ORDIN nr. 3.338 din 29 decembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Se aprobă Procedura privind modulul «Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice», prevăzută în anexa nr. 6.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.3. Articolul 2 din anexa nr. 2 - Procedură privind modulul „Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pentru anii 2016, 2017 și 2018, instituțiile publice care utilizează sistemul național de raportare reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, depun în sistemul național de raportare - Forexebug bugetele individuale întocmite potrivit art. 1, iar la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului depun bugetele întocmite pe suport hârtie, repartizate și aprobate în condițiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, care au stat la baza întocmirii bugetului individual în format electronic.(2) Începând cu anul 2019, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu se mai depune bugetul repartizat și aprobat în condițiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, întocmit pe suport hârtie, răspunderea privind depunerea în format electronic a bugetului individual corespunzător bugetului repartizat și aprobat și corectitudinea datelor înscrise în acesta revenind exclusiv conducătorului instituției publice care gestionează bugetul respectiv.4. La anexa nr. 5, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pentru anul 2018, entitățile publice care utilizează sistemul național de raportare reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, depun în sistemul național de raportare - Forexebug formularele din sfera raportării situațiilor financiare întocmite potrivit art. 1 și în paralel au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare.(2) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.5. La anexa nr. 5, la articolul 4 alineatul (3), după poziția 8 din tabel se introduc șapte noi poziții, pozițiile 9-15, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire formularFrecvență depunere
  012
  9.Balanță deschisă luna 12Anual, după depunerea formularului Cont de execuție nontrezor și înaintea formularului Balanța de verificare
  10.Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străineAnual, după depunerea formularelor Cont de execuție nontrezor, Balanță deschisă luna 12 și Balanța de verificare
  11.Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economiciAnual, după depunerea formularelor Cont de execuție nontrezor, Balanța deschisă luna 12 și Balanță de verificare
  12.Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor propriiAnual, după depunerea formularelor Cont de execuție nontrezor, Balanță deschisă luna 12 și Balanța de verificare
  13.Situația activelor fixe corporaleAnual, după depunerea formularelor Cont de execuție nontrezor, Balanță deschisă luna 12 și Balanța de verificare
  14.Situația activelor fixe necorporaleAnual, după depunerea formularelor Cont de execuție nontrezor, Balanță deschisă luna 12 și Balanța de verificare
  15.Situația stocurilorAnual, după depunerea formularelor Cont de execuție nontrezor, Balanță deschisă luna 12 și Balanța de verificare
  6. La anexa nr. 5, la capitolul II, după subcapitolul II.8 se introduc șapte noi subcapitole, subcapitolele II.9-II.15, cuprinzând articolele 12^1-12^7, cu următorul cuprins:II.9. Completarea formularului «Balanță deschisă luna 12»  +  Articolul 12^1(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Balanță deschisă luna 12» se efectuează de către entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de finanțare aferente, astfel:a) în rubrica «An» se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul;b) în rubrica «Luna» se înscrie luna calendaristică pentru care se depune formularul;c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Balanță deschisă luna 12» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Balanță deschisă luna 12» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins;d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care este completat formularul;e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»:e1) în rubrica «Denumire Entitate Publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Balanță deschisă luna 12»;e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Balanță deschisă luna 12»;e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular «Balanță deschisă luna 12»;e4) în rubrica «Sursa» se selectează sursa de finanțare aferentă rulajelor cumulate ce urmează a fi completate. În situația în care rulajele cumulate provin din mai multe surse de finanțare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanțare prin selectarea butonului «Adaugă sursă de finanțare»;f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul «Adaugă sursă de finanțare», moment în care apare forma tabelară a formularului «Balanță deschisă luna 12», iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică, sector bugetar și sursă de finanțare. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni greșite, de pe bara de titlu afișată se poate utiliza butonul «Șterge», în urma căruia combinația «Sector bugetar - Sursă» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni;g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate»:g1) în rubrica «Simbol cont» se selectează simbolul contului contabil. În funcție de cerințele privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost modificate și completate prin anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.021/2013, se completează următoarele rubrici:g1.1) în situația în care a fost selectat un cont contabil care se dezvoltă pe clasificația de venituri, în rubrica «Clasificație funcțională» se selectează succesiv indicatorii de venituri bugetare din clasificația funcțională - Capitol, Subcapitol și Paragraf, astfel:– pentru orice indicator de tip «Capitol»: nivelele «Subcapitol» și «Paragraf» se completează cu valoarea «00», iar denumirea indicatorului din clasificația funcțională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificației funcționale;– pentru orice indicator de tip «Subcapitol», asociat unui «Capitol»: nivelul «Paragraf» se completează cu valoarea «00», iar denumirea indicatorului din clasificația funcțională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de venituri bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificației funcționale;– pentru orice indicator de tip «Paragraf», asociat unui «Capitol» și «Subcapitol»: denumirea indicatorului din clasificația funcțională este preluată de la nivel de paragraf;g1.2) în situația în care a fost selectat un cont contabil care se dezvoltă pe clasificația de cheltuieli, rubricile «Clasificație funcțională» și «Clasificație Economică» se completează după cum urmează:g1.2.1) în rubrica «Clasificație funcțională» se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificația