HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie 2018privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;c) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relații:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;d) scroafă/scrofiță de reproducție din rasele Bazna sau Mangalița - femelă care este înscrisă în Registrul genealogic al rasei și care a fătat cel puțin o dată;e) purcel din rasele Bazna sau Mangalița - purcel înțărcat, cu o greutate minimă de 10 kg, obținut din scroafe înscrise în Registrul genealogic al rasei sau scroafe care se încadrează în standardul raselor Bazna sau Mangalița;f) porc gras din rasele Bazna sau Mangalița - purcelul definit la lit. e) crescut până la greutatea minimă, în viu, de 130 kg/cap;g) furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița - persoană fizică sau juridică care crește scroafe și scrofițe din rasele Bazna și/sau Mangalița, așa cum sunt definite la lit. d);h) crescători de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care primesc cu titlu gratuit purcei, așa cum sunt definiți la lit. e), cu obligația să livreze minimum 50% din porcii grași la procesatorul/altă persoană juridică cu care au încheiat contract, la o greutate, în viu, de minimum 130 kg/cap;i) procesator - unitate autorizată sanitar-veterinar pentru procesarea cărnii și care are încheiat contract cu crescătorii de porci, definiți la lit. h);j) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;k) DAJ - direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz;l) ANZ - Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“;m) Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE - conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;n) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;o) altă persoană juridică - persoană juridică, alta decât procesatorul, care desfășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, care încheie contract cu crescători de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, așa cum sunt definiți la lit. h).  +  Capitolul II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei  +  Articolul 4(1) Ajutorul de minimis reprezintă purceii primiți cu titlu gratuit de crescătorii de porci care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc, denumit în continuare Program, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna și/sau Mangalița către un procesator/altă persoană juridică.(2) Beneficiarii ajutorului de minimis prevăzut la alin. (1) sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), respectiv crescători de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, așa cum sunt definiți la art. 3 lit. h).  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea Programului, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.(2) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să încheie un contract cu un procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau cu altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) să primească cu titlu gratuit un număr par de purcei, minimum 2 și maximum 10, de la un procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau de la o altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), cu care are încheiat contract;c) să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit procesatorului, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau altei persoane juridice, așa cum este definită la art. 3 lit. o), cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minimum 130 kg/cap;d) să utilizeze efectivul nelivrat, în exploatația proprie, pentru reproducție sau autoconsum;e) să raporteze DAJ în termen de 30 de zile de la livrarea efectivului către procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau la o altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), modul de utilizare a efectivului de porci nelivrați;f) să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau cu o altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), al cărei model-cadru este prevăzut în anexa nr. 2;g) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul forței majore, așa cum este prevăzută la art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiarul trebuie să prezinte direcției pentru agricultură județene documente sanitar-veterinare justificative.  +  Articolul 6Solicitanții ajutorului de minimis sunt furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, așa cum sunt definiți la art. 3 lit. g), care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) sa dețină scroafe și/sau scrofițe înscrise în registrul genealogic;b) să furnizeze purcei către procesator, așa cum este definit la art. 3 lit. i), sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare;c) purceii prevăzuți la lit. b) să fie identificați potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 7Procesatorii, așa cum sunt definiți la art. 3 lit. i), și alte persoane juridice, așa cum sunt definite la art. 3 lit. o), trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) preiau purceii de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare, și îi transportă la beneficiari;b) încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;c) preiau de la beneficiari, în vederea abatorizării și procesării, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării/beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap;d) plătesc beneficiarului prețul stabilit prin contract.  +  Articolul 8În prezenta schemă de ajutor de minimis se poate accesa Programul doar într-o singură calitate, respectiv de furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de procesator/altă persoană juridică, astfel cum sunt definite la art. 3.  +  Articolul 9(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și/sau Mangalița de beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului care îndeplinește condițiile de la art. 6 prin înmulțirea numărului de purcei cu 250 lei/cap.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis nu poate depăși suma de 15.000 euro per beneficiar, calculată în funcție de numărul de purcei primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și/sau Mangalița, pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.  +  Articolul 10Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc furnizorilor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în calitate de solicitanți, lunar, în funcție de numărul de purcei furnizați procesatorului/altei persoane juridice.  +  Articolul 11(1) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2018-2020, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor“.(2) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2018, este de 4.600.000 lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație, de la bugetul de stat.(3) Valoarea anuală a schemei de ajutor de minimis, precum și perioadele de înscriere în Program corespunzătoare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 12(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii/alte persoane juridice, așa cum sunt definite la art. 3 lit. o), în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, solicită înscrierea în Program.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, de pe raza județului în care își au sediul sau domiciliul, după caz, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal sau, în cazul solicitantului persoană juridică, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (2), precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;b) pentru beneficiari, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, după caz;c) copie de pe avizul/autorizația sanitară veterinară, în funcție de activitatea desfășurată, după caz;d) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie, pentru furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița.(3) După depunerea cererii, pentru furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița care nu au certificat de origine, direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București solicită Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ aprecierea scroafelor și scrofițelor înscrise în cerere, în vederea înscrierii acestora în secțiunea secundară a registrului genealogic al raselor Bazna sau Mangalița.(4) Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ eliberează o adeverință pentru situația prevăzută la alin. (3) și înființează registrul pentru evidența furnizorilor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în care vor fi trecute date referitoare la numele furnizorului, efectivele de scroafe deținute, vierii, respectiv produșii acestora, identificați potrivit legii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.(5) După depunerea cererii de înscriere în Program și înainte de aprobarea acesteia, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București de pe raza județului în care își au sediul sau domiciliul verifică sumele primite anterior de aceștia în baza Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate“, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne“, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine“, și a Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 2015-2017, și cele declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, corespunzătoare unui număr de purcei primiți cu titlu gratuit. În cazul în care plafonul rămas disponibil nu acoperă ajutorul de minimis cuvenit pentru minimum 2 purcei, cererea se respinge beneficiarului.(6) Valoarea ajutorului de minimis calculat beneficiarilor după aplicarea prevederilor alin. (5) este avută în vedere pentru a fi dedusă din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.(7) Direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București aprobă cererile de înscriere în Program și înregistrează furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii/alte persoane juridice, așa cum sunt definite la art. 3 lit. o), în registrele unice corespunzătoare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 6-8, precum și în registrul de evidență al ajutorului de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11.(8) Gestionarea registrelor unice prevăzute la alin. (7) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.  +  Articolul 13(1) Furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița notifică direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București cu privire la numărul de purcei înțărcați, cu greutatea minimă de 10 kg/cap, care pot fi livrați.(2) Direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București notifică procesatorul sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), cu privire la furnizorul de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, precum și la numărul de purcei disponibili pentru livrare și îi transmite acestuia/acesteia lista cu beneficiarii înscriși în Program, împreună cu plafoanele disponibile pentru acordarea ajutorului de minimis pe beneficiar, calculate potrivit art. 12 alin. (5).(3) Procesatorul sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), încheie contract cu beneficiarul de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în vederea livrării de purcei înțărcați conform contractului-cadru al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului cu beneficiarul, procesatorul sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), transmite o copie a acestuia la direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, pentru verificarea conformității cu contractul-cadru.