolă primită în parte“ - cod rând 04 - cuprinde suprafețele terenurilor luate în exploatare în schimbul unei cote-părți din producția obținută;c) rândul „Suprafața agricolă primită cu titlu gratuit“ - cod rând 05 - cuprinde suprafețele terenurilor primite cu titlu gratuit;d) rândul „Suprafața agricolă primită în concesiune“ - cod rând 06 - cuprinde suprafața terenului luat în exploatare printr-un contract de concesiune;e) rândul „Suprafața agricolă primită în asociere“ - cod rând 07 - se completează numai pentru entitățile cu personalitate juridică și cuprinde suprafețele terenurilor cu care s-au înscris membrii acestora în asociații;f) rândul „Suprafața agricolă primită sub alte forme“ - cod rând 08 - cuprinde suprafața terenului primit sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple și fără a se limita la acestea: suprafața terenului dat temporar în administrare/folosință, suprafețele ce fac obiectul unor convenții, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii.(4) Rândul „Suprafața agricolă dată (cod 10 +...+ 15)“ - cod rând 09 - reprezintă suma suprafețelor date sub diferite forme, respectiv suma suprafețelor înscrise la:a) rândul „Suprafața agricolă dată în arendă“ - cod rând 10 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor în schimbul unei plăți în bani sau în natură;b) rândul „Suprafața agricolă dată în parte“ - cod rând 11 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor, acesta primind o cotă-parte din producția obținută. Cantitatea primită variază în funcție de producția obținută în anul agricol respectiv;c) rândul „Suprafața agricolă dată cu titlu gratuit“ - cod rând 12 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor, cu titlu gratuit;d) rândul „Suprafața agricolă dată în concesiune“ - cod rând 13 - cuprinde suprafețele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte entități cu personalitate juridică în vederea utilizării;e) rândul „Suprafața agricolă dată în asociere“ - cod rând 14 - cuprinde suprafețele terenurilor cu care proprietarul s-a înscris într-o societate/asociație agricolă cu personalitate juridică, neînregistrându-se suprafețele cuprinse la asociațiile familiale;f) rândul „Suprafața agricolă dată sub alte forme“ - cod rând 15 - cuprinde suprafețele terenurilor date sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple și fără a se limita la acestea: suprafața terenului dat temporar în administrare/folosință, suprafețele ce fac obiectul unor convenții, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii;g) rândul „din rândul 09 - la unitățile cu personalitate juridică“ - cod rând 16 - se va citi „din rândul 09 - la entitățile cu personalitate juridică“ și cuprinde suprafețele terenurilor date, de la cod rând 09, spre utilizare entităților cu personalitate juridică. Nu se înregistrează suprafețele cuprinse la asociațiile familiale.(5) Rândul „Suprafața agricolă utilizată cod (01 + 02-09)“ - cod rând 17 - cuprinde suprafețele terenurilor agricole efectiv utilizate, suprafața înscrisă fiind egală cu suma suprafețelor de la cod rând 01 și 02 minus suprafața de la cod rând 09.(6) Suprafețele din pajiștile permanente aparținând unităților administrativ-teritoriale sau Agenției Domeniilor Statului date în arendă/concesiune etc., conform celor prevăzute la art. 6, 6^1, 7 și 7^1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 619/2015, se înscriu, după caz, atât în partida formei asociative, cât și în partida fermierului care face dovada legală a utilizării suprafeței respective. Aceste suprafețe se înscriu corespunzător în rubricile prevăzute la alin. (3) lit. a) și d), precum și la alin. (4) lit. a) și d).  +  Capitolul VI Modul de completare a cap. IV: a) „Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp“ din registrul agricol  +  Articolul 26(1) Suprafața arabilă situată pe raza localității se completează pentru toate categoriile de deținători și se exprimă conform prevederilor art. 2 alin. (6) și (7), ținându-se seamă și de următoarele:a) se înscriu date privind suprafețele situate pe raza localității, cultivate direct de persoanele fizice sau de persoanele juridice, cu principalele culturi nominalizate, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, concesiune, cote-părți etc.;b) pe rândul „Salată“ - cod rând 69 se va citi „Salată verde“;c) pe rândul „Plante pentru producerea de semințe și seminceri, loturi semincere pentru comercializare - total cod (106 + 123 + 127 + 131 + 132 + 135 + 142 + 145 + 150 + 165)“ - cod rând 105 - se înscriu numai suprafețele loturilor semincere cultivate în scopul producerii de semințe și seminceri, fără a se înscrie parcelele reținute din culturile existente în vederea obținerii de sămânță.(2) Se înscriu și date privind alți indicatori referitori la modul de utilizare a suprafeței arabile, așa cum sunt aceștia nominalizați în coloana A:a) pe rândul „Suprafața construită a serelor“ - cod rând 172 - se înregistrează suprafața construită a serei, cu condiția ca sera să fie utilizată pentru cultivarea legumelor, florilor și altor culturi, și nu în alte scopuri, înscrierea datelor efectuându-se conform art. 2 alin. (6);b) pe rândul „Suprafața construită a solariilor“ - cod rând 173 - se înregistrează conform art. 2 alin. (6) suprafața construită a adăposturilor acoperite cu material plastic fără instalații de climatizare, indiferent de amplasamentul acestora, în câmp sau în grădinile familiale, în cazul cărora producția obținută este destinată în principal comercializării;c) pe rândul „Pajiști temporare artificiale (însămânțate pe teren arabil pentru mai puțin de 5 ani)“ - cod rând 174 - se înscriu suprafețe de teren, de regulă arabile, care se însămânțează cu specii furajere perene (graminee, leguminoase etc.), în amestec sau singure, cu o utilizare de până la 5 ani;d) rândul „Câmpuri experimentale“ - cod rând 175 - reprezintă suprafețele destinate efectuării de experiențe și diverse testări de către institute de cercetare și stațiuni experimentale sau de către alte unități. Aceste suprafețe sunt înregistrate și se cuprind în totaluri, la culturile de bază. În acest rând este evidențiată în mod distinct mărimea suprafețelor utilizate pentru diverse experimente. Nu se cuprind în această categorie terenurile utilizate pentru loturi semincere și loturi demonstrative. Suprafețele ocupate de aceste culturi, precum și producțiile aferente se înregistrează la culturile respective;e) rândul „Alte culturi în teren arabil“ - cod rând 176 - reprezintă suprafețele cultivate în arabil cu alte culturi decât cele ce se regăsesc la codurile 001-171;f) pe rândul „Teren necultivat“ - cod rând 178 - se înregistrează suprafețele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la 2 ani, cunoscute sub denumirea de pârloage;g) rândul „Ogoare“ - cod rând 180 - reprezintă suprafețele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent și nu au fost însămânțate, în scopul refacerii solului.(3) În suprafața arabilă cultivată nu se cuprind terenurile situate pe marginea străzilor/ulițelor, care sunt cultivate cu cartofi, legume, plante de nutreț etc.  +  Capitolul VII Modul de completare a cap. IV: a1) „Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 27Pentru înregistrarea suprafețelor arabile ce fac obiectul acestui capitol se respectă prevederile art. 26 alin. (1) lit. a):a) pe rândul „Culturi succesive în câmp cod (02 +... + 09)“ - cod rând 01 - se înregistrează date cu privire la suprafețele ocupate de culturile care se însămânțează după o cultură principală care ocupă terenul o perioadă mai îndelungată; de obicei aceste culturi, legumicole ori furajere, au ciclul de vegetație scurt; dacă aceeași cultură se însămânțează după două sau mai multe culturi principale, se vor însuma toate suprafețele ocupate de această cultură. Nu se includ suprafețele ocupate de culturile succesive din sere și din grădinile familiale;b) pe rândul „Culturi intercalate - total cod (11 + 12 + 16 +... + 22)“ - cod rând 10 - se înscriu date privitoare la culturile însămânțate pe/între rândurile de culturi în ogor propriu (culturi principale), suprafața lor estimându-se a fi 1/3 din suprafața totală a culturii principale;c) pe rândul „Culturi modificate genetic cod (24 + 25)“ - cod rând 23 - se înregistrează, pentru evidențiere distinctă, suprafața ocupată de culturi modificate genetic - CMG, așa cum sunt definite în art. 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului: „«Organism» înseamnă orice entitate biologică capabilă de reproducere sau de transfer de material genetic; «organism modificat genetic» înseamnă orice organism, cu excepția ființelor umane, în care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin împerechere și/sau recombinare naturală.“  +  Capitolul VIII Modul de completare a cap. IV: b1) „Suprafața cultivată în sere pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 28Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafețele se înscriu în mp.  +  Capitolul IX Modul de completare a cap. IV: b2) „Suprafața cultivată în solarii și alte spații protejate^1 pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 29Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafețele se înscriu în mp.  +  Capitolul X Modul de completare a cap. IV: c) „Suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 30Se înscriu suprafețele situate pe raza localității, exprimate în mp, cultivate direct de gospodării în grădinile familiale, respectând prevederile art. 26 alin. (1) lit. a).  +  Capitolul XI Modul de completare a cap. V: a) „Numărul pomilor răzleți pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 31(1) Se înscrie numărul pomilor fructiferi răzleți, pe rod și tineri, de pe raza localității, inclusiv cei din grădinile familiale.(2) În numărul pomilor pe rod și tineri nu se cuprind pomii fructiferi de pe aliniamentele străzilor/ulițelor, drumurilor și căilor ferate.  +  Capitolul XII Modul de completare a cap. V: b) „Suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 32(1) Se completează suprafața și numărul pomilor pentru toate categoriile de deținători.(2) Pe rândul „Pomi fructiferi - total cod (02 + 08 + 13 +... + 22 + 25 + 26)“ - cod rând 01 - se înscrie suprafața plantațiilor, în hectare și în ari, și numărul total al pomilor fructiferi din plantații deținuți de persoane fizice/persoane juridice pe raza localității.(3) Suprafața plantațiilor și numărul pomilor fructiferi pentru cod rând 01 se defalcă pe principalele specii de pomi, cod rând 02-22, unele specii defalcându-se pe soiuri.(4) Pe rândul „Livezi tinere“ - cod rând 25 - se înscriu suprafețele plantațiilor care nu au intrat pe rod și numărul total al pomilor, indiferent de specie, aflați în aceste plantații.(5) Rândul „Livezi în declin“ - cod rând 26 - reprezintă suprafața plantațiilor îmbătrânite care au depășit durata normată de producție și care mai produc sporadic cantități mici de fructe, urmând să fie defrișate. Se înregistrează suprafețele plantațiilor respective și numărul pomilor pe rod rămași.  +  Capitolul XIII Modul de completare a cap. V: c) „Alte plantații pomicole aflate în teren agricol, pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 33Se completează suprafața ocupată cu arbuști fructiferi pe rod, tineri, plantațiile de duzi în masiv și alte plantații pomicole aflate în teren agricol, inclusiv pomi de Crăciun, pentru toate categoriile de deținători de pe raza localității.  +  Capitolul XIV Modul de completare a cap. V: d) „Vii, pepiniere viticole și hameiști situate pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 34Se completează suprafața ocupată cu vii pe rod - vii altoite pentru struguri de vin, vii altoite pentru struguri de masă, vii hibrizi interspecifici, vii hibrizi producători direcți -, vii altoite neintrate pe rod, pepiniere viticole, plantații portaltoi, teren în pregătire pentru plantații viticole, terenuri cu vii abandonate, hameiști pe rod, hameiști tinere neintrate pe rod, teren în pregătire pentru plantații de hamei, pentru toate categoriile de deținători de pe raza localității.  +  Capitolul XV Modul de completare a cap. VI: „Suprafețele efectiv irigate^1 în câmp, situate pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 35(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători.(2) Se înscriu date cu privire la suprafețele irigate efectiv, situate pe raza localității, cultivate de persoane fizice/persoane juridice, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: în proprietate, arendă, concesiune, cote-părți etc.(3) Se înscriu suprafețele cultivate și irigate, nominalizate la principalele culturi sau grupe de culturi, cod rând 02-19, ceea ce reprezintă suprafața arabilă totală irigată, cod rând 01, precum și categoriile de folosință reprezentate de pășuni naturale și fânețe naturale, vii și pepiniere viticole, hameiști, plantații și pepiniere pomicole și arbuști fructiferi, cod rând 20-25, care însumate reprezintă totalul terenului agricol irigat efectiv - cod rând 26.  +  Capitolul XVI Modul de completare a cap. VII: „Animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii - Situația la începutul semestrului“ din registrul agricol  +  Articolul 36(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători, indiferent de titlul în baza căruia dețin animalele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.(2) Se înscriu date cu privire la efectivele de animale, pe total specie și pe principalele grupe de vârstă și de sex, existente pe raza localității.(3) În localitățile de unde în mod obișnuit pleacă animalele la iernat în alte localități, în sălașuri la munte sau în bălți se înscriu, pe baza declarației capului gospodăriei ori a unui membru major al acesteia, și animalele respective. În cazul în care un animal aparține mai multor proprietari, acesta se înscrie la gospodăria unde se găsește animalul în momentul înregistrării/declarării.(4) Înregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol deschis pentru localitatea unde proprietarul deține vatra de stupină permanentă. Proprietarul stupilor are obligația de a depune și înregistra la primărie o declarație cu privire la perioada în care se desfășoară stupăritul pastoral.(5) Înregistrarea datelor pentru speciile de pește se face la terminarea campaniei de primăvară (martie-aprilie) pentru semestrul I și la terminarea campaniei de toamnă (noiembrie- decembrie) pentru semestrul II.(6) Completarea acestui capitol se face astfel:a) rândul „Bovine - total cod (02 + 08 + 13 + 26)“ - cod rând 01 - cuprinde toate animalele din speciile taurine și bubaline, indiferent de sex, vârstă sau destinația economică;b) rândul „Ovine - total cod (31 +...+ 35)“ - cod rând 30 - reprezintă totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinația economică și de locul unde se află;c) pe rândul „Caprine - total cod (37 +...