funcțională – Capitol, Subcapitol și Paragraf, astfel:– pentru orice indicator de tip «Capitol»: nivelele «Subcapitol» și «Paragraf» se completează cu valoarea «00», iar denumirea indicatorului din clasificația funcțională este preluată de la nivel de capitol. Această modalitate este valabilă în cazul capitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate subcapitole în cadrul clasificației funcționale, precum și în cazul entităților publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1;– pentru orice indicator de tip «Subcapitol», asociat unui «Capitol»: nivelul «Paragraf» se completează cu valoarea «00», iar denumirea indicatorului din clasificația funcțională este preluată de la nivel de subcapitol. Această modalitate este valabilă în cazul subcapitolelor de cheltuieli bugetare care nu au aprobate paragrafe în cadrul clasificației funcționale;– pentru orice indicator de tip «Paragraf», asociat unui «Capitol» și «Subcapitol»: denumirea indicatorului din clasificația funcțională este preluată de la nivel de paragraf;g1.2.2) în rubrica «Clasificație Economică» se selectează succesiv indicatorii de cheltuieli bugetare din clasificația economică - Titlu, Articol, Alineat, astfel:– pentru orice indicator de tip «Titlu»: nivelele «Articol» și «Alineat» sunt completate cu valoarea «00», iar denumirea indicatorului din clasificația economică este preluată de la nivel de titlu. Această modalitate este valabilă în cazul titlurilor care nu au aprobate articole și alineate în cadrul clasificației economice, precum și în cazul entităților publice din sectorul special care au bugete întocmite la nivel COFOG1;– pentru orice indicator de tip «Articol», asociat unui «Titlu»: nivelul «Alineat» este completat cu valoarea «00», iar denumirea indicatorului din clasificația economică este preluată de la nivel de articol. Această modalitate este valabilă în cazul articolelor care nu au aprobate alineate în cadrul clasificației economice;– pentru orice indicator de tip «Alineat», asociat unui «Titlu» și «Articol»: denumirea indicatorului din clasificația economică este preluată de la nivel de alineat;g2) rubrica «Denumire cont» este completată automat cu denumirea contului;g3) rubrica «Structură cont contabil» este completată automat cu codul sectorului bugetar, sursei de finanțare și clasificației de venituri sau clasificației funcționale de cheltuieli și clasificației economice de cheltuieli, după caz;g4) în rubricile «Total Rulaj Debitor cumulat» și/sau «Total Rulaj Creditor cumulat» se introduce valoarea rulajului cumulat debitor și/sau creditor pentru contul contabil selectat (introdus);g5) după completarea informațiilor prevăzute la lit. g1) și g4) se selectează butonul «Adaugă cont» prin intermediul căruia informațiile sunt adăugate automat în forma tabelară a formularului, în ordinea crescătoare a simbolului conturilor contabile, indiferent de ordinea în care acestea au fost introduse de către utilizator. Orice cont contabil introdus în forma tabelară a formularului poate fi eliminat prin selectarea butonului «Șterge» care este poziționat în dreptul contului contabil respectiv. Corectarea valorilor introduse în câmpurile «Debitoare» și/sau «Creditoare» din dreptul fiecărui cont contabil adăugat se poate face direct în căsuța respectivă pe durata completării formularului.Procedura prevăzută la lit. g1) și g4) se reia pentru introducerea tuturor conturilor contabile bilanțiere și extrabilanțiere cu rulaje debitoare și/sau creditoare cumulate.În cadrul formularului sunt calculate automat valorile din rubricile «Totaluri cumulate conturi bilanțiere Rulaj Debitor», «Totaluri cumulate conturi bilanțiere Rulaj Creditor», «Totaluri conturi în afara bilanțului Rulaj Debitor» și «Totaluri conturi în afara bilanțului Rulaj Creditor» la nivel de sursă de finanțare. Pentru conturile contabile bilanțiere, la nivelul formularului este implementată regula de validare a egalității între valorile din rubrica «Totaluri cumulate conturi bilanțiere Rulaj Debitor» și rubrica «Totaluri cumulate conturi bilanțiere Rulaj Creditor». Pentru conturile contabile extrabilanțiere nu este obligatorie respectarea egalității valorilor din rubricile «Totaluri conturi în afara bilanțului Rulaj Debitor» și «Totaluri conturi în afara bilanțului Rulaj Creditor»;h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Balanță deschisă luna 12» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse:h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Balanță deschisă luna 12» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»;h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Balanță deschisă luna 12», se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).(2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Balanță deschisă luna 12» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă» efectuând următoarele operațiuni:a) în ultimul formular «Balanță deschisă luna 12» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML;b) în scopul completării noului formular «Balanță deschisă luna 12», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML».Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» și în situația în care se dorește completarea formularului «Balanță deschisă luna 12» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea punctului unic de acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(3) Principalele reguli de completare a formularului «Balanță deschisă luna 12» sunt următoarele:a) formularul se completează la nivelul rulajelor cumulate debitoare și/sau creditoare, după caz;b) conturile de venituri bugetare (încasări, clasa 5xx), cheltuieli bugetare (plăți, contul 7700000) și conturile de disponibil de la instituțiile de credit (5xx) se completează deschise;c) în formularul «Balanță deschisă luna 12» se evidențiază numai înregistrarea contabilă aferentă restituirii sumelor primite din excedentul anilor precedenți și/sau a golurilor temporare de casă, de exemplu:– pentru instituțiile publice finanțate din bugetul local
  5190107 «Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare»=5210100 «Disponibil al bugetului local»
  – pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii
  5190190 «Alte împrumuturi pe termen scurt»=5600101 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie»
  – pentru instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții
  5190190 «Alte împrumuturi pe termen scurt»=5610101 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la trezorerie»
  – pentru activități finanțate integral din venituri proprii
  5190190 «Alte împrumuturi pe termen scurt»=5620101 «Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie»
  – pentru operațiuni cu FEN (sursa D)
  5190190 «Alte împrumuturi pe termen scurt»=5150103 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)»