(5) În termen de două zile lucrătoare de la primirea copiei contractului, direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București verifică conformitatea cu contractul-cadru și înștiințează procesatorul sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), că poate efectua livrarea cu titlu gratuit a purceilor din rasele Bazna și/sau Mangalița.(6) În termen de două zile lucrătoare de la înștiințarea prevăzută la alin. (5), procesatorul preia purceii de la furnizorul de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare, în care se menționează, obligatoriu, faptul că este înscris în Program conform prevederilor art. 12, că purceii sunt livrați în condițiile prezentei hotărâri și că plata acestui contract se realizează prin încasarea contravalorii numărului de purcei livrați, reprezentând ajutorul de minimis acordat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, în baza cererii de plată prevăzute la art. 15.(7) După preluarea purceilor de la furnizorul de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, procesatorul sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), distribuie, cu titlu gratuit, către beneficiar un număr de purcei, cu încadrarea în plafonul de ajutor de minimis comunicat de DAJ potrivit alin. (2).  +  Articolul 14(1) Beneficiarul are următoarele obligații:a) livrarea către procesator sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), a minimum 50% din purceii din rasele Bazna și/sau Mangalița primiți cu titlu gratuit prin Program, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap;b) respectarea structurii rației furajere prevăzute în anexa nr. 2;c) anunțarea medicului veterinar de liberă practică atunci când observă deteriorarea stării de sănătate a purceilor din rasele Bazna și/sau Mangalița obținuți cu titlu gratuit prin Program;d) notificarea procesatorului sau a altei persoane juridice, așa cum este definită la art. 3 lit. o), cu privire la realizarea greutății de livrare a porcilor grași, în vederea preluării și abatorizării acestora.(2) După preluarea porcilor grași cu greutatea, în viu, de minimum 130 kg/cap, procesatorul sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), notifică direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București despre numărul de porci corespunzători contractului-cadru, preluați de la fiecare beneficiar.(3) Direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București verifică îndeplinirea condiției prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c), în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării.  +  Articolul 15Pentru primirea sprijinului prevăzut la art. 9 alin. (2), furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, înregistrați în Registrul unic aferent, depun cereri de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3, la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, lunar, după livrare, dar nu mai târziu de 5 zile de la încheierea lunii în care s-a făcut livrarea purceilor, însoțite de următoarele documente:a) copie de pe contractul de livrare a purceilor din rasele Bazna și/sau Mangalița către procesator sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o), conform cu originalul;b) copie de pe documentul de mișcare.  +  Articolul 16Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit, lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 17(1) După primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 16, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile furnizorilor de purcei, în termen de 5 zile de la alimentarea conturilor DAJ, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile privind beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care au primit purcei cu titlu gratuit în Registrul ajutoarelor de stat.  +  Articolul 18(1) Registrele unice prevăzute la art. 12 alin. (7), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc lista cuprinzând solicitanții ajutoarelor și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, beneficiarii ajutorului de minimis, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.  +  Articolul 19(1) Se consideră ajutor de minimis necuvenit sumele calculate în funcție de numărul purceilor primiți cu titlu gratuit de beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1).(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele încasate potrivit alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.(4) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 20Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 10 ianuarie 2018.Nr. 9.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACT-CADRU
  Încheiat între ......................................................................................................................................
  [denumire procesator/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018]
