LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2018.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 62.591.775 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 62.591.775 mii lei.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 316.079 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 125.008 mii lei, cu un excedent de 191.071 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fișei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.325.286 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.006.429 mii lei cu un excedent de 318.857 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 838.082 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 23.738 mii lei, cu un excedent de 814.344 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7 Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8 Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9 Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  +  Articolul 10(1) În anul 2018 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor noi finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.  +  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate.(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 15 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.  +  Articolul 16 Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei.  +  Articolul 17 În anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15.  +  Articolul 18 În anul 2018 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19 În perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei.  +  Articolul 20(1) În anul 2018, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 21 Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 23 Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 24 În anul 2018 creditele bugetare și creditele de angajament estimate pentru 2019-2021 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 ianuarie 2018. Nr. 3.  +  Anexa 1/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate
  pe surse și pe titluri pe anii 2018-2021
  *Font 7 - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ 62.907.854│ 71.735.846│ 77.312.425│ 81.681.267││0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ 55.498.031│ 63.378.422│ 70.410.285│ 77.995.475││2000 01 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 55.395.466│ 63.273.498│ 70.303.053│ 77.886.098││2003 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 3.053.612│ 597.246│ 633.400│ 676.189││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 2.745.464│ 262.526│ 259.442│ 259.442││ │angajatori │ │ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 38.233│ 2.488│ 2.488│ 2.488││ │boli profesionale datorate de angajatori │ │ │ │ ││ 09 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă │ 269.915│ 332.232│ 371.470│ 414.259││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││2103 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 52.341.854│ 62.676.252│ 69.669.653│ 77.209.909││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 59.113.659│ 70.371.592│ 78.300.783│ 86.846.561││ │asigurați │ │ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │ 294.700│ 299.623│ 301.441│ 301.441││ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ │ │ │ ││ 07 │Contribuții la fondul de pensii, administrat privat │ -7.315.105│ -8.243.563│ -9.181.171│ -10.186.693││ │(se scade) │ │ │ │ ││ 10 │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri │ 8.134│ 8.134│ 8.134│ 8.134││ │de natură profesională, altele decât cele de natură │ │ │ │ ││ │salarială, plătite de angajatori │ │ │ │ ││ 12 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 183.654│ 183.654│ 183.654│ 183.654││ │persoane care realizează venituri din activități │ │ │ │ ││ │independente, activități agricole și asocieri fără │ │ │ │ ││ │personalitate juridică │ │ │ │ ││ 13 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ 43.757│ 43.757│ 43.757│ 43.757││ │de persoanele care realizează venituri din drepturi │ │ │ │ ││ │de proprietate intelectuală │ │ │ │ ││ 14 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ 13.055│ 13.055│ 13.055│ 13.055││ │de persoanele care realizează venituri din activități │ │ │ │ ││ │desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile │ │ │ │ ││ │încheiate potrivit Codului civil, precum și │ │ │ │ ││ │a contractelor de agent │ │ │ │ ││2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 102.565│ 104.924│ 107.232│ 109.377││3000 03 │CI. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304││ │accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 94.634│ 96.541│ 98.371│ 100.073││3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 76.138│ 77.886│ 79.598│ 81.189││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 156│ 168│ 181│ 194││ 11 │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă │ 75.475│ 77.211│ 78.910│ 80.488││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ 507│ 507│ 507│ 507││ │activități │ │ │ │ ││3603 │DIVERSE VENITURI │ 18.496│ 18.655│ 18.773│ 18.884││ 01 │Venituri din aplicarea prescripției extinctive │ 12.592│ 12.631│ 12.671│ 12.724││ 50 │Alte venituri │ 5.904│ 6.024│ 6.102│ 6.160││4100 03 │IV. SUBVENȚII │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││4200 03 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││4203 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││ 24 │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││ │stat │ │ │ │ ││4803 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 1.021│ │ │ ││ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI │ │ │ │ ││ │PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │ 1.021│ │ │ ││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216││4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă și boli │ 316.079│ 343.103│ 382.819│ 426.051││ │profesionale │ │ │ │ ││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 1.021│ │ │ ││ │TOTAL VENITURI │ │ │ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 1.021│ │ │ ││ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI │ │ │ │ ││ │PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 1.021│ │ │ ││ │2014-2020 (APC) │ │ │ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.717.804│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ │II. Credite bugetare │ 62.717.804│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.706.209│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ │II. Credite bugetare │ 62.706.209│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 3.183│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.183│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ │II. Credite bugetare │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ │II. Credite bugetare │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ │II. Credite bugetare │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ │II. Credite bugetare │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216││ │II. Credite bugetare │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.580.280│ 71.380.243│ 76.923.606│ 81.249.216││ │II. Credite bugetare │ 62.580.280│ 71.380.243│ 76.923.606│ 81.249.216││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ │II. Credite bugetare │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ │II. Credite bugetare │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 61.905.279│ 70.613.312│ 76.107.187│ 80.390.852││ │II. Credite bugetare │ 61.905.279│ 70.613.312│ 76.107.187│ 80.390.852││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 250│ 600│ 600│ 600││ │II. Credite bugetare │ 250│ 600│ 600│ 600││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ │II. Credite bugetare │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ │II. Credite bugetare │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ │II. Credite bugetare │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ │II. Credite bugetare │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5│ 5│ 5│ 5││ │II. Credite bugetare │ 5│ 5│ 5│ 5││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ │II. Credite bugetare │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 191.071│ 192.794│ 214.028│ 257.260││9903 10 │Excedent/Deficit sistem public de pensii │ │ │ │ ││9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli │ 191.071│ 192.794│ 214.028│ 257.260││ │profesionale │ │ │ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
