LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (**republicată**)privind legea pomiculturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 17 aprilie 2008  Notă
  **) Republicată în temeiul art. V lit. h) din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea pomiculturii nr. 348/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003 și a mai fost modificată și completată prin Legea nr. 60/2007 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, și prin Legea nr. 342/2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înființarea și exploatarea plantațiilor pomicole, producerea și valorificarea fructelor, pe baza fundamentării științifice și extensiei progresului tehnic, în condițiile organizării comune de piață în sectorul fructelor.  +  Articolul 2(1) Organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniu care elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Obiectivele strategice ale dezvoltării pomiculturii sunt:a) concentrarea și specializarea producției pomicole;b) introducerea în cultură a speciilor și soiurilor competitive pe plan european;c) dezvoltarea centrelor și bazinelor cu tradiție în domeniu, care să asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografică.  +  Articolul 3(1) Organizarea comună de piață în sectorul fructelor conține reguli privind:a) patrimoniul pomicol și potențialul de producție pomicolă;b) siguranța alimentară și valorificarea fructelor și produselor din fructe în condiții de calitate;c) organizațiile profesionale, interprofesionale și organismele pe filieră;d) instrumentele și mecanismele de reglementare a pieței.(2) Speciile de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni cultivate în România sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Patrimoniul pomicol  +  Articolul 4(1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi, duzi și arbuști fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpșunării, pepiniere, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare și terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbuști fructiferi și căpșuni.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015.(2) Păstrarea patrimoniului pomicol, menținerea și ridicarea valorii biologice și a potențialului productiv al plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni și protejarea mediului înconjurător, a apei, solului și păstrarea ecosistemului și biodiversității revin cultivatorilor.  +  Articolul 5(1) Patrimoniul pomicol se clasifică în următoarele categorii:a) plantații tinere, până la intrarea pe rod;b) plantații pe rod, în plină producție;c) plantații pe rod, în declin;d) pepiniere pomicole și de duzi;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015.e) colecții pomologice, culturi de concurs și loturi experimentale;f) terenuri în pregătire pentru înființarea plantațiilor.(2) Sistemul de cultură se definește prin densitate, sortimente, tehnologii, performanțe tehnice și economice și se clasifică în următoarele grupe:a) sistem extensiv;b) sistem intensiv;c) sistem superintensiv;d) pomi răzleți.  +  Articolul 6(1) Plantațiile de pomi fructiferi, arbuști fructiferi și căpșuni se realizează cu precădere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiții ecologice favorabile fiecărei specii, denumite areale pomicole.(2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor și arbuștilor fructiferi, constituie o categorie distinctă a fondului funciar și sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Pomii și arbuștii fructiferi situați în curți, grădini, pășuni, fânețe, aliniamente și ale căror produse nu fac obiectul comercializării pe piață fac parte din categoria pomi răzleți și nu se evidențiază în cadastrul pomicol.(4) Evidența pomilor răzleți se ține separat, în scop statistic.  +  Articolul 7(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Internelor și Reformei Administrative organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani.(2) Procedurile pentru desfășurarea inventarierii și modelul formularelor pentru inventarierea plantațiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului internelor și reformei administrative.  +  Articolul 8Tehnologiile de înființare și întreținere a plantațiilor pomicole, pe specii, se reactualizează și se elaborează de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni și se distribuie prin Agenția Națională de Consultanță Agricolă, denumită în continuare ANCA.  +  Capitolul III Înființarea, exploatarea și defrișarea plantațiilor pomicole  +  Articolul 9(1) Înființarea plantațiilor de pomi, duzi, arbuști fructiferi și căpșuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor și soiurilor este opțiunea liberă a oricărui proprietar sau deținător de teren, la recomandarea specialiștilor autorizați în acest scop, conform prevederilor legale.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015.(2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleți în grădini și curți, precum și în terenurile din extravilan se face respectându-se distanțele față de limita proprietății vecinilor, astfel:a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;b) la cel puțin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură, prin ANCA, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigură producții de calitate, competitive, solicitate de piață, pentru a fi introduse în cultură.  +  Articolul 11Proprietarii și deținătorii legali de terenuri, care doresc să înființeze plantații pomicole și de dud, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului, în conformitate cu legislația în vigoare.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015.  +  Articolul 12Amenajarea unor terenuri în pantă, slab fertile și cu fenomene de eroziune a solului și valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activități de interes național pentru protejarea mediului și se bucură de sprijinul statului, asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 13(1) Plantațiile de pomi cu suprafață mai mare de 0,5 ha și cele de arbuști fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine și centre consacrate, se înființează în baza autorizației de plantare eliberate de direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și, respectiv, a municipiului București.(2) Pentru plantațiile de pomi cu suprafața mai mare de 2 ha și pentru plantațiile de arbuști fructiferi cu suprafața mai mare de 0,5 ha autorizația de plantare se eliberează în baza unui proiect de înființare a plantației pomicole elaborat de persoane autorizate și avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de stațiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.(3) Sunt exceptate de la obținerea autorizației de plantare colecțiile de pomi și arbuști fructiferi, culturile pomicole de concurs și parcelele experimentale.  +  Articolul 14(1) Defrișarea plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi de interes comercial aparținând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizației de defrișare eliberate de direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și, respectiv, a municipiului București, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, și are scop statistic.*) Notă
  *) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării și defrișării plantațiilor pomicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004.
