METODOLOGIE din 12 decembrie 2017de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 5.645 din 12 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învățământul preuniversitar.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:a) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare - termene stabilite pentru perioadele de: depunere a proiectelor de manuale școlare în vederea evaluării; evaluare a proiectelor de manuale școlare și de comunicare a rezultatelor evaluării; depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul evaluării; soluționare a contestațiilor; reevaluare a proiectelor de manuale și de comunicare a rezultatelor reevaluării - denumit în continuare calendar;b) criterii de evaluare a calității științifice și didactice - norme în baza cărora proiectele de manuale școlare sunt admise sau respinse (conform fișei-tip de evaluare a calității științifice și didactice);c) coordonator al procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire - consilier la Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) de altă specialitate decât cea la care se realizează evaluarea proiectelor de manuale școlare;d) evaluatori cooptați - cadre didactice din învățământul preuniversitar care au atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare, au specialitatea corespunzătoare disciplinei pentru care se propune proiectul de manual, respectiv au dreptul de a preda disciplina pentru care se propune proiectul de manual și au parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale școlare; e) specialiști externi - cadre didactice din învățământul superior, specialiști în domeniul/disciplina pentru care se propune proiectul de manual, respectiv absolvenți de studii superioare în domeniul științe ale educației;f) fișa-tip de evaluare a calității științifice și didactice a proiectului de manual școlar - raport de specialitate care cuprinde criteriile și descriptorii de evaluare a calității științifice și didactice (anexa nr. 2 la prezenta metodologie);g) program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale școlare - activitate organizată de CNEE pentru pregătirea evaluatorilor cooptați și a specialistului extern din domeniul științe ale educației în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare;h) proiect de manual școlar - propunere de manual școlar, prezentată în format pdf și depusă de către autori/coautori în vederea evaluării și a aprobării prin ordin al ministrului educației naționale; i) punctaj individual aferent fișei-tip de evaluare a calității științifice și didactice - punctaj acordat de către fiecare evaluator cooptat, respectiv specialist extern, pe baza criteriilor de evaluare a calității științifice și didactice;j) punctaj calitate (PC) - punctaj calculat pe baza punctajelor individuale (PI);k) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale școlare - perioadă de timp determinată pe parcursul căreia se desfășoară evaluarea proiectelor de manuale școlare;l) titlu de manual școlar - ansamblu de informații care conduc la identificarea manualelor școlare după denumirea disciplinei/modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educației naționale prin care a fost aprobat, autori/coautori;m) manual școlar - principalul instrument de lucru al elevului care reflectă lectura personalizată a programei aferente disciplinelor din trunchiul comun, realizată de autori/coautori, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă;n) manuscris - varianta dactilografiată a proiectului de manual școlar;o) format pdf - document editat, procesat și transmis numai prin intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) și al canalelor de transmisie electronice.  +  Capitolul II Organizarea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar  +  Articolul 3(1) În vederea desfășurării procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, Ministerul Educației Naționale (MEN) publică lista disciplinelor pentru care organizează sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale școlare.(2) Organizarea procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare este asigurată de către CNEE. (3) În vederea evaluării proiectelor de manuale școlare, CNEE întreprinde următoarele acțiuni:a) lansează apelul pentru realizarea bazei de date cu evaluatorii cooptați și specialiștii externi - absolvenți de studii superioare în domeniul științe ale educației - pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare, pentru fiecare titlu de manual școlar; selecția evaluatorilor cooptați și a specialiștilor externi se face conform unei proceduri stabilite la nivelul CNEE; b) în cazul în care, în urma apelului și a selecției, nu există suficienți specialiști externi din domeniul științe ale educației, CNEE solicită Institutului de Științe ale Educației și Direcției generale învățământ universitar din cadrul MEN să nominalizeze specialiști care să participe la evaluarea proiectelor de manuale școlare, urmând ca aceștia să fie desemnați de către CNEE;c) prevede, în apelul de selecție, locuri distincte pentru evaluatorii de manuale în limbile minorităților naționale;d) desemnează coordonatorii procesului de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale școlare, pentru fiecare titlu de manual școlar;e) organizează procesul de reevaluare a proiectelor de manuale școlare, în situația în care se depun contestații privind rezultatul evaluării; f) înaintează conducerii MEN proiectele de manuale școlare care au obținut punctajul minim de 85 de puncte. (4) Cooptarea specialistului extern - cadru didactic din învățământul superior se realizează cu sprijinul secretarului de stat cu atribuții de coordonare pentru învățământul superior.  +  Articolul 4Atribuțiile coordonatorului constau în:a) instruirea evaluatorilor cooptați cu privire la modalitatea de evaluare/reevaluare;b) punerea la dispoziție a proiectelor de manuale școlare și a documentelor/instrumentelor specifice evaluării;c) monitorizarea procesului de evaluare și de reevaluare până la finalizarea acestuia, inclusiv activitatea de mediere între evaluatorii cooptați, în situația în care diferența de punctaj acordat este mai mare de 10 puncte;d) preluarea documentelor/instrumentelor specifice evaluării/reevaluării; e) întocmirea situației finale a evaluării/reevaluării.  +  Articolul 5(1) Condițiile de înscriere a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru a participa, în calitate de evaluatori cooptați, la evaluarea proiectelor de manuale școlare sunt următoarele:a) să desfășoare activități de predare-învățare-evaluare în cadrul învățământului preuniversitar corespunzătoare disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare;b) să dețină abilități practice de operare pe calculator.(2) Condițiile de înscriere a specialiștilor externi din domeniul științe ale educației pentru a participa la evaluarea proiectelor de manuale școlare sunt următoarele:a) să desfășoare activități specifice în domeniul științe ale educației;b) să dețină abilități practice de operare pe calculator.(3) În procesul de selecție a evaluatorilor cooptați - cadre didactice din învățământul preuniversitar au prioritate cadrele didactice care îndeplinesc una sau mai multe dintre condițiile:a) au gradul didactic I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire;b) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităților de evaluare a proiectelor de manuale școlare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces;c) au titlul științific de doctor în domeniul disciplinei pentru care aplică.(4) Evaluatorii cooptați se află în situație de incompatibilitate atunci când:a) sunt autori de proiecte de manuale școlare la disciplina pentru care solicită înscrierea ca expert cooptat;b) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv față de:– oricare dintre autorii proiectelor de manuale școlare propuse;– oricare dintre referenții proiectelor de manuale școlare propuse;c) se constată că pot avea orice alt interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării și al aprobării proiectelor de manuale școlare.(5) Înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale școlare, evaluatorii cooptați semnează un angajament de confidențialitate care atestă faptul că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4) (anexa nr. 1 la prezenta metodologie).  +  Capitolul III Evaluarea proiectelor de manuale școlare  +  Articolul 6(1) MEN va face publică lista disciplinelor pentru care se asigură manuale școlare și precizează perioada de elaborare de către autori/coautori a proiectelor de manuale școlare.(2) În vederea declanșării procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare, autorii/coautorii depun la registratura MEN, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), proiectele de manuale școlare - manuscrise în format pdf - salvate pe CD/DVD-uri. (3) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare se declanșează după instruirea specifică a persoanelor implicate.(4) Evaluarea calității științifice și didactice a conținutului fiecărui proiect de manual școlar este realizată de către trei evaluatori cooptați - cadre didactice din învățământul preuniversitar și un specialist extern în domeniul științe ale educației.  +  Articolul 7Evaluatorii cooptați și specialiștii externi au următoarele atribuții:– analizează proiectele de manuale școlare repartizate de către coordonatorii procesului de evaluare, completează, în format electronic, tipăresc și semnează pe fiecare pagină fișatip de evaluare a calității științifice și didactice corespunzătoare fiecărui proiect de manual școlar; fișa-tip de evaluare a calității științifice și didactice este inclusă în prezenta metodologie;– respectă termenele stabilite de către CNEE;– răspund, din punct de vedere profesional, pentru acuratețea și veridicitatea informațiilor consemnate.  +  Articolul 8(1) Evaluatorii cooptați și specialistul extern primesc, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale școlare corespunzătoare unei discipline de studiu. (2) În situația în care există proiecte de manuale școlare elaborate în limba de predare a minorităților naționale, evaluatorii cooptați și specialistul extern trebuie să fie și buni cunoscători ai limbii în care a fost elaborat proiectul de manual, inclusiv ai limbajului de specialitate în limba maternă respectivă.(3) Activitatea de evaluare a proiectelor de manuale școlare se desfășoară, în mod independent, de către fiecare evaluator cooptat.(4) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare este confidențial, pentru toate persoanele implicate, până în momentul comunicării rezultatelor finale. Pentru respectarea caracterului de confidențialitate a evaluării, toate persoanele implicate completează angajamentul de confidențialitate conform formularului-tip prevăzut în prezenta metodologie.  +  Articolul 9(1) Fiecare evaluator cooptat, respectiv specialist extern analizează proiectele de manuale școlare atribuite și, pentru fiecare, completează fișa-tip de evaluare. (2) Evaluatorii cooptați și specialistul extern menționează obligatoriu în fișele de evaluare argumente/exemple care susțin punctajul acordat fiecărui descriptor.  +  Articolul 10Un proiect de manual școlar este declarat admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calității științifice și didactice atunci când întrunește minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile.  +  Articolul 11(1) Fiecare fișă-tip de evaluare a proiectului de manual școlar cuprinde titlul proiectului de manual școlar, disciplina, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educației naționale pentru aprobarea programei școlare, titlul și numărul de pagini al proiectului de manual școlar, numele, prenumele și semnătura evaluatorului cooptat.(2) Fișele-tip de evaluare a proiectelor de manuale școlare sunt centralizate la CNEE.(3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale școlare sunt comunicate autorilor/coautorilor la finalizarea perioadei de evaluare, conform calendarului.  +  Articolul 12(1) Autorii/Coautorii nemulțumiți de rezultatul evaluării au dreptul de a depune contestație în termen de 48 de ore de la primirea comunicării. Eventualele contestații se depun la registratura MEN.(2) CNEE organizează, în termen de 15 zile lucrătoare, o sesiune de reevaluare a proiectelor de manuale școlare pentru care autorii/coautorii au depus contestație.(3) Procesul de reevaluare a proiectelor de manuale școlare se organizează utilizând aceeași procedură ca în procesul de evaluare, cu mențiunea că sunt cooptați alți patru evaluatori pentru evaluarea calității științifice și didactice.(4) În cazul în care se constată, pentru același proiect de manual, diferențe mai mari de 10 puncte între punctajul final din sesiunea de evaluare și cel final din sesiunea de reevaluare, cele două comisii se convoacă la sediul CNEE pentru mediere cu privire la punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calității științifice. Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal în care se menționează punctajul final acordat pe baza criteriilor de evaluare a calității științifice și didactice. (5) Rezultatul sesiunii de reevaluare se comunică autorilor/coautorilor și este definitiv.  +  Articolul 13Toate proiectele de manuale școlare declarate admise în urma încheierii sesiunilor de evaluare și de reevaluare sunt supuse unui proces de avizare științifică. Avizarea științifică este realizată de câte un specialist extern - cadru didactic din învățământul superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care se propune fiecare proiect de manual școlar.  +  Articolul 14(1) Pentru proiectele de manuale școlare elaborate în limba de predare a minorităților naționale, în cazul disciplinelor comunicare în limba maternă, limba și literatura maternă, istoria și tradițiile minorităților naționale, educație muzicală pentru minorități, religie pentru un anumit cult, evaluarea se face conform prevederilor art. 7, respectiv art. 8.(2) Proiectele de manuale școlare elaborate în limbile de predare ale minorităților naționale, cu excepția celor pentru disciplinele prevăzute la art. 46 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de traducerea în limba română, realizată cu sprijinul EDP.  +  Articolul 15Pentru proiectele de manuale de religie autorii/coautorii au obligația de a depune și avizul cultului respectiv.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16Plata experților cooptați se face în baza unor reglementări aprobate de către MEN, în acord cu legislația în vigoare.  +  Articolul 17(1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară; personalul din învățământ implicat în evaluarea proiectelor de manuale școlare răspunde disciplinar, conform legii, pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum și pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învățământului și CNEE.(3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, personalul implicat în evaluarea proiectelor de manuale școlare este sancționat disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1 la metodologie
