HOTĂRÂRE nr. 8 din 10 ianuarie 2018privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) transparența, accesibilitatea și integritatea informației;2. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i în procesul de evaluare pe cei mai competenți cercetători în tematica propunerii, selectați conform criteriilor stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu evitarea strictă a conflictelor de interese;3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1 Alocări de majorare și rectificări bugetare pozitiveÎn cazul unor alocări de majorare sau al rectificărilor bugetare pozitive, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide majorarea sumelor pentru finanțarea programelor și, respectiv, a proiectelor, conform criteriilor aprobate prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, inclusiv majorarea bugetului inițial aprobat prin pachetul de informații, cu încadrarea în limita sumelor aprobate.  +  Articolul IIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:14. DANUBIUS-RI - Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări;2. La articolul 1 alineatul (2), punctele 6 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:6. DANUBIUS-RI - Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări;................................................26. ROSA - Agenția Spațială Română;3. La articolul 1 alineatul (2), dupăpunctul 29 se introduc 11 noipuncte, punctele30-40, cu următorulcuprins:30. ACTRIS-RI - Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure;31. AIEA - Agenția Internațională pentru Energie Atomică Viena;32. ALFRED - Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator;33. CRIC - Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare;34. EMSO - European Multidisciplinary Seafloor and Water-column Observatory;35. EPOS - European Plate Observing System;36. HL-LHC - High Luminosity Large Hadron Collider;37. ICOS - Integrated Carbon Observation System;38. ISS - International Space Station;39. MCI - Ministerul Cercetării și Inovării;40. METROFOOD-RI - Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition.4. La articolul 6 alineatul (2), după litera a4) se introduce o nouă literă, litera a5), cu următorul cuprins:a5) susținerea participării, prin CDI, atât la mari inițiative europene și internaționale, prin asumarea rolului de lider la ELINP, DANUBIUS-RI, ALFRED sau de actor important la altele, cât și prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră;5. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Subprogramul 1.2 Performanță instituțională - pentru obținerea celei mai mari valori pentru banii investiți în cercetare, prin concentrarea resurselor spre organizațiile publice de cercetare în domenii strategice de dezvoltare ale României;6. La articolul 10 alineatul (3), litera b1) se modifică și va avea următorul cuprins:b1) Obiectivele subprogramului:• susținerea planurilor de dezvoltare instituțională în vederea creșterii performanțelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor și colectivelor de cercetare;• susținerea competențelor naționale din instituții de cercetare cu posibilități de relansare în domenii economice de interes pentru România;• dezvoltarea capacității proprii a organizațiilor publice de cercetare în următoarele direcții:– valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare;– acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;– inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat;– creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional.7. La articolul 10 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) Subprogramul 1.3 Infrastructuri de cercetare-dezvoltare - pentru dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare. Investițiile în infrastructura de CD sunt orientate spre domeniile de cercetare prioritare, în special în organizațiile publice de cercetare în domenii strategice de dezvoltare ale României, pe principiul celei mai bune utilizări a banilor publici (optimizarea investițiilor în echipamente de CD și obținerea de venituri din exploatarea echipamentelor), complementar cu activitățile desfășurate în cadrul POC și POR.8. La articolul 11 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) sprijin pentru aplicarea invențiilor și inovațiilor românești.9. La articolul 11 alineatul (3), litera a2) se modifică și va avea următorul cuprins:a2) Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:• proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) - sprijin pentru realizarea de modele/soluții pentru produse/tehnologii/metode/sisteme/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite. Se concretizează prin modele experimentale, modele funcționale, tehnologii de laborator etc.;• proiect de dezvoltare experimentală - sprijin pentru realizarea