REGULAMENT din 26 noiembrie 2013 de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua"
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. M.115 din 26 noiembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 750 din 4 decembrie 2013.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" este persoană juridică de drept public, înființată ca instituție publică reprezentativă în domeniul activității sportive de performanță, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.(2) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, reglementările interne ale Ministerului Apărării Naționale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare regulament.  +  Articolul 2Atributele de identificare ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" sunt:a) marca înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;b) numărul de identificare B/A1/00044/2001 din Registrul sportiv și Certificatul de identitate sportivă nr. 0000046 din Registrul special nr. 46;c) indicativul de unitate militară;d) culorile roșu-albastru și alb;e) imnul;f) emblema;g) codul fiscal.  +  Articolul 3(1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" are sediul administrativ în municipiul București (Cazarma 2989), bulevardul Ghencea nr. 35, sectorul 6, și are în folosință următoarele imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale:a) Complexul Sportiv "Steaua-Ghencea" (Cazarma 1950);b) Complexul Sportiv "Steaua-Plevnei" (Cazarma 867);c) Baza Sportivă "Steaua-Săftica" (Cazarma 2992);d) Baza sportivă de pregătire și recuperare "Forban" (Cazarma 1717);e) Sala de sport "Mihai Viteazul" (Cazarma 3518);f) Bazinul de înot de polo (Cazarma 3498);g) Baza Nautică "Steaua-Mangalia" (Cazarma 3542).h) Centrul de sporturi montane «Bucegi» - Cazarma 2899. (la 18-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Posesia, folosința și dispoziția bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naționale.(3) Schimbarea destinației sau desființarea unor complexe și baze sportive prevăzute la alin. (1) se poate face potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului și construirea prealabilă a unor complexe și baze sportive similare celor propuse pentru schimbarea destinației sau desființare.(4) Patrimoniul mobiliar și imobiliar se poate completa corespunzător nevoilor Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în condițiile legii.  +  Articolul 4Schimbarea denumirii Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se face în condițiile legii, numai de către Ministerul Apărării Naționale.  +  Articolul 5(1) Obiectul de activitate al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" îl constituie organizarea și administrarea activității sportive prin selecția, pregătirea și participarea sportivilor de performanță la competițiile sportive interne și internaționale.(2) Misiunea de bază a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" o constituie reprezentarea Ministerului Apărării Naționale și a României, prin performanțe sportive, în competițiile sportive interne și internaționale, în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene, precum și promovarea imaginii instituției militare în societatea civilă prin participarea la activități sportive, precum și în cadrul evenimentelor speciale de relații publice.  +  Articolul 6(1) Atribuțiile Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" sunt următoarele:a) asigură selecția, pregătirea și participarea sportivilor la cel mai înalt nivel pentru realizarea unor performanțe de mare valoare, în scopul reprezentării cu demnitate a sportului românesc pe plan intern și internațional și în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene;b) contribuie cu sportivi, antrenori și tehnicieni militari la competițiile internaționale organizate sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar - C.I.S.M.;c) promovează spiritul de fair-play, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în sport;d) desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul sportului de performanță;e) editează reviste și buletine informative sportive, conform normelor în vigoare;f) folosește patrimoniul sportiv din domeniul public al statului administrat de către Ministerul Apărării Naționale;g) organizează competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale;h) colaborează cu celelalte structuri sportive pentru susținerea sportului de performanță, negociază și încheie acte juridice în conformitate cu legislația în vigoare;i) stabilește participarea sportivilor clubului la activități sportive în baza planurilor de pregătire anuale;j) desfășoară activități de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii pentru persoane și/sau bunuri materiale, pe plan intern și/sau internațional în interes propriu și/sau pentru ale instituții și structuri sportive;k) în calitate de armurier de drept, desfășoară activități ce necesită deținerea și folosirea armelor și munițiilor specifice disciplinelor tir sportiv și pentatlon modern, precum și operațiunile de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare și depozitare a acestora, în condițiile legii. Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" poate să organizeze cursuri de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții specifice disciplinelor tir sportiv și pentatlon modern în condițiile legii;l) desfășoară activități în cadrul blocului alimentar, unitate dotată cu spații amenajate pentru recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală și vegetală, prepararea de meniuri și servirea mesei;m) desfășoară activități de cazare și hrănire în complexele și bazele sportive proprii;n) organizează și desfășoară pregătirea militară a personalului încadrat în funcții, potrivit statului de organizare;o) prestează servicii de sănătate, de medicină sportivă prin structura specializată a clubului, în condițiile legii;p) încheie contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții cu sportivi, antrenori, tehnicieni și specialiști din domeniul sportiv, din țară și străinătate, pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă, în condițiile legii; (la 