LEGE nr. 11 din 5 ianuarie 2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele completări:– La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Autoritățile de management pot încheia/emite contracte/decizii/ordine de finanțare cu clauză rezolutorie, de a cărei îndeplinire va depinde finanțarea proiectelor respective.2^2. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins: (3^1) Ordonatorii de credite prevăzuți la art. 7 pot lansa proceduri de achiziție publică cu clauză suspensivă, în baza fondurilor cuprinse în bugete proprii potrivit art. 11 alin. (4).(3^2) Contractele rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție lansate potrivit alin. (3^1) vor fi semnate numai după îndeplinirea clauzei rezolutorii menționate la alin. (2^1), prevăzută în contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management.(3^3) Ordonatorii de credite prevăzuți la art. 7 se asigură că valabilitatea ofertelor tehnice și financiare aferente procedurilor de achiziție publică cu clauză suspensivă acoperă cel puțin durata estimată până la îndeplinirea clauzei rezolutorii menționate la alin. (2^1), prevăzută în contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management. (3^4) În cazul în care clauza rezolutorie prevăzută la alin. (2^1) nu este îndeplinită, beneficiarii prevăzuți la art. 7 pot semna contractele aferente procedurilor de achiziție publică lansate cu clauză suspensivă numai dacă se identifică o altă sursă de finanțare decât cea prevăzută la art. 11 alin. (4).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU
  București, 5 ianuarie 2018.Nr. 11.----