PLAN DE ACȚIUNI din 12 octombrie 2016pentru implementarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 bis din 9 noiembrie 2016  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755 din 12 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 9 noiembrie 2016

  PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
  PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU PERIOADA 2016-2020
  Direcții de acțiune     Obiectiv       Acțiuni Entitățile responsabile
  Termen scurt (1-2 ani)    Termen mediu (3-5 ani)   Posibilitate de continuare pe termen lung(peste 6 ani) Ministerele responsabile pentru    alte organizații  
  I. ÎNTĂRIREA ȘI COOR- DONAREA INSTITU- ȚIONALĂ                                                                      A. Îmbunătățirea sistemului de management integrat al acțiuniloragențiilor specializate de intervenție care intervin în cazul accidentelor rutiere                      a. Colocarea dispeceratelor de urgență        afaceri interne sănătate    
  b. Actualizarea cadrului legalcare să asigure managementul unitar al intervenției serviciilor specializate și resurselor folosite de acesteaîn cazul accidentelor rutiere             afaceri interne sănătate          
  c. Îmbunătățirea dotării serviciilor de urgență cu autospeciale pentru descarcerare, ambulanțe etc.   Îmbunătăți- rea dotării serviciilor de urgență cu elicoptere       afaceri interne           
  d. Crearea unui sistem integrat de date statistice legate de accidente și abateri         afaceri interne sănătate transport     
  e. Adoptarea sistemului MAIS -Scala Maximum Abreviată a Leziunilor       afaceri interne sănătate    
  B. Întărirea capacității instituționale                                               Întărirea rolului Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră (CISR) prin revizuirea cadrului legal de înființare și funcționare cu scopul de: - a asigura responsabilități clar definite - a garanta angajamentul politic în materie de siguranță rutieră - a asigura prerogative pentru CISR - a îmbunătăți finanțarea și alocării resurselor pentru siguranța rutieră                                 CISR                                
  Alocarea unui buget specific la nivelul fiecărui minister care face parte din CISR precum și la nivelul bugetelorlocale pentru a finanța activitățile specifice aflate sub răspunderea directă a ministerului respectiv CISR să dezvolte, gestioneze și coordoneze implementarea strategiei                       CISR                      
            Găsirea soluțiilor de finanțare pentru activitățilede siguranțărutieră, dinsurse legal constituite           CISR                    
  Îmbunătățirea sistemului de intervenție la accidente și a asistenței medicale de urgențăprecum și asigurarea alocării resurselor pentru menținerea parcului de vehicule de intervenție la un nivel operațional corespunzător                 afaceri interne               
  II. FACTORUL UMAN ÎN SIGURANȚA RUTIERĂ                                                                                      Întărirea rolului educației rutiere și a campaniilor de sensibilizare și conștientizare                                                                                        Reglementarea Planului │național de educație rutieră compus din: a) Componenta A "educația rutieră în școală" destinată preșcolarilor și elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar, care necesită o abordare complexă, coerentă, continuă susținută atât de un cadru legal adecvat și racordat la realitatea existentă, cât și de un parteneriat instituțional eficient; b) Componenta B "în media" care se adresează prin intermediul mesajelor media deutilitate publică tuturor categoriilor de participanți la trafic, mai ales celor concomitent cu revizuirea formatului media al știrilor privind accidentele. c) Componenta C "pentru activitatea profesională" care se adresează persoanelor expuse riscului de accident rutier în cadrul desfășurării activității profesionale; d) Componenta D "infrastructura lizibilă" care se adresează tuturor participanților la trafic și care este pusă în aplicare de către administratorul drumuluiprin intermediul mesajelor și indicatoarelor de informare cuprivire la folosirea corectă și adecvată a infrastructurii;e) Componenta E "pregătirea conducătorilor auto" privitoare la formarea inițială a conducătorilor autocare este pusă în aplicare în cadrul pregătirii și examinării pentru obținerea permisului de conducere.                      educație națională transport muncă infrastructură rutieră afaceri interne  autorită- țile publice județene șilocale  
  Realizarea de proiecte partenerialecu autoritatea publică centrală pentru afaceri interne sau ONG-uri, pentru elaborarea unor materiale didactice auxiliare adaptate nivelului destudiu al elevilor în domeniul educației rutiere Îmbunătăți- rea educației rutiere a tinerilor prin creareaunui programregulat de finanțare pentru dezvoltarea facilități- lor de instruire a copiilor și tinerilor înmaterie de siguranță rutieră, în spații identificatede autoritățilepublice locale.                                                  educație națională                                                                                                  
