METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 bis din 24 noiembrie 2017  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 5.485 din 13 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 926 din 24 noiembrie 2017
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta Metodologie reglementează:a) condițiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;b) organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;c) angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(2) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unitățile de învățământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2018, respectiv unitățile de învățământ conexe ale învățământului preuniversitar și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare, care se organizează și funcționează conform art. 19, 42, 99 și 100 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. La decizia unităților de învățământ și a autorităților administrației publice locale se pot înființa consorții școlare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5488/2011. Înființarea și desființarea consorțiilor școlare pentru anul școlar 2018-2019, se realizează și se transmite inspectoratelor școlare până la data de 26 ianuarie 2018. La nivelul consorțiilor școlare se pot constitui posturi didactice de predare/catedre vacante din ore existente în două sau mai multe unități de învățământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.(3) Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: comună, oraș sau municipiu.(4) Prin personal didactic/cadre didactice, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: personalul didactic de predare din unități de învățământ, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control care desfășoară activități de predare în unități de învățământ, personalul didactic de predare titular care beneficiază de pensie de invaliditate și personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(5) Hotărârile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, stabilite în baza prezentei Metodologii, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, denumite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(2) Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului școlar general, dispoziții de repartizare - emise de instituțiile abilitate în acest sens: Ministerul Educației Naționale, inspectorate școlare, comisii naționale de repartizare și prin contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul/directorii unității/unităților de învățământ și cadrul didactic titular. Cadrele didactice titulare care și-au completat norma didactică de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată sunt cadre didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări. Acestor cadre didactice titulare li se va constitui norma didactică predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ ori pe specializările precizate în decizia de completare de normă didactică pe perioadă nedeterminată.  +  Articolul 3(1) Cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sunt cadre didactice cu drept de practică în învățământul preuniversitar.(2) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior de lungă și scurtă durată încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar au obligația să finalizeze pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea în învățământ. Pregătirea psihopedagogică presupune obținerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obținerea "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică". Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior de lungă durată care nu obțin minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar obțin minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, se pot încadra numai în învățământul preuniversitar obligatoriu, în palatele și cluburile copiilor și pe catedre de pregătire/instruire practică. Absolvenții cu diplomă de absolvire/certificat de competențe ai învățământului postliceal/terțiar nonuniversitar/ai școlilor de maiștri/ai școlilor de antrenori au obligația de efectua pregătirea psihopedagogică în conformitate cu Normele metodologice de organizare și desfășurare a programelor de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, absolvenți de școli postliceale/colegii din învățământul terțiar nonuniversitar/școli de maiștri în domeniu și a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de o școală de antrenori, școli postliceale ori colegii de învățământ terțiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5286/2015. Maiștrii instructori și antrenorii încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar, care nu au dobândit definitivarea în învățământ, au obligația ca, în termen de cel mult 3 (trei) ani de la intrarea în vigoare a ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5286/2015, să obțină Certificatul de pregătire psihopedagogică.(3) Absolvenții cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență și ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învățământul preșcolar, în învățământul preuniversitar obligatoriu și pe catedre de pregătire/instruire practică trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare la etapele de mobilitate, dovada deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenții care au efectuat pregătirea psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană își pot recunoaște pregătirea psihopedagogică efectuată. Absolvenții pentru care nu este posibilă recunoașterea pregătirii psihopedagogice, precum și absolvenții care au efectuat pregătirea psihopedagogică în alte state au obligația ca, în termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea în învățământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate, în vederea efectuării sau completării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul și obținerii "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică".(4) Absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învățământul liceal sau postliceal trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, dovada deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care, în perioada de înscriere/validare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, nu fac dovada deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar au obținut minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, pot fi încadrați/repartizați numai pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar obligatoriu, în palatele și cluburile copiilor, în cluburile sportive școlare și pe catedre de pregătire/instruire practică.(5) Pentru absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" se consideră îndeplinită cerința privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzut în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3580/2017.(6) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior de lungă sau scurtă durată și ai învățământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009 și nu au dobândit definitivarea în învățământ, pot face dovada absolvirii programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diploma de licență sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice și metodice sau prin certificat de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică aferentă specializării/specializărilor înscrisă/înscrise pe diploma de licență/absolvire.(7) Personalul didactic care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2)-(6) și care nu a dobândit nici definitivarea în învățământ se încadrează pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei.  +  Articolul 4(1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se organizează conform prezentei Metodologii și sunt, în ordinea în care se desfășoară, următoarele:a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale;b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, urmată de constituirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru cadre didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;c) întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări;d) completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular/consorțiului școlar;e) stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018;f) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante și publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor rezervate și publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;h) completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular sau la nivelul consorțiului școlar, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;i) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate, prin restructurarea rețelei școlare sau prin desființarea unor unități de învățământ;j) repartizarea, în ședință organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concurs național, în condițiile prezentei Metodologii;l) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul național, sesiunea 2018, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, în condițiile prezentei Metodologii;m) pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;n) reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018;o) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ și care a obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;p) detașarea în interesul învățământului a personalului didactic titular în învățământul preuniversitar;q) stabilirea continuităților pentru detașare la cerere și detașarea la cerere în baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci) obținute la concursul național, sesiunea 2018;r) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs național, în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidații care au obținut cel puțin minimum media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2018 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;s) detașarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular în învățământul preuniversitar;t) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obținut media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;u) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, în condițiile prezentei Metodologii;v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs național, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018;w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, 2015, respectiv în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare, sesiunile 2014, 2013 sau 2012 în condițiile prezentei Metodologii;x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin cumul/plata cu ora;y) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitățile de învățământ, prin concurs/testare organizat(ă) la nivel județean/nivelul municipiului București;z) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe parcursul anului școlar, conform reglementărilor emise de Ministerul Educației Naționale.(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate și avize suplimentare, în etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare-învățare-evaluare, solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte avizele, atestatele și documentele justificative necesare în perioadele de înscriere și de verificare a dosarelor/validare a fișelor de înscriere la aceste etape conform Calendarului, după cum urmează:a) avizele eliberate de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale în România, precum și documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifică, eliberate de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul alternativ;b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;c) avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor";d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educației Naționale, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor/liceelor vocaționale teologice și a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;e) avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiției, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională și din unitățile de învățământ subordonate Ministerului Justiției, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul școlar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educatoare sau învățător, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;g) avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, pentru posturile didactice/catedrele vacante și rezervate din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;h) documente justificative privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 9 alin. (10) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul special;i) avizul eliberat de conducerea unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ particular care necesită aviz, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.(3) În mod excepțional, avizele eliberate de conducerile unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unități de învățământ pot fi prezentate și în timpul ședințelor de repartizare. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în baza avizelor prevăzute la lit. a)-g) se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor, indiferent de unitatea de învățământ menționată în aviz. În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin un aviz pentru același post didactic/aceeași catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor.(4) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimțit între unități de învățământ, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedră în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici și surzi, clase/grupe de elevi cu deficienți de vedere, precum și în unități de învățământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), pe catedre de informatică, de tehnologia informației și comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic și servicii), de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepție cadrele didactice titulare transferate/pretransferare/detașate de pe posturi didactice/catedre similare, precum și cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare sau prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii.(5) Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimțit între unități de învățământ, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, precum și cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare- învățare-evaluare sau prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaștere a limbii minorității se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestații, hotărârea comisiei de organizare și desfășurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfășoară conform anexei nr. 6.(6) Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităților naționale și care solicită completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimțit între unități de învățământ, detașarea în interesul învățământului sau detașarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii române. Fac excepție cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detașate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a căror diplomă studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba și literatura română", precum și cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte țări în limba română. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaștere a limbii române se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestații, hotărârea comisiei de organizare și desfășurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfășoară conform anexei nr. 6.(7) Cadrele didactice titulare care solicită întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare, completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate sau pretransferul consimțit între unități de învățământ pe catedre constituite și din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susțin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei nr. 4, cu excepția posturilor didactice/catedrelor pentru care se susțin probe practice prevăzute la alin. (4).(8) Evaluarea inspecției speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzută la alin. (4) - (7), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, formată din: președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar; membri - câte doi profesori care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori școlari/metodiști ai inspectoratului școlar/responsabili ai comisiilor metodice cu specializări în profilul postului; secretari - 1-7 inspectori școlari și directorii unităților de învățământ în care se organizează inspecții speciale la clasă/probe practice/orale. Rezultatul inspecției speciale la clasă/probei practice eliminatorii în profilul postului, prevăzută la alin. (4) - (7), se consemnează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4-12. La aceste probe nu se admit contestații, nota stabilită de comisia de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale rămânând definitivă. Inspectoratul școlar eliberează adeverințe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul școlar general și de președintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obținute la inspecțiile speciale la clasă/probele practice/orale.(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/detașare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situația în care cadrele didactice titulare participante obțin cel puțin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, probele practice/inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în situația în care cadrele didactice participante obțin cel puțin nota 7 (șapte).(10) Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de cadrele didactice titulare în etapele de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer consimțit între unități de învățământ, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific rămân valabile și în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și pentru mobilitățile personalului didactic titular care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2018-2019.  +  Articolul 5(1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/detașare, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa:a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat;b) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particulare acreditate în baza concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;c) cadrele didactice titulare transferate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat, în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer;d) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012 și care au obținut media de repartizare cel puțin 7 (șapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (șase) ani;e) cadrele didactice titulare transferate din învățământul preuniversitar de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcționează în structurile specializate din subordinea direcțiilor generale pentru asistență socială și protecția copilului.(2) Cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate titularizate în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare și care nu au participat la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (șase) ani sau care au participat și nu au obținut nota/media de cel puțin 7 (șapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 (șase) ani, precum și cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular autorizate să funcționeze provizoriu în baza concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ sau prin schimb de posturi în vederea ocupării de posturi didactice/catedre numai în învățământul preuniversitar particular.(3) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educație tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimțit între unități de învățământ/transferare pentru restrângere de activitate/detașare în interesul învățământului/detașare la cerere prin concurs specific catedre de educație tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de licență/absolvire prin studii, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare în învățământul special, cu excepția profesorilor itineranți/de sprijin care nu fac dovada frecventării programelor de studii prevăzute la art. 17 alin. (7), pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de învățământ/detașare în interesul învățământului/detașare la cerere prin concurs specific atât posturi didactice/catedre similare din învățământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cât și posturi didactice/catedre în concordanță cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranți/de sprijin care nu fac dovada frecventării programelor de studii prevăzute la art. 17 alin. (7) pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului și prezentei Metodologii.(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată, detașare în interesul învățământului sau la cerere în învățământul preuniversitar de stat, organizate în baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, în baza concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.(5) Cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particulare autorizate să funcționeze provizoriu în baza concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau a concursului organizat conform Metodologiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată, detașare în interesul învățământului sau la cerere numai învățământul preuniversitar particular, iar în situația în care unitatea de învățământ particular se desființează pot fi detașate și în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată în învățământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani consecutivi.(6) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, în condițiile prezentei Metodologii, care nu au dobândit definitivarea în învățământ, prevăzute la art. 21 alin. (4), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2018. Deciziile de transfer/pretransfer pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare în învățământ, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ. Posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice se vacantează după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ. În situația în care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2018, nu promovează examenul național de definitivare în învățământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de învățământ în care au fost repartizate.(7) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată a personalului didactic titular în mediul rural/transferul personalului didactic titular în mediul rural disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare/pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic titular în mediul rural se poate realiza în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obținut nota/media minimă 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar ori dacă a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la un concurs de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, aflându-se într-una dintre următoarele situații:a) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puțin media 7 (șapte) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;b) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la unul din concursurile de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunile 2013-2016/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunile 2013-2016, în anul în care a obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă, iar ulterior nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;c) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2017/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017.(8) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrare a personalului didactic titular, cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar până la 31 august 2012 cu o vechime mai mare de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, care nu au dobândit definitivarea în învățământ, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă nedeterminată, în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare.(9) Eliberarea din funcție a personalului didactic angajat în unități de învățământ preuniversitar de stat se dispune de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, iar la unitățile de învățământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părților, la solicitarea cadrului didactic, ca urmare a concedierii pentru necorespundere profesională, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) și b),art. 56, art. 61 lit. d) și art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare sau ca efect al aplicării sancțiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6 Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean/al municipiului București participă ca observatori la toate etapele mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar, au dreptul de a semnala președintelui acestei comisii eventualele nerespectări ale prevederilor legale și semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.  +  Capitolul II Constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar/consorții școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ  +  Articolul 7(1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar se realizează pe baza prevederilor legale și a normativelor în vigoare privind constituirea formațiunilor de studiu, a planurilor de școlarizare propuse de unitățile de învățământ, după consultarea autorităților administrației publice locale și a operatorilor economici și a planurilor-cadru de învățământ aflate în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, în concordanță cu norma didactică de predare-învățare-evaluare stabilită conform art. 262 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(2) Activitatea personalului didactic din unitățile de învățământ se stabilește conform art. 262 alin. (1) - (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă, a personalului didactic din unitățile de învățământ, se constituie în baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licență sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master în corelație cu ciclul I de studii universitare de licență, pe diploma de absolvire a unor programe postuniversitare de conversie profesională/certificatul de atestare a competențelor profesionale din cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației Naționale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de doctor și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.(2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum și la constituirea normei didactice de predare-învățare-evaluare, pentru absolvenții învățământului superior se iau în considerare și:a) programele de conversie cu durata de minimum un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, care asigură dobândirea de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice altele decât cele ocupate în baza formării inițiale;b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licență și masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.(3) Prin excepție, dacă norma didactică de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare și a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată din învățământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și (2), respectiv prevederilor art. 262 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, aceasta poate fi constituită în proporție de 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază și cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare și a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată se poate constitui în proporție de 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(4) Activitatea și norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică, precum și din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare. Profesorii consilieri din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică efectuează 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii din ariile curriculare om și societate, consiliere și orientare ori în cadrul programului "A doua șansă", în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul. La nivelul unităților de învățământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie- cultură civică, în învățământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educație antreprenorială, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie și logică și argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, în învățământul liceal, în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și apoi cele 2-4 ore/săptămână pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asistență psihopedagogică. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii ori în cadrul programului "A doua șansă" la nivelul unităților de învățământ la care este arondat cabinetul de asistență psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice în alte unități de învățământ. La toate posturile didactice vacante/rezervate de profesor consilier publicate pentru etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se precizează și orele de predare în specialitate.(5) În situația în care numărul de elevi/preșcolari pentru care se asigură asistența psihopedagogică/logopedică din cadrul unității/unităților de învățământ la care este normat un cabinet de asistență psihopedagogică/logopedică școlar/interșcolar scade sub numărul minim prevăzut în Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru evitarea situației de restrângere de activitate a profesorului consilier/logopedului/profesorului logoped titular în cabinetul respectiv, consiliul de administrație al Centrului Județean/Municipal București de Resurse și Asistență Educațională, denumit în continuare CMBRAE/CJRAE, identifică, la nivelul localității în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, unități de învățământ pentru care nu se asigură asistența psihopedagogică/logopedică a elevilor/preșcolarilor și le arondează cabinetului respectiv. În situația în care, la nivelul unei localități în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unități de învățământ în care nu se asigură asistența psihopedagogică/logopedică a elevilor/preșcolarilor, se pot redistribui unitățile de învățământ între cabinetele școlare/interșcolare existente, astfel încât pentru fiecare cabinet de asistență psihopedagogică/logopedică școlar/interșcolar să fie asigurat numărul necesar de elevi/preșcolari. În mod excepțional, unui cabinet de asistență psihopedagogică/logopedică școlar/interșcolar la nivelul căruia s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, i se pot aronda/redistribui și unități de învățământ din alte localități învecinate. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE se supun aprobării de consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri/logopezii/profesorii logopezi titulari pentru care se schimbă structura unităților de învățământ în care sunt normate cabinetele interșcolare de asistență psihopedagogică/logopedică.(6) Activitatea și norma didactică pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5554/2011.(7) Norma didactică de predare-învățare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe săptămână și se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5570/2011.(8) Pe posturile didactice/catedrele din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se încadrează: învățători, antrenori, maiștri-instructori, institutori și profesori cu specializări în profilul postului. Norma didactică de predare-învățare-evaluare a personalului didactic din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se stabilește în funcție de nivelul studiilor, după cum urmează:a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenții studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii medii/postliceale, învățător, maistru-instructor, antrenor;b) 24 de ore pe săptămână pentru învățători și maiștri-instructori, absolvenți ai studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă durată;d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de antrenori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadrați în funcția didactică de antrenor și salarizarea corespunzătoare funcției;e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții învățământului superior cu diplomă de absolvire sau de licență în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată.(9) Schimbarea profilului unui post, cu un alt profil pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive școlare, precum și din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor, se realizează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, cu respectarea prevederilor din art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Înființarea de noi profiluri se realizează numai cu acordul conducerii inspectoratului școlar, respectiv cu acordul Ministerului Educației Naționale pentru Palatul Național al Copiilor, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de școlarizare.(10) Pentru profesorii documentariști, activitatea și norma didactică se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5556/2011.(11) Norma didactică a personalului didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe săptămână, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(12) Cererile privind reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare de către personalul didactic cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se depun, de regulă, la unitățile de învățământ, în perioada constituirii normei didactice de predare- învățare-evaluare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv în perioada 3-7 septembrie 2018 pentru cadrele didactice încadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. Orele eliberate se ocupă, numai pe perioadă determinată, în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. În mod excepțional, consiliile de administrație din unitățile de învățământ pot aproba cereri privind reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, după începerea cursurilor, cu avizul inspectoratului școlar, în condițiile încadrării în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 9(1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic, ai școlii postliceale pedagogice, ai unei școli echivalente sau studii superioare, în profilul postului, în conformitate cu Centralizatorul, precum și absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific, dovedit prin foaia matricolă sau certificat de absolvire.(2) Posturile didactice din învățământul preșcolar și primar pot fi ocupate de:a) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" încadrați în funcția didactică de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv de profesor pentru învățământ primar;b) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic, ai școlii postliceale pedagogice sau ai unor școli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învățător, învățătoare, educatoare-învățător, educator-învățător, învățător-educatoare, învățător-educator, în concordanță cu Centralizatorul ori de absolvenți ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, încadrați în învățământul preșcolar și primar, care au finalizat cu diplomă de licență și studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licență, încadrați în funcția didactică de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv de profesor pentru învățământ primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013;c) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic, ai școlii postliceale pedagogice sau ai unor școli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învățător, învățătoare, educatoare-învățător, educator-învățător, învățător-educatoare, învățător-educator în concordanță cu Centralizatorul ori de absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care au finalizat cu diplomă și studii universitare de scurtă durată și care și-au echivalat învățământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv de profesor pentru învățământ primar;d) absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care și-au echivalat învățământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv de profesor pentru învățământ primar;e) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic, ai școlii postliceale pedagogice sau ai unor școli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învățător, învățătoare, educatoare-învățător, educator-învățător, învățător-educatoare, învățător-educator, în concordanță cu Centralizatorul ori de absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care au finalizat cu diplomă și studii universitare de scurtă durată și care nu și- au echivalat învățământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, încadrați în funcția didactică de institutor;f) absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care nu și-au echivalat învățământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licență, încadrați în funcția didactică de institutor;g) absolvenți cu diplomă ai unei instituții de învățământ superior și a unui curs specific în domeniul psihopedagogic și metodic pentru învățământul preșcolar și/sau primar, încadrați în funcția didactică de institutor;h) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic, ai școlii postliceale pedagogice sau ai unor școli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învățător, învățătoare, educatoare-învățător, educator-învățător, învățător-educatoare, învățător-educator, în concordanță cu Centralizatorul, încadrați în funcția didactică de educatoare, respectiv de învățător.