  Înregistrarea contabilă pentru reîntregirea contului de excedent (încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenți) nu se evidențiază în formularul «Balanță deschisă luna 12», dar se efectuează în formularul «Balanța de verificare»;
  d) conturile contabile de cheltuieli (clasa 6xx) și de venituri (clasa 7xx) se completează neînchise la trimestrul IV prin contul contabil 121 «Rezultatul patrimonial», dar închise pentru trimestrele precedente.
  II.10. Completarea formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, in numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine»  +  Articolul 12^2(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» se efectuează de către entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de finanțare aferente, astfel:a) în rubrica «An calendaristic» se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul;b) în rubrica «Ultima lună a perioadei de raportare» se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmește formularul;c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins;d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care este completat formularul;e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»:e1) în rubrica «Denumire Entitate Publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine»;e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine»;e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» pentru fiecare sector bugetar. Formularul nu se completează de către entitățile publice din administrația locală;e4) în rubrica «Formular fără valori» se va selecta opțiunea «DA», pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine»;e5) în rubrica «Sursa finanțare» se selectează sursa de finanțare aferentă soldurilor ce urmează a fi completate. În situația în care datele provin din mai multe surse de finanțare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanțare prin selectarea butonului «Adaugă Sursă de finanțare»;f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul «Adăugă Sursa de finanțare», moment în care apare forma tabelară a formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine», iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică și sector bugetar. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni greșite, de pe bara de titlu afișată se poate utiliza butonul «Șterge», în urma căruia combinația «Sector bugetar - Sursa finanțare» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni;g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate»:g1) pentru a completa valorile aferente acțiunilor și altor participații deținute la societăți comerciale, societăți/companii naționale din România se apasă butonul cu semnul «plus» poziționat în dreptul liniei «I Acțiuni și alte participații deținute la societățile comerciale, societăți/companii naționale din România». Prin apăsarea butonului se inserează automat linii în formular, la nivelul cărora se introduc sumele asociate indicatorilor solicitați, conform regulilor de validare prevăzute în formular;g2) pentru a completa valorile aferente acțiunilor deținute la organisme internaționale și companii străine și alte participații se apasă butonul cu semnul «plus» poziționat în dreptul liniei «II Acțiuni deținute la organisme internaționale și companii străine și alte participații». Prin apăsarea butonului se inserează automat linii în formular, la nivelul cărora se introduc sumele asociate indicatorilor solicitați, conform regulilor de validare prevăzute în formular;g3) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate, care se completează automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total;g4) orice linie adăugată poate fi eliminată din formular prin apăsarea butonului cu semnul «minus» poziționat în dreptul acesteia;h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse;h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»;h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine», se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).(2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni:a) în ultimul formular «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML;b) în scopul completării noului formular «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML».Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care se dorește completarea formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.II.11. Completarea formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici»  +  Articolul 12^3(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» se efectuează numai de către entitățile publice din administrația locală (sector 02) pentru sursele de finanțare aferente, astfel:a) în rubrica «An calendaristic» se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul;b) în rubrica «Ultima lună a perioadei de raportare» se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmește formularul;c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins;d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care este completat formularul;e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»:e1) în rubrica «Denumire Entitate Publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici»;e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici»;e3) rubrica «Sector bugetar» este completată automat cu codul sectorului bugetar «02. Bugetul local»;e4) în rubrica «Formular fără valori» se va selecta opțiunea «DA» pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici»;e5) în rubrica «Sursă finanțare» se selectează sursa de finanțare aferentă soldurilor ce urmează a fi completate;f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul «Adaugă Sursa de finanțare», moment în care apare forma tabelară a formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici», iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică și sector bugetar. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni greșite, de pe bara de titlu afișată se poate utiliza butonul «Șterge», în urma căruia combinația «Sector bugetar - Sursă finanțare» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni;g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate»:g1) pentru a completa valorile aferente acțiunilor/altor participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici se apasă butonul «Adaugă acțiuni/alte participații». Prin apăsarea butonului se inserează automat linii în formular, la nivelul cărora se introduc sumele asociate indicatorilor solicitați, conform regulilor de validare prevăzute în formular;g2) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate, care se completează automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total;g3) orice linie adăugată poate fi eliminată din formular prin apăsarea butonului cu semnul «minus» poziționat în dreptul acesteia;h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse:h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»;h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici», se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).