PROGRAMUL din 20 decembrie 2017statistic național multianual 2018-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2018  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 20 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2018.
  1. IntroducereProgramul statistic național multianual (PSNM) pentru perioada 2015-2017 a fost elaborat în concordanță cu Viziunea Sistemului statistic european orizont 2020 și cu Programul statistic european pentru perioada 2013-2017. Programul 2015-2017 a reprezentat în mod special prima etapă a Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020, ținând seama totodată de seria de documente strategice operaționale și speciale apărute în context național.Programul a detaliat acțiunile necesare realizării obiectivului specific din Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 „Dezvoltarea produselor și serviciilor statistice“ care au avut efecte asupra structurii, completitudinii și calității lucrărilor preluate în programele anuale.Prin activitățile desfășurate, Institutul Național de Statistică (INS), în calitatea lui de coordonator al Sistemului statistic național (SSN), a urmărit să asigure dezvoltarea unor mecanisme și instrumente adaptate desfășurării activităților statistice în funcție de priorități, să consolideze structura și funcționalitatea Sistemului statistic național și să îmbunătățească capacitatea sa de a răspunde nevoilor de date și informații statistice ale utilizatorilor.În stabilirea priorităților programului statistic pentru perioada 2015-2017 au fost luate în calcul și o serie de aspecte transversale care au o importanță strategică pentru evoluția statisticilor oficiale, precum: modul în care obiectivele strategice contribuie la integrarea europeană; cooperarea cu utilizatorii și producătorii de date statistice; adaptabilitatea proceselor statistice la cerințele Sistemului statistic național și adecvarea instrumentelor metodologice. INS a ținut seama și de raportul cost-eficiență al statisticilor produse, asigurând o concepție coerentă și rațională a priorităților statistice, în scopul utilizării optime a resurselor disponibile și reducerii sarcinii de răspuns a respondenților.În scopul definirii obiectivelor și măsurilor necesare implementării Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 este necesară elaborarea celui de al doilea program multianual, care să acopere perioada rămasă, și anume perioada 2018-2020.2. Evaluarea Programului statistic național multianual 2015-2017Evaluarea realizărilor obținute în perioada 2015-2017, pe de o parte, și a dificultăților, disfuncționalităților și eventualelor rămâneri în urmă, pe de altă parte, constituie elemente importante pentru definirea obiectivelor, priorităților și sarcinilor efective pentru cea de a doua parte a elementelor strategice cuprinse în programul multianual pentru perioada rămasă, respectiv 2018-2020.Acțiunile realizate în cadrul Programului statistic național multianual 2015-2017 au fost astfel orientate încât să conducă la implementarea noilor regulamente europene în statistica românească, în vederea adaptării Sistemului statistic național la cel european, la îmbunătățirea cadrului, a mecanismelor și instrumentelor de cooperare în cadrul Sistemului statistic național, crearea de sisteme integrate de preluare, producere și diseminare a datelor, reproiectarea sistemelor informaționale în vederea îmbunătățirii calității statisticilor produse și asigurării surselor primare de date necesare producerii statisticilor europene, pentru ceea ce reprezintă contribuția României la UE.Trebuie menționat, ca o sinteză a realizărilor, faptul că România a reușit, din punct de vedere statistic, să mențină ritmul desfășurării lucrărilor și activităților Programului statistic european. De menționat este faptul că INS a identificat și pus în practică noi căi de atragere în SSN, cu mai multă eficiență și intensitate, participarea altor producători de date statistice, creând astfel premisele necesare unei evoluții pozitive în partea a doua de derulare a obiectivelor și priorităților strategiei. În această abordare, în prim plan a stat de asemenea și racordarea sistemului statistic în integralitatea lui la imperativele impuse de problematica societății românești, asigurând satisfacerea cerințelor utilizatorilor interni și externi. Momentul elaborării programului coincide în mod fericit cu lansarea pentru perioada următoare a programului guvernamental care include transformări semnificative și abordări de concepte, proiecte și obiective de factură majoră, ceea ce implică INS prin scopul și rolul pe care îl are, adaptarea metodelor și tehnicilor utilizate la specificitatea sub aspect politic a noilor elemente strategice.Este edificator să se precizeze în acest sens faptul că SSN a fost supus evaluării exercițiului de peer review, a fost apreciat pozitiv din punctul de vedere al modului în care a reușit să se adapteze comandamentelor SSE, regulamentelor, normelor și standardelor europene. În urma acestui exercițiu au fost programate acțiunile necesare realizării recomandărilor făcute de echipa de experți cu acest prilej, primele rezultate identificate în cadrul peer review fiind deja, în marea lor majoritate, implementate. În