LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 30, după alineatul (4^3) se introduc două noi alineate, alineatele (4^4) și (4^5), cu următorul cuprins:(4^4) Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu conform alin. (4^1), beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: «Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.»(4^5) Obligația prevăzută la alin. (4^4) vizează categoriile de construcții, cuprinse în hotărârea de Guvern prevăzută la alin. (4), cu următoarele destinații și funcțiuni: a) clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de comerț - baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine și hipermagazine;b) clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de cultură - teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;c) clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism - hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente și camere de închiriat în regim hotelier.2. La punctul III al articolului 44, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare de către beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări, conform prevederilor art. 30 alin. (4^4);  +  Articolul IILegea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 ianuarie 2018.Nr. 28.----