REGULAMENT din 6 decembrie 2017de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 3.725/C din 6 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații este o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.(2) Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații este unitatea de achiziții publice centralizate care realizează achizițiile centralizate pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea acesteia și asigură personal, bunuri, lucrări și servicii necesare îndeplinirii unor activități specifice Ministerului Justiției și sistemului administrației penitenciare.  +  Articolul 2Activitățile organizatorice și funcționale ale Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații sunt reglementate de legislația specifică sistemului administrației penitenciare și constau în:a) achiziția centralizată de bunuri, lucrări și servicii care sunt destinate uneia sau mai multor unități din sistemul administrației penitenciare;b) achiziția în nume propriu de bunuri, lucrări și servicii;c) atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru în numele și pentru alte unități din sistemul administrației penitenciare;d) preluarea fără plată a bunurilor realizate în atelierele de producție din unități ale sistemului penitenciar și redistribuirea acestora fără plată în alte unități ale sistemului penitenciar;e) asigurarea personalului și/sau a autovehiculelor destinate transportului operativ al persoanelor private de libertate transferate între unitățile sistemului penitenciar;f) asigurarea personalului și/sau a autovehiculelor destinate transportului de persoane și mărfuri pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Justiției;g) asigurarea suportului logistic pentru gestionarea arhivei neoperative a Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, conform reglementărilor specifice;h) paza și apărarea depozitelor și a punctelor de lucru, supravegherea persoanelor private de libertate în scopul preîntâmpinării sustragerii acestora de la executarea pedepsei închisorii;i) administrarea patrimoniului, a valorilor materiale și bănești ale unității;j) execuția bugetului de venituri și cheltuieli al unității, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate;k) perfecționarea pregătirii profesionale a personalului propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative, ordinelor și instrucțiunilor ministrului justiției, deciziilor directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor;l) aplicarea întocmai a normelor legale care reglementează domeniul de activitate al sistemului penitenciar;m) asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea consecințelor situațiilor de urgență;n) asigurarea condițiilor și măsurilor corespunzătoare privind fumatul în spațiile deschise din cadrul instituției;o) asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției bolilor profesionale și a accidentelor de muncă.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații colaborează cu:a) unitățile sistemului administrației penitenciare și structurile din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;b) Ministerul Justiției, cu instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice, siguranței și securității naționale, precum și cu alte organe și organizații guvernamentale și neguvernamentale, în limita competențelor sale.  +  Capitolul II Personalul cu funcții de conducere  +  Secţiunea 1 Directorul unității  +  Articolul 4(1) Conducerea unității se exercită de către directorul unității, în conformitate cu prevederile legale și în baza fișei postului, întocmită de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform modelului prevăzut în anexă, și aprobată de ministrul justiției.(2) Numirea și revocarea din funcție, precum și celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcția de director al unității se dispun prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 5Directorul unității conduce întreaga activitate a acesteia și reprezintă unitatea în raporturile cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Justiției, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, precum și cu persoane juridice și fizice, din țară și din străinătate, în limita competențelor stabilite de lege, de ministrul justiției și de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 6Directorul are calitatea de ordonator terțiar de credite, pe care o poate delega în condițiile legii directorului adjunct sau altor persoane desemnate în acest scop, cu excepția conducătorului compartimentului financiar-contabil.  +  Articolul 7(1) Directorul unității are următoarele atribuții principale:a) realizează conducerea de ansamblu a sectoarelor din cadrul unității, luând măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, și asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul de activitate al unității;b) aprobă regulamentul de ordine interioară al unității;c) stabilește programul zilnic de lucru al personalului unității și urmărește modul în care acesta este respectat;d) organizează perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din subordine;e) dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din funcție în vederea numirii în altă funcție, suspendarea, punerea la dispoziție, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru funcționarii publici cu statut special și personalul contractual din unitate, conform competențelor legale de gestiune a resurselor umane;f) coordonează activitatea Consiliului de conducere al unității;g) coordonează organizarea sistemului de control managerial;h) aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, funcționarilor publici cu statut special din unitate, conform competențelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, și aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalului contractual din unitate;i) angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate și utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției publice și cu respectarea dispozițiilor legale;j) răspunde de organizarea și conducerea contabilității unității;k) răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituției și în condițiile stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;l) răspunde de activitatea persoanelor cu atribuții și responsabilități în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operațiunile de angajare, lichidare și ordonanțare, a persoanelor autorizate care efectuează plățile, pe baza documentelor ordonanțate de către ordonatorul de credite, și a persoanelor desemnate pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, după primirea avizului conform al ordonatorului secundar de credite;m) realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale conform prevederilor legale;n) răspunde de elaborarea periodică sau la solicitarea Administrației Naționale a Penitenciarelor sau a altor instituții de materiale centralizatoare, situații statistice, documente de analiză sau de informare;o) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unității sau la al nivel, conform reglementărilor în vigoare;p) ia măsurile ce se impun pentru asigurarea integrității patrimoniului unității;q) organizează și ține la zi contabilitatea și transmite la termen, către ordonatorul de credite ierarhic superior, situațiile financiare privind patrimoniul aflat în administrare și execuția bugetară;r) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;s) organizează și ține la zi evidența patrimoniului, conform reglementărilor legale;t) analizează permanent execuția bugetului de venituri și cheltuieli;u) ia măsuri pentru dimensionarea și repartizarea corectă și în conformitate cu prevederile legale a cheltuielilor, îndeosebi a celor de personal, astfel încât să fie asigurată desfășurarea în condiții de normalitate a activității unității;v) răspunde de realitatea și exactitatea datelor din situațiile lunare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și de transmiterea acestora către organele abilitate, cu avizul ordonatorului secundar de credite la data, în formatul și structura solicitate, potrivit prevederilor legale.w) ia măsurile ce se impun în ceea ce privește realizarea de venituri, conform prevederilor legale;x) răspunde de derularea achizițiilor centralizate pentru sistemul penitenciar în conformitate cu prevederile legale;y) organizează, îndrumă și coordonează activitățile de menținere a capacității de intervenție și acțiune a unității, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unității de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război, potrivit legii;z) ia măsurile necesare pentru protecția informațiilor clasificate potrivit legii și asigură punerea în aplicare a programelor de prevenire a scurgerilor de informații clasificate, asigurând colaborarea cu personalul autorității desemnate de securitate pe probleme de competențe specifice;aa) ia măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;bb) ia măsurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă, fiind președintele Comitetului de securitate și sănătate în muncă.(2) Prin decizie, directorul stabilește condițiile în care, în perioada absenței sale, cel care îl înlocuiește exercită atribuțiile ce îi revin în această calitate.  +  Secţiunea a 2-a Directorul adjunct  +  Articolul 8Directorul adjunct coordonează activitatea personalului din structurile logistică, achiziții, transporturi, tipografie și financiar-contabil și are următoarele atribuții principale:a) avizează toate documentele specifice activităților sectoarelor aflate în coordonare;b) propune măsuri de alocare a mijloacelor de transport ale unității și ia măsuri pentru optimizarea transportului și reducerea cheltuielilor, urmărind încadrarea în criterii de eficiență operativă și economică;c) coordonează activitatea privind elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli;d) analizează periodic execuția bugetului de venituri și cheltuieli și propune măsuri corespunzătoare privind îmbunătățirea activității;e) coordonează întocmirea și actualizarea, în condițiile legii, a Strategiei anuale de achiziții publice;f) coordonează întocmirea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice centralizate ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, în concordanță cu bugetul aprobat și situația bunurilor serviciilor și lucrărilor care fac obiectul achiziției centralizate;g) coordonează operațiunile privind inventarierile periodice și anuale, precum și operațiunile de evaluare a patrimoniului unității, pentru toate bunurile care alcătuiesc patrimoniul unității;h) coordonează operațiunile privind scoaterea din funcțiune, clasarea și declasarea bunurilor materiale și a mijloacelor din dotare, care îndeplinesc condițiile legale;i) ia măsuri pentru actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial, ori de câte ori este cazul;j) întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine;k) avizează planurile de activități lunare și anuale pentru sectoarele din subordinea sa și analizează modul de îndeplinire a acestora;l) își perfecționează permanent pregătirea profesională pentru a fi la curent cu toate modificările legislative în domeniul său de activitate;m) respectă dispozițiile prevăzute de regulamentele interne cu privire la organizarea și funcționarea unității;n) respectă dispozițiile legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, precum și a celor cu caracter confidențial la care are acces;o) în lipsa directorului unității, coordonează întreaga activitate din cadrul unității.  +  Secţiunea a 3-a Șefii de structuri  +  Articolul 9Numirea și revocarea din funcție, precum și celelalte modificări ale raporturilor de serviciu ale șefilor structurilor din unitate se dispun conform prevederilor legale.  +  Articolul 10Șefii de structuri îndeplinesc următoarele atribuții principale:a) stabilesc obiectivele individuale, responsabilitățile și atribuțiile personalului din subordine și le repartizează lucrările;b) participă și răspund de realizarea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le conduc;c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate structurii;d) avizează și prezintă șefilor ierarhici corespondența elaborată la nivelul structurii;e) asigură instruirea personalului din subordine în domeniul securității muncii și urmărirea respectării prevederilor din instrucțiunile proprii în acest domeniu;f) asigură evaluarea profesională a personalului din subordine;g) verifică și răspund, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru lucrările pe care le realizează ei înșiși sau angajații structurii pe care o conduc, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.  +  Capitolul III Categoriile de personal din cadrul unității  +  Articolul 11În Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații își desfășoară activitatea:a) funcționari publici cu statut special;b) personal contractual.  +  Articolul 12(1) Funcționarii publici cu statut special care își desfășoară activitatea în unitate se supun Statutului funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special sunt reglementate prin lege.  +  Articolul 13(1) Personalul contractual din cadrul unității este angajat cu contract individual de muncă și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația muncii.(2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de legislația în vigoare, aplicabilă acestei categorii de personal.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 14(1) Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații este organizată pe structuri de activitate.(2) Atribuțiile și responsabilitățile specifice funcțiilor din structura unității se stabilesc prin fișele posturilor.(3) Fișele posturilor vor fi întocmite sau modificate, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.(4) În cazul modificării prezentului regulament, fișele posturilor se actualizează corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.  +  Secţiunea a 2-a Compartimentul juridic  +  Articolul 15Compartimentul juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale unității în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16Compartimentul juridic are următoarele atribuții:a) reprezintă instituția, pe baza delegației date de către directorul unității și apără drepturile și interesele acesteia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, precum și în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;b) redactează și promovează acțiunile având ca obiect recuperarea sumelor datorate unității;c) redactează și prezintă conducerii unității, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;d) redactează și prezintă conducerii unității, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile unității;e) propune directorului unității sesizarea parchetului în cazul săvârșirii unor infracțiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate;f) redactează și depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de ședință, probele și concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte;g) urmărește, în condițiile legii, obținerea titlurilor executorii și ia măsurile necesare de punere în executare a acestora;h) avizează, din punctul de vedere al legalității, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a unității;i) avizează, din punctul de vedere al legalității, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor unității;j) avizează sub aspectul legalității clauzele contractelor încheiate de unitate;k) previne încălcarea dispozițiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotărâri;l) întocmește și trimite instanțelor de judecată sau organelor de urmărire penală procesele-verbale de îndeplinire a procedurilor de citare a unității și solicită organelor judiciare soluțiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunică structurii resurse umane și formare profesională în vederea stabilirii situației raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, respectiv punerea la dispoziție, pe timpul urmăririi penale și al judecății, sau suspendarea din funcție, pe perioada arestării preventive, conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare;m) colaborează cu celelalte structuri ale unității pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competență a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare a unor norme juridice;n) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative și, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;o) întocmește orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unității;p) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unității sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;q) gestionează informațiile clasificate secrete de stat și de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17În cadrul compartimentului sunt constituite evidențe potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Compartimentul secretariat și arhivă  +  Articolul 18(1) Compartimentul secretariat și arhivă organizează primirea, înregistrarea și arhivarea corespondenței unității, conform prevederilor legale în vigoare.(2) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, compartimentul colaborează cu celelalte structuri din cadrul unității, precum și cu structuri din Administrația Națională a Penitenciarelor și din celelalte unități subordonate acesteia, potrivit sferei sale de competență, în vederea soluționării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate.(3) Circuitul corespondenței este asigurat prin aplicația de secretariat a documentelor, cu respectarea procedurilor specifice de lucru și a prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 19Compartimentul secretariat și arhivă are următoarele atribuții:a) asigură circuitul documentelor stabilit prin proceduri specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluționare și expedierii acestora;b) primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor, prin repartizarea acestora spre soluționare structurilor din unitate, în funcție de obiectul acestora/rezoluția conducerii unității, și expediază răspunsurile către petiționari, în conformitate cu legislația în vigoare;c) soluționează petițiile adresate conducerii unității care intră în competența sa;d) asigură activitatea de relații cu publicul la nivelul unității;e) asigură arhivarea și păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a unității;f) face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul unității;g) primește și verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate și din Administrația Națională a Penitenciarelor, în conformitate cu Instrucțiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate, cu Nomenclatorul dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unității și cu alte prevederi legale;h) pregătește pentru arhivare dosarele cu documentele create în cadrul compartimentului, în conformitate cu Instrucțiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate și cu Nomenclatorul dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unității;i) conlucrează cu toate structurile din cadrul unității, în vederea asigurării condițiilor optime de predare, păstrare, selecționare și transfer al dosarelor de arhivă;j) ține și păstrează evidența ordinelor, deciziilor, instrucțiunilor și dispozițiilor emise de conducerea Ministerului Justiției și a Administrației Naționale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidență a documentelor și în fișa de evidență, în strictă concordanță cu dispozițiile în vigoare, și ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către structurile unității;k) respectă dispozițiile privind confecționarea, modul de folosire, evidența, păstrarea și verificarea existenței sigiliilor, precum și inventarierea acestora;l) ține evidența la zi a personalului aflat în concediu de odihnă și, suplimentar, a celui aflat în concediu de studii, concediu fără plată, concediu medical, învoiri sau misiuni și întocmește documentația subsecventă;m) întocmește și predă, până la data de întâi a fiecărei luni, structurii financiar-contabile situația prezenței personalului în luna anterioară;n) redactează decizia zilnică pe unitate în format electronic în baza proiectelor transmise de structurile unității și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;o) organizează și participă la ședințele consiliului de conducere al unității și întocmește documentele aferente;p) organizează și participă la audiențele acordate de către directorul unității sau de către persoana desemnată de acesta, notând în registrul de audiență problemele semnalate de petenți, și ține evidența termenelor de soluționare a audiențelor;q) întocmește note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice și alte materiale  +  Articolul 20În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Compartimentul informații clasificate  +  Articolul 21Compartimentul informații clasificate are următoarele atribuții:1. În domeniul elaborării, multiplicării și evidenței datelor și informațiilor clasificate:a) face propuneri și supune aprobării conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor normele interne privind protecția informațiilor clasificate;b) asigură, potrivit prevederilor legale în vigoare, multiplicarea și evidența tuturor informațiilor clasificate emise sau deținute de unitate;c) asigură evidența documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate;d) avizează procesele-verbale de distrugere a informațiilor clasificate emise sau deținute de unitate, întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare;e) verifică modul de întocmire și redactare a documentelor clasificate emise de unitate;f) face propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului arhivistic;g) întocmește Programul de prevenire a scurgerii informațiilor clasificate deținute, iar, după avizarea acestuia de către autoritatea desemnată de securitate competentă potrivit legii, asigură punerea în aplicare a acestuia.2. În domeniul coordonării și controlului măsurilor de protecție a informațiilor clasificate în cadrul unității:a) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate în toate structurile acesteia;b) îndeplinește atribuțiile structurii de securitate prevăzute la art. 31 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) coordonează și participă la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat și de serviciu existente în unitate.  +  Articolul 22În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 5-a Compartimentul managementul situațiilor de urgență  +  Articolul 23(1) Compartimentul managementul situațiilor de urgență are următoarele atribuții:a) controlează și îndrumă activitatea de prevenire a situațiilor de urgență în unitate;b) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare dotării unității cu mașini, instalații, utilaje, echipament de protecție și substanțe chimice, precum și pentru realizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență;c) informează, anual și ori de câte ori este cazul, conducerea unității și Compartimentul managementul situațiilor de urgență din Administrația Națională a Penitenciarelor în legătură cu modul de îndeplinire a obligațiilor legale ce îi revin în activitatea legată de prevenirea situațiilor de urgență;d) propune temele referitoare la prevenirea situațiilor de urgență, ce sunt incluse în programele de pregătire a personalului unității;e) participă la cercetarea cauzelor situațiilor de urgență din unitate;f) urmărește respectarea normelor privind situațiile de urgență în proiectele pentru noile obiective de investiții, modernizări și extinderi;g) colaborează cu inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile.(2) Compartimentul managementul situațiilor de urgență are următoarele atribuții în domeniul prevenirii incendiilor:a) elaborează și actualizează documentele unității în domeniul apărării împotriva incendiilor;b) asigură instruirea în acest domeniu a personalului din unitate, precum și a persoanelor private de libertate care desfășoară activități productive sau de deservire în cadrul unității;c) întocmește la începutul fiecărui an temele de pregătire referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, care se postează pe platforma de e-learning a unității;d) asigură arhivarea documentelor specifice;e) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de intervenție la incendiu, a echipamentelor de protecție la incendiu, verificarea mașinilor și instalațiilor din punctul de vedere al protecției împotriva incendiilor;f) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfecționarea profesională a personalului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență;g) analizează situația statistică a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse în unitate, trăgând concluzii și învățăminte din acestea, și informează Administrația Națională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situațiilor de urgență prin înaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs;h) colaborează cu inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București în domeniul apărării împotriva incendiilor și al eliminării cauzelor ce pot genera incendii;i) controlează și îndrumă activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;j) analizează modul de desfășurare a activității de prevenire și stingere a incendiilor, eficiența acesteia și folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând măsuri pentru îmbunătățirea activității;k) cu ocazia verificărilor și a controalelor executate conform planificării lunare, întocmește o notă de control tehnic de specialitate, pe care o supune atenției conducerii unității;l) elaborează și verifică măsurile specifice de prevenire a situațiilor de urgență pentru perioada sezonului secetos și pentru perioada sezonului rece;m) elaborează programe de optimizare a activității de apărare împotriva incendiilor;n) elaborează instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă din unitate;o) urmărește și propune măsuri în scopul reglementării și asigurării condițiilor corespunzătoare privind fumatul în spațiile deschise din cadrul instituției, conform prevederilor legale;p) întocmește trimestrial și anual sinteza activităților desfășurate în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, sinteză pe care o prezintă, după aprobarea de către directorul unității, în ședința consiliului de conducere;q) până la data de 5 a lunii următoare înaintează Administrației Naționale a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situațiilor de urgență sinteza activităților trimestriale și anuale desfășurate în domeniul prevenirii situațiilor de urgență;r) elaborează procedurile specifice activităților desfășurate la nivelul unității.(3) Structura managementul situațiilor de urgență are următoarele atribuții în domeniul protecției civile:a) asigură permanent coordonarea planificării și a realizării activităților și măsurilor de protecție civilă;b) întocmește și actualizează documentele referitoare la protecția civilă;c) identifică și gestionează tipurile de riscuri de pe teritoriul unității;d) organizează modul de înștiințare și de alarmare a personalului;e) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planul de evacuare;f) realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranță, pază și ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;g) instruiește personalul cu privire la modul de acțiune în cazul producerii dezastrelor și în privința prevenirii efectelor negative ale situațiilor de urgență;h) planifică și conduce exercițiile și aplicațiile de protecție civilă;i) prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfășurării activităților de protecție civilă;j) întocmește cererile cu mijloace de transport, carburanți-lubrifianți, imobile, alimente și produse de primă necesitate, spații pentru depozitarea bunurilor, cazarea și aprovizionarea evacuaților;k) asigură, gestionează și păstrează informațiile clasificate conform prevederilor legale specifice;l) elaborează procedurile specifice activităților desfășurate la nivelul unității.  +  Articolul 24În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 6-a Compartimentul sănătate și securitate în muncă și protecția mediului  +  Articolul 25(1) Compartimentul sănătate și securitate în muncă și protecția mediului are următoarele atribuții în domeniul securității muncii:a) identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;b) elaborează și actualizează, potrivit prevederilor legale în vigoare, planul de prevenire și protecție;c) elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;d) propune atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;e) verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;f) întocmește un necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;g) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;h) elaborează programul de instruire–testare la nivelul unității;i) întocmește dosarul de autorizare a unității, în vederea obținerii certificatului constatator din punctul de vedere al securității și sănătății muncii;j) stabilește și întocmește evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute de lege;k) stabilește zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, tipul de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor legale privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;l) întocmește listele cu meseriile și profesiile prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării, după caz;m) întocmește listele cu posturile de lucru al cărui personal necesită examene medicale suplimentare, după caz;n) întocmește listele cu posturile de lucru al căror personal, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic, după caz;o) monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a instalațiilor pentru controlul noxelor în mediul de muncă;p) identifică echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din unitate și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor legale privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;q) ține evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;r) comunică Administrației Naționale a Penitenciarelor orice eveniment, cercetează, înregistrează și ține evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase;s) întocmește raportul anual privind sinteza activităților de securitate și sănătate în muncă din unitate;t) îl informează pe directorul unității, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție;u) urmărește realizarea măsurilor dispuse de către personalul Administrației Naționale a Penitenciarelor cu prilejul vizitelor de control realizate de acesta în domeniul securității muncii;v) colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție.(2) Compartimentul sănătate și securitate în muncă și protecția mediului are următoarele atribuții în domeniul protecției mediului:a) întocmește documentele de organizare a activităților de protecție a mediului pentru unitatea proprie; b) propune spre aprobare directorului unității măsurile concrete pentru protecția mediului în zona de responsabilitate;c) prezintă directorului unității informări asupra modului de realizare a activităților de protecție a mediului pentru unitatea proprie;d) elaborează raportul anual privind desfășurarea activităților de protecție a mediului pentru unitatea proprie și îl transmite structurii coordonatoare din Administrația Națională a Penitenciarelor, până la data de 15 ianuarie, pentru activitățile din anul precedent;e) analizează, planifică resursele financiare necesare desfășurării activităților de protecție a mediului pentru unitatea proprie;f) colaborează cu agențiile locale de protecție a mediului pentru desfășurarea unor acțiuni comune în domeniu.  +  Articolul 26În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 7-a Compartimentul tehnologia informației și comunicații  +  Articolul 27Compartimentul tehnologia informației și comunicații se ocupă de gestiunea software, analiză și programare, administrare și securitate tehnică de calcul și comunicații și îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate;b) execută analiza de sistem și realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, propune bugetul pentru investițiile în tehnologia informației sau consiliază directorul unității la stabilirea acestuia;c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicațiilor integrate;d) asigură implementarea și exploatarea corespunzătoare a programelor în unitate;e) participă la sesiunile de instruire a personalului unității cu ocazia dării în funcțiune a aplicațiilor informatice;f) întreține și modifică componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, ori de câte ori consideră că este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;g) întreține rețeaua de calculatoare din unitate, stabilește și impune regulamentul general de funcționare a rețelei;h) supraveghează sistemul și menține parametrii de securitate și confidențialitate a datelor;i) aplică politicile de securitate impuse de către structura de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor în sistemul informatic al unității;j) intervine, în limitele competențelor și posibilităților tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte și îmbunătățirea performanțelor acestora;k) modernizează tehnica de calcul din unitate, menține relația cu furnizorii de service și consumabile, precum și cu furnizorii serviciilor de mentenanță pentru aplicații;l) colaborează, prin furnizarea specificațiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziționarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activității structurii și participă, prin intermediul specialiștilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor;m) participă în comisiile de recepție a echipamentelor informatice, a elementelor de rețea sau comunicații;n) răspunde de amenajarea locațiilor destinate echipamentelor tehnicii de calcul, conform cerințelor tehnice ale acestora;o) asigură buna funcționare a tuturor aplicațiilor ce se derulează pe calculatoarele unității, indiferent de proveniența acestora: programe realizate local, primite de la Administrația Națională a Penitenciarelor sau achiziționate;p) asigură transmiterea la termen a datelor și informațiilor solicitate de Administrația Națională a Penitenciarelor;q) acordă sprijin în activitatea de întreținere a paginii web proprie unității;r) efectuează copii de siguranță pe CD-uri și serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în rețea, pe server;s) păstrează și arhivează software-ul, documentațiile tehnice, CD-urile cu drivere.  +  Articolul 28În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 8-a Compartimentul resurse umane și formare profesională  +  Articolul 29Structura resurse umane și formare profesională are ca obiect de activitate aplicarea legislației specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei și politicilor de personal privind recrutarea, selecția, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, cariera, motivația, compensarea, gestiunea și prelucrarea automată a datelor.  +  Articolul 30În domeniul de competență, structura resurse umane și formare profesională are următoarele atribuții:a) asigură implementarea politicilor și strategiilor privind dezvoltarea și valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu și lung, stabilite de conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor;b) analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează și stabilește necesarul resurselor umane și prezintă propuneri pentru reorganizarea structurală și funcțională a unității, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;c) operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura organizatorică a unității;d) asigură încadrarea statului de organizare al unității cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalitățile și în condițiile stabilite de reglementările în vigoare;e) realizează periodic analize, rapoarte, sinteze și situații cu privire la structura personalului încadrat și necesarul de personal;f) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, instrucțiuni, proceduri și decizii, aplicabile la nivelul unității;g) aplică procedurile din aria de competență privind concursurile de încadrare a posturilor vacante: prin avansarea în funcții a personalului, trecerea agenților în corpul ofițerilor, din sursă externă;h) întocmește documentația pentru soluționarea lucrărilor ce privesc încadrările din sursă externă, prin concurs, transferuri sau repartizarea absolvenților instituțiilor de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;i) întocmește contractele individuale de muncă pentru personalul contractual, actele adiționale la aceste contracte, asigură procedura de informare;j) întocmește documentația pentru soluționarea lucrărilor de numire a funcționarilor publici cu statut special debutanți din competență ca funcționari publici cu statut special definitivi;k) întocmește documentația pentru soluționarea lucrărilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă: mutare, împuternicire, avansare în funcție, schimbare din funcție, punere la dispoziție, suspendare din funcție, detașare, delegare, trecere temporară în altă funcție, repunerea în drepturile anterioare;l) întocmește documentația pentru soluționarea lucrărilor privind acordarea drepturilor salariale și a altor drepturi;m) întocmește documentația pentru soluționarea lucrărilor privind încetarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă;n) asigură recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personalul necesar sistemului administrației penitenciare și întocmește dosarele de concurs ale acestora;o) planifică și ține evidența personalului unității pentru evaluarea psihologică periodică;p) soluționează petițiile repartizate de conducerea unității, în termenul prevăzut de lege;q) urmărește respectarea disciplinei de stat de către structurile unității și întocmește, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la mișcarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare;r) verifică și actualizează în statul de organizare al unității mișcările de personal și modificările intervenite în cariera profesională;s) întocmește și păstrează în bune condiții documentele de evidență nominală ale personalului unității, actualizează permanent datele cu caracter personal și profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu/muncă și înscrie datele cu caracter personal și profesional în aplicația informatică de evidență a personalului PHR (personal human resourses);t) eliberează, retrage, distruge și ține evidența legitimațiilor de serviciu, a adeverințelor provizorii, iar, în funcție de situație, a ecusoanelor de identificare și a cartelelor de acces, pentru personalul unității, și efectuează periodic controlul asupra existenței și stării acestora;u) gestionează activitatea referitoare la declarațiile de avere și interese ale personalului unității și asigură realizarea procedurilor de contact și corespondență cu Agenția Națională de Integritate;v) întocmește și înaintează la Administrația Națională a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru funcționarii publici cu statut special și urmașii acestora;w) întocmește și eliberează dosarele de pensie pentru personalul contractual și urmașii acestora, în vederea depunerii la casele de pensii teritoriale;x) întocmește dosarele de rezervist pentru funcționarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu și asigură trimiterea acestora către centrele militare de domiciliu;y) întocmește pentru personalul unității documentația necesară soluționării lucrărilor ce privesc acordarea recompenselor și aplicarea sancțiunilor disciplinare și asigură evidența acestora;z) completează, actualizează și transmite la inspectoratul teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidență a salariaților, prin intermediul aplicației informatice specifice;aa) organizează, coordonează și monitorizează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate și întocmește analiza privind rezultatele evaluării anuale;bb) organizează, coordonează și monitorizează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual, asigură centralizarea calificativelor acordate, întocmind analiza privind rezultatele evaluării anuale și stabilește, potrivit prevederilor legale în vigoare, nivelul salariilor individuale ale personalului contractual;cc) întocmește la termenele stabilite, precum și la cerere documentele de evidență statistică privind gestiunea resurselor umane;dd) asigură securitatea și protecția datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat și păstrează confidențialitatea acestora;ee) organizează, coordonează și verifică activitatea de pregătire profesională a personalului și elaborează proiectele deciziilor directorului unității referitoare la organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale a personalului;ff) elaborează diagnoza nevoilor de formare în baza rezultatelor profesionale ale personalului și a perspectivelor de dezvoltare instituțională;gg) identifică nevoile de pregătire profesională a personalului, pe baza analizei informațiilor din diagnoza nevoilor de formare, și face solicitările și propunerile de alocare a resurselor financiare;hh) coordonează și asigură desfășurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii și studenții din instituțiile de învățământ care formează personal pentru sistemul administrației penitenciare;ii) planifică, coordonează și monitorizează desfășurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți, inclusiv procesul de evaluare la încheierea stagiului;jj) stabilește planurile tematice pentru pregătirea prin discipline de sprijin;kk) avizează și centralizează programele întocmite de către șefii ierarhici privind pregătirea de specialitate prin discipline de sprijin;ll) întocmește planurile tematice pentru pregătirea fizică și pentru executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare;mm) întocmește documentele necesare realizării activităților prevăzute la lit. ll), organizează și coordonează desfășurarea acestora; nn) organizează și coordonează desfășurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul unității;oo) întocmește, monitorizează și actualizează în aplicația informatică și în documentele de evidență nominală situația participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administrația Națională a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum și documentele privind pregătirea autoplanificată, respectiv aplicarea regimului drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;pp) ține permanent legătura cu organizațiile profesionale în vederea participării personalului de specialitate la formele de pregătire stabilite prin legislația specifică unor profesii;qq) întocmește, împreună cu șefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual și a funcționarilor publici cu statut special definitivi, precum și la schimbarea profilului de activitate;rr) coordonează din punct de vedere educațional activitatea pe platformele e-learning, actualizează datele referitoare la participanți și la informațiile importante pe diverse domenii;ss) colaborează cu instituții acreditate de formare profesională.  +  Articolul 31În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 9-a Serviciul achiziții publice  +  Articolul 32Serviciul achiziții publice realizează achiziționarea bunurilor materiale și serviciilor pentru aprovizionarea centralizată a unităților sistemului administrației penitenciare, inclusiv a bunurilor materiale, produselor și serviciilor necesare funcționării corespunzătoare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații, precum și atribuirea de contracte de achiziție publică sau încheierea de acorduri-cadru în numele și pentru alte unități din sistemul penitenciar, asigurând utilizarea eficientă a fondurilor publice în condiții de transparență și mediu concurențial.  +  Articolul 33Serviciul achiziții publice are următoarele funcții:a) funcția de planificare ce presupune întocmirea Strategiei anuale de contractare și a Programului anual al achizițiilor publice prin centralizarea Programului Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații și a Programului achizițiilor centralizate, aprobate de Administrația Națională a Penitenciarelor;b) funcția de asigurare ce constă în organizarea, în condițiile legii, a procedurilor de achiziție pentru produsele și serviciile cuprinse în Programul anual al achizițiilor publice.  +  Articolul 34În vederea realizării funcțiilor, Serviciul achiziții publice îndeplinește următoarele atribuții:a) centralizează necesarul bunurilor, serviciilor și lucrărilor de la unitățile din sistemul administrației penitenciare, pentru achizițiile centralizate, precum și de la structurile din unitate;b) întocmește și reactualizează Programul anual al achizițiilor publice în funcție de bugetul alocat;c) organizează, în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice, proceduri de achiziții publice și întocmește în acest sens strategia de contractare;d) organizează și derulează procedurile de achiziții, în condițiile legii; pentru activitatea de evaluare a ofertelor primite în cadrul procedurilor de achiziție centralizată poate solicita specialiști din cadrul unităților sistemului administrației penitenciare;e) propune cooptarea unor experți din cadrul altor instituții publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională pentru asigurarea consultanței tehnice de specialitate pe durata procedurii de achiziție publică;f) în cazuri excepționale, propune încheierea, în condițiile legii, a contractelor de prestări servicii pentru întocmirea specificațiilor tehnice de către specialiști externi când se dorește achiziționarea de produse, servicii sau lucrări de complexitate deosebită;g) obține toate avizele necesare întocmirii documentațiilor, actelor și deciziilor, redactate sau emise în legătură cu achizițiile publice;h) propune conducerii unității spre aprobare componența comisiilor de evaluare/negociere/juriu;i) redactează, conform prevederilor legale, documentația necesară pentru organizarea procedurilor de achiziții de bunuri materiale, servicii în baza documentelor de fundamentare, note de achiziție, aprobate de factorii de decizie competenți;j) asigură stabilirea termenelor pentru toate activitățile din cadrul proceselor de achiziție publică și respectarea acestora;k) asigură întocmirea formalităților de publicitate pentru procedurile organizate, transmiterea documentației și comunicarea tuturor actelor și deciziilor;l) asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor;m) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/negociere/ juriu;n) asigură întocmirea proceselor-verbale de deschidere și evaluare a ofertelor și a rapoartelor procedurii de atribuire;o) solicită structurii financiare din unitate să returneze garanțiile de participare la procedurile de achiziție și garanțiile de bună execuție aferente contractelor încheiate;p) realizează raportarea către conducerea unității și instituțiile interesate;q) asigură încheierea acordurilor-cadru/contractelor cu operatorii economici declarați câștigători în urma desfășurării procedurilor de achiziții publice;r) asigură respectarea principiilor care stau la baza atribuirii acordurilor-cadru/contractelor de achiziții publice în scopul cheltuirii eficiente și responsabile a fondurilor alocate;s) asigură întocmirea, în condițiile legii, de acte adiționale la contractele de achiziție publică gestionate;t) asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate și contractele atribuite;u) verifică încadrarea corectă din punctul de vedere al clasificației bugetare a facturilor pentru bunurile și serviciile achiziționate;v) efectuează lunar, împreună cu Serviciul financiar, punctajul din punctul de vedere al încadrării pe alineate bugetare al facturilor efectiv plătite;w) constituie fondul arhivistic format din dosarele achizițiilor publice și documentele aferente;x) elaborează proceduri operaționale referitoare la derularea activităților de achiziții publice.  +  Articolul 35În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 10-a Serviciul financiar  +  Articolul 36(1) Serviciul financiar este condus de un șef serviciu.(2) Serviciul financiar asigură realizarea activității financiar-contabile a unității, în scopul asigurării integrale și la timp a fondurilor bănești necesare desfășurării în bune condiții a întregii activități a unității, prin organizarea și conducerea contabilității, înregistrarea corectă și la zi a documentelor rezultate din operațiunile economico-financiare efectuate, angajarea și utilizarea creditelor bugetare aprobate, asigurarea drepturilor salariate și a altor drepturi de natură salariată pentru angajații unității, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, precum și valorificarea rezultatelor acestora.  +  Articolul 37Serviciul financiar are următoarele atribuții:a) efectuează calculul și asigură plata drepturilor salariale lunare și a altor drepturi bănești, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;b) stabilește și efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, în termenele prevăzute de lege;c) întocmește și depune declarațiile nominale privind contribuțiile reținute și vărsate la bugetul general consolidat;d) răspunde de respectarea disciplinei financiare, asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, încasarea veniturilor, recuperarea pagubelor și a creanțelor de orice fel;e) răspunde de efectuarea tuturor plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost lichidate și ordonanțate, în condițiile legii;f) exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operațiunilor și documentelor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale, precum și asupra utilizării fondurilor bugetare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în baza documentelor justificative care însoțesc proiectele de operațiuni din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și legalitatea;g) ține evidența contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale și bugetare;h) ține evidența de gestiune a bunurilor intrate sau ieșite în/din patrimoniul propriu;i) ține evidența contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale și bugetare;j) întocmește documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita și pe structura bugetului aprobat cu încadrare în prevederile trimestriale/anuale aprobate;k) întocmește și prezintă la termen situațiile financiare trimestriale și anuale, precum și alte raportări financiare lunare și trimestriale, conform prevederilor legale;l) fundamentează și elaborează proiectul de buget pentru anul de referință, în baza instrucțiunilor însoțite de machete, transmise de către Administrația Națională a Penitenciarelor - Direcția economico-administrativă - structura planificare și execuție bugetară, privind metodologia de elaborare a proiectului de buget, ținând cont de limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finanțelor Publice și de necesarul de fonduri pentru desfășurarea în condiții normale a activității;m) întocmește propuneri de virări/suplimentări/disponibilizări de credite bugetare, între subdiviziunile clasificației bugetare, însoțite de nota de fundamentare, pe care le transmite către Administrația Națională a Penitenciarelor - Direcția economico-administrativă;n) înaintează Administrației Naționale a Penitenciarelor - Direcția economico-administrativă - structura planificare și execuție bugetară propunerile privind repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Legea bugetului de stat, respectiv a creditelor bugetare și a creditelor de angajament;o) solicită ordonatorului de credite superior suplimentări de credite bugetare și de angajament necesare implementării proiectelor aferente fondurilor externe nerambursabile în baza contractelor/deciziilor/acordurilor de finanțare încheiate cu partenerii externi și întocmirea fișei proiectului;p) fundamentează și întocmește solicitările lunare de credite bugetare pentru titlurile de cheltuieli aprobate prin fila de buget, cu încadrarea în prevederile bugetare trimestriale aprobate, și le înaintează Administrației Naționale a Penitenciarelor - Direcția economico-administrativă;q) întocmește cereri pentru deschiderea de credite bugetare trimestriale și le transmite spre avizare ordonatorului de credite superior, ținând cont de necesitățile de finanțare ale trimestrului respectiv, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate;r) întocmește lunar situațiile financiare privind execuția veniturilor și plăților din fonduri externe nerambursabile;s) ține evidența operațiunilor de casă;t) efectuează plățile și încasările, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative;u) colaborează cu celelalte structuri și cu unitățile sistemului administrației penitenciare;v) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unității sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;w) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unității sau din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competență;x) păstrează și arhivează documentele financiar-contabile, în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare;y) întocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal și o înaintează ordonatorului ierarhic superior în termenele stabilite; z) organizează, coordonează și asigură efectuarea operațiunii de inventariere;aa) întocmește raportul de control financiar preventiv propriu și îl înaintează la ordonatorul ierarhic superior la termenele stabilite; bb) verifică documentele justificative primite și întocmește notele contabile pentru toate operațiunile economico-financiare; cc) asigură completarea și depunerea bugetului individual al unității în sistemul FOREXEBUG, precum și înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor; dd) întocmește ordinele de plată pentru achitarea obligațiilor față de furnizori, cu respectarea termenului de plată prevăzut de lege; ee) încasează și virează acele veniturile proprii care se constituie ca sursă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale;ff) organizează activitatea casieriei și asigură ținerea corectă și la zi a registrelor de casă, în conformitate cu prevederile legale; gg) întocmește registrele contabile obligatorii, Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;hh) ține evidența statistică a principalilor indicatori economici ai activităților desfășurate;ii) organizează și conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, asigurând efectuarea înregistrării operațiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilității de angajamente, inclusiv cea a angajamentelor legale și bugetare; asigură organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;jj) întocmește nota de fundamentare privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare, ca urmare a analizei execuției bugetare și a necesarului previzionat până la sfârșitul anului.  +  Articolul 38În cadrul Serviciului financiar sunt constituite evidențe potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 11-a Compartimentul pensii  +  Articolul 39Personalul Compartimentului pensii își desfășoară activitatea în cadrul casei de pensii sectoriale aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în baza protocolului încheiat între aceasta și Administrația Națională a Penitenciarelor, și administrează, împreună cu structura din care face parte, sistemul pensiilor militare de stat în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legislative privind protecția informațiilor clasificate.  +  Articolul 40Personalul compartimentului pensii îndeplinește atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a casei de pensii sectoriale aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 41În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 12-a Serviciul transporturi  +  Articolul 42(1) Serviciul transporturi asigură asistența tehnică și exploatarea în condiții optime de siguranță a autovehiculelor din parcul unității.(2) Serviciul transporturi are în componență 2 compartimente, după cum urmează:a) Compartimentul transporturi;b) Compartimentul întreținere auto.(3) Compartimentul transporturi are următoarele atribuții:a) asigură transportul de persoane și mărfuri atât în cadrul unității, cât și pentru Administrația Națională a Penitenciarelor; prin decizia conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor compartimentul poate să asigure și transportul de persoane și mărfuri pentru Ministerul Justiției sau pentru alte instituții publice din sfera justiției;b) asigură transportul operativ al persoanelor private de libertate transferate de către Administrația Națională a Penitenciarelor;c) deleagă și pune la dispoziția Ministerului Justiției, cu aprobarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, conducătorii și mijloacele auto pentru soluționarea unor nevoi în legătură cu transportul de persoane și mărfuri;d) asigură transportul pentru activitățile și acțiunile ce se desfășoară la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor;e) emite documente de parcurs pentru fiecare autovehicul utilizat;f) planifică și organizează activitatea de întreținere, reparații curente și capitale pentru mijloacele de transport care deservesc unitatea și Administrația Națională a Penitenciarelor;g) verifică numărul de motokilometri parcurși, confruntă cu înscrisurile din documente, ține evidența pentru încadrarea în normele de consum aprobate pentru fiecare mijloc de transport, stabilește necesarul de carburanți și lubrifianți, verifică stocul acestora și întocmește note referitoare la activitățile de transport;h) face propuneri anuale pentru bugetul unității, cu privire la cheltuielile materiale și de capital, pentru activitățile de transport;i) ia măsuri pentru încheierea polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă și cea facultativă, unde este cazul, pentru mijloacele de transport aflate în patrimoniul unității și pentru achitarea taxelor stabilite de lege;j) execută înscrierea/radierea în/din circulație a mijloacelor de transport aflate în administrare;k) verifică existența și completarea întocmai a documentelor de exploatare a mijloacelor de transport, la plecarea în cursă, existența documentelor de conducere, a vizei medicale, documentelor de identitate și ținuta conducătorilor auto;l) urmărește încadrarea