18-01-2018, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) q) desfășoară activități economice în vederea realizării de venituri proprii din vânzarea de echipament sportiv și de materiale promoționale, din efectuarea de prestări de servicii, precum și din închirierea de baze și complexe sportive;r) asigură, la cererea antrenorilor și sportivilor profesioniști care au încheiate contracte de pregătire sportivă cu Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA", participarea și plata contribuției la un sistem de pensii, public și/sau privat, în condițiile legii.s) asigură selecția, pregătirea și participarea sportivilor cu dizabilități și în special a sportivilor militari răniți în teatre de operații, care au dobândit alte afecțiuni fizice sau care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acțiuni militare în scopul reprezentării sportului românesc pe plan intern la concursuri și campionate naționale paralimpice și internațional la campionate europene, mondiale și la Jocurile Olimpice paralimpice, precum și la competițiile internaționale paralimpice organizate sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar - C.I.S.M.----------Lit. s) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.134 din 19 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014.(2) În sensul prezentului regulament, prin activitate sportivă se înțelege complexul de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitate sportivă sunt acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite în continuare acțiuni sportive.(3) În sensul prezentului regulament, prin prestări de servicii medicale se înțelege realizarea de servicii de medicină sportivă în cabinetele proprii ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în condițiile legii.(4) În sensul prezentului regulament, prin activități economice se înțelege orice activitate de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurată în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", pentru obținerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețe organizate sau unor beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii de venituri proprii.  +  Articolul 7Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile și probele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice.  +  Capitolul II Structura organizatorică și de funcționare a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"  +  Articolul 8(1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" are în structură secții pe ramură de sport.(2) Secțiile pe ramură de sport sunt subunități prin care se realizează selecția, pregătirea și participarea în competiții.(3) În cadrul Clubului Sportiv al Armatei «STEAUA» funcționează următoarele secții pe ramură de sport, ca discipline sportive individuale și pe echipe, astfel:a) individuale - alpinism și escaladă, atletism, arte marțiale, bob și sanie, box, canotaj, ciclism, dans sportiv, ecvestră, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, caiac-canoe, karate, kempo, lupte, motociclism, natație și pentatlon modern, powerlifting, radioamatorism, sambo, schi și biatlon, scrimă, șah, taekwondo World Taekwondo Federation (WTF), tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon și yachting; (la 18-01-2018, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) b) pe echipe - baschet, fotbal, handbal, hochei pe gheață, polo, rugby și volei.c) secția pe ramură de sport, sportul pentru persoane cu dizabilități - care se poate afilia la organizații naționale/internaționale paralimpice.----------Lit. c) a alin. (3) al art. 8 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.134 din 19 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014.----------Alin. (3) al art. 8 din anexa a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. M. 125 din 24 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014.  +  Articolul 9(1) Numărul de secții pe ramură de sport poate fi completat sau redus, prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de interesele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" și ale Ministerului Apărării Naționale.(2) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță, acordarea sprijinului științific și medical necesar, precum și încadrarea lor în sistemul de educație și integrare socială și reconversie profesională.(3) În sensul prezentului regulament, prin sportivi de performanță se înțelege persoanele care practică sistematic și organizat sportul, participă în competiții în scopul de a obține victoria asupra adversarului, pentru autodepășire și obținerea recordului sportiv și sunt legitimate la un club sportiv.(4) Sportivii de performanță legitimați la Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" provin din:a) personal militar și personal civil contractual, încadrat în funcții prevăzute în statul de organizare;b) sportivi români sau străini din afara clubului care nu au un contract individual de muncă.(5) Pregătirea sportivă în forme organizate se asigură de către persoane atestate în domeniul sportului prin diplome de licență, diplome de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condițiile legii, potrivit prevederilor Statutului antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.(6) Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licență, a diplomei de absolvire sau certificatului de absolvire, după caz, recunoscute în condițiile legii, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.(7) Antrenorii constituie categoria atestată de cadre tehnice de specialitate care își asumă responsabilitatea profesională asupra activității desfășurate în cadrul structurii sportive în care realizează selecția, inițierea, pregătirea sau perfecționarea măiestriei sportive în diferite ramuri de sport, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.