NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2017privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 bis din 3 ianuarie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 5.509 din 16 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 2 din 3 ianuarie 2018.
   +  Cuprins DenumireaA. PARTEA I Aplicarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.CAPITOLUL I Organizarea auditului public intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/20131.1. Cadrul general1.2. Structurile de audit public intern1.3. Organizarea auditului intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/20131.4. Organizarea și funcționarea Comitetului de audit intern la nivelul M.E.N.1.5. Atribuțiile compartimentului de audit public intern CAPITOLUL II Normele aplicabile structurilor funcționale de audit public intern și auditorilor intern2.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern2.2. Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul M.E.N. și care se aplică și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la care s-a decis să nu se elaboreze norme specific2.3. Norme de calificare ale auditului public intern2.4. Norme de funcționare a auditului public intern2.5. Aplicarea sancțiunilor B: PARTEA II Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern CAPITOLUL III Misiunile de asigurare3.1. Misiunile de audit de regularitate3.2. Misiunile de audit al performanței3.3. Misiunea de audit de sistem3.4. Metodologia de desfășurare a unei misiuni de asigurare presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice și elaborarea documentelor3.5. Precizăm că metodologia de derulare a misiunilor de asigurare, prezentată mai sus, este elaborată în conformitate cu metodologia generală ce se regăsește în H.G. nr. 1086/20133.6. Metodologia de derulare a misiunilor de asigurare presupune, conform prezentelor norme3.7. Pregătirea misiunii de asigurare3.8. Intervenția la fața locului3.9. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern3.10. Urmărirea recomandărilor CAPITOLUL IV Misiunea de consiliere4.1. Dispoziții generale4.2. Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate presupune parcurgerea cadrul fiecărei etape a activităților specifice și realizarea documentelor aferente4.3. Derularea misiunii de consiliere formalizată CAPITOLUL V Misiunea de evaluare a activității de audit public intern5.1. Dispoziții generale5.2. Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activității de audit public intern presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice și realizarea documentelor aferente5.3. Derularea misiunii de evaluare a activității de audit public intern CAPITOLUL VI Carta auditului intern6.1. Elaborarea Cartei auditului intern6.2. Comunicarea Cartei auditului internC. PARTEA III GlosarD. PARTEA IV Documente specifice desfășurării activității și misiunilor de audit public intern ANEXA 1 Model Îndrumarul de elaborare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern ANEXA 2 Model Planul multianual de audit public intern ANEXA 3 Model Planul anual de audit public intern ANEXA 4 Model Ordin de serviciu ANEXA 5 Model Declarația de independență ANEXA 6 Model Notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern ANEXA 7 Model Minuta ședinței de deschidere ANEXA 8 Model Chestionar de luare la cunoștință ANEXA 9 Model Stadiu preliminar ANEXA 10 Model Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor ANEXA 11 Model Chestionar de control intern ANEXA 12 Model Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit ANEXA 13 Model Programul misiunii de audit public intern ANEXA 14 Model Chestionarul - Lista de verificareAnexa 15 Model Foaie de lucruAnexa 16 Model InterviuAnexa 17 Model nr. 1 testAnexa 18 Model nr. 2 Test ANEXA 20 Model Formularul de constatare și raportare a iregularităților ANEXA 21 Model Notă centralizatoare a documentelor de lucru ANEXA 22 Model Minuta ședinței de închidere ANEXA 23 Model Minuta reuniunii de conciliere ANEXA 24 Model Nota de supervizare a documentelor ANEXA 25 Model Fișa de urmărire a implementării recomandărilor ANEXA 26 Model Structura Cartei Auditului InternA. PARTEA I: Aplicarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.  +  Capitolul I Organizarea auditului public intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/20131.1. Cadrul general. Prezentele norme reglementează organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.1.2. Structurile de audit public intern1.2.1. Comitetul de Audit Public Intern se înființează pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N., ca organism consultativ, pentru a acționa în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern a instituției. În realizarea atribuțiilor sale, comitetul de audit intern colaborează cu reprezentanții structurilor funcționale din cadrul instituției publice ori de câte ori consideră că este necesar.1.2.2. Compartimentele de audit public intern reprezintă structurile funcționale de bază în domeniul auditului public intern, sunt organizate în subordinea directă a conducătorului entității publice și exercită efectiv funcția de audit intern.1.2.3. Noțiunea de "compartiment" utilizată în Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, este în sens generic. Structura funcțională de bază în domeniul auditului public intern se stabilește după parcurgerea următoarelor etape:a) identificarea tuturor activităților desfășurate atât în cadrul entității publice, cât și în cadrul entităților aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritate, în care aceasta exercită în mod direct misiuni de audit public intern;b) identificarea riscurilor asociate activităților;c) identificarea formelor de control intern atașate fiecărei activități;d) stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitării formelor de control;e) stabilirea fondului de timp necesar efectuării misiunilor de audit public intern, prin luarea în considerare a următorilor factori: bugetul alocat entității, numărul entităților aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritate, numărul angajaților, specificul entității publice, complexitatea și importanța socială a activităților, respectarea periodicității în auditare, activitățile cu riscuri mari/medii.1.2.3.1. După determinarea volumului activității de audit public intern și a numărului de posturi necesare, se stabilește, prin conexare cu cadrul legal care reglementează organizarea instituțiilor publice, tipul concret al structurii de organizare, respectiv direcție generală, direcție, serviciu, birou sau compartiment.1.3. Organizarea auditului intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/20131.3.1. Activitatea de audit public intern din cadrul M.E.N., este organizată și funcționează la nivelul Compartimentului Audit Intern, compartiment ce este subordonat nemijlocit conducătorului acestei entități publice.1.3.2. Compartimentul de audit public intern se organizează în mod obligatoriu la nivelul fiecărei entități publice prin decizia persoanelor responsabile, în conformitate cu prevederile art. 11, lit. a din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare. Excepție fac entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. pentru care conducerea de la nivelul organului ierarhic superior nu și-a dat acordul pentru înființarea compartimentului de audit public intern. La aceste entități publice activitatea de audit public intern este efectuată de către compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior, în conformitate cu art. 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.1.4. Organizarea și funcționarea Comitetului de Audit Intern pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N.1.4.1. Comitetul de Audit Intern se organizează pe lângă Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată cu modificările și completările ulterioare, și H.G. nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înființarea Comitetelor de audit intern. Comitetul de Audit Intern sprijină activitatea Compartimentului Audit Intern și urmărește să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea Compartimentului Audit Intern și cu conducerea M.E.N. Structura Comitetului de Audit Intern, se prezintă după cum urmează:– 2 auditori cu experiență de minim 5 ani în auditul public intern;– 2 persoane cu experiența de minim 5 ani în domeniul specific activității M.E.N. sau în domeniile-suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice;– șeful/coordonatorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. Auditorii interni din structura Comitetului de Audit Intern își desfășoară activitatea în alte instituții publice care nu sunt subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea instituției publice în cauză. Specialiștii din structura Comitetului de Audit Intern își desfășoară activitatea în cadrul M.E.N. și nu ocupă funcții de conducere. Echilibrul decizional în cadrul Comitetului de Audit Intern se asigură prin cooptarea în număr egal a persoanelor nominalizate în structura C.A.I. Comitetul de Audit Intern este condus de un președinte, ales cu majoritate simplă de voturi dintre membrii comitetului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit o singură dată; conducătorul compartimentului de audit public intern nu poate îndeplini funcția de președinte. Comitetul de Audit Intern își desfășoară activitatea pe baza Regulamentul de organizare și funcționare, elaborat de către Comitetul de Audit Intern și aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate simplă a voturilor membrilor. Structura regulamentului de organizare și funcționare Comitetului de Audit Intern este următoarea:a) dispoziții generale;b) misiunea și competența Comitetului de Audit Intern;c) modalitatea de organizare și desfășurare a ședințelor;d) atribuțiile și responsabilitățile Comitetului de Audit Intern;e) relațiile funcționale;f) conducerea comitetului;g) dispoziții finale;h) Secretariatul tehnic al Comitetului de Audit Intern este asigurat de Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. Comitetul de Audit Intern își desfășoară activitatea în cadrul a două ședințe ordinare anuale sau ori de câte ori este nevoie în cadrul unor ședințe extraordinare, pentru realizarea atribuțiilor principale, prevăzute la art. 10 din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare. În vederea îndeplinirii atribuțiilor principale, Comitetul de Audit Intern se întrunește în ședințe convocate în condițiile art. 9 alin. (10) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare. La solicitarea conducătorului M.E.N., președintele Comitetului de Audit Intern va participa la ședințele managementului M.E.N. pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii. Convocarea ședințelor ordinare se realizează de către președintele Comitetului de Audit Intern o dată pe semestru. Convocarea ședințelor extraordinare se realizează de către președintele Comitetului de Audit Intern, la solicitarea șefului Compartimentului Audit Intern. Ședințele Comitetului de Audit Intern se desfășoară în baza ordinii de zi. Ordinea de zi a ședințelor este stabilită de către președintele Comitetului de Audit Intern. Ședințele Comitetului de Audit Intern sunt legal constituite în prezența a cel puțin trei pătrimi din numărul total al membrilor săi. La ședințele Comitetului de Audit Intern pot participa, la invitația președintelui, reprezentanți ai structurilor funcționale din cadrul M.E.N., în funcție de problemele supuse dezbaterii, aceștia având calitatea de invitați. Desfășurarea ședințelor, ordinea de zi, dezbaterile, luările de cuvânt, avizele, opiniile Comitetului de Audit Intern se consemnează în procese-verbale. Materialele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor se pun la dispoziția membrilor Comitetului de Audit Intern, la sediul instituției, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data organizării ședinței. Procesele-verbale ale ședințelor se semnează de către toți membrii Comitetului de Audit Intern prezenți și se păstrează, în original, la Compartimentul Audit Intern. În realizarea atribuțiilor sale, Comitetul de Audit Intern emite avize și opinii, care sunt legal adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor. Evidența avizelor și opiniilor emise de Comitetul de Audit Intern se ține cu ajutorul Registrului avizelor și opiniilor, condus de secretariatul asigurat de Compartimentul Audit Intern. Comitetul de Audit Intern își analizează activitatea, evaluează propria eficiență și elaborează anual un raport de activitate. Raportul de activitate al Comitetului de Audit Intern se transmite Compartimentului Audit Intern organizat la nivelul instituției publice, în vederea prelucrării informațiilor și cuprinderii lor în raportul anual privind activitatea de audit intern. Membrii Comitetului de Audit Intern primesc o indemnizație de ședință stabilită în aceleași condiții ca și indemnizația de ședință a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); indemnizația se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.E.N.1.4.2. Atribuțiile principale ale Comitetului de Audit Intern, ale președintelui și ale persoanei care asigură secretariatul tehnic al Comitetului de Audit Intern.1.4.2.1. Atribuțiile principale ale Comitetului de Audit Intern În realizarea obiectivelor sale, Comitetul de Audit Intern are următoarele atribuții principale:– dezbate și avizează planul multianual și planul anual pentru activitatea de audit public intern;– analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituției publice centrale;– avizează Carta auditului public intern;– examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare;– analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;– avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern.1.4.2.2. Atribuțiile principale ale președintelui Comitetului de Audit Intern Președintele Comitetului de Audit Intern exercită următoarele atribuții principale:– convoacă întâlnirile Comitetului de Audit Intern;– conduce ședințele Comitetului de Audit Intern;– semnează documentele elaborate de Comitetului de Audit Intern;– participă la ședințele organizate de conducerea instituției publice centrale, la cererea conducătorului acesteia, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.1.4.2.3. Atribuțiile principale ale persoanei care asigură secretariatul tehnic al Comitetului de Audit Intern Principalele atribuții ale persoanei care asigură realizarea activităților de secretariat tehnic pentru Comitetul de Audit Intern sunt următoarele:– pregătirea materialelor pentru a fi supuse dezbaterii Comitetului de Audit Intern;– completarea Registrului avizelor și opiniilor emise de Comitetul de Audit Intern;– redactarea rapoartelor periodice privind activitatea Comitetului de Audit Intern;– redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Comitetului de Audit Intern, care cuprind dezbaterile realizate;– primirea și distribuirea corespondenței Comitetului de Audit Intern;– executarea altor sarcini necesare bunei desfășurări a activității Comitetului de Audit Intern.1.5. Atribuțiile compartimentului de audit public intern.1.5.1. Elaborează norme metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, avizate de către:a) U.C.A.A.P.I., pentru Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N.;b) Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N., pentru compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sub autoritatea M.E.N.1.5.1.1. Pentru avizarea normelor proprii specifice, entitățile publice au obligația de a transmite structurilor abilitate, în termen de 90 de zile lucrătoare, de la data luării deciziei de elaborare/actualizare, cu aprobarea conducerii entității publice, proiectele de norme proprii semnate pe fiecare pagină de șeful /coordonatorul compartimentului de audit public intern.1.5.1.2. Compartimentele de audit public intern care funcționează la nivelul entităților publice aliate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., își desfășoară activitatea de audit public intern pe baza normelor metodologice privind exercitarea activității de audit intern elaborate de Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N.1.5.1.3. Compartimentele de audit public intern care funcționează la nivelul entităților publice aflate subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N pot elabora norme metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice entității numai dacă solicită acordul M.E.N. și dacă acest acord se dă în acest sens.1.5.1.4. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării avizării de către entitatea publică aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. are responsabilitatea să emită avizul și să-l comunice entității în cauză.1.5.1.5. Clarificările, modificările și completările la proiectele de norme, venite din partea Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. se vor realiza de către compartimentele de audit public intern inițiatoare ale normelor; în aceste cazuri termenele de avizare se vor prelungi în mod corespunzător în funcție de data la care sunt transmise normele revizuite.1.5.1.6. Următoarele entități publice nu elaborează norme proprii:a) entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. pentru care s-a decis organizarea compartimentului de audit public intern fără obligația elaborării de norme metodologice specifice exercitării activității de audit public intern. Misiunile de audit public intern se desfășoară la aceste entități în conformitate cu normele metodologice privind exercitarea activității de audit intern specifice M.E.N.b) entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. pentru care s-a decis neînființarea compartimentului de audit public intern. Misiunile de audit public intern se desfășoară la nivelul acestor entități de către Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N., în conformitate cu normele metodologice privind exercitarea activității de audit intern specifice.1.5.2. Compartimentul de audit public intern elaborează proiectul planului multianual de audit public intern și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, conform dispozițiilor pct. 2.4.1. și 2.4.2.1.5.3. Compartimentul de audit public intern efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.1.5.3.1. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul M.E.N. inclusiv la nivelul entităților aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., care nu și-au organizat compartiment propriu de audit public intern, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.1.5.3.2. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;f) alocarea creditelor bugetare;g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;h) sistemul de luare a deciziilor;i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;j) sistemele informatice.1.5.3.3. Misiunile dispuse de U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit intern de la nivelul organului ierarhic superior se cuprind în planul anual de audit public intern al compartimentului de audit public intern, se realizează în bune condiții și se raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare și raportare respectă în totalitate procedura stabilită de U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior.1.5.4. Informează U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice/structurii auditate. Compartimentul de audit public intern transmite la U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior, sinteze ale recomandărilor neînsușite de către conducătorul entității publice auditate și consecințele neimplementării acestora, însoțite de documentația relevantă, după cum urmează:a) Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. transmite informări trimestriale la U.C.A.A.P.I., în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea trimestrului;b) Compartimentele de audit public intern din cadrul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. transmit trimestrial sinteze, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului, entității publice ierarhic superioare (M.E.N.).1.5.5. Raportează periodic la U.C.A.A.P.I., prin compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor. Compartimentul de audit public intern transmite la U.C.A.A.P.I./compartimentul de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior, la solicitarea acestuia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern.1.5.6. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern.1.5.6.1. Raportul anual al activității de audit public intern cuprinde următoarele informații minimale: constatări, recomandări și concluzii rezultate din activitatea de audit public intern, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularități sau posibile prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și informații referitoare la pregătirea profesională.1.5.6.2. Compartimentele de audit public intern transmit rapoartele anuale privind activitatea de audit intern, astfel:a) Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. transmite raportul la U.C.A.A.P.I., până la data de 15 februarie a anului următor, pentru anul încheiat.b) Compartimentele de audit public intern din cadrul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. transmit rapoartele la Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N până la data de 30 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat.1.5.7. Raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.1.5.7.1. Iregularitățile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii interni sunt raportate conducătorului entității publice și structurii de control abilitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare.1.5.7.2. Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entității publice care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informații insuficiente ș.a.).1.5.7.3. Cazurile de iregularități sau posibile prejudicii identificate se cuprind în raportările periodice și anuale.1.5.8. Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.1.5.8.1. Verificarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern se realizează prin misiuni de evaluare a activității de audit public intern planificate sau ad-hoc.1.5.8.2. Abaterile de la norme, instrucțiuni sau Codul privind conduita etică a auditorului intern constatate pe timpul misiunilor de evaluare sunt corectate prin formularea de recomandări în cooperare cu conducătorul entității publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.  +  Capitolul II Normele aplicabile structurilor funcționale de audit public intern și auditorilor interni2.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern2.1.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern are scopul de a crea cadrul etic necesar desfășurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să își îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției sau autorității publice în care își desfășoară activitatea.2.1.2. Codul privind conduita etică a auditorului intern cuprinde principiile și regulile de conduită ce trebuie aplicate și respectate de auditorii interni în desfășurarea activității lor și este aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.2.2. Normele metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern2.2.1. Prezentele norme metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul M.E.N. se aplică și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.2.2.2. Prezentele norme metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern la nivelul M.E.N. și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013 sunt elaborate în baza Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin H.G. nr. 1086/2013, Codului privind conduita etică a auditorului intern și bunei practici în domeniul auditului intern.2.3. Norme de calificare ale auditului public intern2.3.1. Misiune, competențe și responsabilități2.3.1.1. Rolul și obiectivele auditului public intern, tipurile de audit intern, atribuțiile și principiile aplicabile compartimentului de audit public intern și auditorului intern, precum și condițiile și regulile de derulare a misiunilor de audit public intern sunt definite în Carta auditului intern.2.3.1.2. Carta auditului intern menționează poziția compartimentului de audit public intern în cadrul entității publice, definește sfera de activitate a auditului intern, drepturile și obligațiile auditorilor interni. Acest document este elaborat de către compartimentele de audit public intern, avizat de Comitetul de Audit Intern, dacă este cazul, și aprobat de conducătorul entității publice.2.3.2. Independență și obiectivitate2.3.2.1. Independența organizatorică. Compartimentul de audit public intern funcționează în subordonarea directă a conducătorului entității publice, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile entității publice.2.3.2.1.1. Prin atribuțiile sale, compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea activităților auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern.2.3.2.1.2. Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerințelor de nicio natură, începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii și până la comunicarea rezultatelor acesteia.2.3.2.1.3. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii entității publice sau ale oricărei altei comisii, oricărui altui consiliu sau comitet cu atribuții în domeniul guvernanței entității, managementului riscului și controlului.2.3.2.2. Obiectivitatea individuală. Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele de interese, să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.2.3.3. Numirea, respectiv destituirea șefului compartimentului de audit public intern2.3.3.1. Numirea, respectiv destituirea șefului compartimentului de audit public intern se realizează astfel:a) la nivelul M.E.N., numirea, respectiv destituirea șefului Compartimentului Audit Intern se face de către conducătorul entității publice, cu avizul U.C.A.A.P.I.;b) la nivelul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., numirea, respectiv destituirea se face de către conducătorul entității publice cu avizul șefului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.2.3.3.2. Pentru numirea, respectiv destituirea șefului compartimentului de audit public intern din cadrul entităților aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea M.E.N., la nivelul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N., se constituie, în funcție de necesități, o comisie de avizare constituită din:a) conducătorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.;b) auditori interni, desemnați de conducătorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.;c) secretarul comisiei, care are responsabilități administrative, stabilite prin dispoziție a conducătorului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.2.3.3.3. Desemnarea auditorilor interni în comisia de avizare se stabilește de conducătorul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.2.3.3.4. Numirea șefului compartimentului de audit public intern2.3.3.4.1. Candidații pentru funcția de șef al compartimentului de audit public intern depun la U.C.A.A.P.I./Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. responsabil cu avizarea, următoarele documente:a) curriculum vitae;b) minimum două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern;c) o lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea auditului intern la entitatea publică;d) o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni.2.3.3.4.2. Avizarea candidaților se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, prin analizarea acestora și prin consultări directe.2.3.3.4.3. Procedura de avizare a șefilor compartimentelor de audit public intern din cadrul entităților publice se realizează prin analiza documentațiilor depuse și organizarea unui interviu, care este stabilit cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data termenului-limită de avizare.2.3.3.4.4. Membrii comisiei de avizare acordă note de la 1 la 10 și stabilesc calificativul final, astfel:a) slab, pentru medii sub 7;b) bine, pentru medii cuprinse între 7 și 9;c) foarte bine, pentru medii peste 9.2.3.3.4.5. Avizul este favorabil pentru calificativele bine și foarte bine și nefavorabil în cazul în care se obține calificativul slab.2.3.3.4.6. Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante sau conducerii entității publice, după caz, în termen de două zile de la data susținerii interviului.2.3.3.4.7. Numirea șefului compartimentului de audit public intern se face de către conducătorul entității publice respective în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestei funcții.2.3.3.5. Destituirea șefului compartimentului de audit public intern2.3.3.5.1. Pentru destituirea șefului compartimentului de audit public intern, conducătorul entității publice solicită U.C.A.A.P.I./compartimentului de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior avizul în vederea destituirii, cu menționarea motivelor destituirii.2.3.3.5.2. Comisia de avizare, constituită în condițiile pct. 2.3.3.2, analizează motivele, efectuează investigații și consultări directe cu șeful compartimentului de audit public intern propus pentru destituire, după caz, și în termen de 10 zile lucrătoare prezintă conducătorului entității publice solicitante, motivat în scris, avizul favorabil sau nefavorabil.2.3.4. Numirea și încetarea calității de membru în Comitetul de Audit Intern2.3.4.1. Numirea membrilor în comitetul de audit intern2.3.4.1.1. Desemnarea auditorilor interni cu experiență de minimum 5 ani ca membri în Comitetul de Audit Intern al M.E.N. se realizează de către ministrul educației naționale, în baza propunerilor formulate de alte instituții publice centrale, care nu sunt în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. și care îndeplinesc condițiile pentru constituirea comitetelor de audit intern, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.2.3.4.1.2. M.E.N., prin Compartimentul Audit Intern, transmite instituțiilor publice centrale, prevăzute la pct. 2.3.4.1.1., scrisori de intenție pentru selectarea în Comitetul de Audit Intern a auditorilor interni, iar acestea formulează propuneri, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora.2.3.4.1.3. M.E.N., prin Compartimentului Audit Intern, stabilește criterii de selectare a instituțiilor publice centrale cărora le transmite scrisori de intenție.2.3.4.1.4. Propunerea privind persoana nominalizată se transmite la M.E.N., însoțită de un curriculum vitae detaliat.2.3.4.1.5. Specialiștii din cadrul M.E.N., prevăzuți la art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare, sunt propuși ca membri în Comitetul de Audit Intern de către structurile funcționale, ca urmare a scrisorilor transmise de Compartimentul Audit Intern al M.E.N.2.3.4.1.6. Numirea auditorilor interni, a specialiștilor și a conducătorului Compartimentului Audit Intern se realizează prin act administrativ al ministrului educației naționale, pe baza analizei documentației elaborate și prezentate de către Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N.2.3.4.1.7. Procesul de selectare și desemnare în Comitetul de Audit Intern a unui auditor intern sau a unui specialist în domeniul specific M.E.N. este legal realizat numai dacă există cel puțin câte două propuneri primite de la alte instituții publice, respectiv de la structurile de specialitate din cadrul M.E.N.2.3.4.1.8. Mandatul membrilor Comitetului de Audit Intern este de 3 ani de la data numirii și se poate reînnoi o singură dată.2.3.4.2. Calitatea de membru în Comitetul de Audit Intern încetează în următoarele situații:a) la cererea acestuia;b) în cazul pierderii calității de auditor intern a membrilor selectați în Comitetul de Audit Intern;c) la încetarea raporturilor de serviciu cu instituția publică în care este încadrat;d) la încetarea calității de conducător al compartimentului de audit public intern în cadrul instituției publice centrale.2.3.4.3. Constatarea situațiilor prevăzute la pct. 2.3.4.2. este de competența președintelui Comitetului Audit Intern, care le aduce la cunoștința ministrului educației naționale, prin șeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.2.3.4.4. Încetarea calității de membru în situațiile prevăzute la pct. 2.3.4.2. se dispune prin act administrativ al ministrului educației naționale.2.3.4.4. Locul de membru în Comitetul de Audit Intern devenit vacant se ocupă după aceeași procedură utilizată la numirea acestuia.2.3.5. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni2.3.5.1. Numirea auditorilor interni2.3.5.1.1. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni se realizează numai cu avizul prealabil al șefului compartimentului de audit public intern, astfel:a) la nivelul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N., numirea, respectiv revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entității publice, cu avizul prealabil al șefului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.b) la nivelul compartimentului de audit public intern din cadrul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. numirea, respectiv revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entității publice, numai cu avizul prealabil al șefului compartimentului de audit public intern organizat la nivelul acestei instituții sau, dacă această funcție nu se exercită, numai cu avizul prealabil al șefului Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N.2.3.5.1.2. Pentru obținerea avizului, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar care cuprinde următoarele documente:a) curriculum vitae;b) o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilității auditorilor interni;c) o lucrare în domeniul auditului public intern;d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.2.3.5.1.3. Șeful compartimentului de audit public intern sau dacă această funcție nu se exercită la nivelul entității publice aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., atunci șeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. analizează dosarele de avizare depuse de solicitanți și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului se face prin respectarea acelorași cerințe stabilite pentru avizarea șefului compartimentului de audit public intern din prezentele norme.2.3.5.1.4. Avizul comisiei de avizare se comunică persoanei solicitante și conducerii entității publice în cauză, în termen de două zile de la data susținerii interviului.2.3.5.2. Revocarea auditorilor interni2.3.5.2.1. Conducătorul entității publice înștiințează șeful compartimentului de audit public intern sau dacă această funcție nu se exercită, șeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N., despre intenția de revocare a unui auditor intern și despre motivele acesteia.2.3.5.2.2. Șeful compartimentului de audit public intern sau dacă această funcție nu se exercită la nivelul entității publice aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., atunci șeful Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. analizează motivele, efectuează investigațiile, organizează consultările directe cu acesta, după caz, și, în termen de 10 zile lucrătoare de la înștiințare, prezintă avizul favorabil sau nefavorabil prin respectarea acelorași cerințe stabilite pentru destituirea șefului compartimentului de audit public intern din prezentele norme.2.3.5.3. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni, în cazul în care funcția de auditor intern nu este o funcție publică, se face de către conducătorul entității publice aliate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., în concordanță cu reglementările legale în vigoare și cu prevederile prezentelor norme.2.3.6. Competența și conștiința profesională2.3.6.1. Competența. Auditorii interni trebuie să posede cunoștințe, îndemânare și alte competențe necesare pentru a-și exercita atribuțiile și responsabilitățile individuale, mai ales:a) competența în aplicarea normelor, procedurilor și tehnicilor de audit;b) cunoștințe în ceea ce privește principiile și tehnicile contabile;c) cunoașterea principiilor de bază în domeniile: management, economic, drept și tehnologia informației;d) cunoștințe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta și a preveni fraudele, nefiind în sarcina auditorilor interni investigarea acestora;e) capacitatea de a comunica oral și în scris, de a putea expune clar și convingător obiectivele, constatările și recomandările fiecărei misiuni de audit public intern.2.3.6.1.1. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună în mod colectiv de toată competența și experiența necesară în realizarea misiunilor de audit public intern.2.3.6.1.2. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi încredințate auditorilor interni care au pregătirea și experiența corespunzătoare nivelului de complexitate a activităților pe care trebuie să le auditeze.2.3.6.1.3. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de aplicații și programe informatice moderne, metodologii, metode de analiză și eșantionare și instrumente de control a sistemelor informatice.2.3.6.1.4. Șeful compartimentului de audit public intern trebuie să se asigure că auditorii desemnați posedă cunoștințele, îndemânarea și competențele necesare pentru desfășurarea corectă a fiecărei misiunii de audit public intern.2.3.6.2. Conștiința profesională. Auditorii interni trebuie să depună toate eforturile în exercitarea atribuțiilor și să ia în considerare următoarele elemente:a) perioada de lucru necesară pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit public intern;b) complexitatea și importanța domeniilor auditate;c) pertinența și eficacitatea procesului de management al riscurilor și de control intern;d) probabilitatea existenței erorilor, iregularităților, disfuncționalităților sau a fraudei;c) costurile implementării unor activități de control suplimentare în raport cu avantajele preconizate.2.3.6.2.1. Auditorul intern trebuie să aibă o preocupare permanentă în ceea ce privește riscurile semnificative susceptibile să afecteze obiectivele, activitățile și resursele entității publice.2.3.6.3. Pregătirea profesională continuă. Auditorii interni trebuie să își îmbunătățească cunoștințele și practica profesională printr-o pregătire continuă.2.3.6.3.1. Șeful compartimentului de audit public intern și conducerea entității publice vor asigura condițiile necesare perfecționării profesionale, perioada destinată acestui scop prin lege fiind de minimum 15 zile lucrătoare pe an.2.3.6.3.2. Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și valorilor în cadrul formării profesionale continue se realizează prin:a) participarea la cursuri și seminare pe teme specifice domeniilor cadrului general de competențe profesionale sau specifice entității publice;b) studii individuale pe teme aprobate de șeful compartimentului de audit public intern;c) publicarea de materiale de specialitate.2.3.6.3.3. În misiunile de audit public intern, care necesită cunoștințe de strictă specialitate pentru realizarea obiectivelor, pot fi contractate servicii de expertiză/consultanță din interiorul sau din afara entității publice, calitatea acestor servicii fiind monitorizată de către compartimentul de audit public intern solicitant.2.3.6.4. Procesul de atestare al auditorilor publici interni2.3.6.4.1. Atestarea națională a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice presupune recunoașterea cunoștințelor, abilităților și valorilor necesare unei persoane, pentru a planifica și realiza misiuni de audit intern la entitățile publice.2.3.6.4.2. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice atestate presupune actualizarea sau dobândirea de cunoștințe, abilități și valori, în conformitate cu cerințele Cadrului de competențe profesionale ale auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare Cadrul de competențe, și cu domeniile specifice entității publice în care aceștia activează.2.3.6.4.3. Atestarea auditorilor interni din cadrul M.E.N. și al structurilor subordonate M.E.N. se realizează prin promovarea examenului de atestare.2.3.6.4.4. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public se realizează prin participarea la cursuri și seminare pe teme aferente domeniilor Cadrului de competențe sau specifice entității publice, studii individuale și publicarea de materiale de specialitate.2.3.7. Evaluarea calității activității de audit public intern2.3.7.1. Evaluarea calității activității de audit intern este o activitate ex-post, care constă în examinarea sistematică, din punctul de vedere al conformității și al performanței, a activității compartimentului de audit public intern din cadrul unei entități publice, în raport cu anumite criterii și care se concretizează în furnizarea unei opinii.2.3.7.1.1. Evaluarea conformității activității de audit public intern urmărește concordanța dintre modul de organizare și funcționare a activității de audit public intern și cadrul normativ specific domeniului educației, precum și analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite.2.3.7.1.2. Evaluarea calității activității de audit public intern se bazează, în principal, pe:a) respectarea Normelor privind exercitarea activității de audit public intern și a Codului privind conduita etică a auditorului intern;b) caracterul adecvat al Cartei auditului intern, al regulilor și procedurilor de audit intern, al obiectivelor, indicatorilor de performanță și sistemului de informații;c) contribuția auditului intern la procesele de management al riscurilor, de control și de guvernanță ale entității;d) contribuția auditului intern la crearea unui plus de valoare și la îmbunătățirea funcționării entității.2.3.7.2. Evaluarea calității activității de audit intern se realizează prin evaluări interne și evaluări externe.2.3.7.2.1. Evaluările interne sunt realizate de către șeful compartimentului de audit public intern și constau în:a) evaluări periodice, realizate prin evaluări privind performanțele auditorilor interni, anual și cu ocazia finalizării misiunii de audit intern, și autoevaluări ale sistemului de control intern;b) evaluări continue, realizate prin monitorizarea îndeplinirii activităților/acțiunilor și supervizarea misiunilor de audit intern.2.3.7.2.2. Evaluările externe sunt evaluări periodice a activității de audit intern, din punctul de vedere al conformității și performanței, realizate de către U.C.A.A.P.I./ Compartimentul Audit Intern constituit la nivelul M.E.N. pentru compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N. cel puțin o dată la 5 ani, prin:a) verificarea respectării de către compartimentul de audit public intern a normelor, instrucțiunilor, Codului privind conduita etică a auditorului intern;b) evaluarea calității activității de audit intern, pe baza unor criterii de evaluare stabilite în raport cu cadrul normativ aplicabil;c) furnizarea unei opinii, în funcție de nivelurile de apreciere acordate și prin formularea de recomandări menite să corecteze disfuncțiile și să îmbunătățească activitățile, cu ocazia realizării fiecărei misiuni de audit public intern.2.3.8. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern2.3.8.1. La nivelul compartimentului de audit public intern se elaborează un program de asigurare și îmbunătățire a calității sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacității acestuia.2.3.8.2. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern oferă garanții că activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu normele, instrucțiunile și Codul privind conduita etică a auditorului intern și să contribuie la îmbunătățirea activității compartimentului de audit public intern.2.3.8.3. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern cuprinde: metodologia de elaborare a programului, planul de acțiune și raportul de monitorizare.2.3.8.3.1. Metodologia de elaborare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern, prevăzut în anexa nr. 1, descrie procesul de elaborare, actualizare și monitorizare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern prin evidențierea scopului, obiectivelor, responsabililor, termenelor și tipurilor de evaluare. Pentru fiecare tip de evaluare, metodologia prezintă modul de realizare a acestora, astfel:a) evaluarea internă - descrie modul de realizare a tipurilor de evaluări interne exercitate la nivelul compartimentului de audit public intern, respectiv: supervizarea, evaluarea performanței auditorilor interni la finalizarea misiunilor de audit, evaluarea misiunilor de audit de către structurile auditate, monitorizarea realizării activităților, evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale;b) evaluarea externă - descrie modul de realizare a tipurilor de evaluări externe exercitate la nivelul compartimentului de audit public intern, respectiv: de U.C.A.A.P.I./ Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. pentru compartimentele de audit public intern constituite la nivelul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N, de Curtea de Conturi, de Comisia Europeană și de alte structuri de audit abilitate.2.3.8.3.2. Planul de acțiune este instrumentul de punere în lucru a Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern și este structurat pe: obiective, acțiuni, indicatori de performanță, termene, responsabili și observații.2.3.8.3.3. Raportul de monitorizare a Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern prezintă rezultatele evaluării gradului de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de acțiune.2.3.8.4. Îndrumarul de elaborare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern și planul de acțiune se actualizează în funcție de rezultatele evaluărilor interne și externe.2.3.8.5. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern este aprobat de șeful compartimentului de audit public intern.2.4. Norme de funcționare a auditului public intern2.4.1. Planificarea activității de audit public intern2.4.1.1. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activității de audit intern și în acest sens asigură elaborarea planurilor multianuale și planurilor anuale de audit intern.2.4.1.2. Planificarea activității de audit public intern se realizează astfel:a) planificarea multianuală pe 3-5 ani cuprinde misiunile de evaluare a activității de audit intern a compartimentelor de audit public intern constituite la nivelul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., care se realizează cel puțin o dată la 5 ani, misiunile privind auditarea activităților derulate de Ministerul Educației Naționale, activități care sunt auditate cel puțin o dată la 3 ani, precum și misiunile de consiliere;b) planificarea anuală cuprinde misiunile ce se realizează pe parcursul unui an, ținând cont de rezultatul evaluării riscurilor și de resursele de audit disponibile.2.4.1.2.1. Planurile anuale/multianuale ale Compartimentului Audit Intern de la nivelul M.E.N. cuprind și misiuni aferente domeniilor/activităților derulate la nivelul entităților aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea M.E.N., pentru care nu și-a dat acordul în vederea înființării compartimentului de audit public intern la nivelul acestor entități publice, în urma solicitării conducătorului acestor entități publice.2.4.1.3. Selectarea misiunilor de audit public intern în vederea cuprinderii în planuri se face în funcție de următoarele elemente:a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activități, programe/proiecte sau operațiuni;b) criteriile semnal și sugestiile conducătorului entității publice, deficiențele constatate anterior în rapoartele de audit; deficiențele constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspecțiilor; deficiențele consemnate în rapoartele Curții de Conturi; aprecierile unor specialiști, experți etc. cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat; alte informații și indicii referitoare la disfuncționalități sau abateri;c) misiunile recomandate de U.C.A.A.P.I. în cazul Compartimentului Audit Intern din cadrul M.E.N. și misiunile recomandate de structura de audit de la nivelul M.E.N. în cazul compartimentelor de audit public intern din cadrul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N., fapt pentru care conducătorii entităților publice au sarcina să ia toate măsurile organizatorice pentru ca acestea să fie introduse în planul anual de audit public intern al entității publice, să fie realizate în bune condiții și raportate în termenul fixat;d) numărul entităților publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.;e) periodicitatea în auditare, cel puțin o dată la 3 ani;f) periodicitatea în evaluare, cel puțin o dată la 5 ani;g) tipurile de audit;h) recomandările Curții de Conturi;i) resursele de audit disponibile.2.4.1.3.1. Proiectul planului anual de audit public intern este întocmit până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează. Conducătorul entității publice aprobă proiectul planului anual de audit public intern până la data de 20 decembrie a anului precedent.2.4.1.3.2. Planul multianual și planul anual de audit public intern reprezintă documente oficiale, sunt avizate de șeful compartimentului de audit public intern și aprobate de conducătorul entității publice și păstrate 10 ani în arhiva entității publice împreună cu referatele de justificare.2.4.1.4. Misiunile de audit public intern cuprinse în planurile de audit intern se fundamentează prin referatul de justificare, care prezintă în sinteză pentru fiecare misiune de audit public intern rezultatele analizei riscului asociat, criteriile semnal și alte elemente specifice, care s-au avut în vedere la selectarea misiunii de audit respective.2.4.1.5. Elaborarea planurilor multianuale și anuale de audit public intern se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) identificarea proceselor/activităților/structurilor/programelor desfășurate în cadrul entității publice și cuprinse în sfera auditului public intern;b) stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor;c) determinarea punctajului total al riscului pe fiecare proces/activitate/structură/program și ierarhizarea acestora;d) stabilirea modului de cuprindere/repartizare a misiunilor de audit public intern în plan/întocmirea referatului de justificare;e) întocmirea proiectelor planurilor de audit public intern multianual și anual.2.4.1.5.1. Planul multianual de audit public intern, prevăzut în anexa nr. 2, cuprinde cel puțin următoarele:a) domeniul auditabil;b) tema misiunii de audit public intern;c) anul realizării.2.4.1.5.2. Planul anual de audit public intern, prevăzut în anexa nr. 3, cuprinde cel puțin următoarele:a) domeniul auditabil;b) denumirea misiunii de audit public intern;c) obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;d) tipul misiunii de audit public intern;c) perioada de realizare a misiunii de audit public intern;f) perioada supusă auditării;g) numărul auditorilor interni implicați în misiunea de audit public intern;h) entitatea auditată.2.4.1.5.3. Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate în conformitate cu dispozițiile pct. 2.4.1.3 și cu resursele de audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare.2.4.1.5.4. Planul de audit intern este structurat pe misiuni de asigurare, misiuni de consiliere și misiuni de evaluare la entitățile aflate în subordonare, misiunile de evaluare se cuprind în plan după caz, respectiv dacă au în subordine alte entități care au constituit compartiment de audit.2.4.1.6. Actualizarea planurilor de audit public intern se realizează prin referat de modificare, aprobat de conducătorul entității publice, în funcție de:a) modificările legislative sau organizatorice, care schimbă gradul de semnificație a auditării anumitor procese/activități/acțiuni;b) solicitările conducătorului entității publice, ale U.C.A.A.P.I./entității publice ierarhic superioare de a introduce/înlocui unele misiuni din planul de audit public intern;c) schimbări semnificative privind expunerea la riscuri a entității publice sau apariția unor criterii semnal.2.4.1.7. Planul multianual de audit public intern se actualizează dacă au loc modificări în structura proceselor/activităților/acțiunilor derulate de entitatea publică.2.4.2. Gestiunea resurselor umane2.4.2.1. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern ia măsuri pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit public intern și asigură resursele necesare îndeplinirii planului anual de audit public intern.2.4.3. Obiectivele activității de audit public intern2.4.3.1. Obiectivele activității de audit public intern vizează evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control și de guvernanță, precum și nivelurile de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților, cu scopul de:a) a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor propuse;b) a formula recomandări pentru îmbunătățirea funcționării activităților entității publice în ceea ce privește eficiența și eficacitatea.2.4.3.2. Evaluarea managementului riscurilor. Auditul intern evaluează existența proceselor adecvate, suficiente și eficace în domeniul managementului riscurilor.2.4.3.2.1. Auditul intern sprijină conducătorul entității publice în identificarea și evaluarea riscurilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial.2.4.3.3. Evaluarea sistemelor de control intern. Auditul intern ajută organizația să mențină un sistem de control intern/managerial corespunzător, evaluând eficiența și eficacitatea și asigurând îmbunătățirea acestuia.2.4.3.3.1. Evaluarea eficienței și eficacității sistemului de control intern/managerial se realizează pe baza rezultatelor evaluării riscurilor și vizează cel puțin operațiile cu privire la:a) fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;b) eficacitatea și eficiența proceselor/activităților/operațiilor;c) protejarea patrimoniului;d) respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor.2.4.3.3.2. Auditorii interni trebuie să examineze, pe timpul derulării misiunilor de audit public intern, procedurile formalizate în acord cu obiectivele misiunii în vederea identificării tuturor deficiențelor acestora.2.4.3.3.3. Auditorii interni trebuie să analizeze operațiile și activitățile și să determine măsura în care rezultatele corespund obiectivelor stabilite și dacă operațiile/activitățile sunt aplicate sau realizate în condiții de conformitate și performanță.2.4.3.4. Evaluarea procesului de guvernanță. Auditul intern trebuie să evalueze și să facă recomandări adecvate pentru îmbunătățirea procesului de guvernanță, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:a) promovarea unei conduite etice și a valorilor corespunzătoare în cadrul entității publice;b) asigurarea unui management eficace al performanței în cadrul entității publice și asumarea răspunderii;c) coordonarea activităților și comunicarea informațiilor privind riscul și controlul în cadrul entității publice.2.4.3.5. Auditul intern trebuie să evalueze proiectarea, implementarea și eficacitatea obiectivelor, programelor și activităților, precum și dacă tehnologia informației sprijină strategiile și obiectivele organizației.2.4.4. Planificarea și realizarea misiunii de audit public intern2.4.4.1. Planificarea și realizarea misiunii de audit public intern ia în calcul următoarele:a) obiectivele misiunii de audit public intern, care trebuie să abordeze procesele de management al riscurilor, de control intern și de guvernanță, asociate activităților supuse auditului intern;b) sfera misiunii de audit public intern, care trebuie să fie suficient de extinsă și să acopere sistemele, activitățile, operațiile, documentele și bunurile domeniului în care aceasta se realizează;c) resursele de audit intern alocate misiunii, care trebuie să aibă în vedere natura și complexitatea obiectivelor, limitele de timp și rezultatele așteptate;d) programul misiunii de audit public intern, care trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor misiunii și să definească activitățile de realizat pentru colectarea, analiza, evaluarea și documentarea informațiilor.2.4.4.2. Realizarea misiunii de audit public intern include colectarea, analiza și evaluarea documentelor și informațiilor, efectuarea testărilor planificate, stabilirea constatărilor, formularea recomandărilor și concluziilor auditului în concordanță cu obiectivele misiunii de audit intern.2.4.4.3. Auditorii interni aplică tehnici și instrumente adecvate de audit intern pentru colectarea de informații necesare, fiabile, pertinente și utile în vederea realizării obiectivelor de audit intern.2.4.4.4. Analiza și evaluarea corespunzătoare a informațiilor colectate permite formularea constatărilor, recomandărilor și concluziilor adecvate de audit.2.4.4.5. Constatările și concluziile auditorilor interni sunt documentate cu probe suficiente și pertinente de audit; auditorii interni adună elemente probante, formulează recomandări bazate pe analize și monitorizează implementarea acestora.2.4.4.6. Misiunea de audit public intern face obiectul unei supervizări corespunzătoare în vederea garantării îndeplinirii obiectivelor, asigurării calității și dezvoltării profesionale a auditorilor interni.2.4.4.7. Misiunile ad-hoc au caracter excepțional sunt realizate în baza ordinului de serviciu și aprobate de conducătorul entității publice; aceste misiuni se desfășoară în baza procedurilor privind metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern din cadrul prezentelor norme metodologice.2.4.5. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern2.4.5.1. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern trebuie să conțină cel puțin informații cu privire la:a) tema misiunii de audit public intern, obiectivele misiunii, tipul de audit intern și baza legală a realizării misiunii de audit intern;b) sfera misiunii de audit public intern, unde se precizează activitățile auditate, perioada vizată, documentele evaluate, documentele elaborate și natura acțiunilor executate;c) constatări, care prezintă rezultatul procesului de comparare între ceea ce ar trebui să existe, respectiv criteriile prestabilite, și ceea ce există;d) recomandări, care asigură luarea măsurilor corective cu privire la disfuncțiile constatate și cauzele acestora, precum și posibilele îmbunătățiri ale activităților;c) concluzii, care prezintă opiniile pe care auditorii interni le exprimă cu privire la consecințele, constatările și recomandările formulate pentru activitățile auditate; acestea prezintă măsura în care scopurile și obiectivele entității publice sunt îndeplinite, iar activitatea auditată funcționează așa cum este prevăzut.2.4.5.2. Constatările și recomandările auditorilor interni sunt comunicate entității/structurii auditate, iar observațiile sau neclaritățile sunt discutate cu responsabilii acesteia pe parcursul derulării misiunii de audit public intern.2.4.5.3. Raportul de audit public intern se semnează pe fiecare pagină de auditorii interni și pe ultima pagină de către supervizor, se transmite de către șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern spre avizare ministrului educației naționale/conducătorului entității publice care a aprobat misiunea, după care o copie se comunică entității/structurii auditate.2.4.5.4. Compartimentul de audit public intern, în procesul de raportare a activității de audit intern, asigură și raportarea asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.2.5. Aplicarea sancțiunilor2.5.1. Numirea reprezentanților împuterniciți ai Ministerului Finanțelor Publice pentru aplicarea contravențiilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 672/2002 se face prin ordin al ministrului finanțelor publice, pe baza propunerilor compartimentului de specialitate.B. PARTEA a II-a: Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern În cadrul acestei părți se prezintă structura-cadru a derulării misiunilor de audit public interna) misiunile de asigurare;b) misiunile de consiliere;c) misiunile de evaluare. Misiunile de audit ad-hoc se vor desfășură conform metodologiei misiunilor de asigurare, consiliere sau evaluare, după caz.  +  Capitolul III Misiunile de asigurare Misiunile de asigurare se realizează în conformitate cu tipurile de audit intern reglementate de lege și pot fi:a) misiuni de audit de regularitate/conformitate;b) misiuni de audit al performanței;c) misiuni de audit de sistem.3.1. Misiunile de audit de regularitate3.1.1. Prin planificarea și realizarea misiunilor de audit de regularitate/conformitate se urmărește examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicate.3.1.2. Planificarea și realizarea misiunilor de audit de regularitate/conformitate au ca obiective:a) să ajute entitatea/structura auditată prin intermediul opiniilor și recomandărilor;b) să contribuie la gestionarea mai bună a riscurilor de către entitatea/structura auditată;c) să asigure o mai bună monitorizare a conformității cu regulile și procedurile existente;d) să îmbunătățească calitatea proceselor de management al riscului, de control și de guvernanță;e) să se asigure că informațiile financiare și contabile sunt fiabile și corecte;f) să îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațiilor.3.1.3. Misiunile de audit de regularitate/conformitate au ca obiectiv principal asigurarea regularității/conformității procedurilor și a operațiunilor cu cadrul normativ de reglementare. Planificarea și realizarea acestor misiuni au în vedere, în principal, compararea realității cu sistemul de referință stabilit.3.2. Misiunile de audit al performanței3.2.1. Auditul performanței este o activitate independentă și obiectivă de analiză a activităților/ proceselor/programelor/proiectelor dintr-o entitate, concepută să aducă un plus de valoare acestora, prin evaluarea și compararea rezultatelor obținute cu cele propuse sau așteptate, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.3.2.2. Auditul performanței examinează dacă în procesul de implementare a obiectivelor și atribuțiilor entității publice sunt stabilite criterii corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele obținute sunt în conformitate cu obiectivele stabilite.3.2.3. Obiectivul principal al auditului performanței este de a evalua modul în care entitatea publică utilizează fondurile publice, respectă principiile de economicitate, eficiență și eficacitate și oferă managementului un punct de vedere independent în legătură cu atingerea rezultatelor dorite, precum și recomandări privind căile și mijloacele de a-și spori performanța.3.2.4. Auditul performanței se concentrează pe rezultatele obținute de entitatea publică, prin examinarea următoarelor aspecte:a) economicitatea, care constă în minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;b) eficiența, care constă în maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;c) eficacitatea, care reprezintă gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare activitate și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității.3.2.5. În realizarea auditului performanței, auditorii interni adoptă următoarele abordări:a) abordarea pe bază de rezultate, care constă în evaluarea performanțelor realizate, respectiv în ce măsură au fost îndeplinite cerințele privind economicitatea, eficiența și eficacitatea în procesul de implementare și derulare a unui program sau activități;b) abordarea pe bază de probleme, care constă în identificarea, verificarea și analiza problemelor, care se referă la economicitatea, eficiența și eficacitatea activităților ce vizează implementarea și derularea unor programe sau realizarea unor activități de către entitățile auditate și a cauzelor apariției acestora.3.2.6. Auditul performanței examinează sistemul de control intern/managerial al entității publice în scopul identificării slăbiciunilor ce determină nerealizarea țintelor de performanță. Examinarea presupune evaluarea componentelor sistemului de control intern/managerial care asigură economicitatea, eficiența și eficacitatea activităților, analiza cauzelor și formularea de recomandări pentru remedierea slăbiciunilor constatate.3.2.7. Criteriul principal în activitatea de selectare a temelor de audit îl reprezintă perspectiva îmbunătățirii în ansamblu a performanțelor programelor/activităților.3.2.8. Pentru realizarea misiunilor de audit al performanței se stabilește un sistem de referință, respectiv criterii la care să se raporteze rezultatele verificărilor efectuate. Criteriile sunt stabilite pe baza bunei practici în domeniu și prin analiza datelor și informațiilor rezultate din următoarele surse:a) legislație, politici publice, standarde naționale sau internaționale;b) ghiduri și reglementări departamentale;c) practici manageriale acceptate în domeniu;d) cerințe contractuale;e) standarde pe domenii și alți indicatori relevanți;f) literatura de specialitate, în vederea stabilirii obiectivelor și indicatorilor de performanță;g) referințe obținute prin compararea cu buna practică în domeniul auditat;h) rezultatele obținute de entități publice similare;i) criterii utilizate în audituri similare;j) criterii de performanță stabilite de către legislativ;k) criterii obținute prin valorificarea experienței unor specialiști, experți, cercetători în domeniu.3.2.9. Criteriile selectate trebuie să fie relevante, rezonabile și corespunzătoare obiectivelor auditului.3.3. Misiunea de audit de sistem3.3.1. Auditul de sistem reprezintă o evaluare în profunzime a sistemelor de conducere și de control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora.3.3.2. Auditul de sistem trebuie să furnizeze o asigurare privind funcționarea entității publice în ansamblul său. Această asigurare se obține prin analiza subsistemelor componente ale entității, în cadrul unor misiuni specifice.3.3.3. Misiunea de audit de sistem trebuie să abordeze atât elemente specifice regularității activităților cu cadrul normativ care le reglementează, cu standardele sau cu bunele practici în domeniile auditate, cât și elemente ale performanței.3.3.4. Criteriile abordate în cadrul derulării unei misiuni de audit de sistem sunt următoarele:a) conformitatea atât cu strategia, politicile, planurile, regulamentele și procedurile, cât și cu cadrul normativ specific domeniului auditabil din care face parte entitatea auditată;b) regularitatea operațiilor și etica profesională;c) integritatea patrimonială și protejarea împotriva pierderii sau deteriorării de orice natură a informațiilor, inclusiv integritatea evidențelor și documentelor justificative;d) economicitatea intrărilor de orice fel, a utilizării resurselor și eficiența operațiilor;e) realizarea obiectivelor și atingerea țintelor respectând standardele de calitate și performanță;f) fiabilitatea, oportunitatea și utilitatea informațiilor financiare și operaționale.3.3.5. Auditul de sistem ia în considerare entitatea publică ca pe un sistem, respectiv un ansamblu compus din mai multe subsisteme care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acesteia. Abordarea pe ansamblu sau pe componente trebuie realizată în funcție de mărimea, volumul și diversitatea domeniilor în care activează entitatea publică.3.3.6. Auditul de sistem presupune analiza aprofundată pe componentele entității publice a intrărilor, proceselor și rezultatelor și urmărește obținerea de răspunsuri cu privire la modul în care a fost conceput și pus în aplicare sistemul/subsistemul.3.4. Metodologia de desfășurare a unei misiuni de asigurare presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice și elaborarea documentelor, conform schemei următoare:┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────────────┬───┬────┐│ │ │ │ Cod │ │ │ ││ Etape │ Proceduri │ │ procedură │ Documente │ │ S │├─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ U ││Pregătirea │Inițierea │Elaborarea │ P-01 │Ordinul de │ │ P ││misiunii │auditului │ordinului de │ │serviciu │ │ E ││ │intern │serviciu │ │ │ │ R ││ │ ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ V ││ │ │Elaborarea │ P-02 │Declarația de │ │ I ││ │ │declarației de │ │independență │ │ Z ││ │ │independență │ │ │ │ A ││ │ ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ R ││ │ │Elaborarea │ P-03 │Notificarea │ │ E ││ │ │notificării privind │ │privind │ │ ││ │ │declanșarea │ │declanșarea │ │ P- ││ │ │misiunii de │ │misiunii de │ │ 20 ││ │ │audit public intern │ │audit public intern │ │ ││ ├─────────────────┴────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │Ședința de deschidere │ P-04 │Minuta ședinței │ │ ││ │ │ │de deschidere │ │ ││ ├─────────────────┬────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │Colectarea și │Constituirea/ │ P-05 │Chestionarul de │ │ ││ │prelucrarea │Actualizarea │ │luare la │ │ ││ │informațiilor │dosarului │ │cunoștință - CLC │ │ ││ │ │permanent │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Prelucrarea și │ P-06 │Studiu │ │ ││ │ │documentarea │ │preliminar │ │ ││ │ │informațiilor │ │ │ │ ││ ├─────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │Analiza │Evaluarea │ P-07 │Stabilirea │ │ ││ │riscurilor │riscurilor │ │punctajului │ │ ││ │ │ │ │total al riscurilor │ │ ││ │ │ │ │și ierarhizarea │ │ ││ │ │ │ │riscurilor │ │ ││ │ ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Evaluarea │ P-08 │Chestionarul de │ │ ││ │ │controlului intern │ │control intern │ │ ││ │ │ │ ├────────────────────┤ │ ││ │ │ │ │Evaluarea gradului │ │ ││ │ │ │ │de încredere în │ │ ││ │ │ │ │controlul intern │ │ ││ ├─────────────────┴────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │Elaborarea programului misiunii de │ P-09 │Programul misiunii │ │ ││ │audit public intern │ │de audit public │ │ ││ │ │ │intern │ │ │├─────────────────┼─────────────────┬────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││Intervenția la │Colectarea și │Efectuarea │ P-10 │Teste │ │ ││fața locului │analiza probelor │testărilor și │ ├────────────────────┤ │ ││ │de audit │formularea │ │Chestionar listă de │ │ ││ │ │constatărilor │ │verificare - CLV; │ │ ││ │ │ │ │foi de lucru; │ │ ││ │ │ │ │interviuri; │ │ ││ │ │ │ │chestionare │ │ ││ │ ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Analiza problemelor │ P-11 │Fișă de identificare│ │ ││ │ │și formularea │ │și analiză a │ │ ││ │ │recomandărilor │ │problemei - FIAP │ │ ││ │ ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Analiza și │ P-12 │Formular de │ │ ││ │ │raportarea │ │constatare și │ │ ││ │ │iregularităților │ │raportare a │ │ ││ │ │ │ │iregularităților - │ │ ││ │ │ │ │FCRI │ │ ││ ├─────────────────┴────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │Revizuirea documentelor și │ P-13 │Nota centralizatoare│ │ ││ │constituirea dosarului de audit │ │a documentelor de │ │ ││ │ │ │lucru │ │ ││ ├──────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │Ședința de închidere │ P-14 │Minuta ședinței │ │ ││ │ │ │de închidere │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││Raportarea │Elaborarea │Elaborarea │ P-15 │Proiectul raportului│ │ ││rezultatelor │proiectului │proiectului │ │de audit public │ │ ││misiunii │raportului de │raportului de │ │intern │ │ ││ │audit public │audit public intern │ │ │ │ ││ │intern ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Transmiterea │ P-16 │ - │ │ ││ │ │proiectului │ │ │ │ ││ │ │raportului de audit │ │ │ │ ││ │ │public intern │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Reuniunea de │ P-17 │Minuta reuniunii │ │ ││ │ │conciliere │ │de conciliere │ │ ││ ├─────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │Elaborarea │Raportul de audit │ P-18 │Raportul de audit │ │ ││ │raportului de │public intern │ │public intern │ │ ││ │audit public ├────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││ │intern │Difuzarea raportului│ P-19 │ - │ │ ││ │ │de audit public │ │ │ │ ││ │ │intern │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┴────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ ││Urmărirea │Urmărirea recomandărilor │ P-21 │Fișă de urmărire a │ │ ││recomandărilor │ │ │implementării │ │ ││ │ │ │recomandărilor │ │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴───┴────┘3.5. Precizăm că metodologia de derulare a misiunilor de asigurare, prezentată mai sus, este elaborată în conformitate cu metodologia generală ce se regăsește în H.G. nr. 1086/2013.3.6. Metodologia de derulare a misiunilor de asigurare presupune, conform prezentelor norme, parcurgerea următoarelor etape:a) pregătirea misiunii de audit public intern;b) intervenția la fața locului;c) raportarea activității de audit public intern;d) urmărirea recomandărilor.3.7. Pregătirea misiunii de asigurare3.7.1. Inițierea auditului intern3.7.1.1. Elaborarea ordinului de serviciu3.7.1.1.1. Ordinul de serviciu, prevăzut în anexa nr. 4, autorizează efectuarea misiunilor de audit public intern, inclusiv misiunile ad-hoc, și se întocmește de către șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern, pe baza planului anual de audit public intern.3.7.1.1.2. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenție al echipei de auditori interni acordat de către șeful compartimentului de audit public intern. Pe baza acestuia se desfășoară misiunea de audit public intern și se informează persoanele interesate asupra următoarelor aspecte:a) cadrul legal privind realizarea misiunii de audit public intern;b) scopul misiunii de audit public intern și tipul auditului intern;c) obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;d) perioada efectuării misiunii de audit public intern;e) desemnarea supervizorului;f) perioada supusă auditului;g) numele și prenumele auditorilor interni desemnați să efectueze misiunea de audit public intern.3.7.1.1.3. Procedura P-01. Ordinul de serviciu┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Șeful/coordonatorul│a) Întocmește ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit ││ compartimentului │public intern. ││ de audit public │b) Semnează ordinul de serviciu. ││ intern │c) Furnizează copii ale ordinului de serviciu fiecărui membru al ││ │echipei de audit. ││ │d) Organizează ședințe de lucru cu echipa de audit, în cadrul cărora ││ │se comunică scopul misiunii, metodologia ce se va utiliza și ││ │rezultatele ce se așteaptă de la misiunea respectivă. ││ │e) Stabilește cerințele de pregătire profesională necesare echipei ││ │de audit intern în vederea realizării misiunii. ││ │f) Stabilește cu echipa de audit desemnată modalitatea de abordare a ││ │misiunii de audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Auditorii interni │a) Primesc ordinul de serviciu. ││ │b) Iau cunoștință despre scopul, metodologia ce se va utiliza pentru ││ │a realiza misiunea de audit public intern și despre rezultatele ││ │așteptate de către șeful/coordonatorul compartimentului de audit ││ │public intern. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.1.2. Elaborarea declarației de independență3.7.1.2.1. Independența auditorilor interni desemnați pentru realizarea unei misiuni de audit public intern trebuie declarată prin completarea documentului Declarația de independență, prevăzut în anexa nr. 5.3.7.1.2.2. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern analizează situațiile de incompatibilitate, stabilește modalitățile de eliminare sau soluționare a incompatibilităților prin furnizarea de explicații adecvate în cadrul declarației de independență.3.7.1.2.3. Incompatibilitățile, reale sau posibile, apărute în timpul misiunii de audit public intern trebuie declarate imediat de către auditorii interni, iar șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern ia măsuri în vederea soluționării acestora.3.7.1.2.4. Eliminarea sau diminuarea incompatibilităților personale ale auditorilor interni se poate realiza și prin transferarea atribuțiilor în realizarea misiunii de audit public intern între auditorii interni sau prin înlocuirea auditorilor interni care desfășoară misiunea de audit public intern.3.7.1.2.5. Procedura P-02. Declarația de independență┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Completează declarația de independență. ││ │b) Declară orice incompatibilitate, existentă sau posibilă. ││ │c) Îndosariază declarația de independență în dosarul misiunii de ││ │audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Verifică declarația de independență. ││ compartimentului │b) Identifică și analizează incompatibilitatea semnalată de către ││ de audit public │auditori și stabilește modalitatea în care aceasta poate fi ││ intern │eliminată. ││ │c) Semnează declarația de independență cu privire la soluționarea ││ │incompatibilităților. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.1.3. Elaborarea notificării privind declanșarea misiunii de audit public intern3.7.1.3.1. Compartimentul de audit public intern notifică entitatea/structura auditată cu 15 zile calendaristice înainte de data declanșării misiunii de audit public intern.3.7.1.3.2. Notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern, prevăzută în anexa nr. 6, conține informații referitoare la scopul, obiectivele generale, durata misiunii, documentele care urmează a fi puse la dispoziție de entitatea/structura auditată, precum și informații cu privire la data ședinței de deschidere.3.7.1.3.3. Notificarea se transmite entității/structurii auditate împreună cu Carta auditului intern.3.7.1.3.4. Entitatea publică/structura auditată poate solicita amânarea/decalarea misiunii de audit public intern, în cazuri justificate (acțiuni speciale în derulare, lipsa personalului, alte circumstanțe care nu pot asigura desfășurarea misiunii în condițiile legii), cu aprobarea conducerii entității, după consultarea prealabilă a șefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern. Entitatea publică/structura va prezenta șefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern documentul prin care se aprobă această solicitare.3.7.1.3.5. Procedura P-03. Notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Întocmesc notificarea către entitatea/structura auditată, inclusiv││ │pentru structurile atrase în misiunea de audit public intern. ││ │b) Pregătesc un exemplar al Cartei auditului intern. ││ │c) Atribuie un număr de înregistrare notificării. ││ │d) Transmit notificarea entității/structurii auditate, ││ │însoțită de Carta auditului intern. ││ │e) Îndosariază copia notificării în dosarul misiunii de audit public ││ │intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Verifică corectitudinea și suficiența informațiilor ││compartimentului de│cuprinse în notificare. ││audit public intern│b) Semnează notificarea. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.2. Ședința de deschidere3.7.2.1. Ședința de deschidere a misiunii de audit public intern se derulează la unitatea auditată, cu participarea auditorilor interni și a personalului entității/structurii auditate, și are rolul de a permite realizarea de discuții cu privire la rolul misiunii de audit public intern, obiectivele generale și modalitățile de lucru în vederea realizării misiunii de audit public intern, precum și pentru a stabili persoanele de contact pe perioada derulării misiunii de audit public intern.3.7.2.2. Ordinea de zi a ședinței de deschidere trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:a) prezentarea auditorilor interni/a supervizorului, după caz;b) prezentarea obiectivelor generale ale misiunii de audit public intern;c) comunicarea termenelor de desfășurare a misiunii de audit public intern;d) stabilirea persoanelor responsabile din partea structurii auditate în vederea desfășurării misiunii de audit public intern;e) prezentarea Cartei auditului intern;f) asigurarea condițiilor de lucru necesare derulării misiunii de audit public intern.3.7.2.3. Minuta ședinței de deschidere, prevăzută în anexa nr. 7, cuprinde în prima parte informații generale referitoare la organizarea ședinței și la participanți, iar în partea a doua stenograma discuțiilor purtate.3.7.2.4. Procedura P-04. Ședința de deschidere┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Stabilesc data ședinței de deschidere. ││ │b) Contactează telefonic entitatea/structura auditată pentru a ││ │stabili data întâlnirii. ││ │c) Stabilesc ordinea de zi a ședinței de deschidere. ││ │d) Participă la ședința de deschidere. ││ │e) Întocmesc minuta ședinței de deschidere. ││ │f) Consemnează în cadrul minutei toate aspectele dezbătute. ││ │g) Îndosariază minuta ședinței de deschidere în dosarul misiunii de ││ │audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/Coordonatorul│Participă la ședința de deschidere, după caz. ││compartimentului de│ ││ audit public │ ││ intern și/sau │ ││ Supervizorul │ │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Conducătorul │a) Participă la ședința de deschidere. ││ entității/ │b) Stabilește persoanele din cadrul entității/structurii auditate ││ structurii │care vor participa la ședința de deschidere. ││ auditate │c) Asigură participarea persoanelor desemnate. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.3. Colectarea și prelucrarea informațiilor3.7.3.1. Constituirea/Actualizarea dosarului permanent3.7.3.1.1. Dosarul permanent reprezintă sursa de informații generale cu privire la entitatea/structura auditată și permite o înțelegere mai bună a activităților auditate. Acesta cuprinde:a) strategii interne;b) reguli, regulamente și legi aplicabile;c) proceduri de lucru;d) materiale despre entitatea/structura auditată (îndatoriri, responsabilități, număr de angajați, fișele posturilor, graficul organizației, natura și locația înregistrărilor contabile);e) informații financiare;f) rapoarte de audit public intern anterioare și/sau externe;g) informații privind posturile-cheie/fluxurile de operații;h) alte documente specifice domeniului auditabil.3.7.3.1.2. În această procedură auditorii interni solicită și colectează informații cu caracter general despre entitatea/structura auditată, cu scopul de a cunoaște domeniul auditabil și particularitățile acestuia. Informațiile colectate trebuie să fie pertinente și utile pentru atingerea următoarelor scopuri:a) identificarea principalelor elemente ale contextului instituțional și socioeconomic în care entitatea/structura auditată își desfășoară activitatea;b) cunoașterea organizării entității/structurii auditate, a diferitelor nivele de administrare, conform organigramei și a modalităților de desfășurare a activităților;c) identificarea punctelor-cheie ale funcționării entității/structurii auditate și ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari și a punctelor slabe;d) identificarea și evaluarea riscurilor semnificative;e) identificarea informațiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului și selecționării tehnicilor de investigare adecvate.3.7.3.1.3. Dosarul permanent se actualizează anual, pentru a oferi auditorilor interni informații disponibile și utile în realizarea activităților specifice.3.7.3.1.4. În cadrul procedurii de colectare a informațiilor se elaborează chestionarul de luare la cunoștință, prevăzut în anexa nr. 8, care conține întrebări prin al căror răspuns auditorii interni pot cunoaște contextul socioeconomic de organizare și funcționare a entității/structurii auditate.3.7.3.1.5. Procedura P-05. Constituirea/Actualizarea dosarului permanent┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Se familiarizează cu activitatea entității/structurii auditate ││ │b) Concep și elaborează chestionarul de luare la cunoștință utilizat ││ │în obținerea informațiilor. ││ │c) Identifică strategiile, cadrul legislativ și normativ aplicabil ││ │aplicabil entității/structurii auditate. ││ │d) Obțin organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, ││ │fișele posturilor, proceduri scrise și aprobate ale entității/ ││ │structurii auditate. ││ │e) Identifică personalul responsabil, posturile-cheie, fluxul ││ │operațiilor. ││ │f) Identifică informațiile financiare, registru riscurilor și ││ │circuitul documentelor. ││ │g) Obțin rapoartele de control/audit anterioare. ││ │h) Obțin orice alte documente și informații specifice domeniului ││ │auditabil identifică și analizează factorii susceptibili de a ││ │împiedica desfășurarea misiunii de audit. ││ │j) Constituie/Actualizează dosarul permanent și îl opisează. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.3.2. Prelucrarea și documentarea informațiilor3.7.3.2.1. Prelucrarea informațiilor presupune gruparea și sistematizarea informațiilor în vederea identificării activităților/acțiunilor auditabile și realizarea analizei de risc, precum și identificarea preliminară a aspectelor pozitive și a abaterilor de la cadrul de reglementare.3.7.3.2.2. Activitatea de prelucrare a informațiilor constă în:a) analiza entității/structurii auditate și activității sale (organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, fișele posturilor, circuitul documentelor etc.);b) analiza cadrului legislativ și normativ ce reglementează activitatea entității/structurii auditate;c) analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfășurare a misiunii de audit public intern;d) analiza rezultatelor în urma acțiunilor de control/audit anterioare;e) analiza documentărilor externe referitoare la entitatea/structura auditată.3.7.3.2.3. Prelucrarea și documentarea informațiilor se finalizează prin elaborarea documentului Studiu preliminar, având în vedere modelul prevăzut la anexa nr. 9.3.7.3.2.4. Scopul studiului preliminar este de a asigura obținerea de informații suficiente și adecvate despre domeniul auditabil și va conține informații cel puțin cu privire la:a) caracterizarea generală a entității/structurii auditate;b) strategia și politicile în domeniul auditabil;c) analiza domeniului auditabil (procese, responsabili, factori de influență, cadrul normativ și metodologic specific, gestionarea riscurilor etc.);d) obiectivele entității/structurii auditate;e) analiza structurii și pregătirii personalului;f) asigurarea calității și politica de îmbunătățire și dezvoltare a activităților domeniului auditabil;g) asigurarea și disponibilitatea resurselor financiare necesare realizării activităților auditabile;h) alte informații specifice domeniului auditabil;i) concluzii.3.7.3.2.5. Procedura P-06. Prelucrarea și documentarea informațiilor┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Realizează analiza generală a entității/structurii auditate. ││ │b) Evaluează strategia și politicile aplicabile domeniului auditabil.││ │c) Analizează și evaluează domeniul auditabil. ││ │d) Evaluează obiectivele entității/structurii auditate. ││ │e) Analizează structura și pregătirea personalului. ││ │f) Evaluează politicile de dezvoltare specifice domeniului auditabil.││ │g) Examinează modul de constituire și utilizare a resurselor ││ │financiare necesare desfășurării activităților în cadrul domeniului ││ │auditabil. ││ │h) Evaluează constatările și recomandările din rapoartele de audit ││ │public intern anterioare și a rapoartelor de audit extern. ││ │i) Analizează și examinează alte date și documentații specifice ││ │domeniului auditabil. ││ │j) Stabilește concluziile analizei preliminare ││ │k) Elaborează și documentează studiul preliminar. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Analizează documentația elaborată de auditori și se pronunță ││ │asupra suficienței și adecvării acesteia. ││ │b) Analizează și revizuiește studiul preliminar. ││ │c) Supervizează studiul preliminar. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.4. Stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern3.7.4.1. Analiza riscului3.7.4.1.1. Riscul reprezintă orice eveniment, acțiune, situație sau comportament care, dacă se produce, are un impact nefavorabil asupra capacității structurii/entității publice de a-și realiza obiectivele.3.7.4.1.2. Categorii de riscuri:a) riscuri de organizare: lipsa responsabilităților, insuficienta organizare a resurselor umane, documentație insuficientă, neactualizată etc.;b) riscuri operaționale: neînregistrarea în evidențele contabile, arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative, lipsa controalelor operațiilor cu risc ridicat etc.;c) riscuri financiare: plăți nesecurizate, nedetectarea operațiilor cu risc financiar etc.;d) riscuri generate de schimbări: legislative, normative, structurale, manageriale etc.3.7.4.1.3. Componentele riscului sunt:a) probabilitatea de apariție, care reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului determinată apreciativ sau prin cuantificare;b) impactul riscului, care reprezintă efectele/consecințele asupra entității/structurii în cazul manifestării riscului.3.7.4.1.4. Scopul analizei riscurilor3.7.4.1.4.1 Analiza riscurilor are drept scop identificarea riscurilor din entitatea/structura auditată asociate domeniului auditabil și evaluarea acestora, aprecierea controlului intern și selectarea obiectivelor misiunii de audit public intern.3.7.4.1.4.2. Procesul de identificare și evaluare a riscurilor are în vedere și riscurile depistate în misiunile de audit public intern anterioare.3.7.4.1.4.3. În procesul de identificare și analiză a riscurilor auditorii interni utilizează dosarul permanent sau alte documente ale entității/structurii auditate, inclusiv registrul riscurilor.3.7.4.1.5. Măsurarea riscurilor3.7.4.1.5.1. Măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariție a acestora și de gravitatea consecințelor, adică de impactul riscului și utilizează drept instrumente criteriile de apreciere a riscurilor.3.7.4.1.5.2. Criteriile privind aprecierea riscurilor sunt:a) Aprecierea probabilității - element calitativ, care se realizează prin evaluarea posibilității de apariție a riscurilor, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entității/structurii și se poate exprima pe o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: probabilitate mică, probabilitate medie și probabilitate mare. Spre exemplu, pentru aprecierea probabilității, auditorii interni pot avea în vedere drept criterii următoarele: stabilitatea cadrului normativ, complexitatea și periodicitatea operațiilor, calitatea personalului etc.┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Probabilitate │ Criterii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Mică │a) Cadrul normativ este în vigoare de peste 3 ani și nu a cunoscut ││ (1) │modificări. ││ │b) Activitățile și acțiunile au un nivel redus de complexitate. ││ │c) Personalul are experiență de cel puțin 5 ani. ││ │d) Nivelul ridicat de încadrare cu personal. ││ │e) Riscul nu s-a manifestat anterior etc. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Medie │a) Cadrul normativ este relativ nou sau a cunoscut unele modificări. ││ (2) │b) Activitățile și acțiunile au un nivel mediu de complexitate. ││ │c) Personalul are experiență sub 3 ani. ││ │d) Nivel mediu de încadrare cu personal. ││ │e) Riscul s-a manifestat rareori în trecut etc. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Mare │a) Cadrul normativ este nou sau a cunoscut numeroase modificări. ││ (3) │b) Activitățile și acțiunile au un nivel ridicat de complexitate. ││ │c) Personalul are experiență sub un an. ││ │d) Nivel scăzut de încadrare cu personal. ││ │e) Riscul s-a manifestat deseori în trecut etc. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘b) Aprecierea impactului - element cantitativ, care se realizează prin evaluarea efectelor riscului în cazul în care acesta s-ar produce, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entității și se poate exprima pe o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: impact scăzut, impact moderat și impact ridicat. Pentru aprecierea impactului auditorii interni pot avea în vedere drept criterii următoarele: pierderi de active, costuri de funcționare, întreruperea activităților, imaginea entității etc.┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Impact │ Criterii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Scăzut (1) │a) Nu există pierderi de active (financiare, angajați, materiale). ││ │b) Afectarea imaginii entității este redusă. ││ │c) Costurile de funcționare nu sunt afectate. ││ │d) Calitatea serviciilor furnizate nu este afectată. ││ │e) Nu există întreruperi în activitate etc. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Moderat (2) │a) Pierderile de active (financiare, angajați, materiale) sunt ││ │reduse. ││ │b) Afectarea imaginii entității este moderată. ││ │c) Creșterea costurilor de funcționare este moderată. ││ │d) Calitatea serviciilor furnizate este afectată în mică măsură. ││ │e) Există mici întreruperi în activitate etc. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ridicat (3) │a) Pierderi semnificative de active (financiare, angajați, ││ │materiale). ││ │b) Imaginea entității este afectată în mod semnificativ. ││ │c) Costuri ridicate de funcționare. ││ │d) Calitatea serviciilor furnizate este afectată semnificativ. ││ │e) Întreruperi semnificative în activitate etc. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.4.1.6. Procedura de analiză a riscurilor3.7.4.1.6.1. Identificarea activităților/acțiunilor și a riscurilor asociate, care presupune parcurgerea următoarelor etape:a) detalierea pentru fiecare obiectiv general al misiunii de audit public intern a activităților în acțiuni succesive, descriind procesul de la inițierea activității până la înregistrarea ei;b) definirea riscurilor pentru fiecare activitate/acțiune în parte.3.7.4.1.6.2. Stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor - care sunt reprezentate de impactul și probabilitatea de manifestare a riscului, fiind evaluate pe o scală cu 3 niveluri, astfel:a) aprecierea probabilității care se realizează pe baza analizei și evaluării factorilor de incidență stabiliți;b) aprecierea impactului care se realizează pe baza analizei și evaluării factorilor de risc stabiliți. Probabilitate │ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ Mare (3) │ │ 3 │ │ 6 │ │ 9 │ │ └─────┘ └─────┘ └─────┘ │ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ Medie (2) │ │ 2 │ │ 4 │ │ 6 │ │ └─────┘ └─────┘ └─────┘ Mică (1) │ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ │ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ └─────┘ └─────┘ └─────┘ ├────────────────────────────────────────────► │Scăzut (1) Moderat (2) Ridicat (3) Impact3.7.4.1.6.3. Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor, prevăzută în anexa nr. 9, presupune:a) stabilirea punctajului total al riscurilor, ca produsul dintre probabilitate și impactul riscului, obținut pe baza formulei: PT = P x I, unde: PT = punctajul total al riscului; P = probabilitate; I = impact;b) ierarhizarea riscurilor - se realizează pe baza punctajelor totale obținute din evaluarea riscului, iar activitățile/acțiunile auditabile se împart în activități/acțiuni cu risc mic, mediu și mare, astfel:– pentru PT = 1 sau 2, riscul este mic;– pentru PT = 3 sau 4, riscul este mediu;– pentru PT = 6 sau 9, riscul este ridicat.3.7.4.1.7. Procedura P-07. Analiza riscurilor┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Stabilesc activitățile și acțiunile auditabile și riscurile ││ │asociate acestora, în funcție de prelucrarea și documentarea ││ │informațiilor conținute de dosarul permanent și a informațiilor ││ │conținute în studiul preliminar. ││ │b) Stabilesc cerințele pentru fiecare activitate/acțiune de realizat ││ │din punct de vedere al controalelor specifice. ││ │c) Identifică riscurile asociate activităților/acțiunilor auditabile.││ │d) Stabilesc factori de incidență privind aprecierea probabilității ││ │de apariție a riscurilor și factori de apreciere a impactului ││ │riscurilor. ││ │e) Stabilesc nivelul probabilității de manifestare a riscului și ││ │nivelul impactului riscului. ││ │f) Stabilesc punctajul total al riscului. ││ │g) Ierarhizează riscurile în funcție de punctajele obținute. ││ │h) Elaborează documentul Analiza riscurilor. ││ │i) Efectuează eventualele modificări stabilite în ședința de lucru. ││ │j) Îndosariază documentele elaborate în cadrul procedurii de analiză ││ │a riscului în dosarul misiunii de audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Supervizorul │a) Analizează și evaluează activitățile și acțiunile ││ │auditabile stabilite și riscurile asociate acestora. ││ │b) Analizează și evaluează punctajul total calculat al riscului. ││ │c) Analizează și evaluează ierarhizarea riscurilor. ││ │d) Organizează o ședință de lucru cu echipa de audit pentru analiza ││ │opiniilor cu privire la analiza riscurilor ││ │e) Supervizează documentul Analiza riscurilor. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.4.2. Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern3.7.4.2.1. Evaluarea inițială a controlului intern se realizează pe baza chestionarului de control intern, prevăzut în anexa nr. 10, precum și a documentelor existente la dosarul permanent și are rolul de a identifica existența controalelor interne pentru fiecare activitate/acțiune auditabilă.3.7.4.2.2. Chestionarul de control intern permite, prin intermediul întrebărilor formulate și răspunsurilor primite, identificarea activităților de control intern instituite de management și aprecierea funcționalității acestora.3.7.4.2.3. Evaluarea inițială a controlului intern presupune parcurgerea următoarelor etape:a) determinarea modalităților de funcționare a fiecărei activități/acțiuni identificate;b) identificarea controalelor interne existente, pe baza chestionarului de control intern și a documentelor colectate;c) stabilirea controalelor interne așteptate pentru fiecare activitate/acțiune și risc identificat;d) stabilirea conformității controlului intern.3.7.4.2.4. Evaluarea inițială a controlului intern are în vedere riscurile asociate activităților/acțiunilor auditabile și presupune identificarea și analiza controalelor interne implementate de structură/entitate pentru gestionarea acestor riscuri cu scopul de a descoperi eventualele zone în care există semnale că acesta nu există, nu funcționează sau funcționează neadecvat. Aceasta prezintă sintetic rezultatul evaluării inițiale a controlului intern pentru fiecare activitate/acțiune auditabilă. Pentru evaluarea inițială a controlului intern se utilizează o scală, pe 3 niveluri, astfel: control intern conform, control intern parțial conform și control intern neconform.┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Control intern │ Criterii │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Conform │a) Sistemul de control intern/managerial este implementat; sunt ││ │elaborate proceduri adecvate, care pot preveni materializarea ││ │riscurilor. ││ │b) Conducerea entității cunoaște cadrul de reglementare a sistemului ││ │de control intern/managerial. ││ │c) Conducerea și personalul au o atitudine pozitivă față de controlul││ │intern/managerial, existând preocuparea de a anticipa și înlătura ││ │problemele semnalate. ││ │d) Controlul intern/managerial este integrat în activitățile curente ││ │ale entității/structurii auditate și nu reprezintă o activitate ││ │distinctă sau care se desfășoară în paralel cu acestea. ││ │e) Procesul de management al riscului din entitate asigură ││ │identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea măsurilor de ││ │gestionare a riscurilor și monitorizarea eficacității acestora. ││ │f) Conducerea primește sistematic raportări privind desfășurarea ││ │activităților și gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune ││ │măsuri corective în cazul abaterilor de la obiective etc. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Parțial conform │a) Sistemul de control intern/managerial este parțial implementat; ││ │procedurile nu sunt suficiente pentru prevenirea materializării ││ │riscurilor. ││ │b) Conducerea și personalul au o atitudine subiectivă față de ││ │controlul intern/managerial, înlăturând problemele semnalate doar de ││ │către anumite echipe de audit sau control. ││ │c) Controlul intern/managerial este parțial integrat în activitățile ││ │curente ale entității/structurii auditate. ││ │d) Procesul de management al riscului din entitate asigură ││ │identificarea unor riscuri, evaluarea lor, dar măsurile de ││ │gestionare a riscurilor nu sunt întotdeauna adecvate și eficace. ││ │e) Conducerea primește anumite raportări privind desfășurarea ││ │activităților, dar nu urmărește gradul de îndeplinire a ││ │obiectivelor etc. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Neconform │a) Sistemul de control intern/managerial nu este implementat; ││ │procedurile lipsesc, sunt puțin utilizate sau sunt implementate ││ │necorespunzător. ││ │b) Conducerea structurii/entității nu cunoaște cadrul de reglementare││ │a sistemului de control intern/managerial. ││ │c) Conducerea și personalul au o atitudine necooperantă sau ││ │indiferentă față de controlul intern/managerial. ││ │d) Controlul intern/managerial este perceput ca o activitate ││ │distinctă sau care se desfășoară în paralel cu activitățile ││ │entității. ││ │e) Procesul de management al riscurilor din entitate nu asigură ││ │identificarea riscurilor, nefiind stabilite măsuri adecvate de ││ │gestionare a riscurilor. ││ │f) Conducerea primește unele raportări privind desfășurarea ││ │activităților și gradul de îndeplinire a obiectivelor, dar ││ │informațiile din acestea nu sunt fiabile. Raportările nu sunt ││ │utilizate în procesul decizional și nu sunt luate măsuri corective ││ │în cazul abaterilor de la obiective etc. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.4.2.5. Rezultatul evaluării controlului intern se concretizează prin elaborarea formularului Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit, prevăzut în anexa nr. 11, care cuprinde obiectivele și activitățile/acțiunile selectate, în mod obligatoriu, în vederea auditării, astfel:a) activitățile/acțiunile cu riscurile de nivel ridicat, indiferent de rezultatul evaluării controlului intern;b) activitățile/acțiunile cu riscurile de nivel mediu și controalele interne parțial conforme sau neconforme;c) activitățile/acțiunile cu riscuri mici și controale interne neconforme.3.7.4.2.6. În auditare pot fi cuprinse și alte activități/acțiuni cu riscuri medii sau mici, în funcție de resursele de audit disponibile.3.7.4.2.7. Procedura P-08. Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Auditorii interni │a) Stabilesc modalitățile de funcționare a fiecărei activități/ ││ │acțiuni. ││ │b) Stabilesc controalele interne planificate pentru fiecare ││ │activitate/acțiune. ││ │c) Concep și elaborează chestionarul de control intern utilizat în ││ │identificarea controalelor interne existente. ││ │d) Obțin răspunsurile la întrebările formulate în chestionarul de ││ │control intern. ││ │e) Identifică controalele interne existente pentru fiecare acțiune/ ││ │operație. ││ │f) Realizează evaluarea inițială a controlului intern. ││ │g) Stabilesc obiectivele de audit și în cadrul acestora activitățile/││ │acțiunile ce vor fi auditate și testate, în funcție de nivelul ││ │riscului și evaluarea controlului intern. ││ │h) Elaborează formularul privind evaluarea inițială a controlului ││ │intern și stabilirea obiectivelor de audit. ││ │i) Efectuează eventualele modificări stabilite în ședința de lucru. ││ │j) Îndosariază documentele elaborate în cadrul proceduri de analiză ││ │a riscului în dosarul misiunii de audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Analizează și evaluează controalele interne așteptate ││ │identificate. ││ │b) Analizează și revizuiește chestionarul de control intern elaborat.││ │c) Analizează și evaluează controalele interne existente ││ │identificate. ││ │d) Organizează o ședință de lucru cu echipa de audit pentru a analiza││ │modul în care a fost evaluat controlul intern. ││ │e) Supervizează formularul privind evaluarea inițială a controlului ││ │intern și stabilirea obiectivelor de audit. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.7.5. Elaborarea programului misiunii de audit public intern3.7.5.1. Programul misiunii de audit public intern, prevăzut în anexa nr. 12, este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern și prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni își propun să le efectueze, pentru a colecta probele de audit în baza cărora formulează concluziile și recomandările.3.7.5.2. Prin programul misiunii de audit public intern se urmărește:a) asigurarea șefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern;b) asigurarea repartizării sarcinilor și planificarea activităților, pe fiecare auditor membru al echipei de audit intern.3.7.5.3. Programul misiunii de audit public intern este structurat pe etapele misiunii de audit public intern și activități, iar în cadrul fiecărui obiectiv de audit cuprinde activitățile/acțiunile selectate în auditare și testările concrete de efectuat.3.7.5.4. Procedura P-09. Elaborarea programului misiunii de audit public intern┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Elaborează programul misiunii de audit public intern, având în ││ │vedere următoarele: ││ │- etapele misiunii de audit public intern; ││ │- activitățile derulate în cadrul fiecărei etape a misiunii de audit ││ │public intern; ││ │- obiectivele misiunii de audit public intern și activitățile/ ││ │acțiunile auditabile; ││ │- numărul de ore aferente fiecărei etape/obiectiv/activitate/acțiuni;││ │- auditorii interni responsabilizați pentru realizarea fiecărei ││ │activități/acțiuni cuprinse în program; ││ │- locul derulării fiecărei activități, inclusiv a testărilor; ││ │- testările ce se vor efectua pe fiecare obiectiv de audit și ││ │activitate/acțiune selectate în auditare și durata acestora; ││ │- tipul verificărilor ce se efectuează în cadrul fiecărei testări. ││ │b) Îndosariază programul misiunii de audit public intern în dosarul ││ │misiunii de audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Analizează programul misiunii de audit public intern. ││ │b) Organizează o întâlnire pentru analiza programului misiunii de ││ │audit public intern. ││ │c) Revizuiește, după caz, activitățile, tipul testării, durata, ││ │persoanele repartizate cuprinse în programul misiunii de audit ││ │public intern. ││ │d) Supervizează programul misiunii de audit public intern │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│Aprobă programul misiunii de audit public intern. ││compartimentului de│ ││audit public intern│ │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.8. Intervenția la fața locului3.8.1. Colectarea și analiza probelor de audit3.8.1.1. Tehnici utilizate pentru colectarea probelor de audit public intern3.8.1.1.1. Verificarea - asigură validarea, confirmarea, acuratețea înregistrărilor, documentelor, declarațiilor, concordanța cu legile, normele și regulamentele, precum și eficacitatea controalelor interne. Principalele tehnici de verificare sunt:a) confirmarea: solicitarea informației din două sau mai multe surse independente în scopul validării acesteia;b) examinarea: constă în obținerea informațiilor din texte ori din alte surse materiale în vederea detectării erorilor sau a iregularităților;c) calculul: efectuarea unor calcule independente pentru a verifica corectitudinea operațiilor.d) comparația: confirmă identitatea unei informații după obținerea acesteia din două sau mai multe surse diferite;e) punerea de acord: procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări;f) urmărirea: reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat. Scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacțiile reale au fost înregistrate;g) garantarea: verificarea realității tranzacțiilor înregistrate, prin examinarea documentelor, de la articolul înregistrat spre documentele justificative.3.8.1.1.2. Observarea fizică - examinarea înregistrărilor, documentelor și a activelor prin observarea la fața locului sau inventarieri prin sondaj.3.8.1.1.3. Intervievarea constă în solicitarea unor informații privind domeniul auditabil de la persoanele implicate/auditate/interesate.3.8.1.1.4. Chestionarea constă în elaborarea unui set de întrebări, conform unei metodologii adecvate, cu ajutorul cărora se urmărește obținerea unor puncte de vedere și opinii cu privire la domeniul auditabil.3.8.1.1.5. Analiza constă în descompunerea unei activități în elemente componente, examinând fiecare element în parte.3.8.1.1.6. Confirmări externe - obținerea de dovezi externe ale existenței, proprietății sau evaluării directe de la terțe persoane pe baza unei cereri scrise.3.8.1.1.7. Investigarea - căutarea de informații de la persoane în măsură să le dețină din interiorul sau din exteriorul organizației.3.8.1.1.8. Eșantionarea constă în selecția și examinarea unei porțiuni reprezentative din populație în scopul de a trage concluzii valabile pentru întreaga populație, bazate pe constatările obținute din eșantion.3.8.1.1.9. Testarea - orice activitate care oferă auditorului dovezi suficiente pentru a susține o opinie.3.8.1.2. Tehnici utilizate pentru interpretarea probelor de audit public intern3.8.1.2.1. Examinarea documentară constă în analiza unor operațiuni, înregistrări, procedee sau fenomene economice pe baza documentelor justificative care le reflectă, cu scopul de a stabili realitatea, legalitatea și eficiența acestora.3.8.1.2.2. Observarea reprezintă o tehnică de comparare a proceselor formale (oficiale) și a liniilor directoare de aplicare a acestora cu rezultatele obținute în realitate.3.8.1.2.3. Analiza cronologică se focalizează pe determinarea succesiunii evenimentelor sau acțiunilor și constă în reconstrucția cauzelor evenimentelor ori a fenomenelor prin extragerea și analiza constatărilor din documentele sursă de informații.3.8.1.3. Tehnici utilizate pentru analiza probelor de audit3.8.1.3.1. Diagnosticul constă în cercetarea și analiza realității obiective, reperarea disfuncționalităților și potențialului de dezvoltare a activității entității/structurii auditate, identificarea cauzelor și a măsurilor de redresare, precum și în identificarea variabilelor-cheie ale dezvoltării și a măsurilor de ameliorare și/sau de creștere a performanțelor.3.8.1.3.2. Evaluarea reprezintă o cercetare științifică ce aplică proceduri de colectare și analiză a informațiilor privind conținutul, structura și rezultatele programelor și activităților.3.8.1.4. Instrumente de audit public intern3.8.1.4.1. Chestionarul cuprinde întrebările pe care le formulează în scris auditorii interni persoanelor auditate. Tipurile de chestionare sunt următoarele:a) chestionarul de luare la cunoștință, prevăzut în anexa nr. 8, cuprinde întrebări referitoare la contextul socio-economic, organizarea internă, funcționarea entității/structurii auditate;b) chestionarul de control intern, prevăzut în anexa nr. 10, ghidează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a funcționării controalelor interne, disfuncțiilor și cauzelor reale ale acestora; este utilizat pentru revizia controalelor interne;c) chestionarul - listă de verificare, prevăzut în anexa nr. 13, este utilizat pentru stabilirea și evaluarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Documentul cuprinde un set de întrebări standard pentru fiecare obiectiv de audit și activitate/acțiune auditabilă privind responsabilitățile, mijloacele financiare, tehnice și de informare, precum și resursele umane existente.3.8.1.4.2. Interviul - instrument de analiză pentru identificarea problemelor, soluțiilor sau evaluarea implementării, este utilizat pentru a obține o imagine de ansamblu asupra domeniului auditabil, precum și pentru a obține o primă listă a problemelor ce urmează a fi analizate.3.8.1.4.3. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) permite:a) stabilirea fluxurilor informațiilor, atribuțiilor și responsabilităților referitoare la acestea;b) stabilirea modului de arhivare a documentației justificative complete;c) reconstituirea operațiunilor de la inițiere până la finalizarea lor și invers.3.8.2. Efectuarea testărilor și formularea constatărilor3.8.2.1. Colectarea probelor de audit se realizează în urma testărilor efectuate în concordanță cu programul misiunii de audit public intern.3.8.2.2. Activitățile derulate contribuie la obținerea constatărilor de audit și justificarea lor cu probe de audit.3.8.2.3. Testele se întocmesc pe obiectivele și activitățile/acțiunile auditabile stabilite în programul misiunii de audit intern.3.8.2.4. Testul cuprinde următoarele: obiectivul testului, modalitatea de eșantionare, descrierea testării, constatări și concluzii; modelele sunt prevăzute în anexele nr. 14 și 15.3.8.2.5. Documentul elaborat se semnează de către auditorii interni și de către supervizor.3.8.2.6. Procedura P-10. Efectuarea testărilor și formularea constatărilor┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Stabilesc, pentru fiecare testare, tehnicile de audit ce urmează a││ │fi utilizate. ││ │b) Stabilesc pista de audit prin identificarea fluxurilor de ││ │informații, a atribuțiilor și responsabilităților. ││ │c) Utilizează tehnicile și instrumentele specifice misiunii de audit.││ │d) Formulează obiectivul testării. ││ │e) Stabilesc metoda de eșantionare și determină eșantionul care va ││ │fi testat. ││ │f) Stabilesc și descriu tipul testărilor ce se vor efectua. ││ │g) Formulează constatările și concluziile de audit în funcție de ││ │prelucrarea informațiilor obținute în urma aplicării tehnicilor și ││ │instrumentelor specifice de audit intern și a probelor de audit ││ │colectate. ││ │h) Elaborează chestionare, liste de control, foi de lucru, ││ │interviuri etc. ││ │i) Elaborează testele în conformitate cu programul misiunii de ││ │audit public intern. ││ │j) Colectează probe de audit pentru toate testările și ││ │constatările efectuate. ││ │k) Apreciază dacă probele de audit obținute sunt suficiente, ││ │relevante, competente și utile. ││ │l) Etichetează, numerotează și îndosariază testele în dosarul ││ │misiunii de audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Avizează acuratețea tehnicilor de audit stabilite pentru fiecare ││ │testare. ││ │b) Analizează și avizează chestionarele, listele de control, foi de ││ │lucru etc., elaborate de auditorii interni. ││ │c) Confirmă fluxul de informații, atribuțiile și responsabilitățile ││ │menționate în pista de audit. ││ │d) Analizează și avizează utilizarea adecvată a instrumentelor și ││ │documentelor de lucru în vederea realizării unei auditări obiective. ││ │e) Analizează și avizează testele elaborate de auditorii interni. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.8.3. Analiza problemelor și formularea recomandărilor3.8.3.1. Fișa de identificare și analiză a problemei, prevăzută în anexa nr. 16, se întocmește de regulă pentru una sau mai multe probleme, abateri, nereguli, disfuncții constatate, dacă privesc aceeași cauză.3.8.3.2. Documentul cuprinde următoarele rubrici: problema, constatarea, cauza, consecința, precum și recomandarea formulată de auditorii interni.3.8.3.3. Fișa de identificare și analiză a problemei sc întocmește de auditorii interni, se discută și se supervizează de către supervizor.3.8.3.4. Constatările și recomandările formulate de auditorii interni sunt discutate pe timpul intervenției la fața locului cu reprezentanții entității/structurii auditate, care vor semna pentru luare la cunoștință fișele de identificare și analiză a problemelor.3.8.3.5. În cazurile în care reprezentanții entității/structurii auditate refuză semnarea pentru luare la cunoștință a fișelor de identificare și analiză a problemelor, auditorii interni transmit aceste documente prin registratura entității/structurii auditate și continuă procedura.3.8.3.6. Procedura P-11. Analiza problemelor și formularea recomandărilor┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Prelucrează testele realizate. ││ │b) Analizează problemele identificate. ││ │c) Enunță consecințele și implicațiile problemelor identificate. ││ │d) Stabilesc cauzele problemelor identificate. ││ │e) Formulează recomandări pentru eliminarea cauzelor problemelor ││ │identificate. ││ │f) Elaborează fișele de identificare și analiză a problemelor. ││ │g) Indică proba de audit pentru fiecare constatare. ││ │h) Numerotează și îndosariază fișele de identificare și analiză a ││ │problemelor în dosarul misiunii de audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Analizează și verifică documentele și informațiile care au stat la││ │baza întocmirii fișelor de identificare și analiză a problemelor. ││ │b) Verifică suficiența probelor de audit care susțin constatarea ││ │formulată în cadrul fișei de identificare și analiză a problemei. ││ │c) Supervizează fișele de identificare și analiză a problemelor. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentantul │Semnează pentru luarea la cunoștință fișele de identificare și ││entității/ │analiză a problemelor. ││structurii auditate│ │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.8.4. Analiza și raportarea iregularităților3.8.4.1. Formularul de constatare și raportare a iregularităților, prevăzut în anexa nr. 17, se întocmește în cazul în care auditorii interni constată existența sau posibilitatea producerii unor iregularități.3.8.4.2. Formularul de constatare și raportare a iregularităților cuprinde următoarele rubrici: problema, constatarea, actele normative încălcate, consecința, recomandările și eventualele anexe sau probe de audit.3.8.4.3. După completare și supervizare, auditorii interni transmit formularul șefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern, care informează în termen de 3 zile conducătorul entității publice care a aprobat misiunea de audit public intern și structura de control abilitată, care au obligația de a continua verificările și de a stabili măsurile ce se impun.3.8.4.4. Procedura P-12. Analiza și raportarea iregularităților┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Identifică iregularitatea. ││ │b) Stabilesc actele normative încălcate. ││ │c) Stabilesc consecințele cu privire la iregularitățile identificate.││ │d) Formulează eventuale recomandări pentru eliminarea iregularității.││ │e) Identifică probele care susțin constatările cu privire la ││ │iregularitățile identificate. ││ │f) Elaborează formularul de constatare și raportare a ││ │iregularităților, îl semnează și îl transmite imediat șefului/ ││ │coordonatorului compartimentului de audit public intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Analizează și evaluează iregularitatea identificată și ││ │constatarea formulată. ││ │b) Apreciază suficiența probelor de audit care susțin constatarea ││ │formulată. ││ │c) Supervizează formularul de constatare și raportare a ││ │iregularităților. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Analizează și verifică probele de audit care au stat la baza ││compartimentului de│elaborării formularului de constatare și raportare a ││audit public intern│iregularităților. ││ │b) Informează în termen de 3 zile conducătorul entității publice care││ │a aprobat misiunea de audit public intern și structura de control ││ │abilitată. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.8.5. Revizuirea documentelor și constituirea dosarului de audit public intern3.8.5.1. Revizuirea documentelor se efectuează de către auditorii interni pentru a se asigura că documentele elaborate pe timpul derulării misiunii de audit public intern sunt pregătite în mod corespunzător și adecvat.3.8.5.1.1. Auditorii interni, prin revizuirea documentelor, se asigură că dovezile colectate pentru susținerea constatărilor sunt suficiente, concludente și relevante.3.8.5.1.2. Procedura P-13. Revizuirea documentelor┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Numerotează corespunzător documentele procedurale, documentele ││ │de lucru și lucrările elaborate pe parcursul derulării misiunii. ││ │b) Completează documentele procedurale, documentele de lucru și ││ │lucrările elaborate, acolo unde se consideră că sunt insuficiente. ││ │c) Se asigură că pentru fiecare constatare există probe de audit și ││ │că acestea sunt suficiente, concludente și relevante. ││ │d) Indexează, prin atribuirea de litere și cifre, fiecare document ││ │justificativ aferent constatărilor auditului (probă, dovadă de ││ │audit). ││ │e) Întocmesc, dacă este cazul, nota centralizatoare a documentelor ││ │de lucru, prevăzută la anexa nr. 18. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │Verifică și avizează nota centralizatoare a documentelor de lucru. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.8.5.2. Dosarul de audit public intern, prin informațiile conținute, asigură legătura între obiectivele de audit, intervenția la fața locului și raportul de audit public intern. Acestea stau la baza formulării concluziilor auditorilor interni.3.8.5.2.1. Structura dosarului de audit public intern este următoarea:a) Dosarul misiunii de audit public intern cuprinde următoarele secțiuni:a.1. Secțiunea A - Raportul de audit public intern și anexele acestuia:– ordinul de serviciu;– declarația de independență;– proiectul raportului de audit public intern și raportul de audit public intern;– sinteza raportului de audit public intern;– testele efectuate;– fișele de identificare și analiza a problemelor (FIAP);– formularele de constatare a iregularităților (FCRI);– programul de audit etc.a.2. Secțiunea B - Administrativă:– notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern;– minuta ședinței de deschidere;– minuta ședinței de închidere;– minuta reuniunii de conciliere;– corespondență cu entitatea/structura auditată etc.a.3. Secțiunea C - Analiza riscului:– documentația privind analiza riscului.a.4. Secțiunea D - Supervizarea și revizuirea desfășurării misiunii de audit public intern:– revizuirea proiectului raportului de audit public intern;– răspunsurile auditorilor interni la revizuirea proiectului raportului de audit public intern;– documentația privind supervizarea.b) Dosarul de lucru cuprinde copii xerox ale documentelor justificative, care confirmă și sprijină constatările și concluziile auditorilor interni. Dosarul este indexat prin atribuirea de litere și cifre pentru fiecare secțiune/obiectiv de audit din cadrul programului de audit. Indexarea trebuie să fie simplă și ușor de urmărit.3.8.5.2.2. Dosarele misiunii de audit public intern sunt proprietatea entității publice și sunt confidențiale, se păstrează până la implementarea recomandărilor din raportul de audit public intern, după care se arhivează în concordanță cu reglementările legale în vigoare. Termenul de păstrare în arhivă este de 10 ani de la data finalizării misiunii de audit intern.3.8.6. Ședința de închidere3.8.6.1. Ședința de închidere a misiunii de audit public intern are scopul de a prezenta constatările, concluziile și recomandările preliminare ale auditorilor interni, rezultate în urma efectuării testărilor.3.8.6.2. În cadrul ședinței de închidere, auditorii interni prezintă structurii auditate constatările, recomandările și concluziile.3.8.6.3. Rezultatele ședinței se consemnează în minuta ședinței de închidere, prevăzută în anexa nr. 19.3.8.6.4. Procedura P-14. Ședința de închidere┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Planifică ședința de închidere. ││ │b) Prezintă constatările, concluziile și recomandările misiunii de ││ │audit. ││ │c) Întocmesc minuta ședinței de închidere. ││ │d) Transmit minuta ședinței de închidere structurii auditate, pentru ││ │semnare. ││ │e) Îndosariază minuta ședinței în dosarul misiunii de audit public ││ │intern. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Participă la desfășurarea ședinței de închidere, după caz. ││compartimentului de│b) Susține și argumentează constatările, concluziile și ││audit public intern│recomandările formulate de auditorii interni. ││și/sau Supervizorul│ │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Conducătorul │a) Participă la desfășurarea ședinței de închidere. ││entității/ │b) Prezintă opiniile în privința constatărilor, concluziilor și ││structurii auditate│recomandărilor auditorilor interni. ││ │c) Confirmă restituirea tuturor documentelor puse la dispoziția ││ │auditorilor interni pe timpul derulării misiunii de audit intern. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.9. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern3.9.1. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern3.9.1.1. La elaborarea proiectului raportului de audit public intern trebuie să fie respectate următoarele cerințe:a) constatările aparțin domeniului și obiectivelor misiunii de audit public intern și sunt susținute prin probe de audit corespunzătoare;b) recomandările sunt în concordanță cu constatările și determină reducerea riscurilor cu care se confruntă entitatea/structura auditată;c) constatările, concluziile și recomandările cuprinse în proiectul raportului de audit public intern au la bază fișele de identificare și analiză a problemelor și formularele de constatare și raportare a iregularităților elaborate sau alte probe de audit intern obținute.3.9.1.2. În redactarea proiectului raportului de audit public intern trebuie să fie respectate următoarele principii:a) prezentarea constatărilor într-o manieră pertinentă și incontestabilă;b) evitarea utilizării expresiilor imprecise, a stilului eliptic de exprimare, a limbajului abstract;c) promovarea unui limbaj simplu și uzual și a unui stil de exprimare concret;d) evitarea redactării jignitoare și tendențioase;e) prezentarea succintă a constatărilor pozitive și prezentarea detaliată și fundamentată a constatărilor negative;f) ierarhizarea constatărilor în funcție de importanță;g) evidențierea progreselor constatate de la ultima misiune de audit.3.9.1.3. Proiectul raportului de audit public intern exprimă opinia auditorului intern, bazată pe constatările efectuate și pe probele de audit colectate.3.9.1.4. Procedura P-15. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern.┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Elaborează proiectul raportului de audit public intern cu ││ │respectarea cerințelor și criteriilor cuprinse în structura-cadru a ││ │acestuia. ││ │b) Prezintă constatările cu caracter negativ pe baza fișelor de ││ │identificare și analiză a problemelor și formularelor de constatare ││ │și raportare a iregularităților. ││ │c) Prezintă la modul general constatările cu caracter pozitiv. ││ │d) Identifică și prezintă cauzele și consecințele constatărilor ││ │negative. ││ │e) Formulează recomandări pentru disfuncțiile constatate. ││ │f) Face aprecieri cu privire la conformitatea activității auditate ││ │pe baza rezultatului încadrării obiectivelor în nivele de apreciere. ││ │g) Efectuează modificările solicitate de supervizor. ││ │h) Semnează proiectul raportului de audit public intern. ││ │i) Transmite supervizorului proiectul raportului de audit ││ │însoțit de documentația justificativă │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Analizează proiectul raportului de audit public intern. ││ │b) Stabilește revizuirile necesar a fi efectuate în cadrul ││ │proiectului raportului de audit public intern. ││ │c) Supervizează proiectul raportului de audit public intern. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.9.1.5. Proiectul raportului de audit public intern respectă următoarea structură-standard:a) Pagina de gardă prezintă instituția, tema misiunii, locația realizării misiunii.b) Introducerea prezintă date de identificare a misiunii de audit (baza legală de realizare a misiunii de audit, ordinul de serviciu, echipa de audit, entitatea/structura auditată, durata acțiunii de auditare), tipul, scopul și obiectivele misiunii, sfera de cuprindere a misiunii; perioada supusă auditării, metodologia utilizată în realizarea misiunii de audit și dacă examinările se fac în totalitate sau prin sondaj.c) Metodologia de desfășurare a misiunii de audit public intern: se oferă explicații privind metodele, tehnicile și instrumentele de colectare și analiză a datelor și informațiilor, precum și a probelor și dovezilor de audit. De asemenea, se prezintă documentele, materialele examinate și materialele întocmite în cursul derulării misiunii.d) Constatările sunt prezentate într-o manieră care previne exagerarea deficiențelor și permite prezentarea faptelor în mod neutru. Constatările efectuate sunt prezentate sintetic, pe fiecare obiectiv, în ordinea stabilită prin ordinul de serviciu. Constatările cu caracter pozitiv sunt prezentate distinct de constatările cu caracter negativ. Constatările negative sunt însoțite de cauze, consecințe și recomandări.e) Recomandările sunt prezentate cu claritate, sunt realizabile și realiste și au un grad de semnificație important în ceea ce privește efectul previzibil asupra entității/structurii auditate.f) Concluziile sunt formulate pe obiectivele de audit stabilite pe baza constatărilor efectuate.g) Opinia: auditorii interni își exprimă opinia cu privire la gradul de realizare a activităților auditate.h) Anexele: sunt prezentate informații care susțin constatările și concluziile auditorilor interni, inclusiv punctele de vedere ale entității/structurii auditate.3.9.1.5.1. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern are la bază informațiile cuprinse în fișele de identificare și analiză a problemelor și în formularele de constatare și raportare a iregularităților, precum și probele de audit colectate pe care se bazează.3.9.1.5.2. În cadrul proiectului raportului de audit public intern se pot utiliza diagrame, scheme, tabele și grafice care să ajute la înțelegerea constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate, note de relații, situații, documente și orice alte materiale probante sau justificative.3.9.2. Transmiterea proiectului raportului de audit public intern3.9.2.1. Proiectul raportului de audit public intern transmis structurii auditate trebuie să fie complet, să cuprindă relatarea constatărilor, cauzelor, consecințelor, recomandărilor, concluziilor și a opiniei formulate de auditorii interni.3.9.2.2. Entitatea/Structura auditată analizează proiectul raportului de audit public intern și transmite punctul de vedere în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea acestuia. Prin netransmiterea punctelor de vedere în termenele precizate se consideră acceptul tacit al proiectului raportului de audit public intern.3.9.2.3. Punctele de vedere primite de la entitatea/structura auditată se verifică și se analizează de către auditorii interni în funcție de datele și informațiile cuprinse în proiectul raportului de audit public intern și de probele de audit intern care stau la baza susținerii acestora. Proiectul raportului de audit public intern este revizuit în funcție de punctele de vedere acceptate.3.9.2.4. Procedura P-16. Transmiterea proiectului raportului de audit public intern┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Întocmesc adresa de transmitere a proiectului raportului de audit ││ │public intern către entitatea/structura auditată și celelalte ││ │structuri funcționale implicate în misiunea de audit. ││ │b) Analizează eventualele puncte de vedere la proiectul raportului de││ │audit public intern transmise de entitatea/ structura auditată. ││ │c) Își exprimă opinia cu privire la observațiile formulate de ││ │entitatea/structura auditată și efectuează eventualele revizuiri ale ││ │proiectului raportului de audit public intern. ││ │d) Discută, dacă este cazul, pregătirea unei reuniuni de conciliere ││ │cu șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern. ││ │e) Îndosariază proiectul raportului de audit public intern la ││ │dosarul misiunii de audit public intern. ││ │f) Îndosariază punctul de vedere al entității/structurii auditate, ││ │dacă este cazul. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Analizează observațiile entității/structurii auditate ││ │b) Își exprimă acordul, dacă este cazul, asupra justificărilor ││ │formulate de auditorul intern la observațiile entității/structurii ││ │auditate. ││ │c) Discută cu auditorii interni, dacă este cazul, pentru pregătirea ││ │unei reuniuni de conciliere cu entitatea/ structura auditată. │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Semnează și transmite adresa de transmitere a proiectului ││compartimentului de│raportului de audit public intern către entitatea/structura auditată.││audit public intern│ │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Entitatea/Structura│a) Analizează proiectul raportului de audit public intern. ││ auditată │b) Formulează și transmite eventuale puncte de vedere la proiectul ││ │raportului de audit public intern, în termen de 15 zile ││ │calendaristice de la primirea acestuia, și indică în mod expres dacă ││ │solicită concilierea. │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.9.3. Reuniunea de conciliere3.9.3.1. Auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere și a solicitării entității/structurii auditate de a organiza concilierea. În cadrul acesteia se analizează observațiile formulate la proiectul raportului de audit public intern de către entitatea/structura auditată.3.9.3.2. Procedura P-17. Reuniunea de conciliere┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Pregătesc reuniunea de conciliere în termen de 10 zile ││ │calendaristice de la primirea solicitării formulate de ││ │entitatea/structura auditată. ││ │b) Informează entitatea/structura auditată asupra locului și datei ││ │reuniunii de conciliere. ││ │c) Participă la reuniunea de conciliere. ││ │d) Prezintă punctul de vedere cu privire la eventualele observații ││ │formulate de entitatea/structura auditată, susținut de probe de audit.││ │e) Întocmesc minuta reuniunii de conciliere, prevăzută în anexa ││ │nr. 20. ││ │f) Îndosariază minuta reuniunii de conciliere în dosarul misiunii de ││ │audit public intern. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Participă la reuniunea de conciliere, după caz. ││compartimentului de│b) Își exprimă opinia cu privire la observațiile formulate de ││audit public intern│entitatea/structura auditată. ││și/sau supervizorul│c) Hotărăște, de comun acord cu auditorii interni, asupra formei ││ │finale a constatărilor, concluziilor și recomandărilor. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentanții │a) Participă la reuniunea de conciliere. ││entității/ │b) Formulează eventualele observații cu privire la punctele de vedere ││structurii auditate│aflate în divergență și le susțin cu probe de audit. │└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.9.4. Elaborarea raportului de audit public intern3.9.4.1. Raportul de audit public intern se definitivează prin includerea modificărilor discutate și convenite în cadrul reuniunii de conciliere, inclusiv a celor neînsușite, dacă este cazul.3.9.4.2. În cazul în care entitatea/structura auditată nu solicită conciliere, acesta devine raport de audit public intern.3.9.4.3. Raportul de audit public intern conține opinia auditorilor interni și trebuie însoțit de o sinteză a principalelor constatări și recomandări.3.9.4.4. Auditorii interni sunt responsabili pentru asigurarea calității raportului de audit public intern.3.9.4.5. Procedura P-18. Raportul de audit public intern┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Elaborează raportul de audit public intern ținând cont de proiectul││ │raportului de audit public intern și de rezultatele reuniunii de ││ │conciliere, dacă este cazul. ││ │b) Transmit raportul de audit public intern supervizorului și ││ │șefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern. ││ │c) Efectuează eventualele modificări sau completări propuse de ││ │supervizorul/șeful/coordonatorul public intern compartimentului de ││ │audit public intern. ││ │d) Semnează documentul pe fiecare pagină. ││ │e) Întocmesc sinteza principalelor constatări și recomandări. ││ │f) solicită entității/structurii auditate elaborarea planului de ││ │acțiune pentru implementarea recomandărilor formulate │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Verifică conținutul raportului de audit public intern și face ││ │eventuale propuneri de revizuire. ││ │b) Semnează pe ultima pagină raportul de audit public intern. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Verifică forma finală a raportului de audit public intern ││compartimentului de│b) Propune spre avizare raportul de audit public intern ││audit public intern│ │└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.9.5. Difuzarea raportului de audit public intern3.9.5.1. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern transmite raportul de audit public intern, finalizat, conducătorului entității publice pentru analiză și avizare. Raportul este însoțit de sinteza principalelor constatări și recomandări.3.9.5.2. Pentru instituția publică mică, raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia.3.9.5.3. După avizarea raportului de audit public intern, o copie a acestuia este transmisă entității/structurii auditate.3.9.5.4. În cazul în care în misiunea de audit sunt implicate mai multe entități/structuri, sunt transmise fiecăreia extrase în copie din raportul de audit public intern.3.9.5.5. Procedura P-19. Difuzarea raportului de audit public intern┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Pregătesc raportul de audit public intern în vederea transmiterii ││ │conducătorului entității publice care a aprobat misiunea de audit ││ │public intern. ││ │b) Întocmesc adresa de transmitere a copiei raportului de audit public││ │intern către entitatea/structura auditată. ││ │c) Transmit raportul de audit public intern, la cerere, și către alte ││ │structuri/organisme, numai cu aprobarea conducătorului entității. ││ │d) Îndosariază raportul de audit public intern la secțiunea ││ │corespunzătoare din dosarele de audit intern. ││ │e) Întocmesc adresa de transmitere la U.C.A.A.P.I./organului ierarhic ││ │superior, în termenul legal, cu informarea despre recomandările care ││ │nu au fost însușite din raportul de audit public intern, însoțită de ││ │documentația de susținere │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Transmite raportul de audit public intern, însoțit de sinteza ││compartimentului de│principalelor constatări și recomandări, conducătorului entității ││audit public intern│publice care a aprobat misiunea, pentru analiză și avizare. ││ │b) Semnează adresa de transmitere a copiei raportului de audit public ││ │intern către entitatea/structura auditată. ││ │c) Semnează adresa de transmitere la U.C.A.A.P.I./organului ierarhic ││ │superior cu informarea, în termenele legale, despre recomandările care││ │nu au fost însușite din raportul de audit public intern, însoțită de ││ │documentația de susținere. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Conducătorul │ ││entității publice │Analizează și avizează raportul de audit public intern. │└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.9.6. Supervizarea misiunii de audit public intern3.9.6.1. Șeful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor și procedurilor de desfășurare a misiunii de audit public intern conform prevederilor prezentelor norme.3.9.6.2. Calitatea de supervizor în cadrul unei misiuni de audit public intern revine șefului/coordonatorului compartimentului de audit public intern sau auditorului intern, desemnat de către acesta.3.9.6.3. În cazul nominalizării unui auditor ca supervizor al misiunii de audit se va urmări ca acesta să aibă pregătirea profesională adecvată și competența necesară în vederea realizării acestei activități.3.9.6.4. Scopul acțiunii de supervizare este de a se asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiții de calitate.3.9.6.5. Supervizarea, în cazul în care șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern este implicat în misiunea de audit public intern, se asigură de un auditor intern desemnat de acesta.3.9.6.6. La entitățile publice unde nu există un șef/coordonator al compartimentului de audit public intern, supervizarea este realizată de un auditor intern care nu este implicat în auditarea activităților pe care le supervizează, stabilit prin ordinul de serviciu al respectivei misiuni de audit public intern.3.9.6.7. Eventualele neclarități între supervizor și auditorii interni sunt soluționate de șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern.3.9.6.8. Procedura P-20. Supervizarea┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │Prezintă supervizorului toate documentele elaborate și probele de ││ │audit colectate în timpul misiunii de audit. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizorul │a) Verifică documentele elaborate și prezentate de auditorii interni ││ │în toate fazele de derulare a misiunii de audit. ││ │b) Supervizează toate documentele elaborate de auditori, activitate ││ │care se realizează prin formalizarea pe fiecare document verificat, ││ │ce a fost întocmit conform modelelor prevăzute în cadrul prezentelor ││ │norme. ││ │c) Verifică executarea corectă a programului de audit public intern. ││ │d) Verifică consistența și suficiența probelor și dovezilor de audit ││ │pentru fiecare constatare de audit efectuată. ││ │e) Verifică dacă redactarea proiectului și raportului de audit public ││ │intern este exactă, clară, concisă. ││ │f) Întocmește nota de supervizare a documentelor, prevăzută în anexa ││ │nr. 24 - Model, în cazurile în care supervizorul formulează observații││ │cu privire la activitățile sau documentele supervizate pe timpul ││ │derulării misiunii de audit public intern se va utiliza cealaltă nota ││ │de supervizare a documentelor întocmite prevăzuți tot în anexa nr. 24.│└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.10. Urmărirea recomandărilor3.10.1. Dispoziții generale3.10.1.1. Obiectivul urmăririi recomandărilor este atât asigurarea că recomandările prezentate în raportul de audit public intern se implementează întocmai la termenele stabilite și în mod eficace, cât și evaluarea consecințelor în cazul neaplicării acestora.3.10.1.2. Structura auditată trebuie să informeze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor la termenele prevăzute în planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor.3.10.1.3. Procesul de urmărire a recomandărilor constă în evaluarea caracterului adecvat, eficacitatea și oportunitatea acțiunilor întreprinse de către conducerea entității/structurii auditate pentru implementarea recomandărilor din raportul de audit public intern.3.10.1.4. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern poate stabili misiuni de verificare a implementării recomandărilor la propunerea auditorilor interni care răspund de urmărirea implementării recomandărilor respective.3.10.2. Responsabilitatea structurii auditate3.10.2.1. Responsabilitatea structurii auditate în implementarea recomandărilor constă în:a) elaborarea planului de acțiune pentru implementarea recomandărilor;b) stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;c) implementarea recomandărilor;d) comunicarea periodică a stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a recomandărilor;e) evaluarea rezultatelor obținute.3.10.2.2. Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor se transmite de entitatea/structura auditată compartimentului de audit public intern care a realizat misiunea de audit public intern.3.10.2.3. Pe parcursul implementării recomandărilor entitatea/structura auditată transmite periodic informări asupra stadiului progresului înregistrat în procesul de implementare a recomandărilor și despre situațiile de nerespectare a termenelor de implementare.3.10.3. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern3.10.3.1. Auditorii interni care au realizat misiunea de audit public intern analizează și evaluează planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor și propun, dacă este cazul, eventuale modificări.3.10.3.2. Evaluarea stadiului de implementare a recomandărilor și caracterul adecvat al acțiunilor întreprinse se urmăresc de către auditorii interni în funcție de informările primite de la entitățile/structurile auditate. Acțiunile implementate necorespunzător sunt identificate de auditorii interni care propun structurii auditate eventuale modificări ale planului de acțiune pentru implementarea recomandărilor.3.10.3.3. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern ia măsuri pentru analiza periodică a rezultatelor implementării și a progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor raportate de entitatea/structura auditată. Compartimentul de audit public intern raportează anual asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor către U.C.A.A.P.I. sau organul ierarhic superior.3.10.3.4. Compartimentul de audit public intern raportează conducătorului entității publice care a aprobat misiunea asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor, la cerere și prin raportul anual al activității de audit public intern, transmis spre avizare. Compartimentul de audit public intern comunică semestrial către U.C.A.A.P.I./organul ierarhic superior/conducătorului entității publice care a aprobat misiunea recomandările neimplementate.3.10.3.5. Procedura P-21. Urmărirea recomandărilor┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Întocmesc fișa de urmărire a implementării recomandărilor, ││ │prevăzută în anexa nr. 22. ││ │b) Primesc, analizează și eventual, propun revizuiri la planul de ││ │acțiune pentru implementarea recomandărilor. ││ │c) Verifică implementarea recomandărilor la termenele stabilite. ││ │d) Verifică progresele înregistrate în implementarea recomandărilor. ││ │e) Actualizează fișa de urmărire a implementării recomandărilor, ││ │corespunzător informărilor entității/structurii auditate sau ││ │verificărilor efectuate. ││ │f) Îndosariază fișa de urmărire a implementării recomandărilor în ││ │dosarul misiunii de audit public intern. ││ │g) După implementarea recomandărilor evaluează valoarea adăugată de ││ │auditul intern și cuprind aceste informații în raportările periodice. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Entitatea/ │a) Analizează recomandările formulate în raportul de audit public ││Structura auditată │intern avizat. ││ │b) Elaborează planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor. ││ │c) Transmite planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor ││ │către compartimentul de audit public intern, în termen de 15 zile ││ │calendaristice de la primirea raportului de audit public intern. ││ │d) Efectuează eventuale modificării ale planului de acțiune pentru ││ │implementarea recomandărilor, în funcție de propunerile formulate de ││ │auditorii interni. ││ │e) Implementează acțiunile cuprinse în planul de acțiune pentru ││ │implementarea recomandărilor cu respectarea termenelor prevăzute în ││ │calendar. ││ │f) Elaborează și transmite compartimentului de audit public intern, ││ │periodic, informări cu privire la stadiul implementării recomandărilor│├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Analizează propunerile de modificări ale planului de acțiune pentru││compartimentului de│implementarea recomandărilor formulate de auditorii interni. ││audit public intern│b) Informează conducătorul entității care a aprobat misiunea de audit ││ │cu privire la recomandările neimplementate la termen. ││ │c) Verifică progresele înregistrate în implementarea recomandărilor ││ │d) După implementarea recomandărilor evaluează valoarea adăugată de ││ │audit intern și cuprinde aceste informații în raportările periodice │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ministru/ │Dispune măsuri, ori de câte ori consideră necesar, în cazul ││Conducătorul │neimplementării la termen a recomandărilor formulate de auditorii ││entității care a │interni. ││aprobat misiunea │ │└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Misiunea de consiliere4.1. Dispoziții generale4.1.1. Consilierea reprezintă activitatea desfășurată de auditorii interni menită să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței în entitățile publice, tară ca auditorii interni să își asume responsabilități manageriale.4.1.2. Activitățile de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern cuprind următoarele tipuri de misiuni:a) consultanța propriu-zisă sau consilierea, care are ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând totodată soluții pentru eliminarea acestora;b) facilitarea înțelegerii, care este destinată obținerii de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;c) formarea și perfecționarea profesională, care sunt destinate furnizării cunoștințelor teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și controlul intern, prin organizarea de cursuri și seminare.4.1.3. Activitatea de consiliere se organizează și se desfășoară sub formă de:a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse în planul de audit anual și efectuate prin respectarea schemei generale privind derularea misiunilor de consiliere;b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau pe proiecte cu durată determinată, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de informații;c) misiuni de consiliere pentru situații excepționale, ce presupun participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităților ca urmare a unei situații de forță majoră sau altor evenimente excepționale.4.1.4. Organizarea și desfășurarea misiunilor de consiliere, precum și forma acestora se propun de către șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern și se aprobă de către conducerea entității numai în condițiile în care acestea nu generează conflicte de interese și nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni. În cadrul cartei auditului intern se prezintă și modalitățile de organizare și desfășurare a activității de consiliere.4.1.5. Auditorii interni informează șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern asupra oricărei situații care le poate afecta independența sau obiectivitatea, indiferent dacă această situație este anterioară începerii misiunii sau survine în timpul desfășurării misiunii de consiliere.4.1.6. Realizarea misiunilor de consiliere formalizate presupune următoarele:a) respectarea dispozițiilor Cartei auditului intern și celorlalte prevederi care guvernează efectuarea misiunilor de consiliere;b) prezentarea în scris a cerințelor generale, precum și a elementelor referitoare la modul de organizare și desfășurare a misiunii de consiliere;c) stabilirea sferei activităților necesare atingerii obiectivelor misiunii de consiliere;d) realizarea misiunilor la termenele prevăzute și cu respectarea cadrului de reglementare prevăzut de prezentele norme;e) comunicarea și raportarea rezultatelor misiunii de consiliere către conducerea entității/structurii auditate.4.1.7. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public răspunde pentru organizarea, desfășurarea misiunilor de consiliere și asigurarea resurselor necesare pentru efectuarea acestora și urmăresc ca activitatea auditorilor interni să se deruleze în conformitate cu prezentele norme și cu principiile Codului privind conduita etică a auditorului intern.4.2. Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate presupune parcurgerea în cadrul fiecărei etape a activităților specifice și realizarea documentelor aferente, conform schemei prezentate în continuare:┌──────────────┬─────────────┬───────────────┬────┬────────────────────┬──┬────┐│ Etape │ Proceduri │ │Cod │ │ │ ││ │ │ │pro-│ │ │ ││ │ │ │ce- │ │ │ S ││ │ │ │dură│ Documente │ │ U │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ P ││Pregătirea │Inițierea │Elaborarea │ │ │ │ E ││misiunii de │auditului │ordinului de │ │ │ │ R ││consiliere │intern │serviciu │P-01│Ordinul de serviciu │ │ V ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ I ││ │ │Elaborarea │P-02│Declarația de │ │ Z ││ │ │declarației de │ │independență │ │ A ││ │ │independență │ │ │ │ R ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ E ││ │ │Elaborarea │P-03│Notificarea privind │ │ A ││ │ │notificării │ │declanșarea misiunii│ │ ││ │ │privind │ │de consiliere │ │P-13││ │ │declanșarea │ │ │ │ ││ │ │misiunii de │ │ │ │ ││ │ │consiliere │ │ │ │ ││ ├─────────────┴───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││ │Ședința de deschidere │P-04│Minuta ședinței de │ │ ││ │ │ │deschidere │ │ ││ ├─────────────┬───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││ │Colectarea și│Constituirea/ │P-05│Chestionarul de │ │ ││ │prelucrarea │Actualizarea │ │luare la cunoștință │ │ ││ │informațiilor│dosarului │ │- CLC │ │ ││ │ │permanent │ │ │ │ ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││ │ │Prelucrarea și │P-06│Lista obiectivelor, │ │ ││ │ │documentarea │ │activităților/ │ │ ││ │ │informațiilor │ │acțiunilor │ │ ││ ├─────────────┴───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││ │Elaborarea programului │P-07│Programul misiunii │ │ ││ │misiunii de consiliere │ │de consiliere │ │ │├──────────────┼─────────────────────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││Intervenția la│Colectarea și analiza │ │ │ │ ││fața locului │probelor de audit │P-08│Teste │ │ ││ ├─────────────────────────────┤ ├────────────────────┼──┤ ││ │Efectuarea testărilor și │ │Chestionar listă de │ │ ││ │formularea constatărilor │ │verificare - CLV; │ │ ││ │ │ │foi de lucru; │ │ ││ │ │ │interviuri │ │ ││ │ │ │chestionare │ │ ││ ├─────────────────────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││ │Revizuirea documentelor și │P-09│Nota centralizatoare│ │ ││ │constituirea dosarului de │ │a documentelor de │ │ ││ │audit │ │lucru │ │ ││ ├─────────────────────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││ │Ședința de închidere │P-10│Minuta ședinței de │ │ ││ │ │ │închidere │ │ │├──────────────┼─────────────┬───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││Raportarea │Elaborarea │Raportul de │P-11│Raportul de audit │ │ ││rezultatelor │raportului de│audit public │ │public intern │ │ ││misiunii de │consiliere │intern │ │privind activitatea │ │ ││consiliere │ │ │ │de consiliere │ │ ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││ │ │Difuzarea │ │ │ │ ││ │ │raportului de │ │ │ │ ││ │ │consiliere │P-12│ │ │ │├──────────────┼─────────────┴───────────────┼────┼────────────────────┼──┤ ││Urmărirea │Urmărirea recomandărilor │P-14│Fișă de urmărire a │ │ ││recomandărilor│ │ │implementării │ │ ││ │ │ │recomandărilor │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────┴────┴────────────────────┴──┴────┘4.3. Derularea misiunii de consiliere formalizată4.3.1. Etapele, procedurile și documentele elaborate în derularea misiunilor de consiliere formalizate respectă aceleași cerințe ca și cele prezentate la misiunea de audit de asigurare, cu următoarele excepții:a) procedurile privind analiza riscului nu se realizează la misiunile de consiliere formalizate;b) procedurile privind analiza problemelor și formularea recomandărilor nu se realizează. Constatările formulate de auditorii interni sunt cuprinse direct în rapoartele de consiliere;c) la misiunile de consiliere formalizate, pentru constatările și problemele identificate se formulează propuneri de soluții;d) eventualele iregularități constatate sunt aduse la cunoștința conducătorului entității publice și structurii de control;e) procedurile privind elaborarea proiectului raportului de consiliere, transmiterea acestuia și reuniunea de conciliere nu sunt specifice misiunilor de consiliere formalizate. După etapa de intervenție la fața locului se elaborează direct raportul de consiliere.  +  Capitolul V Misiunea de evaluare a activității de audit public intern5.1. Dispoziții generale5.1.1. Evaluarea activității de audit public intern reprezintă o apreciere, pe baze analitice, a funcției de audit intern organizate și desfășurate în cadrul entității publice, prin care se oferă asigurare cu privire la atingerea obiectivelor, în conformitate cu Standardele de audit intern aplicabile la nivel internațional și recunoscute de Uniunea Europeană.5.1.2. Evaluarea activității de audit public intern presupune realizarea de verificări periodice, cel puțin o dată la 5 ani, în condiții de independență, în scopul examinării cu obiectivitate a activității de audit intern desfășurate în cadrul entităților publice, din punctul de vedere al conformității și performanței.5.1.3. Structurile implicate în evaluarea activității de audit public intern sunt următoarele:a) U.C.A.A.P.I. realizează evaluarea activității de audit intern desfășurată la nivelul M.E.N.;b) Compartimentul Audit Intern organizat la nivelul M.E.N. realizează evaluarea activității de audit intern desfășurată la nivelul entităților publice aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea MEN.5.1.4. Derularea și realizarea misiunilor de evaluare a activității de audit intern presupune:a) examinarea cu obiectivitate a activității de audit intern desfășurate în cadrul entități publice, pe baza unei analize documentate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite cerințele de conformitate și performanță în raport cu criteriile predefinite, respectiv cadrul legislativ și normativ al auditului intern, Codul de conduită etică și procedurile de audit intern;b) furnizarea de către auditorii interni care realizează misiunea de evaluare a activității de audit public intern a unei opinii independente și obiective cu privire la gradul de conformitate și de performanță atins de compartimentul de audit public intern;c) formularea de recomandări pentru îmbunătățirea activității de audit public intern, în vederea creșterii eficienței și eficacității acesteia.5.1.5. Auditorii interni își exprimă opinia cu privire la activitatea de audit intern evaluată în funcție de nivelele de apreciere acordate și rezultatele constatărilor efectuate cu privire la:a) respectarea normelor generale și a normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern;b) respectarea concordanței activităților de audit intern cu procedurile compartimentului de audit public intern;c) gradul de acoperire a tuturor proceselor și activităților entității publice prin misiunile de audit efectuate;d) nivelul de eficacitate al auditului intern;e) valoarea adăugată de auditul intern activităților entității publice.5.1.6. Sfera evaluărilor activității de audit public intern cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:a) misiunea, competențele și responsabilitățile compartimentului de audit public intern;b) independența structurii de audit intern în cadrul entității publice;c) competența și conștiința profesională a auditorilor interni;d) managementul activității de audit intern;c) natura activității de audit intern;f) programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern;g) respectarea normelor specifice proprii în desfășurarea misiunilor de audit public intern;h) comunicarea rezultatelor misiunilor de audit public intern.5.1.7. În cadrul fiecărui obiectiv al misiunii de evaluare, auditorii interni au în vedere atât elemente care privesc conformitatea, cât și elemente care privesc performanța activităților evaluate.5.2. Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activității de audit public intern presupune parcurgerea, în cadrul fiecărei etape, a procedurilor specifice și realizarea documentelor aferente, conform schemei prezentate în continuare:┌──────────────┬─────────────┬───────────────┬────┬────────────────────┬──┬────┐│ Etape │ Proceduri │ │Cod │ │ │ ││ │ │ │pro-│ │ │ ││ │ │ │ce- │ │ │ S ││ │ │ │dură│ Documente │ │ U │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────────────────────┤ │ P ││Pregătirea │Inițierea │Elaborarea │ │ │ │ E ││misiunii de │auditului │ordinului de │ │ │ │ R ││evaluare │intern │serviciu │P-01│Ordinul de serviciu │ │ V ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┤ │ I ││ │ │Elaborarea │P-02│Declarația de │ │ Z ││ │ │declarației de │ │independență │ │ A ││ │ │independență │ │ │ │ R ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┤ │ E ││ │ │Elaborarea │P-03│Notificarea privind │ │ A ││ │ │notificării │ │declanșarea misiunii│ │ ││ │ │privind │ │de consiliere │ │P-17││ │ │declanșarea │ │ │ │ ││ │ │misiunii de │ │ │ │ ││ │ │consiliere │ │ │ │ ││ ├─────────────┴───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │Ședința de deschidere │P-04│Minuta ședinței de │ │ ││ │ │ │deschidere │ │ ││ ├─────────────┬───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │Colectarea și│Constituirea/ │P-05│Chestionarul de │ │ ││ │prelucrarea │actualizarea │ │luare la cunoștință │ │ ││ │informațiilor│dosarului │ │- CLC │ │ ││ │ │permanent │ │ │ │ ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Prelucrarea și │P-06│Lista obiectivelor, │ │ ││ │ │documentarea │ │activităților/ │ │ ││ │ │informațiilor │ │acțiunilor │ │ ││ ├─────────────┴───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │Elaborarea programului │P-07│Programul misiunii │ │ ││ │misiunii de evaluare │ │de evaluare │ │ │├──────────────┼─────────────┬───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││Intervenția la│Colectarea și│Efectuarea │P-08│Teste │ │ ││fața locului │analiza │testărilor și │ ├────────────────────┤ │ ││ │probelor de │formularea │ │Chestionar listă de │ │ ││ │audit │constatărilor │ │verificare - CLV; │ │ ││ │ │ │ │foi de lucru; │ │ ││ │ │ │ │interviuri; │ │ ││ │ │ │ │chestionare │ │ ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Analiza │P-09│Fișă de identificare│ │ ││ │ │problemelor și │ │și analiză a │ │ ││ │ │formularea │ │problemei - FIAP │ │ ││ │ │recomandărilor │ │ │ │ ││ ├─────────────┴───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │Revizuirea documentelor și │P-10│Nota centralizatoare│ │ ││ │constituirea dovezilor de │ │a documentelor de │ │ ││ │audit │ │lucru │ │ ││ ├─────────────────────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │Ședința de închidere │P-11│Minuta ședinței de │ │ ││ │ │ │închidere │ │ │├──────────────┼─────────────┬───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││Raportarea │Elaborarea │Elaborarea │P-12│Proiectul raportului│ │ ││rezultatelor │proiectului │proiectului │ │misiunii de evaluare│ │ ││misiunii de │raportului │raportului │ │ │ │ ││evaluare │misiunii de │misiunii de │ │ │ │ ││ │evaluare │evaluare │ │ │ │ ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Transmiterea │ │ │ │ ││ │ │proiectului │ │ │ │ ││ │ │raportului │ │ │ │ ││ │ │misiunii de │ │ │ │ ││ │ │evaluare │P-13│ - │ │ ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Reuniunea de │P-14│Minuta reuniunii │ │ ││ │ │conciliere │ │de conciliere │ │ ││ ├─────────────┼───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │Elaborarea │Raportul │P-15│Raportul misiunii de│ │ ││ │raportului │misiunii de │ │evaluare │ │ ││ │misiunii de │evaluare │ │ │ │ ││ │evaluare │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││ │ │Difuzarea │ │ │ │ ││ │ │raportului de │ │ │ │ ││ │ │audit public │ │ │ │ ││ │ │intern │P-16│ - │ │ │├──────────────┼─────────────┴───────────────┼────┼────────────────────┤ │ ││Urmărirea │Urmărirea recomandărilor │P-18│Fișă de urmărire a │ │ ││recomandărilor│ │ │implementării │ │ ││ │ │ │recomandărilor │ │ │└──────────────┴─────────────────────────────┴────┴────────────────────┴──┴────┘5.3. Derularea misiunii de evaluare a activității de audit public intern5.3.1. Etapele, procedurile și documentele elaborate în derularea misiunilor de evaluare a activității de audit public intern respectă aceleași cerințe ca și cele prezentate la misiunea de asigurare, cu următoarele excepții:a) activitatea privind analiza riscului nu se realizează la misiunile de evaluare a activității de audit intern;b) eventualele iregularități constatate sunt aduse la cunoștința conducătorului entității publice și structurii de control.  +  Capitolul VI Carta Auditului Intern6.1. Elaborarea Cartei Auditului Intern6.1.1. Carta Auditului Intern se elaborează de compartimentul de audit public intern în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil în vigoare și Standardelor de audit intern aplicabile la nivel internațional și recunoscute în Uniunea Europeană.6.1.2. Carta Auditului Intern reprezintă documentul oficial care prezintă misiunea, competența și responsabilitățile auditului intern.6.1.3. Carta Auditului Intern stabilește scopul și sfera de activitate a auditului intern, prezintă poziția compartimentului de audit public intern în cadrul entității publice, prezintă drepturile și obligațiile auditorilor care activează în cadrul compartimentului de audit public intern, autorizează accesul la datele, informațiile și alte bunuri fizice, care sunt necesare pentru realizarea activității de audit intern.6.1.4. Carta Auditului Intern informează despre obiectivele, tipurile de audit și metodologia de audit intern, stabilește sistemul de relații între auditorul intern, entitatea/structura auditată, auditorii externi și prevede regulile de conduită etică.6.2. Comunicarea Cartei Auditului Intern6.2.1. Prevederile Cartei Auditului Intern, sunt obligatorii pentru toți auditorii interni din cadrul Compartimentului Audit Intern înființat atât la nivelul M.E.N./entității publice aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea M.E.N.6.2.2. Șeful/coordonatorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru actualizarea periodică a Cartei Auditului Intern.6.2.3. Carta Auditului Intern actualizată și avizată de Comitetul de Audit Intern, după caz, este transmisă spre avizare către U.C.A.A.P.I/Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. și apoi, supusă aprobării conducerii entității publice.6.2.4. Carta Auditului Intern se transmite structurilor din cadrul entității publice cu ocazia realizării misiunilor de audit public intern și este postată pe website-ul instituției.6.2.5. Carta Auditului Intern se elaborează ca document distinct de normele specifice privind exercitarea activității de audit public intern.6.2.6. Procedura P-21. Elaborarea Cartei Auditului Intern┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Auditorii interni │a) Elaborează proiectul Cartei Auditului Intern cu respectarea ││ │cerințelor și criteriilor cuprinse în cadrul legal în vigoare ││ │aplicabil și Standardelor de audit intern aplicabile la nivel ││ │internațional și recunoscute în Uniunea Europeană. ││ │b) Transmit proiectul Cartei Auditului Intern/coordonatorului ││ │compartimentului de audit public intern. ││ │c) Efectuează modificările propuse de șeful/coordonatorul ││ │compartimentului de audit public intern în proiectul Cartei Auditului ││ │Intern. ││ │d) Retransmit proiectul Cartei Auditului Intern șefului/ ││ │coordonatorului compartimentului de audit intern pentru validare. ││ │e) Actualizează proiectul Cartei Auditului Intern în conformitate cu ││ │opinia comitetului de audit intern, după caz. ││ │f) Întocmesc adresa de transmitere a proiectului Cartei Auditului ││ │Intern, către U.C.A.A.P.I./Compartimentul Audit Intern din cadrul ││ │M.E.N. în vederea avizării. ││ │g) Actualizează proiectul Cartei Auditului Intern în conformitate cu ││ │opinia transmisă de către forul competent. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│a) Analizează proiectul Cartei Auditului Intern. ││compartimentului de│b) Stabilește eventualele corecții la proiectul Cartei auditului ││audit public intern│intern și le transmite auditorului responsabil pentru a fi efectuate. ││ │c) Semnează proiectul Cartei Auditului Intern. ││ │d) Prezintă proiectul Cartei Auditului Intern în Comitetul de Audit ││ │Intern, după caz. ││ │e) Semnează adresa de înaintare a proiectului Cartei Auditului Intern ││ │către UCAAPI/Compartimentul Audit Intern din cadrul M.E.N. ││ │f) Prezintă ministrului educației/conducătorului entității proiectul ││ │Cartei Auditului Intern în vederea aprobării. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Comitetul de Audit │Analizează și avizează proiectul Cartei Auditului Intern, conform ││Intern, după caz │competențelor. ││și/sau forul │ ││competent │ │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Conducătorul │ ││entității publice │Aprobă Carta Auditului Intern. │└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. PARTEA a III-a: Glosar┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Termen │ Explicație │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Acțiunea auditabilă│Reprezintă operațiunea elementară din cadrul unei activități ale cărei││ │caracteristici pot fi definite teoretic și comparate cu realitatea ││ │practică. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Procedura │Atunci când este utilizat în cadrul metodologiei de derulare a ││ │misiunilor de audit public intern, termenul se referă la activitățile ││ │necesar a fi parcurse în cadrul fiecărei etape, în funcție de tipul ││ │misiunii. Acestea nu se identifică cu procedurile operaționale de ││ │lucru elaborate în baza Ordinului Secretariatului General al ││ │Guvernului nr. 400/2015 al entităților publice. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cauza │Explicația diferenței între ceea ce ar trebui să existe și ceea ce ││ │există efectiv cu privire la o constatare de audit │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Carta Auditului │Document oficial care definește scopul, obiectivele, organizarea, ││Intern │competențele, responsabilitățile și autoritatea structurii de audit ││ │în cadrul entității publice, sfera de aplicare, natura serviciilor de ││ │audit privind asigurarea, consilierea și evaluarea, metodologia de ││ │lucru, regulile de conduită a auditorilor interni și autorizează ││ │accesul la documente, bunuri și informații, care sunt necesare pentru ││ │realizarea activității de audit intern. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Controlul intern │Totalitatea politicilor și procedurilor elaborate și implementate de ││ │managementul entității publice pentru a asigura: atingerea ││ │obiectivelor entității într-un mod economic, eficient și eficace; ││ │respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor și ││ │deciziilor managementului; protejarea bunurilor și informațiilor, ││ │prevenirea și depistarea fraudelor și erorilor; calitatea documentelor││ │contabile, precum și furnizarea în timp util de informații de ││ │încredere pentru management │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Compartimentul de │Noțiune generică privind tipul de structură funcțională de bază a ││audit public intern│auditului public intern care, în funcție de volumul și complexitatea ││ │activităților și riscurile asociate de la nivelul entității publice, ││ │poate fi: direcție generală, direcție, serviciu, birou sau ││ │compartiment cu minimum 2 auditori interni, angajați cu normă întreagă│├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Circuitul │Prezentarea schematică a circulației documentelor în cadrul unei ││documentelor │activități, unui proces sau unei entități, între diverse posturi de ││ │lucru, indicându-se originea și destinația lor, și care oferă o ││ │viziune completă a traseului informațiilor și a suporturilor lor. ││ │Constituie un element în abordarea auditului, care ține cont de ││ │riscuri. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Mediul de control │Atitudinea și acțiunile conducerii cu privire la importanța ││ │controlului în entitate. Mediul de control reprezintă cadrul și ││ │structura necesară realizării obiectivelor primordiale ale sistemului ││ │de control intern. ││ │Mediul de control înglobează următoarele elemente: ││ │- integritatea și valorile etice; ││ │- concepția și stilul conducerii; ││ │- structura organizatorică; ││ │- atribuțiile de competență și de responsabilități; ││ │- politicile și practicile relativ la resursele umane; ││ │- competența personalului. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Fișa de │Reprezintă un document de lucru întocmit pe parcursul misiunilor de ││identificare și │asigurare pentru fiecare problemă identificată care sprijină auditorii││analiză a problemei│în parcurgerea unui raționament profesional pentru stabilirea naturii ││ │problemei, faptelor, criteriilor, cauzelor, consecințelor, precum și ││ │recomandărilor pentru remediere și prevenirea apariției pe viitor a ││ │deficienței. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Iregularitatea │Reprezintă abaterea semnificativă de la regulile procedurale și ││ │metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile ││ │activității/acțiunii auditate, rezultată dintr-o acțiune sau omisiune ││ │care are sau ar putea avea efectul prejudicierii bugetului entității ││ │sau posibilele indicii de fraudă. O abatere de la prevederile ││ │normative și procedurale aplicabile activității/acțiunii auditate are ││ │caracter de iregularitate dacă auditorii consideră că poate avea un ││ │impact major imediat asupra obiectivelor, patrimoniului sau imaginii ││ │entității, impunându-se, în funcție de circumstanțe, luarea de măsuri ││ │imediate de investigare sau corectare de către persoanele în drept, ││ │fără a se mai aștepta parcurgerea normală a etapelor unei misiuni de ││ │audit public intern. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Probele │Informațiile pe baza cărora se fundamentează concluziile, opiniile ││ │auditorului. Ele trebuie să fie: ││ │- suficiente (informații cantitative suficiente pentru ca auditorul să││ │poată să îndeplinească bine munca și calitativ imparțiale, astfel ││ │încât pot fi considerate fiabile); ││ │- pertinente (informațiile corespund cu exactitate obiectivelor ││ │auditului); ││ │- au un cost de obținere rezonabil (informațiile au un cost de ││ │obținere proporțional cu rezultatul pe care auditorul urmărește să ││ │îl obțină). │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectivele │Enunțuri generale elaborate de către auditorii interni care definesc ││ │rezultatele urmărite prin misiunea respectivă. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Obiectivitate │O atitudine mentală imparțială, care permite auditorilor interni să ││ │realizeze misiuni astfel încât să creadă în produsul muncii lor și să ││ │nu fie nevoiți să facă niciun compromis cu privire la calitate. ││ │Obiectivitatea presupune ca auditorii interni să nu se lase ││ │influențați de alte persoane în ceea ce privește raționamentul lor ││ │profesional în legătură cu aspectele de audit. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ordinul de serviciu│Mandat general acordat de către o autoritate calificată unui auditor ││ │în vederea începerii unei misiuni. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Circuitul auditului│Stabilește fluxurile informațiilor, atribuțiilor și ││(Pista de audit) │responsabilităților referitoare la acestea, precum și modul de ││ │arhivare a documentației justificative complete, pentru toate stadiile││ │desfășurării unei acțiuni, care să permită, totodată, reconstituirea ││ │operațiunilor de la suma totală până la detalii individuale și invers.│├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Planificarea │Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, natura acestora, ││activității de │calendarul de proceduri și testări destinate să îndeplinească ││audit │obiectivele controalelor sau ale misiunilor de audit. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Programul misiunii │Un document care prezintă activitățile de urmat în vederea realizării ││de audit public │misiunii de audit. ││intern │ │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Raportul de audit │Opiniile scrise ale auditorului și constatările formulate ca urmare a ││ │testărilor efectuate în timpul misiunii de audit public intern și/sau ││ │analizele și concluziile auditorului ca urmare a realizării misiunii. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Proces │Ansamblul de activități/acțiuni corelate sau interactive care ││ │transformă elementele de intrare în elemente de ieșire. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Recomandare │Propunerea formulată pentru a corecta/a elimina deficiențele ││ │constatate și pentru a preveni materializarea riscului. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Șeful/coordonatorul│Postul de nivel cel mai înalt în cadrul unei entități, responsabil de ││compartimentului de│activitatea de audit intern ││audit public intern│ │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultate, impact │Efectele unui program sau ale unui proiect, măsurate la nivelul cel ││ │mai semnificativ, ținând cont de realizarea programului sau a ││ │proiectului. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Riscul │Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil de a avea un ││ │impact asupra realizării obiectivelor. Riscul se măsoară în termeni de││ │consecințe și de probabilitate. │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Supervizarea │Supervizarea este mai întâi de toate un semn de unitate, funcția de ││ │regularitate constând în urmărirea activităților/acțiunilor și ││ │validarea operațiilor agenților prin încadrare; ele se integrează ││ │sistemului de control intern. Este, de asemenea, elementul ││ │indispensabil procesului de audit. Supervizorul încadrează, orientează││ │și monitorizează auditorii în toate etapele de natură să ajusteze cu ││ │maximum de eficacitate operațiile, procedurile și testele obiectivelor││ │urmărite. │└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘D. PARTEA a IV-a: Documente specifice desfășurării activității și misiunilor de audit public intern Modelele documentelor specifice desfășurării activității și misiunilor de audit public intern sunt prevăzute în următoarele anexe, care fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  -Model -
  A. Îndrumarul de elaborare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern1. Introducere1.1. Scop1.2. Autoritate și responsabilitate1.3. Obiectivele generale ale programului de asigurare și îmbunătățire a calități activității de audit public intern2. Implementare2.1. Evaluarea internă2.1.1. Baza legală2.1.2. Stadiul actual2.1.2.1. Supervizarea2.1.2.2. Monitorizarea realizării activităților/acțiunilor repartizate2.1.2.3. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale2.1.2.4. Autoevaluarea cu privire la implementarea standardelor de control intern/managerial2.1.2.5. Alte evaluări interne, dacă este cazul2.2. Evaluarea externă2.2.1. Baza legală2.2.2. Stadiul actual2.2.2.1. Evaluarea realizată de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI)/compartimentele de audit public intern de la nivelurile ierarhic superioare2.2.2.2. Evaluarea realizată de Curtea de Conturi2.2.2.3. Alte evaluări externe3. Monitorizarea implementării programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern cuprinde măsurarea și analiza continuă a indicatorilor de performanță.4. Actualizarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern5. Aprobarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern6. Anexe.B. Plan de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern
  Compartimentul de audit public intern Data elaborării:
  Aprobat Șeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern, ................................. Plan de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern
  Nr. crt.Obiective   Acțiuni   Indicatori   Termene   Responsabili   Observații  
         