              Actualizare continuă a manualelor de siguranță rutieră o dată la 5 ani educație națională            
  Elaborarea și desfășurarea unui program de instruire a profesorilor în toată țara cu privire la predarea siguranțeirutiere           educație națională afaceri interne         
  Îmbunătățirea programelor naționale de comunicare privind siguranța rutieră printr-o mai bună coordonare și printr-o desfășurare a acestora în mod permanent             CISR            
               Reabilitareași consilierea conducăto- rilor de autovehiculecu abateri grave de la normele circulației rutiere, comise în mod repetat              transport             organizațiiprofesio- nale în domeniul psihologiei        
  III. FORMAREA ÎN DOMENIUL SIGURANȚEIRUTIERE                                                                        A. Crearea de Programe universitare, post-universitare și de formare în domeniul siguranței rutiere, în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele ARACIS pentru experții în domeniul siguranței rutiere                                                              Crearea de Programe universitare, post- universitare și de formare în domeniul siguranței rutiere pentrua. Auditor de siguranță rutieră b. Managemen- tul traficuluirutier c. Mobilitate urbană d. Reconsti- tuirea acci- dentelor e. Psihologia transportu- rilor educație națională transport                     instituții de învățământ superior centre de cercetare publice sau private, organizațiiprofesio- nale în domeniul psihologiei         
  B. Îmbunătățirea calității cercetării la locul accidentului și a expertizelor tehnice judiciare                            Îmbunătățirea capacității de cercetare la locul accidentului, prin îmbunătățirea dotării tehnice și metodelor destinate cercetării accidentelor rutiere.               afaceri interne justiție     Biroul Central de Expertize Tehnice Judiciare   
                         Perfecționa-rea activității de expertizătehnică judiciară prin aplicarea metodelor moderne de reconstruc- ție a para- metrilor cinematici și dinamici caracteri- zanți ai conflictelorrutiere de către experții tehnici judiciari.                        afaceri interne justiție                     Biroul Central de Expertize Tehnice Judiciare                   
  C. Îmbunătățirea practicii judiciare prin introducerea în programele de pregătirea magistraților a unor tematici generale, necesare unei corecte înțelegeri a aspectelor ce țin de accidentele rutiere și care nu aparțin domeniului juridic.                                   Introducereaîn programele de pregătirea magistrați- lor a unor tematici generale, necesare unei corecte înțelegeri aaspectelor ce țin de accidentele rutiere și care nu aparțin domeniului juridic.                      afaceri interne transport                   Institutul Național alMagistratu-rii                  
  IV. ÎMBU- NĂTĂȚIREA EVALUĂRII MEDICALE ȘI PSIHO- LOGICE                                                                                                 A. Îmbunătățirea evaluării medicale și psihologice a candidaților pentru obținerea permisului de conducere auto                                                                                               Realizarea unor evidențe integrate din punct devedere medical pentru funcțiile care concurăla siguranțarutieră, care să poată fi accesate de toți actoriiimplicați (medicul de familie, medicii spe-cialiști dinComisia de Siguranță a Circulației,etc.).                          transport sănătate                        Casa Națională de Asigurări de Sănătate                    
             Crearea cadrului pentru sta- bilirea profilului psihologic al candi- datului de către o persoană autorizată            transport           organizațiiprofesio- nale în domeniul psihologiei      
                                     Introducereaprogramelor de conducerepreventivă, de consiliere/ reabilitare psihologică pentru șoferii careîncalcă pre-vederile legale pri- vitoare la viteză și la condu- cerea sub influența băuturilor alcoolice, programelor de consilie-re-reeducarepost- eveniment decirculație, precum și a responsabi- lizării prinlege a celorimplicați îneliberarea avizelor medicale și psihologice.                                   transport                                   organizațiiprofesio- nale în domeniul psihologiei                              
  B. Îmbunătățirea evaluării medicale și psihologice a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației                         a. eficientizarea baremelor deevaluare medicală și psihologică aplicabile diferitelor categorii de persoane cu funcții care concură la siguranța circulației, cu respectarea principiului proporționalității,                   transport                  
  b. îmbunătățirea securității și a controlului sistemului național de evaluare medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației, în scopul eliminării posibilită- ților de obținere a avizelor medicale și psihologice în mod fraudulos și                     transport sănătate         organizațiiprofesio- nale în domeniul psihologiei     
