REGULAMENT nr. 2 din 17 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2018    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 101, 122, 126, 126^1, 126^2 și ale art. 150 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (2) lit. a) și ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,Banca Națională a României emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:45. amortizorul de capital pentru riscul sistemic - fondurile proprii pe care o instituție de credit este obligată să le mențină în conformitate cu art. 288 din prezentul regulament;2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:47. rata amortizorului anticiclic de capital - cota procentuală pe care instituțiile de credit trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul de capital anticiclic specific instituțiilor de credit respective;3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. instituție de credit autorizată la nivel național - o instituție de credit care a fost autorizată în România și pentru care rata amortizorului anticiclic de capital este impusă prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 49 se abrogă.5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 53, cu următorul cuprins:53. stat terț semnificativ - statul terț care a fost identificat ca fiind semnificativ în urma evaluărilor periodice efectuate de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială.6. Articolul 255 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 255(1) Prezentul titlu stabilește reguli cu privire la fondurile proprii pe care instituțiile de credit trebuie să le dețină în vederea constituirii amortizoarelor de capital. (2) Prezentul titlu se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe. (3) La recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, Banca Națională a României poate emite ordine pentru impunerea ratelor amortizoarelor de capital, cu excepția cazurilor în care expunerile sunt situate în alte state, iar amortizoarele anticiclice de capital stabilite de autoritățile competente sau desemnate din aceste state se aplică în mod direct, conform prevederilor art. 262 alin. (3) și (4). În ordinele emise Banca Națională a României precizează și data de la care instituțiile de credit aplică ratele amortizoarelor de capital. (4) În situația în care Banca Națională a României decide să respecte recomandările emise de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială, Banca Națională a României informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei decizii. (5) Banca Națională a României informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse instituțiilor de credit. (6) La recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, Banca Națională a României poate acorda derogări de la aplicarea anumitor măsuri de reciprocitate în domeniul amortizoarelor de capital instituțiilor care înregistrează expuneri sub un anumit prag. (7) În cazul în care Banca Națională a României decide să procedeze conform alin. (6), aceasta informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială cu privire la derogarea acordată și, la recomandarea acestuia, aplică un proces de monitorizare periodică, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.(8) În situația în care Banca Națională a României nu este de acord cu oricare dintre elementele cuprinse în recomandarea emisă de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială și, prin urmare, nu respectă măsura recomandată, Banca Națională a României informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială și transmite acestuia fundamentarea respectivei decizii în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.(9) Banca Națională a României elaborează periodic analize privind eficiența și eficacitatea instrumentelor macroprudențiale din categoria amortizoarelor de capital aplicate instituțiilor de credit, în vederea formulării de eventuale propuneri care să fie supuse analizei Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, legate de:a) calibrarea, recalibrarea sau dezactivarea instrumentelor macroprudențiale deja implementate; și/saub) activarea unor noi instrumente macroprudențiale, în scopul atenuării riscurilor și vulnerabilităților identificate.7. La titlul IV capitolul III, secțiunile a 2-a, a 3-a și a 4-a se abrogă. 8. La articolul 261, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 261(1) Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic de capital care se aplică pentru jurisdicțiile în care sunt situate expunerile relevante din credite ale instituției de credit, potrivit prevederilor prezentului regulament și ordinelor emise de Banca Națională a României în materia amortizoarelor de capital.9. Articolul 262 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 262(1) În scopul calculării ratei amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit, inclusiv, unde este cazul, pentru scopurile elementului de capital consolidat corespunzător, instituțiile de credit utilizează ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile în jurisdicțiile în care sunt situate expunerile relevante din credite, publicate pe website-ul Băncii Naționale a României, în conformitate cu alin. (2)-(4). (2) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate în România este stabilită prin ordin al Băncii Naționale a României, emis la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială. (3) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă expunerilor relevante din credite situate într-un alt stat membru este: a) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată nu depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc; b) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și este impusă de Banca Națională a României printr-un ordin emis la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;c) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului membru respectiv depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și Banca Națională a României a emis un ordin de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaștere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului membru. (4) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate într-un stat terț semnificativ este: a) în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terț semnificativ nu a stabilit și nu a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat: (i) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;(ii) 0%, dacă Banca Națională a României nu a emis un ordin în acest sens;(b) în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terț semnificativ a stabilit și a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat:(i) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat terț semnificativ, în cazul în care această rată nu depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, iar Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială nu consideră necesară recomandarea unui nivel mai mare decât nivelul stabilit de respectiva autoritate desemnată;(ii) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, în cazul în care acesta consideră necesară recomandarea unei rate mai mari decât rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ;(iii) rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ, în cazul în care această rată depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și este impusă prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;(iv) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ respectiv depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și Banca Națională a României a emis un ordin de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaștere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ.10. La articolul 263, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru scopurile calculului prevăzut la art. 261 alin. (1): a) ratele amortizorului anticiclic impuse prin ordin emis de Banca Națională a României, ca urmare a recomandării Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, se aplică de la data prevăzută în respectivul ordin, dacă decizia are ca efect majorarea ratei; b) ratele stabilite de autoritățile desemnate din alte state membre, în cazul în care aceste rate nu depășesc 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, se aplică de la data precizată de acele autorități, dacă decizia respectivelor autorități are ca efect majorarea ratei;c) sub rezerva lit. a), rata amortizorului anticiclic pentru un stat terț se aplică la 12 luni de la data la care autoritatea competentă dintr-un stat terț a anunțat modificarea ratei, indiferent dacă autoritatea în cauză impune instituțiilor de credit înființate în statul terț să aplice modificarea într-un termen mai scurt, în condițiile în care decizia are ca efect majorarea ratei. În acest sens, o modificare a ratei pentru un stat terț este considerată ca anunțată la data la care este publicată de autoritatea competentă din statul terț în conformitate cu cadrul de reglementare relevant la nivel național; d) rata amortizorului anticiclic se aplică imediat în condițiile în care decizia are ca efect reducerea acesteia.11. Articolele 264 și 265 se abrogă.12. Articolul 266 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 266Fiecare instituție identificată de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială drept instituție de tip G-SII trebuie să mențină, la nivel consolidat, un amortizor G-SII la nivelul impus prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială. Această cerință se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menținute în plus față de cele utilizate pentru îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.13. Articolele 267 și 268 se abrogă.14. La articolul 269, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 269(1) Instituțiile de credit identificate de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială drept instituții de tip O-SII mențin, la nivel consolidat, subconsolidat sau individual, după caz, un amortizor O-SII, impus prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială. Această cerință se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menținute în plus față de cele utilizate pentru îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.15. La articolul 269, alineatele (2), (3) și (4) se abrogă.16. Articolele 270-274 se abrogă.17. Articolul 275 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 275Instituțiile de importanță sistemică nu utilizează fonduri proprii de nivel 1 de bază menținute pentru a acoperi amortizorul G-SII și amortizorul O-SII impuse prin ordin emis de Banca Națională a României potrivit art. 266 și art. 269 alin. (1), la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, pentru a îndeplini oricare dintre cerințele impuse în temeiul art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, al art. 256 și art. 257 din prezentul regulament, precum și orice alte cerințe impuse în temeiul art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.18. Articolul 276 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 276În cazul în care un grup, la nivel consolidat, face obiectul următoarelor tipuri de amortizoare, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre: a) amortizorul G-SII și amortizorul O-SII; b) amortizorul G-SII, amortizorul O-SII și, în conformitate cu art. 288, amortizorul de capital pentru riscul sistemic.19. Articolul 277 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 277În cazul în care o instituție de credit, la nivel individual sau subconsolidat, face obiectul unui amortizor O-SII și al unui amortizor de capital pentru riscul sistemic în conformitate cu art. 288, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre cele două.20. Articolul 278 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 278Fără a aduce atingere art. 276 și art. 277, în cazul în care amortizorul de capital pentru riscul sistemic se aplică tuturor expunerilor situate în România, dar nu se aplică expunerilor din afara ei, respectivul amortizor de capital pentru riscul sistemic se cumulează cu amortizorul O-SII sau cu amortizorul G-SII care se aplică în conformitate cu art. 269, respectiv 266.21. La articolul 281, alineatul (1) se abrogă.22. La articolul 281, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile de credit trebuie să aplice amortizorul de capital pentru riscul sistemic expunerilor localizate pe teritoriul României, expunerilor localizate în state terțe, precum și expunerilor localizate în alte state membre, conform ordinelor emise de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială.23. La articolul 281, alineatele (3) și (4) se abrogă.24. Articolele 282-287 se abrogă.25. La articolul 288, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 288(1) Instituțiile de credit trebuie să mențină, la nivel individual, consolidat și subconsolidat, după caz, pe lângă fondurile proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de capital pentru riscul sistemic, impus prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială. Această cerință se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Amortizorul respectiv trebuie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menținute în plus față de cele utilizate pentru îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.26. Articolul 290 se abrogă.27. Articolul 664 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 664În perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 256, instituțiile de credit trebuie să mențină amortizorul de conservare a capitalului la nivelul impus prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială.28. Articolul 665 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 665În perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 257, instituțiile de credit trebuie să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul impus prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială.29. La articolul 666, alineatele (3)-(7) se abrogă.30. Articolul 667 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 667Prevederile art. 266 și 275-280 se aplică după cum urmează: a) 50% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 266, în anul 2017; b) 75% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 266, în anul 2018; și c) 100% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 266, în anul 2019.  +  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 17 noiembrie 2017.Nr. 2.------