+ 40)“ - cod rând 36 - se înscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinația economică și de locul unde se află;d) pe rândul „Capre“ - cod rând 37 - se înscrie totalitatea femelelor care au fătat cel puțin o dată, indiferent de vârstă;e) pe rândul „Țapi“ - cod rând 38 - se înscrie numărul de masculi din turmă;f) pe rândul „Porcine - total cod (42 + 43 + 45 + 49)“ - cod rând 41 - se înscriu toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, de vârstă și de destinația economică;g) rândul „Cabaline - total“ - cod rând 56 - reprezintă totalitatea cabalinelor de muncă, de reproducție, atât armăsari, cât și iepe, de sport, de agrement etc.;h) rândul „Măgari“ - cod rând 59 - reprezintă totalitatea animalelor din specia măgar, indiferent de vârstă, sex și destinația economică;i) rândul „Catâri“ - cod rând 60 - reprezintă totalitatea animalelor rezultate prin încrucișarea dintre iapă și măgar (catâr) ori dintre măgăriță și armăsar (bardou), indiferent de vârstă, sex și destinația economică;j) pe rândul „Iepuri total din care:“ - cod rând 61 - se înregistrează numărul total al iepurilor din rasele de carne, de blană, de păr etc.; se evidențiază separat iepurii femele pentru reproducție - cod rând 62;k) pe rândul „Animale de blană - total, cod (64 +...+ 67)“ - cod rând 63 - se înregistrează animalele crescute cu această destinație, indiferent de categoria de deținători;l) pe rândul „Păsări - total, cod (69 +...+ 74)“ - cod rând 68 - se cuprinde efectivul total de păsări adulte și tinere, masculi și femele, din toate speciile; din acest cod se evidențiază „Total păsări adulte ouătoare“ - cod rând 75, din care se evidențiază „Găini ouătoare“ - cod rând 76;m) pe cod rând 77 se înscriu „Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol“;n) pe rândul „Familii albine1“ - cod rând 78 - se cuprinde numărul total al familiilor de albine; în cazul în care stupii au mai multe familii se înscrie numărul total al familiilor existente în stupii respectivi;o) în cuprinsul formularelor registrului agricol pentru perioada 2015-2019 sintagma „Familii albine1“ se citește „Familii albine“;p) pentru rândurile 82, 88, 94, 100, 106, 112 și 118, unde se evidențiază puietul alevin, datele se înscriu în milioane bucăți;q) rândurile „Ciprinide - total cod (81 +...+ 85)“, „Salmonide - total cod (87 +...+ 91)“, „Sturioni - total cod (93 +...+ 97)“, „Esocide - total cod (99 +...+ 103)“, „Percide - total cod (105 +...+ 109)“, „Siluride - total cod (111 +...+ 115)“, „Alți pești - total cod (117 +...+ 121)“ se vor citi respectiv: „Ciprinide - total cod (81 + 83 + 84 + 85)“, „Salmonide - total cod (87 + 89 + 90 + 91)“, „Sturioni - total cod (93 + 95 + 96 + 97)“, „Esocide - total cod (99 + 101 + 102 + 103)“, „Percide - total cod (105 + 107 + 108 + 109)“, „Siluride - total cod (111 + 113 + 114 + 115)“, „Alți pești - total cod (117 + 119 + 120 + 121)“.  +  Capitolul XVII Modul de completare a cap. VIII: „Evoluția efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate“ din registrul agricol  +  Articolul 37(1) Se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate și/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localității și pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localități, care dețin animale pe raza localității: perioada de completare este 5-20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.(2) Datele înscrise se referă la modificările intervenite în efectivele de animale, cum sunt produșii vii obținuți, cumpărări, vânzări, tăieri, animale moarte etc.(3) Datele privind evoluția animalelor se înscriu separat pentru fiecare semestru.(4) Efectivele de animale din speciile prevăzute se calculează și se înscriu la sfârșitul fiecărui semestru respectând corelația: efectivele pentru o specie sau categorie de animale de la sfârșitul semestrului I reprezintă efectivele aceleiași specii/categorii existente la începutul semestrului II. Efectivele de la sfârșitul semestrului II al anului în curs vor fi și efectivele existente la începutul semestrului I al anului următor.(5) În situația în care în unele gospodării nu sunt mișcări în cursul semestrului, efectivul de la sfârșitul semestrului va fi identic cu cel de la începutul semestrului.(6) Pentru fermele piscicole se procedează conform art. 36 alin. (5).(7) În legătură cu conținutul indicatorilor privind evoluția efectivelor de animale se fac următoarele precizări:a) la cod rând 02, 19, 28, 37, 46, 64 se înscrie numărul produșilor obținuți prin fătare, respectiv alte forme de înmulțire - cod rând 55 și 73, în cursul fiecărui semestru. Se înscriu atât produșii obținuți de la femelele/familiile de albine existente în gospodărie la începutul semestrului, cât și cei obținuți de la femelele/familiile de albine cumpărate ulterior;b) la cod rând 03, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 și 74 se înscrie numărul animalelor/familiilor de albine cumpărate în cursul fiecărui semestru, indiferent de scopul cumpărării - reproducție, îngrășare, sacrificare, obținere de produse specifice - și de locul de unde s-a făcut cumpărarea - de la gospodăriile din aceeași localitate, de la alți operatori economici, din târguri, oboare etc.;c) la cod rând 04, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66 și 75 se înscriu animalele/familiile de albine primite gratuit sau prin schimb ori alte intrări, în cursul fiecărui semestru;d) la cod rând 05, 13, 22, 31, 40, 49, 58 și 67 se înscrie numărul animalelor vândute vii în cursul fiecărui semestru, indiferent de felul vânzării. În cazul albinelor, la cod rând 76 se înscrie numărul familiilor de albine vândute;e) la cod rând 06, 14, 23, 32, 41, 50, 59 și 68 se înscrie numărul animalelor tăiate, în cursul fiecărui semestru, în gospodărie, pentru consum propriu sau pentru comercializare; f) la cod rând 07, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 și 77 se înscrie numărul animalelor moarte în cursul fiecărui semestru. Tot aici se înscriu și animalele tăiate din necesitate care nu au putut fi valorificate în hrana oamenilor, fiind confiscate sau folosite în hrana animalelor;g) la cod rând 08, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70 și 78 se înscriu, în cursul fiecărui semestru, animalele/familiile de albine date gratuit sau în schimb, precum și cele dispărute, inclusiv cele furate;h) la cod rând 81 se înscrie puietul obținut în cursul semestrului, în fermă, acolo unde este cazul;i) la cod rând 82 se înscriu cantitățile de puiet cumpărat în cursul semestrului;j) la cod rând 83 se înscriu cantitățile de pește vândut (puiet și pește de consum) în cursul semestrului;k) la cod rând 84 se înscriu pierderile de material biologic înregistrate în cursul semestrului;l) la cod rând 85 „Pești - existenți la începutul semestrului (cod 81 + 82 – 83 – 84)“ se citește „Pești - existenți la sfârșitul semestrului (cod 80 + 81 + 82 – 83 – 84)“ și se înscriu date conform relației de calcul.  +  Capitolul XVIII Modul de completare a cap. IX: „Utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului“ din registrul agricol  +  Articolul 38(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători, indiferent de titlul cu care acestea sunt deținute.(2) Se înscriu echipamentele existente și care sunt în stare de funcționare sau în curs de reparație. Se cuprind echipamentele dobândite prin cumpărare, dotare, concesionare, moștenire etc.