NORMĂ din 26 iulie 2006 privind procedura de autorizare sanitară de funcționare a spitalului (Anexa nr. 1)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006    Notă
    *) Aprobate prin Ordinul nr. 914/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 695 din 15 august 2006.
     +  Articolul 1Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.  +  Articolul 2Indiferent de forma de proprietate, spitalul trebuie să solicite și să dețină autorizație sanitară de funcționare.  +  Articolul 3Autorizarea sanitară de funcționare a spitalelor se efectuează de către autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentele norme.  +  Articolul 4În sensul prezentelor norme următoarele noțiuni se definesc după cum urmează:1. autorizarea sanitară a spitalului reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară ce are ca rezultat emiterea autorizației sanitare de funcționare pentru spitalul care îndeplinește din punct de vedere tehnic și juridic condițiile prevăzute în prezentele norme pentru punerea în funcțiune și desfășurarea activității de asistență spitalicească și sanatorială;2. autorizația sanitară este un act tehnic și juridic, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică pentru un spital, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ori de punere în funcțiune a activității de asistență spitalicească și sanatorială în acel spital;3. viza anuală reprezintă actul de constatare, eliberat în scris de autoritatea locală de sănătate publică, privind respectarea conformității cu autorizația sanitară, eliberată anterior spitalului;4. programul de conformare reprezintă un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, prin prevederile autorizației sanitare, de către spital, sub controlul autorității de sănătate publică, în scopul respectării prezentelor norme.  +  Articolul 5Documentele necesare pentru solicitarea autorizației sanitare sunt:a) cerere;b) dosar tehnic, care va cuprinde: planul dimensionat cu structura interioară, dotările necesare desfășurării activității supuse autorizării, prezentarea circuitelor funcționale, modul de asigurare a iluminatului, ventilației, temperaturii ambiante, schița rețelelor de utilități sau modul de asigurare a acestora (apă potabilă, apă caldă menajeră, evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice, evacuarea deșeurilor solide și a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea desfășurată);c) abrogat.----------Lit. c) a art. 5 a fost abrogată de art. 20 din ORDINUL nr. 1.030 din 20 august 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 1 septembrie 2009.  +  Articolul 6(1) Cererea de autorizare și dosarul tehnic se depun la autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia se găsește spitalul.(2) În termen de 20 de zile de la înregistrarea cererii autoritatea de sănătate publică are obligația să soluționeze solicitarea în baza referatului de evaluare întocmit de specialiștii proprii.  +  Articolul 7În urma evaluării spitalului solicitarea se poate soluționa astfel:a) se eliberează necondiționat autorizația sanitară de funcționare;b) se eliberează autorizația sanitară de funcționare, condiționat de realizarea programului și calendarului de conformare stabilit în autorizație;c) nu se eliberează autorizația sanitară de funcționare, iar solicitantul este informat în scris privind neconformitățile cu dispozițiile legale pe care se întemeiază refuzul de a emite autorizația sanitară de funcționare.  +  Articolul 8(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDINUL nr. 1.030 din 20 august 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 1 septembrie 2009.(2) Autorizația sanitară de funcționare a spitalului se vizează anual de către autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.(3) Între două vize anuale, în cazul în care elementele care au stat la baza autorizării se modifică, spitalul va cere autorității de sănătate publică locale demararea procedurilor în vederea emiterii unei noi autorizații sanitare de funcționare.(4) Inspecția sanitară de stat poate proceda la retragerea autorizației sanitare de funcționare în cazul oricărei modificări a obiectului de activitate și a structurii funcționale a spitalului față de ceea ce este prevăzut în autorizația sanitară de funcționare sau în cazul nerespectării programului de conformare.  +  Articolul 9(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDINUL nr. 1.030 din 20 august 2009 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 1 septembrie 2009.(2) Pentru reluarea activității reprezentantul legal al spitalului solicită autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, procedura de evaluare în vederea autorizării, iar activitatea va fi reluată după emiterea noii autorizații sanitare de funcționare.--------