LEGE nr. 8 din 5 ianuarie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, se nominalizează Ministerul Transporturilor ca organism intermediar pentru transport în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020 prin înființarea unei structuri care va gestiona funcțiile delegate, conform unui acord de delegare, care va cuprinde funcțiile de selecție, evaluare și contractare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport. Organizarea și funcționarea acestei structuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Între Ministerul Transporturilor, în calitate de organism intermediar, și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, se încheie acordul de delegare de funcții prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Salarizarea personalului din structura cu rol de organism intermediar pentru Programul operațional Infrastructura mare se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit legii.3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului din cadrul organismului intermediar din Ministerul Transporturilor cu funcțiile și salariile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se face prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU
  București, 5 ianuarie 2018.Nr. 8.----