ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României și ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, precum și modul de soluționare a acestora. (la 30-04-2002, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. ) (2) Dreptul de petiționare este recunoscut și organizațiilor legal constituite, acestea putând formula petiții în numele colectivelor pe care le reprezintă.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. (la 30-04-2002, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 3Petițiile adresate autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluționate în termenele și în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.  +  Articolul 4Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce le sunt adresate, precum și de legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal.  +  Articolul 5Pentru soluționarea legală a petițiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităților și instituțiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare și analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.  +  Articolul 6(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se ingrijească de rezolvarea petițiilor și să expedieze răspunsurile către petiționari.(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluționarea și redactarea în termen a răspunsului.(4) Expedierea răspunsului către petiționar se face numai de către compartimentul pentru relații cu publicul, care se îngrijește și de clasarea și arhivarea petițiilor. (la 30-04-2002, Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 6^1Petițiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta. (la 30-04-2002, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 7Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe. (la 30-04-2002, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 8(1) Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.(2) Pentru soluționarea petițiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorități sau instituții publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la autoritatea sau instituția publică competentă. (la 30-04-2002, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 9În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei și gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului. (la 21-01-2018, Articolul 9 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 10(1) În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să faca referire la toate petițiile primite.(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul ca s-a răspuns. (la 30-04-2002, Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 11În cazul în care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.  +  Articolul 12(1) Repartizarea petițiilor în vederea soluționării lor de către personalul de specialitate se face de către șeful compartimentului căruia i s-a trimis petiția de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.(2) Funcționarii publici și persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petițiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea acestora în afara cadrului legal.  +  Articolul 13Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum și de șeful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate. (la 20-08-2002, Art. 13 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002 )  +  Articolul 14Semestrial autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.  +  Articolul 15Constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau, după caz, potrivit legislației muncii următoarele fapte:a) nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor, prevăzute în prezenta ordonanță;b) intervențiile sau stăruințele pentru rezolvarea unor petiții în afara cadrului legal;c) primirea direct de la petiționar a unei petiții, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată și fără să fie repartizată de șeful compartimentului de specialitate. (la 30-04-2002, Litera c) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 15^1Modul de soluționare a petițiilor adresate Parlamentului și Președintelui României se face potrivit reglementărilor proprii. (la 30-04-2002, Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 30-04-2002, Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul informațiilor publice,
  Vasile Dincu