  c. conștientizarea și întărirea rolului de îndrumători/coordonatori regionali pentru activitatea specifică, pe care prestatoriide servicii medicale și psihologice îl pot avea.               transport sănătate      organizațiiprofesio- nale în domeniul psihologiei  
  V. INSTRUIRE ȘI EXAMINARE                                                                                   A. Îmbunătățirea calității instruirii oferite de școlile de conducători auto și de centrele de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier                      Introducerea înregistrării video a examenelor pentru obținerea certificatelor și atestatelor profesionale            transport          
                          Introducerea unui criteriu ca min. 50% săpromoveze examenul; în caz contrar, școala de conducători auto nu își poate prelungiautorizația defuncționare. transport                        
  Dezvoltarea unui sistem informatizat de monitorizare apregătirii profesionale       transport      
  Creșterea numărului de activități de control la școlile de conducători auto șila centrele de pregătire și perfecționare                     
  B. Perfecționarea legislației în domeniu                                      Îmbunătățirea legislației privind controlul și sancționarea școlilor de conducători auto și a centrelor de pregătire și perfecționare             transport            
  Introducerea de norme privind îmbunătățirea continuă a abilităților de conducere a autovehiculelor deținătorilor de permise de conducere care nu sunt atestați profesional pentru transporturile rutiere,a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în vârstă;                   afaceri interne                 
  Reducerea perioadelor de efectuare a verificării medicale a conducătorilor autoîncepând cu o anumită vârstă, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății;               sănătate              
  Legiferarea eliberării unui duplicat al permisului de conducere având aceeași valabilitate administrativă cudocumentul înlocuit, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării permisului de conducere;                 afaceri interne               
  Legiferarea obligativității absolvirii învățământului minim obligatoriu pentru obținerea permisului de conducere.           transport afaceri interne        
  C. Îmbunătățirea calității examinării                Implementarea procedurilor de asigurare a corectitudinii și legalității examenelor pentru obținerea permisului de conducere și pentru obținerea atestatelor și certificatelor profesionale.                         transport afaceri interne            
  Introducereadispozitive-lor de înregistrareaudio și video în autovehicu- lul de examinare          afaceri interne                 
  VI. ÎMBU- NĂTĂȚIREA LEGISLA- ȚIEI ȘI A CONTROLU- LUI RES- PECTĂRII ACESTEIA                                                                                                A. Îmbunătățirea legislației rutiere                 Cercetarea impactului legislației existente asupra siguranței rutiere, cercetareacomparată a legislației europene din domeniu, a metodelor de comunicare și impunere a acesteia               afaceri interne CISR educației           
  Completarea legislației pentrustoparea agresivității rutiere    afaceri interne   
  Completarea legislației rutiere pentru sancționarea pietonilor și a bicicliștilor pentru abateri de la reglementările privind circulația pe drumurile publice               afaceri interne             
  B. Îmbunătățirea capacității de supraveghere și control a respectării legii prin intermediul sistemelor automate de constatare a abaterilor                                                                  Crearea cadrului legal privitor la introducerea, utilizarea și finanțarea utilizării sistemelor automatede constatare a abaterilor, precum și la utilizarea informațiilor obținute de sistemele automate de constatare a abaterilor pentrualte domenii de impunere a legii                       afaceri interne transport                    
  Definirea unui necesar de sisteme de management și sisteme automate de constatarea abaterilor cel puțin la nivelul rețelei de autostrăzi,drumuri naționale și în zona punctelor negre               afaceri interne transport            
  Definirea unor dispecerate zonale la care toate sistemelesă fie conectate                                             afaceri interne transport    
  Crearea uneirețele de sisteme automate de constatare aabaterilor la nivelul rețelei de autostrăzi, drumuri naționale și în zona punctelor negre               afaceri interne transport                          
  Definirea unor proiecte standardi- zate de sisteme de management și sisteme automate de constatare a abateri- lor pentru diferite tipuri de drumuri / localități: urban mic, urban mare, drum jude- țean, drum național, autostradă                       afaceri interne transport                                          
                  Extinderea la toate tipurilede drumuri a utilizării sistemelor automate de constatare a abaterilor afaceri interne transport dezvoltare regională și administrație publică            