proiectelor pentru execuția de prototipuri/instalații-pilot etc. (echivalent: planuri de lucrări, planuri de implementare etc.); se concretizează prin realizarea documentațiilor tehnice de execuție pentru prototipuri/instalații-pilot etc.;• proiect de transfer la operatorul economic - sprijin pentru cercetare externalizată, în parteneriat cu organizații de cercetare publice, pentru elaborarea/fabricarea de prototipuri/instalații-pilot etc., pentru produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite (sau echivalente pentru planuri de lucrări, planuri de dezvoltare etc.); se concretizează prin omologarea de prototipuri/instalații-pilot etc. premergătoare seriei zero;• proiect de valorificare la operatorul economic - sprijin pentru cercetarea externalizată, în parteneriat cu organizații de cercetare publice, pentru punerea în fabricație/aplicare/operare a produselor/tehnologiilor/metodelor/sistemelor noi la operatorul economic sau alte categorii de beneficiari (de exemplu, organisme ale administrației publice, organizații publice etc.); pentru lucrări echivalente (planuri de lucrări, planuri de dezvoltare etc.) se va urmări autorizarea execuției acestora;• cecuri de inovare - sprijin pentru facilitarea achiziționării de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare de la organizații de cercetare de drept public și privat; rezultatul este cel puțin la nivel de model experimental;• soluții - oferă soluții sub formă de bun (produs/serviciu/ proces de fabricație) inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public (achiziții publice pentru inovare). Soluția este dată de către conducătorul consorțiului (organizația publică de cercetare) la o problemă ridicată de administrația publică. Tema se definește pe baza unui dialog la nivelul entităților publice comanditare. Proiectele se segmentează în faze (explorare, dezvoltare, testare funcțională, fezabilitate, acceptabilitate);• utilizare infrastructură CD - instalații - sprijin pentru utilizarea infrastructurilor de cercetare existente pentru absorbția, asimilarea și adaptarea bunului (produs/serviciu/proces de fabricație) inovativ la nevoile pieței deservite, prin parteneriat cu organizațiile de cercetare care dețin/administrează instalații/laboratoare de cercetare;• compartiment CD în întreprinderi - sprijin pentru constituirea de compartimente de cercetare-dezvoltare proprii pentru absorbția, asimilarea și adaptarea bunului (produs/serviciu/proces de fabricație) inovativ la nevoile pieței deservite, prin mobilități (detașare) de cercetători în întreprinderi;• platforme tehnologice - din organizații de cercetare, industriale și academice, cu scopul de a stabili agende de CDI comune, în domeniile prioritare ale PNCDI III;• interconectare - sprijin pentru interconectarea funcțională a companiilor și a organizațiilor de cercetare și inovare din cadrul clusterului, prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe de specialitate, în scopul formării lanțului de aprovizionare complet în cadrul sectorului industrial specific;• centru de competență - atragerea cercetătorilor pentru cercetări de frontieră. Activitățile se desfășoară în universități sau institute de cercetare-dezvoltare selectate pe bază de competiție (criteriile-cheie de selecție includ perspectivele domeniilor propuse, condițiile de găzduire și acordurile de acces la diverse infrastructuri de cercetare din țară, iar finanțarea susține asigurarea costurilor curente, a celor cu personalul permanent și a programului de burse internaționale);• organizare și dezvoltare cluster - management pentru organizarea, reprezentarea și promovarea clusterului, dialog profesional și social, cu scopul de a corela și orienta eforturile operatorilor economici și ale comunității de cercetare științifică («triple helix») din domeniile de profil, ale utilizatorilor-țintă, precum și ale administrației publice locale, în direcția consolidării clusterelor, prin stabilirea obiectivelor CDI comune și dezvoltarea planurilor de implementare asociate, bazate pe utilizarea în comun a resurselor;• concursuri - pentru antrenarea tinerilor în activități de cercetare industrială și încurajarea antreprenoriatului;• proiect INVENT - sprijin pentru aplicarea invențiilor și inovațiilor românești prin susținerea financiară a execuției de modele experimentale sau a parteneriatelor cu operatori economici beneficiari ai convenției de aplicare a invenției/inovației;• cecuri pentru inventatori - sprijin pentru inventatori, persoane fizice, pentru demonstrarea funcționalității soluțiilor tehnice brevetate prin facilitarea achiziționării de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare de la organizații de cercetare de drept public și privat.10. La articolul 12 alineatul (3), literele a2), b2) și