consens cu complexitatea recomandărilor din peer review și, în general, cu întregul ansamblu de măsuri, acțiuni, priorități și procese subsumate strategiei naționale în domeniul statistic, o serie de proiecte fie se regăsesc în continuare și în PSNM 2018-2020, fie se referă cu precădere la acest segment al strategiei; activitățile care se continuă în actuala perioadă de programare, precum și acele activități care au o perioadă mai mare de programare și de realizare, fiind de natura obiectivelor de lungă durată, nu au putut fi implementate în totalitate în perioada anterioară, ca urmare a unor motive obiective.Dintre acestea am pune în evidență în mod special faptul că, urmare a necesității de evaluare aprofundată a condițiilor specifice și de implicare în procesul statistic a unor noi actori din zona autorităților publice centrale, perfecționarea cadrului legal prin adecvarea acestuia la Regulamentul (UE) nr. 759/2015 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene a fost reținută pentru etapa actuală a programului 2018-2020.De asemenea, programul urmează să se concentreze într-o măsură sporită și cu o mai mare aplecare și intensitate asupra problemelor rezultate din Viziunea 2020, precum și din alte documente strategice ale UE. În mod deosebit se au în vedere strategia dezvoltării durabile până la orizontul 2030 și activitățile de modernizare a statisticii cu elemente specifice în sfera procesului de colectare a datelor, dar și a prelucrării și difuzării rezultatelor statistice. În procesul colectării datelor au fost deja demarate în prima etapă acțiuni vizând soluții specifice, însemnând utilizarea de noi metode de colectare, în afara celor tradiționale, rezolvarea sub aspectul cadrului legal al facilităților și posibilităților tehnice de implementare și altele. Se mențin încă dificultăți în clarificarea oportunităților și posibilităților concrete sub aspect tehnic de abordare a unor soluții preconizate în Viziunea 2020 și, practic, în multe dintre documentele UE, respectiv desfășurarea unor procese de colectare de date folosind soluțiile BIG Data. De altfel, fenomenele de nonrăspuns din partea unităților furnizoare de date primare în procesul de colectare și al accesării surselor de date administrative rămân în continuare ca unele dintre cele mai problematice dintre aspectele cu care se confruntă SSN. În special, în ultima perioadă, au apărut dificultăți majore legate de starea actuală a infrastructurii IT a INS, respectiv a rețelei de curenți slabi. Prin eforturile conducerii INS, în prezent și în perspectiva imediat următoare a etapei de programare 2018-2020, au fost identificate fondurile necesare surmontării acestei problematici, în cadrul căreia vor fi declanșate demersurile de rigoare.Corolarul activităților statistice constând în diseminarea prin căile specifice a informației statistice a fost de asemenea abordat în cadrul perioadei anterioare și s-au adoptat soluții adecvate de multiplicare a canalelor de diseminare și mai ales de diversificare și concentrare pe tematica la zi a diseminării informației.Una dintre problemele de primă prioritate ce se detașează prin anvengură, dificultate și complexitate încă de la începutul perioadei subsumate programului multianual rezultă din abordarea și soluționarea problemelor legate de realizarea celor două recensăminte, respectiv RPL și RGA, runda 2020/2021. Această problemă este cu atât mai dificilă cu cât, dincolo de identificarea și eliminarea problemelor ivite în runda anterioară a recensămintelor, a apărut cu acuitate necesitatea inițierii de noi căi, mijloace și tehnici de abordare în organizarea și derularea recensămintelor. Se are în vedere demararea, într-o perioadă imediat următoare, a elaborării cadrului legal și a programelor de desfășurare a lucrărilor, convenirea soluțiilor organizatorice la nivel central prin implicarea responsabilă a autorităților publice cu sarcini în domeniu și lansarea soluțiilor tehnice la nivel local pentru surmontarea unor stări de lucru cu caracter obiectiv sau subiectiv.Este cazul, de exemplu, a unei fluctuații masive a populației, în care fenomenul migrației se cere a fi stăpânit cu mai multe soluții în profunzime, care să garanteze posibilități de valorificare a rezultatelor, bazate pe capacitatea de a fi credibile și utilizabile pentru diverse scopuri.Nu în ultimul rând, se cuvine a fi relevat faptul că în contextul general al marcării la sfârșitul anului 2018, respectiv 1 decembrie 2018, a unui secol de la crearea României Mari, INS s-a înscris în rândul instituțiilor, organizațiilor și centrelor care s-au angajat în a marca acest eveniment prin lucrări de o semnificație deosebită pe care să le pună la dispoziția societății românești de astăzi și a celei de mâine. Ne referim în special la redactarea și editarea a două publicații „România - un secol de istorie - date statistice“ și „Statistica oficială - oglinda istoriei României de-a lungul unui secol“.3. Obiectivele strategice ale perioadei 2018-2020Obiectivul strategiei pentru perioada 2015-2020 este definit astfel încât să satisfacă, într-o măsură cât mai largă, necesitățile de date și informații ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, să continue