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul/Subsemnata, …………...………, domiciliat(ă) în …………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …… nr. …………., eliberat(ă) de ………….. la data de ……………., codul numeric personal ……………………., număr telefon ………………….., în calitate de specialist extern/expert cooptat pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare, declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informații legate de procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare, informații de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfășor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educației Naționale/Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE).Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, a cărei anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite, și mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activității desfășurate în cadrul procesului de evaluare a proiectelor de manuale școlare la disciplina/modulul de pregătire .......................................................................Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activității desfășurate și declar că am luat cunoștință de faptul că sunt obligat să păstrez confidențialitatea asupra activității desfășurate până în momentul în care sunt făcute publice de către CNEE.Declar că NU sunt autor de proiecte de manuale școlare la disciplina pentru care desfășor activități de evaluare în calitate de expert cooptat/specialist extern.Declar că NU am calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv față de oricare dintre autorii proiectelor de manuale școlare propuse, respectiv față de oricare dintre referenții proiectelor de manuale școlare propuse.În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declarații) din noul Cod penal al României. Sunt conștient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecția informațiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura și gravitatea faptei.Data                                                                     Semnătura,…………………                                                          ..........................................                                                                              (nume, prenume și semnătura)
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  FIȘA-TIP
  de evaluare a calității științifice și didactice a proiectului de manual școlar
  Numele și prenumele expertului cooptat: .......................................... Codul proiectului de manual școlar: ........................Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ...................................... Clasa: .......... Nivel învățământ: primar/gimnazial: ........................ Nr. pagini: ......... Ordinul ministrului educației naționale pentru aprobarea programei: nr. ..................../........................Criterii de evaluare a calității științifice și didactice
   Descriptori    Argumente/Exemple
    Criteriul I  Aspecte generale  Admis/ Respins  Admis/ Respins  
    1. Proiectul de manual școlar trebuie să fie depersonalizat, astfel încât să nu conțină numele autorilor, numele, sigla/logoul ofertanților/altor ofertanți, cuvinte/imagini/elemente multimedia, nume de personaje, publicații și/sau alte semne particulare/date (inclusiv cele asupra cărora furnizorul de pachete educaționale a achiziționat și deține drepturi de autor) care pot conduce la identificarea autorilor/ofertanților.  Da/Nu   
    2. Proiectul de manual școlar respectă principiile echității, diversității, incluziunii și nondiscriminării, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.  Da/Nu   
    3. Proiectul de manual școlar nu trebuie să conțină informații care aduc atingere identității și valorilor naționale, elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naționalist-extremiste.  Da/Nu   
    4. Proiectul de manual școlar trebuie să conțină doar elemente destinate procesului de predare-învățare-evaluare, nefiind permisă prezența unor logouri sau vignete suplimentare ca elemente de marketing personalizate sau texte de marketing (de exemplu, acest manual a înregistrat cel mai mare punctaj la evaluarea științifică).  Da/Nu   
    5. Proiectul de manual școlar este denumit în conformitate cu programa școlară aprobată, nefiind permise completări sau subtitluri (de exemplu, Comunicare în limba română/Abecedar). Aceleași precizări sunt valabile și pentru manualele destinate elevilor care studiază într-o limbă a minorităților naționale, cu precizarea că numele manualului va fi în limba minorității respective.  Da/Nu  
    6. Toate cele trei tipuri de AMII (statice, animate și interactive) sunt semnalizate distinct pe parcursul manualului.  Da/Nu   
    7. Manualul școlar favorizează eficientizarea învățării prin elemente grafice și text: alineate, tabele, hărți, marcaje etc.  Da/Nu   
    Rezoluție criteriul I  Admis/Respins   
    Criteriul II  Coerența manualului ca produs curricular  Punctaj maxim  Punctaj acordat  