c2) se modifică și vor avea următorul cuprins:a2) Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:• proiecte complexe - domeniile de cooperare științifică, tipul activităților CDI derulate în comun și cheltuielile eligibile sunt stabilite în cadrul documentelor încheiate la nivelul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare;• proiecte de mobilități - mobilitățile în cadrul proiectelor comune (deplasări, primiri cu ocazia evenimentelor științifice organizate de părți, de tip atelier de lucru, masă rotundă, întâlniri de lucru etc.) sunt finanțate conform prevederilor și limitelor stabilite prin documentele încheiate cu țările partenere..........................................................b2) Tipuri de proiecte:Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:• proiecte de sprijin pentru participarea la proiecte Orizont 2020 (Marie Curie COFUND sau altele asemenea);• proiecte ERA-NET COFUND, CSA, sau altele asemenea........................................................c2) Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:• proiecte CDI - proiecte selectate în vederea finanțării în urma apelurilor comune;• proiecte-suport;• proiecte de mobilități - mobilități (deplasări) în cadrul proiectelor comune și pentru reprezentanți ai organizațiilor de cercetare, industriale și academice, cu scopul de a stabili agende de CDI convergente cu domeniile prioritare ale inițiativelor de programare comună conform prevederilor stabilite prin documentele încheiate în cadrul inițiativelor de programare comună.11. La articolul 14 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Subprogramul 5.2 Participare la organismele și programele internaționale de cercetare-dezvoltare în domeniul atomic și subatomic12. La articolul 14 alineatul (3), litera b2) se modifică și va avea următorul cuprins:b2) Tipurile de proiecte se adaptează la tipurile de proiecte din cadrul programelor europene de profil:• proiecte de cercetare-dezvoltare (F4E, CERN-RO, FAIRRO, CEA-RO, AIEA etc.);• proiecte de cercetare-dezvoltare - proiecte finanțate mixt de la bugetul de stat și de organizații partenere la nivel internațional (de exemplu, CEA);• proiecte-suport de management (F4E, CEA-IFA, altele similare).13. La articolul 14 alineatul (3) litera d1), primul semn grafic „•“ se modifică și va avea următorul cuprins:• dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea întăririi competențelor în domeniile specifice studiului sistemelor fluvii-delte-mări, în corelare cu cerințele viitoarei infrastructuri paneuropene DANUBIUS-RI (Centrul internațional de studii avansate pentru sisteme râuri-mări DANUBIUS-RI);14. La articolul 14 alineatul (3), litera d2) se modifică și va avea următorul cuprins:d2) Tipuri de proiecte:• proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;• experimente, modelări, măsurători sau analize specifice (neincluse în categoria proiecte CDI);• proiecte-suport pentru cercetare;• proiecte-suport de management;• proiecte-suport pentru pregătire implementare infrastructură (studii de fundamentare impact și retur socioeconomic, fezabilitate, susținere aplicație de proiect major și altele asemenea).15. La articolul 14 alineatul (3), după litera d2) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) Subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a - ALFREDe1) Obiectivele subprogramului• dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea întăririi competențelor în corelare cu cerințele viitoarei infrastructuri ALFRED;• pregătirea programelor de cercetare-dezvoltare-inovare care se vor derula în cadrul viitoarei infrastructuri ALFRED;• creșterea potențialului științific și tehnologic românesc prin infrastructuri-suport și infrastructura ALFRED prin proiecte de dezvoltare tehnologică și activități-suport derulate în parteneriat cu organizații-suport din România sau organizații internaționale din domeniu;• asigurarea cooperării între instituțiile de cercetare, învățământ, industriale și economice din România și între acestea și organisme internaționale similare în domeniul dezvoltării tehnologiilor pentru reactori avansați de generație IV și securității nucleare;• fundamentarea și maturizarea proiectului pentru implementarea infrastructurii de cercetare - Demonstratorul tehnologic ALFRED.e2) Tipuri de proiecte:• proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;• experimente, modelări, măsurători sau analize specifice (neincluse în categoria proiecte CDI);• proiecte-suport pentru pregătire implementare infrastructură (studii de fundamentare impact și retur socioeconomic, fezabilitate, susținere aplicație proiect major și altele asemenea);• dezvoltare instalații-suport experimentale și demonstrator;• proiecte-suport de management, instruire și promovare.16. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Asigurarea sinergiei și complementarității instrumentelor de sprijin susținute prin prezentul program, proiectele conexe și cele prevăzute în POC, pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice și în celelalte programe cuprinse în Planul național se face de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.17. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17 Atribuirea contractelor de finanțare pentru conducerea și execuția proiectelorAtribuirea contractelor de finanțare pentru conducerea și execuția de proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare se realizează în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările și completările ulterioare.18. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18 Evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul competițiilor deschise la programele din PNCDI III(1) Evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecteEvaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte primite în cadrul competițiilor deschise la programele din Planul național CDI III se realizează de către paneluri formate din minimum 3 evaluatori independenți, selectați dintre experții ale căror competențe, prestigiu și probitate profesională sunt recunoscute la nivel internațional.Procedurile de selecție a evaluatorilor și de alocare a proiectelor către evaluatori se stabilesc de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin pachetele de informații, la propunerea organismului consultativ asociat autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare în a cărei arie de responsabilitate se află coordonarea științifică a programului respectiv.Lista evaluatorilor care urmează a fi selectați în cadrul competițiilor este elaborată de către conducătorul de program și se înaintează spre aprobare autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.Criteriile, grila de punctare și procedura pentru derularea procesului de evaluare ex-ante se stabilesc prin pachetul de informații al programului.Evaluatorii au obligația atât să evalueze calitatea științifică și tehnică a proiectului propus, cât și să facă recomandări privind estimările de costuri necesare realizării acestuia.Raportul de evaluare, elaborat pentru fiecare propunere de proiect de către panelul de evaluatori corespunzător, va conține un set de recomandări argumentate, atât pentru finanțator, cât și pentru autorii propunerii de proiect, în scopul optimizării conținutului și a modalităților de realizare a proiectului în cazul în care acesta este selectat pentru finanțare.Procedura de evaluare ex-ante a propunerilor de proiecte va include, obligatoriu, oportunitatea transmiterii de către ofertanții de proiecte a unor observații la argumentele evaluatorilor, care pot fi revăzute ulterior de către evaluatori și care se vor lua în considerare la acordarea punctajului final.Evaluarea ex-ante are drept rezultat ierarhizarea propunerilor de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform grilei și procedurii de evaluare stabilite, și se publică pe pagina de internet proprie a conducătorului de program odată cu anunțarea termenului pentru depunerea de contestații.Pe baza rezultatelor evaluării ex-ante, conducătorul de program alcătuiește lista proiectelor propuse pentru finanțare, în limita fondurilor alocate pentru competiția în cauză și a celor de rezervă, și le înaintează autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare spre aprobare.(2) Negocierea și contractarea proiectelor câștigătoareÎn urma aprobării de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare a listei proiectelor propuse pentru finanțare, conducătorul de program asigură:– negocierea și încheierea contractelor pentru proiectele din Lista aprobată a proiectelor propuse spre finanțare, iar în situația în care există fonduri disponibile ca urmare a necontractării sau diminuării bugetului propus pentru aceste proiecte ori ca urmare a suplimentării bugetului alocat inițial prin pachetul de informații de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, conducătorul de program, cu acordul prealabil al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, va proceda la negocierea și încheierea contractelor în ordinea proiectelor cuprinse în Lista de rezervă până la concurența sumei aprobate pentru competiția respectivă;– finanțarea și derularea contractelor, în limitele impuse de bugetele anuale aprobate pentru programul respectiv.19. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Monitorizarea proiectelor de CDI aflate în derulareDupă semnarea contractului de finanțare, conducătorul de program va desemna un monitor al proiectului, denumit în continuare monitor, care va urmări buna desfășurare a acestuia, pe toată durata de execuție. Monitorul va elabora un raport de monitorizare pentru fiecare etapă a proiectului pe baza raportului de etapă și poate solicita în cazuri temeinic justificate analize efectuate de experți. Pe parcursul elaborării raportului de monitorizare, monitorul poate solicita contractorului clarificări privind aspectele tehnico-științifice sau/și financiare privind derularea etapei monitorizate.Concluziile raportului de monitorizare vor include observații privind gradul de îndeplinire a obiectivelor etapei respective și recomandarea de decontare sau nu a etapei.În cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite pentru etapă, monitorul împreună cu directorul de proiect vor stabili acele măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor planificate, precum și un termen de implementare a acestora.20. La articolul 19 alineatul (2), după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:În cazul în care finanțarea proiectelor contractate nu poate fi asigurată la nivelul prevăzut inițial, ca urmare a reducerii bugetului alocat autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru finanțarea PNCDI III față de nivelul prevăzut la data contractării proiectelor, selecția proiectelor care continuă să fie finanțate și pentru care trebuie redimensionat bugetul, aceasta se face conform unei metodologii aprobate în acest scop, în funcție de cel puțin unul dintre următoarele criterii:– punctajul obținut în urma evaluării inițiale din cadrul competiției de proiecte;– gradul de realizare a proiectului conform rapoartelor de monitorizare.Metodologia de selecție a proiectelor și de redimensionare a bugetelor acestora se elaborează de către conducătorul de program și se aprobă de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.21. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Evaluarea finalăLa finalizarea proiectului contractorul va elabora Raportul final al proiectului și îl va înainta autorității contractante în termen de 15 zile de la predarea etapei finale a proiectului.Pe baza acestui raport, monitorul de proiect va elabora un raport final de monitorizare, care va conține observații privind gradul de atingere a obiectivelor și de obținere a rezultatelor planificate ale proiectului.În cazul în care la evaluarea finală se constată îndeplinirea parțială sau neîndeplinirea obiectivelor prevăzute prin contract, autoritatea contractantă va analiza situația de nerealizare a obiectivelor, în concordanță cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.În funcție de cele constatate, autoritatea contractantă va analiza măsura în care responsabilitatea revine realizatorilor proiectului și va face, după caz, propuneri concrete privind obligativitatea și modul de recuperare parțială sau integrală a fondurilor cheltuite de la bugetul programului.22. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26 Prevederi privind cheltuielile salariale pentru proiectele derulate în cadrul Planului național CDI IIIPlafoanele salariale pentru proiectele și acțiunile realizate în cadrul PNCDI III sunt prevăzute în tabelul 2. Limitele maxime stabilite în cadrul plafoanelor salariale se aplică la venitul brut cumulat obținut de o persoană prin participarea la proiecte în cadrul PNCDI III.Tabelul 2. Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare din fonduri bugetare alocate PNCDI III
  Nr. crt.Categoria de activitățiNivelul studiilorFuncția/gradul profesionalLimita maximă în euro/oră
  1.Activități ce presupun un nivel înalt al creativității și/sau experiență și abilități de conducere/managementsuperioareCS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferențiar universitar, director, membru în echipa de management pe funcțiile definite în cererea de finanțare50
  2.Activități ce presupun cunoașterea aprofundată a metodelor de analiză și sinteză, precum și abilități de utilizare a acestorasuperioareCS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, șef program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achiziții/financiar proiect35
  3.Activități ce presupun cunoașterea metodelor de analiză și sinteză și a metodologiilor cercetării, precum și abilități de utilizare a acestorasuperioareAsistent de cercetare, doctorand, masterand25
  4.Activități-suportsuperioare sau mediiTI, TII, TIII, TS, student, altele15
  NOTE:1. Limita maximă cuprinde toate taxele și impozitele datorate de angajat și se aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul PNCDI III, cu respectarea prevederilor legislației muncii.2. Sumele în lei reprezentând costurile salariale directe se stabilesc la data perfectării sau actualizării contractului, în funcție de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru 1 euro.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 10 ianuarie 2018.Nr. 8.-----