  C. Creșterea gradului de încasarea amenzilor contravenționale și scăderea costurilor administrative de procesare a contravențiilor.         Legiferarea principiului "răspunderii obiective", în cazul contravențiilor constatate prin sisteme automate. Pentru aceasta este necesară amendarea legislațieiprivind regimul juridic al contravențiilor                 afaceri interne justiție              
  Îmbunătățirea serviciului public on-line ce va permite utilizatorilor plata amenzilorcontravenționale         afaceri interne finanțe      
  VII. SIGURANȚA INFRAS- TRUCTURII RUTIERE                                                                                                                A. Îmbunătățirea managementului siguranței infrastructurii rutiere prin:                                                                                   Revizuirea modului de aplicarea Directivei nr. 2008/96/CE privind managementul siguranței infrastructurii rutiere cu scopul îmbunătățirii modului de efectuare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră                         transport dezvoltare regională și administrație publică                    
  Îmbunătățirea modului de tratare a punctelor negre, cu accent pe măsuri și rezultate                                      Îmbunătățirea modului de tratare a punctelor negre, în special prin îndeplinirea indicatorului de realizare 2S20 Puncte negre eliminate prevăzute în cadrul POIM 2014-2020, respectiv eliminarea a 150 de puncte negre până în 2023) transport infrastructură rutieră dezvoltare regională și administrație publică                 Autorități-le publice județene șilocale                 
  Analiza, prioritizarea și actualizarea principalelor standarde și normative de construcție a drumurilor, cu accent pe creșterea siguranțeirutiere și a prevenirii efectelor erorilor umane și elaborarea unui manual de siguranță rutieră cu cele mai bune practici legate de proiectare și construcție a drumurilor și de amenajare a zonelor adiacente drumului, inclusiv prevederea unor facilități pentru STI aferente infrastructurilor fizice asociate rețelelor de comunicații electronice în banda largă.                                 Finalizarea îmbunătăți- rii tuturor standarde- lor și nor- mativelor de construcție a drumuri- lor, cu accent pe creșterea siguranței rutiere și aprevenirii efectelor erorilor umane și actualizareamanualului de siguranțărutieră cu cele mai bune practici legate de proiectare și construcție a drumurilorși de amena-jare a zonelor adiacente drumului, inclusiv prevederea unor faci- lități pentru STI aferente infrastruc- turilor fizice asociate rețelelor de comuni- cații electronice în banda largă.                                                    transport infrastructură rutieră comunicații                                                                                                    
  B. Introducerea utilizării pe scară largă a sistemelor de transport inteligente - STI  Adoptarea unui Plan Național pentru STI           comunicații transport    Consiliul de coordonare pentru STI
  C. Controlul îmbunătățirii siguranței drumurilor publice și sancționarea administratorilor/ executanților de lucrări la drumuri pentru nerespectarea prevederilor legale.        Legiferarea obligațiilor administratorilor de a menținedrumul într-o stare care să confere siguranță utilizatorilor           transport infrastructură rutieră afaceri interne   Autorități-le publice județene șilocale  
  Efectuarea inspecțiilor de siguranță rutieră la drumurilecare fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră               transport infrastructură rutieră             
  D. Realizarea de amenajări speciale destinate participanților vulnerabili la trafic        Introducerea cerinței de separare a utilizatorilor de drum motorizați de pietoni și bicicliști la proiectarea infrastructurilor noi și la reamenajarea celor existente             transport infrastructură rutieră dezvoltare regională și administrație publică   Autorități-le publice județene șilocale   
  Adoptarea și implementarea unor standarde cu privire la pistele pentru bicicliști          transport infrastructură rutieră dezvoltare regională și administrație publică Autorități-le publice județene șilocale
  VIII. TRANSPORT ȘI MOBILITATE                                                                               A. Creșterea siguranței transportului rutier de mărfuri și a transportului rutier public de persoane prin curse regulate și local                                                               Îmbunătățirea permanentă a legislației din domeniul transporturilor       transport CISR     
                     Îmbunătăți- rea planifi-cării și modului de efectuare a activități- lor de control în domeniu, prin folosirea informații- lor oferite de sistemele de supra- veghere video a traficului                    transport                                      
                            În ceea ce privește transportul demarfă, pentru degrevarea și sporirea siguranței sistemului rutier, se vorpromova transporturi- lor combinate,de tip RO-LA transport                          