(3) Echipamentele în proprietatea persoanelor fizice/juridice care sunt date cu chirie altor gospodării sau altor operatori economici se înscriu la proprietar. Nu se înscriu echipamentele luate cu chirie.(4) La semănători cu tracțiune animală - cod rând 24 se înscriu numai cele de fabricație industrială.(5) La mașini de stropit și prăfuit - cod rând 29-30 nu se includ echipamentele portabile.(6) La remorci pentru tractor - cod rând 44 se înscriu toate tipurile: monoaxe, cu două sau mai multe axe.(7) La care și căruțe - cod rând 47 nu se cuprind trăsurile, docarele, șaretele etc.(8) La instalații pentru muls mecanic - cod rând 54 se înscriu și tancurile de răcire a laptelui.(9) La instalații pentru prepararea furajelor - cod rând 55 se cuprind bucătăriile furajere, uruitoarele, tocătoarele de furaje.  +  Capitolul XIX Modul de completare a cap. X: a) „Aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor pe suprafețe situate pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 39(1) Se completează anual, în perioada 5-31 ianuarie, cu date reprezentând suprafețele pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și cantitățile ce s-au utilizat în anul calendaristic de referință.(2) Se înscriu date pentru toate persoanele fizice/juridice, pentru toate suprafețele de teren pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice, situate pe raza localității, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, cote-părți etc.:a) suprafețele de terenuri agricole, în hectare, pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice, îngrășăminte naturale, amendamente, pesticide - insecticide, fungicide și erbicide;b) cantitatea de îngrășăminte utilizată, în kg substanță activă;c) cantitatea de îngrășăminte naturale, în kg;d) cantitatea de amendamente, în kg;e) cantitatea de insecticide utilizată, în kg substanță activă;f) cantitatea de fungicide utilizată, în kg substanță activă;g) cantitatea de erbicide utilizată, în kg substanță activă, precum și suprafețele de grâu și de porumb pe care s-au aplicat erbicide și cantitățile aferente, în kg substanță activă.(3) Cantitatea de substanță activă se stabilește prin înmulțirea greutății comerciale a produsului cu procentul ce exprimă concentrația în substanță activă, înscris pe ambalaj ori furnizat de comerciant.  +  Capitolul XX Modul de completare a cap. X: b) „Utilizarea îngrășămintelor chimice (în echivalent substanță activă) la principalele culturi“ din registrul agricol  +  Articolul 40(1) Se completează la 5-10 zile după încheierea recoltării pentru culturile nominalizate, odată cu înregistrarea datelor privind producțiile obținute.(2) Se înscriu date privind cantitățile totale de îngrășăminte chimice - substanță activă - aplicate - cod rând 01 și suprafețele pe care s-au aplicat. Suprafețele se defalcă pe principalele culturi arabile și culturi permanente, iar cantitățile de îngrășăminte chimice pe tipuri, respectiv: azotoase, fosfatice și potasice.(3) Suprafețele de teren agricol sunt cele utilizate și fertilizate de persoanele fizice/juridice, indiferent de forma de deținere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, închiriere, cote-părți etc., situate pe raza localității.(4) În cazul culturilor care se însămânțează în toamnă și se recoltează în vara anului următor se înscriu suprafețele pe care s-au aplicat îngrășăminte și cantitățile utilizate atât la pregătirea terenului, cât și în perioada de vegetație.  +  Capitolul XXI Modul de completare a cap. XI: „Clădiri existente la începutul anului pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 41(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători.(2) Se înscriu date cu privire la clădirile de locuit și celelalte construcții gospodărești deținute în proprietate pe raza localității, respectiv codul materialelor de construcții, anul terminării. În cazul în care o persoană deține mai mult de șapte clădiri se adaugă alonjă pentru înscrierea tuturor clădirilor, respectând structura coloanelor.(3) La gospodăriile care posedă construcții de locuit ce au în prelungire încăperi care servesc drept grajd, șure etc. se defalcă suprafața construită desfășurată destinată pentru locuit și suprafața construită desfășurată destinată pentru adăpostul animalelor, pentru șure etc.(4) Dacă într-o gospodărie se găsesc două sau mai multe clădiri de locuit, acestea se înscriu fiecare pe rânduri separate. Se consideră o singură clădire aceea ale cărei părți, deși au număr diferit de etaje și intrări separate, constituie o construcție unitară din punctul de vedere al sistemului constructiv.(5) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, ale logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite, ale curților interioare și/sau exterioare de lumină sau de acces mai mari de 4 mp și ale subsolurilor tehnice.(6) Suprafața secțiunii unui nivel se determină pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al pereților, inclusiv suprafața balcoanelor și a logiilor.(7) În cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al pereților, suprafața secțiunii unui nivel reprezintă suma suprafețelor utile ale tuturor încăperilor/incintelor, inclusiv a suprafețelor balcoanelor, logiilor și a suprafețelor secțiunilor pereților, toate aceste suprafețe fiind situate la același nivel; la suprafețele utile ale încăperilor/incintelor se adună și suprafețele incintelor de deservire comună.(8) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii, determinată potrivit prevederilor alin. (7), cu un coeficient de transformare de 1,20.(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, anul dării în folosință se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.(10) Pentru tipul clădirii, cod rând 02, 05, 08, 11, 14, 17 și 20, cel care corespunde semnului grafic „*“ în registrul agricol, se folosesc următoarele coduri:
  A.1.Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
  A.2.Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
  B.1.Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
  B.2.Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
  C.1.Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
  C.2.Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
  D.1.Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire - condiții cumulative
  D.2.Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic; fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
  (11) După fiecare dintre codurile A.1.... D.2 se înscrie una dintre literele a ... q, corespunzătoare destinației clădirii respective, astfel cum sunt definite în Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte clădiri, și anume:
  a.locuințăi.grajd
  b.locuință convenabilăj.pătul
  c.locuință socialăk.magazie/hambar pentru cereale
  d.locuință de serviciul.șură/fânărie
  e.locuință de intervențiem.remiză/șopron
  f.locuință de necesitaten.garaj
  g.locuință de protocolo.clădire socială, de învățământ, de sănătate, de cultură, de administrație
  h.casă de vacanțăp.clădire industrială/socioeconomică
  q.alte clădiri, neprevăzute la lit. a-p
  (12) Adresa clădirii este cea care corespunde nomenclaturii stradale, iar zona este cea determinată prin hotărâre a autorității deliberative, potrivit prevederilor privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.
