LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 26 din 30 august 2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice2. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:3. La articolul I punctul 1, literele a) și b) ale punctului 3 al articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) activitate de organizare: combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediar; agenția de turism care desfășoară această activitate este denumită în continuare agenție de turism organizatoare;b) activitate de intermediere: vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar, în numele și pe seama unei agenții organizatoare, în baza unui contract valabil încheiat; agenția de turism care desfășoară această activitate este denumită în continuare agenție de turism intermediară.4. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1-1^3, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 2, după punctul 4 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 5-15, cu următorul cuprins: 5. creanță garantată - creanța consumatorului care rezultă din neexecutarea obligațiilor aferente contractelor de comercializare, ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare, și care reprezintă echivalentul sumelor plătite efectiv de către consumatori în baza acestor contracte;6. Fondul de garantare a pachetelor turistice, denumit în continuare Fondul - schema de garantare în domeniul turismului, care are drept scop protejarea consumatorilor care au achiziționat pachete de servicii turistice de consecințele insolvenței agenției de turism organizatoare;7. creditor al Fondului - consumator, persoană fizică, care a achiziționat pachete de servicii turistice și care, deși a efectuat plățile conform contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice, nu a beneficiat sau a beneficiat parțial de serviciile plătite ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare;8. garanția de participare la Fond - suma constituită de către un participant la Fond, prin virament bancar și/sau prin scrisoare de garanție bancară, în vederea asigurării respectării obligațiilor care îi revin în calitate de participant la acesta, ale cărei cuantum și metodă de calcul se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, aprobate prin hotărâre a Guvernului;9. contribuție inițială - suma nerambursabilă datorată Fondului de către agenția de turism organizatoare care solicită și obține pentru prima oară o licență, utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia, valabilă pentru primul an de autorizare, al cărei nivel nu poate fi mai mic de 2.000 euro, echivalent în lei, și care se stabilește anual prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice;10. contribuție trimestrială - suma nerambursabilă datorată trimestrial Fondului de către agenția de turism organizatoare, conform prevederilor prezentei ordonanțe; aceasta se calculează trimestrial pentru fiecare agenție de turism organizatoare prin înmulțirea procentului de contribuție anuală cu valoarea garantată calculată pentru trimestrul precedent; nivelul contribuției anuale, exprimată procentual, se stabilește anual prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice;11. contribuția de gestiune - suma datorată Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, care se plătește din sumele disponibile în cadrul Fondului; contribuția de gestiune se determină trimestrial prin înmulțirea comisionului de gestiune cu valoarea totală garantată raportată trimestrial de agenția de turism organizatoare; nivelul comisionului de gestiune se stabilește anual prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice;12. participant la Fond - orice agenție de turism organizatoare astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 lit. a);13. despăgubire - suma plătită din resursele Fondului fiecărui consumator care a achiziționat pachete de servicii turistice de la o agenție de turism organizatoare sau intermediară, reprezentând echivalentul sumelor plătite pentru serviciile neefectuate ca urmare a intrării în insolvență a agenției de turism organizatoare ulterior achiziționării pachetului/pachetelor turistice, dacă nu au fost rambursate dintro altă sursă de garantare; nivelul plafonului de despăgubire se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe;14. valoarea garantată - valoarea totală a sumelor încasate de către o agenție de turism organizatoare direct de la consumatorii care au achiziționat pachete de servicii turistice sau printr-o agenție de turism intermediară cu titlu de contravaloare a pachetelor turistice comercializate pe teritoriul României;15. contribuție rambursabilă - garanția de participare care se restituie după încetarea activității de către agenția de turism organizatoare, odată cu pierderea calității de participant la Fond, cu excepția situației în care titularul licenței de organizare nu a respectat condițiile de acordare a licenței de organizare și/sau obligațiile asumate în calitate de participant la Fond.1^2. La articolul 20, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, inclusiv în situația în care contractul de comercializare a pachetului turistic a fost încheiat de către o altă agenție de turism intermediară sau de către alți prestatori de servicii mandatați în acest sens...................................................................................................(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) agenția de turism organizatoare sau intermediară este obligată să acorde prompt asistență consumatorului aflat în dificultate. În cazul în care contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice a fost încheiat prin intermediul unei agenții de turism intermediare, obligația de acordare a asistenței este în sarcina ambelor agenții.1^3. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Agenția de turism intermediară este răspunzătoare pentru respectarea contractelor încheiate cu agenția de turism organizatoare, pentru plata către agenția de turism organizatoare a pachetelor turistice comercializate prin intermediul său, precum și a celorlalte obligații asumate prin contractul încheiat cu agenția de turism organizatoare cu privire la turiștii ce încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul său.(5) Consumatorii care încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul unei agenții de turism intermediare beneficiază de garanția la Fond pentru insolvența agenției de turism organizatoare.(6) Agenția de turism organizatoare informează periodic agenția de turism intermediară și consumatorii care achiziționează pachete de servicii turistice asupra plafonului individual de garantare deținut la Fond.5. La articolul I punctul 2, articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Agențiile de turism organizatoare care își desfășoară activitatea pe teritoriul național și care comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice au obligația de a raporta valoarea garantată și de a plăti contribuția aferentă către Fond.(2) Fondul se constituie ca schemă obligatorie de garantare a obligațiilor de rambursare a tuturor plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că împotriva agenției de turism organizatoare s-a deschis procedura de insolvență, definită conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, iar turiștii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate în relația cu consumatorii, cheltuielile de repatriere a turiștilor sunt suportate în procedură de urgență din resursele Fondului. În costurile de repatriere se poate include și contravaloarea serviciilor la sol care nu au fost plătite de către agenția de turism organizatoare.(4) Fondul prevăzut la alin. (1) se constituie ca schemă publică de garantare, administrată de către FNGCIMM, în numele statului român, prin Ministerul Turismului.(5) Garanția este efectivă și acoperă costurile previzibile în mod rezonabil, inclusiv costurile estimate ale repatrierii.(6) Garanția se referă la valorile plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor în legătură cu pachetele de servicii turistice, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea derulării pachetelor de servicii turistice.(7) Resursele financiare ale Fondului se înregistrează și se urmăresc distinct în evidențele contabile ale FNGCIMM.(8) FNGCIMM despăgubește consumatorii creditori ai Fondului, iar după plata despăgubirii se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regres împotriva agenției de turism organizatoare responsabile pentru repararea prejudiciului, în privința despăgubirii plătite, a cheltuielilor legate de instrumentarea și lichidarea pretențiilor de despăgubire, precum și pentru accesoriile cheltuielilor efectuate.6. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. După articolul 24 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzând articolele 24^1-24^9, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Fondul de garantare a pachetelor turistice  +  Articolul 24^1(1) Fondul constituit ca schemă de garantare în domeniul turismului, fără personalitate juridică, are ca scop protejarea consumatorilor care achiziționează pachete de servicii turistice de consecințele insolvenței unui participant la Fond.(2) Fondul garantează plata de despăgubiri echivalente cu plățile efectuate de consumatori, în limita unui plafon maxim de despăgubire, în cazul nefurnizării de către participanții la Fond a serviciilor prevăzute în contractele de achiziție a pachetelor de servicii turistice ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare, în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății. În cazul în care disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite consumatorilor se pot atrage sume suplimentare care să alimenteze Fondul.(3) Resursele financiare ale Fondului pot fi utilizate pentru:a) plata despăgubirilor cuvenite consumatorilor conform prevederilor alin. (2);b) plata sumelor necesare repatrierii turiștilor;c) plata contribuției de gestiune datorate FNGCIMM;d) achitarea dobânzilor și comisioanelor datorate în contul sumelor atrase pentru alimentarea Fondului;e) plata oricăror altor sume stabilite în sarcina acestuia, conform legii.  +  Articolul 24^2(1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele surse:a) contribuții de la agențiile de turism organizatoare prevăzute la art. 2 pct. 3 lit. a);b) dobânzi și penalități de întârziere din plata cu întârziere a contribuțiilor de către participanții la Fond, calculate la nivelul celor prevăzute pentru neplata obligațiilor bugetare;c) sume din fructificarea disponibilităților;d) sume din recuperarea creanțelor Fondului;e) împrumuturi de la instituții de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;f) sume din alte surse, stabilite potrivit legii.(2) Disponibilitățile Fondului astfel constituite pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în plasamente stabilite de legislația în vigoare.(3) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere plasarea acestora în condiții de siguranță, urmărind minimizarea riscurilor, asigurarea eficienței și a lichidității în linia politicilor de risc și prudențialitate aprobate de administratorul desemnat al FNGCIMM, conform prevederilor legale.  +  Articolul 24^3(1) Pentru obținerea unei licențe de turism valabile pentru activitatea de organizare, agenția de turism organizatoare prevăzută la art. 2 pct. 3 lit. a) are obligația de a participa la Fond.(2) Pentru a garanta respectarea obligațiilor care îi revin în relația cu Fondul, orice participant la acesta are obligația constituirii unei garanții de participare la Fond.