îmbunătățirea calității proceselor și produselor statistice prin alinierea completă la Codul de practici al statisticilor europene și să implementeze managementul calității totale în statistică, având ca document-suport „Viziunea Sistemului statistic european până la orizontul anului 2020“.Obiectivul general al PSNM 2018-2020 constă în asigurarea continuității măsurilor și acțiunilor elaborate în prima parte a Strategiei din cadrul Programului 2015-2017, identificarea și abordarea de proiecte noi în consens cu obiectivele strategice ale Viziunii 2020, ale summitului ONU consacrat dezvoltării durabile până la orizontul 2030 și ale orientărilor Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, precum și a proiectelor și dezvoltărilor impuse de programul Guvernului României pentru perioada 2016-2020.Una dintre provocările majore ale programului 2018-2020 constă în demararea și finalizarea acțiunilor în plan statistic legate de preluarea de către România, începând cu luna iunie 2019, a președinției Uniunii Europene pentru o perioadă de 6 luni. În acest sens, statistica românească este pusă în situația de a face față, pe de o parte, solicitărilor de date statistice pe care le implică obligațiile României ca președinte în exercițiu al UE și, pe de altă parte, de pregătire și exercitare a rolului ce îi revine în mod direct de a conduce lucrările UE în domeniul statistic în cadrul Consiliului Europei.Obiective specifice1. Consolidarea și actualizarea cadrului legal de funcționare a SSN în ansamblu și al INS în special;2. Modernizarea și eficientizarea SSN, adaptarea mecanismelor și procedurilor realizate în plan național la cerințele curente și de perspectivă ale SSE;3. Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic;4. Eficientizarea procesului de colectare, prelucrare și diseminare a datelor statistice în concordanță cu elementele esențiale vizând reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date primare prin înlocuirea cu procedee moderne de valorificare a potențialului existent în sursele de date și registrele administrative;5. Îmbunătățirea în continuare a calității produselor statistice;6. Pregătirea în concordanță cu măsurile și acțiunile inovatoare prevăzute în programele de lucru ale rundei 2020/2021 a RPL și RGA;7. Crearea condițiilor de dezvoltare a resurselor umane, în special în privința calității resurselor, a capabilității și capacității acestora de a face față noilor provocări ale programului multianual;8. Atragerea în sistemul statistic, într-o filozofie cu aplicație practică, a resurselor existente în structurile altor producători de statistici oficiale;9. Crearea și perfecționarea de resurse informatice noi, modernizate, care să satisfacă cerințele generale ale modernizării procesului statistic.4. Organizare, resurse financiare și umaneProgramele statistice anuale și multianuale sunt implementate prin efortul conjugat al INS și al instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul statisticii oficiale, în mod deosebit al altor producători de statistici oficiale.Pentru punerea în practică a programelor statistice anuale și multianuale sunt necesare resurse umane, materiale și financiare importante. Utilizarea lor eficientă trebuie să asigure funcționarea neîntreruptă a întregului SSN și implementarea proiectelor de dezvoltare care privesc infrastructura statistică, metodologiile statistice și noile tehnologii informaționale. Prin exercițiile de programare anuală și multianuală se are în vedere stabilirea priorităților informaționale, în conjuncție cu programele statistice ale Comunităților Europene și cu cerințele utilizatorilor interni și externi, astfel încât alocarea resurselor necesare, deseori restrictive, să contribuie la maximizarea rezultatelor așteptate.Specificitatea programului multianual, sub aspectul resurselor financiare, materiale și umane, este puternic determinată de lucrările pregătitoare ale celor două cercetări statistice de amploare națională, Recensământul populației și locuințelor 2021 și Recensământul general agricol 2020. Resursele necesare celor două acțiuni se vor stabili și vor fi puse în valoare prin programe special elaborate ce vor fi supuse analizării și aprobării conform normelor în vigoare. De asemenea, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic național și a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 și cu necesitățile stringente apărute încă de la începutul implementării Strategiei vor fi necesare fonduri speciale pentru asigurarea suportului informatic, a infrastructurii necesare menținerii la cote crescute a sistemului, precum și a noilor cerințe de modernizare a statisticii românești.Resursele umane necesare realizării activităților din sfera statisticii oficiale constituie una dintre cele mai sensibile probleme care, în lipsa unor măsuri proactive, poate afecta pe termen mediu și lung dezvoltarea Sistemului statistic național. Lipsa resurselor umane se resimte cel mai acut în cadrul autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități specifice statisticii oficiale. Problema-cheie în această privință este, poate, nu atât lipsa resurselor propriu-zise, cât organizarea internă în instituțiile respective, astfel încât