   +  Capitolul XXII Modul de completare a cap. XII: „Atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate“ din registrul agricol  +  Articolul 42(1) În acest capitol se înscriu date privind atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate, conform celor menționate în titlurile coloanelor.(2) De asemenea, în acest capitol se înscriu și:a) duplicatele atestatelor de producător, în cazul în care aceste documente sunt utilizate și de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul localității sau de către persoana care, în lipsa secretarului localității, exercită atribuțiile acestuia de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător;b) carnetele de comercializare eliberate persoanelor prevăzute la art. 2 lit. d) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XXIII Modul de completare a cap. XIII: „Mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici“ din registrul agricol  +  Articolul 43(1) În vederea comunicării către camera notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul și-a avut ultimul domiciliu, se înscriu mențiuni cu privire la sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și:a) numărul actului de deces;b) numărul și data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea corespondenței de la nivelul autorităților administrației publice locale respective;c) numărul înregistrării în registrul de evidență a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale;d) numărul și data confirmării primirii de către notarul public.(2) Datele cu caracter personal cuprinse în cap. XIII: „Mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici“ din registrul agricol potrivit prevederilor alin. (1) sunt prelucrate în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XXIV Modul de completare a cap. XIV: „Înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune“ din registrul agricol  +  Articolul 44În acest capitol se înscriu, conform celor menționate în titlurile coloanelor, date privind exercitarea dreptului de preempțiune.  +  Capitolul XXV Modul de completare a cap. XVa: „Înregistrări privind contractele de arendare“ din registrul agricol  +  Articolul 45În acest capitol se înscriu, conform celor menționate în titlurile coloanelor, date privind contractele de arendare și contractele încheiate în condițiile legii de asociațiile crescătorilor de animale cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu Agenția Domeniilor Statului (ADS), conform art. 6, 6^1, 7 și 7^1 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în arendă se folosesc alonje.  +  Capitolul XXVI Modul de completare a cap. XVb: „Înregistrări privind contractele de concesiune“ din registrul agricol  +  Articolul 46În acest capitol se înscriu, conform celor menționate în titlurile coloanelor, date privind contractele de concesiune și contractele încheiate în condițiile legii de asociațiile crescătorilor de animale cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu Agenția Domeniilor Statului, conform art. 6, 6^1, 7 și 7^1 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în concesiune se folosesc alonje.  +  Capitolul XXVII Modul de completare a cap. XVI: „Mențiuni speciale“ din registrul agricol  +  Articolul 47(1) În acest capitol se înscriu modificări efectuate cu privire la situația juridică a terenului, modificări ce intervin pe parcursul unui an, ulterior datei întocmirii registrului agricol, cum ar fi: vânzări, cumpărări, donații etc.(2) În acest capitol se înscriu și eventualele contracte de închiriere pentru bunurile care fac obiectul înregistrării în registrul agricol.  +  Articolul 48În registrele agricole, pe fiecare tip, se lasă file libere pentru persoanele fizice sau pentru persoanele juridice care fac obiectul înscrierii ulterior datei deschiderii registrului agricol.
   +  Titlul III Centralizarea datelor din registrul agricol  +  Capitolul I Modul de completare a părții a II-a „Tabele centralizatoare“ din registrul agricol  +  Articolul 49(1) Partea a II-a „Tabele centralizatoare“ a registrului agricol se completează într-un exemplar la nivelul localității.(2) Pe baza datelor înscrise în partea I a registrului agricol se organizează evidența centralizată pe localitate, completându-se tabelele din partea a II-a a registrului agricol.(3) La cap. I, II, III, IVa, IVa1, IVb1, IVb2, Va, Vb, Vc, Vd, VI, VII, VIII, IX, Xa, Xb și XI centralizarea se face astfel:a) la gospodăriile cu domiciliul în localitate se însumează datele din volumele de tipul 1;b) la persoanele cu domiciliul în alte localități se însumează datele din volumele de tipul 2;c) la persoanele juridice se însumează datele din volumele de tipul 3 și tipul 4;d) la capitolul I: „Numărul pozițiilor înscrise în registrul agricol“, rândul „Poziții ale unităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității“ - cod rând 21 - se va citi „Poziții ale entităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității“;e) la capitolul II: a) „Terenuri aflate în proprietate pe raza localității“, rândul „Grădini familiale1)“ - cod rând 09 -, se va citi „Grădini familiale“;f) la capitolul VII: „Animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii - Situația la începutul semestrului1)“, rândurile „Ciprinide - total cod (81 + ... + 85)“, „Salmonide - total cod (87 + ... + 91)“, Sturioni - total cod (93 + ... + 97)“, „Esocide - total cod (99 + ... + 103)“, „Percide - total cod (105 + ... + 109)“, „Siluride - total cod (111 + ... + 115)“, „Alți pești - total cod (117 + ... + 121)“, se vor citi respectiv: „Ciprinide - total cod (81 + 83 + 84 + 85)“, „Salmonide - total cod (87 + 89 + 90 + 91)“, „Sturioni - total cod (93 + 95 + 96 + 97)“, „Esocide - total cod (99 + 101 + 102 + 103)“, „Percide - total cod (105 + 107 + 108 + 109)“, „Siluride - total cod (111 + 113 + 114 + 115)“, „Alți pești - total cod (117 + 119 + 120 + 121)“;g) la capitolul VIII: „Evoluția efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate1)“ se va citi capitolul VIII: „Evoluția efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate“; la cod rând 85 „Pești - existenți la începutul semestrului (cod 81 + 82 – 83 – 84)“ se citește „Pești - existenți la sfârșitul semestrului (cod 80 + 81 + 82 – 83 – 84)“ și se înscriu date conform relației de calcul.(4) La capitolul IVc se însumează numai datele din volumele de tipul 1.(5) La capitolul XI se înregistrează datele după cum urmează:a) în coloanele „A“ și „B“ se anulează, înscriindu-se semnul grafic „x“;b) la cod rând 01, 04, 07, 10, 13, 16 și 19, „Suprafața construită desfășurată - mp -“, în coloanele 1-4 se înscriu suprafețele însumate pe localitate, pe fiecare categorie de proprietari;c) la cod rând 02, „Tipul clădirii*“, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. a-g“, care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 41 alin. (11), respectiv: „a. locuință“, „b. locuință convenabilă“, „c. locuință socială“, „d. locuință de serviciu“, „e. locuință de intervenție“, „f. locuință de necesitate“ și „g. locuință de protocol“;d) la cod rând 05, „Tipul clădirii*“, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. h.“, care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv: „h. casă de vacanță“;e) la cod rând 08, „Tipul clădirii*“, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. i-l“, care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 41 alin. (11), respectiv: „i. grajd“, „j. pătul“, „k. magazie/hambar pentru cereale“ și „l. șură/fânărie“;f) la cod rând 11, „Tipul clădirii*“, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. m-n“, care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 41 alin. (11), respectiv: „m. remiză/șopron“ și „n. garaj“;g) la cod rând 14, „Tipul clădirii*“, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. o“, care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv: „o. clădire socială, de învățământ, de sănătate, de cultură, de administrație“;h) la cod rând 17, „Tipul clădirii*“, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. p“, care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv: „p. clădire industrială/socioeconomică“;i) la cod rând 20, „Tipul clădirii*“, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. q“ care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv: „q. alte clădiri neprevăzute la lit. a-p“;j) la cod rând 03, 06, 09, 12, 15, 18 și 21, coloanele 1-4 se anulează, înscriindu-se semnul grafic „x“.(6) Centralizarea datelor pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face în conformitate cu prevederile art. 12, 13 și art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, iar acestea, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul perioadelor prevăzute la art. 12 din același act normativ, se trimit în format electronic, după caz, direcțiilor teritoriale de statistică, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, precum și către Registrul Agricol Național (RAN).