LEGE nr. 1 din 3 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, Comisia pentru transporturi și energie a Senatului, Comisia economică, industrii și servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului. Comisiile întocmesc și adoptă un raport comun, care se prezintă celor două Camere ale Parlamentului.(6) La solicitarea comisiilor prevăzute la alin. (5), ANRE prezintă și rapoarte specifice activității sale, precum și un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în aceste rapoarte specifice și/sau în raportul anual.2. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Verificarea activității ANRE de către Curtea de Conturi a României se realizează numai asupra operațiunilor economico-financiare efectuate de ANRE, care se reflectă în bugetul de venituri și cheltuieli și în situațiile anuale.3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, a Comisiei pentru transporturi și energie a Senatului și a Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcției/funcțiilor respective.4. La articolul 4, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Comitetul de reglementare răspunde în principal de:a) îndeplinirea la termen a prevederilor legale de transpunere prin reglementări, decizii sau norme a prevederilor din actele normative la nivel de lege;b) sesizarea Parlamentului și Guvernului despre existența unor dezechilibre în piața de energie din România și informarea cu privire la modificările legislației Uniunii Europene în domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale, elaborând și prezentând propuneri în acest sens;c) elaborarea sau modificarea, după caz, a legislației secundare ca urmare a modificărilor legislației sau regulamentelor din domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale în plan european;d) aplicarea la termen a programului de măsuri prezentat comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate conform art. 1 alin. (6).5. La articolul 4 alineatul (14) litera c), după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 și 4, cu următorul cuprins:3. pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență care are ca urmare perturbarea semnificativă a sectoarelor și/sau piețelor de energie electrică, termică sau ale gazelor naturale;4. pentru încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credință a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.6. La articolul 4, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:(17) ANRE stabilește prin regulament propriu drepturile și obligațiile membrilor comitetului de reglementare și ale personalului angajat.7. La articolul 7, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi din ANRE este de 350, exclusiv membrii Comitetului de reglementare. Încadrarea pe posturi a personalului ANRE ca autoritate administrativă autonomă se face în condițiile legii, conform regulamentului de organizare și funcționare al ANRE................................................................................................(6) În regulamentul de organizare și funcționare al ANRE sunt prevăzute dispoziții privind respectarea confidențialității asupra informațiilor la care a avut acces în calitate de salariat ANRE, ulterior încetării contractului individual de muncă al salariatului, conform legislației în vigoare.8. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În exercitarea atribuțiilor și competențelor sale, ANRE poate angaja servicii de consultanță de specialitate, precum și auditori de terță parte din țară și străinătate, cu respectarea procedurilor de achiziție publică prevăzute de lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 3 ianuarie 2018.Nr. 1.-----