   +  Anexa 2/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ │II. Credite bugetare │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ │II. Credite bugetare │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 226.176│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 211.177│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.630│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 513│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 205│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 265│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.386│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.988│ │ │ ││ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.988│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.344│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.139│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 73│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 740│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 28│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ ││ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.214│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 35.961│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.967│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 129│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.150│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 724│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 670│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 307│ │ │ ││ 07 │Transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 14│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.680│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 17.020│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 510│ │ │ ││ 03 │Hrană │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 520│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 632│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 120│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 512│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.050│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 710│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 340│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 75│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 165│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 74│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.005│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 394.213│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 30│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 26│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 285│ │ │ ││ 04 │Chirii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.148│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 391.131│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 17│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 576│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ │II. Credite bugetare │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │60.931.402│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.087.874│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 729.077│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 358.797│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 681│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 460│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 8.595│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.375│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 920│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.000│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ │II. Credite bugetare │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ │II. Credite bugetare │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ │II. Credite bugetare │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.591.775│71.392.743│76.929.606│81.255.216││ │II. Credite bugetare │62.591.775│71.392.743│76.929.606│81.255.216││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.580.280│71.380.243│76.923.606│81.249.216││ │II. Credite bugetare │62.580.280│71.380.243│76.923.606│81.249.216││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ │II. Credite bugetare │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 217.841│ │ │ ││ 01 │Salarii dă bază │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 203.741│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.230│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.930│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.814│ │ │ ││ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.814│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.062│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.057│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 705│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 26│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 145│ │ │ ││ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.059│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ │II. Credite bugetare │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 34.735│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.900│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 125│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.000│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 700│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 07 │Transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.600│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 16.300│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 03 │Hrană │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 520│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 620│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 120│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 700│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 393.545│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 30│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 22│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 225│ │ │ ││ 04 │Chirii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.088│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 390.653│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 17│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 510│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │61.905.279│70.613.312│76.107.187│80.390.852││ │II. Credite bugetare │61.905.279│70.613.312│76.107.187│80.390.852││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │60.859.042│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.046.237│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 702.000│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 344.237│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 681│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 460│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 250│ 600│ 600│ 600││ │II. Credite bugetare │ 250│ 600│ 600│ 600││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 8.495│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.350│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 845│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.000│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │60.859.042│ │ │ ││ 04 │Asistență acordată persoanelor în vârstă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 344.237│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 702.000│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 686.309│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 390.653│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 295.656│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ │II. Credite bugetare │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ │II. Credite bugetare │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ │II. Credite bugetare │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 8.335│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.436│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 400│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 13│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 456│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 174│ │ │ ││ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 174│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 82│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 35│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 155│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ │II. Credite bugetare │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.226│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 67│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 24│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7│ │ │ ││ 07 │Transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 80│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 720│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 12│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 40│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 668│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 04 │Chirii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 478│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 66│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5│ 5│ 5│ 5││ │II. Credite bugetare │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ │II. Credite bugetare │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 72.360│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 41.637│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 27.077│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 14.560│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 25│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 75│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 72.360│ │ │ ││ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 37.684│ │ │ ││ 01 │Asistență socială în caz de boli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 14.213│ │ │ ││ 02 │Asistență sociala în caz de invaliditate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 23.471│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.983│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10.891│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 478│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10.413│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