(7) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 se transmit în format electronic atât la direcțiile teritoriale de statistică, cât și la direcțiile pentru agricultură județene, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care acestea sunt solicitate, în scris, de direcțiile respective.(8) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului și a secretarului de la nivelul fiecărei localități.(9) La verificarea și analiza datelor centralizate pe localitate pot fi consultați specialiștii din structura funcțională a circumscripției sanitar-veterinare, a punctului de însămânțări artificiale, a centrului agricol comunal, a serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură și a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, precum și a direcției pentru agricultură județene, în legătură cu datele de care dispun.(10) Datele privind producția vegetală și animală, respectiv cap. XII și XIII, se stabilesc atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice cu activitate pe raza localității, prin calcule efectuate la nivelul localității pe baza datelor centralizate înscrise în capitole din partea a II-a a registrului agricol, a datelor culese cu ajutorul sondajelor și a raportărilor tuturor entităților cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității.(11) Pentru culegerea datelor de sondaj, precum și pentru înregistrarea raportărilor tuturor entităților cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității au fost prevăzute două formulare-chestionar, conform anexelor nr. 1 și 2: anexa nr. 1 „Chestionar privind producția vegetală obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 20...“ și anexa nr. 2 „Chestionar privind producția animală obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 20....“, pentru cap. XII referitor la producția vegetală, respectiv cap. XIII referitor la producția animală. Fiecare dintre cele două anexe se întocmește pentru persoanele fizice incluse în sondaje de câte ori este cazul și separat pentru persoanele juridice, cuprinzând toate persoanele juridice care au activitate pe raza localității.  +  Capitolul II Modul de completare a cap. XII a): „Producția vegetală obținută - culturi în câmp“ din registrul agricol  +  Articolul 50(1) Datele privind suprafața cultivată, pe culturi, se iau din partea a II-a cap. IV din registrul agricol pentru perioada 2015-2019.(2) Producția medie la hectar se înscrie pe baza rezultatelor sondajelor efectuate la un număr de persoane fizice, a căror suprafață cultivată reprezintă 10-15% din suprafața culturii respective pe total localitate, și a raportărilor tuturor entităților cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității.(3) Sondajul și completarea chestionarului prevăzut în anexa nr. 1 se efectuează în termen de 5-10 zile lucrătoare de la încheierea recoltării fiecărei culturi.(4) La efectuarea sondajului și completarea chestionarului privind producția obținută pot fi mobilizați și specialiști din structura funcțională a centrelor agricole comunale și a serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură.  +  Articolul 51(1) Cu titlu de exemplu:a) persoanele fizice din localitatea A au cultivat cu grâu 420 ha. A fost selectat un eșantion de 21 de persoane fizice care au cultivat 56 ha, adică 13,3% din suprafața totală cultivată cu grâu;b) persoana care efectuează ancheta completează chestionarul-model prevăzut în anexa nr. 1 astfel: coloanele A, B, C, D și 1, cu date din capitolele corespunzătoare din partea I a registrului agricol - cap. IVa), a1), b1), b2), c) și cap. Va), b), c), d), iar coloana 2, pe baza declarațiilor persoanelor fizice din eșantion:
  Nr. crt.Poziția din registrul agricolNumele și prenumele capului gospodăriei/Denumirea entității cu personalitate juridicăSuprafața cultivatăProducția obținută (kg)
  VolumNumăr pozițiehaari
  ABCD12
  11005ION C. Vasile125,223.500
  21015MARIN I. Ion075,001.950
  ...............
  211123GHEORGHE V. Dumitru175,165.250
  XXTOTAL5625,39159.600
  (2) Producția medie la hectar pe eșantionul format din cele 21 de persoane fizice se determină după cum urmează: producția totală, respectiv 159.600 kg, se împarte la suprafața de 56,2539 ha, rezultând o producție medie de 2.837 kg/ha.(3) Producția totală de grâu la nivel de localitate pentru persoanele fizice se calculează prin înmulțirea producției medii stabilite pe baza sondajului cu suma suprafețelor cultivate cu grâu înscrise în coloanele „Gospodării/exploatații agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate“ și „Persoane cu domiciliul în alte localități“ ale cap. IV din partea a II-a a registrului agricol.(4) Pentru toate culturile se procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3).(5) Producția totală pentru toate persoanele juridice cu activitate pe raza localității se obține pe baza raportărilor acestora, conform anexei nr. 1.(6) Producția totală pentru o cultură, la nivel de localitate, se stabilește prin însumarea producțiilor stabilite la alin. (3) și a producțiilor stabilite la alin. (5), rezultatul completându-se în coloanele 3, 6, 9, 12 și 15 ale cap. XII a).(7) Producția medie din cap. XII a) se calculează pentru fiecare cod rând, acolo unde este cazul, astfel:a) (coloana 3 x 1.000): coloana 1 pentru anul 2015;b) (coloana 6 x 1.000): coloana 4 pentru anul 2016;c) (coloana 9 x 1.000): coloana 7 pentru anul 2017;d) (coloana 12 x 1.000): coloana 10 pentru anul 2018;e) (coloana 15 x 1.000): coloana 13 pentru anul 2019.(8) Pentru producția totală de fructe indicatorii de calcul sunt:a) numărul pomilor pe rod pentru pomii răzleți din cap. V a) și producția medie de fructe pentru un pom, care se stabilește similar exemplului prezentat în acest articol;b) suprafața livezilor și producția medie de fructe la hectar, care se stabilește similar exemplului prezentat în acest articol.(9) Pentru producția de struguri indicatorii de calcul sunt suprafața totală a viilor pe rod și producția medie de struguri la hectar, care se stabilesc conform exemplelor prezentate în acest articol.
   +  Capitolul III Modul de completare a cap. XII: a1) „Producția vegetală obținută - culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 52Se estimează producția medie prin comparație cu producția medie obținută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulțește cu suprafața aferentă.  +  Capitolul IV Modul de completare a cap. XII: b1) „Producția vegetală obținută în sere pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 53Se estimează producția medie prin comparație cu producția medie obținută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulțește cu suprafața aferentă.  +  Capitolul V Modul de completare a cap. XII: b2) „Producția vegetală obținută în solarii și alte spații protejate pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 54Se estimează producția medie prin comparație cu producția medie obținută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulțește cu suprafața aferentă.  +  Capitolul VI Modul de completare a cap. XII: c) „Producția vegetală obținută pe suprafețele cultivate cu legume și cartofi în grădinile familiale pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 55Se estimează producția medie prin comparație cu producția medie obținută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulțește cu suprafața aferentă.  +  Capitolul VII Modul de completare a cap. XII: d) „Producția de fructe obținută“ din registrul agricol  +  Articolul 56În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menționați în titlurile coloanelor.  +  Capitolul VIII Modul de completare a cap. XII: e) „Producția obținută din alte plantații pomicole aflate în teren agricol, pe raza localității“ din registrul agricol  +  Articolul 57În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menționați în titlurile coloanelor.  +  Capitolul IX Modul de completare a cap. XII: f) „Producția de struguri obținută“ din registrul agricol  +  Articolul 58În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menționați în titlurile coloanelor.  +  Capitolul X Modul de completare a cap. XIII: „Producția animală obținută“ din registrul agricol  +  Articolul 59(1) Se înregistrează date conform prevederilor art. 49 alin. (10).(2) La cod rând 21, în loc de „Greutatea totală a porcinelor sacrificate“ se va citi „Greutatea totală a altor animale sacrificate“.  +  Articolul 60(1) Pentru determinarea producției animale obținute de persoanele fizice cu domiciliul în localitate, primarii localităților organizează, cu ocazia înscrierii datelor în registrul agricol, sondaje pentru culegerea de la persoanele fizice a informațiilor cu privire la producția animală.