ORDIN nr. 3.259 din 20 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 3.259.  +  ANEXĂ
  Modificări și completări la Normele metodologice privind
  organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia,
  aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
  I. Capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituțiile publice“ se modifică și se completează astfel:1. La clasa 5 „Conturi la trezorerii și instituții de credit“, grupa 54 „Acreditive“, după contul sintetic de gradul II 54101 „Acreditive în lei“ se introduce contul sintetic de gradul III 5410101 „Acreditive în lei la trezorerie“.2. La clasa 8 „Conturi speciale“, Grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“, după contul 8079000 „Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului european de pescuit“ se introduce contul contabil în afara bilanțului: 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“.3. După contul 8082000 „Datorii contingente“ se introduc următoarele conturi contabile în afara bilanțului: 8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“, 8084000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014“, 8085000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015“, 8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“ și 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“.II. Capitolul XVII „Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri“ se modifică și se completează astfel:1. Punctul 1 „Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile“ se modifică și se completează astfel:a) În conținutul contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“, primul paragraf se elimină și se înlocuiește cu următorul text:Cu ajutorul acestui cont, instituțiile publice - finanțate integral de la bugetul de stat și instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetele locale care au calitatea de beneficiari, lideri de parteneriat (cu excepția liderilor de parteneriat care primesc sumele rambursate în conturile de disponibil deschise pe numele acestora) sau parteneri țin evidența sumelor solicitate la rambursare, reprezentând cota- parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise în cererile de rambursare pentru proiectele proprii.b) După contul 8079000 „Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului european de pescuit“ se introduce instructarea următoarelor conturi în afara bilanțului:8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“, 8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“, 8084000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014“, 8085000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015“, 8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“ și 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“, cu următorul conținut:8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, transmise de autoritățile de management, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor certificate de Autoritatea de certificare și plată din aplicațiile de plată transmise Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat. Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, transmise de autoritățile de management, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor certificate de Autoritatea de certificare și plată din aplicațiile de plată transmise Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat. Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.8084000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor raportate Comisiei Europene potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014 pentru fondurile structurale și de investiții europene, anexa VII, cu excepția sumelor care se înregistrează în conturile contabile bilanțiere ale Autorității de certificare și plată.În debitul contului se înregistrează sumele ce trebuie raportate Comisiei Europene, iar în credit se înregistrează sumele raportate Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă sumele aflate în curs de raportare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat. Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.8085000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor raportate Comisiei Europene potrivit Regulamentului (UE) nr. 341/2015 pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, anexa V, cu excepția sumelor care se înregistrează în conturile contabile bilanțiere ale Autorității de certificare și plată.În debitul contului se înregistrează sumele ce trebuie raportate Comisiei Europene, iar în credit se înregistrează sumele raportate Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă sumele aflate în curs de raportare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat. Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“Cu ajutorul acestui cont autoritățile de management țin evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, după autorizarea cheltuielilor, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată cuprinse în declarația de cheltuieli și transmisă la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării.Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, existente la un moment dat. Contabilitatea analitică proprie se ține de către autoritățile de management distinct în funcție de necesități.8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“Cu ajutorul acestui cont autoritățile de management țin evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, după autorizarea cheltuielilor, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată cuprinse în declarația de cheltuieli și transmisă la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării. Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, existente la un moment dat. Contabilitatea analitică proprie se ține de către autoritățile de management distinct în funcție de necesități.2. După punctul 2 „Planul de conturi și Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget și alte fonduri“ se introduce punctul 3 „Alte precizări“, cu următorul conținut:3. Alte precizări3.1. Instituțiile publice în calitate de autorități de certificare, autorități de management și beneficiari utilizează conturile contabile prevăzute la capitolul XVII «Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri» pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare din cadrul perioadei de programare 2014-2020, cu asigurarea unei evidențe contabile distincte, folosind conturi contabile analitice proprii, în funcție de fluxurile financiare derulate.3.2.1. Instituțiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute pentru beneficiari la capitolul XVII «Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri», în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile, în funcție de fluxurile financiare derulate.3.2.2. În aplicarea prevederilor de la pct. 3.2.1, instituțiile publice în calitate de beneficiari, lideri de parteneriat și parteneri trebuie să aibă în vedere și prevederile pct. 3.2.(3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011, pentru evidențierea în contabilitate a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.3.2.3. Instituțiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute la pct. 3.3 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 59/2011, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile de disponibilități deschise pe numele liderilor de proiect, în funcție de fluxurile financiare derulate.III. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“ (aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005) de la capitolul XX „Anexe“ se completează astfel:1. Contul 4280201 „Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an“:– se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor;– nu se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru sumele care nu sunt cuprinse în buget.2. Contul 4460100 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate“: – se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și economică a cheltuielilor în situația în care sumele sunt cuprinse în bugetul instituției;– nu se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor pentru sumele care nu sunt cuprinse în buget. 3. Contul 4460200 „Impozitul pe profit“ se dezvoltă în analitic cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor.4. Contul 5410101 „Acreditive în lei la trezorerie“ se dezvoltă în analitic cod sector, sursă de finanțare.5. Conturile 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“, 8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“, 8084000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014“, 8085000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015“, 8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“ și 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.IV. Anexa nr. 4 „Tabel de corespondență între conturile contabile de venituri și codurile bugetare din clasificația indicatorilor privind finanțele publice - venituri“ (aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005) de la capitolul XX „Anexe“, se completează cu nota de subsol, cu următorul conținut: „Conturile de venituri prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza și alte conturi contabile de venituri, în funcție de natura veniturilor respective. În mod corespunzător se completează și cu modificările din clasificația bugetară.“
  -----