segmentul statistic să fie relevat și asigurat corespunzător cu cadre de înaltă calificare în măsură să răspundă cerințelor de calitate a informațiilor, atât pentru scopurile interne de gestionare a activităților, cât și pentru Sistemul statistic național, în ansamblu. Crearea compartimentelor de statistică în ministere și alte autorități publice trebuie să fie susținută prin programele de recrutare, selecție și dezvoltare a personalului, scop în care este necesară amplificarea rolului INS de creare a competențelor necesare.5. Dezvoltarea produselor și serviciilor statisticePentru îndeplinirea obiectivului strategic de satisfacere întro mai mare măsură a cerințelor informaționale ale utilizatorilor, Institutul Național de Statistică, alături de ceilalți producători de statistici oficiale, are rolul de a asigura realizarea de produse și servicii statistice pe domenii specifice a căror continuitate în producerea de rezultate este esențială pentru alimentarea fondului național de date statistice și pentru difuzarea informațiilor și datelor statistice programelor de diseminare.Operaționalizarea și detalierea activităților Programului statistic național multianual se realizează prin programele statistice naționale anuale.În consecință, îndeplinirea acestui obiectiv specific presupune definirea și punerea în aplicare a unor direcții de acțiune pe ansamblu și pe domenii statistice, prezentate în cele ce urmează.5.1. Acțiuni transversale de funcționare, operaționalizare la cote superioare a SSNa) Îmbunătățirea și modernizarea detaliată a sistemului statistic;b) Utilizarea surselor administrative;c) Modernizarea sistemului de colectare a informațiilor primare;d) Eficientizarea sistemului de procesare informatică;e) Perfecționarea și ridicarea la cote superioare a mijloacelor și căilor de difuzare a informației statistice;f) Adoptarea și implementarea standardului SIMS până la sfârșitul perioadei de programare (2020) și crearea bazei de metadate statistice de referință și metadate referitoare la calitate.5.2. Conturi naționale; indicatori macroeconomiciObiectiv: Furnizarea unor indicatori macroeconomici și sociali esențiali și a principalilor indicatori economici europeni sub forma unui set coerent de indicatori care să răspundă cerințelor în materie de date statistice la nivel național și european pentru a face față evoluției nevoilor utilizatorilor interni și externiAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Implementarea integrală a SEC 20102020Aplicarea integrală a SEC 2010 având în vedere expirarea progresivă a derogărilor, ceea ce va duce la îmbunătățirea indicatorilor
  Impactul globalizării asupra indicatorilor macroeconomici2020Elaborarea metodelor de calcul al indicatorilor macroeconomici în contextul globalizării
  Responsabil: Direcția conturi naționale
  5.3. Statistica prețurilorObiectiv: Dezvoltarea și modernizarea sistemului statistic de prețuri care să răspundă cerințelor de calitate și setului de indicatori stabiliți la nivel europeanProducerea, în condiții de calitate superioară și la termen, a indicatorilor din domeniul prețurilor la consumator, producției industriale, serviciilor, locuințelor, produselor și inputurilor agricole, utilizând metodologii solide și conforme cu standardele internaționale și furnizarea acestor indicatori factorilor de decizie și publicului larg.Coordonarea la nivel național a activităților stabilite în cadrul Programului european de comparare, principalul furnizor al indicatorilor privind paritatea puterii de cumpărare și nivelul de convergență a prețurilor la nivel european.Acțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Implementarea standardelor și metodelor prevăzute de metodologiile elaborate și adoptate la nivel internaționalpermanenta) Creșterea calității și asigurarea comparabilității indicatorilor elaborați în domeniul statisticii prețurilor; b) Furnizarea la timp a indicatorilor privind statistica prețurilor către factorii de decizie interni și internaționali și publicului larg
  Adoptarea standardelor internaționale privind elaborarea datelor și metadatelor statistice din domeniul prețurilorpermanentDate și metadate statistice armonizate cu standardele internaționale
  Responsabil: Direcția de statistica prețurilor
  5.4. Statistici privind populația, demografia și migrația internaționalăObiectiv: Consolidarea sistemului de statistici privind populația, mișcarea naturală și migrația; asigurarea colectării și prelucrării informațiilor preluate de la instituțiile care gestionează sursele administrative de date privind evidența populației și evenimentele demograficeAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Definitivarea convențiilor de colaborare care prevăd programul concret de acțiuni organizatorice privind implicarea și delimitarea obiectivelor, rolului și sarcinilor instituțiilor implicate în alimentarea cu date din surse administrative a bazei de date statistice la nivel de înregistrare individuală StatPop2018-2019Metode și fluxuri de lucru stabilite și exploatare de date din sursele administrative inițiate în vederea producerii statisticilor de mobilitate socială a populației (din ocupare în șomaj sau în inactivitate, intrările în ocupare etc.).
