ORDIN nr. 1.155/868/2016privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Nr. 1.155 din 25 iulie 2016
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 868 din 25 iulie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) În sensul art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:a) îngrășăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00- 3105 90 80;b) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10; (la 18-01-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.132 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018 ) c) semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209. (la 18-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.132 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018 ) (2) În sensul prezentului ordin, noțiunea de cod NC are înțelesul prevăzut la art. 266 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prestările de servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 18-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.132 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 2Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 august 2016.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
   +  Anexă
  Prestări de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
  1. Fertilizat2. Arat3. Discuit sau grăpat4. Pregătit pat germinativ cu combinator și modelat sol5. Semănat sau plantat6. Tăvălugit7. Stropit, prăfuit - combatere boli și dăunători, erbicidat8. Tratarea semințelor utilizate la înființarea culturilor agricole, cu produse de protecție a plantelor9. Recoltat sau dislocat culturi10. Colectarea și balotarea materialului vegetal, prin presare în baloți11. Tocat resturi vegetale12. Prășit culturi13. Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume14. Nivelatul terenului agricol, prin care se asigură o suprafață cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole15. Plantatul în biloane la cartof și legume16. Decoletarea la sfecla de zahăr17. Înșirat, balotat, păpușit la tutun18. Cosit19. Greblat20. Lucrări de însilozare și depozitare a furajelor în ferme zootehnice21. Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate22. Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creșterea rădăcinilor23. Săpat gropi pentru plantarea pomilor și a viței-de-vie24. Tocat coarde, crengi25. Lucrări de colectare, sortare, condiționare, etichetare la legume și fructe26. Operațiuni de montare a spațiilor protejate, respectiv sere și/sau solare27. Curățarea vegetației nedorite și distrugerea mușuroaielor de pe pășuni și fânețe28. Supraînsămânțări pe pajiști, amenajare surse de apă pentru animale pe pajiști, parcelarea pajiștilor29. Lucrări specifice de evacuare a dejecțiilor și de asigurarea furajelor în/sau din fermele zootehnice30. Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în fermele zootehnice, crame, depozite de păstrare a legumelor și fructelor31. Tunsul oilor32. Sortarea, marcarea și ambalarea ouălor33. Curățatul copitelor sau ongloanelor la animale34. Decolmatat sau curățat canale de irigații și/sau de desecare35. Plantat culturi horticole viță-de-vie, pomi36. Defrișare plantații viticole și pomicole37. Instalare sistem de susținere, conducere și palisaj în plantații viticole și pomicole38. Instalare sistem de irigare/fertirigare în plantații viticole și pomicole39. Instalare sistem de protecție antigrindină și antiploaie în plantațiile viticole și pomicole40. Înființarea și menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale41. Determinarea calității genetice a animalelor42. Lucrările specifice domeniului îmbunătățirilor funciare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile. (la 18-01-2018, Anexa a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.132 din 29 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018 )
  -----