(2) Sondajul se efectuează pe un eșantion de 5% din numărul total al persoanelor fizice înscrise în registrul agricol, ceea ce înseamnă că din 20 de persoane fizice se alege una. Selectarea se face pe baza registrului agricol, conform „Poziției numărul“ din cadrul acestuia. Informațiile ce se obțin de la persoanele fizice selectate se înscriu într-un chestionar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(3) Pentru determinarea producției animale obținute de entitățile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității se completează un chestionar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, în care se trec raportările de la toate entitățile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității. Prin însumarea coloanelor 2, 4, 6 etc., rezultă producțiile totale obținute la nivel de localitate pentru entitățile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localității.(4) Persoana care efectuează ancheta - sondajul pentru persoanele fizice sau centralizarea raportărilor pentru persoanele juridice - completează în chestionar în coloanele A, B, C și D datele de identificare, iar în coloanele 1, 3, 5 etc., datele referitoare la numărul de animale sacrificate, numărul de animale - vaci, bivolițe, oi, capre - mulse, numărul de oi tunse, numărul păsărilor - găini - care au ouat în cursul anului, numărul altor păsări - bibilici, curci, gâște, rațe - care au ouat în cursul anului, numărul familiilor de albine de la care s-a extras mierea, datele din capitolele corespunzătoare din partea I a registrului agricol - cap. VII și VIII. Coloanele 2, 4, 6 etc. se completează pe baza declarațiilor persoanelor fizice din eșantion, prin sondaj, și pe baza raportărilor pentru persoanele juridice.(5) Pentru a evita cuprinderea repetată în sondaje a acelorași persoane fizice se procedează astfel:a) pentru anul 2015 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 001, 021, 041, 061 etc.;b) pentru anul 2016 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 003, 023, 043, 063 etc.;c) pentru anul 2017 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 005, 025, 045, 065 etc.;d) pentru anul 2018 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 007, 027, 047, 067 etc.;e) pentru anul 2019 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 009, 029, 049, 069 etc.(6) Datele culese de la persoanele fizice cuprinse în sondaj sunt utilizate pentru determinarea producției pe total localitate, astfel:a) pe rândul „Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaje“ se completează suma datelor înscrise în fiecare coloană;b) se calculează nivelul mediu al indicatorilor prin împărțirea datelor de pe rândul „Total“ potrivit lit. c)-n);c) coloana 2: coloana 1 - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor;d) coloana 4: coloana 3 - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor;e) coloana 6: coloana 5 - pentru greutatea medie la sacrificare a caprinelor;f) coloana 8: coloana 7 - pentru greutatea medie la sacrificare a porcinelor;g) coloana 10: coloana 9 - pentru producția medie de lapte de vacă;h) coloana 12: coloana 11 - pentru producția medie de lapte de bivoliță;i) coloana 14: coloana 13 - pentru producția medie de lapte de oaie;j) coloana 16: coloana 15 - pentru producția medie de lapte de capră;k) coloana 18: coloana 17 - pentru producția medie de lână;l) coloana 20: coloana 19 - pentru producția medie de ouă de găină;m) coloana 22: coloana 21 - pentru producția medie de ouă de la alte păsări;n) coloana 24: coloana 23 - pentru producția medie de miere;o) producția animală obținută de persoanele fizice, la nivelul localității, se determină prin înmulțirea producțiilor medii, rezultate prin calculele menționate la lit. c)-n), cu numărul de animale sacrificate - bovine, ovine, caprine, porcine, numărul mediu de vaci, numărul mediu de bivolițe, numărul de oi mulse, numărul de capre mulse, numărul de ovine tunse, numărul găinilor care au ouat în cursul anului, numărul altor păsări - bibilici, curci, rațe, gâște - care au ouat în cursul anului, numărul de familii de albine de la care s-a extras mierea. (7) Pentru calculul și înregistrarea producției de pește se folosește chestionarul din anexa nr. 3 „Chestionar privind producția de pește obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 20...ˮ, care, la nivelul localității, se completează pentru toți fermierii înregistrați cu activitate în piscicultură.(8) Producția animală totală, corespunzătoare indicatorilor înregistrați în formularul din cap. XIII din registrul agricol la pct. 12.1-12.10, la nivel de localitate, se obține prin însumarea producției animale obținute de persoanele fizice cu producția animală obținută de persoanele juridice. Producțiile astfel determinate se înscriu în formularul din cap. XIII din registrul agricol, la rândurile cu codurile 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 25, 32, 39, 43, 47, 51, 55, 59 și 67, în coloana corespunzătoare anului la care se referă datele.(9) Pentru completarea chestionarelor în vederea efectuării calculelor de mai sus și pentru completarea cap. XIII din registrul agricol se ține seama și de următoarele:a) la pct. 12.1 - cod rând 01, 04, 07, 10, 13, 16 și 19, numărul de animale sacrificate se completează, pentru fiecare specie, cu datele din cap. VIII, cod rând 06, 23, 32, 41, 50, 59, 68 coloana „Total localitate“, Sem. 1 + Sem. 2. La cod rând 03, 06, 09, 12, 15, 18 și 21 se înregistrează greutatea totală a animalelor sacrificate, exprimată în tone greutate vie, obținută așa cum s-a specificat la alin. (7);b) la pct. 12.2 - cod rând 23 și pct. 12.3 - cod rând 30 se înscrie numărul mediu de vaci, respectiv de bivolițe, calculat ca medie aritmetică simplă, respectiv se adună numărul de vaci/numărul de bivolițe existent la începutul anului și cel de la sfârșitul anului, respectiv începutul anului următor și se împarte la 2. Datele de la începutul anului și cele de la sfârșitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 20 și cod rând 23. Exemplu pentru anul 2015: (rândul 20 din cap. VII, coloana 1, anul 2015 + coloana 9, anul 2016)/2 și/sau (rândul 23 din cap. VII, coloana 1, anul 2015 + coloana 9, anul 2016)/2. La rândurile 25, 32, 39 și 43 se înregistrează producția totală de lapte, obținută așa cum s-a specificat la alin. (7);c) cod rând 26 și cod rând 33 se completează cu numărul vițeilor obținuți în cursul anului - cap. VIII, cod rând 02, coloana „Total localitate“, Sem. 1 + Sem. 2;d) la pct. 12.4 și 12.5 - cod rând 37 și 41 se înscrie numărul oilor și al caprelor mulse, care se va stabili diminuându-se efectivul de oi fătătoare, de mioare și, respectiv, de capre existent la începutul anului cu numărul animalelor moarte în cursul anului, calculat pe baza indicelui de mortalitate;e) la pct. 12.6 - cod rând 45 se înscrie numărul oilor tunse, care se calculează scăzându-se din efectivul total de ovine de la începutul anului numărul ovinelor adulte vândute și numărul ovinelor adulte moarte în cursul anului, stabilit pe baza indicelui de mortalitate;f) la pct. 12.7 - cod rând 49, la numărul găinilor care au ouat în cursul anului se înregistrează toate găinile ouătoare. Datele se stabilesc cu ajutorul mediei aritmetice simple, pe baza numărului găinilor ouătoare de la începutul și sfârșitul anului, împărțit la 2. Datele de la începutul și sfârșitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 76;g) la pct. 12.8 - cod rând 53, pentru celelalte păsări ouătoare: rațe, gâște, bibilici și alte păsări ouătoare, se procedează conform celor prevăzute la lit. f). Datele privind numărul altor păsări ouătoare de la începutul și sfârșitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 68 minus cod rând 76;h) la pct. 12.9 - cod rând 57, pentru numărul familiilor de albine de la care s-a extras miere, sursa în baza căreia se stabilesc datele este situația centralizată din registrul agricol privind numărul familiilor de albine, cap. VIII, cod rând 72, din care se scade numărul familiilor dispărute până la începutul primului cules;i) proporția familiilor de albine dispărute este în funcție de intensitatea iernii, condițiile de hrănire, situația sanitară, de exemplu: frecvența și intensitatea epizootiilor;j) aprecierile privind proporția familiilor de albine dispărute în iarnă și a producției medii pe familie de albine se fac împreună cu apicultorii din localitate. De asemenea, se utilizează și informațiile culese prin sondaj de la apicultorii de pe raza localității; k) la cod rând 59 se înscrie producția totală de miere extrasă, stabilită în funcție de producția medie apreciată de organele tehnice zooveterinare în colaborare cu apicultorii din localitate, membri ai asociațiilor crescătorilor de albine, precum și din informațiile culese prin sondaj de la apicultorii de pe raza localității;l) la cod rând 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 64, 65, și 66 se înscriu rezultatele conform relațiilor de calcul înscrise în formular.(10) Model pentru completarea chestionarului de sondaj și calculul mărimilor medii, în cazul anexei nr. 2 - chestionar privind producția animală obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 2015, respectiv model și exemplu pentru calculul mărimilor medii în cazul persoanelor fizice:
  - Model -
  Județul ...................................................Comuna/Orașul/Municipiul .............................................