  Implementarea convențiilor de colaborare care permit accesul INS la înregistrările individuale (pe bază de identificator unic) disponibile în sursele administrative gestionate de instituțiile publice din administrația centrală și locală2018Schema/Arhitectura bazei de date StatPop (la nivel de înregistrare individuală intercorelată prin identificator unic)
  Pregătirea cadrului legislativ, administrativ și organizațional al recensământului populației și locuințelor din România pentru runda 2020/2021 (RPL 2021), prin: a) definirea obiectivelor viitorului recensământ și a rolului său în sistemul statisticii demografice din România; 2019Cadru legislativ, administrativ și organizațional (inclusiv buget estimat) ca activități componente pentru pregătirea recensământului populației și locuințelor din România pentru runda 2020/2021
  b) stabilirea tipului de recensământ (mixt, bazat exclusiv sau parțial pe surse administrative etc.), a metodelor de colectare și a modului de organizare; c) definirea instituțiilor cu responsabilități în pregătirea, organizarea și desfășurarea recensământului; d) elaborarea proiectului de lege privind recensământul populației și al locuințelor; e) elaborarea proiectului de buget; f) identificarea gradului în care anumite „instrumente“ necesare recensământului sunt pregătite a fi utilizate în scop statistic înainte și în timpul colectării datelor: conținutul surselor administrative, existența registrului național al clădirilor și a nomenclatorului unic de străzi, planurile cadastrale pentru mediul urban și rural etc.  
  Pregătirea instrumentarului și a infrastructurii necesare pentru desfășurarea rundei 2020/2021 de recensăminte în România2020Instrumentar definitivat pentru runda 2020/2021 de recensăminte ale populației și locuințelor în România
  Promovarea parteneriatului cu instituțiile care gestionează surse administrative privind populația, clădirile, locuințele, în vederea pregătirii accesului INS la informațiile necesare RPL 2021 și stabilirea responsabilităților acestor instituții în pregătirea și implementarea viitorului recensământ al populației și locuințelor2019-2020Pregătirea rundei 2020/2021 de recensăminte ale populației și locuințelor în România
  Investigarea unor metode de eficientizare a preluării și prelucrării buletinelor statistice privind fenomenele demografice2018a) Reducerea gradului de încărcare a personalului din DRS/DJS-uri; b) Creșterea calității statisticilor demografice.
