CARTA AUDITULUI INTERN din 16 noiembrie 2017exercitat la nivelul Ministerului Educației Naționale
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 bis din 3 ianuarie 2018    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 5.509 din 16 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 2 din 3 ianuarie 2018.
    1. Dispoziții generale1.1. Carta Auditului Intern a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.1.2. Carta Auditului Intern reprezintă documentul oficial care prezintă misiunea, competența și responsabilitățile auditului intern.1.3. Carta Auditului Intern stabilește scopul și sfera de activitate a auditului intern, prezintă poziția Compartimentului Audit Intern, prezintă drepturile și obligațiile auditorilor care activează în cadrul Compartimentului Audit Intern, autorizează accesul la datele, informațiile și bunurile fizice ale structurii auditate, care sunt necesare pentru realizarea activității de audit intern.1.4. Carta Auditului Intern informează despre obiectivele, tipurile de audit și metodologia de audit intern, stabilește sistemul de relații între auditorii interni, entitatea/structura auditată, auditorii externi și prezintă regulile de conduită etică.2. Misiunea și obiectivele Compartimentului Audit Intern.2.1. Misiunea Compartimentului Audit Intern este de a acorda consultanță și asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control și de guvernanță, contribuind la obținerea plusvalorii și oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora.2.2. Compartimentul Audit Intern asistă conducerea entității/structurii auditate în realizarea obiectivelor și furnizează evaluări obiective și detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea activităților și operațiunilor entității. Activitatea Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. este sprijinită de Comitetul de Audit Public Intern organizat pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare și H.G. nr. 554 pentru aprobarea Normelor privind înființarea comitetelor de audit intern.2.3. Obiectivele Compartimentului Audit Intern trebuie stabilite astfel încât să sprijine entitatea/structura auditată în următoarele direcții:a) asigurarea bunei administrări a fondurilor publice și păstrarea patrimoniului;b) respectarea conformității;c) asigurarea unor sisteme contabile și informatice fiabile;d) îmbunătățirea managementului riscului, a controlului și a guvernanței;e) îmbunătățirea eficienței și eficacității operațiilor.2.4. Obiectivul general al auditului public intern vizează, în principal, îmbunătățirea managementului, prin furnizarea de:a) servicii de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;b) servicii de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de guvernanță din cadrul entităților publice.c) servicii de evaluare a activității de audit intern desfășurate de entitățile aliate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea M.E.N.2.5. Serviciile de asigurare furnizate de Compartimentul Audit Intern acoperă:a) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile;b) auditul performanței, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;c) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora.2.6. Serviciile de consiliere furnizate de Compartimentul Audit Intern acoperă:a) furnizarea de consultanță privind dezvoltarea de noi programe, sisteme și procese și/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele și procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;b) acordarea de asistență privind obținerea de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;c) furnizarea de cunoștințe teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și controlul intern, prin organizarea de cursuri și seminare.2.7. Serviciile de evaluare prestate de Compartimentul Audit Intern acoperă activități în sfera verificării aplicării și respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a codului privind conduita etică a auditorilor interni.2.8. Comitetul de Audit Public Intern se înființează pe lângă Compartimentul Audit Intern, ca organism consultativ, pentru a acționa în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern a instituției.3. Sfera de activitate a auditului public intern3.1. Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul entității publice pentru îndeplinirea obiectivelor, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.3.2. Compartimentul Audit Intern auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;f) alocarea creditelor bugetare;g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;h) sistemul de luare a deciziilor;i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;j) sistemele informatice.4. Competența Compartimentului Audit Intern.4.1. Statutul/Independența Compartimentului Audit Intern4.1.1. Compartimentul Audit Intern este organizat în subordinea directă a Ministrului Educației Naționale. Compartimentele de audit public intern înființate la nivelul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., sunt organizate în subordinea directă a conducătorului entităților publice respective.4.1.2. Șeful Compartimentului Audit Intern este numit/destituit de către Ministrul Educației Naționale, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI). Pentru entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. numirea/destituirea șefului compartimentului de audit