  (2) Condițiile minime pentru autorizarea defrișării plantațiilor pomicole sunt:a) plantația prezintă goluri și pomi uscați în proporție de 60%;b) plantația se află în declin și prezintă infecții provocate de micoze, bacterii, viruși, a căror combatere nu se justifică economic;c) au durata normală de funcționare expirată;d) în cazurile când se solicită defrișarea plantațiilor de nuc și de castan comestibil în masiv, cererea de defrișare va fi însoțită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de stațiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentației în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc și castan comestibil, precum și a defrișării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.(3) Cererea pentru obținerea autorizației de defrișare se depune la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, cu 3 luni înainte de executarea defrișării.(4) Sunt exceptate de la obținerea autorizației de defrișare colecțiile de pomi și arbuști fructiferi, culturile pomicole de concurs și parcelele experimentale, care se aprobă de consiliile științifice ale unităților respective.
   +  Articolul 15(1) Materialul lemnos rezultat din defrișarea plantațiilor pomicole și a nucilor este proprietatea fiecărui deținător legal al plantației și al pomilor răzleți, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber.(2) În cazul comercializării, materialul lemnos trebuie să fie însoțit de autorizația de defrișare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum și de avizul de însoțire a materialului lemnos.  +  Articolul 16(1) Durata de funcționare a plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi, în condițiile de exploatare normală, precum și modalitatea defrișării acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.**) Notă
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.
  (2) În cazul în care, după defrișare, terenul respectiv nu se replantează, deținătorii au obligația să înainteze la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și, respectiv, a municipiului București, cu 3 luni înaintea defrișării, documentația necesară pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Regimul de exploatare a plantațiilor pomicole și arbuștilor fructiferi aparținând instituțiilor de învățământ, cu scop didactic, și al parcelelor experimentale ale unităților de cercetare se va stabili prin planurile de învățământ, respectiv prin programele de cercetare ale unităților respective.
   +  Articolul 17Cultura nucului din categoria pomi răzleți este supusă și următoarelor prevederi speciale:a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecționat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta și cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;b) tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizațieimodel prevăzute în anexa nr. 3;c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puțin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică și se aprobă de specialiștii direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București;d) criteriile care stau la baza documentației în vederea autorizării tăierii nucilor răzleți/castanilor comestibili sunt:1. pomii sunt îmbătrâniți și prezintă ramuri uscate în proporție de 60% din coroană;2. pomii sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes național sau de interes al comunității locale;3. pomii sunt amplasați pe aliniamentele drumurilor naționale și se pune în pericol siguranța circulației rutiere.  +  Articolul 18(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor și a castanilor comestibili aflați în plantații sau ca pomi răzleți, cu consemnarea proprietarilor și a parcelelor cadastrale în care se găsesc.(2) Nucii și castanii comestibili pentru care s-a obținut autorizația de defrișare se vor marca după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.  +  Articolul 19În programele de împădurire și combatere a eroziunii solului din zonele de cultură a nucului și castanului se vor introduce și aceste specii. Regia Națională a PădurilorRomsilva și alți deținători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material săditor din soiuri autorizate și recomandate, precum și biotipurile locale.