  reprezentat prin ………............., având CUI …….....…., cu sediul social în județul ......................., localitatea .........................., strada ........................... nr. ……., denumit în continuare Procesator sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o)și......................................., reprezentat prin ……….............…., având CI nr. …................. și seria ......., (denumire beneficiar) cu domiciliul în județul ......................., localitatea ........................., strada ................... nr. ……, cu COD de exploatație ................, denumit în continuare BeneficiarObiectul contractului îl constituie distribuirea cu titlu gratuit a purceilor înțărcați din rasele Bazna și/sau Mangalița, cu o greutate minimă de 10 kg, de către Procesator sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, la beneficiar, în baza unui proces-verbal de predare-primire, și preluarea de către beneficiar a purceilor și creșterea acestora până la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap, în vederea abatorizării si prelucrării acestora de către procesator/altă persoană juridică.Obligațiile Beneficiarului:Să preia cu titlu gratuit un număr de ...... purcei înțărcați din rasele Bazna și/sau Mangalița, cu greutatea minimă de 10 kg/cap.Să crească purceii din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectând structura rației furajere stabilită în anexa la prezentul contract.Să anunțe medicul veterinar de liberă practică atunci când sesizează modificări ale stării de sănătate a animalelor.Să notifice și să livreze către Procesator sau altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, minimum 50% din purceii din rasele Bazna și/sau Mangalița primiți cu titlu gratuit prin Program, la o greutate minimă în viu de 130 kg/cap.Să utilizeze efectivul nelivrat, în exploatația proprie, pentru reproducție sau autoconsum.Să raporteze DAJ-ului modul de utilizare a efectivului de porci nelivrați.Obligațiile Procesatorului sau altei persoane juridice, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018:Să predea cu titlu gratuit un număr de ...... purcei înțărcați cu greutatea de minimum 10 kg/cap din rasele Bazna și/sau Mangalița, către Beneficiar, preluați de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița ............................... prin Contractul de livrare nr. ...Să preia minimum 50% din porcii grași obținuți prin Program și livrați de către beneficiar, la o greutate minimă în viu de 130 kg/cap.Să plătească Beneficiarului prețul stabilit prin prezentul contract, dar nu mai puțin de 11 lei/kg în viu, pentru porcii grași livrați, în maximum 10 zile de la preluarea acestora către abatorizare.Nerespectarea prevederilor acestui contract din culpa beneficiarului atrage recuperarea de la crescătorul de purcei a sumelor achitate de către DAJ solicitanților de ajutor pentru numărul de purcei primiți cu titlu gratuit de beneficiar, precum și a penalităților aferente.Nerespectarea prevederilor acestui contract din culpa procesatorului sau a altei persoane juridice, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, atrage recuperarea de la procesator sau de la altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, a sumelor achitate de către DAJ solicitanților de ajutor, precum și a penalităților aferente.În cazul forței majore, așa cum este prevăzut la art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, răspunderea părților este înlăturată.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.Prezentul contract-cadru a fost încheiat la data de ....., în două exemplare originale, el intră în vigoare începând cu data semnării de către ambele părți și este valabil până la efectuarea plății pentru porcii grași preluați pentru abatorizare.
    Beneficiar:                            Procesator/altă persoană juridică, așa cum este definită
  Nume și prenume                        la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018:
                                                          Denumire
   +  Anexa nr. 2
  Structura rației furajere folosite pentru creșterea purceilor din rasele Bazna și/sau Mangalița
  Beneficiarul și procesatorul sau persoana juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, au convenit că structura rației furajere a purceilor din rasele Bazna și/sau Mangalița va fi constituită din:– cereale sau amestec de cereale, porumb, orz, secară;– masă verde, constituită din lucernă, borceag, pășune naturală în perioada primăvară-toamnă; sau – fân natural, fân borceag sau fân de lucernă pentru perioada de iarnă. DAJ și procesatorul/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, pot efectua controale la adresa beneficiarului, pe întreaga perioadă a creșterii purceilor din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea verificării modului în care este respectată structura rației furajere.Beneficiar:Nume și prenume,Semnătură                                          Procesator/altă persoană juridică,                      așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018:                                                              Denumire,                                                             Semnătură
   +  Anexa nr. 3
  Cererea de plată
  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcției pentru Agricultură a Județului ...................../a Municipiului București Subsemnatul, …………...............……, având CI. nr. …..., seria ...........…., cu domiciliul în județul ………............……, localitatea ………................, strada ….....................…….. nr. …..., cu COD de exploatație ………., CUI …...........… , având cont ….........…., furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, solicit plata sumei de ........., reprezentând valoarea purceilor livrați în Program, în luna .........., a anului .........
  Nr. crt.Nr. de purcei livrațiGreutatea purceilor livrațiValoarea per cap (lei)Suma totală (lei)
  1
  2
  Anexez la prezenta cerere următoarele documente: a) copie de pe contractul de livrare de preluare a purceilor de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“;b) copie de pe documentul de mișcare.Data:                                                           Semnătura
   +  Anexa nr. 4
  Centralizator al sumelor de plată pentru luna .........