(2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni:a) în ultimul formular «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML;b) în scopul completării noului formular «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML».Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care se dorește completarea formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.II.12. Completarea formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii»  +  Articolul 12^4(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» se efectuează de către entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de finanțare aferente, astfel:a) în rubrica «An calendaristic» se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul;b) în rubrica «Ultima lună a perioadei de raportare» se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmește formularul;c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins;d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care este completat formularul;e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»:e1) în rubrica «Denumire Entitate Publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii»;e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii»;e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» pentru fiecare sector bugetar;e4) în rubrica «Formular fără valori» se va selecta opțiunea «DA» pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii»;e5) în rubrica «Sursă finanțare» se selectează sursa de finanțare aferentă soldurilor ce urmează a fi completate. În situația în care datele provin din mai multe surse de finanțare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanțare prin selectarea butonului «Adaugă Sursa de finanțare»;f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul «Adaugă Sursa de finanțare», moment în care apare forma tabelară a formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii», iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică și sector bugetar. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni greșite, de pe bara de titlu afișată se poate utiliza butonul «Șterge», în urma căruia combinația «Sector bugetar - Sursa finanțare» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni;g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate»Se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri nu se completează deoarece sunt câmpuri blocate (nefuncționale) sau calculate în mod automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total;h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse:h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»;h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).(2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni:a) în ultimul formular «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML;b) în scopul completării noului formular «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML».Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care se dorește completarea formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.II.13. Completarea formularului «Situația activelor fixe corporale»  +  Articolul 12^5(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Situația activelor fixe corporale» se efectuează de către entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de finanțare aferente, astfel:a) în rubrica «An calendaristic» se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul;b) în rubrica «Ultima lună a perioadei de raportare» se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmește formularul;c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Situația activelor fixe corporale» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Situația activelor fixe corporale» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins;d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care este completat formularul;e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»:e1) în rubrica «Denumire Entitate Publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Situația activelor fixe corporale»;e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Situația activelor fixe corporale»;e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular «Situația activelor fixe corporale» pentru fiecare sector bugetar;e4) în rubrica «Formular fără valori» se va selecta opțiunea «DA», pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul «Situația activelor fixe corporale»;e5) în rubrica «Sursa finanțare» se selectează sursa de finanțare aferentă soldurilor ce urmează a fi completate. În situația în care datele provin din mai multe surse de finanțare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanțare prin selectarea butonului «Adaugă Sursa de finanțare»;f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul «Adaugă Sursa de finanțare», moment în care apare forma tabelară a formularului «Situația activelor fixe corporale», iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică și sector bugetar. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni greșite, de pe bara de titlu afișată se poate utiliza butonul «Șterge», în urma căruia combinația «Sector bugetar - Sursa finanțare» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni;g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate»:g1) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri nu se completează deoarece sunt câmpuri blocate (nefuncționale) sau calculate în mod automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total;g2) formularul se completează atât pentru activele fixe corporale amortizabile, cât și pentru cele neamortizabile, după caz;h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Situația activelor fixe corporale» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse:h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația activelor fixe corporale» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»;h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Situația activelor fixe corporale» se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).(2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația activelor fixe corporale» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni:a) în ultimul formular «Situația activelor fixe corporale» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML;b) în scopul completării noului formular «Situația activelor fixe corporale », entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML».Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care se dorește completarea formularului «Situația activelor fixe corporale» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.II.14. Completarea formularului «Situația activelor fixe necorporale»  +  Articolul 12^6(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Situația activelor fixe necorporale» se efectuează de către entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de finanțare aferente, astfel:a) în rubrica „An calendaristic“ se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul;b) în rubrica «Ultima lună a perioadei de raportare» se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmește formularul;c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Situația activelor fixe necorporale» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Situația activelor fixe necorporale» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins;d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care este completat formularul;e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»:e1) în rubrica «Denumire Entitate Publica» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Situația activelor fixe necorporale»;e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Situația activelor fixe necorporale»;e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular «Situația activelor fixe necorporale» pentru fiecare sector bugetar;e4) în rubrica «Formular fără valori» se va selecta opțiunea «DA» pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul «Situația activelor fixe necorporale»;e5) în rubrica «Sursă finanțare» se selectează sursa de finanțare aferentă soldurilor ce urmează a fi completate. În situația în care datele provin din mai multe surse de finanțare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanțare prin selectarea butonului «Adaugă Sursă de finanțare»;f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul «Adaugă Sursă de finanțare», moment în care apare forma tabelară a formularului «Situația activelor fixe necorporale», iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică și sector bugetar. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni greșite, de pe bara de titlu afișată se poate utiliza butonul «Șterge», în urma căruia combinația «Sector bugetar - Sursa finanțare» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni;g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate»:g1) se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri nu se completează deoarece sunt câmpuri blocate (nefuncționale) sau calculate în mod automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total;g2) formularul se completează atât pentru activele fixe necorporale amortizabile, cât și pentru cele neamortizabile, după caz;h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Situația activelor fixe necorporale» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse:h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația activelor fixe necorporale» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia iau fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»;h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Situația activelor fixe necorporale» se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).(2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația activelor fixe necorporale» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni:a) în ultimul formular «Situația activelor fixe necorporale» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML;b) în scopul completării noului formular «Situația activelor fixe necorporale», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML».Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care se dorește completarea formularului «Situația activelor fixe necorporale» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.II.15. Completarea formularului «Situația stocurilor»  +  Articolul 12^7(1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Situația stocurilor» se efectuează de către entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de finanțare aferente, astfel:a) în rubrica «An calendaristic» se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul;b) în rubrica «Ultima lună a perioadei de raportare» se înscrie luna calendaristică pentru care se întocmește formularul;c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Situația stocurilor» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Situația stocurilor» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins;d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care este completat formularul;e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»:e1) în rubrica «Denumire Entitate Publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Situația stocurilor»;e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Situația stocurilor»;e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular «Situația stocurilor» pentru fiecare sector bugetar;e4) în rubrica «Formular fără valori», se va selecta opțiunea «DA», pentru cazul în care entitatea publică nu are valori pentru formularul «Situația stocurilor»;e5) în rubrica «Sursă finanțare», se selectează sursa de finanțare aferentă soldurilor ce urmează a fi completate. În situația în care datele provin din mai multe surse de finanțare, se adaugă succesiv fiecare sursă de finanțare prin selectarea butonului «Adaugă Sursă de finanțare»;f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e), se selectează butonul «Adaugă Sursă de finanțare», moment în care apare forma tabelară a formularului «Situația stocurilor», iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică și sector bugetar. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni greșite, de pe bara de titlu afișată se poate utiliza butonul «Șterge», în urma căruia combinația «Sector bugetar - Sursă finanțare» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni;g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate»Se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri nu se completează deoarece sunt câmpuri calculate în mod automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, în cadrul formularului sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total;h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Situația stocurilor» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse:h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația stocurilor» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»;h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Situația stocurilor» se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1).(2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația stocurilor» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă» efectuând următoarele operațiuni:a) în ultimul formular «Situația stocurilor» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML;b) în scopul completării noului formular «Situația stocurilor» entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML».Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care se dorește completarea formularului «Situația stocurilor» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.