  Responsabil: Direcția generală de demografie și statistică socială
  5.5. Statistica pieței munciiObiectiv: Determinarea și diseminarea indicatorilor privind ocuparea forței de muncă pentru a monitoriza punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020Acțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Organizarea și participarea activă la dezvoltarea SSN în domeniul statisticii forței de muncă, astfel încât să corespundă noilor cerințe reglementate la nivel european și apărute pe plan național2019 (Termenele depind de programul de lucru al Eurostat.)Seturi de indicatori în domeniul statisticii forței de muncă actualizați și armonizați la nivel european și național
  Adaptarea statisticii sociale românești cu respectarea obiectivelor din strategia de modernizare a statisticii sociale la nivel european și cu noile direcții de acțiune în acest domeniu2019 (Termenele depind de programul de lucru al Eurostat.)Sistem statistic revizuit pentru domeniul pieței muncii sub aspectul instrumentarului, metodelor de colectare și metodologiilor reproiectate pentru cercetările statistice în domeniu
  Analiza și preluarea datelor din surse administrative în scopul producerii de indicatori din domeniul statisticii pieței muncii2020Reducerea sarcinii de răspuns din partea agenților economici pentru producerea de indicatori statistici în domeniul statisticilor privind salariile
  Implementarea metodelor moderne de culegere a datelor prin cercetările statistice adresate gospodăriilor populației (CAPI/CAWI)în funcție de disponibilitatea resurselor financiareÎmbunătățirea calității datelor și reducerea timpului de prelucrare și diseminare a informațiilor
  Responsabil: Direcția generală de demografie și statistică socială
  5.6. Statistica educației și a sănătățiiObiectiv: Alinierea statisticilor în domeniile educației și sănătății la noile schimbări europene de ordin metodologic; definirea rolului și responsabilităților INS și a autorităților din domeniile vizate în procesul de elaborare a datelor statistice; fluidizarea fluxului de colectare a datelor privind statisticile de educație și sănătateAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Cooperarea cu deținătorii de date din surse administrative pentru creșterea calității datelor, în vederea integrării acestora în sistemul statistic național2018-2019a) statistici armonizate cu reglementările europene bazate pe seturi de date administrative; b) reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date; c) eliminarea dublei colectări a datelor (INS și MEN) pentru o parte dintre indicatorii din domeniul educației.
  Reproiectarea sistemului informațional din domeniul statisticii sănătății2018-2019 a) calitate îmbunătățită a statisticilor produse în domeniu; b) surse primare de date dezvoltate/create, necesare producerii statisticilor europene în domeniu.
  Promovarea parteneriatului cu deținătorii de surse administrative din domeniul sănătății pentru îmbunătățirea calității datelor Sistemului conturilor de sănătate în România2018-2019Statistici de calitate/cu calitate ameliorată produse în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 359/2015 al Comisiei din 4 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la cheltuielile și sursele de finanțare în domeniul sănătății
  Responsabil: Direcția generală de demografie și statistică socială
  5.7. Statistica veniturilor și condițiilor de viațăObiectiv: Dezvoltarea și adaptarea metodologiilor de calcul al unor indicatori comparabili pe plan european, adaptarea și armonizarea regulamentelor europene la legislația națională, în vederea promovării unei creșteri durabile, inteligente și inclusiveAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Îmbunătățirea calității indicatorilor privind sărăcia și incluziunea socială prin utilizarea informațiilor din sursele statistice și administrative2018-2019a) estimații cu nivel de calitate îmbunătățit; b) metode de estimare mixte (prin combinare de surse statistice cu surse administrative) implementate.
  Implementarea metodelor moderne de culegere a datelor din gospodăriile populației CAPI/CAWI în anchetele din domeniul condițiilor de viațăîn funcție de disponibilitatea resurselor materialeÎmbunătățirea calității datelor și reducerea timpului de prelucrare și diseminare a informațiilor
  Implementarea metodologiilor armonizate la nivel european și corelate cu Strategia de modernizare a statisticilor sociale europene și cu Strategia națională2019-2020Statistici comparabile la nivel european conform metodologiilor europene revizuite în cadrul Strategiei de modernizare a statisticilor sociale
  Responsabil: Direcția generală de demografie și statistică socială
  5.8. Statistica agricolăObiectiv: Furnizarea de statistici în domeniul agriculturii necesare dezvoltării și monitorizării Politicii agricole comune și politicilor naționale care să reflecte obiectivele strategice și ale programului de guvernare referitoare la eficientizarea sectorului agricol și dezvoltarea ruralăAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Îmbunătățirea calității datelor din domeniul statisticii agricole, astfel încât să răspundă noilor cerințe ale SSE și cerințelor la nivel naționalanualConsolidarea sistemului statistic agricol
  Investigarea surselor administrative și studierea posibilității de utilizare a acestora pentru realizarea statisticilor agricoleanualCreșterea calității statisticilor agricole și reducerea sarcinii de răspuns
  Abordarea integrată a statisticilor agricole prin implementarea regulamentului privind statisticile integrate la nivel de exploatație agricolă (Integrated Farm Statistics - IFS);2020Asigurarea coerenței între diferitele statistici agricole sub aspectul eficienței costurilor
  Armonizarea și implementarea reglementărilor europene în vederea realizării Recensământului general agricol RGA 20202020Pregătirea cadrului legislativ, administrativ și organizațional al RGA 2020 prin: a) definirea obiectivelor viitorului recensământ; b) stabilirea tipului de recensământ, a metodelor de colectare și a modului de organizare; c) definirea instituțiilor cu responsabilități în pregătirea, organizarea și desfășurarea recensământului; d) elaborarea proiectului de lege privind Recensământul general agricol 2020; e) elaborarea proiectului de buget; f) elaborarea instrumentarului statistic.