(3) În învățământul preșcolar și primar alternativ trebuie îndeplinite, după caz, condițiile de studii menționate la alin. (2), precum și parcurgerea și finalizarea modulului pedagogic specific alternativei educaționale, cu diplomă/certificat/adeverință, anterior angajării.(4) Posturile didactice/catedrele de profesor din învățământul gimnazial, clasele V-VIII, din învățământul profesional, din palatele și cluburile copiilor și elevilor, pot fi ocupate de:a) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);b) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a cel puțin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educației Naționale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master sau care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. b), cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);c) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);d) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a cel puțin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educației Naționale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);e) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);f) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a cel puțin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educației Naționale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);g) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată, cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).(5) În mod excepțional, în lipsa profesorilor de specialitate cu specializări prevăzute la alin. (4), catedrele de limbi moderne/materne, de educație plastică, de educație muzicală, de educație fizică și de religie din învățământul gimnazial, clasele V-VIII și din învățământul profesional, pot fi ocupate pe perioadă determinată, de absolvenți ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare în profilul catedrei, conform prezentei Metodologii, salarizați corespunzător funcției de "institutor cu studii superioare de scurtă durată".(6) Posturile didactice/catedrele de profesor în învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum și în învățământul postliceal, pot fi ocupate de absolvenți cu studiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), cu condiția deținerii pregătirii psihopedagogice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (6), precum și de absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență urmate de ciclul II de studii universitare de masterat/master, cu specializări în profilul postului și de absolvenți cu studiile prevăzute la alin. (4) lit. f), cu condiția deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.(7) În mod excepțional, în lipsa profesorilor de specialitate, care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (6), după derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din învățământul liceal obligatoriu, clasele a IX-a și a X-a, pot fi încadrați pe perioadă determinată absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).(8) Catedrele de pregătire-instruire practică în învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, în învățământul profesional și în învățământul postliceal pot fi ocupate de:a) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializări în profilul postului sau ai ciclului I de studii universitare de licență urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) sau ai studiilor universitare de lungă durată în profilul postului și cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "profesor cu studii superioare de lungă durată";b) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență sau ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educației Naționale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. b), cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "profesor cu studii superioare de lungă durată";c) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență, urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educației Naționale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "profesor cu studii superioare de lungă durată";d) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "profesor cu studii superioare de scurtă durată";e) absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale sau ai școlilor de maiștri cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția de maistru-instructor și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "maistru - instructor".f) absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale sau ai școlilor de maiștri cu specializări în profilul postului, cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată.(9) Norma didactică de predare-învățare-evaluare, de instruire practică și de evaluare curentă a elevilor în clasă pentru cadrele didactice, care au finalizat cu diplomă studii universitare, studii postliceale sau școli de maiștri, încadrate pe catedre de pregătire-instruire practică este de 24 ore pe săptămână, respectiv de 20 ore pe săptămână în învățământul special.(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul special personalul didactic trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile de studii prevăzute la alin. (1) - (9), precum și pregătirea psihopedagogică prevăzută la art. 3, iar pentru alte specializări, decât cele psihopedagogice prevăzute în anexa nr. 17, este necesar și un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(11) Posturile de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică arondate la unități de învățământ preșcolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu specializări în concordanță cu Centralizatorul.(12) Posturile de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică arondate la unități de învățământ liceal, unități de învățământ având clase I-XII/XIII sau clase V-XII/XIII pot fi ocupate de absolvenți cu specializări în profilul postului, care îndeplinesc cumulativ condițiile de studii prevăzute la alin. (6) și la alin. (11).(13) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interșcolare și din cabinetele școlare/interșcolare pot fi ocupate absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu specializări în concordanță cu Centralizatorul.(14) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive școlare și din unitățile de învățământ în care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:a) profesori care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la alin. (4)-(7), cu specializări în domeniile educație fizică și sport/cultură fizică și sport, precum și îndeplinirea condiției suplimentare a specializării, în cadrul studiilor universitare, în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată;b) antrenori, în cluburile sportive școlare, absolvenți cu diplomă ai unui liceu și ai unei școli de antrenori ori ai unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, cu specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată și absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic și metodic.c) profesori-antrenori, în cluburile sportive școlare, care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la alin. (4), cu specializări în domeniile educație fizică și sport/cultură fizică și sport și care au dobândit specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată prin absolvirea unei școli de antrenori autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate ori a unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate.(15) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior, care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la alin. (4), cu specializări în profilul postului în concordanță cu Centralizatorul.(16) Disciplina "Religie" poate fi predată numai de absolvenți ai învățământului superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, în baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(17) Cadrele didactice, din învățământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul/adeverința de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licență, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, se salarizează corespunzător noii funcții didactice.  +  Articolul 10 Cadrele didactice calificate din învățământul preuniversitar, care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la art. 8 alin. (1) - (2) și art. 9, angajate cu contract individual de muncă sau în regim de cumul/plata cu ora, trebuie să facă și dovada pregătirii psihopedagogice conform art. 3 alin. (2) - (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 11 În unitățile de învățământ cu predare simultană normarea personalului didactic se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12(1) Catedrele de limbi moderne din învățământul primar se atribuie astfel:a) profesorilor titulari care îndeplinesc condițiile de studii, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;b) profesorilor titulari care au specializări în profilul catedrei, în concordanță cu Centralizatorul;c) profesorilor pentru învățământul primar/institutorilor/învățătorilor de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităților postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență;d) profesorilor pentru învățământul primar/institutorilor/învățătorilor de la altă grupă sau clasă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență, în regim de cumul/plata cu ora.(2) În unitatea de învățământ în care nu există personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limbă maternă la învățământul primar, consiliul de administrație al unității de învățământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/de catedră de specialitate, care dintre profesorii pentru învățământ primar/institutorii/învățătorii cunoscători ai limbii materne respective pot preda și la alte clase din ciclul primar, în regim de cumul/plata cu ora.(3) În unitatea de învățământ în care nu există personal didactic calificat pentru predarea disciplinei "Religie" la învățământul primar, consiliul de administrație al unității de învățământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru învățământ primar/institutorii calificați și abilitați în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației Naționale și cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda "Religia" la clase din ciclul primar, în regim de cumul/plata cu ora. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Disciplinele gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, cultură civică și istoria și tradițiile minorității maghiare sunt predate de absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență sau ciclul I de studii universitare de licență urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată, precum și de absolvenți cu diplomă/certificat ai unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale -studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) ori c), cu specializări în concordanță cu Centralizatorul și cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1). Pentru celelalte minorități naționale, la disciplina istoria și tradițiile minorităților naționale se încadrează cu prioritate absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată care au înscrisă pe diploma de licență specializarea istorie - linia de studiu în limba maternă a minorității naționale respective, istorie-limba și literatura maternă a minorității naționale respective și numai, în situații excepționale, în lipsa acestora, pot fi încadrați și absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată care au înscrisă pe diploma de absolvire/licență una dintre specializările: limba și literatura maternă a minorității naționale respective sau etnologie - linia de studiu în limba maternă a minorității naționale respective, etnologie-limba și literatura maternă a minorității naționale respective, cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) - (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).(5) Disciplinele economie, economie aplicată și educație antreprenorială, logică, argumentare și comunicare, studii sociale, literatură universală, științe și educație artistică din învățământul liceal intră în norma de predare a absolvenților cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiția deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, ai studiilor universitare de lungă durată, precum și a absolvenților cu diplomă/certificat ai unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale- studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) ori lit. c), cu specializări în concordanță cu Centralizatorul și îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (6). Disciplina științe poate fi predată și de absolvenți ai studiilor postuniversitare de specializare: "Științe", "Predarea integrată a științelor" cu durata de cel puțin trei semestre/90 de credite. Disciplinele educație antreprenorială și economie aplicată pot fi predate și de absolvenții învățământului universitar de lungă durată care au înscrisă pe diploma de licență specializarea filosofie, cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (6).(6) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare de lungă durată, care au înscrisă pe diploma de licență specializarea filozofie își constituie norma didactică, conform actului de numire/transfer/repartizare, cu ore din aria disciplinelor socio- umane (logică, argumentare și comunicare, psihologie, educație antreprenorială, economie, sociologie, filosofie și studii sociale), după caz, cu condiția să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării, ore la aceste discipline. Cadrele didactice titulare pe catedre de sociologie sau de sociologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, își pot constitui/completa norma didactică și cu ore de filosofie, psihologie sau logică, argumentare și comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre de psihologie sau de psihologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, își pot constitui/completa norma didactică și cu ore de filosofie, sociologie sau logică, argumentare și comunicare.(7) De prevederile alin. (6) beneficiază și profesorii consilieri din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică la stabilirea celor 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate.(8) Orele de limba maternă pentru minoritățile naționale normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română se pot constitui în catedre, cu încadrarea strictă în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar, pe care se încadrează absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu specializarea "Institutori-Limba maternă", absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă și a doua specializare, dar care au menționată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcția de studiu "Limba maternă", absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" care au menționată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcția de studiu "Limba maternă", precum și absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare care au înscrisă pe diploma de licență/absolvire specializarea "Limba maternă" a minorității naționale respective, conform Centralizatorului, cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) - (6) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).(9) Cadrului didactic titular pe o catedră de informatică, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, i se poate constitui, la cerere, norma didactică de predare-învățare-evaluare, la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular și cu ore de: tehnologia informației și a comunicațiilor, tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul sau procesarea computerizată a imaginii. Cadrului didactic titular pe o catedră de tehnologia informației și a comunicațiilor sau de tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, care îndeplinește condițiile de studii pentru ocuparea unei catedre de informatică în concordanță cu Centralizatorul, i se poate constitui, la cerere, norma didactică predare-învățare-evaluare, la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular și cu ore de informatică sau procesarea computerizată a imaginii.(10) Orele de educație fizică predate de profesorii/institutorii pentru învățământ primar ai claselor respective, care fac dovada specializării în educație fizică prin diploma de studii, sunt remunerate în sistem de plata cu ora.(11) Opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare la clasele a V-a și a VI-a este predat de un cadru didactic care are cel puțin una din specializările care intră în structura opționalului respectiv. Încadrarea cadrelor didactice pentru predarea opționalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare se realizează de consiliul de administrație al unității de învățământ cu avizul comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 13(1) La clasele cu predare bilingvă, limbile moderne se predau pe grupe.(2) La clasele cu predare intensivă, limbile moderne și informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiția încadrării în bugetul alocat și în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 14 Personalul didactic titular pe un post/catedră de corepetitor/acompaniament din liceele vocaționale, din unitățile cu învățământ integrat și suplimentar de artă ori din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor rămâne încadrat ca personal didactic titular, în conformitate cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în aceeași unitate de învățământ și beneficiază de toate drepturile legale prevăzute pentru personalul didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 15(1) Orele de educație tehnologică la clasele V-VIII se desfășoară pe clase. Catedrele de educație tehnologică la clasele V-VIII pot fi ocupate de:a) absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea "educație tehnologică", în concordanță cu Centralizatorul;b) profesori titulari pe catedre de educație tehnologică cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;c) absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanță cu Centralizatorul.(2) Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detașare sau în regim de cumul/plata cu ora catedre de educație tehnologică, conform prezentei Metodologii.(3) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi încadrați pe catedrele de educație tehnologică, pe perioadă determinată, cu îndeplinirea condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3.  +  Articolul 16(1) Orele de laborator tehnologic din învățământul liceal/postliceal se includ în catedrele de discipline tehnologice și sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (6) - (7) și art. 262 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 262 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru învățământul special.(2) Încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic și de pregătire-instruire practică se realizează în funcție de modul de organizare a acestei activități pe niveluri de învățământ, cu respectarea prevederilor alin. (1) și art. 9 alin. (8) și (9). Activitățile de laborator și de pregătire-instruire practică se efectuează în condițiile legii.(3) În unitățile de învățământ preuniversitar în care se organizează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea/instruirea practică se face în funcție de specializarea acestora și prevederile planului de învățământ. Orele de laborator tehnologic și de instruire practică predate în cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 sunt incluse în norma didactică sau în cumul/plata cu ora, după caz. Pe parcursul unui an școlar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o clasă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. În structura catedrelor de discipline tehnologice și de pregătire/instruire practică vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectuează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic și de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 se ocupă numai pe perioadă determinată.(4) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanță cu Centralizatorul.  +  Articolul 17(1) Posturile didactice/catedrele din învățământul special pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului mediu/postliceal/superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care îndeplinesc și condiția prevăzută la art. 9 alin. (10).(2) Pentru clasele/grupele/unitățile de învățământ special în care se utilizează curriculum-ul școlii de masă sau curriculum-ul școlii de masă adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor - cadru în vigoare și se ocupă cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (4), alin. (6), alin. (8) - (9), alin. (16), art. 10, art. 12 și art. 14-16.(3) Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învățământul special pot fi ocupate de profesori nevăzători care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (4) sau la art. 9 alin. (6) și condiția prevăzută la 9 alin. (10) pentru gimnaziu, respectiv condițiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (6) și condiția prevăzută la art. 9 alin. (10) pentru liceu.(4) În mod excepțional, în lipsa absolvenților care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3), posturile de profesor preparator (nevăzător) din învățământul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioadă determinată de profesori nevăzători, absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență, care îndeplinesc și condiția prevăzută la art. 9 alin. (10), cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.(5) În situația în care nu există nici un candidat nevăzător, postul de profesor preparator (nevăzător) poate fi ocupat pe perioadă determinată și de alte cadre didactice care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (3)-(4).(6) Disciplinele din aria curriculară "tehnologii" la clasele V-VIII din învățământul special, activitățile de pre-profesionalizare și pregătirea-instruirea practică în învățământul special pot fi desfășurate de cadrele didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (8) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (10).(7) Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog școlar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză, care nu au specializări în concordanță cu Centralizatorul, au obligația de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației Naționale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special. Pentru cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială se recomandă să urmeze programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației Naționale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special.(8) Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care, până la data soluționării restrângerilor de activitate conform Calendarului, nu fac dovada frecventării programelor de studii prevăzute la alin. (7), intră în restrângere de activitate fiind transferate pe posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu Centralizatorul. În situația în care, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, posturile didactice ale acestora nu se ocupă cu personal didactic calificat, conform Centralizatorului, cadrele didactice respective rămân, cu acordul acestora, încadrate prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată pe posturile respective. În etapa de pretransfer consimțit între unități de învățământ, cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care nu fac dovada frecventării programelor de studii prevăzute la alin. (7) pot ocupa numai posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu Centralizatorul.(9) În mod excepțional, în lipsa personalului didactic de specialitate cu studii conform alin. (1) sau alin. (2), după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, în învățământul special pot fi încadrați pe perioadă determinată:a) absolvenți ai învățământului superior care au înscrisă pe diplomă specializările limba română sau limba și literatura română pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog școlar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză;b) oricare din absolvenții instituțiilor de învățământ superior, cu specializări dobândite în cadrul ciclului II de studii universitare de masterat, cu condiția deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau în cadrul învățământului universitar de lungă durată, care îndeplinesc și condiția prevăzută la art. 9 alin. (10), pe posturile de profesor itinerant și de sprijin de nivel liceal;c) oricare din absolvenții instituțiilor de învățământ superior, care îndeplinesc și condiția prevăzută la art. 9 alin. (10), cu excepția absolvenților colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant și de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau preșcolar, precum și pe posturile de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială de la clasele/grupele/unitățile de învățământ special care școlarizează copii/elevi/tineri cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate ori cu deficiențe moderate sau ușoare, pentru activitățile de predare în învățământul special primar sau gimnazial pentru elevi cu deficiențe senzoriale, precum și pentru școlarizarea la domiciliu a elevilor/tinerilor cu dizabilități sau nedeplasabili.(10) Cadrele didactice titulare în învățământul special care nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 9 alin. (10) intră în restrângere de activitate.  +  Articolul 18(1) Activitățile specifice funcției de diriginte se organizează și se desfășoară la toate clasele și formele de învățământ din învățământul preuniversitar, în conformitate cu precizările Ministerului Educației Naționale.(2) Profesorii consilieri din cabinetele de asistență psihopedagogică pot îndeplini funcția de diriginte la solicitarea conducerilor unităților de învățământ în care își desfășoară activitatea.(3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control nu poate îndeplini funcția de diriginte, nu poate efectua ore de consiliere și orientare vocațională și nici ore de dirigenție. În situații excepționale, când la nivelul unei unități de învățământ nu există suficiente cadre didactice calificate, personalul didactic de conducere poate îndeplini și funcția de diriginte, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ și aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.(4) Indemnizația pentru activitatea de dirigenție sau de consiliere și orientare vocațională se acordă, conform reglementărilor în vigoare, la toate formele de învățământ. La forma de învățământ cu frecvență redusă indemnizația pentru activitatea de dirigenție sau consiliere și orientare vocațională, conform prevederilor legale în vigoare, se acordă numai pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic care desfășoară activități de diriginte beneficiază de o singură indemnizație de 10% aplicată salariului de bază, calculată conform prevederilor legale.(5) Institutorii și profesorii pentru învățământul primar și preșcolar, care îndeplinesc funcții de conducere la nivelul unităților de învățământ, de director sau de director adjunct și desfășoară integral activitățile de predare-învățare-evaluare aferente postului de la clasa/grupa de învățământ primar/preșcolar, beneficiază fără niciun alt demers administrativ, în mod automat, atât de indemnizația de conducere, cât și de indemnizația ce se acordă personalului didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorilor, educatoarelor, institutorilor și profesorilor pentru învățământul preșcolar și primar, indemnizația fiind de 10% aplicată salariului de bază, calculată conform prevederilor legale.  +  Articolul 19(1) În situațiile fuziunii prin absorbție a unităților de învățământ, a divizării parțiale sau totale a unei unități de învățământ, a fuziunii prin contopire a două unități de învățământ, a desființării unei unități școlare, selecția cadrelor didactice se face prin evaluare de către o comisie numită de inspectoratul școlar formată din inspectori școlari și/sau cadre didactice care nu funcționează în unitățile de învățământ aflate într-una dintre aceste situații.(2) În situația în care, ca urmare a restructurării rețelei școlare, începând cu data de 1 septembrie 2018, urmează să fie desființate unități de învățământ cu personalitate juridică, se procedează după cum urmează:a) în situația fuziunii prin absorbție a unei unități de învățământ cu personalitate juridică de către o altă unitate de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2018, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea rețelei școlare și există două persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate se realizează obligatoriu la nivelul fiecărei catedre din fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, de către aceeași comisie de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1); la nivelul inspectoratului școlar, pentru fiecare post didactic/catedră, se întocmește o listă comună cu rezultatele evaluării cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate din cele două unități de învățământ cu personalitate juridică care urmează să fuzioneze prin absorbție, iar cadrele didactice se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea cu personalitate juridică rezultată în urma fuziunii prin absorbție, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1);b) în situația divizării parțiale a unei unități de învățământ cu personalitate juridică, prin care una sau mai multe structuri sunt transferate la altă unitate de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2018, atunci comisia de evaluare stabilește existența reducerilor de activitate în unitatea de învățământ cu personalitate juridică din care se scindează structura, prin raportare la numărul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1), iar la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică care absoarbe structura, prin raportare la situația numărului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluării; cadrele didactice titulare de aceeași specialitate, aflate în situația de reducere de activitate, se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea de învățământ care absoarbe structura, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1);c) în situația fuziunii prin contopire a două unități de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2018, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea rețelei școlare și există două persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeași specialitate din ambele unități de învățământ cu personalitate juridică se evaluează de aceeași comisie de evaluare, conform procedurii prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în noua unitate de învățământ creată în urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1).d) în situația încetării funcționării totale a unei unități de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2018, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de învățământ cu personalitate juridică intră în restrângere de activitate.(3) În situația divizării totale a unei unități cu personalitate juridică, în două sau mai multe unități cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2018, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea rețelei școlare și există o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică, atunci cadrele didactice titulare de aceeași specialitate, la nivelul fiecărei catedre, se ierarhizează în baza evaluării efectuate și se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1), la unitățile de învățământ rezultate în urma divizării totale, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1).(4) Procedura prevăzută la alin. (3) se aplică și în situația în care, prin divizare totală, toate structurile unei unități cu personalitate juridică sunt transferate la alte unități de învățământ cu personalitate juridică.(5) Ca urmare a restructurării rețelei școlare, a situațiilor prevăzute la alin. (1), a transformării unor unități de învățământ în unități de alt nivel și a schimbării denumirii unităților de învățământ, până la data de 26 ianuarie 2018, inspectoratele școlare emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/școala de arte și meserii/profesional în unități cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (6), respectiv la art. 9 alin. (8), la solicitarea acestora, până la data de 26 ianuarie 2018, inspectoratele școlare, în baza acestora emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învățământ al unității, în funcție de postul/catedra ocupat(ă).(6) Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare pe catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizator se realizează în perioada de încadrare a personalului didactic titular, în baza solicitărilor adresate, în scris, conducerilor unităților de învățământ la care acestea sunt încadrate, în baza următoarei proceduri:a) consiliile de administrație ale unităților de învățământ întocmesc lista cadrelor didactice pentru care urmează să se revizuiască documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, precizând pentru fiecare cadru didactic denumirea catedrei actuale, denumirea catedrei conform Centralizatorului și specializarea;b) directorii unităților de învățământ înaintează inspectoratului școlar lista cadrelor didactice pentru care urmează să se revizuiască documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, însoțită de copii ale următoarelor documente, autentificate la nivelul unităților de învățământ: documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, documentele de studii (diplomele de studii, foile matricole, certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, certificate de dobândire a definitivării în învățământ sau a gradelor didactice);c) comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului școlar verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se impune revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare, în concordanță cu prevederile Centralizatorului și, până la finalizarea etapei de încadrare a personalului didactic titular, o prezintă în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;d) inspectorul școlar general emite, pentru fiecare cadru didactic nominalizat în lista prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, decizia de repartizare pe catedra constituită conform prevederilor Centralizatorului.  +  Articolul 20(1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor și încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate, continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi, inclusiv pentru directorii și directorii adjuncți, numiți prin concurs, care-și desfășoară obligația de predare în unitatea de învățământ în care sunt titulari.(2) Continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a reducerii de activitate, a participării cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în situația rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum și în alte situații speciale aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar.(3) În situația în care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare, nu au posibilitatea de a efectua obligația de predare în unitățile de învățământ în care acestea sunt titulare, comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar identifică posturile didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea de către acestea a obligației de predare în unitățile de învățământ în care au ocupat funcții de director sau de director adjunct sau în unități de învățământ apropiate și va publica aceste posturi cu mențiunea "Post pentru stabilirea obligației de predare director/director adjunct". În etapa de detașare în interesul învățământului, în perioada prevăzută de Calendar, inspectorul școlar general emite decizia de detașare în interesul învățământului a cadrelor didactice respective pe aceste posturi didactice/catedre incomplete.(4) Procedura de la alin. (3) se aplică și în cazul cadrelor didactice titulare pe posturi de institutor/profesor pentru învățământul primar sau preșcolar care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ în care sunt titulare sau în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare, în vederea asigurării acestora a obligației de predare.(5) Numărul de ore/săptămână aferente catedrelor incomplete stabilite la alin. (3) și (4) se stabilește cu respectarea strictă a Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4865/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) La nivelul unităților de învățământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preșcolari, a personalului didactic titular, se realizează prin decizie a directorului unității de învățământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (4), alin. (6), alin. (8) - (17), art. 10, art. 12, art. 14-17, art. 20 și a principiului privind continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi/preșcolari, după discutarea și analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unității de învățământ și aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al unității de învățământ.(2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unității de învățământ cu personalitate juridică se face prin decizie a directorului unității de învățământ, după discutarea și analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ.(3) În situația în care un post didactic/o catedră rămâne neocupat(ă) într-o structură sau în unitatea de învățământ cu personalitate juridică, după aplicarea principiului continuității activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi, este solicitat(ă) de două sau mai multe cadre didactice titulare de aceeași specialitate, pentru departajare se aplică criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile socioumanitare în baza documentelor justificative.(4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează după aceeași procedură, cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012, precum și cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizate în sesiunile 2015, 2016 sau 2017 în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru care se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învățare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.(5) Procedurile prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi reluate, la solicitarea cadrelor didactice, după derularea etapelor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere, în situația în care, după aceste etape, se eliberează un post didactic/o catedră dintr-o structură sau din unitatea de învățământ cu personalitate juridică.(6) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învățământ, dar au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs începând cu 1 septembrie 2012 sau în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 2015, 2016 sau 2017, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2018, consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.(7) În baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ, pentru cadrele didactice prevăzute la alin. (6), inspectoratele școlare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, până la data de 31 august 2018.(8) După încadrarea personalului didactic potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se asigură rezervarea orelor/catedrelor/posturilor didactice destinate cadrelor didactice care provin din alte state și care predau în România, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale și interministeriale în vigoare, încheiate de România cu respectivele state.  +  Articolul 22(1) Cadrelor didactice titulare aflate în situațiile prevăzute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cadrelor didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate, precum și cadrelor didactice titulare detașate, li se rezervă posturile didactice/catedrele. De același drept beneficiază și cadrele didactice titulare desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate rămân în evidența unităților de învățământ de la care au fost detașate, până la soluționarea restrângerii de activitate a acestora prin transfer la o altă unitate de învățământ. În situația în care, la unitatea de învățământ de la care a fost detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate un cadru didactic, se vacantează un post didactic/o catedră în specialitatea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate nesoluționată, în concordanță cu documentul de numire/transfer/repartizare, cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(ă), directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris cadrului didactic aflat în restrângere de activitate nesoluționată decizia de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior.(3) Inspectoratele școlare au obligația de a avea o evidență strictă a tuturor cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(4) În situația în care două sau mai multe cadre didactice trebuie să revină pe același post didactic/aceeași catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în baza evaluării efectuate art. 25 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajelor.  +  Articolul 23 Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menținerea în funcție ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului școlar. Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, precum și personalul de îndrumare și control, care îndeplinește condițiile legale de pensionare și care nu solicită pensionarea pe parcursul anului școlar, poate rămâne în funcție până la data încheierii anului școlar, cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv al inspectoratului școlar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.  +  Articolul 24(1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular, consiliile de administrație ale unităților de învățământ au obligația de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învățare- evaluare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învățământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ținând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului. În structura catedrelor pentru întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale și în mod obligatoriu ore la cel puțin una dintre disciplinele înscrise în actul de numire/transfer/repartizare. În situația în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare, directorii unităților de învățământ au obligația de a informa în scris cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări cu privire la posibilitatea întregirii normei didactice de predare-învățare-evaluare, cu acordul de principiu al consiliului de administrație.(2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare se analizează și se aprobă de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrele didactice solicită întregirea. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ privind contestația este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.(3) La propunerea directorilor unităților de învățământ, cu acordul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ, pentru cadrul didactic titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări se dispune întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare, prin decizia inspectorului școlar general. În vederea emiterii deciziei de către inspectorul școlar general, directorii unităților de învățământ transmit la inspectoratul școlar copii ale actelor de numire/transfer/repartizare și ale actelor de studii pentru cadrele didactice pentru care propun întregirea normei didactice de predare- învățare-evaluare.(4) În baza deciziei semnate de inspectorul școlar general, directorul/directorii unității/unităților de învățământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă al cadrului didactic care a fost de acord cu întregirea normei didactice.(5) Pentru cadrele didactice titulare în trei unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare se poate soluționa în una sau două unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare se poate realiza în una, două sau trei unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare se poate soluționa în una sau două specializări, conform alin. (1).(6) În situația în care două sau mai multe cadre didactice solicită întregirea pe aceeași catedră, departajarea se realizează în baza criteriilor și punctajelor din anexa nr. 2. În situația punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Dacă, după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a) -e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.(7) Catedrele complete și cele incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică, nu se ocupă pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 25(1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare-învățare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorțiului școlar din care face parte unitatea de învățământ, se află în situația de completare a normei didactice.(2) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preșcolari și elevi prevăzute de lege, luând în considerare și faptul că personalul didactic cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare cu 2 ore săptămânal, se află în situația de restrângere de activitate.(3) În cazul apariției situațiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unități de învățământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situații care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeași specialitate, se renunță, în ordine, la:a) activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activității; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeași specialitate solicită plecarea din unitatea de învățământ, pleacă persoana care întrunește punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;b) activitatea prestată de personalul didactic titular care a obținut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;c) activitatea prestată de personalul didactic titular sancționat disciplinar în anul școlar curent sau în ultimii doi ani școlari încheiați;d) activitatea prestată de personalul didactic în regim de cumul/plata cu ora;e) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanță cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;f) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare;g) activitatea desfășurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;h) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanță cu nivelul cel mai înalt al unității de învățământ corespunzător postului didactic ocupat;i) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unității de învățământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;j) în situația reducerii numărului de ore la catedrele din învățământul special, activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației Naționale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenți ai promoțiilor 1978-1994) - în concordanță cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământul special;k) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deține avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;l) în situația reducerii numărului de ore la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităților naționale, activitatea prestată de personalul didactic titular care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea la aceste clase/grupe;m) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unități de învățământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unități de învățământ se constată diminuarea numărului de ore.n) activitatea prestată de personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare sau a uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a) -e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nu se soluționează prin aplicarea prevederilor alin. (3) și nici luând în considerare și faptul că personalul didactic cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare- învățare-evaluare cu 2 ore săptămânal, desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completează norma didactică se realizează prin evaluare obiectivă, de comisia prevăzută la art. 26 alin. (3), în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2.(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, precum și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an școlar, la nivelul unităților de învățământ sau la nivelul consorțiilor școlare, în situația în care unitățile de învățământ fac parte din consorții școlare, după cum urmează:a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului;b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare, din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/3 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare, din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;e) prin adăugarea de ore din activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții, în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administrație ale unității/unităților de învățământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administrație al unității/unităților de învățământ, directorul/directorii unității/unităților de învățământ se adresează inspectoratului școlar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare. În mediul rural, completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, în condițiile prezentei Metodologii, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare- învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată, în condițiile prezentei Metodologii, cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcționat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată, în condițiile prezentei Metodologii, participă la ședința de repartizare organizată de inspectoratul școlar pentru soluționarea completărilor de normă, în vederea consemnării opțiunii acestora în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului școlar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adițional la contractul individual de muncă.(7) În situația în care cererea de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administrație al unității/unităților de învățământ, persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ în contestație este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente. Cadrul didactic a cărui cerere de completare a normei a fost respinsă participă la ședința de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 26(1) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nu se soluționează prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intră în reducere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. În unitățile de învățământ în care se înregistrează reduceri de activitate la catedrele de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condițiile de ocupare atât a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informației și a comunicațiilor, cât și de informatică, pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, evaluarea se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor și tehnologii asistate de calculator, după aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabilește în consiliul de administrație al unității de învățământ.(2) În cazul în care desemnarea cadrului didactic aflat în reducere de activitate se face prin concurs, acesta este organizat de o comisie stabilită și aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ. Comisia este alcătuită din președinte, care este directorul unității de învățământ, dacă nu se află în situația de reducere de activitate, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație, în situația în care directorul este vizat de reducere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celălalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la altă unitate de învățământ, având specializarea corespunzătoare disciplinei la care este reducerea și un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație. Evaluarea constă într-o inspecție specială la clasă și lucrare scrisă din programa de concurs specifică disciplinei. Evaluarea pentru fiecare probă se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecărei probe se stabilește ca medie aritmetică a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obține ca medie aritmetică a celor două note. Concursul se anunță în maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de către consiliul de administrație al unității de învățământ.(3) Evaluarea obiectivă este realizată de către o comisie stabilită și aprobată de către consiliul de administrație al unității de învățământ având următoarea componență: președinte-directorul unității dacă nu se află în situația de reducere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație din unitatea de învățământ, în situația în care directorul este vizat de reducere de activitate, doi membri-cadre didactice titulare de altă specialitate din unitatea de învățământ sau cadre didactice titulare de aceeași specialitate din alte unități de învățământ. Evaluarea obiectivă se realizează în perioada prevăzută în Calendar și se finalizează cu punctajul atribuit conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile social-umanitare prevăzute în anexa nr. 2, pe baza documentelor justificative.(4) În cazuri excepționale în care atât directorul unității de învățământ, cât și toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de administrație al unității de învățământ sunt vizați de reducere de activitate, președintele comisiei, prevăzute la alin. (2) sau alin. (3) poate fi un inspector școlar, numit prin decizie a inspectorului școlar general.  +  Articolul 27(1) Cadrele didactice titulare care, în perioada stabilirii și soluționării reducerilor de activitate, se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1) - (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice sau de restrângere de activitate, în situația în care la aceeași catedră sunt mai multe cadre didactice titulare, decât la solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză, exceptând situația prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. d).(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiază personalul de conducere, îndrumare și control numit în funcție, prin delegare de atribuții sau detașare în interesul învățământului, până la organizarea concursului.(3) În situația în care într-o unitate de învățământ, la o anumită specialitate, reducerea de activitate vizează numai două cadre didactice titulare, dintre care una se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1) - (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și care nu și-a dat acordul în vederea participării la evaluare, celălalt cadru didactic poate rămâne, la cerere, detașat în interesul învățământului pe catedra rezervată a cadrului didactic care beneficiază prevederile art. 255 alin. (1) - (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, urmând ca evaluarea obiectivă să se realizeze la revenirea cadrului didactic pe postul didactic/catedra rezervat(ă).  +  Articolul 28(1) Personalul didactic din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, la cerere, conform prezentei Metodologii.(2) Condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2018, sunt:a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 60 ani și 11 luni, 30 ani și 11 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 ani, 35 ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.(3) În vederea menținerii în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019, personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică și profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică.(4) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) se analizează și se aprobă de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ.(5) La nivelul unităților de învățământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în prevederile alin. (1) și (2);b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete și viabile în anul școlar 2018-2019, luând în considerare și prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;c) la nivelul unității/unităților de învățământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică peste vârsta de pensionare, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare și nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare altor cadre didactice titulare din unitățile de învățământ respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care urmează să fie menținute în activitate în funcția didactică peste vârsta de pensionare.(6) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ, comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menținerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ, întocmește listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019 și le prezintă spre validare consiliului de administrație al inspectoratului școlar, însoțite de lista cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(7) Listele finale validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul școlar se afișează și listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menținere în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare, în anul școlar 2018-2019, au fost respinse la nivelul unităților de învățământ sau la nivelul inspectoratului școlar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse. La validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2018 care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, consiliul de administrație al inspectoratului școlar trebuie să țină seama dacă la nivelul județului/municipiului București se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluționării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(8) Contestațiile se depun, în scris, la inspectoratul școlar, în perioada prevăzută în Calendar și reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar conform Calendarului, iar hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar prin care se soluționează aceste contestații este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ competentă.(9) După soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia privind menținerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019.(10) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2018, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (5) lit. b) sau lit. c), inspectoratul școlar revocă decizia privind menținerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul școlar 2018-2019.(11) În situațiile fuziunii prin absorbție a unităților de învățământ, a divizării parțiale sau totale a unei unități de învățământ, a fuziunii prin contopire a două unități de învățământ, la nivelul acestor unități de învățământ, cererile cadrelor didactice care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare se analizează după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 19 alin. (2) - (4).  +  Articolul 29(1) Proiectul de încadrare, întocmit de director, analizat în consiliul profesoral, este aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ, care totodată stabilește lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat au obligația de a reactualiza, de a publica și de a comunica inspectoratelor școlare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete înainte de fiecare etapă a mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar. Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Condițiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimțit între unitățile de învățământ nu mai pot fi modificate și rămân valabile și pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce și să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii și legislației în vigoare. După avizarea condițiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar, aceasta are obligația de a face publice aceste condiții pe site-ul inspectoratului școlar, iar unitățile de învățământ au obligația de a face publice aceste condiții prin afișare la avizierul unității de învățământ și pe site-ul propriu, dacă există.(3) În unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual, atât în etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare-învățare-evaluare, cât și pe parcursul anului școlar 2018-2019, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se ocupă pe baza unor criterii specifice adoptate în consiliul de administrație al unității de învățământ.(4) Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existența acestuia/acesteia pe durata unui nivel de învățământ și se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ în funcție de planurile-cadru în vigoare, de proiectele planurilor de școlarizare, de evoluția demografică la nivel local și în concordanță cu documentele strategice elaborate de unitățile de învățământ.  +  Articolul 30(1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilește după asigurarea normelor didactice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după asigurarea posturilor didactice/catedrelor prevăzute la art. 21 alin. (8), după soluționarea întregirilor de normă didactică de predare-învățare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluționarea completărilor normelor didactice de predare-învățare-evaluare a titularilor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, conform art. 25 alin. (5) și (6), după menținerea în activitate a personalul didactic din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, la cerere, conform art. 28 și după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 48 alin. (2) și (3).(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând viabilitatea acestora și perioada de angajare: "perioadă nedeterminată" sau "perioadă determinată de cel mult un an școlar", conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a și a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum și orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvență redusă. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale.(3) Posturile didactice/catedrele vacante pentru Școli Europene se publică în cadrul liceelor pedagogice și se ocupă în baza metodologiei-cadru de selecție a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene, corelată cu Statutul personalului detașat, document normativ specific politicii de resurse umane a Școlilor Europene.(4) În unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clasele I-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic. În mod excepțional, pentru soluționarea restrângerilor de activitate, în unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.(5) Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistență psihopedagogică/cabinete logopedice interșcolare se publică cu precizarea unităților de învățământ la care se desfășoară activitatea, conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare. În structura posturilor vacante de profesor în cabinete de asistență psihopedagogică se includ și cele 2-4 ore de predare în specialitate din disciplinele: logică, argumentare și comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, cultură civică, studii sociale. În deciziile de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a profesorilor consilieri din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică trebuie să se precizeze atât CJRAE/CMBRAE, cât și unitatea/unitățile de învățământ în care funcționează cabinetul de asistență psihopedagogică, astfel: "Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională - unitatea/unitățile școlare în care funcționează cabinetul de asistență psihopedagogică", respectiv "Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională - unitatea/unitățile de învățământ în care funcționează cabinetul de asistență psihopedagogică".(6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanță cu Centralizatorul.(7) Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora, în condițiile prezentei Metodologii.(8) La nivelul unităților de învățământ, consiliul de administrație și directorul unității de învățământ răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor și de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete, rămase neocupate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, precum și publicarea incorectă a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancționarea directorului și a membrilor consiliului de administrație unității de învățământ.(9) Proiectul de încadrare cu personal didactic, analizat în consiliul profesoral al unității de învățământ și aprobat de către consiliul de administrație al unității de învățământ, este prezentat de directorul unității de învățământ comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar, prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct cu atribuții în domeniul managementului resurselor umane;b) vicepreședinte - inspector școlar cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspector școlar pentru management instituțional/inspector școlar (după caz);c) secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari cu implementarea descentralizării instituționale/inspectori școlari/directori de liceu;d) membri - inspectori școlari/profesori metodiști, câte unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru învățământul în limbile minorităților naționale, consilieri juridici din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și informaticieni/analiști programatori.(10) Inspectorul școlar general, președintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar și directorii unităților de învățământ, răspund de corectitudinea organizării și desfășurării etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, de validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 31(1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar analizează, corectează în colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităților de învățământ.(2) Lista, cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete și incomplete, se aduce la cunoștință persoanelor interesate astfel:a) unitatea de învățământ afișează lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităților de învățământ la avizier și pe site-ul propriu în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;b) inspectoratul școlar întocmește lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete transmise de unitățile de învățământ și o publică, la data prevăzută în Calendar, prin afișare la avizierul instituției, pe site-ul instituției și pe site-ul Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 32 Directorii unităților de învățământ și comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar au obligația de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, după fiecare etapă a mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform Calendarului.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar  +  Articolul 33(1) Cadrele didactice titulare, precum și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă, a căror completare de normă didactică de predare-învățare-evaluare nu s-a soluționat la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, depun la inspectoratele școlare, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoțită de documentele prevăzute în aceasta.(2) Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare se realizează în ședință de repartizare organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului școlar în perioada prevăzută de Calendar.(3) Cadrele didactice, care participă la ședința de repartizare pentru completarea normei didactice, se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activității, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice titulare, respectiv cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă.(4) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică de predare-învățare-evaluare pentru un an școlar, în altă/alte unități de învățământ, beneficiază de continuitate în anul școlar următor pe aceleași ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic.(5) Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare, în ședință de repartizare, se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuității și apoi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete și, în mod excepțional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului;b) cu alte ore, la discipline din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/3 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;c) cu alte ore, din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în ședința de repartizare pentru completarea normei didactice de predare- învățare-evaluare, au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleași clase/grupe sau în aceeași unitate de învățământ.(7) În unitățile de învățământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcționat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puțin 2 ani școlari. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată se realizează ținând seama de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului.(8) După aplicarea principiului continuității, în cazul punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:a) cadrul didactic cu domiciliul sau reședința în localitatea în care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare- învățare-evaluare;b) cadrul didactic care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare în apropierea localității de domiciliu.(9) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (8), se menține egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.(10) Opțiunea fiecărui cadru didactic din ședința de repartizare se exprimă în scris conform cererii tip și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afișată, conform punctajului.(11) După emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnată de inspectorul școlar general, directorul/directorii unităților de învățământ în care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adițional la contractul individual de muncă. Directorul/directorii unității/unităților de învățământ în care i s-a completat norma didactică de predare-învățare- evaluare încheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de muncă.(12) Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revocă decizia de completare de normă, în situația în care, până la data începerii cursurilor, se constată că i se poate asigura normă întreagă conform actului de numire/transfer/repartizare în învățământ, directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă, emisă de inspectoratul școlar. Posturile didactice incomplete eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Capitolul IV Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare  +  Secţiunea I Dispoziții generale  +  Articolul 34(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1) - (3), precum și cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (6), aflate în restrângere de activitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.(2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare se poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (7).(3) În etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate nu se ocupă, prin transfer, catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (7).  +  Articolul 35 Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare a personalului didactic titular se realizează ținând seama de prevederile art. 247,art. 248,art. 262 și art. 263 alin. (1) - (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, de condițiile prevăzute în prezenta Metodologie și de prevederile Centralizatorului.  +  Articolul 36 Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare a personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul și prevederile art. 5 alin. (3). Cadrul didactic titular într-o unitate de învățământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de transfer pentru restrângere de activitate, ocuparea unui post didactic/unei catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ.  +  Articolul 37 Transferarea pentru restrângere de activitate este organizată și coordonată la nivelul inspectoratului școlar de comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, numită prin decizie a inspectorului școlar general.  +  Articolul 38 Consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc, conform art. 26, 27 și art. 48 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate și le transmit inspectoratului școlar. Comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar întocmește lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate la nivel județean/nivelul municipiului București, pe discipline, cu precizarea tuturor specializărilor dobândite prin studii și o publică prin afișare la avizier și postare pe site-ul instituției, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete menționată la art. 31 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 39 În unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clasele I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV, posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic. În mod excepțional, în unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, pentru etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, pot fi publicate și catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrângerea de activitate cuprinde obligatoriu cel puțin una din mențiunile "Post propus pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ", respectiv "Post propus pentru repartizare în ședința de transfer", precum și alte mențiuni, conform anexei nr. 1 lit. a).  +  Articolul 40 Soluționarea restrângerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizează în ședința de repartizare organizată de inspectoratul școlar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular care solicită soluționarea restrângerii de activitate la unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de inspectoratul școlar al județului/municipiului București pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în anul școlar 2018-2019, este în restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență.  +  Articolul 41(1) Cadrul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2018 revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situația în care, până la data de începerii cursurilor anului școlar 2018-2019, se constată că postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînființat(ă) ori s-a reînființat cel puțin jumătate de normă din catedra respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o altă catedră în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris cadrului didactic decizia emisă de inspectoratul școlar de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior.(2) Posturile didactice/catedrele eliberate în condițiile alin. (1) se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Secţiunea a II-a Organizarea și desfășurarea transferului consimțit între unitățile de învățământ  +  Articolul 42(1) Pentru transferul consimțit între unitățile de învățământ, ca urmare a restrângerii de activitate, personalul didactic titular aflat în restrângere de activitate depune, la unitatea de învățământ în care solicită transferarea și la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită transferul, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administrație al unității de învățământ la care a intrat în restrângere de activitate și o adeverință, eliberată de conducerea unității de învățământ în care este titular, în care se menționează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situația de restrângere de activitate. Cadrele didactice care solicită transferarea pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică depun cereri, în perioadele prevăzute în Calendar, la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la inspectoratul școlar.(2) Cererile se depun mai întâi la inspectoratul școlar și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitățile de învățământ vor fi anexate, în copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, adeverințele/atestatele/certificatele de acordare a definitivării în învățământ sau a gradelor didactice II sau I, dacă este cazul, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, dacă este cazul și documentele necesare pentru a face dovada îndeplinirii tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, dacă este cazul, autentificate de conducerea unității de învățământ la care cadrul didactic este titular sau detașat.(3) Un cadru didactic titular se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare într-un singur județ sau numai în municipiul București.(4) Comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar verifică dosarele depuse, îndeplinirea condițiilor pentru transfer, evaluează dosarele și afișează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului școlar și obligatoriu pe pagina web a inspectoratului școlar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de transfer. Comisiile de mobilitate ale unităților de învățământ preiau informațiile privind situația cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare de pe pagina web a inspectoratului școlar.(5) Eventualele contestații la punctajele stabilite de comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Punctajele finale stabilite după soluționarea contestațiilor se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, prin care au fost soluționate contestațiile este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ.  +  Articolul 43(1) Comisia de mobilitate la nivelul unității de învățământ, constituită din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului unității de învățământ, la propunerea consiliului profesoral, verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate și îndeplinirea condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de inspectoratul școlar. În comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ nu se numesc cadre didactice titulare care fac parte din consiliul de administrație. În situația în care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc toate condițiile specifice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului școlar, potrivit anexei nr. 2 și înaintează consiliului de administrație al unității de învățământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ. În situația punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative.(2) Condițiile specifice avizate de inspectoratul școlar însoțite și de grilele de evaluare, dacă este cazul, se afișează la sediile unităților de învățământ și dacă este posibil și pe pagina web a unităților de învățământ, înainte de perioada de depunere a dosarelor la unitățile de învățământ.(3) Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ, constituită din cadre didactice titulare care nu participă la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare, are următoarea componență:a) președinte, cadru didactic titular membru în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității din unitatea de învățământ/responsabil comisie metodică/șef de catedră;b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de învățământ, în funcție de numărul posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ.(4) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE sunt analizate în consiliul profesoral și în consiliul de administrație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE, care selectează și validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ține seama dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în concordanță cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deține avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) și, când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală sau inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv toate condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, la termenul prevăzut în Calendar. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ privind contestația este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.  +  Articolul 44(1) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice în unitatea respectivă. Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri pentru transferul consimțit între unitățile de învățământ cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate înștiințează în scris inspectoratul școlar.(2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate depun la inspectoratele școlare acordurile pentru transfer obținute de la unitățile de învățământ.  +  Articolul 45 Soluționarea cererilor de transfer consimțit între unitățile de învățământ, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, se realizează în ședința de repartizare organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în baza acordurilor emise de conducerile unităților de învățământ, cu respectarea prevederilor legale, privind transferul consimțit între unități de învățământ, în ordinea descrescătoare a punctajului.  +  Secţiunea a III-a Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, prin repartizare organizată de inspectoratul școlar  +  Articolul 46(1) După soluționarea cererilor de transfer consimțit între unitățile de învățământ, cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au obținut acordul privind transferul consimțit între unități de învățământ, precum și pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu s-au adresat unităților de învățământ pentru obținerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele școlare în perioada prevăzută de Calendar, se soluționează în ședință de repartizare, organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar, cu respectarea condițiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în ședința de transfer, în următoarea ordine:a) soluționarea restrângerii de activitate în cadrul unității de învățământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;b) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul consorțiului școlar, în ordinea descrescătoare a punctajului;c) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiași localități/municipiului București, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;d) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul județului, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;e) soluționarea restrângerii de activitate în alte județe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.(2) Restrângerea de activitate în cadrul unității de învățământ se soluționează prin transferarea cadrelor didactice titulare pe un alt post didactic/o altă catedră în aceeași unitate de învățământ, conform specializărilor obținute prin studii ținând seama de prevederile art. 247,art. 248,art. 262 și 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Centralizatorului și de prevederile prezentei Metodologii.(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare în învățământ.(4) Cadrele didactice titulare aflate în situația prevăzută la alin. (1) lit. e) trebuie să facă dovada domiciliului în județul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate până la data depunerii dosarelor la inspectoratele școlare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverință de identitate. Cadrele didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate în municipiul București, titulare în alte județe, fac dovada domiciliului în municipiul București, până la data depunerii dosarelor la inspectoratele școlare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverință de identitate.  +  Articolul 47(1) În ședința de repartizare, opțiunea fiecărui cadru didactic titular se exprimă în scris, conform cererii-tip, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice titulare care participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate au același punctaj și optează pentru același post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra se ocupă în baza criteriilor socioumanitare.(3) În cazul în care cadrul didactic titular aflat în restrângere de activitate:a) nu este prezent în momentul în care este solicitat să exprime opțiunea, personal sau printr-un împuternicit la ședința de soluționare a cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, va putea opta pentru posturile rămase în listă în momentul în care ajunge în fața comisiei sau, dacă nu se prezintă până la finalul ședinței de transferare, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie.b) este prezent dar refuză să exprime o opțiune valabilă, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie.(4) În cazul în care un cadru didactic titular aflat în restrângere de activitate refuză să își întocmească dosarul, conducerea unității de învățământ întocmește dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului școlar îi atribuie, din oficiu, un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul etapei de transferare pentru restrângere de activitate din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate, căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu și care nu se prezintă la postul/catedra atribuit(ă), i se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile legale privind concedierea individuală.(5) În mod excepțional, în situația în care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au obținut acordul privind transferul consimțit între unități de învățământ nu pot fi soluționate numai pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în ședința de transfer, restrângerile de activitate se soluționează și pe posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ rămase vacante.  +  Articolul 48(1) Restrângerile de activitate nesoluționate prin transfer, la nivelul localității/municipiului București și al județului, se soluționează, la finalul ședinței de soluționare a restrângerilor de activitate sau în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(2) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării claselor/unităților de învățământ sau desființării unor unități de învățământ, a fost rezolvată, după etapa de soluționare a restrângerilor de activitate și a pretransferărilor, prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe perioadă determinată de cel mult un an școlar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, în condițiile în care la nivelul unității/unităților de învățământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul școlar emite decizii de transfer în unitatea/unitățile de învățământ în care au fost detașate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2018, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ și cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.(3) Cadrele didactice titulare aflate în situația prevăzută la alin. (2) se adresează, în scris, conducerii unității/unităților de învățământ în perioada stabilită în Calendar, care comunică acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului școlar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează, în scris, CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante și inspectoratului școlar motivele acordului/refuzului transferului. Situațiile transmise de unitățile de învățământ inspectoratului școlar sunt analizate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar, care stabilește lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unitățile de învățământ în care au fost detașate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2018.(4) Cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată prin transfer în anii precedenți, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unității de învățământ la care sunt titulare și participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate, cu excepția cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni în unitățile de învățământ de la care au fost detașate, conform prevederilor art. 22 alin. (2) și a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condițiile alin. (2) și (3).  +  Articolul 49 Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, luate în ședința de repartizare, pot fi contestate în perioada prevăzută în Calendar. Contestațiile se înregistrează la secretariatul inspectoratului școlar și reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se soluționează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, conform Calendarului. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar prin care se soluționează contestațiile este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 50 După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate, cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învățământ indiferent de nivelul de învățământ din care provine solicitantul, precum și a regimului de mediu. În decizia de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate, directorul/directorii unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  +  Capitolul V Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 51(1) Cadrele didactice calificate, care au obținut media cel puțin 7 (șapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie.(2) În situația în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obținut cel puțin media 7 (șapte) la mai multe concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017, repartizarea pe post didactic/catedră prevăzută la alin. (1) se realizează în baza celei mai mari medii de repartizare obținute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie.  +  Articolul 52(1) Începând cu 1 septembrie 2018, poate fi repartizat, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplinește cumulativ următoarele condiții specifice:a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018, la nivelul unui singur județ/municipiului București, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului școlar, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5739/2016, cu modificările și completările ulterioare sau a fost angajat pe perioadă determinată pe o catedră completă de la data începerii cursurilor anului școlar 2017- 2018, atât în baza deciziilor de repartizare emise de inspectoratul școlar, cât și în baza deciziilor interne emise la nivelul unităților de învățământ și se află în una din următoarele situații:(i) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puțin media 7 (șapte) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;(ii) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunile 2013-2016/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunile 2013-2016, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;(iii) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2017/cel puțin media 8 (opt) dintre notele finale la inspecții și portofoliu, dar nu mai puțin de 7 (șapte) la fiecare dintre probele respective în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, pe parcursul anului școlar 2016-2017, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2018;c) solicită un post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul școlar curent, este complet(ă), sau are în componență cel mult 4 (patru) ore opționale, potrivit art. 30 alin. (2), este vacant(ă) și i se certifică viabilitatea.d) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei Metodologii;e) are avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.(2) Cadrul didactic calificat care îndeplinește condiția prevăzută la art. 51 alin. (1), precum și condițiile cumulative prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) și ocupă, de la data începerii cursurilor anului școlar, un post didactic/o catedră care necesită probe practice/orale beneficiază de repartizare pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în unitatea/unitățile de învățământ în care este angajat și în condițiile în care:a) a obținut rezultatul la proba practică/orală de minimum 7 (șapte)/admis din ultimii 6 ani în altă sesiune a concursului național de titularizare decât cea în care a obținut media de cel puțin 7 (șapte);b) a ocupat postul didactic/catedra, până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018, în baza unei probe practice/orale susținute în oricare dintre etapele mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar la care a obținut rezultatul de minimum 7 (șapte)/admis.(3) Cadrul didactic calificat care îndeplinește condiția prevăzută la art. 51 alin. (1), precum și condițiile cumulative prevăzute la alin. (1) și ocupă, de la data începerii cursurilor anului școlar, un post didactic/o catedră în învățământul special în concordanță cu proba de concurs "Psihopedagogie specială" beneficiază de repartizare pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în unitatea/unitățile de învățământ în care este angajat pe oricare din posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată care necesită proba de concurs "Psihopedagogie specială".(4) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au două sau mai multe specializări pot solicita repartizarea în condițiile alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2018 și pe catedre ocupat(e) în anul școlar curent constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 30 alin. (2), în concordanță cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situația în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susținut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeași pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiții prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).(5) Catedrele vacante incomplete, indiferent de regimul de mediu, necesare pentru a se constitui o catedră vacantă din mai multe specializări și/sau în mai multe unități de învățământ, în vederea repartizării acesteia pe perioadă nedeterminată cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se publică în lista posturilor didactice/catedrelor vacante sub același cod.(6) În situația în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condițiile de repartizare prevăzute la alin. (1)-(4), prioritate la repartizarea pe post/catedră o are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situația în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează repartizarea, conform art. 51 alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(7) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) - (4) se adresează, în scris, inspectoratelor școlare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, însoțită de documentele prevăzute în aceasta, în perioada prevăzută de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, verifică dosarele, întocmește lista finală care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) - (4) și le repartizează în ședință, în perioada prevăzută în Calendar.(8) În etapa de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi ocupate:a) posturile didactice/catedrele care se vacantează și pe care pot reveni cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 22 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (12), precum și cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41.b) catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (7);c) posturile didactice/catedrele care se vacantează și pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul școlar următor.(9) Eventualele contestații ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)-(4) se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, la datele prevăzute în Calendar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar de soluționare a contestațiilor este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ competentă.(10) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2018, pentru personalul didactic validat de consiliul de administrație al inspectoratului școlar în condițiile prezentei Metodologii, cu precizarea unității de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învățământ, limbii de predare și a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, directorii unităților de învățământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2018, cu personalul didactic repartizat, cu excepția cadrelor didactice debutante care nu au dobândit încă definitivarea în învățământ.(11) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit încă definitivarea în învățământ, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe un post/o catedră publicat(ă) pentru angajare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2018. Cu aceste cadre didactice debutante directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar, urmând ca după ce acestea promovează examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație să modifice durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 (șase) ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) examenul pentru definitivarea în învățământ.  +  Capitolul VI Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Secţiunea I Dispoziții generale  +  Articolul 53(1) Coordonarea metodologică a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat și particular este asigurată de Ministerul Educației Naționale. Concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil în liceele militare, în unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională, respectiv din unitățile de învățământ preuniversitar subordonate Ministerului Justiției, este coordonat metodologic de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției.(2) Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se organizează de inspectoratele școlare.(3) Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului didactic solicitat și probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(4) Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. Rezultatele la această probă se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei, iar la această probă nu se admit contestații.(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de proba practică, se desfășoară conform anexelor nr. 5-12 și se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probelor. La aceste probe nu se admit contestații. Nota obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.(6) Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidații care nu obțin la inspecția specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (șapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puțin de 7 (șapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului școlar 2017-2018, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2018, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului școlar 2017-2018, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2018, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2018, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obținută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului școlar 2017-2018, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitățile de învățământ din județul/municipiul București în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.(7) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Național de Evaluare și Examinare asigură, la cererea candidaților, traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale. Inspectoratele școlare transmit, în scris, Centrului Național de Evaluare și Examinare și Direcției Generale Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, până la data de 8 iunie 2018, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea și limba maternă pentru care candidații au optat, de exemplu: matematică, limba maghiară. Candidații care susțin probele în limbile minorităților naționale primesc simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât și în limba română. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului școlar 2017-2018, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului școlar 2017-2018, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.(10) Pentru proba scrisă, Centrul Național de Evaluare și Examinare stabilește 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere și preluare a subiectelor se stabilește de către Ministerul Educației Naționale și se comunică inspectoratelor școlare și centrelor în care se organizează concursul.(11) Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, se organizează și se desfășoară în perioada prevăzută de Calendar. În aceeași perioadă pot organiza concurs și unitățile de învățământ particular, în condițiile prezentei Metodologii.(12) Cadrul didactic titular în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învățământ preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obține o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci) își păstrează calitatea de titular în unitatea/unitățile de învățământ din care provine.(13) În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:a) candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației Naționale, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfășura activități de predare în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;b) candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);c) candidații care au dobândit gradul didactic I;d) candidații care au dobândit gradul didactic II;e) candidații care au dobândit definitivarea în învățământ;f) candidații cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;g) candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(14) Candidații care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul de departajare prevăzut la alin. (13) lit. f). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenții care au finalizat studiile în alte țări și au obținut diplome echivalate de către Ministerul Educației Naționale din România este prevăzut în anexa nr. 15.  +  Articolul 54(1) Concomitent cu afișarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele școlare publică lista unităților de învățământ în care se organizează probele scrise. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete și incomplete reactualizate se aduc la cunoștință persoanelor interesate la data prevăzută de Calendar sau cel târziu cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării probei scrise, prin afișare la inspectoratele școlare și prin publicare pe site-urile acestor instituții. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conțin informațiile specificate în anexa nr. 1 b) și anexa nr. 13.(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică în concordanță cu Centralizatorul.(3) La unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clase I-XII/XIII, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic, în concordanță cu Centralizatorul.(4) Posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt posturi/catedre complete în concordanță cu Centralizatorul, care au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opționale, constituite, de regulă, într-o singură unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2).(5) În situația în care unitățile de învățământ sunt constituite în consorții școlare se pot constitui și catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unități de învățământ din cadrul consorțiului școlar. În mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, conform alin. (4), din ore existente la cel mult 3 (trei) unități de învățământ și catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată la două sau mai multe unități de învățământ.(6) În unitățile de învățământ de nivel gimnazial, în liceele și în seminariile teologice și unitățile de învățământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanță cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind și disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logică, argumentare și comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educație antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educație muzicală, educație plastică, educație artistică, istoria și tradițiile minorităților naționale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, științe se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unități de învățământ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învățământ, în concordanță cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind și disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidații trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului și susțin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.(7) Posturile vacante de profesor în cabinete de asistență psihopedagogică se publică cu precizarea unităților de învățământ la care sunt normate conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare. În structura posturilor vacante de profesor în cabinete de asistență psihopedagogică se includ și cele 2-4 ore de predare în specialitate dintre disciplinele: logică, argumentare și comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, cultură civică, studii sociale.(8) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul școlar, pentru a fi ocupate de absolvenții instituțiilor de învățământ superior, care au încheiat contracte cu Ministerul Educației Naționale pentru mediul rural, se publică având mențiunea "contract M.E.N.". Absolvenții instituțiilor de învățământ superior care au contract cu Ministerul Educației Naționale pentru mediul rural, ocupă, cu prioritate, în baza rezultatelor obținute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul școlar cu mențiunea "contract M.E.N.". În cazul în care aceștia vor face alte opțiuni (în mediul urban) sunt obligați să ramburseze bursa acordată de Ministerul Educației Naționale, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4923/2005, cu modificările și completările ulterioare.(9) Absolvenții/studenții aflați în ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educației Naționale pentru mediul rural, au obligația de a se prezenta la inspectoratele școlare, până la data de 9 martie 2018, pentru a-și exprima intenția de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării. nr. 4923/2005, cu modificările și completările ulterioare. Inspectoratele școlare au obligația de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu mențiunea "contract M.E.N." pentru toți absolvenții învățământului superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educației Naționale pentru mediul rural, pentru o perioadă cel mult egală cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolvenții care nu s-au prezentat la inspectoratele școlare, până la data de 9 martie 2018.  +  Secţiunea a II-a Înscrierea candidaților și disciplinele de concurs  +  Articolul 55(1) Cererile de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, potrivit anexei nr. 14, însoțite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei județene/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei județene/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot constitui și alte centre de înscriere la concurs, în afara celui din inspectoratul școlar. Membrii comisiei județene/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar au obligația de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs.(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de prezenta Metodologie, în concordanță cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției didactice.(3) Absolvenții care au efectuat studiile universitare în străinătate pot fi înscriși la concursul național în vederea ocupării de posturi didactice/catedre corespunzător nivelului de studii finalizat cu diplomă, în condițiile prezentei Metodologii, având obligația ca, în termen de cel mult 4 (patru) ani de la angajarea în învățământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate, în vederea efectuării sau completării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul și obținerii "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică". Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situații:a) nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică;b) au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;c) li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcție didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau care au antecedente penale;d) au fost sancționate, pe parcursul anului școlar curent sau în ultimii 2 ani școlari încheiați, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(4) Candidații prevăzuți la alin. (3) lit. d) au dreptul de a participa la concursul organizat la nivel județean/nivelul municipiului București, precum și la concursurile organizate pe parcursul anului școlar. Candidații se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar în mai multe județe și municipiul București.