   +  Anexa 3/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
   +  Anexa 4/03 Ministerul Muncii și Justiției SocialeI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  SINTEZA
  proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola
  și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări Anii │ │ instrument/facilitate totală până în 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 următori│ │ anul 2015 2017 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 6803581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0 II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0 68035815 6803581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68035815 6803581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0 II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 6808581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
   +  Anexa 4/03/01 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/ propus la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole
  Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Denumirea și codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări Anii │ │ surse de finanțare totală până în 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 următori│ │ anul 2015 2017 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 6803581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0 II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0 6803581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6803581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0 II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6808581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
   +  Anexa 5/03
  SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
  *Font 7* - mii lei - Cod ordonator Prog. Denumire Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 2017 01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 Buget asigurări sociale de stat I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 Fonduri externe nerambursabile I. Credite de angajament 1.021 1.021 II. Credite bugetare 1.021 1.021 1851 PROGRAM 1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale 1851 TOTAL PROGRAM 1851 I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 1851 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 1851 Buget asigurări sociale de stat 1851 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 1851 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 1851 Fonduri externe nerambursabile 1851 I. Credite de angajament 1.021 1.021 1851 II. Credite bugetare 1.021 1.021
   +  Anexa 5/03/01
  Fișa Programului
  *Font 7* - mii lei - Cod ordonator Cod Cod Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL program indicator până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 2017 01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 1851 PROGRAM : Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale PRIORITATEA : 1 PARTENERI : DESCRIERE : Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaționarea directă a drepturilor de pensie cu nivelul contribuțiilor plătite, mărirea progresivă a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privată ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public Data începerii: Data închiderii: FINANȚARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 Indicatori de finanțare Buget asigurări sociale de stat 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 5003 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 5003 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6803 I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340 6803 II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340 680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680310 I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701 680310 II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701 680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 680320 I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854 680320 II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854 680330 TITLUL III DOBÂNZI 680330 I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200 680330 II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200 680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 680355 I. Credite de angajament 187 187 187 187 748 680355 II. Credite bugetare 187 187 187 187 748 680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 680357 I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630 680357 II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630 680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 680358 I. Credite de angajament 2.162 2.162 680358 II. Credite bugetare 2.162 2.162 680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 680359 I. Credite de angajament 250 600 600 600 2.050 680359 II. Credite bugetare 250 600 600 600 2.050 680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 680371 I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995 680371 II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995 6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 6903 I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899 6903 II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899 690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 690310 I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783 690310 II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783 690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 690320 I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710 690320 II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710 690330 TITLUL III DOBÂNZI 690330 I. Credite de angajament 5 5 5 5 20 690330 II. Credite bugetare 5 5 5 5 20 690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 690351 I. Credite de angajament 70 70 690351 II. Credite bugetare 70 70 690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 690357 I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566 690357 II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566 690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 690359 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350 690359 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350 690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 690371 I. Credite de angajament 100 100 100 100 400 690371 II. Credite bugetare 100 100 100 100 400 Fonduri externe nerambursabile 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5008 I. Credite de angajament 1.021 1.021 5008 II. Credite bugetare 1.021 1.021 6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6808 I. Credite de angajament 1.021 1.021 6808 II. Credite bugetare 1.021 1.021 680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 680858 I. Credite de angajament 1.021 1.021 680858 II. Credite bugetare 1.021 1.021 Rata de finanțare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 REZULTATE AȘTEPTATE: Reducerea marginalizării sociale a categoriilor de populație cărora li se adresează programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale; 01 13574005 1851 Indicatori de fundamentare EFICIENȚĂ 5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare 1.000 1.100 1.265 1.400 1.775 5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat 5,1 3,75 3,75 3,75 3,75 REZULTAT 5842 raport între valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS 0,31 0,35 0,35 0,35 5843 indicele anual de creștere a numărului de participanți la fondurile de pensii administrate privat 4,3 4,5 5 5 5 COMENTARII:
   +  Anexa 6/03 MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
  *Font 7* -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări EstimăriII - Credite bugetare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 aniiCAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2017 ulteriori 31.12.2016───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.1005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100SOCIALE DE STAT II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 NEFINANCIARE II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025 și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025 5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575 birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575 corporale 5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.1005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100SOCIALE DE STAT II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 NEFINANCIARE II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 5004510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530 instituții publice II 3.535 505 489 951 530 530 530 500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117 NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117 50047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355 II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355 5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575 birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575 corporale 50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.6005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600SOCIALE DE STAT II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 NEFINANCIARE II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 50037101 Active fixe I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575 birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575 corporale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 5005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 3.798 1.598 400 300 500 500 500SOCIALE DE STAT II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 NEFINANCIARE II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 50037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiarși de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celorincluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținereaavizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000SOCIALE DE STAT II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 NEFINANCIARE II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.0006803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 680371 TITLUL XII ACTIVE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 NEFINANCIARE II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 6803710102 Mașini, echipamente I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 și mijloace de transport II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 6803710102 Mobilier, aparatură I 3.688 343 500 845 1.000 500 500 birotică și alte active II 3.688 343 500 845 1.000 500 500 corporale 6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 68037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 522 22 100 100 100 100 100 NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100 69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100 II 522 22 100 100 100 100 100 6903710102 Mașini, echipamente I 222 22 100 25 25 25 25 și mijloace de transport II 222 22 100 25 25 25 25 6903710103 Mobilier, aparatură I 300 75 75 75 75 birotică și alte active II 300 75 75 75 75 corporale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.0006803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 NEFINANCIARE II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 6803710102 Mașini, echipamente I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 și mijloace de transport II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 6803710103 Mobilier, aparatură I 3.688 343 500 845 1.000 500 500 birotică și alte active II 3.688 343 500 845 1.000 500 500 corporale 6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 65047103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0006900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 522 22 100 100 100 100 100 NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100 69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100 II 522 22 100 100 100 100 100 6903710102 Mașini, I 222 22 100 25 25 25 25 echipamente și II 222 22 100 25 25 25 25 mijloace de transport 6804710103 Mobilier, I 300 75 75 75 75 aparatură birotică și II 300 75 75 75 75 alte active corporale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa 6/03/01 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 2
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  b.Dotări independente*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori la 31.12.2016 2017──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.6006800 ASIGURĂRI ȘI I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.5006803 ASIGURĂRI ȘI I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 680371 TITLUL XII I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 ACTIVE NEFINANCIARE II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 68937101 Active fixe I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 6803710102 Mașini, I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 echipamente și mijloace II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 de transport 6803710103 Mobilier, I 3.688 343 500 845 1.000 500 500 aparatură birotică și II 3.688 343 500 845 1.000 500 500 alte active corporale6900 ASIGURĂRI ȘI I 522 22 100 100 100 100 100ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 522 22 100 100 100 100 100PENTRU ACCIDENTE DEMUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI I 522 22 100 100 100 100 100ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 522 22 100 100 100 100 100PENTRU ACCIDENTE DEMUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII I 522 22 100 100 100 100 100 ACTIVE NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100 69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100 II 522 22 100 100 100 100 100 6903710102 Mașini, I 222 22 100 25 25 25 25 echipamente și mijloace II 222 22 100 25 25 25 25 de transport 6903710103 Mobilier, I 300 75 75 75 75 aparatură birotică și II 300 75 75 75 75 alte active corporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 5
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori la 31.12.2016 2017──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 5006800 ASIGURĂRI ȘI I 3.798 1.598 400 300 500 500 500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 3.798 1.598 400 300 500 500 5006803 ASIGURĂRI ȘI I 3.798 1.598 400 300 500 500 500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 680371 TITLUL XIII I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 ACTIVE NEFINANCIARE II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 68037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 6803710130 Alte active I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 fixe II 3.798 1.598 400 300 500 500 500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 1078
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori la 31.12.2016 2017──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0006800 ASIGURĂRI ȘI I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0006803 ASIGURĂRI ȘI I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 680371 TITLUL XIII I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 ACTIVE NEFINANCIARE II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 68037103 Reparații I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 capitale aferente II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 activelor fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa 1/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  SINTEZA
  veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2018- 2021