         
         
         
  ● Obiectivele programului vor acoperi toate rezultatele evaluărilor interne/externe Întocmit ........
  C. Raport privind monitorizarea calității activității de audit intern Raportul de monitorizare va cuprinde rezultatele monitorizărilor periodice efectuate și concluzii.
   +  Anexa nr. 2la norme
  - Model -
  Planul multianual de audit public intern
  Compartimentul de audit public intern PLANUL MULTIANUAL DE AUDITPUBLIC INTERN Data elaborării:

  Aprobat
  Conducătorul entității publice,
  .............................

  PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN
  Domeniul auditabil  Denumirea misiunii de audit public intern Anul realizării Observații   
  Anul 1 Anul 2 Anul 3
        
        
        
        

  Avizat
  Șeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern,
  ...............................
  Întocmit
  .........
   +  Anexa nr. 3la norme - Model -
  PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN
  Compartimentul de audit public intern PLANUL ANUAL DE AUDITPUBLIC INTERN Data elaborării:

  Aprobat
  Conducătorul entității publice,
  .............................

  Planul anual de audit public intern
  Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A - Entitatea auditată
  Domeniul auditabil    Denumirea misiunii de audit publicintern   Obiectivele generale alemisiunii de audit publicintern  Tipul misiuniide auditpublic intern  Perioada derealizare a misiunii de audit public intern Perioada supusă auditării   Numărul de auditori implicați înmisiunea de audit publicintern Observații     
          

  Avizat
  Conducătorul Compartimentului de audit public intern,
  .............................
  Întocmit
  ...........
   +  Anexa nr. 4la norme
  - Model -
  Ordin de serviciu Entitatea publică Compartimentul de audit public intern Nr. ...... Data ......
  ORDIN DE SERVICIU
  În conformitate cu prevederile art. ... lit. ... din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. ....... pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordonarea, coordonarea, sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale și ale Planului anual de audit public intern în perioada .......... se va efectua o misiune de audit public intern la .........., cu tema ........ Perioada supusă auditării .......... Scopul misiunii de audit public intern este ............ Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:a) ............... ;b) ............... ; .....n  ................ . Menționăm că se va efectua un audit de ............ Echipa de audit public intern este formată din următorii auditori:1. .................., auditor intern, coordonator echipă de audit intern ...n ..................., auditor intern Supervizor al misiunii de audit public intern este .............., având funcția de ............... Șeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern, ................................
   +  Anexa nr. 5la norme
  - Model -
  Declarația de independență Entitatea publică Compartimentul de audit public intern
  DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ
  Numele și prenumele: ...................................... Misiunea de audit public intern: ........ Data: ...........
  Nr. crt.Declararea conflictelor de interese și a incompatibilității  DA NU 
  1.    Ați avut/Aveți vreo relație oficială, financiară sau personală cu persoane din cadrul entității/structurii auditate care ar putea săvă limiteze măsura în care puteți să interveniți și să constatați deficiențe de orice fel cu privire la misiunea de audit public intern?           
  2.  Aveți idei preconcepute față de persoane, activități, procese, programe, grupuri, care au legătură cu entitatea/structura auditată și care ar putea să vă influențeze în misiunea de audit?       
  3.  Ați avut/Aveți funcții sau ați fost/sunteți implicat/implicată în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entității/structurii ce va fi auditată?       
  4. Aveți responsabilități în derularea programelor și proiectelor finanțate integral sau parțial de Uniunea Europeană?     
  5.  Ați fost implicat/implicată în elaborarea și implementarea sistemelor de control ale entității/structurii ce urmează a fi auditată?       
  6.  Sunteți soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entității/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?       
  7.   Aveți vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau din primirea de redevențe de la vreun grup, organizație sau nivel guvernamental, care are legătură cu entitatea/structura auditată?         
  8. Ați aprobat înainte documente, ordine de plată și alte instrumentede plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată?     
  9. Ați fost/Sunteți implicat/implicată în ținerea evidenței contabilela entitatea/structura ce va fi auditată?     
  10.   Ați avut/Aveți vreun interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu imparțialitate și obiectivitate față de entitatea/structura auditată?         
  11.  Puteți evalua eficacitatea proceselor și sistemelor în raport cu cerințele specificate și conformitatea obiectivelor cu politica entității?       
  12.    Dacă în timpul misiunii de audit public intern apar incompatibilități personale, externe sau organizaționale care afectează obiectivitatea dumneavoastră de a lucra și a elabora rapoarte de audit imparțiale, le notificați șefului compartimentului de audit public intern?           
  1. Incompatibilități personale:2. Pot fi eliminate incompatibilitățile:3. Dacă da, explicați cum anume: Data:
  Auditor intern,
  ........................
  Șeful/Coordonatorul compartimentului audit public
  ........................
   +  Anexa nr. 6la norme
  - Model -
  Notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern Entitatea publică Compartimentul de audit public intern
  NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN
  Către: Entitatea publică De la: Șeful/Coordonatorul compartimentului de audit public intern Referitor la misiunea de audit public intern: .................... Stimate/Stimată domn/doamnă......................................, În conformitate cu ............ urmează ca în perioada .................. să efectuăm o misiune de audit public intern cu tema ....................... Scopul misiunii de audit public intern îl reprezintă examinarea responsabilităților asumate de către conducerea entității publice și personalul de execuție cu privire la organizarea și realizarea activităților și îndeplinirea obligațiilor în mod eficient și eficace. Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:a) .........................;b) .........................; ...n) .........................; Ulterior, vă vom contacta pentru a stabili, de comun acord, data și modul de organizare a ședinței de deschidere a misiunii de audit public intern în cadrul căreia vom avea în vedere:a) prezentarea auditorilor;b) prezentarea și documentarea obiectivelor generale ale misiunii de audit public intern;c) scopul misiunii de audit public intern;d) modalitatea de desfășurare a misiunii de audit public intern, persoanele de contact;e) alte aspecte. Pentru o mai bună înțelegere a activității dumneavoastră, vă rugăm să ne puneți la dispoziție documentația necesară privind: planificarea, organizarea și controlul activităților manageriale, legile și reglementările aplicabile, organigrama entității, regulamentul de organizare și funcționare, fișele posturilor, procedurile operaționale de lucru, rapoartele de activitate etc. Pentru eventualele întrebări privind desfășurarea misiunii, vă rugăm să-l contactați pe domnul .................., auditor intern, la telefon ............, e-mail ............... Cu deosebită considerație, Data:
  Șeful/Coordonatorul compartimentului audit public intern,
  ......................
   +  Anexa nr. 7la norme
  - Model -

  Minuta ședinței de deschidere
  Compartimentul de audit public intern  INTERVENȚIA LA FAȚA LOCULUIData ......  
  Ședința de deschidere
  Domeniul/activitatea auditată: ..............................................Denumirea misiunii: .........................................................Document întocmit de: .......................................................Supervizat: .................................................................

  MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE
  A. Lista participanților
  Numele Funcția Entitatea/Structura auditată Semnătura
      
      
      
  B. Stenograma ședinței .............................................................. .............................................................. ..............................................................
  Auditori interni,
  .................
  Supervizor,
  .................
  Reprezentanții entității/
  structurii auditate
  .........................
   +  Anexa nr. 8la norme
  - Model -

  Chestionar de luare la cunoștință
  Compartimentul de audit public intern   PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Data ......   
  Colectarea și prelucrarea informațiilor
  Domeniul/activitatea auditată: ..............................................Denumirea misiunii: .........................................................Document întocmit de: .......................................................Supervizat: .................................................................

  CHESTIONARUL DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ
  Întrebări formulate DaNuObservații
  1. Cunoașterea contextului socio-economic    
  ............................................................   
  2. Cunoașterea contextului organizațional    
  ............................................................   
  3. Cunoașterea funcționării entității/structurii auditate    
  ............................................................   

  Auditori interni,
  .................
  Supervizor,
  .................
   +  Anexa nr. 9la norme
  - Model -

  Studiu preliminar
  Compartimentul de audit public intern  Intervenția la fața locului Data ......  
  Colectarea și prelucrarea informațiilor
  Entitatea/structura auditată ................................................Denumirea misiunii: .........................................................Document întocmit de: .......................................................

  STUDIU PRELIMINAR
  Analiza domeniului auditabil  - prezentarea generală a entității publice auditate; - descrierea domeniului auditabil;
  Analiza obiectivelor stabilite de entitate specifice domeniului auditabil - identificarea obiectivelor definite de entitatea/structura auditată. - urmărirea dacă obiectivele evaluate respectă caracteristicile SMART
  Analiza indicatorilor     - identificarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor domeniului auditat. - urmărirea dacă indicatorii pot fi calculați - examinarea dacă indicatorii stabiliți sunt atât cantitativi, cât și calitativi.

  Auditori interni,
  ....................
  Supervizor,
  ....................
   +  Anexa nr. 10la norme
  - Model -

  Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor
  Compartimentul de audit public intern  PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Data ......  
  Analiza riscurilor
  Domeniul/activitatea auditată: ..............................................Denumirea misiunii: .........................................................Document întocmit de: .......................................................Supervizat: .................................................................

  STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR ȘI IERARHIZAREA RISCURILOR
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Probabilitate (P) B - Impact (I)
  Nr. crt.  Obiective   Activități/Acțiuni    Riscurile identificate  Criterii de analiză a riscului Punctajultotal (PT)  Ierarhizareariscurilor   
  A B
          

  Auditori interni,
  ....................
  Supervizor,
  ....................
   +  Anexa nr. 11la norme
  - Model -

  Chestionar de control intern
  Compartimentul de auditpublic intern  PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERNData .....  
  Colectarea și prelucrarea informațiilor
  Domeniul/activitatea auditată: ..............................................Denumirea misiunii: .........................................................Document întocmit de: .......................................................Supervizat de: ..............................................................

  CHESTIONAR DE CONTROL INTERN
  Întrebări formulate DaNuObservații
  Obiectiv 1    
  ............................................................   
  Obiectiv 2    
  ............................................................   
  Obiectiv n    
  ............................................................   

  Auditori interni,
  ....................
  Supervizor,
  ....................
   +  Anexa nr. 12la norme
  - Model -

  Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit
  Compartimentul de audit public intern  PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Data ......  
  Analiza riscurilor
  Domeniul/activitatea auditată: ..............................................Denumirea misiunii: .........................................................Document întocmit de: .......................................................Supervizat de: ..............................................................

  EVALUAREA INIȚIALĂ A CONTROLULUI INTERN ȘI STABILIREA OBIECTIVELOR DE AUDIT
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Controale interne așteptate B - Evaluarea inițială a controlului intern C - Selectare în auditare
  Nr. crt.Obiective Activități/Acțiuni Riscurile identificateIerarhizareariscurilor Controale interne existente A   B   C  
           
           
  Concluzii: (Se vor menționa obiectivele, activitățile, acțiunile selectate în vederea auditării.)
  Auditori interni,
  ....................
  Supervizor,
  ....................
   +  Anexa nr. 13la norme
  - Model -

  Programul misiunii de audit public intern
  Compartimentul de audit public intern   PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Data ......   
  Elaborarea programului misiunii de audit public
  Domeniul/activitatea auditată: ..............................................Denumirea misiunii: .........................................................Document întocmit de: .......................................................Supervizat de: ..............................................................

  PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN
  Obiective  Activități/Acțiuni  Tipul testăriiDurata(ore) Auditoriiinterni Locul desfășurării
  Misiunea de audit public intern
  I. Pregătirea misiunii de audit public intern
                               1. Întocmirea și aprobarea ordinului de serviciu         
  2. Întocmirea și validarea declarațiilor de independență         
  3. Pregătirea și transmiterea notificării privind declanșarea misiunii de audit public intern                 
  4. Deschiderea misiunii de audit public intern         
  5. Constituirea și actualizarea dosarului permanent             
  6. Prelucrarea și documentareainformațiilor         
  7. Evaluarea riscurilor     
  8. Evaluarea controlului intern         
  9. Elaborarea programului misiunii de audit public intern             
  II. Intervenția la fața locului
  Obiectiv 1               1. Activitatea ...............    
  1.1. Acțiunea ................    
  1.2. Acțiunea ................    
  ..............................    
  n. Activitatea ...............    
  n.1. Acțiunea ................    
  n.2. Acțiunea ................    
  ..............................    
  Obiectiv n                     1. Activitatea ...............    
  1.1. Acțiunea ................    
  1.2. Acțiunea ................    
  ..............................    
  n. Activitatea ...............    
  n.1. Acțiunea ................    
  n.2. Acțiunea ................    
  ..............................    
  Revizuirea documentelor și constituirea dosarelor de audit intern             
  Ședința de închidere     
  III. Raportarea misiunii de audit public intern