(5) Datele din fișa de înscriere a candidaților sunt înregistrate în sistemul informatizat. În perioada de validare a fișelor de înscriere, candidatul primește fișa martor extrasă din sistemul informatizat pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului școlar, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul școlar/centrul în care are loc înscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepția absolvenților din promoția curentă. În mod excepțional, absolvenții promoției curente pot să prezintă adeverința de absolvire și să valideze fișa de înscriere la data susținerii probei scrise. Absolvenții promoției curente pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar numai după prezentarea adeverinței de absolvire. Repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat.(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanță cu Centralizatorul și care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele și atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize și atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, proba scrisă se susține în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul special se pot înscrie la concurs absolvenții care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (6) și condiția prevăzută la art. 9 alin. (10).(8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidații susțin proba scrisă la disciplina de concurs în concordanță cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învățământul special, se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susținut proba scrisă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitățile de învățământ special pentru deficienți de vedere se pot înscrie la concurs și candidați nevăzători care îndeplinesc și condiția suplimentară prevăzută la art. 9 alin. (10), având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului.(9) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scrisă se susține la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile pentru maiștrii-instructori/profesori de instruire practică.(10) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanță cu Centralizatorul pentru pregătire și instruire practică. Candidații care solicită ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" susțin proba practică specifică domeniului "Transporturi/Transporturi rutiere" și proba scrisă din programa specifică de concurs pentru "Transporturi (profesori de instruire practică/maiștri - instructori)".(11) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preșcolar/primar din unitățile de învățământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale, concursul constă în susținerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba și literatura română și limba și literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice de concurs pentru educatoare/învățători/institutori/profesori pentru învățământ preșcolar/primar. Candidații care susțin o astfel de probă scrisă și obțin cel puțin media 5 (cinci) sunt repartizați, în baza rezultatelor obținute la concurs, numai pe posturi didactice vacante/rezervate în învățământul preșcolar/primar la unități de învățământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale.  +  Articolul 56(1) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), clase/grupe de hipoacuzici și surzi, clase/grupe cu deficienți de vedere, precum și ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor, de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se admit contestații, hotărârea comisiei de organizare și desfășurare a probelor practice/orale rămânând definitivă.(2) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba minorității în care urmează să se facă predarea, candidații care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, precum și candidații care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestații, hotărârea comisiei de organizare și desfășurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfășoară conform anexei nr. 6.(3) Candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română, susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii române. Fac excepție candidații pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba și literatura română", candidații care au efectuat studiile în alte țări în limba română și candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba și literatura română. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaștere a limbii române se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestații, hotărârea comisiei de organizare și desfășurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfășoară conform anexei nr. 6.(5) Inspecțiile speciale la clasă se susțin în limba în care candidații și-au efectuat studiile. Inspecțiile speciale la clasă se pot susține și în limba în care urmează să se facă predarea după promovarea probei orale eliminatorii de cunoaștere a limbii respective.(6) Inspecțiile speciale la clasă și probele practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de candidați în cadrul concursului național rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și pentru concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2018-2019.  +  Secţiunea a III-a Comisiile de concurs  +  Articolul 57(1) Pentru organizarea și desfășurarea concursului se numește comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) 4-12 secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari/directori;c) 4-15 informaticieni/analiști programatori;d) consilierul juridic al inspectoratului școlar.(2) În componența comisiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil în județele în care există unități de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională se desemnează membri potrivit precizărilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției.(3) Comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, numită prin decizia inspectorului școlar general, are următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori școlari cu specializarea în profilul postului/metodiști ai inspectoratului școlar cu specializarea în profilul postului, pentru fiecare disciplină de concurs la care s-au înscris candidați, pentru cel mult 40 de candidați;c) 1-7 secretari - inspectori școlari.(4) În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I, inspectorul școlar general poate numi membrii în comisia pentru evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecției speciale la clasă, profesori titulari din învățământul preuniversitar care au dobândit gradul didactic II sau definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar.(5) Evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecției speciale la clasă în profilul postului se realizează de către membrii comisiei prevăzuți la alin. (3) lit. b).(6) Proba scrisă a concursului are loc în centre de concurs în care pot fi arondați cel mult 500 de candidați. Centrele de concurs cu mai mult de 500 de candidați se organizează cu avizul Ministerului Educației Naționale. Activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar;b) secretar - directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară proba scrisă;c) 6-18 membri - inspectori școlari, directori/directori adjuncți;d) 4-6 informaticieni/analiști programatori/ajutori analiști programatori. La fiecare centru de concurs se repartizează, prin decizia inspectorului școlar general, profesori asistenți.(7) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot părăsi încăperea în care a fost asigurată multiplicarea, numai după cel puțin o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toți membrii comisiei din centrul de concurs, înainte de începerea concursului, depun o declarație prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afișarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidențialității atrage după sine sancțiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.(8) La nivelul fiecărui centru de concurs se asigură securizarea lucrărilor scrise, în deplină siguranță, conform procedurilor aprobate.  +  Articolul 58 Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor și baremelor de evaluare sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 59(1) Evaluarea lucrărilor scrise și soluționarea contestațiilor la proba scrisă se realizează conform Procedurii specifice pentru centrele de evaluare și de soluționare a contestațiilor stabilite de Ministerul Educației Naționale și comunicate inspectoratelor școlare.(2) În situația în care se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greșit sau în afara programei de concurs, candidații primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greșit.(3) Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, de doi profesori evaluatori desemnați pentru comisia de evaluare a lucrărilor scrise la nivel național, conform baremului de evaluare și notare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum și nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. Profesorii evaluatori au obligația de întocmi borderouri de notare detaliate în care să se evidențieze atât punctajul acordat pentru fiecare subiect, cât și punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare.(4) Fiecare profesor evaluator stabilește, prin raportare la baremul de evaluare și notare, nota lucrării scrise, cu note de la 10 la 1, incluzând și punctul/punctele din oficiu. Nota finală acordată lucrării se stabilește ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note acordate de cei doi profesori evaluatori. Pentru validarea evaluărilor, diferența dintre notele acordate de fiecare profesor evaluator nu trebuie să fie mai mare de 1 punct.(5) În cazul în care apar lucrări pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea respectivă este reevaluată de un al treilea profesor evaluator desemnat în comisia de evaluare a lucrărilor scrise la nivel național, asigurându-se respectarea baremului de evaluare și notare, în conformitate cu Procedura specifică pentru centrele de evaluare și de soluționare a contestațiilor. Nota acestuia este definitivă.(6) După finalizarea operațiilor de evaluare, notele acordate de fiecare profesor evaluator, precum și nota finală se consemnează în borderourile de notare.(7) Evaluarea lucrărilor de concurs și comunicarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.(8) Contestațiile la proba scrisă se depun la inspectoratele școlare, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.  +  Articolul 60(1) Reevaluarea lucrărilor contestate este realizată de alte persoane decât cele care au evaluat inițial lucrarea scrisă lucrărilor, conform prevederilor art. 59 și Procedurii specifice pentru centrele de evaluare și de soluționare a contestațiilor, în termenul prevăzut de Calendar.(2) În cazul în care diferența - în plus sau în minus - dintre nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor și nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de un punct sau egală cu un punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestații.(3) Dacă diferența între nota finală stabilită de comisia de evaluare a lucrărilor scrise și nota finală stabilită de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mare de un punct, diferență care poate fi în plus sau în minus, lucrarea scrisă este recorectată de alți doi profesori evaluatori care au fost desemnați în comisia de recorectare la nivel național. Rezultatul acestei ultime recorectări este definitiv. Inspectorul școlar general dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu și-au îndeplinit atribuțiile în cadrul concursului.(4) Rezultatele finale se comunică la data prevăzută de Calendar.(5) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(6) Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educației Naționale poate desemna, după caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui număr de lucrări scrise, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor de evaluare. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educației Naționale propune, conducerilor inspectoratelor școlare, măsuri de sancționare a persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaților.  +  Articolul 61 Atât la finalizarea evaluării cât și a soluționării contestațiilor, candidații sunt informați cu privire la rezultatele obținute la proba scrisă.  +  Articolul 62 Inspectoratul școlar organizează concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Inspectoratul școlar, prin inspectorul general și conducerile unităților de învățământ răspund integral de buna desfășurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.  +  Articolul 63 Coordonarea metodologică a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar este asigurată de Ministerul Educației Naționale, prin Comisia națională de monitorizare a concursului, numită prin ordin al ministrului educației naționale. Atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Secţiunea a IV-a Desfășurarea probei scrise în cadrul concursului  +  Articolul 64(1) Lucrarea scrisă se desfășoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 10.00. Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 și cel mai târziu la orele 9.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poștă".(2) În vederea desfășurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 asistenți supraveghetori, care verifică identitatea candidaților, prin buletin/carte/adeverință de identitate sau pașaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere.(3) Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poștă". Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.(4) Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menționate la alin. (3) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care asistenții supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2018-2019.(5) Candidații sunt informați de către asistenții supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice și procedurale referitoare la desfășurarea probei scrise și semnează procese-verbale care să ateste informarea.(6) Asistenții supraveghetori care furnizează soluții ale subiectelor de examen, falsifică lucrări, tolerează acțiuni sau intenții de fraudă ale candidaților sau manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280 - 282 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau penal, după caz.  +  Articolul 65 Procedura specifică de desfășurare a probei scrise și de sigilare și securizare a lucrărilor scrise se stabilește de Ministerul Educației Naționale și se comunică inspectoratelor școlare.  +  Secţiunea a V-a Repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Articolul 66(1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează în ședință de repartizare organizată de comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului.(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obținute la concurs, conform art. 53 alin. (8) și (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs se aplică prevederile art. 53 alin. (13) și (14). În cadrul ședințelor de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opțiunii făcute, comisia de organizare și desfășurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.(3) Repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, în ordine, astfel:a) repartizarea candidaților care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 53 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii; situațiile excepționale se soluționează cu avizul Ministerului Educației Naționale;b) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 53 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular și cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii; situațiile excepționale se soluționează cu avizul Ministerului Educației Naționale.(4) În situația în care candidații care nu sunt titulari, repartizați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunță la opțiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizați, se mai pot prezenta la o altă repartizare numai după repartizarea candidaților la nivel județean, înainte de atribuirea orelor în regim de cumul/plata cu ora, conform Calendarului. Situațiile excepționale se soluționează cu avizul Ministerului Educației Naționale.(5) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, publicate pentru concurs, cu mențiunea "contract M.E.N.", se ocupă cu prioritate de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educației Naționale. Aceste posturi didactice/catedre își păstrează mențiunea și pentru etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, în situația în care absolvenții instituțiilor de învățământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educației Naționale obțin minimum media la concurs, 5 (cinci) conform art. 53 alin. (9); situațiile excepționale se soluționează cu avizul Ministerului Educației Naționale.(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală candidații trebuie să fi promovat aceasta probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare candidații trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere/validare a înscrierii conform Calendarului. Excepție fac avizele eliberate de conducerile unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unități de învățământ care pot fi prezentate și în timpul ședințelor de repartizare.(7) În învățământul particular, validarea concursurilor și angajarea pe post se fac de către conducerea unității de învățământ particular și se comunică, în scris, inspectoratului școlar.  +  Articolul 67(1) În baza situației privind repartizarea candidaților, transmisă inspectoratului școlar de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2018.(2) În baza deciziei de repartizare, semnată de inspectorul școlar general, directorul unității de învățământ încheie, până la data de 31 august 2018, cu candidații repartizați contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu 1 septembrie 2018, după cum urmează:a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată care au dobândit definitivarea în învățământ și cu candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs repartizați conform prevederilor art. 66 alin. (3) lit. b).b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate și care nu au dobândit definitivarea în învățământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizați;c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidații repartizați pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.(3) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizați pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care au fost repartizați modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) examenul pentru definitivarea în învățământ.(4) Candidații repartizați au obligația de a se prezenta la post/catedră până cel târziu la data de 31 august 2018, în vederea încheierii contractului individual de muncă. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile, de la data de 31 august 2018, pentru încheierea contractului individual de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.  +  Articolul 68(1) Directorul unității de învățământ transmite inspectoratului școlar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate și lista candidaților care s-au prezentat la post pentru încheierea contractului individual de muncă.(2) Candidații rămași nerepartizați se repartizează în ședințele de repartizare organizate ulterior la nivel județean/al municipiului București, conform prevederilor prezentei Metodologii.(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după operațiunile prevăzute la art. 66-67, se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic, în condițiile prezentei Metodologii.  +  Secţiunea a VI-a Dispoziții finale privind organizarea și desfășurarea concursului  +  Articolul 69 Cheltuielile pentru lucrările concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, conform art. 111 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 70(1) Membrii comisiilor de organizare și desfășurare a concursului, ai comisiilor de organizare și desfășurare a probelor practice/orale sau a inspecției speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor nu pot avea în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile sunt predate președintelui comisiei și se păstrează la inspectoratul școlar.(2) La organizarea și desfășurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv.  +  Articolul 71(1) Nerespectarea Procedurii specifice de desfășurare a probei scrise și de sigilare și securizare a lucrărilor scrise, înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.  +  Articolul 72(1) Lucrările scrise și borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităților de învățământ în care s-au organizat centre de concurs/evaluare și soluționare a contestațiilor, timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.(2) Dosarele de înscriere ale candidaților se păstrează în arhiva inspectoratelor școlare timp de minimum 6 (șase) ani.  +  Articolul 73 Președinții comisiilor județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și directorii unităților de învățământ sunt direct răspunzători de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfășurării concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidații cu studii corespunzătoare postului/catedrei, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul VII Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular  +  Secţiunea I Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer și pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer  +  Articolul 74(1) La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1) - (3), precum și cadrele didactice prevăzute la art. 5 alin. (6), la cererea acestora, prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) sau pentru apropiere de domiciliu.(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (7)(3) Acordul de principiu al unității/unităților din care se pretransferă cadrul didactic titular se consideră obținut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu și principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2018, a căror restrângere de activitate a fost soluționată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate pot participa și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, conform prezentei Metodologii.(5) Cadrul didactic titular în unități de învățământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), poate participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar numai în aceeași localitate.  +  Articolul 75(1) Pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învățământul preuniversitar depune în perioadele prevăzute în Calendar, atât la unitatea/unitățile de învățământ în care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, cât și la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită pretransferul, prin accesarea unei aplicații special concepută în acest sens, aplicație care permite vizualizarea în timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derulării etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la inspectoratul școlar. Cererea este însoțită de documentele menționate în aceasta. Cadrul didactic titular care solicită soluționarea cererii de pretransfer consimțit între unități de învățământ în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de inspectoratul școlar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic titular în învățământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ numai într-un singur județ sau numai în municipiul București. Cererile se depun mai întâi la inspectoratul școlar și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitățile de învățământ vor fi anexate, în copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate/adeverință de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul, adeverințele/atestatele/certificatele de acordare a definitivării în învățământ sau a gradelor didactice II sau I, dacă este cazul, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, dacă este cazul și documentele necesare pentru a face dovada îndeplinirii tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, dacă este cazul, autentificate de conducerea unității de învățământ la care cadrul didactic este titular sau detașat.(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ a personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul și prevederile art. 4 alin. (4) - (8). Cadrul didactic titular într-o unitate de învățământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului și prevederile art. 4 alin. (4) - (8), în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ, în baza acordului de principiu al consiliilor de administrație ale unităților de învățământ respective.  +  Articolul 76(1) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unități de învățământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, în condițiile prevăzute de prezenta Metodologie. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a și a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design și nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvență redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale. Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învățământ și pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă. Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2018, a căror restrângere de activitate a fost soluționată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate care participă și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluționată restrângerea de activitate. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează, în scris, CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.(2) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu pot fi ocupate:a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 5 alin. (6), care participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 22 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) și cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41;c) catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (7);d) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se pot realiza întregiri de normă didactică sau completări de normă didactică cu ore în specialitate pentru cadre didactice titulare începând cu anul școlar următor.(3) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu privire la posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ se înregistrează în sistemul informatizat pe parcursul perioadei de înscriere la această etapă, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor școlare se afișează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat.(4) Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul etapei pretransfer consimțit între unitățile de învățământ care intră sub incidența alin. (2) lit. c) și d) pot fi ocupate numai pe perioadă determinată de cel mult un an școlar, prin reîncadrarea unui cadru didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar, prin concurs, prin detașare sau în regim de cumul/plata cu ora.  +  Articolul 77(1) Comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar verifică dosarele depuse, îndeplinirea condițiilor pentru pretransfer, evaluează dosarele și afișează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de pretransfer.(2) Eventualele contestații la punctajele stabilite de comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Punctajele finale stabilite după soluționarea contestațiilor se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, prin care au fost soluționate contestațiile este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ.(3) Condițiile specifice avizate de inspectoratul școlar însoțite și de grilele de evaluare, dacă este cazul, se afișează la sediile unităților de învățământ și dacă este posibil și pe pagina web a unităților de învățământ, înainte de perioada de depunere a dosarelor la unitățile de învățământ.(4) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ la care se solicită pretransferul, la propunerea consiliului profesoral, prin decizia directorului unității de învățământ verifică dosarele și îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de inspectoratul școlar. În situația în care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc toate condițiile specifice solicită același post didactic/catedră vacant (ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant (ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului școlar, potrivit anexei nr. 2. În situația punctajelor egale, pentru același criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ nu pot face parte membri ai consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă și cadre didactice care solicită pretransferul în unitatea de învățământ respectivă. Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ, constituită din cadre didactice titulare care nu participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, are următoarea componență:a) președinte, cadru didactic titular membru în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității din unitatea de învățământ/responsabil comisie metodică/șef de catedră;b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de învățământ, în funcție de numărul posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ.(5) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unității de învățământ trebuie să țină seama dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul, dacă deține avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală/inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic solicitat și, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră:a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);b) cadrul didactic este titular la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) și are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;c) cadrul didactic este titular la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate și are și domiciliul în aceeași localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) și are domiciliul în altă localitate;f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.(6) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele școlare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverință de identitate. Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar aflate în situația prevăzută la alin. (5) lit. c) și g) nu sunt condiționate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în județul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar într-un județ învecinat județului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în județul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic este solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular și are domiciliul în județul în care solicită pretransferul.(7) Cadrele didactice, care solicită pretransferul în municipiul București, titulare în învățământul preuniversitar în alte județe, fac dovada domiciliului în municipiul București până la data depunerii dosarelor la inspectoratul școlar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverință de identitate.(8) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ este înaintată consiliului de administrație al unității de învățământ, prin raport scris, conform anexei nr. 18, care stabilește lista finală a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransferul consimțit între unități de învățământ și validează această listă.(9) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer, precum și acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4, 5 etc. în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învățământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu optează în ședința de repartizare pentru soluționarea pretransferului în unitatea de învățământ respectivă. Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ înștiințează, în scris, inspectoratul școlar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.(10) Contestațiile la acordurile de principiu pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, emise de directorii unităților de învățământ, se adresează, în scris, comisiei județene/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. În situația în care comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o unitate de învățământ, președintele comisiei solicită în scris directorului unității de învățământ respective revenirea asupra situației, cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul școlar. Directorii acestor unități de învățământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ respective, după reluarea procedurilor legale. În cazul în care abaterile constatate de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate nu sunt remediate la nivelul unității de învățământ, aceeași comisie poate invalida, prin hotărâre, acordurile de principiu emise de consiliul de administrație și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză. Hotărârile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ emise după reluarea procedurilor, ca urmare a contestațiilor, sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 78(1) În vederea soluționării cererii de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, după soluționarea contestațiilor conform art. 77 alin. (10), personalul didactic titular depune la inspectoratul școlar acordul/acordurile de principiu ale conducerii/conducerilor unității/unităților de învățământ privind pretransferul consimțit între unități, după caz, conform anexei nr. 18.(2) Soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ se realizează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular care nu poate participa la ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.(3) În baza acordurilor de principiu finale emise de directorii unităților de învățământ, cu respectarea prevederilor legale, după soluționarea contestațiilor conform art. 77 alin. (10), comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar, întrunită în ședință de repartizare, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Opțiunea fiecărui cadru didactic din ședința de repartizare se exprimă în scris, conform cererii-tip, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.(4) Contestațiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar, adoptate în ședința de repartizare, se depun la inspectoratul școlar în termenul prevăzut de Calendar și se soluționează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ, contestația reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general emite decizia de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învățământ și a regimului de mediu. În decizia de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică.(6) Personalul didactic titular pretransferat în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2018, va fi detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, în situația în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2018, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de școlarizare sau restructurării rețelei școlare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. În situația în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2018, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de școlarizare sau restructurării rețelei școlare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.  +  Secţiunea a II-a Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris  +  Articolul 79(1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi prin consimțământul scris al cadrelor didactice. În situația în care schimbul de posturi/catedre este solicitat de un cadru didactic titular în mediul urban și de un cadru didactic titular în mediul rural, schimbul se poate realiza numai în situația în care cadrul didactic titular în mediul rural respectă condiția prevăzută la art. 74 alin. (2). Fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimțământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul, să dețină, la data solicitării schimbului, avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi susținut inspecția specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris care necesită inspecții speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (șapte)/calificativul "admis", exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare.(2) Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimțământului scris al solicitanților nu este condiționat de domiciliu. În situația în care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore în două sau mai multe unități de învățământ, schimbul de catedre prin consimțământ scris se poate realiza și pe o parte din unitățile de învățământ, cadrele didactice păstrându-și cealaltă parte în încadrare.(3) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2019, precum și cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II și de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidității, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris.(4) Pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris între cadrele didactice, în condițiile alin. (1)-(3), se poate realiza atât în etapa de soluționare a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, conform Calendarului, cât și pe parcursul anului școlar 2018-2019, conform art. 105, în condițiile prezentei Metodologii.(5) În vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimțământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele școlare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în cerere. În etapa de soluționare a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris se soluționează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.(6) În vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimțământ scris între cadre didactice titulare în județe diferite sau într-un județ și municipiul București, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate școlare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în cerere. Fiecare cadru didactic se prezintă în ședința de repartizare organizată de inspectoratul școlar al județului în care dorește să se pretransfere. În etapa de soluționare a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris se soluționează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.  +  Capitolul VIII Stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2018-2019, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării  +  Articolul 80(1) În anul școlar 2018-2019, personalul didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, poate fi reîncadrat în funcția de personal didactic cu acordul de principiu al consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, conform prezentei Metodologii, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.(2) Personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/Profesorii logopezi din cabinetele interșcolare adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică.(3) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) se discută și se analizează de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, în funcție de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor- cadru de învățământ și se supun aprobării consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.(4) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, se realizează în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării, luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 25 alin. (3) lit. f).(5) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică vacantă completă în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităților de învățământ în care urmează să fie reîncadrate în funcția de personal didactic a personalului didactic cadre didactice pensionate care se încadrează în prevederile alin. (1), luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 25 alin. (3) lit. f).(6) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea personalului didactic pensionat, în anul școlar 2018-2019, care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale care cuprind cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, nu au depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018 și solicită reîncadrarea în anul școlar 2018-2019.(7) Listele finale, întocmite potrivit alin. (6), se supun validării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar în perioada prevăzută de Calendar. La validarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (6), consiliul de administrație al inspectoratului școlar va ține seama de restrângerile de activitate nesoluționate, de prevederile alin. (4) și (5), de evoluția demografică, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ. Listele finale, validate de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul școlar se afișează și listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale căror cereri de reîncadrare în funcția didactică, în anul școlar 2018-2019, au fost respinse la nivelul unităților de învățământ.(8) Contestațiile se depun, în scris, la inspectoratul școlar în perioada prevăzută în Calendar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar conform Calendarului. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar de soluționare a contestațiilor este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ competentă.(9) În baza validării cererilor formulate de cadrele didactice pensionate care au solicitat reîncadrarea, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2018-2019, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare.(10) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2018, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (5), inspectoratul școlar revocă decizia privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2018-2019, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018.(11) În baza deciziei privind reîncadrarea pentru cadrele didactice pensionate în funcția de personal didactic, care au avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu au depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, directorii unităților de învățământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul școlar 2018-2019.  +  Capitolul IX Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2018, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar  +  Articolul 81(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidații care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, conform prezentei Metodologii.(2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, precum și cadrele didactice debutante care sunt înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) în specialitatea postului la concursurile de titularizare, sesiunile 2017 și/sau 2016, care au acordul de principiu al consiliului de administrație/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ și au calificativul/calificativele "Foarte bine" și care mai au cel puțin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unității de învățământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul de principiu/refuzul la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.Consiliul/consiliile de administrație al unității/unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, cadrele didactice care participă și la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, conform prezentei Metodologii, trebuie să obțină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educație tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, numai cadrele didactice cu specializarea educație tehnologică.(3) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza rezultatului obținut la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/clasa pregătitoare, în baza rezultatului obținut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.(4) În această etapă consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE emit și acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administrație în contestație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.(5) Cadrele didactice care au obținut acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019 își actualizează dosarul personal la inspectoratul școlar, conform Calendarului.(6) Dacă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:a) candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației Naționale, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfășura activități de predare în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;b) candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);c) candidații care au dobândit gradul didactic I;e) candidații care au dobândit gradul didactic II;f) candidații care au dobândit definitivarea în învățământ;g) candidații cu punctajul cel mai mare obținut prin aplicarea criteriilor și punctajelor din anexa nr. 2, precum și alte criterii stabilite la nivelul unităților de învățământ.  +  Capitolul X Detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar  +  Articolul 82(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare în interesul învățământului, se ocupă de cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1) - (4), prin detașare în interesul învățământului.(2) Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic titular în învățământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învățământ primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat (ă) de unitatea de învățământ primitoare și cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. Personalul didactic titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare depune un acord la inspectoratul școlar și la unitatea de învățământ primitoare, însoțit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat pentru detașare și-a desfășurat activitatea. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.(3) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar solicitate pentru detașare interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detașare în interesul învățământului la inspectoratul școlar și la unitatea de învățământ primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar solicitate pentru detașare interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin. (4) - (6) și alin. (8).(4) Detașarea în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului școlar general, după aprobarea în consiliul de administrație al unității de învățământ primitoare/CJRAE/CMBRAE. Detașarea în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani școlari consecutivi. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE în urma contestației este definitivă și poate fi atacată numai prin procedurile contenciosului administrativ.(5) Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic titular în învățământul preuniversitar de stat în unități de învățământ de pe lângă ambasade/consulate sau în alte unități de învățământ care nu sunt incluse în rețeaua școlară a unităților de învățământ se dispune prin decizie a inspectorului școlar general, la solicitarea conducerii unității de învățământ primitoare, cu avizul Ministerului Educației Naționale.(6) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată se detașează în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în ședință de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar.  +  Articolul 83(1) În cazul funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, detașarea în interesul învățământului se realizează prin decizia inspectorului școlar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, cu respectarea prevederilor legale.(2) În cazul funcțiilor de îndrumare și control din inspectoratele școlare, detașarea în interesul învățământului se face la propunerea inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și al Ministerului Educației Naționale, în baza acordului scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar.(3) Detașarea în interesul învățământului în funcțiile de îndrumare și control din Ministerul Educației Naționale, precum și în funcțiile de conducere din inspectoratele școlare și casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educației naționale.(4) Asigurarea conducerii unei unități de învățământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu târziu de sfârșitul anului școlar, se realizează conform art. 254^1 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(5) Obligația de predare pentru personalul didactic detașat în funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv în funcții de îndrumare și control se stabilește în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și se precizează în decizia de detașare în interesul învățământului.  +  Articolul 84(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare în interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1) - (4), prin detașare la cerere prin continuitate sau în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2018.(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detașare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuității pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detașare la cerere/continuitate pentru detașare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2018, în ședință de repartizare potrivit Calendarului, care au obținut la concursurile de titularizare în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administrație/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ și au calificativul/calificativele "Foarte bine". Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detașare la cerere se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează, în scris, CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Acordul de principiu/refuzul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detașare la cerere este comunicat inspectoratului școlar și cadrelor didactice solicitante, până la data prevăzută în Calendar. Consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului continuității prin detașare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învățământ este solicitat de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 81 alin. (6). Pentru a beneficia de continuitate pentru detașare la cerere, cadrele didactice titulare care au obținut la concurs în sesiunea 2017 și/sau 2016, care participă și la concursul din 2018, trebuie să obțină minimum media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar 2018-2019 își actualizează dosarul personal la inspectoratul școlar, conform Calendarului.(3) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, detașat la cerere, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza rezultatului obținut la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar 2018-2019, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, detașat la cerere, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/clasa pregătitoare, în baza rezultatului obținut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar 2017-2018, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.(4) În această etapă consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detașare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (2)-(3). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE în urma contestației este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.(5) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluționarea continuităților pentru detașare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2018 care au obținut cel puțin media de repartizare 5,00 (cinci), conform art. 53 alin. (9), care solicită detașare la cerere.(6) Detașarea la cerere a personalului didactic titular din învățământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul școlar, însoțită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14.(7) Concursul specific constă în evaluarea activității profesionale, didactice și științifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detașare la cerere, se realizează în ședința de repartizare, organizată la nivel județean/al municipiului București, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, care au participat la acest concurs și au obținut cel puțin media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), rămase nerepartizate și care solicită detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concurs;b) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, inclusiv cele transferate în baza acestui concurs, care solicită detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma aplicării criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, după repartizarea candidaților prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. r).(9) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:a) persoana care are domiciliul sau reședința în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;b) persoana care are solicită postul didactic/catedra în apropierea localității de domiciliu;c) persoana al cărei soț/soție este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detașarea;d) persoana al cărei soț/soție este cadru didactic;e) persoana al cărei soț/soție este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplinește funcții de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Președinției, al Guvernului ori în Ministerul Educației Naționale, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum și persoana al cărei soț/soție îndeplinește funcția de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliului județean sau o funcție de îndrumare și control în sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și sport. De asemenea, au prioritate soțul/soția persoanei care îndeplinește funcții de conducere și de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum și soțul/soția cadrelor didactice numite în funcții de conducere sau de specialitate la comisiile și agențiile din subordinea Președinției, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învățământ, care au drept de rezervare de catedră, și ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Român de Informații și alte servicii speciale la nivel național, mutate, la ordin, în altă localitate.(10) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (9), se menține egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani;d) media de departajare, calculată cu patru zecimale;e) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituții autorizate/acreditate, conform legii.f) media obținută la examenul de bacalaureat/absolvire/licență (stat);g) vechimea în învățământ.(11) Cadrul didactic, care nu poate participa la ședința de repartizare prin detașare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează. Opțiunea fiecărui cadru didactic se consemnează în procesul- verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.(12) Detașarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului școlar general. O persoană poate beneficia de detașare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani școlari consecutivi.(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obținute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2018, precum și cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate și pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detașare la cerere, în baza punctajelor obținute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, respectiv concurs, până la data începerii cursurilor, precum și pe parcursul anului școlar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, cu avizul Ministerului Educației Naționale.(14) Detașarea cadrelor didactice titulare poate fi soluționată pe catedre în componența cărora intră și ore din propria normă.(15) Un cadru didactic titular poate beneficia de detașare în interesul învățământului și la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani școlari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) și art. 82 alin. (4).(16) Detașarea personalului didactic titular se realizează cu avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular, ținând seama de prevederile art. 247,art. 248,art. 262 și art. 263 alin. (1) - (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, de condițiile prevăzute în prezenta Metodologie și de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Detașarea personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul și prevederile art. 15 alin. (2) și art. 4 alin. (9).(17) Cadrul didactic titular într-o unitate de învățământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detașare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ.(18) Decizia de repartizare prin detașare în interesul învățământului sau la cerere se emite de către inspectorul școlar general al inspectoratului școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care cadrul didactic se detașează. În cazul detașării în interesul învățământului sau la cerere de pe un post didactic/catedră vacant (ă)/rezervat(ă) dintr-un județ în altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detașare se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic se detașează, iar un alt exemplar al deciziei se comunică inspectoratului școlar pe raza căruia își are sediul unitatea de învățământ la care cadrul didactic detașat este titular, care are obligația de a-l transmite unității de învățământ la care cadrul didactic detașat este titular. În cazul detașării la cerere de pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) în cadrul aceluiași județ/municipiului București, un exemplar al deciziei de repartizare prin detașare se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic se detașează. În baza deciziei de repartizare prin detașare în interesul învățământului sau la cerere, unitatea de învățământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectând, în același timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările ulterioare, iar unitatea de învățământ primitoare emite decizie de încadrare prin detașare la cerere, fără a se încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detașat.(19) În situații temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ în care un cadru didactic este detașat, conducerea respectivei unități de învățământ poate solicita inspectoratului școlar încetarea detașării și revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de învățământ la care este titular.  +  Capitolul XI Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată  +  Articolul 85(1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au obținut la concursurile de titularizare sesiunile 2017 și/sau 2016 media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, care au calificativul "Foarte bine" și care mai au cel puțin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unității de învățământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul de principiu/refuzul la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post didactic este solicitat de mai multe cadre didactice se aplică, în ordine, criteriile de departajare prevăzute la art. 81 alin. (6). Consiliul/consiliile de administrație al unității/unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, cadrele didactice care participă și la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, conform prezentei Metodologii, trebuie să obțină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 53 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educație tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, numai cadrele didactice cu specializarea educație tehnologică.(2) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza rezultatului obținut la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care în perioada 1 septembrie 2014-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi. Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/clasa pregătitoare, în baza rezultatului obținut la concursul de titularizare, sesiunea 2015, care în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.(3) În această etapă consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE în urma contestației este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.(4) Cadrele didactice care au obținut acorduri de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019 își actualizează dosarul personal la inspectoratul școlar, conform Calendarului.  +  Articolul 86 Candidații care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, conform art. 85, ocupă posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în perioada prevăzută în Calendar.  +  Capitolul XII Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de cumul/plata cu ora  +  Secţiunea I Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidați rămași nerepartizați după concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018 și de candidați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012  +  Articolul 87 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată se reactualizează după etapele anterioare și se publică la data prevăzută în Calendar, prin afișare la avizierul inspectoratului și pe site-ul instituției. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din această listă sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată.  +  Articolul 88 Inspectoratul școlar întocmește lista candidaților din județ/municipiul București rămași nerepartizați după concurs.  +  Articolul 89(1) Candidații care au susținut în cadrul concursului național, sesiunea 2018, la nivelul județului/municipiului București, atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă, precum și candidații care au susținut proba scrisă la nivelul județului/municipiului București, iar proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului în alte județe se ierarhizează pe listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, până la minimum media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii.(2) Candidații, care au susținut concursul, atât proba scrisă, cât și proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului în alte județe, depun, la inspectoratul școlar unde doresc să fie repartizați, în perioada prevăzută în Calendar, o cerere însoțită de copii ale actelor de studii și grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei județene/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului. La inspectoratele școlare se înregistrează și cererile candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la concursurile de titularizare din 2017, 2016, 2015 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), respectiv cel puțin media de repartizare 7 (șapte) la concursurile de titularizare din 2014, 2013, 2012 și care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza acestor rezultate. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile de titularizare din 2017-2012 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).(3) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur județ sau numai în municipiul București. Datele din fișa de înscriere a candidaților sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada de validare/revalidare a fișelor de înscriere, candidatul primește fișa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului școlar, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul școlar unde are loc înscrierea.(4) După perioada de validare/revalidare a fișelor, candidații care au validat/revalidat fișele de înscriere pot susține, în perioada prevăzută de Calendar, probe practice/orale evaluate prin note de la 10 la 1, respectiv calificative "admis", "respins", conform prevederilor art. 64.  +  Articolul 90(1) Repartizarea candidaților cu studii corespunzătoare postului, după etapa de detașare a personalului didactic titular în baza mediei, pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București, în baza datelor existente în sistemul informatizat, se realizează în ședință de repartizare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în ordine, astfel:a) candidați cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul național din sesiunea 2018, conform art. 53 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul județului în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă ori în alte județe în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, având prioritate candidații care au obținut cel puțin minimum media 7 (șapte) la concursul național sesiunea 2018 și care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2017 și/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;b) cadre didactice care solicită detașare prin concurs specific;c) candidați care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019;d) candidați care au participat la concursuri de titularizare din 2017 și/sau 2016 și au obținut cel puțin media 7 (șapte), în profilul postului solicitat, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;e) candidați cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul național din sesiunea 2018, conform art. 53 alin. (9), în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul județului în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă ori în alte județe în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.;f) candidați rămași nerepartizați după concursul național din sesiunea 2018, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), în profilul postului solicitat, care au susținut atât inspecțiile speciale la clasă/probele practice, cât și proba scrisă în cadrul concursului în alte județe, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;g) candidați care au participat la concursuri de titularizare din 2017 și/sau 2016 și au obținut cel puțin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;h) candidați rămași nerepartizați după concursul național din sesiunea 2018, care au susținut proba scrisă în profilul postului și proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor;i) candidați care au participat la concursuri de titularizare din 2017 și/sau 2016 și au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2017 și/sau iulie 2016 și proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;j) candidați cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul național din sesiunea 2018 și care au obținut cel puțin media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;k) candidați cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2017 și/sau 2016 și care au obținut cel puțin media 5 (cinci), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;l) absolvenți ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul național din sesiunea 2018 și au obținut cel puțin media 5 (cinci), conform art. 53 alin. (9), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, religie, posturi în specialitate din palatele și cluburile copiilor și elevilor;m) absolvenți ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2017 și/sau 2016 și au obținut cel puțin media 5 (cinci), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, religie, posturi în specialitate din palatele și cluburile copiilor și elevilor;n) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2015 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;o) candidați care au obținut cel puțin media 7 (șapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014, 2013 sau 2012 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.p) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2015 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;q) absolvenți ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2015 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, religie, posturi în specialitate din palatele și cluburile copiilor și elevilor;r) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 (șapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014, 2013 sau 2012, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor;s) absolvenți ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 (șapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014, 2013 sau 2012 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, religie, posturi în specialitate din palatele și cluburile copiilor și elevilor;t) candidați care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizați în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.(2) Repartizarea absolvenților cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) se realizează numai pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învățământul primar sau gimnazial ori în palate și cluburi ale copiilor și elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcției de institutor. Absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizați în palate și cluburi ale copiilor și elevilor și candidații calificați cu a doua specializare repartizați pe posturi didactice care necesită probă practică/orală susțin la nivelul unității de învățământ în care au fost repartizați, până la data începerii cursurilor, o probă practică/orală specifică în profilul postului.(3) Absolvenții colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă și a doua specializare, dar au menționată în foaia matricolă direcția de studiu în a doua specializare: limba modernă/maternă, muzică, desen, arte plastice sau educație fizică se asimilează următoarelor specializări cuprinse în Centralizator: "Institutori-O limbă străină"; "Institutori (învățământ primar)-O limbă străină"; "Institutori-Limba rromani"; "Institutori-Muzică"; "Institutori-Desen"; "Institutori-Arte plastice" sau "Institutori-Educație fizică" și beneficiază de aceleași drepturi ca și absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform prezentei Metodologii.(4) La note/medii egale departajarea se face conform art. 53 alin. (13) și (14).  +  Articolul 91 Candidații care nu participă la ședințele de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidații nu sunt prezenți personal sau printr-un împuternicit la ședințele de repartizare, aceștia nu sunt repartizați.  +  Articolul 92 În cadrul ședinței de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, în formularul special și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.  +  Articolul 93 După exprimarea opțiunii și asumarea ei prin semnătură în procesul-verbal al ședinței de repartizare, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare. În baza deciziei de repartizare, directorul unității de învățământ încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu candidatul repartizat, de regulă pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an școlar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an școlar. Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, în perioada menționată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.  +  Secţiunea a II-a Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de cumul sau de plată cu ora  +  Articolul 94(1) Personalul didactic de predare și de instruire practică, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) și e) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și personalul de îndrumare și control poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul pe posturi didactice/catedre/ore rămase neocupate în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unității de învățământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învățământ, la solicitarea acestuia și comunică situația la inspectoratul școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Personalul didactic titular căruia i s-a atribuit ore în sistem de plata cu ora/cumul încheie contract individual de muncă în regim de cumul/plata cu ora cu directorul unității de învățământ.(4) Personalul didactic de predare titular încadrat cu ore până la o jumătate normă didactică de predare peste norma didactică de predare-învățare-evaluare de bază stabilită conform documentului de numire/transfer/repartizare, respectiv personalul angajat în alte domenii de activitate și personalul didactic pensionat cu ore până la o jumătate normă didactică de predare se consideră încadrat în regim de plata cu ora. Personalul didactic titular încadrat cu cel puțin o jumătate normă didactică de predare peste norma didactică de predare - învățare-evaluare de bază stabilită conform documentului de numire/transfer/repartizare, respectiv personalul angajat în alte domenii de activitate și personalul didactic pensionat cu cel puțin o jumătate normă didactică de predare se consideră încadrat în regim de cumul.(5) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învățământ, directorii unităților de învățământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae și susținerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic de predare titular în altă unitate de învățământ, specialiștilor consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condițiilor de studii, avizelor și atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.(6) Pe baza avizului obținut pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul școlar emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic de predare titular în altă unitate de învățământ, specialiștii consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare, personalul angajat în alte domenii de activitate și personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă în regim de cumul/plata cu ora cu directorul unității de învățământ.