  CHESTIONAR
  privind producția animală obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 20......
  Nr. crt.Poziția din registrul agricolNumele și prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entității cu personalitate juridicăProducții animaliere*)
  BovineOvine...Lapte de vacăOuă de găină...
  VolumNumăr pozițieNr. animale sacrificateGreutate totală în viu (kg)Nr. animale sacrificateGreutate totală în viu (kg)Nr. vaci mulseProducția totală de lapte muls (l)Numărul păsărilor care au ouat în cursul anuluiProducția totală de ouă (bucăți)
  ABCD1234
  11001PETRU I. Nicolae287057511.800151.250
  21021MARIN T. Ion----11.900101.020
  31041TĂNASE V. Ion--240--12900
  ...
  131241ADAM E. Petre170--12.0507630
  ...
  201381ILIE P. Vasile--270----
  ...
  Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice123.110347843672.14082079.885
  Notă
  *) Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol.
  NOTĂ:Conform art. 60 alin. (6) lit. b):a) coloana 2: coloana 1 - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor = 3.110 : 12 = 259 kg/capb) coloana 4: coloana 3 - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor = 784 : 34 = 23,1 kg/capc) ....d) coloana 10: coloana 9 - pentru producția medie de lapte de vacă = 72.140 : 36 = 2004 l/cape) .....f) coloana 20: coloana 19 - pentru producția medie de ouă de găină = 79.885 : 820 = 97 ouă/cap.
   +  Articolul 61Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
   +  Anexa nr. 1la normele tehniceJudețul ...............................Comuna/Orașul/Municipiul ......................
  CHESTIONAR
  privind producția vegetală obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 20......
  Nr. crt.Poziția din registrul agricolNumele și prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entității cu personalitate juridicăCulturile*)
  Grâu comun de toamnă...Porumb boabeRapiță...
  VolumNumăr pozițieSuprafața cultivatăProducția obținutăSuprafața cultivatăProducția obținutăSuprafața cultivatăProducția obținută
  haarikghaarikghaarikghaarikghaarikg
  ABCD12
  Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice
  Notă
  *) Se înscriu culturile existente în cadrul localității, în ordinea din registrul agricol.
   +  Anexa nr. 2la normele tehniceJudețul .........................................Comuna/Orașul/Municipiul ...............................................
  CHESTIONAR
  privind producția animală obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 20......
  Nr. crt.Poziția din registrul agricolNumele și prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entității cu personalitate juridicăProducții animaliere*)
  BovineOvine...Lapte de vacăOuă de găină...
  VolumNumăr pozițieNr. animale sacrificateGreutate totală în viu (kg)Nr. animale sacrificateGreutate totală în viu (kg)Nr. vaci mulseProducția totală de lapte muls (l)Numărul păsărilor care au ouat în cursul anuluiProducția totală de ouă (bucăți)
  ABCD1234
  Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice
  Notă
  *) Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol.
   +  Anexa nr. 3la normele tehniceJudețul ...................................................Comuna/Orașul/Municipiul ...............................
  CHESTIONAR
  privind producția de pește obținută de persoanele fizice/entitățile juridice în anul 20......
  Nr. crt.Poziția din registrul agricolNumele și prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entității cu personalitate juridicăBazinSuprafața totală de luciu de apă (ha), din care:Suprafața pepinierelor (ha)Suprafața crescătoriilor (ha)Producția totală de pește (tone)Producția de puiet (tone)Producția de pește consum (tone)
  VolumNumăr poziție
  ABCDE123456
  Total pentru persoanele fizice sau pentru toate persoanele juridice
   +  Anexa nr. 4la normele tehnice
  DECLARAȚIE
  privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol
  persoane fizice (PF), persoane juridice (PJ)
  Subsemnatul PF/Împuternicit (PJ), ……………………………….., legitimat cu B.I./C.I./A.I. seria ….. nr. …………….., CNP ……………………, județul ................., localitatea ..........................., codul poștal............., sectorul ...., str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ................, fax ............, adresă de e-mail .................,Subscrisa (PJ), ............................, codul de identificare fiscală ..............., județul ...................., localitatea ........................., codul poștal ............., sectorul ...., str. ....................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ............., fax ................., adresă de e-mail ......................, înregistrat la registrul comerțului ................ la nr. ...................,în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:................................................................................................................................................................................................................................................................................ .Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu originalul: .................................................................................................................................................................................................................................................................................Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.Data ...................                                                      Subsemnatul,                                                                            ………………………………                                                                  (prenumele, numele și semnătura)
   +  Anexa nr. 5la normele tehniceJudețul .........................................Comuna/Orașul/Municipiul ...............................................Înregistrată cu nr. …… din …………… 20…...
  NOTĂ DE CONSTATARE
  întocmită cu prilejul verificărilor pe teren privind situația reală a datelor declarate la registrul agricol
  Astăzi, ziua ...... luna ...... anul ............, subsemnații, ............................. și ................................., din cadrul Primăriei ................., în calitate de funcționari cu atribuții privind completarea și ținerea la zi a registrului agricol, împuterniciți cu legitimațiile nr. ................. din ................... emise de .........................,în temeiul .....................................,în urma verificărilor efectuate la deținătorul* ............................. din localitatea ..............................., adresa: ............................., județul .............................., aparținând de ......................................, cu sediul în localitatea .........................., adresa: ................................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului din ................................. cu nr. J/................, cod unic de înregistrare ............................., telefon .........................,în prezența domnului/doamnei ..................., act de identitate: seria .......... nr. .................,CNP ........................., în calitate de .......................,am constatat următoarele:......................................................................... .Măsuri stabilite:......................................................................... .Prezenta notă de constatare s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul a fost predat deținătorului.Prenumele, numele și semnătura deținătorului,                                                            Prenumele, numele și semnătura..........................................                                                                              reprezentanților Primăriei                                                                                                                          ..............................                                                                                                                         .......................                                                                                                                         ......................... Notă
  *) Deținător: proprietarul și/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și silvicultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică, proprietarul și/sau utilizatorul clădirilor.
  -----