public intern se face cu avizul M.E.N., în condițiile legii.4.1.3. Șeful Compartimentului Audit Intern participă, în măsura în care este solicitat, la reuniunile conducerii M.E.N., ale Comitetului de Audit Public Intern sau ale oricărei altei structuri din cadrul M.E.N., cu atribuții în domeniul guvernanței, managementului riscului sau controlului.4.1.4. Activitatea de audit intern nu trebuie să fie supusă ingerințelor (imixtiunilor) externe în ceea cc privește definirea sferei sale de intervenție, realizarea efectivă a lucrărilor și comunicarea rezultatelor.4.2. Atribuțiile Compartimentului Audit Intern4.2.1. Prin atribuțiile sale, Compartimentul Audit Intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern ale M.E.N.4.2.2. Atribuțiile Compartimentului Audit Intern trebuie definite în conformitate cu atribuțiile stabilite în cadrul Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările ulterioare, astfel:a) elaborează norme metodologice privind exercitarea activității de audit public intern aplicabile la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013, cu avizul U.C.A.A.P.I.b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice/structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern;f) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;h) verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern în cadrul compartimentului de audit public intern din entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. și poate iniția măsurile corective necesare.i) asigură secretariatul tehnic al Comitetului de Audit Public Intern organizat pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N.4.3. Independența organizatorică4.3.1. Compartimentul Audit Intern funcționează în subordinea directă a Ministrului Educației Naționale, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile M.E.N.4.3.2. Prin atribuțiile sale. Compartimentul Audit Intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităților auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern.4.3.3. Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerințelor de nicio natură, începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii și până la comunicarea rezultatelor acesteia.4.3.4. Șeful Compartimentului Audit Intern participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii M.E.N. sau ale oricărei altei structuri din cadrul entității publice, cu atribuții în domeniul guvernanței entității, managementului riscului sau controlului.4.4. Obiectivitate individuală4.4.1. Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interese, să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.4.5. Autoritatea Compartimentului Audit Intern4.5.1. Compartimentul Audit Intern trebuie să realizeze activitatea de audit intern cu respectarea principiilor de legalitate, economicitate, eficiență și eficacitate.4.5.2. Compartimentul Audit Intern are acces nelimitat la toate activitățile, înregistrările și informațiile pe care le consideră necesare pentru a-și îndeplini corespunzător funcțiile sale.4.5.3. Compartimentul Audit Intern are dreptul de a solicita informații și explicații care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor sale.4.5.4. Compartimentul Audit Intern poate solicita asistență de la persoane calificate din afara M.E.N., în cazul în care nu deține cunoștințele, abilitățile și celelalte competențe necesare pentru a-și realiza misiunea de audit public intern.4.5.5. Compartimentul Audit Intern are dreptul de a realiza misiuni de audit public intern la entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.4.6. Standardele profesionale4.6.1. Compartimentul Audit Intern trebuie să dispună de toată competența și experiența necesară în realizarea misiunilor de audit. Pregătirea și experiența auditorilor interni constituie un element esențial în atingerea eficacității activității de audit.4.6.2. Compartimentul Audit Intern elaborează norme/metodologii specifice activității M.E.N. și entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013, în conformitate cu normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, codul privind conduita etică a auditorilor interni și standardele internaționale de audit intern.4.6.3. Compartimentul Audit Intern trebuie să dispună de metodologii și sisteme IT moderne, metode de analiză, de eșantionare și instrumente de control.4.6.4. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern trebuie încredințate acelor persoane cu o pregătire și experiență corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii.4.6.5. Auditorii interni trebuie să respecte și să aplice principiile fundamentale pentru profesia și practica de audit intern.4.6.6. În desfășurarea activității de audit intern, șeful Compartimentului Audit Intern și auditorii interni trebuie:a) să respecte regulile de conduită profesională;b) să posede cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru realizarea activităților lor în condiții de eficiență și eficacitate;c) să fie capabili să comunice eficient, în scris și oral, pentru a expune clar și eficace constatările, concluziile și recomandările misiunii;d) să exercite activitățile de audit cu conștiinciozitate și pricepere.4.6.7. Auditorii interni trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și alte competențe printr-o formare profesională continuă. În acest sens auditorii interni au obligația de a participa