(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul școlar repartizează, în ședință de repartizare, în ordine:a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;c) cadrele didactice titulare prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii;d) candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu norma incompletă, conform art. 90;e) candidați repartizați după concursul național din sesiunea 2018 și candidați repartizați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;f) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);g) specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare și personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămași neîncadrați, selectați în baza criteriilor stabilite la alin. (8);h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depășește cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);i) personalul didactic pensionat calificat, care depășește cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).(8) Pentru departajarea personalului didactic prevăzut la alin. (7) lit. f)-i) se aplică, în ordine următoarele criterii:a) domiciliul în localitatea în care solicită postul;b) continuarea activității didactice în aceeași unitate de învățământ în care a funcționat și în anul școlar anterior;c) rezultatul obținut la interviu;d) gradul didactic;e) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;f) media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.  +  Articolul 95(1) Angajarea personalului didactic de predare calificat în regim de cumul/plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului școlar general, se realizează de către directorul unității de învățământ, după prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea interviului.(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de cumul/plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a condițiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) - (6) și a prevederilor prezentei Metodologii. Cadrele didactice titulare pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de cumul, pentru cel puțin o jumătate de normă de predare sau în regim de plata cu ora sub o jumătate de normă de predare. Învățătorii/educatoarele/institutorii/profesorii pentru învățământ primar și preșcolar pot fi încadrați în regim de cumul pe posturile rămase neocupate. În cazuri excepționale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administrație al unității de învățământ poate aproba depășirea jumătății de normă de predare, în regim de cumul, pentru cadrele didactice titulare.(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învățământ, specialiștii consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii de activitate și cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), după prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea interviului, încheie contract individual de muncă în regim de cumul/plata cu ora cu directorul unității de învățământ, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 96(1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat în regim de cumul/plata cu ora, se atribuie în regim de cumul/plata cu ora, prin decizie a directorului unității de învățământ, în ordine mai întâi personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învățământ și apoi se emit avize pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unități de învățământ, iar situația se comunică inspectoratului școlar.(2) Personalul didactic de predare titular și cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ, specialiștii consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic pensionat, care solicită încadrarea în regim de plata cu ora/cumul susțin interviul în fața unei comisii constituite la nivelul unității de învățământ. În vederea susținerii interviului, comisia elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice de specialitate și de didactica specialității. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunică inspectoratului școlar.(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:a) candidaților rămași nerepartizați sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă, conform art. 90 sau candidaților angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare- învățare-evaluare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învățământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);b) candidaților care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;c) personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ pe baza avizului obținut, ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora.(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidații repartizați conform alin. (3) se emit începând cu data de la care au fost repartizați.  +  Capitolul XIII Organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Articolul 97(1) În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (19) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic titular, personal didactic calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de cumul/plata cu ora, în condițiile prezentei Metodologii, inspectoratele școlare organizează, la nivel județean/nivelul municipiului București, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.(2) Condițiile de înscriere și de participare la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleași ca și cele pentru concursul național.(3) Concursul/testarea organizat(ă) de inspectoratul la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt coordonate de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, în componența prevăzută la art. 57 alin. (1).  +  Articolul 98(1) Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Candidații care n-au susținut probe practice/orale în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018, pot susține aceste probe în cadrul concursului organizat la nivel județean/nivelul municipiului București, conform Calendarului. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă practică/orală se organizează, se desfășoară și se evaluează potrivit anexelor 5-12, de o comisie constituită la nivel județean, conform art. 57 alin. (3) - (5).(3) Candidații care n-au participat la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor sau care n-au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului școlar 2017-2018, pot participa la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul/municipiului București și au obligația ca, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor, să susțină inspecția specială la clasă organizată de o comisie constituită la nivelul unității de învățământ/unui grup de unități de învățământ. Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. Rezultatele la această probă se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei, iar la această probă nu se admit contestații. După repartizarea acestor candidați pe post, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare în regim de plata cu ora pe o perioadă de 30 de zile de la data începerii cursurilor anului școlar. În situația în care candidatul promovează inspecția specială la clasă în profilul postului, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe post/catedră în baza rezultatului obținut la concurs și candidatul încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu directorul unității de învățământ.(4) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia județeană/municipiului București de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise constituită, prin decizia inspectorului școlar general, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților și traducerea acestora în limbile minorităților naționale. Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia județeană/municipiului București de elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente.(5) Candidații trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. Pentru candidații care au participat la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018 și au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă/proba practică în cadrul acestui concurs ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului școlar 2017-2018, media de repartizare la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București se determină luând în calcul aceste rezultate. În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, departajarea candidaților se realizează conform art. 53 alin. (13) și (14).(6) Comisia județeană/municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, numită prin decizia inspectorului școlar general, are următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte doi profesori de specialitate din învățământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învățământ/40 candidați;c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competențe în tehnoredactare.(7) Membrii comisiei județene/municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor suportă consecințele legii.(8) Evaluarea și notarea lucrărilor scrise se desfășoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei doi membri ai comisiei și apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând și punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum și nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare, nu se fac însemnări pe lucrare. Un evaluator nu are acces la borderoul celuilalt. Profesorii evaluatori au obligația de întocmi borderouri de notare detaliate în care să se evidențieze atât punctajul acordat pentru fiecare subiect, cât și punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare.(9) Președintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile și semnalează diferențele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. În această situație, cei doi profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea și acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele inițiale. În caz de divergențe între cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea președintelui de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă și va fi semnată de cei trei profesori evaluatori.(10) În situația în care nu s-au semnalat diferențe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator își înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar președintele de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare și semnează.(11) După stabilirea mediei, președintele de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, în prezența secretarilor comisiei și consemnează notele finale într-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidaților, numărul lucrării și nota finală obținută.(12) Lucrările candidaților, împreună cu borderourile de corectare și procesele-verbale cu notele finale obținute, sunt predate președintelui de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise.(13) Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.  +  Articolul 99 Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Lucrările scrise, pentru care se depun contestații, conform Calendarului, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se și nota/notele acordate la prima evaluare.  +  Articolul 100(1) Comisia județeană/municipiului București de soluționare a contestațiilor este formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia județeană/municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia județeană/municipiului București de soluționare a contestațiilor este numită prin decizia inspectorului școlar general, în componența prevăzută la art. 98 alin. (6).(2) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 98 alin. (8) - (11), în perioada prevăzută de Calendar.(3) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 101(1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.(3) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului se organizează de comisia prevăzută la art. 98 alin. (6)(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia județeană/municipiului București de soluționare a contestațiilor prevăzută la art. 100 alin. (1). Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(7) Hotărârile comisiei județene/a municipiului București de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(8) În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației Naționale. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar.(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului școlar de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(11) În cazul în care există egalitate de medie între candidații fără studii corespunzătoare postului care au susținut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:a) candidații care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației Naționale conform legii și care au obținut cel puțin calificativul "Bine";b) candidații cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;c) candidații cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licență;d) candidații cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;e) candidații în curs de calificare în specialitatea postului;f) candidații care au participat sau participă la cursuri de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației Naționale, conform legii.  +  Articolul 102(1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul școlar repartizează, în ședință de repartizare, în ordine:a) cadre didactice titulare și candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați din etapele anterioare sau cu norma incompletă, conform art. 94 alin. (7);b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 96 alin. (3);c) candidați cu studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul/municipiului București, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;d) candidați cu studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului organizat de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul/municipiului București, conform art. 98 alin. (3), în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă.(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:a) personalului didactic cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației Naționale, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfășura activități de predare în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;d) candidaților fără studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul/municipiului București, conform art. 101 alin. (4) și (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.(3) Departajarea candidaților prevăzuți la alin. (2) lit. b) având domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra vacant(ă)/rezervat(ă) solicitat(ă), se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(4) Departajarea candidaților prevăzuți la alin. (2) lit. c) având aceeași medie de departajare, care solicită același post didactic, se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;c) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(5) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidații repartizați conform alin. (1) și (2) se emit începând cu data de la care au fost repartizați.(6) Directorii unităților de învățământ încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru candidații fără studii corespunzătoare postului repartizați în baza testării, astfel:a) până la 31 august a fiecărui an școlar pentru absolvenții învățământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate;b) până la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului școlar, pentru absolvenții învățământului mediu/postliceal cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate.(7) Posturile de profesor logoped din cabinete școlare/interșcolare și centre logopedice, precum și posturile de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică nu se ocupă cu personal fără studii corespunzătoare postului.(8) Pentru personalul didactic fără studii corespunzătoare postului încadrat în palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor norma didactică se stabilește la 24 ore pe săptămână.  +  Articolul 103(1) Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin detașare în interesul învățământului sau la cerere, în regim de cumul/plata cu ora sau în baza concursului organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București în condițiile prezentei Metodologii, precum și posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe parcursul anului școlar 2018-2019, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat în condițiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului școlar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităților de învățământ care au posturi didactice neocupate, în ordine, personalului didactic cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației Naționale, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfășura activități de predare în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, respectiv personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. În mod excepțional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului școlar, în regim de cumul/plata cu ora, la nivelul unităților de învățământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.(2) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului școlar 2018-2019, se atribuie de inspectoratele școlare, în ordine, după cum urmează:a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluționată prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;c) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilității personalului didactic, potrivit Calendarului și candidaților calificați rămași nerepartizați după derularea etapelor mobilității personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condițiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;d) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detașare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;e) în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic calificat, în condițiile prezentei Metodologii;f) candidaților fără studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați după concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul/municipiului București, în condițiile prezentei Metodologii.(3) În situația în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului școlar 2018-2019 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului școlar, conform prevederilor alin. (2), consiliile de administrație din unitățile de învățământ sunt abilitate să organizeze și să desfășoare individual, în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepțional, în lipsa personalului didactic calificat, consiliile de administrație din unitățile de învățământ pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an școlar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situația posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.  +  Capitolul XIV Dispoziții finale  +  Articolul 104(1) La etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pot fi înscriși, în baza adeverinței de absolvire, anexate în copie certificată, absolvenții care au susținut examenul de absolvire/licență în perioada februarie 2017 - august 2018. Absolvenții care au susținut examenul de absolvire/licență până în ianuarie 2017 (inclusiv) pot fi înscriși la etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, numai dacă anexează, în copie certificată, la cererea de înscriere, diploma de absolvire/licență și foaia matricolă/suplimentul de diplomă.(2) Specializările absolvenților învățământului superior, postliceal sau liceal pedagogic care se înscriu la etapele de transferare pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, de detașare în interesul învățământului, de detașare la cerere sau de repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat sau particular trebuie să se regăsească în Centralizator.(3) Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ/specializări care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimțit între unități de învățământ pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular, nu trebuie să obțină acordul/acordul de principiu pentru transfer/pretransfer și pentru orele de la unitatea de învățământ în care este deja titular.  +  Articolul 105(1) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar își desfășoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, și este abilitată să ia decizii și în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru soluționarea tuturor situațiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detașare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile naționale organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, conform prezentei Metodologii sau în baza punctajului, detașare în interesul învățământului, schimb de posturi între cadre didactice angajate pe perioadă determinată, pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris, repartizarea cadrelor didactice care ocupă posturi didactice/catedre rezervate, rămase fără post/catedră ca urmare a revenirii titularului la post etc., cu excepția transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică și completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea și avizul Ministerului Educației Naționale. Toate situațiile apărute, cu excepția întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ și a transferului pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, se analizează în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor școlare. Pe parcursul anului școlar comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar este abilitată să organizeze ședințe de repartizare pentru candidații rămași nerepartizați, să monitorizeze concursurile/testările organizate de unitățile de învățământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului școlar pe perioadă determinată, să refacă documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării rețelei școlare, a transformării unor unități de învățământ în unități de alt nivel și a schimbării denumirii unităților de învățământ pe parcursul anului școlar.(2) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar prevăzute în Calendar, în condițiile alin. (1), se realizează cu respectarea ordinii de repartizare prevăzută în prezenta Metodologie.(3) Candidații repartizați conform alin. (1) și (2) au obligația de a se prezenta la post/catedră în vederea încheierii contractului individual de muncă/actului adițional la contractul individual de muncă, în maximum 3 (trei) zile de la primirea deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile se revocă repartizarea. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.(4) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.  +  Articolul 106 Contestațiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adresează instituției/unității de învățământ organizatoare la termenele prevăzute de Calendar sau în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea/comunicarea rezultatelor în afara termenelor prevăzute în Calendar și se rezolvă de consiliul de administrație al acesteia. Hotărârile consiliului de administrație al instituției/unității de învățământ sunt definitive și pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestațiile reprezentând plângeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 107(1) Mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar particular se desfășoară conform prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prevederilor prezentei Metodologii.(2) Încadrarea personalului didactic în unitățile de învățământ preuniversitar particular se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevederilor prezentei Metodologii și prevederilor Centralizatorului.(3) De prevederile art. 81 și art. 85 din prezenta Metodologie beneficiază și cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de învățământ preuniversitar particular.(4) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unități de învățământ preuniversitar particular, în baza rezultatelor obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice organizate, în perioada 1 septembrie 2016-31 august 2018, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare și care au obținut minimum media de repartizare 5 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, cu acordul conducerii unității de învățământ particular.(5) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2014, la clasa pregătitoare, în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, care în perioada 1 septembrie 2014- 31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi. Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2015, la clasa I de început de ciclu/clasa pregătitoare, în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare, care în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2018 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019, în condițiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.(6) Unitățile de învățământ preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru angajare pe perioadă nedeterminată și catedre vacante incomplete până la cel puțin 1/2 normă. În unitățile de învățământ preuniversitar particulare autorizate, în etapa de lege transferare pentru restrângere de activitate, pot fi ocupate și catedre vacante incomplete până la cel puțin 1/2 normă.(7) Unitățile de învățământ preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, conform Calendarului, în baza prezentei Metodologii sau pe tot parcursul anului școlar, în condițiile publicării acestora la sediile unităților de învățământ și inspectoratelor școlare, precum și în presa locală și centrală, cu cel puțin 30 de zile înainte de organizarea concursului și informării Ministerului Educației Naționale - Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă.  +  Articolul 108(1) Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană, precum și rezidenții permanenți pe teritoriul României, care îndeplinesc condițiile necesare de studii, precum și celelalte condiții prevăzute de prezenta Metodologie și au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educației Naționale sau au studiat în România, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și, în baza rezultatelor obținute la concurs, pot fi angajați pe perioadă determinată sau nedeterminată.(2) Cetățenii străini care au dreptul de fi încadrați în muncă pe teritoriul României, conform Ordonanței de urgență nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 134/2008 cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile de studii necesare, precum și celelalte condiții prevăzute de prezenta Metodologie și au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educației Naționale sau au studiat în România, pot participa la concurs, urmând a fi angajați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, pe perioadă determinată, în funcție de rezultatele obținute, după încadrarea personalului didactic calificat în regim de cumul/plata cu ora.  +  Articolul 109(1) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de către persoanele care fac parte din comisiile prevăzute în prezenta Metodologie, atrage după sine răspunderea disciplinară, conform Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, civilă potrivit dispozițiilor Codului civil sau penală conform dispozițiilor Codului penal, în funcție de gravitatea faptei.(2) În situația în care Ministerul Educației Naționale constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-una din etapele mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, într-un anumit județ sau în municipiul București, conducerea Ministerului Educației Naționale poate solicita revenirea asupra situației din etapa respectivă și reluarea procedurilor legale pentru acea etapă de mobilitate din județul respectiv sau din municipiul București. Aceste situații nu intră sub incidența perioadelor/termenelor prevăzute în Calendar.  +  Articolul 110 Reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ participă la toate etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu statut de observatori. În această calitate au drept de acces la toate documentele, pot sesiza eventualele nereguli și își pot consemna poziția în procesele-verbale.  +  Articolul 111(1) Etapele mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 se desfășoară conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5739/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) La data de 1 septembrie 2018 se abrogă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5739/2016, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1012 bis din 16 decembrie 2016.(3) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.  +  Articolul 112 Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.  +  Anexa nr. 1la Metodologie Lista care se afișează va conține următoarele informații:a) Specialitatea .................... (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate la nivelul județului)*Font 7*┌────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┬──────────────────────────┬────────┬───────────────────┐│ │ │ Unitatea de │ │ │Număr ore│ │ │ │Post: │Probe │Avize și atestate: ││Nr. │Localitate│ învățământ │ Nivel de │Disciplină│ trunchi │Detalii│Statut│Viabilitate│1.complet │orale la│1.de culte ││crt.│ [Mediu] │ [Unitatea │învățământ│ │ comun/ │ │ │ │2.Pentru │limba de│2.de alternativă ││ │ │ de │ │ │opționale│ │ │ │nevăzători │predare │3.al unit. de înv. ││ │ │ învățământ │ │ │ │ │ │ │3.Post pentru │ │mil. ││ │ │ cu statut │ │ │ │ │ │ │transfer Probă│ │4.seminar teologic ││ │ │ juridic │ │ │ │ │ │ │consimțit practică│ │5.Inspectoratul ││ │ │[Alte unități│ │ │ │ │ │ │între unitățile │ │General al Poliției││ │ │ de │ │ │ │ │ │ │de │ │(IGP)/Autoritatea ││ │ │ învățământ │ │ │ │ │ │ │învățământ │ │Rutieră Română ││ │ │ cu statut │ │ │ │ │ │ │4.Post pentru │ │(ARR) ││ │ │ juridic] │ │ │ │ │ │ │repartizare în │ │6.ed. specială ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ședință │ │7.HIV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │transfer │ │ │└────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴──────────────────────────┴────────┴───────────────────┘b) Specialitatea .................... (Nr. posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)*Font 7*┌────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┬─────────────────┬──────────┬───────────────────┐│ │ │ Unitatea de │ │ │Număr ore│ │ │ │Modalitatea de │Post: │Avize și atestate: ││Nr. │Localitate│ învățământ │ Nivel de │Disciplină│ trunchi │Detalii│Statut│Viabilitate│ocupare: │1.complet │1.de culte ││crt.│ [Mediu] │ [Unitatea │învățământ│ │ comun/ │ │ │ │1.pentru angajare│2.pentru │2.de alternativă ││ │ │ de │ │ │opționale│ │ │ │pe perioadă │nevăzători│3.al unit. de înv. ││ │ │ învățământ │ │ │ │ │ │ │determinată │ │mil. ││ │ │ cu statut │ │ │ │ │ │ │2.pentru angajare│ │4.seminar teologic ││ │ │ juridic │ │ │ │ │ │ │pe perioadă │ │5.(IGP)/(ARR) ││ │ │[Alte unități│ │ │ │ │ │ │nedeterminată │ │6.ed. specială ││ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │7.HIV ││ │ │ învățământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ cu statut │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ juridic] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────────────┴──────────┴───────────────────┘  +  Anexa nr. 2la Metodologie
  CRITERII ȘI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA
  PERSONALULUI DIDACTIC
  I. Nivelul studiilorA. Absolvenți ai școlii normale/liceu pedagogic sau ai școlii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire. 6 pB. Absolvenți ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire și absolvenți ai școlii normale/liceu pedagogic sau ai școlii postliceale pedagogice și studii universitare de scurtă durată. 8 pC. Absolvenți ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire și absolvenți ai școlii normale/liceu pedagogic sau ai școlii postliceale pedagogice și studii universitare de scurtă durată care și-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 8,5 pD. Absolvenți ai școlii normale/liceu pedagogic sau ai școlii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) și studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licență sau ciclul II de studii universitare de masterat. 9 pE. Profesori de instruire practică/maiștri-instructori, absolvenți de școală postliceală/școală de maiștri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competențe profesionale. 5 pF. Absolvenți în specialitate ai învățământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire. 8 pG. Absolvenți în specialitate ai învățământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplomă de absolvire, care și-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 8,5 pH. Absolvenți în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licență. 9 pI. Absolvenți în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licență și cu o altă licență sau studii postuniversitare/de conversie profesională cu durata de cel puțin 3 semestre. 12 pJ. Absolvenți în specialitate ai învățământului universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. 10 pK. Absolvenți cu diplomă în specialitate ai învățământului universitar de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat și cu:1. o altă licență; 4 p2. studii postuniversitare de specializare sau studii de conversie profesională cu durata de cel puțin 3 semestre; 3 p3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puțin 3 semestre; 3 p4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puțin 3 semestre; 2,5 p5. masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II de studii de studii universitare; 3 p6. cursuri de perfecționare postuniversitară cu durata de cel puțin 3 semestre; 2 p7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre; 2 p8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecționare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre. 1 p NOTĂ:1. Pentru profesorii pentru învățământul preșcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licență/ciclului II de studii universitare de masterat.2. Punctajul de la literele A-J nu se cumulează.3. Punctajul de la literele J-K se cumulează și se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera K punctele 1-8.II. (1) Gradul didactic:a) Definitivat - 4 p;b) Gradul didactic II - 7 p;c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;d) Grad didactic I obținut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licență - 14 p.(2) Categorii pentru antrenori:a) Categoria a IV-a - 4 p;b) Categoriile a II-a și a III-a - 7 p;c) Categoria I - 10 p.(3) Media de absolvire pentru debutanți (0 - 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:. ● Media 10 - 3 p; ● Media 9 - 9,99 - 2,5 p; ● Media 8 - 8,99 - 2 p; ● Media 7 - 7,99 - 1,5 p; ● Media 6 - 6,99 - 1 p; NOTĂ:1. Punctajul pentru grade didactice și categorii pentru antrenori nu se cumulează.2. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit, respectiv ultima categorie dobândită.3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menționat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obținut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).4. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10.III. Rezultatele obținute în activitatea didactică. Calificativele obținute în ultimii doi ani școlari încheiați (2015/2016 și 2016/2017) și echivalentul acestora în puncte:– Foarte bine - 10 p;– Bine - 7 p;– Satisfăcător - 2 p;– Nesatisfăcător - 0 p. NOTĂ:a) Pentru absolvenții promoției 2017 și debutanții aflați în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parțial din anul școlar 2017-2018.b) Pentru absolvenții promoției 2016 și debutanții aflați în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul școlar 2016-2017 și calificativul parțial din anul școlar 2017-2018.c) În cazul întreruperii activității la catedră, în perioada ultimilor doi ani școlari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani școlari în care cadrul didactic și-a desfășurat activitatea.d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepția situațiilor de la punctul a).IV. Activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative.1) Se punctează activitatea din ultimii 2 ani școlari încheiați(*) (2015/2016 și 2016/2017) la nivelul: Notă
  (*)Pentru învățători/institutori din învățământul primar/profesori pentru învățământul primar se punctează activitatea metodică și științifică desfășurată pe parcursul a 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați, la alegerea cadrului didactic.