(8) Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă Clubul Sportiv al Armatei «STEAUA» poate încheia contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții atât cu sportivii legitimați ai clubului, cât și cu antrenorii, tehnicienii și specialiștii din domeniul sportiv pe perioada unuia sau mai multor sezoane competiționale. (la 18-01-2018, Alineatul (8) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 10Statul de organizare al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se elaborează conform principiilor și normelor de definire a funcțiilor și se avizează, aprobă și modifică în conformitate cu normele specifice, aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Capitolul III Conducerea Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"  +  Articolul 11(1) Conducerea Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se realizează de către comandant, care exercită actul de comandă asupra întregului personal al clubului.(2) Comandantul este și președintele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" și răspunde, potrivit legii, de buna organizare și funcționare a activității clubului.(3) Numirea și eliberarea din funcție a comandantului (președintelui) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se fac în condițiile legii, potrivit competențelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.(4) În exercitarea comenzii, comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este sprijinit de Consiliul de conducere pe linie sportivă al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", ca organ cu rol consultativ.(5) Consiliul de conducere pe linie sportivă al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" funcționează în baza procedurii interne aprobate de comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", este format din 13-17 membri, dezbate probleme legate de activitatea sportivă și se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie. Din consiliul de conducere pot face parte reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, sportivi și antrenori de renume ai Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", precum și personal militar și civil cu diferite funcții în Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA".(6) Comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului.  +  Articolul 12(1) Comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" are, în principal, următoarele atribuții:a) organizează și conduce activitatea sportivă de performanță a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", de reprezentare cu demnitate a sportului românesc și militar în competițiile interne și internaționale și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;b) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" și asigură respectarea acestuia de către personalul încadrat și/sau legitimat al clubului;c) reprezintă, personal sau prin delegare, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" în relațiile cu organismele sportive interne și internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine;d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu și scurt ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în concordanță cu Strategia generală de dezvoltare a activității sportive din România;e) semnează contracte pe linie sportivă și alte acte juridice de angajare a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";f) coordonează, controlează și îndrumă activitatea desfășurată, în cadrul secțiilor pe ramură de sport din cadrul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", a tehnicienilor, antrenorilor și sportivilor la antrenamente și competiții în vederea realizării scopului și obiectului de activitate ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";g) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";h) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați la Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA";i) menține o legătură permanentă cu factorii de conducere din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu reprezentanții unor firme de stat sau particulare din țară și străinătate în scopul promovării intereselor Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" pe plan intern și internațional;j) propune structurilor cu responsabilități în domeniul educației fizice și sportului din Ministerul Apărării Naționale organizarea de selecții în instituțiile militare de învățământ în vederea depistării unor elemente tinere cu perspective în sportul de performanță;k) conduce activitatea de personal din Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" și asigură promovarea în rândul cadrelor de conducere a tehnicienilor și antrenorilor de înaltă valoare cu nivel ridicat de pregătire și competență, potrivit reglementărilor în vigoare;l) aprobă calendarul competițional intern și internațional al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" și urmărește derularea acestuia;m) urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și internațional al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;n) participă la principalele competiții interne și internaționale ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";o) asigură constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a bazei de date a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";p) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea și prevenirea violenței și a dopajului în sport;q) controlează modul în care este organizată și asigurată hrănirea și echiparea sportivilor;r) urmărește întreținerea și exploatarea rațională a tuturor construcțiilor și instalațiilor din bazele sportive proprii;s) se ocupă permanent de perfecționarea bazei materiale a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";t) asigură respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind numirea, angajarea sau promovarea personalului în funcții, acordarea drepturilor materiale sau bănești;u) urmărește și analizează modul în care se realizează principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli.(2) Comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în calitate de ordonator de credite, îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin, conform dispozițiilor legale în vigoare, și răspunde potrivit legislației în vigoare.  +  Capitolul IV Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"  +  Articolul 13(1) Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este alcătuit din totalitatea elementelor de activ și pasiv.