  Responsabil: Direcția generală de statistică economică
  5.9. Statistica mediuluiObiectiv: Consolidarea calității conturilor de mediu; furnizarea de informații pentru implementarea Strategiei Europa 2020Acțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Corelarea indicatorilor statistici cu privire la implementarea aspectelor politicii de mediu și planificării economiceanualÎmbunătățirea promptitudinii, inclusiv dezvoltarea preestimărilor
  Implementarea Regulamentului (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene, a statisticilor de mediu și forestiere2019Îmbunătățirea contului cheltuielilor de protecție a mediului, contului sectorului bunurilor și serviciilor de mediu
  Implementarea culegerilor de date în conformitate cu metodologiile Eurostat, pe bază de voluntariat, pentru domenii suplimentare; adaptarea metodologiilor la specificul național2020Obținerea de indicatori pentru domeniile: ape și păduri, subvenții de mediu și transferuri similare și cheltuielile de gestionare a mediului
  Monitorizarea indicatorilor privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilăpermanentDezvoltarea de noi indicatori și actualizarea celor existenți
  Consolidarea calității datelor pentru conturile de mediu deja implementate2020Date statistice îmbunătățite din punctul de vedere al calității
  Responsabil: Direcția generală de statistică economică
  5.10. Statistici de întreprindere; statistica structuralăObiectiv: Implementarea noilor concepte și metode ale cadrului general privind statisticile de întreprindere pentru a răspunde obiectivelor politice de dezvoltare economică, de impact al globalizării economice; furnizarea de informații pentru implementarea politicii Europa 2020 privind creșterea economică durabilăAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Implementarea cercetării statistice privind lanțul valorii globale și externalizarea internaționalăgradual până în anul 2020^1)Dezvoltarea de noi informații statistice și îmbunătățirea celor existente pentru a răspunde obiectivelor politice de dezvoltare economică, de impact al globalizării economice
  Identificarea de noi indicatori statistici și metode de legături între date pentru întreprinderile mici și mijlociigradual până în anul 2020^1)Indicatori statistici care să măsoare activitatea întreprinderilor mici și mijlocii
  Colectarea de informații privind utilizarea tehnologiei 3D printing și a serviciilor eGuvernaregradual până în anul 2020^1)Furnizarea de informații pentru implementarea politicii Europa 2020
  Realizarea de activități pregătitoare pentru a putea răspunde viitoarelor prevederi legale, linii directoare și metodologii referitoare la statistica transportuluigradual până în anul 2020^1)a) inventar al indicatorilor, surselor de informații privind transportul de pasageri pe căi navigabile interioare; b) adaptarea instrumentelor pentru producerea de indicatori privind transportul de pasageri pe căi navigabile interioare, privind transportul intermodal; c) identificarea surselor de informații pentru producerea de indicatori privind mobilitatea pasagerilor.
  Responsabil: Direcția generală de statistică economică Notă
  ^1) În funcție de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
  5.11. Indicatori economici pe termen scurtObiectiv: Furnizarea de informații pentru implementarea politicilor naționale și politicii Europa 2020 privind creșterea economică durabilăAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Dezvoltarea de indicatori statistici pentru monitorizarea obiectivelor inițiativelor „O uniune a inovației“ și „Spațiul european de cercetare“, în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologice circulă liber și deschisgradual până în anul 2020Furnizarea de informații pentru implementarea politicilor naționale și politicii Europa 2020 privind creșterea economică durabilă
  Diversificarea surselor de date administrative și dezvoltarea metodelor de consolidare a datelor din surse statistice și surse administrativegradual până în anul 2020Reducerea sarcinii de răspuns și asigurarea calității datelor statistice din domeniu
  Dezvoltarea de statistici de calitate în domeniul energiei și schimbărilor climatice; dezvoltarea de indicatori în domeniul energiei pentru a răspunde priorității „O Uniune Europeană a energiei“2020a) asigurarea suportului pentru politicile UE și pentru cele naționale; b) furnizarea de informații necesare pentru monitorizarea statisticii energiei și schimbărilor climatice; c) calculul unor indicatori care să susțină Agenda 2030 pentru energie și schimbări climatice.