                       Înlocuirea etapizată a vehiculelor de capacitate până în 22 de locuri, care operează transport interjude- țean, cu autobuze și autocare, pentru sporirea siguranței și a confortului acestui tip de transport                     transport                                          
  Responsabilizarea și sancționarea, de principiu, atât a conducătorului auto câtși a operatorului de transport/întreprinderii de transport cu privire la comiterea de abateri               transport              
  B. Revizuirea reglementărilor de dezvoltare urbană și a normelor de construire în mediul urban de-a lungul drumurilor de tranzit- europene, naționale, județene -și limitarea dezvoltării liniare a localităților existente.         Intensificarea construcției deautostrăzi și de centuri ocolitoare       transport infrastructură rutieră     
  Reglementarea limitării extinderii intravilanului localităților de-a lungul drumurilor existente.            dezvoltare regională și administrație publică    autorități-le adminis-trației publice locale
  Restricționarea construirii înzonele adiacente arterelor de tranzit și ocolitoare.             dezvoltare regională și administrație publică    autorități-le adminis-trației publice locale
  IX. SIGURANȚA VEHICU- LELOR                                         A. Creșterea siguranței rutiere prin îmbunătățirea stării tehnicea parcului de vehicule comerciale                Actualizarea legislației referitoare la inspecția tehnică periodică și controlultehnic în trafic al vehiculelor, conform legislației europene privind inspecția tehnică periodică și controlul tehnic al vehiculelor în traficul rutier                     transport                    
  Menținerea unui nivel ridicat al controalelor stațiilor de inspecție tehnică periodică șial vehiculelor comerciale în traficul rutier, concomitent cu monitorizarea corectitudinii și legalității activităților în domeniu                 transport                
  B. Introducerea inspecției tehnice de siguranță pentru repunerea în circulație a vehiculelor implicate în accidente rutiere.     Legiferarea inspecției tehnicede siguranță în vederea repunerii în circulație a vehiculelor care au fost implicate în accidente rutiere, care cuprinde verificări suplimentare față de ITP (structura caroseriei, sistemul de direcție, etc.)                   transport                  
  C. Efectuarea de expertize tehnice extrajudiciare vehiculelor implicate în accidente rutiere în vederea identificării pieselor și lucrărilor necesare restabilirii parametrilor funcționali ai vehiculelor din punct de vedere al siguranței rutiere și a protecției mediului     Efectuarea de expertize tehnice extrajudiciare care auca scop evaluarea din punct devedere tehnic a ansamblurilor mecanice, echipamentelor electrice și/sau electronice, a structurii caroseriei și a emisiilor poluante, în cadrul unor laboratoare care au capacitatea tehnică adecvată și care, în urma evaluării, vor fi autorizate de către autoritatea publică centrală pentru transport.                             Transport                            
  X. CERCETARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A. Determinarea, actualizarea și îmbunătățirea utilizării costurilor sociale ale accidentelor rutiere                           Inițierea cercetării pentru cuantificarea costurilor accidentelor rutiere și fatalităților în funcție de gravitate și evaluarea amplorii pierderilor anuale suportate de economia românească                 CISR        mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și ex- pertiză în cercetare
  Aplicarea analizelor cost- beneficiu pentru a clasifica și selecta intervențiile de siguranță care ar putea fi cele mai rentabile                    transport infrastructurărutieră       mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și exper- tiză în cercetare
              Estimările privind costurile sociale ale accidentelorar trebui săfie repetatela fiecare 3ani conform preferințe- lor declarate.             CISR            mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și exper- tiză în cercetare     
  B. Stabilirea viziunilor și a obiectivelor detaliate                                  Implementarea prezentei Strategii de Siguranță RutierăNațională și a Master PlanuluiGeneral de Transport         CISR        
  Asigurarea mecanismului de finanțare/fonduri dedicate pentru implementarea planurilor Monitorizarea și urmărirea planului și strategiei acțiunii               CISR              
                        Pregătirea pentru perioada după 2020 a unei noi Strategii Naționale de Siguranță Rutieră și planuri de acțiune Corespun- zătoare în armonie cu viitoarele linii directoare stabilite la nivelul Uniunii Europene.                       CISR                      mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare              
  C. Îmbunătățirea colectării și analizei datelor și a diseminăriistatisticilor Din domeniul siguranței rutiere                                                      Înregistrarea tuturor accidentelor cu coordonate GPS    afaceri interne    
        Utilizarea și îmbună- tățirea bazei de date cu accidente       afaceri interne transport infrastructură rutieră dezvoltare regională și administrație publică        