   +  Capitolul IV Valorificarea fructelor  +  Articolul 20(1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifică în categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate.***) Notă
  ***) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 532/2004 privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume și fructe proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 6 august 2004.
  (2) Se supun standardelor de calitate următoarele fructe: cireșele, vișinele, caisele, piersicile și nectarinele, căpșunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile în coajă, fructele de arbuști fructiferi, precum și fructele de orice fel care fac obiectul importului.(3) Se exceptează de la cerințele de conformitate cu standardele de calitate:a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzărilor angro sau în detaliu;b) produsele expediate în vrac către unitățile și fabricile de procesare.
   +  Articolul 21(1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), este supusă controlului de conformitate pe filiera produsului.(2) Controlul de conformitate se face la fața locului, în toate stadiile de comercializare, de către organismele autorizate prin lege.  +  Articolul 22(1) Analiza fructelor care fac obiectul vânzării pe piață pentru consumul uman privind conținutul de reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe este obligatorie și se efectuează de laboratoarele acreditate, cel puțin o dată pe an sau la cererea beneficiarilor.(2) Evidența tratamentelor și a substanțelor utilizate în plantațiile pomicole, destinate comercializării fructelor, se ține de către producători și se supune controlului Inspecției de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor, organism autorizat prin lege în acest scop.  +  Articolul 23(1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializează de operatorii economici, vor fi însoțite de documente fiscale în care se vor înscrie de către emitent calitatea și conformitatea cu standardele de comercializare.(2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizați în forme asociative pot comercializa fructe în piețele stradale sau tradiționale organizate și au obligația de a expune la vânzare produsele în condiții de calitate și igienă, pentru a asigura protecția și siguranța alimentară a consumatorului.(3) Fructele care fac obiectul comercializării la export pentru consum în stare proaspătă vor fi însoțite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii.  +  Articolul 24(1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi făcută de către operatori economici autorizați pentru această activitate, cu mijloace proprii sau grupați în diferite forme de cooperare.(2) Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoțite de documente fiscale de conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va înscrie destinație industrială, și trebuie să prezinte condiții minime de calitate.(3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industrială vor fi însoțite de un certificat de destinație industrială emis de către organismele de control autorizate conform legii.(4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum și modelul certificatului de destinație industrială sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.*) Notă
  *) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului din finalul art. 16 alin. (1).
   +  Articolul 25(1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografică sau produs tradițional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor făcute de specialiști împuterniciți pentru controlul respectării condițiilor impuse pentru producerea fructelor și prelucrarea acestora.  +  Articolul 26Statul sprijină constituirea organizațiilor de producători și a organizației interprofesionale pentru fructe, pe baza inițiativei libere a producătorilor, în conformitate cu legislația în vigoare.
   +  Capitolul V Inspecția și controlul calității fructelor și a produselor obținute din fructe  +  Articolul 27(1) În vederea implementării prevederilor prezentei legi se înființează ca direcție în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F. , cu structuri organizatorice în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și, respectiv, a municipiului București, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea numărului de personal, în limita bugetului aprobat.**) Notă
  **) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 591/2006 privind organizarea și funcționarea Inspecției de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe și legume proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006.
  (2) Atribuțiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.
   +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 28Defrișarea fără autorizație a plantațiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafață mai mare de 0,5 ha, sau a plantațiilor de arbuști fructiferi cu o suprafață mai mare de 0,2 ha, precum și a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 29Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) înființarea plantațiilor cu suprafețe mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi și a suprafețelor mai mari de 0,2 ha de arbuști fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizație de plantare, cu nerespectarea dispozițiilor art. 13;b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării în documentele fiscale și/sau în avizele de expediție emise de producător ori comerciant a calității și conformității cu standardele de comercializare, reglementate în legislația comunitară, în cazul comercializării fructelor proaspete destinate consumului uman, precum și a destinației industriale, în cazul celor destinate prelucrării industriale;------------Litera b) a art. 29 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 325 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 26 octombrie 2009.c) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind analiza conținutului de reziduuri, contaminanți și alte substanțe, precum și a celor privind evidența tratamentelor și a substanțelor utilizate;d) nerespectarea prevederilor art. 25 privind folosirea neautorizată a denumirii de origine geografică sau de produs tradițional.  +  Articolul 30Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstrucționarea inspectorilor I.S.C.T.P.V.L.F. în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării reglementărilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comercianții, producătorii, depozitele și responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicată în producerea sau comercializarea fructelor.  +  Articolul 31Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Internelor și Reformei Administrative, potrivit atribuțiilor ce le revin conform legii.  +  Articolul 32Contravențiilor prevăzute la art. 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 33(1) Înființarea, întreținerea și defrișarea de plantații pomicole, arbuști fructiferi și căpșunării, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fructele pentru valorificare în stare proaspătă și conservate, precum și produsele distilate obținute din fructe, condițiile de atribuire a denumirii produselor cu indicație geografică, normele de comercializare, precum și alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Sănătății Publice, Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Justiției.(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se supun Guvernului spre aprobare.*) Notă
  *) Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.