  7. La anexa nr. 5, la capitolul III, după subcapitolul III.8 se introducșapte noi subcapitole, subcapitolele III.9-III.15, cuprinzând articolele 21-27, cu următorul cuprins:III.9. Depunerea formularului «Balanță deschisă luna 12»  +  Articolul 21(1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, anual, formularul «Balanță deschisă luna 12» completat potrivit prevederilor de la cap. II, subcap. II.9, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe siteul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug potrivit alin. (1), se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Balanță deschisă luna 12» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Depunerea formularului «Balanță deschisă luna 12» se face numai pentru perioada de raportare a lunii decembrie după depunerea formularului Cont de execuție non-trezor și înaintea formularului Balanța de verificare, deoarece stă la baza întocmirii raportului anual privind Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit.(4) Formularul «Balanță deschisă luna 12» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a) validarea formală a formularului: formularul «Balanță deschisă luna 12» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b) în cazul în care formularul «Balanță deschisă luna 12» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul «Balanță deschisă luna 12» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».c) în situația în care formularul «Balanță deschisă luna 12» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde au loc verificări automate:c1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus de entitatea publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c2) în cazul în care există erori la validare (de exemplu: plățile cuprinse în contul 7700000 «Finanțarea de la buget» din balanța de verificare nu coincid cu cele de la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului etc.), sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».(5) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Balanță deschisă luna 12» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(6) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Balanță deschisă luna 12» după corectarea erorilor identificate de sistem.III. 10. Depunerea formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine»  +  Articolul 22(1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, anual, formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» completat potrivit prevederilor de la cap. II subcap. II.10, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a) validarea formală a formularului: formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b) în cazul în care formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c) în cazul în care formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».(4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine» după corectarea erorilor identificate de sistem.III.11. Depunerea formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici»  +  Articolul 23(1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, anual, formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» completat potrivit prevederilor de la cap. II subcap. II.11, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a) validarea formală a formularului: formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b) în cazul în care formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c) în cazul în care formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».(4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis, din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici» după corectarea erorilor identificate de sistem.III.12. Depunerea formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii»  +  Articolul 24(1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, anual, formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» completat potrivit prevederilor de la cap. II subcap. II.12, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a) validarea formală a formularului: formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b) în cazul în care formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c) în situația în care formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde au loc verificări automate:c1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus de entitatea publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c2) c2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;(4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» după corectarea erorilor identificate de sistem.III.13. Depunerea formularului «Situația activelor fixe corporale»  +  Articolul 25(1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, anual, formularul «Situația activelor fixe corporale» completat potrivit prevederilor de la cap. II subcap. II.13, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația activelor fixe corporale» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul «Situația activelor fixe corporale» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a) validarea formală a formularului: formularul «Situația activelor fixe corporale» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b) în cazul în care formularul «Situația activelor fixe corporale» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul «Situația activelor fixe corporale» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c) în situația în care formularul «Situația activelor fixe corporale» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde au loc verificări automate;c1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus de entitatea publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».