(2) Baza materială a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității sportive de mare performanță.(3) Bazele sportive prevăzute la art. 3 alin. (1) se omologhează și se înscriu în Registrul bazelor sportive, potrivit legii.  +  Articolul 14În exercitarea drepturilor, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" folosește bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate.  +  Articolul 15Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" folosește baza materială pentru activitatea sportivă aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului.  +  Articolul 16Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Finanțarea activității Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"  +  Articolul 17(1) Veniturile indiferent de sursă și cheltuielile de orice natură ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" sunt cuprinse într-un buget anual propriu.(2) Execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru subvențiile primite de la bugetul de stat, acordate de Ministerul Apărării Naționale, precum și pentru veniturile proprii ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA".(3) Bugetul anual cuprinde, la partea de venituri, următoarele:a) venituri proprii;b) subvenții acordate instituțiilor publice;c) alte surse.(4) Bugetul anual de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este aprobat de ministrul apărării naționale.(5) Sursele de finanțare ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" provin, în condițiile legii, din:a) subvenții de la bugetul de stat acordate de către Ministerul Apărării Naționale;b) venituri obținute din activități economice realizate în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al acestuia, inclusiv comercializarea de materiale de promovare;c) venituri obținute din penalități aplicate sportivilor, antrenorilor și colectivelor tehnice, potrivit regulamentelor de ordine interioară proprii;d) venituri obținute din cazarea altor persoane, din afara Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în bazele sportive aflate în folosința Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";e) venituri obținute din cota de regie aplicată asupra meselor servite de persoane din afara Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" în bazele clubului;f) venituri obținute din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive;g) venituri obținute din cotizații, taxe ale membrilor susținători;h) venituri obținute din donații sau sponsorizări;i) venituri obținute din reclamă și publicitate;j) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";k) venituri obținute din organizarea de spectacole sau manifestări sportive;l) venituri obținute din vânzarea de bilete de intrare la competițiile sportive organizate;m) venituri obținute din închirieri de bunuri, în condițiile legii;n) venituri obținute din abonamente la cursurile de inițiere în anumite ramuri de sport;o) venituri obținute ca urmare a participării la competiții și demonstrații sportive, interne sau internaționale;p) venituri obținute din prestări de servicii de medicină sportivă, în condițiile legii;q) venituri obținute din acordarea dreptului de folosință a mărcii și a altor drepturi de proprietate intelectuală ale clubului diferitelor persoane fizice sau juridice;r) alte venituri obținute în condițiile legii.  +  Articolul 18Veniturile realizate de către Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" se încasează, administrează și se contabilizează potrivit normelor stabilite pentru instituțiile publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 19Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță și desfășurarea de activități sportive specifice, cuprinse în calendarul competițional internațional, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" asigură fondurile necesare participării la aceste activități de pregătire și competiții, printr-un cont deschis în valută liber-convertibilă.  +  Articolul 20Pentru realizarea de programe și acțiuni privind activitatea sportivă, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" poate încheia contracte civile cu instituții publice, operatori economici cu capital de stat sau privat și fundații; veniturile rezultate din aceste programe sau acțiuni se împart proporțional cu aportul fiecărei părți, conform clauzelor contractuale.  +  Articolul 21(1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" poate sprijini material, financiar, științific și medical activitatea de pregătire și participare la competiții a sportivilor de performanță, aparținând altor cluburi sau asociații, în condițiile legii, pe baza unor convenții sau protocoale, în vederea transferării lor definitive pe linie sportivă.(2) În sensul prezentului regulament, prin sprijin financiar se înțelege asigurarea drepturilor prevăzute de legislația în domeniu, pentru participarea la acțiunile sportive organizate de Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" și în numele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA".  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 22Ministerul Apărării Naționale exercită, prin structurile subordonate, supravegherea și controlul asupra Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", potrivit competențelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul 23(1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" deține exclusivitatea:a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor săi în echipamentul de concurs și de reprezentare, când participă la competiții în numele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";b) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii;c) drepturilor de reclamă, publicitate și de televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participă, după caz;d) palmaresului înregistrat de către sportivii și echipele clubului în competițiile la care au participat.(2) Drepturile menționate la alin. (1) pot fi cesionate de Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" în condițiile legii.  +  Articolul 24Personalul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament, ale contractelor sportive și ale atribuțiilor din fișele posturilor pe care le ocupă.------