(3) Garanția de participare se restituie după încetarea activității de către agenția de turism organizatoare, odată cu pierderea calității de participant la Fond, cu excepția situației în care titularul licenței de organizare nu a respectat condițiile de acordare a licenței de organizare și/sau obligațiile asumate în calitate de participant la Fond.(4) Agenția de turism organizatoare care solicită pentru prima dată acordarea licenței de funcționare ca agenție de turism organizatoare are obligația de a achita o contribuție inițială în vederea participării la Fond.(5) Contribuțiile trimestriale datorate Fondului de către participanții la acesta se calculează pe baza valorii garantate rezultate din evidențele contabile ale acestora, aplicându-se cota procentuală stabilită conform prevederilor art. 2 pct. 10 asupra sumelor aferente angajamentelor directe, asumate de agențiile de turism organizatoare în legătură cu comercializarea pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României în mod direct sau prin agenții de turism intermediare.  +  Articolul 24^4(1) Contribuția prevăzută la art. 2 pct. 10 datorată Fondului de către participanții la acesta se virează trimestrial în contul Fondului, în moneda națională - leu -, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de raportare.(2) Contribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 10 și 11, datorate și virate în contul Fondului de către participanții la acesta, nu se restituie.(3) Participanții la Fond au obligația să întocmească și să transmită trimestrial Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului, raportările privind valoarea garantabilă, modul de constituire și de virare a contribuției datorate.(4) Odată cu transmiterea raportărilor, participanții la Fond anexează o declarație pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.  +  Articolul 24^5(1) Actul întocmit de Fond prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui participant la Fond constituie titlu de creanță. Titlul de creanță cuprinde suma restantă totală datorată drept contribuție la Fond de către agenția de turism organizatoare și termenul maxim de 10 zile, care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată, în care acesta poate plăti obligația de bunăvoie.(2) Dacă la data scadenței stabilită potrivit alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanță nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de executare silită a creanțelor, conform dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuție nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligațiilor pentru care au fost constituite.(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. Dobânzile și penalitățile de întârziere sunt virate în contul Fondului.  +  Articolul 24^6Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata despăgubirilor rezultate din contractele de comercializare a pachetelor turistice, încheiate cu agențiile de turism organizatoare, cu privire la care ulterior încheierii acestor contracte a intervenit procedura insolvenței, precum și pentru repatrierea turiștilor în cazul în care se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate.  +  Articolul 24^7În cazul lichidării Fondului, garanțiile de participare și contribuțiile depuse se restituie pro-rata agenției de turism organizatoare participante la Fond.  +  Articolul 24^8Informațiile privind plasamentele efectuate de Fond sunt făcute publice, în baza unui raport semestrial publicat pe pagina sa de internet, iar Fondul asigură și garantează accesul liber la consultarea acestor informații tuturor celor interesați.  +  Articolul 24^9Modalitatea de calcul al contribuțiilor datorate Fondului, precum și mecanismul de garantare și raportare, plată și recuperare a despăgubirilor plătite din Fond se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.7. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 31 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul neplății la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform prevederilor art. 24^4, de către agenția de turism organizatoare, Ministerul Turismului aplică sancțiunea suspendării temporare a licenței de turism până la plata la zi a sumelor datorate Fondului.8. La articolul I, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 31 se constată și se sancționează de către reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Turismului cu amendă de la 4.000 lei la 50.000 lei.(2) Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale, Ministerul Turismului poate aplica sancțiunea contravențională complementară de retragere a licenței emise pentru desfășurarea activității.(3) Săvârșirea repetată a uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 31 se sancționează cu amendă contravențională de la 30.000 lei la 100.000 lei și/sau cu retragerea licenței emise pentru desfășurarea activității.(4) Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor de la art. 27-29.9. La articolul II, alineatele (1), (3) și (4) se abrogă.  +  Articolul II(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice:a) nivelul contribuției anuale, prevăzut la art. 2 pct. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) nivelul comisionului de gestiune, prevăzut la art. 2 pct. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 6 luni de la data operaționalizării Fondului de garantare a pachetelor turistice, agențiile de turism au obligația reînnoirii licențelor, cele emise anterior pierzându-și valabilitatea.(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) licențele actuale își mențin valabilitatea, în condițiile legii.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul „touroperatoare“ se înlocuiește cu termenul „organizatoare“, iar termenul „detailist/detailistă“ se înlocuiește cu termenul „intermediar/intermediară“, după caz.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 277.----