la activități de pregătire profesională cel puțin 15 zile lucrătoare pe an.4.6.8. Formarea profesională continuă se realizează în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea șefului Compartimentului Audit Intern, precum și a conducerii Ministerului Educației Naționale.5. Responsabilitățile șefului Compartimentului Audit Intern și ale auditorilor interni5.1. Responsabilitățile șefului Compartimentului Audit Intern5.1.1. Responsabilitățile șefului Compartimentului Audit Intern sunt stabilite în conformitate cu atribuțiile Compartimentului Audit Intern.5.1.2. Atribuțiile șefului Compartimentului Audit Intern sunt structurate potrivit celor 5 funcții ale managementului, și anume: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea și controlul.5.1.3. Șeful Compartimentului Audit Intern evaluează periodic dacă misiunea, competențele și responsabilitățile definite în carta auditului intern permit Compartimentului Audit Intern să își realizeze obiectivele în condiții de eficiență și eficacitate.5.2. Responsabilitățile auditorilor interni5.2.1. Atribuțiile auditorilor interni sunt stabilite în conformitate cu atribuțiile Compartimentului Audit Intern.5.2.2. Drepturile auditorilor interni sunt stabilite în conformitate cu prevederile care autorizează drepturile Compartimentului Audit Intern.6. Metodologia auditului public intern6.1. Planificarea misiunilor de audit public intern6.1.1. Auditorii interni realizează misiunile de audit public intern pe bază de mandat. Mandatul de intervenție al echipei de auditori interni este reprezentat de ordinul de serviciu.6.1.2. Auditorii interni mandatați sunt responsabili de planificarea și realizarea misiunilor de audit public intern care le-au fost încredințate. La planificarea misiunii, auditorii interni trebuie să țină cont de:a) obiectivele entității auditate și mijloacele prin care controlează realizarea acestora;b) riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile sale operaționale;c) adecvarea și eficacitatea sistemelor de management al riscurilor și de control a activității în raport cu un cadru de referință;d) posibilitățile de îmbunătățire semnificativă a sistemelor de management al riscurilor și de control a activității.6.1.3. Auditorii interni trebuie să elaboreze și să formalizeze programul misiunii de audit public intern pentru fiecare misiune, incluzând aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul și alocarea resurselor. Acestea trebuie să răspundă următoarelor cerințe:a) să furnizeze informații cu privire la activitățile ce vor fi realizate de auditorii interni pe timpul realizării misiunii de audit;b) să definească obiectivele misiunii;c) să stabilească sfera de intervenție și gradul necesar de detaliu al testelor, pentru a atinge obiectivele fiecărei etape a misiunii;d) să identifice activitățile/acțiunile care trebuie auditate;e) să stabilească natura și sfera de aplicare a testelor.6.1.4. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate, pentru fiecare misiune în parte, în funcție de obiectul auditului, natura misiunii și tipul de audit. Obiectivele trebuie să abordeze procesele de management al riscurilor, de control și de guvernanță asociate domeniului auditabil. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt stabilite pe baza rezultatelor evaluării riscurilor asociate domeniului auditabil.6.1.5. Șeful Compartimentului Audit Intern trebuie să stabilească resursele care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor misiunii de audit public intern. La formarea echipei trebuie să țină cont de natura și complexitatea fiecărei misiuni, de limitele de timp și resursele disponibile.6.1.6. Sfera de cuprindere a misiunii de audit public intern este stabilită în urma examinării informațiilor cunoscute despre activitatea auditabilă și se referă la toate activitățile ce urmează a fi auditate, natura și extinderea procedurilor puse în aplicare și perioada supusă auditului. Aceasta trebuie dimensionată corespunzător pentru a asigura atingerea obiectivelor misiunii în condiții de eficiență.6.2. Accesul auditorilor interni la informații și documente6.2.1. Auditorii interni au acces la toate datele și informațiile utile și probante, inclusiv la cele existente în format electronic, pc care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit public intern, utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit).6.2.2. Auditorii interni pot solicita date, informații, precum și copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice sau juridice aflate în legătură cu entitatea/structura auditată, iar acestea au obligația de a le pune la dispoziție la data solicitată.6.2.3. Personalul de conducere și de execuție din entitatea/structura auditată are obligația să ofere documentele și informațiile solicitate, în termenele stabilite, precum și tot sprijinul necesar desfășurării în bune condiții a auditului public intern.6.3. Notificarea entității/structurii auditate6.3.1. Responsabilul entității/structurii auditate va fi informat cu privire la misiunea de audit public intern ce urmează a fi realizată prin transmiterea unei notificări privind declanșarea misiunii de audit public intern. Prin acest document conducerea entității/structurii auditate este informată cu privire la scopul, obiectivele auditului și durata misiunii de audit. Totodată pot fi solicitate documente