  În mod excepțional, în situația în care învățătorii/institutorii din învățământul primar/profesorii pentru învățământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învățământ au întrerupt activitatea la catedră și evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani școlari, se punctează activitatea metodică și științifică desfășurată pe parcursul a cel mult 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați.
  a) unității de învățământ (de exemplu: activitate în comisia metodică, în asociații profesionale ale cadrelor didactice, în structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri și olimpiade școlare, alte activități și responsabilități); max. 6 pb) județului/municipiului București (de exemplu: metodist al inspectoratului școlar județean/al municipiului București/Casei Corpului Didactic, formator în programe de formare la nivelul județului/municipiului București, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, membru în asociații profesionale ale cadrelor didactice, membru în comisii de elaborare de subiecte și de evaluare în cadrul concursurilor școlare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/județean, rezultate la concursuri și olimpiade școlare locale/județene, altele); max. 8 pc) național (de exemplu: formator în programe de formare la național, membru al comisiei naționale de specialitate sau al altor consilii/comisii naționale menționate în Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, rezultate la concursuri și olimpiade școlare, altele); max. 10 pd) internațional (performante profesionale, lucrări publicate, rezultate la concursuri și olimpiade școlare, participări la seminarii, simpozioane, conferințe, congrese sau organizarea de seminarii, simpozioane, conferințe, altele). max. 12 p NOTĂ:a) Pentru absolvenții promoției 2017 și debutanții aflați în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică și științifică din anul școlar 2017-2018.b) Pentru absolvenții promoției 2016 și debutanții aflați în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică și științifică din anul școlar 2016-2017.c) La nivelul școlii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani școlari încheiați la grupă/clasă cu copii/elevi integrați proveniți din învățământul special, față de punctajul acordat la punctul IV.1.a).d) În cazul întreruperii activității la catedră, în perioada ultimilor doi ani școlari încheiați, se ia în considerare activitatea metodică și științifică din ultimii doi ani școlari în care cadrul didactic și-a desfășurat activitatea.
  2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative și legislative vizând calitatea activității specifice domeniului învățământ, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar):a) metodologii, regulamente, instrucțiuni aprobate de Ministerul Educației Naționale (participarea în colective de elaborare); 2 p/metodologie, regulament, instrucțiune, max. 6 p pentru toate actele normativeb) programe școlare, aprobate de Ministerul Educației Naționale (participarea în colective de elaborare); 1 p/programă școlară, max. 4 p pentru toate programelec) manuale școlare aprobate de Ministerul Educației Naționale; 7 p/manual/împărțite la numărul de autorid) monografii/lucrări științifice înregistrate ISBN; 5 p/lucrare/monografie/împărțite la numărul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrărilee) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin; 1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/împărțite la numărul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate ghidurile/auxiliare curricularef) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel județean sau național înregistrate cu ISSN; 0,5 p/articol/împărțite la numărul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele 1 p/studiu/împărțit la numărul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiileg) cărți în domeniul educațional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent științific din domeniu; 5 p pentru fiecare carte publicată/împărțite la numărul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate cărțileh) mijloace de învățământ omologate de către Ministerul Educației Naționale. max. 5 p/împărțite la numărul de autori3) Activități desfășurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației Naționale în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar): formator AEL, ECDL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finanțate din fonduri structurale și de coeziune), altele decât cele punctate anterior. 1 p/program sau proiect, max. 5 p4) Participarea la activități desfășurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate/echivalate în credite profesionale transferabile de către Ministerul Educației Naționale în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar), finalizate cu Certificat de competență profesională/atestat de formare continuă sau adeverință echivalentă eliberate de furnizorul/furnizorii programelor de formare continuă acreditate; 0,2 p/3 credite, max. 6 p5) Participarea la activități desfășurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă avizate de Ministerul Educației Naționale sau la activități de formare desfășurate în alte instituții abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ș.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul școlar) cu adeverință/certificat/diplomă. 0,1 p/10 ore de curs/formare, max. 5 p NOTĂ: Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează activitatea metodică și științifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. Detalierea punctajelor prevăzute la punctul IV din prezenta anexă se realizează în ședința consiliului de administrație al inspectoratului școlar și se afișează până la demararea etapei de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrarea personalului didactic titular.
  V. Criterii de vechime:– vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei câte 0,3 p /pentru fiecare an întreg de învățământ. NOTĂ: ● Se recunoaște vechimea la catedră pentru perioada activității desfășurate ca personal didactic calificat. ● După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine:a) soț (soție) cu activitatea în învățământ, în aceeași localitate;b) soț (soție) cu domiciliul în localitate;c) părinți cu domiciliul în localitate;d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localității (certificat medical de la comisia de expertiză a capacității de muncă);e) soțul/soția să lucreze în învățământ;f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreținător de familie și cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreținere, părinți bolnavi, proprietăți imobiliare în localitate).
   +  Anexa nr. 3la MetodologieNr. .../......2018Se certifică exactitatea datelorInspector școlar pentru managementul resurselor umane Viza Oficiului Juridic....................... ......................(numele și prenumele) DOMNULE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, Subsemnatul(a) (inițiala tatălui)........................,născut(ă) la data de ........................................,COD NUMERIC PERSONAL:........................................cu domiciliul în localitatea ..................., județul (sectorul) ..........,strada .......... nr. ..., bloc ..., sc. ..., ap. ..., TELEFON:................,posesor al B.I./carte de identitate seria ...., nr. ..........., eliberat(ă) dePoliția ............., la data de ........., vă rog să-mi aprobați repartizareaîn vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminatăîncepând cu anul școlar 2018-2019, pe postul didactic/catedra .................de la (unitatea/unitățile de învățământ)............., localitatea.............,în baza următoarelor rezultate:- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... și a notei ......obținute la inspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, laconcursul de titularizare, sesiunea 2012;- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... și a notei ......obținute la inspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, laconcursul de titularizare, sesiunea 2013;- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... și a notei ......obținute la inspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, laconcursul de titularizare, sesiunea 2014;- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... și a notei ......obținute la inspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, laconcursul de titularizare, sesiunea 2015;- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... și a notei ......obținute la inspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, laconcursul de titularizare, sesiunea 2016;- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... și a notei ......obținute la inspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, laconcursul de titularizare, sesiunea 2017;- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... obținute laconcursul de titularizare, sesiunea ...... și a notei ...... obținute lainspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, la concursul detitularizare, sesiunea ......;- în baza notei la proba scrisă ...... la disciplina ...... obținute laconcursul de titularizare, sesiunea ...... și a notei ...... obținute lainspecția specială la clasă/proba practică/orală ......, în data de ......2018. Prezint următoarea situație:1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licență/bacalaureat:a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Șc. postliceală, Șc. demaiștri, Lic. Ped. etc. ......, Facultatea ...... nivelul studiilor (medii,postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitarede licență, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare demasterat) ......, cu durata studiilor de ...... ani (zi sau i.f., seral, f.f.,f.r., i.d.), promoția ...... cu specializarea principală ......, secundară......, cu media la examenul de stat (licență)/absolvire ......, media dedepartajare ......;b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Șc. postliceală, Șc. demaiștri, Lic. Ped. etc. ......, Facultatea ...... nivelul studiilor (medii,postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitarede licență, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare demasterat) ......, cu durata studiilor de ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r.,i.d.), promoția cu specializarea principală ......, secundară ......, cu mediala examenul de stat (licență)/absolvire ......, media de departajare ......;c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Șc. postliceală, Șc. demaiștri, Lic. Ped. etc. ......, Facultatea ...... nivelul studiilor (medii,postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare delicență, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare demasterat) ......, cu durata studiilor de ...... ani (zi sau i.f., seral, f.f.,f.r., i.d.), promoția ...... cu specializarea principală ......, secundară......, cu media la examenul de stat (licență)/absolvire ......, media dedepartajare ...... .2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licență/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studiiacademice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studiipostuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cumurmează:a) Instituția (Univ., Institutul, Academia) ...... specializarea ......, cudurata studiilor de ...... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoția......, media de absolvire ......, media de departajare ......;b) Instituția (Univ., Institutul, Academia) specializarea ......, cu duratastudiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.),promoția ........, media de absolvire ........, media de departajare ........;c) Instituția (Univ., Institutul, Academia) ...... specializarea ........, cudurata studiilor de ...... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoția......, media de absolvire ......, media de departajare ......;3) Am obținut definitivatul în anul ......, cu media ......, gradul II în anul......, cu media ......, gradul I în anul ......, cu media ......, doctoratulîn anul ......, la specialitatea ...... .4) În anul școlar 2017-2018 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadădeterminată pe postul/catedra de ...... de la ......, localitatea......,5) La 1 septembrie 2017 am avut ...... ani întregi ...... vechime în învățământ.6) Avize și atestate:Tipul avizului de culte: ......Tipul avizului de alternativă: ......Tipul avizului unității de învățământ militar: ......Atestat educație specială: .. Aviz IGP /ARR: .. Avizul liceului pedagogic: ..7) Am întrerupt activitatea în învățământ pentru motivul ......, cu (fără)acordul Inspectorului Școlar ......, prin decizia nr. ......, conform art....... din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificărileși completările ulterioare.8) Sunt/nu sunt unic întreținător de familie. Am ...... copii în întreținere.Soțul/soția este/nu este angajat(ă) în muncă.9) Prezint avizul/adeverința medical(ă) nr. ......, din data ......, emis(ă) de......, din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ și căîndeplinesc condițiile prevăzute la art. 233 și art. 234 din Legea nr. 1/2011cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) înînvățământ. Notă
  (*) Se completează numai de cadrele didactice care au susținut probe
  practice/orale în cadrul concursului.
  RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere și declar că voisuporta consecințele dacă am comunicat date eronate.Data ...... Semnătura ...... ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie,CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unitățiiunde funcționez în anul școlar curent sau un membru al comisiei județene demobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar:1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unitățile de învățământ la care funcționez ca angajat cu contract individualde perioadă determinată în anul școlar curent2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul3) Copii ale actelor doveditoare în situația schimbării numelui(dacă este cazul)4) Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă/suplimentul ladiplomă)5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avizeși atestate6) Adeverința de vechime în învățământ, în original7) Copie a acordului Ministerului Educației și Naționale, inspectoratuluișcolar, întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul)8) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare dinregistrul general de evidență a salariaților9) Avizul medical/adeverința medicală din care să rezulte că sunt apt(ă)pentru a preda în învățământ, în original10) Cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu amantecedente penale
   +  Anexa nr. 4la Metodologie
  FIȘA DE EVALUARE A LECȚIEI
  INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI
  Numele și prenumele candidatului: .............. Disciplina: .............. Data: ..............*Font 9*┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj ││ │ ├──────┬────────┤│ │ │Maxim │Realizat│├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Aspecte formale │1 │ ││ │(documente, documentație, materiale didactice disponibile)│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Proiectare - motivare │1,5 │ ││ │(relaționarea intra- și interdisciplinară, intra și cross-│ │ ││ │curriculară,perspectiva în raport cu unitatea de învățare,│ │ ││Lecție │relevanța pentru viață a conținuturilor) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Conținut științifico-aplicativ │1,5 │ ││ │(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerență, │ │ ││ │consistență) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Metode și mijloace didactice │1,5 │ ││ │(varietate, oportunitate, originalitate, eficiență) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Climat psihopedagogic │1 │ ││ │Ambient specific disciplinei, motivație pentru lecție │ │ │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Achiziții cognitive, verbalizate/non verbalizate(calitate,│0,5 │ ││ │cantitate, relaționare, operaționalizare) │ │ ││Elevii - ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│dominante │Deprinderi de activitate intelectuală individuală și în │0,5 │ ││vizate │echipă (operații logice, mecanisme de analiză și sinteză, │ │ ││ │tipuri de inteligente, consecvență, seriozitate, ambiția │ │ ││ │autodepășirii, colegialitate, responsabilitate și │ │ ││ │răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Atitudine față de școală - statutul și rolul la oră │0,5 │ ││ │(pozitivă - colaborator, indiferentă - spectator) │ │ │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Competențe profesionale și metodice │1 │ ││Profesorul-│(de cunoaștere - gradul de stăpânire, organizare și │ │ ││dominante │prelucrare a informației;de execuție-rapiditatea, precizia│ │ ││vizate │acțiunilor și distributivitatea atenției; de comunicare │ │ ││ │- fluiditatea, concizia și acuratețea discursului,captarea│ │ ││ │și păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru │ │ ││ │activitate diferențiată) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Competențe sociale și de personalitate │1 │ ││ │(sociabilitate,degajare,comunicativitate,registre diverse │ │ ││ │de limbaj, echilibru emoțional, rezistență la stres, │ │ ││ │ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranță, │ │ ││ │rigurozitate, obiectivitate,disponibilitate pentru │ │ ││ │autoperfecționare) │ │ │├───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ TOTAL │10 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘                                                                               EXAMINATOR .........                                                                               SEMNĂTURA .......... Am luat la cunoștință, Candidat: ......... Semnătura .........
  FIȘA DE EVALUARE A LECȚIEI
  INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ PENTRU PROFESORII
  DIN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
  Numele și prenumele candidatului: ......... Data .........*Font 9*┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj ││ │ ├──────┬────────┤│ │ │Maxim │Realizat│├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Aspecte formale │1 │ ││ │(realizarea proiectării, documentare) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Adaptarea conținutului la particularitățile de vârstă și │1,5 │ ││ │nevoile grupului țintă(adecvarea limbajului la nivelul cla│ │ ││ │sei, corelarea temei cu necesitățile psihopedagogice ale │ │ ││Lecție │grupului țintă,relevanța pentru viață a conținuturilor) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Conținut științifico-aplicativ │1 │ ││ │(structurare, sistematizare, coerență, consistență) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Metode didactice, mijloace de învățământ, forme de │1,5 │ ││ │organizare a activității (varietate, oportunitate, │ │ ││ │originalitate, eficiență) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Climatul psihopedagogic │1,5 │ ││ │(organizarea spațiului și a materialelor, climatul │ │ ││ │psihosocial instaurat pe parcursul activității, modalități│ │ ││ │de motivare și încurajare) │ │ │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Achiziții cognitive, verbalizate/non verbalizate(calitate,│0,5 │ ││ │cantitate, relaționare, operaționalizare) │ │ ││Elevii - ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│dominante │Competențe cognitive, sociale și emoționale │0,5 │ ││vizate │(stimularea mecanismelor de analiză, sinteză și │ │ ││ │autoreflecție, valorificarea resurselor personale ale │ │ ││ │elevilor și a experienței lor de viață) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Atitudinea elevilor în cadrul activității │0,5 │ ││ │(facilitarea implicării elevilor, încurajarea atitudinii │ │ ││ │pozitive a acestora) │ │ │├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Competențe profesionale și metodice │1 │ ││Profesorul-│(de cunoaștere - gradul de stăpânire, organizare și │ │ ││dominante │prelucrare a informației;de execuție-rapiditatea, precizia│ │ ││vizate │acțiunilor și distributivitatea atenției; de comunicare │ │ ││ │- fluiditatea, concizia și acuratețea discursului,captarea│ │ ││ │și menținerea interesului elevilor, abilitatea pentru │ │ ││ │activitate diferențiată, oferirea și solicitarea de │ │ ││ │feedback) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Competențe sociale și de personalitate │1 │ ││ │(sociabilitate, registre diferite de limbaj, echilibru │ │ ││ │ emoțional, rezistență la stres, creativitate, empatie, │ │ ││ │flexibilitate, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, │ │ ││ │acceptare necondiționată │ │ │├───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ TOTAL │10 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘                                                                               EXAMINATOR .........                                                                               SEMNĂTURA .......... Am luat la cunoștință, Candidat: ......... Semnătura .........
  FIȘA DE EVALUARE A LECȚIEI
  INSPECȚIE SPECIALĂ LA CLASĂ PENTRU PROFESORII DOCUMENTARIȘTI
  Numele și prenumele candidatului: ......... Data .........*Font 9*┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj ││ │ ├──────┬────────┤│ │ │Maxim │Realizat│├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Plan de lecție și materiale didactice (planșe, fișe, │0,2 │ ││ │documente) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Lecția este proiectată corespunzător (etape, scopuri și │0,2 │ ││Lecție │obiective/competențe,alocare de timp,timp de interacțiune,│ │ ││ │material și echipamente) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, concis │0,2 │ ││ │pentru ca elevii să înțeleagă ce competențe vor dobândi │ │ ││ │prin participarea lor la procesul de învățare │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Selecția procedeelor, tehnicilor și metodelor de predare │0,2 │ ││ │s-a făcut ținându-se cont de cantitatea de cunoștințe │ │ ││ │transmisă și nivelul de pregătire al clasei │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Integrarea resurselor CDI în activitățile desfășurate. │0,2 │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Varietatea și complementaritatea materialelor didactice │0,2 │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Modul de exploatare a resurselor documentare în vederea │0,2 │ ││ │dezvoltării competențelor info- documentare │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Descoperirea CDI ca centru de resurse │0,1 │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Includerea secvențelor cu caracter practic-aplicativ │0,2 │ ││ │(elevii au avut acces liber la materialele din CDI și le- │ │ ││ │au utilizat în rezolvarea sarcinilor trasate de către │ │ ││ │profesor) │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤│ │Gestionarea timpului │0,2 │ ││ ├─────────