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului ...................../a Municipiului București
  Nr. crt.Furnizor (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Nr. de purcei livrațiGreutatea purceilor livrațiValoarea per cap (lei)Suma totală (lei)
  1
  2
  Total
  Director executiv,........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) Întocmit, ...................................................... (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 5Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă,Ordonator principal de credite
  Situație centralizatoare
  (model)
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  1
  2
  Total
  Direcția generala buget-finanțe și fonduri europeneDirector general,.........................Semnătură și ștampilă
   +  Anexa nr. 6Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului ...................../a Municipiului București
  Registrul unic al furnizorilor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița (model)
  Nr. crt.Denumirea furnizoruluiCod exploatațieRasaNumărul de purcei estimați a fi livrați în cadrul Programului în anul ....Numărul de purcei livrați în cadrul Programului în anul ....Denumirea crescătorului
  1
  2
  3
  4
  Director executiv,......................................................... (numele, prenumele, semnătura și ștampila) Întocmit,...................................................... (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 7Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului ...................../a Municipiului București
  Registrul unic al crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița (model)
  Nr. crt.Denumirea beneficiaruluiCod exploatațieRasaNumărul de purcei estimați a fi preluați pentru creștere în cadrul Programului în anul .....Numărul de purcei preluați pentru creștere în cadrul Programului în anul .....Denumirea furnizorului
  1
  2
  3
  4
  Director executiv,......................................................... (numele, prenumele, semnătura și ștampila) Întocmit,...................................................... (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 8Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ...................../a Municipiului București
  Registrul unic al procesatorilor/altor persoane juridice,
  așa cum sunt definite la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind
  aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere
  a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“
  (model)
  Nr. crt.Denumirea procesatorului/ altei persoane juridice, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018CUI ..........., sediu socialNumărul de porci grași estimați a fi preluați pentru procesare în cadrul Programului în anul .....Numărul de porci grași preluați pentru procesare în cadrul Programului în anul .....Denumirea beneficiarului
  1
  2
  3
  4
  Director executiv,......................................................... (numele, prenumele, semnătura și ștampila) Întocmit,...................................................... (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 9Nr. ........... data ..................
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  ca furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița sau ca și crescător de porci
  din rasele Bazna și/sau Mangalița sau ca procesator/altă persoană juridică,
  așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind
  aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere
  a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“
  (Model)
  Către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului ......................./Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF, PF ...................................................................................................., cu sediul în localitatea ................................, județul ..............................., înscrisă la registrul comerțului sub nr. ......................, CUI ......................., cod CAEN .................................., cont bancar ..........................., deschis la ................................, reprezentată de ..........................................., CNP ......................................, solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, ca furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în calitate de solicitant al ajutorului de minimis ........., sau drept crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis ........., sau ca procesator/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, și depun următoarele documente:b) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Estimez că în anul ......... voi livra în cadrul Programului un număr de .......... purcei înțărcați din rasele Bazna și/sau Mangalița cu greutatea minimă de 10 kg/cap; sauEstimez că în anul ......... voi putea prelua pentru a crește în cadrul Programului un număr de ....... purcei înțărcați cu greutatea minimă de 10 kg din rasele Bazna și/sau Mangalița; sauEstimez că în anul ...... voi prelua de la furnizori și voi distribui cu titlu gratuit la beneficiarii cu care am încheiat contract, purcei înțărcați în greutate minimă de 10 kg, din rasele Bazna și/sau Mangalița. De asemenea voi prelua pentru abatorizare și procesare de la beneficiari porcii grași cu o greutate vie de minimum 130 kg/cap, plătind prețul stabilit conform contractului-cadru.NOTĂ:c) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.d) Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui control.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.Furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița,(în calitate de solicitant)................................................................Crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița,(în calitate de beneficiar)...............................................................Procesator/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018................................................................Verificat reprezentant DAJ,..........................................Aprobat director executiv DAJ,.........................................
   +  Anexa nr. 10
  Registrul pentru evidența furnizorilor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița
  (model)
  Nr. crt.Denumirea furnizorului și cod exploatațieJudețulRasaNumărul matricol al scroafelor cu certificat de origineNumărul matricol al vierilor cu certificat de origineNumărul matricol al purceilor înțărcațiNumărul matricol al purceilor livrați în program
  1
  2
  3
  4
  5
  Director executiv,......................................................... (numele, prenumele, semnătura și ștampila) Întocmit,...................................................... (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 11
  Registrul de evidență al ajutorului de minimis
  (model)
  Nr. crt.Denumirea furnizoruluiDenumirea procesatorului/ altei persoane juridice, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018Denumirea beneficiaruluiNumărul de porci preluați de către procesator/ altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018Numărul de porci reținuți
  Nr. contractNr. purcei livrațiNr. contractNr. purcei livrațiNr. contractNr. porci grași preluați Greutatea totalăGreutatea medie
  ----