   +  Articolul 34(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 60/2007 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 348/2003 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 60/2007:  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Anexa nr. 1SPECIILEde pomi, arbuști fructiferi și căpșuni cultivate în România ┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐ │Specia │ │Specia │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │A. Pomi fructiferi │ │B. Arbuști fructiferi │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Măr │ │Coacăz negru │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Păr │ │Coacăz roșu │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Gutui │ │Coacăz alb │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Prun │ │Agriș │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Cireș │ │Zmeură de grădină │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Vișin │ │Afin de cultură │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Cais │ │Mur de grădină │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Piersic și Nectarin │ │Măceș │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Nuc │ │Soc negru │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Migdal │ │Trandafir pentru petale │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Alun │ │Lonicera caerulea │ ├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤ │Castan │ │Corn │ └─────────────────────────────────────┘ ├─────────────────────────────────────┤                                         │Cătină │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │Goji                                 │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │C. Căpșun │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │D. Dud │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │Dud alb │                                         ├─────────────────────────────────────┤                                         │Dud negru │                                         └─────────────────────────────────────┘ (la 21-01-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 25 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018 )  +  Anexa nr. 2ZONAREA SPECIILOR POMICOLE
  Formațiune de vegetație naturală Spațiul geografic ocupat  Specii cultivate  
  Subzona pădurilor de fag-subetajul Dealuri între 500-800 m altitudine Coacăz, agriș, afin, unele soiuri de măr
  Subzona pădurilor de gorun   Dealuri mijlocii și partea inferioară a celorînalte, 300-800 m altitudine Zmeur, măr, prun, vișin,unele soiuri de păr   
  Subzona pădurilor de cer,garniță și stejar    Partea nordică a Câmpiei Române, Piemontul Getic și rama externă a dealu- rilor din vestul țării; 50-500 m altitudine Măr, păr, prun, gutui, cireș, vișin, nuc, alun,căpșun   
  Zona de silvostepă   Suprafețe mai mari sau mai mici în toate provin-ciile;50-500 m altitudineToate speciile pomicole,cultivate cu deosebire în regim irigat
  Zona stepei danubiene     Partea de est și de sud aCâmpiei Române, Dobrogea,Platforma Bârladului, insule în Câmpia Siretu- lui; 0-200 m altitudine Cais, piersic, migdal, prun, cireș, vișin, soiuri văratice de măr și păr, nuc, în condiții de irigare
   +  Anexa nr. 3AUTORIZAȚIE DE TĂIERE/DEFRIȘARE- model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ ........................... MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ ............................
  AUTORIZAȚIE Nr ...../..........   Operatorul economic/persoana fizică ..............................,cu sediul/domiciliul în comuna/orașul ............., județul ..............,solicită tăierea/defrișarea a .... ha/bucăți nuci/castani comestibili.         Director executiv, ................... (nume și prenume) Semnătura și ștampila   Data eliberării ..............   N.B.: Autorizația se tipărește pe o singură față în registru de 100 file și se completează într-un singur exemplar.   AUTORIZAȚIE Nr ...../..........   În conformitate cu prevederile Legii pomiculturii nr ........ Se autorizează operatorul economic/persoana fizică ..............., cu sediul/domiciliul în comuna/orașul .............., județul .............,pentru tăierea/defrișarea a ...... ha/bucăți nuci/castani comestibili din locurile următoarele: ............... .....................................   Solicitantul a plantat nuci/castanicomestibili ...... ha/bucăți în zona .......... .   Director executiv, ................... (nume și prenume) Semnătura și ștampila  Data eliberării ..............       
  ------