(4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Situația activelor fixe corporale» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Situația activelor fixe corporale» după corectarea erorilor identificate de sistem.III.14. Depunerea formularului «Situația activelor fixe necorporale»  +  Articolul 26(1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, anual, formularul «Situația activelor fixe necorporale» completat potrivit prevederilor de la cap. II subcap. II.14, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația activelor fixe necorporale» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul «Situația activelor fixe necorporale» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a) validarea formală a formularului: formularul «Situația activelor fixe necorporale» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b) în cazul în care formularul «Situația activelor fixe necorporale» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul «Situația activelor fixe necorporale» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c) în situația în care formularul «Situația activelor fixe necorporale» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde au loc verificări automate:c1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus de entitatea publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c2) în cazul în care există erori la validare sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».(4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Situația activelor fixe necorporale» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Situația activelor fixe necorporale» după corectarea erorilor identificate de sistem.III.15. Depunerea formularului «Situația stocurilor»  +  Articolul 27(1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun on-line, anual, formularul «Situația stocurilor» completat potrivit prevederilor de la cap. II subcap. II.15, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug.(2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug potrivit alin. (1) se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația stocurilor» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată.(3) Formularul «Situația stocurilor» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem:a) validarea formală a formularului: formularul «Situația stocurilor» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.):a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului în sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare;a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică entitatea publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta;b) în cazul în care formularul «Situația stocurilor» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel:b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că entitatea publică a depus formularul «Situația stocurilor» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c) în situația în care formularul «Situația stocurilor» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug, unde au loc verificări automate;c1) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus de entitatea publică este înregistrat în sistem. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la validarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»;c2) în cazul în care există erori la validare sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».(4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Situația stocurilor» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare.(5) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Situația stocurilor» după corectarea erorilor identificate de sistem.8. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 29 decembrie 2017.Nr. 3.338.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 517/2016)
  PROCEDURĂ
  privind modulul „Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice“
  Rapoartele privind situațiile financiare individuale și consolidate ale entităților publice sunt generate automat, trimestrial și anual din Sistemul național de raportare - Forexebug. Acestea sunt întocmite în moneda națională, respectiv în lei cu două zecimale, iar în rapoarte sunt editate rândurile care prezintă valori.Entitatea publică poate vizualiza rapoartele generate prin accesarea opțiunii „Vizualizare rapoarte“ -– „Rapoarte situații financiare“.Pe prima pagină a fiecărui raport se regăsesc datele de identificare pentru fiecare entitate publică (denumire raport, perioada de raportare, denumirea entității publice, codul de identificare fiscală, sectorul bugetar și sursele de finanțare).Periodicitatea generării rapoartelor privind situațiile financiare, a notelor la situațiile financiare, precum și a altor rapoarte care sunt generate pentru trimestrele I, II, III și IV ale exercițiul financiar este prezentată în tabelele de mai jos:Tabel 1: Generarea rapoartelor privind situațiile financiare
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.BilanțXX
  2.Contul de rezultat patrimonialXX
  3.Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de creditXX
  4.Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor propriiX
  Tabel 2: Generarea rapoartelor privind notele la situațiile financiare
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.ProvizioaneXX
  2.CreanțeXX
  3.DatoriiXX
  4.Venituri din impozite și taxeXX
  5.Venituri din vânzare de bunuri și serviciiXX
  6.TransferuriXX
  7.Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străineX
  8.Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economiciX
  9.Active fixe corporaleX
  10.Active fixe necorporaleX
  11.Situația stocurilorX
  Tabel 3: Generarea altor rapoarte
  Nr. crt.Denumire raportTrimestrialAnual
  1.Balanța de verificareXX
  2.Raport de închidere venituri și cheltuieliXX
  3.Cont de execuție non-trezorXX
  4.Plăți restante și situația numărului de posturiXX
  5.Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidatXX
  6.Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderareXX
  7.Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)XX
  8.Situația activelor și datoriilor financiareXX
  9.Raport Situații financiare OPISXX
  Modelele rapoartelor privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte pot fi descărcate prin accesarea „Punctului Unic de Acces“ de pe siteul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug sau pot fi puse la dispoziție de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică. Conturile contabile sunt înscrise în modelele rapoartelor afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice privind situațiile financiare, ale notelor la situațiile financiare, precum și ale altor rapoarte în scop de verificare a acestora de către entitățile publice.Entitățile publice au obligația de a se asigura ca soldurile finale de la 31 decembrie 2017 raportate în Sistemul național de raportare - Forexebug să corespundă cu cele finale întocmite pe suport hârtie la 31 decembrie 2017.
  ----