  Dezvoltarea de statistici în zonele-cheie unde întreprinderile sunt „centrul de interes“, cum ar fi: statisticile pe termen scurt, cercetare, dezvoltare, inovare și turism, cu o atenție deosebită pentru asigurarea datelor în domeniile cu valoare adăugată mare din industrie și serviciiîncepând cu anul 2018Elaborarea de indicatori care să răspundă noilor cerințe impuse de modificările de regulamente în domeniu
  Implementarea cerințelor noului regulament integrat al statisticii de întreprindere FRIBSgradual până în anul 2020^1)Adaptarea sistemului informațional statistic al statisticii de întreprindere din România la noile cerințe prevăzute în regulament
  Responsabil: Direcția generală de statistică economică Notă
  ^1) În funcție de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
  5.12. Statisticile comerțului internațional cu bunuriObiectiv: Asigurarea calității datelor statistice de comerț internațional cu bunuri, luând în considerare strategia Uniunii Europene de reducere, până în anul 2020, a sarcinii administrative impuse de Sistemul statistic european, în general, și de sistemul statistic Intrastat, în particular, asupra furnizorilor de date statisticeAcțiuni, termene, rezultate
  AcțiuneaTermenRezultat
  Îmbunătățirea consistenței dintre statisticile de comerț internațional cu bunuri (intra- și extracomunitar) și statisticile balanței de plăți2018Reevaluarea coeficientului de transformare CIF-FOB pentru importuri
  Integrarea cadrului legal al statisticilor de comerț exterior în regulamentul FRIBS, în colaborare cu Eurostat și statele membre UEgradual până în anul 2020^1)Adaptarea cadrului legal național pentru statisticile de comerț internațional cu bunuri la modificările din FRIBS
  Modernizarea și armonizarea continuă a sistemului statistic de comerț extracomunitar cu bunuri, cu legislația și cerințele naționale și comunitare în domeniugradual până în anul 2020^1)Adaptarea cadrului legal național pentru statisticile de comerț internațional cu bunuri la modificările Codului vamal comunitar
  Implementarea Sistemului Statistic SIMSTAT (schimbul de microdate între toate statele membre UE) în producția curentă - aspecte legate de colectare, confidențialitate, validaregradual până în anul 2020^1)Sistemul SIMSTAT implementat în producția curentă de date:a) diversificarea surselor de date pentru cercetarea statistică Intrastat;b) reducerea sarcinii de răspuns și asigurarea calității datelor statistice din domeniu;c) reconcilierea datelor statistice de comerț intra-UE ale României cu datele statistice în oglindă ale principalilor parteneri comerciali.
  Dezvoltarea de noi indicatori statistici prin asigurarea legăturii dintre datele din Registrul statistic al întreprinderilor și datele statistice de comerț exterior pe caracteristici de întreprindere2018Creșterea eficienței și eficacității proceselor de producție statistică și furnizarea de statistici pe domenii-cheie legate de întreprinderi
  Responsabil: Direcția generală de statistică economică Notă
  ^1) În funcție de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
  5.13. Registrul statisticObiectiv: Alinierea registrului statistic (REGIS) la cerințele regulamentului FRIBS
  AcțiuneaTermenRezultat
  Implementarea definiției unității statistice în registrul statistic prin punerea în practică a regulilor operaționale și a metodologiei de profilinggradual până în anul 2020^1)Furnizarea de către REGIS a unităților statistice în conformitate cu regulamentul FRIBS
  Responsabil: Direcția generală de exploatare și gestionare a surselor de date administrative Notă
  ^1) În funcție de termenul de implementare a Regulamentului FRIBS.
  Abrevieri
  CAWIComputer Assisted Web Interview
  CEComisia Europeană
  CIFCost, Insurance, Freight (cost, asigurare, navlu)
  CIF/FOBSoldul balanței comerciale
  FOBFree on Board (liber la bord)
  FRIBSFramework Regulation Integrating Business Statistics (Regulamentul-cadru de integrare a statisticilor de întreprindere)
  IFSIntegrated Farm Statistics
  INSInstitutul Național de Statistică
  DJSDirecții județene de statistică
  PSNMProgramul statistic național multianual
  RGARecensământul general agricol
  RPLRecensământul populației și locuințelor
  SDSSNStrategia de dezvoltare a Sistemului statistic național
  SECSistemul european de conturi
  SIMSSingle Market Statistics (Statistica pieței unice)
  SSESistem statistic european
  SSNSistem statistic național
  UEUniunea Europeană
  MENMinisterul Educației Naționale
  SIMSTATSchimb de date în toate statele membre UE
  REGISRegistru statistic
  ----