HOTĂRÂRE nr. 844 din 14 octombrie 1999pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 25 octombrie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificările ulterioare aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă *) Anexa se publică ulterior.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 30.654/2.162/MC/1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994, precum şi orice alte prevederi contrare.Contractele semnate şi în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor finaliza pe baza prevederilor în vigoare la data semnării acestora şi a precizărilor emise până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Vlad Rosca-----