    1. Manualul, ca proiect curricular, respectă consecvent prevederile programei școlare (activitățile de învățare, modul de organizare a temelor/conținuturilor manualului școlar respectă viziunea programei.)  7   
    2. Informația transmisă prin text/imagini/hărți/grafice/tabele/diagrame simboluri/texte-suport respectă principiile de etică, echitate, incluziune, diversitate, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.  7   
    3. Informația transmisă prin imagini/hărți/grafice/tabele/diagrame/simboluri/ texte-suport este corelată cu informația transmisă prin text.  3   
    4. Informația transmisă prin text și prin imagini/hărți/grafice/tabele/ diagrame/simboluri/texte-suport este corectă din punct de vedere științific și vizează într-o manieră creativă/originală competențe prevăzute în programa școlară.  3   
    5. Informația transmisă prin text și prin imagini/hărți/grafice/tabele/diagrame/ simboluri/texte-suport este adecvată nivelului de vârstă al elevilor.  7   
    6. Informația transmisă prin text și prin imaginile/hărțile/graficele/tabelele/ diagramele/simbolurile/textele-suport este prezentată în mod coerent și atractiv.  3   
    7. Prezentarea conținuturilor este realizată într-o concepție unitară, printrun stil consecvent.  3   
    8. Activitățile de învățare favorizează utilizarea de metode/tehnici/strategii didactice activ-participative, asigurând dezvoltarea competențelor prevăzute în programa școlară (echilibru între dezvoltarea cognitivă și socioemoțională).  3   
    9. Conținuturile manualului reflectă tendințele de dezvoltare ale domeniului/disciplinei și oferă, după caz, variante alternative de utilizare sau de interpretare a informației, conceptelor, teoriilor.  3   
    10. Conținutul manualului evidențiază corelațiile intra- și interdisciplinare, în sprijinul dezvoltării competențelor generale și specifice.  3   
    11. Sarcinile de lucru sunt variate, atractive și au potențialul de a capta atenția și de a susține motivația pentru învățare.  3   
    12. Activitățile de învățare solicită în mod echilibrat diferite modalități de rezolvare (prin comunicare orală, scrisă, prin activități practice).  3   
    13. Activitățile de învățare propuse permit valorificarea achizițiilor anterioare, dobândite în contexte variate (formal, nonformal, informal).  3   
    14. Gradul de dificultate al noțiunilor utilizate în toate contextele (textul lecției, formularea sarcinilor de lucru, formularea cerințelor de evaluare, prezentarea imaginilor și a elementelor grafice) este adecvat vârstei elevilor.  3   
    15. Sarcinile de învățare pot fi înțelese de către elevi fără explicații suplimentare din partea profesorului.  3   
    16. Activitățile de învățare propuse, precum și sarcinile de evaluare stimulează manifestarea creativității elevilor.  3   
    17. Activitățile de învățare propuse, precum și sarcinile de evaluare reflectă și solicită modele diferite de raționament.  3  
    18. Manualul conține sarcini de învățare model (rezolvate) care ușurează înțelegerea noțiunilor teoretice de către elevi, fără explicații suplimentare din partea profesorului.  4   
    Punctaj criteriul II  67   
    Criteriul III  Activitățile de evaluare    
    1. Metodele și instrumentele de evaluare sunt distribuite echilibrat prin raportare la competențele programei școlare.  3   
    2. Metodele și instrumentele de evaluare au un grad ridicat de relevanță/aplicabilitate în viața de zi cu zi.  3   
    3. Metodele și instrumentele de evaluare propuse respectă principiile/regulile de proiectare și sunt corecte din punct de vedere științific.  3   
    4. Itemii de evaluare propuși acoperă întreaga gamă, variată, de modalități de evaluare.  3   
    5. Pentru fiecare tip de item/metodă complementară de evaluare propus/propusă se oferă un model/o indicație de rezolvare.  3   
    Punctaj criteriul III  15   
    Criteriul IV  Tehnoredactare/layout    
    1. Manualul este corect tehnoredactat (nu conține greșeli de tehnoredactare, greșeli de scriere, texte și/sau imagini, grafice suprapuse, corp de literă neadecvat la particularitățile de vârstă etc.).  3   
    2. Elementele grafice (imagini, diagrame, tabele) sprijină înțelegerea conceptelor/a problematicii.  3   
    3. Raportul între text și imagini/hărți/grafice/tabele/diagrame/simboluri este echilibrat și adecvat particularităților de vârstă.  3   
    4. Claritatea și expresivitatea imaginilor și a elementelor grafice facilitează înțelegerea elementelor de conținut și a sarcinilor de învățare.  3   
    5. Densitatea textului este constantă și este adecvată vârstei pentru care este propus proiectul de manual (lungimea textului, lungimea medie a frazei, terminologie nou-introdusă).  3   
    6. Ilustrațiile sunt așezate pe aceeași pagină sau în oglindă cu informațiile la care fac referire.  3   
    Punctaj criteriul IV  15   
    Punctaj pentru criteriile de evaluare a calității științifice și didactice (PI)  100  
  Data:
  …………..
  Semnătura expertului cooptat.............................
  -----