activităților referitoare la transport în criteriile de eficiență operativă și economică;m) întocmește, trimestrial, situația nominală a autovehiculelor și o transmite Direcției economico-administrative din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;n) instruiește personalul din cadrul structurii cu privire la legislația rutieră, conduita pe drumurile publice și soluționarea unor aspecte tehnice;o) organizează semestrial, în ultima lună, testarea conducătorilor auto și a altor angajați care pot conduce autovehiculele unității privind cunoașterea normelor de circulație pe drumurile publice și a măsurilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente;p) transmite conducerii unității, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, informări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor compartimentului și propune măsuri pentru îmbunătățirea activităților;q) întocmește planul zilnic de transport și îl supune aprobării conducerii unității.r) ține evidența bunurilor materiale, a mijloacelor tehnice și auto din dotare;s) fundamentează și înaintează propunerile pentru buget pentru necesitățile serviciului;t) asigură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea bunurilor de resortul compartimentului;u) ține evidența statistică a principalilor indicatori economici ai activităților desfășurate. (4) Compartimentul întreținere auto are următoarele atribuții:a) execută activitatea de întreținere, reparații curente și capitale pentru mijloacele de transport care deservesc unitatea și Administrația Națională a Penitenciarelor;b) ia măsuri pentru autorizarea de către Registrul Auto Român a atelierului de întreținere și reparații auto;c) se preocupă de menținerea în stare bună de funcționare a utilajelor specifice atelierului auto și a aparatelor de control;d) planifică, organizează și conduce activitățile atelierului de întreținere și reparații auto al unității;e) stabilește lunar necesarul de materiale tehnice pentru parcul auto aflat în administrare și ia măsuri pentru gestionarea și utilizarea acestuia conform normelor în vigoare;f) efectuează inspecția parcului auto și propune măsuri în consecință;g) execută lucrări de recepție și diagnosticare pentru autovehiculele din dotare;h) se preocupă de efectuarea la timp și pentru toate autovehiculele din dotare a inspecției tehnice periodice;i) verifică starea tehnică a autovehiculelor și interzice plecarea în cursă a mijloacelor de transport care nu prezintă siguranță în circulație;j) verifică conducătorii auto cu aparatul alcooltest la plecarea în cursă.  +  Articolul 43În cadrul serviciului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 13-a Biroul de control al calității în construcții  +  Articolul 44Biroul de control al calității în construcții, în temeiul art. 34 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor, în toate etapele și componentele sistemului calității în construcții, constată contravențiile, aplică sancțiunile prevăzute de lege și, după caz, dispune oprirea lucrărilor realizate necorespunzător, pentru construcțiile, amenajările și instalațiile aferente obiectivelor din sistemul administrației penitenciare.  +  Articolul 45(1) Controlul calității se aplică tuturor construcțiilor, instalațiilor aferente acestora, inclusiv celor din domeniul informațiilor clasificate, din cadrul obiectivelor Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate, indiferent de forma de proprietate, destinație sau sursa de finanțare, denumite în continuare construcții, și se exercită de către Biroul de control al calității în construcții, în calitate de organ de specialitate.(2) Instalațiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalațiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu apă și de canalizare, exclusiv instalațiile, utilajele și echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcțiilor.(3) Exigențele privind calitatea instalațiilor și echipamentelor tehnologice de producție se stabilesc și se realizează prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.  +  Articolul 46Controlul calității se desfășoară în toate etapele caracteristice ciclului de existență a construcțiilor, respectiv la proiectare, autorizare, realizare, exploatare și postutilizare, și se exercită atât la lucrările noi, cât și la lucrările de intervenții, astfel:a) în perioada de timp aferentă edificării inițiale;b) pe parcursul urmăririi curente a comportării în exploatare a construcțiilor;c) pe durata urmăririi speciale a construcțiilor, în cazurile stabilite prin norme și proiecte specifice;d) în perioada de timp aferentă derulării lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, constând în modernizări, reabilitări, reparații capitale, consolidări, supraetajări, precum și alte categorii de lucrări de natura acestora; e) pe durata postutilizării construcțiilor, cu ocazia dezafectării, demontării, demolării, recondiționării, refolosirii produselor și a materialelor de construcții și a altor asemenea activități.  +  Articolul 47Biroul de control al calității în construcții exercită la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate controlul cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcțiilor și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.  +  Articolul 48(1) În cadrul controlului calității, activitatea Biroului de control al calității în construcții se realizează independent de factorii implicați în desfășurarea activităților specifice pe durata de existență a construcțiilor.(2) Prin factori implicați în sensul alin. (1) se înțelege persoane juridice sau fizice care participă și răspund pentru domeniul propriu de activitate din sectorul construcțiilor, respectiv: investitorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, fabricanții și furnizorii de produse și materiale pentru construcții, executanții și responsabilii tehnici cu execuția atestați, diriginții de șantier autorizați, proprietarii, administratorii și utilizatorii.  +  Articolul 49Biroul de control al calității în construcții are în componență inspectori de specialitate, ingineri din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții.  +  Articolul 50Controlul calității în construcții se organizează și se exercită de Biroul de control al calității în construcții prin inspecții, pe baza unor proceduri, în următoarele moduri:a) inspecții curente la factorii implicați în procesul de autorizare, proiectare, execuție și exploatare, în diverse etape ale acestuia, cu excepția stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de producție, laboratoare de încercări în construcții, precum și a furnizorilor de produse sau materiale/elemente de construcții;b) inspecții în faze determinante ale execuției lucrărilor de construcții care sunt stabilite de proiectantul lucrării și avizate de către inspectorii de specialitate ai Biroului de control al calității în construcții; c) inspecții prin sondaj efectuate din dispoziția conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor sau din inițiativa proprie a conducerii Biroului de control al calității în construcții;d) inspecții tematice la factorii implicați în procesul de autorizare, proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcțiilor sau modul de funcționare și de aplicare a componentelor sistemului calității în construcții.  +  Articolul 51(1) Inspecțiile efectuate în cadrul controlului calității în construcții se consemnează și se finalizează prin documente de control, pe baza unor metodologii și proceduri elaborate la nivelul Biroului de control al calității în construcții.(2) Actele de control se întocmesc și se certifică prin aplicarea ștampilei de către inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calității în construcții.  +  Articolul 52În exercitarea controlului calității în construcții, Biroul de control al calității în construcții are următoarele atribuții:a) organizează și conduce activitatea privind controlul calității în construcții, potrivit programelor proprii;b) stabilește metodologiile, procedurile și obiectivele acțiunilor de inspecție;c) emite avizul tehnic pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții sau de intervenții, pe baza procedurilor specifice;d) emite acordul pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, necesar eliberării autorizației de construire, pe baza procedurilor specifice; în cazul executării de construcții noi, emiterea acordului este necesară numai în situația în care acestea sunt amplasate adiacent față de construcții existente sau în imediata lor vecinătate și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție asupra clădirilor existente, respectiv subzidiri, consolidări sau alte lucrări de punere în siguranță; e) exercită controlul cu privire la realizarea cerințelor fundamentale ale construcțiilor, respectiv: rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale;f) participă, împreună cu alte persoane abilitate, la acțiunile de urgență determinate de calamități naturale, dezastre sau accidente tehnice, care pot avea repercusiuni asupra stării fizice și siguranței construcțiilor sau care pun în pericol viața și bunurile oamenilor;g) participă, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, la recepția la terminarea lucrărilor, în calitate de invitat;h) colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcții, cu structurile interne specializate din cadrul ministerelor și organelor de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și cu instituții cu activități conexe domeniului construcțiilor, în vederea aplicării unitare a prevederilor legale aferente sistemului calității în construcții;i) elaborează și actualizează norme interne, metodologii, proceduri și stabilește mijloace și metode pentru desfășurarea activității proprii;j) constată abaterile de la prevederile legale, în temeiul competențelor stabilite de lege, și aplică sancțiunile prevăzute de lege ori, după caz, sesizează organele de urmărire penală.  +  Articolul 53Inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calității în construcții au următoarele atribuții:a) efectuează inspecții privind modul de aplicare și funcționare a controlului calității pe toată durata de existență a construcțiilor;b) inspectează modul în care se respectă prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții și calitatea construcțiilor;c) inspectează existența documentațiilor de execuție pentru lucrările ce se realizează, precum și modul în care sunt respectate în documentațiile de execuție, în caiete de sarcini și în contracte prevederile legale și reglementările tehnice;d) inspectează pe șantiere dacă se respectă în execuție prevederile din autorizațiile de construire, din proiecte, din caietele de sarcini și reglementările tehnice, precum și modul în care se asigură și se atestă calitatea lucrărilor;e) inspectează, pe parcursul execuției obiectivelor de investiții/intervenții în fazele determinante, dacă sunt îndeplinite, de către factorii implicați, condițiile tehnice din proiecte și reglementările tehnice, autorizând continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiții;f) dispun oprirea executării/demolarea lucrărilor de construire realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, până la înlăturarea deficiențelor respective și intrarea în legalitate;g) dispun încetarea exploatării construcțiilor după producerea unor accidente tehnice, dezastre sau alte cauze majore, dacă în urma inspecțiilor se concluzionează astfel în actele de control;h) dispun, după caz, efectuarea expertizării lucrărilor executate în caz de avarii sau degradări produse pe perioada execuției sau exploatării imobilelor;i) inspectează la administratorii/utilizatorii de construcții aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea și completarea cărții tehnice a construcției și, după caz, modul în care aceștia efectuează urmărirea curentă a stării construcțiilor;j) propun Inspectoratului de Stat în Construcții, în cazuri motivate, suspendarea autorizației specialiștilor care desfășoară activitate în construcții;k) inspectează activitatea specialiștilor tehnici atestați și propun suspendarea atestării pentru responsabilul tehnic cu execuția, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, implicați în realizarea construcțiilor din sistemul administrației penitenciare, în cazul nerespectării de către aceștia a prevederilor legale privind cerințele de asigurare a calității în construcții;l) constată abaterile de la prevederile legale și aplică sancțiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 54Inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calității în construcții răspund, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite de aceștia.  +  Articolul 55(1) În activitățile de inspecție, inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calității în construcții, în calitate de agenți constatatori, primesc legitimație de control și ștampilă.(2) Evidența legitimațiilor de control și a ștampilelor se ține într-un registru al Biroului de control al calității în construcții, în care se vor menționa:a) pentru fiecare legitimație de control, seria, numărul, numele, prenumele și funcția titularului;b) pentru fiecare ștampilă, seria și numărul acesteia.  +  Articolul 56În cadrul biroului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 14-a Biroul logistică  +  Articolul 57(1) Biroul logistică este structura prin care se asigură suportul logistic necesar derulării corespunzătoare a activităților Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații.(2) Biroul logistică are următoarele atribuții:a) ține evidența bunurilor materiale, mijloacelor tehnice din dotare aflate în proprietatea sau în folosința unității, precum și a bunurilor achiziționate centralizat sau primite prin transfer fără plată pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare;b) asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmind documentele justificative privind evidența intrării și păstrării bunurilor în gestiune, respectiv ieșirii bunurilor din gestiune;c) întocmește fișele tehnice pentru achiziția bunurilor/ serviciilor/lucrărilor care fac obiectul achizițiilor centralizate, putând solicita participarea specialiștilor din cadrul unităților sistemului administrației penitenciare la întocmirea acestora;d) întocmește necesarul de bunuri materiale și servicii pentru elaborarea proiectului programului anual al achizițiilor publice;e) fundamentează și înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri și servicii;f) asigură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea propriu-zisă a bunurilor materiale;g) desfășoară activitățile de echipare a personalului Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații și al Administrației Naționale a Penitenciarelor;h) asigură materialele de întreținere și igienico-sanitare pentru personalul Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații;i) desfășoară activitatea de reparații și întreținere a construcțiilor, întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întreținere și reparații curente ale construcțiilor; j) ține evidența cadastrală a imobilelor și terenurilor aflate în administrarea unității;k) elaborează referatele de necesitate pentru inițierea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări de resortul logisticii, în conformitate cu legislația în vigoare;l) elaborează Strategia anuală a achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul unității și în funcție de fondurile alocate;m) asigură personalul pentru întreținerea și gospodărirea spațiilor din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;n) asigură reparația și întreținerea bunurilor, curățenia și administrarea unității și a Administrației Naționale a Penitenciarelor;o) asigură personalul pentru desfășurarea activității de hrănire a personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;p) asigură monitorizarea contractelor de prestări servicii de resortul logisticii încheiate la nivelul unităților sistemului administrației penitenciare;q) efectuează inventarierea anuală a patrimoniului unității conform prevederilor legale;r) întocmește Planul anual de reparații curente, analizează și fundamentează propunerile de investiții;s) asigură verificarea tehnică a tuturor documentațiilor ce fac obiectul lucrărilor de reparații capitale și investiții și răspunde de executarea lucrărilor, în conformitate cu documentațiile tehnico-economice, prescripțiile tehnice, prevederile legii privind calitatea în construcții și a contractelor de execuție, fiind direct răspunzător de calitatea, cantitatea și valoarea lucrărilor decontate;t) avizează situațiile de lucrări aferente lucrărilor de reparații capitale și investiții executate în antrepriză;u) întocmește devizele estimative pentru reparații curente;v) verifică stadiul de execuție a reparațiilor curente și întocmește situațiile de lucrări lunare, precum și recepția acestora;w) ține evidența și asigură actualizarea dosarelor de cadastru;x) întocmește documentele referitoare la schimbări de structură sau de destinație a imobilelor;y) întocmește situațiile cu imobilele unității, care aparțin domeniului public sau privat al statului, aflate în administrare;z) răspunde de asigurarea, depozitarea și distribuirea bunurilor achiziționate, precum și de întocmirea documentelor justificative în acest sens;aa) ține evidența statistică a principalilor indicatori economici ai activităților desfășurate;bb) elaborează proceduri operaționale referitoare la derularea activităților specifice;cc) participă în cadrul grupurilor de lucru și al comisiilor de evaluare a ofertelor.  +  Articolul 58În cadrul biroului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 15-a Biroul tipografie  +  Articolul 59Biroul tipografie are următoarele atribuții:a) asigură necesarul de imprimate tipizate pentru unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe baza programelor aprobate, și obținerea de venituri proprii în baza lucrărilor tipografice realizate contra cost;b) asigură tipărirea ordinelor și instrucțiunilor ministrului justiției și a altor dispoziții ale conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și alte lucrări tipografice solicitate de acestea;c) analizează și face propuneri pentru bugetul unității cu privire la cheltuielile necesare bunei funcționări a atelierului;d) întocmește documentele pentru lucrările ce se realizează în cadrul atelierului;e) transmite conducerii unității, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, stadiul realizărilor din cadrul atelierului și propune măsuri pentru îmbunătățirea activităților;f) ține evidența statistică a principalilor indicatori economici ai activităților desfășurate.  +  Articolul 60În cadrul biroului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 16-a Biroul siguranța și paza bunurilor  +  Articolul 61(1) Biroul siguranța și paza bunurilor este structura specializată în asigurarea pazei și siguranței depozitelor, mijloacelor auto, patrimoniului unității, precum și a pazei, supravegherii și escortării persoanelor private de libertate, având următoarele atribuții:a) asigură paza și apărarea depozitelor, magaziilor, mijloacelor auto, precum și a întregului patrimoniu al unității;b) organizează, conduce și controlează activitatea privind executarea serviciului de pază, supraveghere, escortare și însoțire a persoanelor private de libertate, care își desfășoară activitatea în cadrul unității;c) organizează și efectuează perchezițiile asupra persoanelor private de libertate aflate în punctul de lucru și a tuturor locurilor de muncă unde acestea au acces;d) analizează, trimestrial, existența locurilor și momentelor vulnerabile și întocmește un proces-verbal de vulnerabilitate, care cuprinde inclusiv propuneri de remediere a aspectelor constatate, pe care îl transmite directorului unității;e) coordonează și execută percheziția corporală amănunțită asupra persoanelor private de libertate repartizate în cadrul punctului de lucru la începerea și terminarea programului;f) asigură respectarea prevederilor legale la depozitul de armament al unității;g) organizează și execută ședințele de tragere anuale, cu întreg personalul, funcționari publici cu statut special, în conformitate cu dispozițiile în vigoare; h) întocmește, supune spre aprobare și reactualizează periodic planul de pază și apărare, planul de alarmare a personalului, planul de cooperare, tabelul nominal cu adresele și numerele de telefon ale personalului bazei;i) elaborează proceduri interne și planuri de măsuri privind efectuarea accesului în unitate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; j) organizează și realizează planificarea în serviciul de zi pe unitate, planificarea agenților cu privire la asigurarea pazei instituției și planificarea ofițerilor la continuitatea unității;k) întocmește și prezintă directorului unității informări, situații și alte lucrări privind activitatea structurii de pază;l) organizează programe de pregătire profesională și perfecționare pentru agenții structurii de pază;m) analizează, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, activitatea desfășurată și propune măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;n) organizează și controlează activitatea privind executarea serviciului de pază, după orele de program. (2) Instruirea personalului din sectorul operativ înaintea intrării în serviciu este obligatorie și se realizează de șeful Biroului siguranță și paza bunurilor sau de un ofițer din cadrul aceluiași compartiment, desemnat de către acesta.  +  Articolul 62În cadrul biroului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 17-a Compartimentul popote  +  Articolul 63Compartimentul popote este structura specializată în asigurarea hrănirii personalului, îndeplinind, prin personalul său, următoarele atribuții:a) acționează permanent pentru realizarea condițiilor corespunzătoare de depozitare în încăperile special amenajate, precum și pentru întreținerea acestor spații;b) urmărește existentul de alimente, informează responsabilul de popotă despre riscul epuizării și lichidării stocurilor pentru evitarea sincopelor în aprovizionare;c) urmărește respectarea circuitului documentelor justificative;d) respectă condițiile igienico-sanitare privind prepararea și servirea hranei;e) încasează contravaloarea meselor servite și depune banii la casierie;f) asigură starea de funcționare a utilajelor, echipamentelor și mobilierului din dotare;g) asigură menținerea curățeniei în spațiile deservite;h) asigură condițiile pentru derularea corespunzătoare a inventarierii lunare a bunurilor materiale și bănești din cadrul popotei;i) respectă normele de protecție a muncii.  +  Articolul 64În cadrul compartimentului sunt constituite evidențele potrivit specificului activității desfășurate, necesităților și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Structuri permanente de lucru la nivelul unității  +  Articolul 65(1) Desemnarea reprezentanților unității în comisii, comitete, consilii sau grupuri de lucru în care este implicată unitatea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Reprezentanții vor prezenta, periodic, la cererea directorului unității sau superiorilor ierarhici din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor rapoarte privind activitatea comisiei în care au fost desemnați.  +  Secţiunea 1 Consiliul de conducere  +  Articolul 66(1) În unitate funcționează consiliul de conducere, ca organ consultativ.(2) Componența și regulamentul de desfășurare a lucrărilor consiliului de conducere se stabilesc prin decizie a directorului general, potrivit prevederilor art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Comitetul de securitate și sănătate în muncă  +  Articolul 67(1) În cadrul unității funcționează, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de securitate și sănătate în muncă.(2) Comitetul de securitate și sănătate în muncă are scopul de a asigura implicarea salariaților în elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul securității muncii.  +  Secţiunea a 3-a Comisia de disciplină  +  Articolul 68(1) În unitate se constituie comisia de disciplină, conform prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Comisia de disciplină are competența de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară și de a propune directorului unității, dacă se constată vinovăția, una dintre sancțiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate funcționarului public cu statut special în cauză.  +  Secţiunea a 4-a Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu  +  Articolul 69Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuințelor de serviciu din fondul de locuințe de serviciu al unității.  +  Articolul 70Solicitările de repartizare a locuințelor de serviciu aflate în administrarea unității vor fi analizate și soluționate de o comisie constituită la nivelul unității, prin decizie a directorului acesteia.  +  Articolul 71Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu este responsabilă în ceea ce privește îndeplinirea dispozițiilor legale privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al unității.  +  Capitolul VI Colaborarea cu celelalte unități din sistemul administrației penitenciare  +  Articolul 72(1) Dispozițiile cu caracter general pentru structurile unității pot fi date, cu respectarea legii, numai de către ministrul justiției, directorul general și directorii generali adjuncți din Administrația Națională a Penitenciarelor, în limitele competențelor ce le sunt stabilite.(2) Structurile din unitate, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, în îndeplinirea atribuțiilor, colaborează direct, prin șefii lor ori prin angajați desemnați de aceștia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia.(3) Colaborarea cu celelalte unități din sistemul administrației penitenciare se realizează prin corespondența semnată de șefii structurilor respective.  +  Articolul 73(1) Lucrările elaborate prin colaborarea mai multor structuri din unitate vor fi asumate de șefii structurilor implicate, în raport cu atribuțiile prevăzute în prezentul regulament.(2) În situația în care o lucrare este de competența mai multor structuri din cadrul unității se va face o mențiune în acest sens pe prima pagină a lucrării respective, în vederea elaborării unui punct de vedere unitar, prin consultare reciprocă a structurilor implicate.(3) În cazul în care șefii de structuri nu ajung la un acord în legătură cu soluționarea lucrării, fiecare își va susține punctul de vedere, cu notă motivată, prezentând întregul material directorului unității.  +  Capitolul VII Înregistrarea și circuitul documentelor  +  Articolul 74(1) Structura secretariat coordonează și îndrumă circuitul corespondenței în unitate.(2) Toate lucrările primesc un număr unic de înregistrare, care se respectă indiferent de circuitul documentelor în cadrul unității.  +  Articolul 75(1) Corespondența se înregistrează prin aplicația de evidență a documentelor de către lucrătorii structurii secretariat.(2) Câte un exemplar al notelor și al celorlalte acte cu caracter intern se păstrează atât la structura emitentă, cât și la cea căreia i se adresează.  +  Articolul 76Documentele utilizate de structuri sunt următoarele:a) note de informare;b) note de fundamentare;c) corespondență cu petiționari sau instituții;d) rapoarte;e) referate de necesitate;f) răspunsuri la petiții și memorii;g) solicitări ale personalului;h) note interne;i) circulare;j) decizii ale directorului unității, ale directorului general și ordine ale ministrului justiției;k) alte documente care se întocmesc conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 77Circuitul lucrărilor se realizează astfel:a) corespondența înregistrată la structura secretariat se repartizează celorlalte structuri din cadrul unității, potrivit rezoluției directorului unității sau competenței și domeniului de activitate, prin aplicația de evidență a documentelor;b) în cazul în care o lucrare nu intră în competența structurii căreia i-a fost repartizată, aceasta o va returna structurii secretariat, indicând structura pe care o consideră competentă, astfel încât lucrarea să fie redirecționată, totodată operându-se modificarea respectivă în aplicația de evidență a documentelor;c) dacă lucrarea este de competența mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecărei structuri;d) corespondența clasificată va fi repartizată responsabilului cu informațiile clasificate din cadrul unității, potrivit reglementărilor specifice în vigoare pe linia protecției informațiilor clasificate.  +  Articolul 78(1) Lucrările se soluționează în termenul prevăzut prin rezoluție sau în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se soluționează în termenul legal.(2) Dacă pentru soluționarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizată de structura evidențiată prima în rezoluția directorului unității.(3) Directorul unității poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere și motivat.(4) Clasarea lucrărilor se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 79Lucrările de bază, împreună cu documentația rezultată, se păstrează la structura care le-a întocmit.  +  Articolul 80Expedierea lucrărilor se realizează prin structura secretariat.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 81Structurile întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la solicitările adresate directorului unității de către Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Justiției, alte autorități și instituții publice, mass-media sau persoanele fizice și răspund de exactitatea datelor și informațiilor pe care aceste lucrări le cuprind.  +  Articolul 82Structurile din unitate asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferințe, simpozioane, seminare organizate de Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și de alte organisme naționale sau internaționale.  +  Articolul 83Structurile unității îndeplinesc orice alte activități prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, potrivit specificului lor de activitate, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament ori stabilite de directorul unității sau de conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competență.  +  Articolul 84(1) Evidența documentelor emise de directorul unității revine structurii secretariat sau responsabilului cu informațiile clasificate din cadrul unității, în funcție de nivelul de clasificare al acestora.(2) Evidența ordinelor, deciziilor, instrucțiunilor și a dispozițiilor emise de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și de ministrul justiției, care reglementează activitatea sistemului administrației penitenciare, revine structurii secretariat sau responsabilului cu informațiile clasificate din cadrul unității în funcție de nivelul de clasificare al acestora.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se păstrează într-un exemplar, cu rezoluția directorului unității în original; dacă aceste documente intră în competența mai multor structuri, conform repartizării directorului unității, structura secretariat sau responsabilul cu informațiile clasificate va transmite câte o copie fiecărei structuri, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(4) Fiecare structură păstrează lucrările care au stat la baza elaborării deciziilor directorului unității, copiile acestora urmând a fi transmise părților implicate, prin grija structurii emitente.  +  Articolul 85Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 86(1) Personalul din unitate este obligat să respecte programul de lucru stabilit prin Regulamentul de ordine interioară, aprobat de către directorul unității. (2) Plecarea înainte de terminarea programului se face pe bază de învoire.(3) Prezența la serviciu după program sau plecarea înainte de terminarea programului este permisă numai cu aprobarea directorului unității, iar în lipsa acestuia, cu aprobarea înlocuitorului său.  +  Articolul 87Nerespectarea obligațiilor ce revin personalului atrage răspunderea disciplinară în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 88Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  +  ANEXĂ la regulamentMINISTERUL JUSTIȚIEIADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELORBaza de aprovizionare gospodărire și reparații
  FIȘA POSTULUI
  Nr. poziției din statul de organizare ..........Identificarea postului:Denumirea postului din stat ........................................................Nivelul postului ...........................................................................Funcția publică corespunzătoare categoriei ...............................Gradul profesional prevăzut .......................................................Scopul principal al postului .......................................................Condiții specifice privind ocuparea postului:Studii de specialitate ....................................................Perfecționări (specializări) ..................................................Vechimea în specialitate necesară ………………………........Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) ...............Nivel de acces la informații clasificate: ................................Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere) ................................................Abilități, calități și aptitudini necesare .................................................................Cerințe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detașări) …............Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) .....................Atribuții: a) ...................................b) ……………………………………………Limite de competență ..................................................Delegarea de atribuții ...................................................Sfera relațională:Intern:a) relații ierarhice:– subordonat față de .............................– superior pentru ..................................b) relații funcționale ..................................c) relații de control ..................................d) relații de reprezentare ...............................Extern:a) cu autorități și instituții publice ...................................b) cu organizații internaționale .........................................c) cu persoane juridice private ..........................................Întocmit de: Numele și prenumele ......................................................Funcția ……………………...............................................Semnătura ...........................................Data ..............................Avizat de: Numele și prenumele ......................................................Funcția .........................................Semnătura ......................................................................Data .............................Luat la cunoștință de către ocupantul postuluiNumele și prenumele ......................................................Semnătura ......................................................................Data ..............................
  -----