necesare pregătirii misiunii de audit public intern.6.3.2. Notificarea entității/structurii ce urmează a fi auditată se face cu 15 zile calendaristice înainte de declanșarea misiunii de audit. Notificarea trebuie să fie însoțită de carta auditului intern.6.4. Realizarea misiunii la fața locului6.4.1. Misiunea de audit public intern trebuie să fie realizată într-un climat de încredere și să vizeze îmbunătățirea activităților entității auditate.6.4.2. La ședința de deschidere, auditorii interni trebuie să stabilească, împreună cu responsabilii entității/structurii auditate, persoanele cu care vor comunica pe parcursul misiunii, fie pentru a efectua teste asupra activității acestora din cadrul entității/structurii auditate, fie pentru a lua interviuri și a aduna informații6.5. Instrumentele și tehnicile de audit Auditorii interni trebuie să pună în aplicare instrumente și tehnici adecvate care le permit să realizeze activitățile de audit intern în condiții de eficiență și eficacitate.6.6. Comunicarea rezultatelor6.6.1. Constatările și recomandările sunt aduse la cunoștința entității/structurii auditate pe măsura realizării, cu scopul de a obține validarea acestora.6.6.2. Intervenția la fața locului se încheie pentru fiecare misiune de audit public intern cu ședința de închidere, prin care se informează responsabilii entității/structurii auditate cu privire la constatările efectuate și recomandările formulate.6.6.3. Auditorii interni trebuie să comunice rezultatele auditului prin transmiterea proiectului raportului de audit public intern la structura auditată, care îl analizează și transmite punctul de vedere în termen de 15 zile de la primirea raportului.6.6.4. În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu entitatea/structura auditată în cadrul căreia se analizează constatările și concluziile pentru care s-au formulat puncte de vedere.6.6.5. Șeful Compartimentului Audit Intern trebuie să informeze conducerea entității publice care a aprobat misiunea despre recomandările care nu au fost avizate/acceptate în cadrul reuniunii de conciliere de către responsabilii structurii auditate însoțite de documentația de susținere.6.6.6. Șeful Compartimentului Audit Intern transmite raportul de audit public intern, finalizat, împreună cu rezultatele concilierii, ministrului educației naționale care a aprobat misiunea, pentru analiză și avizare.6.7. Urmărirea recomandărilor6.7.1. Compartimentul Audit Intern trebuie să monitorizeze stadiul de implementare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern, în vederea măsurării eficacității serviciilor de audit intern și stabilirii gradului de adecvare a soluțiilor date la problemele identificate.6.7.2. Responsabilul entității/structurii auditate trebuie să elaboreze și să transmită compartimentului de audit public intern un plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor. Responsabilul entității/structurii auditate asigură urmărirea aplicării planului de acțiune. Structura auditată informează Compartimentul Audit Intern periodic, la termenele stabilite, cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate și termenele care nu sunt respectate.6.7.3. Compartimentul Audit Intern evaluează periodic progresele înregistrate în implementarea recomandărilor raportate de entitatea/structura auditată.7. Reguli de conduită7.1. Auditorii interni trebuie să respecte codul privind conduita etică.7.2. Auditorii interni trebuie să păstreze secretul profesional pentru toate informațiile colectate cu ocazia realizării misiunii de audit public intern.7.3. Auditorii interni trebuie să raporteze imediat, pe linie ierarhică, orice indicii de fraudă sau iregularitate semnificativă constatată cu ocazia misiunii de audit, nefiind în sarcina auditorilor interni să investigheze frauda sau să efectueze cercetări administrative în vederea recuperării unor prejudicii sau stabilirii persoanelor vinovate.8. Colaborarea cu auditorii externi8.1. Compartimentul Audit Intern trebuie să mențină un dialog cu auditorii externi pentru a asigura coordonarea activității în vederea evitării suprapunerilor, uniformitatea de opinii, utilizarea eficientă de resurse, schimbul de informații și conștientizarea constatărilor de audit.8.2. Șeful Compartimentului Audit Intern colaborează cu auditorii externi pentru a se asigura că aceștia primesc informații adecvate despre activitatea desfășurată în cadrul compartimentului pe care îl conduce.8.3. Compartimentul Audit Intern transmite Curții de Conturi, până la finele trimestrului I pentru anul precedent, raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată.8.4. Reprezentanților autorizați ai Comisiei Europene și ai Curții de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceștia trebuie să fie împuterniciți în acest sens printr-o autorizație scrisă, care să le ateste identitatea și poziția, precum și printr-un document care să indice obiectul și scopul controlului sau inspecției la fața locului.9. Dispoziții finale9.1. Prevederile Cartei Auditului Intern sunt obligatorii pentru toți auditorii interni care activează în cadrul Compartimentului de audit intern.9.2. Șeful Compartimentului Audit Intern se asigură de actualizarea periodică a Cartei Auditului Intern.9.3. Carta Auditului Intern se elaborează ca document distinct de normele specifice privind exercitarea activității de audit public intern. -----