  Organizarea colectării de datepentru a permite monitorizareaimpactului intervențiilor în materie de siguranță rutieră                        CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
  Îmbunătățirea instrumentelor pentru analiza încrucișată a datelor despre accidente                         CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
  Efectuarea analizei încrucișate în fiecare an pentru o mai bună înțelegere a cauzelor accidentelor de circulație                       CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
  Implementarea unui sistem național de colectare a datelor despre accidente care să permită fiecărui administrator de drumuri (toate nivelurile) și celorlalte părți interesate să acceseze datele despre accidente și fișa detaliată a accidentului, dacă este cazul, la toate nivelurile                       CISR           mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare   
  Intensificarea cooperării referitoare la statisticile accidentelor între nivelul central și nivelul județean și local.           CISR          
  D. Crearea sistemului de monitorizare și evaluare                                                  Definirea și implementarea sistemului de monitorizare și evaluare regulată a performanțelor de siguranță înraport cu obiectivele                       CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
  Implementarea sistemului de monitorizare a accidentelor pentru locațiile unde au avut loc îmbunătățiri în domeniul siguranței rutiere                       CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
                   Efectuarea de anchete periodice deevaluare a siguranței pentru fiecare categorie dedrumuri pentru a asigura respectarea standarde- lor specifice de sigu- ranță                  CISR                 mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare         
               Punerea în aplicare a sistemului de contori- zare a tra- ficului, în scopul de a monitoriza traficul rutier și calcula expunerea larisc              CISR             mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare     
  E. Îmbunătățirea cercetării, dezvoltării și transferului de cunoștințe                                                                                                                                                       Alcătuirea unei situații a tuturor cercetărilor în domeniul siguranței rutiere efectuate în România în ultimii 10 ani                       CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
  Identificarea universităților și a institutelor de cercetareinteresate și capabile să întreprindă cercetări cu privire la aspectele de siguranță rutieră                      CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
  Elaborarea unei strategii naționale de cercetare privindsiguranța rutieră cu obiectiveclare și identificarea și asigurarea fondurilor necesare aferente                      CISR         mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare
  Demararea unui program de cercetare de 1 an în cele mai severe puncte negre din România unde sunt implicați pietoni și bicicliști și proiectarea măsurilor de reducere a numărului de accidente cu pietoni pe diferite zone și tipuri de drumuri                                                                                                                                  CISR        mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și exper- tiză în cercetare
  Crearea unuicadru cuprinzător de proiecte de cercetarecare să acopere factorii vehicule, factorii drumuri, factorii comporta- mentali și factorii instituțio- nali pentru punerea în aplicare pe parcursul unei perioade de 3-5 ani                        CISR                       mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare               
  Alocarea de fonduri suficiente pentru a finanța programul cuprinzător de cerceta- re privind siguranța rutieră și pentru a invita cadre uni- versitare/ cercetători /consultanțisă liciteze pentru monitoriza- rea eficaci-tății intervenții-lor planuluide acțiuni pentru implementa- rea strate- giei de siguranță rutieră                                CISR                               mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare                       
  Dezvoltarea sistematică a cercetăriiîn materie de siguranțărutieră, capacitatea universită- ților și a institutelorde cercetarede a dezvolta efective de cercetători care să sprijine programul desiguranță înRomânia                     CISR                    mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare            
  Evaluarea oportunită- ții de înființare aunei organizații naționale independentede cercetareîn materie de siguranțărutieră pentru a realiza un program național de cercetare privind siguranța rutieră                     CISR                    mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare            
                  Încurajarea / susținerea institutelor de cercetare pentru organi-zarea unor conferințe anuale cu cadre univer- sitare și cercetători pentru a prezenta și a discuta rezultatele cercetărilor CISR                mediul academic șiorganiza- țiile cu atribuții și expertiză în cercetare        
  ----