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 2.163.368│ 2.413.249│ 2.688.215│ 2.911.213││0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 2.105.605│ 2.336.524│ 2.611.490│ 2.911.213││2000 04 │B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 2.094.905│ 2.325.624│ 2.600.290│ 2.899.813││2004 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 2.006.323│ 2.325.624│ 2.600.290│ 2.899.813││ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ 88.581│ │ │ ││ │angajatori │ │ │ │ ││ 06 │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare │ 28.337│ │ │ ││ │pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │ ││ 10 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca │ 1.079.660│ 1.328.928│ 1.485.880│ 1.657.036││ │pentru șomaj │ │ │ │ ││ 11 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca │ 809.745│ 996.696│ 1.114.410│ 1.242.777││ │pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ ││ │salariale │ │ │ │ ││2104 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 88.582│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ 88.582│ │ │ ││2900 04 │asigurați │ │ │ │ ││3000 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 10.700│ 10.900│ 11.200│ 11.400││3104 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346││ 03 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346││3600 04 │Alte venituri din dobânzi │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346││3604 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII DIVERSE VENITURI │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054││ 50 │DIVERSE VENITURI │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054││4804 │Alte venituri │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054││ │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│ 57.763│ 76.725│ 76.725│ ││ │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ ││ │2014 - 2020 │ │ │ │ ││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │ 57.763│ 76.725│ 76.725│ ││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru șomaj │ 1.325.286│ 1.416.553│ 1.573.805│ 1.668.436││4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata creanțelor │ 838.082│ 996.696│ 1.114.410│ 1.242.777││ │salariale │ │ │ │ ││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 282│ │ │ ││ │TOTAL VENITURI │ │ │ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│ 282│ │ │ ││ │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ ││ │2014 - 2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014- │ 282│ │ │ ││ │2020 (APC) │ │ │ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.030.449│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ │II. Credite bugetare │ 1.030.449│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.025.449│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ │II. Credite bugetare │ 1.025.449│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ │II. Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 530│ 530││ │II. Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 530│ 530││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ │II. Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ │II. Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70.282│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II. Credite bugetare │ 70.282│ 93.000│ 93.000│ 86││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ │II. Credite bugetare │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ │II. Credite bugetare │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ │II. Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ │II. Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ │II. Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ │II. Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ │II. Credite bugetare │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ │II. Credite bugetare │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ │II. Credite bugetare │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ │II. Credite bugetare │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ │II. Credite bugetare │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ │ │ │ ││ │CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ │II. Credite bugetare │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 323│ 323│ 323│ 323││ │II. Credite bugetare │ 323│ 323│ 323│ 323││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ │II. Credite bugetare │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.521││ │II. Credite bugetare │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.521││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ │II. Credite bugetare │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 780│ 817│ 856│ 897││ │II. Credite bugetare │ 780│ 817│ 856│ 897││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ │II. Credite bugetare │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ │II. Credite bugetare │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ │II. Credite bugetare │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ │II. Credite bugetare │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ │II. Credite bugetare │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ │II. Credite bugetare │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ │II. Credite bugetare │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ │II. Credite bugetare │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 421.117│ 398.766│ 380.226│ 380.226││ │II. Credite bugetare │ 421.117│ 398.766│ 380.226│ 380.226││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ │II. Credite bugetare │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ │II. Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ │II. Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 946│ 900│ 925│ 951││ │II. Credite bugetare │ 946│ 900│ 925│ 951││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 519│ 533│ 548│ 564││ │II. Credite bugetare │ 519│ 533│ 548│ 564││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965││ │II. Credite bugetare │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178││ │II. Credite bugetare │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573││ │II. Credite bugetare │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ ││ │salariale │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 1.133.201│ 1.353.817│ 1.620.753│ 1.925.740││9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj │ 318.857│ 380.911│ 530.187│ 706.863││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata │ 814.344│ 972.906│ 1.090.566│ 1.218.877││ │creanțelor salariale │ │ │ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE DE MUNCĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
   +  Anexa 2/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
  articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ │II.Credite bugetare │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ │II.Credite bugetare │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II.Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 110.476│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 104.004│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5.712│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 260│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.913│ │ │ ││ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ ││ │familia sa │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 20│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.893│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.760│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.104│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 37│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 365│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 12│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 61│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.181│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ │II.Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 24.664│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 518│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 109│ │ │ ││ 03│încălzit, iluminat și forța motrică │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.650│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 410│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 475│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 190│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.990│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 13.437│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.885│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 590│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 790│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 610│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 28│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 23│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 27│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 11.626│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 04│Chirii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 6.300│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.362│ │ │ ││ 09│Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.836│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ │II.Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ ││ │a angajaților │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ │ │ ││ 19 │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 519│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ │II.Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 118.566│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 92.373│ │ │ ││ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetele locale pt. finanțarea programelor │ │ │ │ ││ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă și │ │ │ │ ││ │subvenționarea locurilor de muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.119│ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.025│ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale pentru șomeri pc durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 49│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II.Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ │II.Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 413.883│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 238.486│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 236.686│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II.Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 69.419│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10.656│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 57.763│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 581│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 188│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 111│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II.Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Sume aferente plații creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.585│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.385│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.415│ │ │ ││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ │II.Credite bugetare │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ │II.Credite bugetare │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II.Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ │II.Credite bugetare │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ │II.Credite bugetare │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ │II.Credite bugetare │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II.Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │ │ │ ││ │PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II.Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II.Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ │II.Credite bugetare │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 988│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 988│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 44│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 44│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 36│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 11│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 323│ 323│ 323│ 323││ │II.Credite bugetare │ 323│ 323│ 323│ 323││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ 25 │Sume aferente plății creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ ││ 01 │Asigurări pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare │ │ │ │ ││ │a creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.391│ │ │ ││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ ││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.168│ │ │ ││6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.512││ │II.Credite bugetare │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.512││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ │II.Credite bugetare │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 780│ 817│ 856│ 897││ │II.Credite bugetare │ 780│ 817│ 856│ 897││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 726│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 716│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 29│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 29│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 25│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ 1│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 16│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ │II.Credite bugetare │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 6.395│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 9│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forța motrică │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 850│ │ │ ││ 04│Apa, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 25│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 08│Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.448│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 885│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 490│ │ │ ││ 04│Chirii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 400│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ ││ │a angajaților │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II.Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II.Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 55│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 55│ │ │ ││ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 01 │Centre de specializare, perfecționare, calificare și │ │ │ │ ││ │recalificare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 13.735│ │ │ ││6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ │II.Credite bugetare │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ │II.Credite bugetare │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ │II.Credite bugetare │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 108.762│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 102.300│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5.712│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.840│ │ │ ││ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 20│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.820│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.699│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.090│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 35│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 359│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 59│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.146│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ │II.Credite bugetare │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18.169│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.800│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 350│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 450│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ ││ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.900│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 8.889│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.000│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 780│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 600│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 27│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 9.967│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 04│Chirii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5.900│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.139│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 800│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ │II.Credite bugetare │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 95.447│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 92.373│ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.025│ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale pentru șomeri pe durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 49│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 421.117│ 398.766│ 380.223│ 380.226││ │II.Credite bugetare │ 421.117│ 398.766│ 380.223│ 380.226││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 413.883│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ │II.Credite bugetare │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ │II.Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ │II.Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.530│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.330│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 200│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.415│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 509.330│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.234│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistentei sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 152.044│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.139│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 148.905│ │ │ ││8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 946│ 900│ 925│ 951││ │II. Credite bugetare │ 946│ 900│ 925│ 951││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 946│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 946│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 519│ 533│ 548│ 564││ │II. Credite bugetare │ 519│ 533│ 548│ 564││ 19 │Plați pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 519│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965││ │II. Credite bugetare │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.119│ │ │ ││ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetele locale pt. finanțarea programelor │ │ │ │ ││ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă și │ │ │ │ ││ │subvenționarea locurilor de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.119│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 02 │B. Transferuri curente în străinatate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178││ │II. Credite bugetare │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 229.452│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 229.452│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 69.419│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10.656│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 57.763│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 581│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 188│ │ │ ││ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 111│ │ │ ││ 02 │Acțiuni generale de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ │ │ ││ 04 │Măsuri active pentru combaterea șomajului │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.065│ │ │ ││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 229.971│ │ │ ││ 30 │Alte acțiuni generale de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70.050│ │ │ ││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573││ │II. Credite bugetare │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ ││ │salariale │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
   +  Anexa 3/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-202ă
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │Acțiuni generale economice și comerciale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și │ │ │ │ ││ │comerciale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
   +  Anexa 4/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEI. Credite de angajamentII. Credite bugetare
  SINTEZA
  proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
  Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și
  altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Pro- Estimări Estimări Estimări Anii ││ instrument/facilitate totală până în 2016 prelimi- gram 2019 2020 2021 următori ││ anul 2015 minată 2018 ││ 2017 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 277.137 15.336 23 5.410 70.282 93.000 93.000 86 0 II. Credite bugetare 277.137 15.336 23 5.410 70.282 93.000 93.000 86 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.370 1.292 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.370 1.292 0 78 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6139 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0 65045602 6504560201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 111 111 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 111 111 0 0 0 0 0 0 0 65045602 6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0 65045602 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 79 1 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 79 1 0 78 0 0 0 0 0 65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 8212 Fluxuri moderne la SPO I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 65045802 6504580201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 300 0 0 300 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 300 0 0 300 0 0 0 0 0 65045802 6504580202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 65045802 6504580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 100 0 0 100 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 100 0 0 100 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 16.444 14.044 0 2.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 16.444 14.044 0 2.400 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanțe - elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calității I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6156 SMISPO - îmbunătățirea sistemului managerial și informațional al SPO I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 80045602 8004560201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0 80045602 8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0 80045602 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 2.816 416 0 2.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.816 416 0 2.400 0 0 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 256.610 0 0 1.105 69.419 93.000 93.000 86 0 II. Credite bugetare 256.610 0 0 1.105 69.410 93.000 93.000 86 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12041 INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12042 Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 80045802 8004580201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 39.923 0 0 286 10.656 14.484 14.484 13 0 II. Credite bugetare 39.923 0 0 286 10.656 14.484 14.484 13 0 80045802 8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 215.687 0 0 819 57.763 78.516 78.516 73 0 II. Credite bugetare 215.687 0 0 819 57.763 78.516 78.516 73 0 80045802 8004580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0 II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0 80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0 II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0 80045815 8004581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 197 0 9 0 188 0 0 0 0 II. Credite bugetare 197 0 9 0 188 0 0 0 0 80045815 8004581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0 80045815 8004581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 111 0 0 0 111 0 0 0 0 II. Credite bugetare 111 0 0 0 111 0 0 0 0 80045816 Alte facilități și instrumente postaderare I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0 80045816 Alte facilități și instrumente postaderare 12061 YOUR FIRST EURES JOB I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0 80045816 8004581601 Finanțarea națională I. Credite de angajament 9 0 1 8 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9 0 1 8 0 0 0 0 0 80045816 8004581602 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 75 0 13 62 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 75 0 13 62 0 0 0 0 0 80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0 80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0 80085815 8008581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 357 0 0 357 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 357 0 0 357 0 0 0 0 0 80085815 8008581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0
   +  Anexa 4/04/01 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanțe - elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calității Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0 8004560201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 2.559 2.559 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.559 2.559 0 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.963 1.963 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.963 1.963 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 542 416 0 126 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 542 416 0 126 0 0 0 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 6139 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0 6504560201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 581 581 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 581 581 0 0 0 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 79 1 0 78 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 79 1 0 78 0 0 0 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 6156 SMISPO - îmbunătățirea sistemului managerial și informațional al SPO Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0 8004560201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 1.744 1.744 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.744 1.744 0 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 2.256 0 0 2.256 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.256 0 0 2.256 0 0 0 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0 6504560201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 107 107 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 107 107 0 0 0 0 0 0 0 6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 599 599 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 599 599 0 0 0 0 0 0 0 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0 8004560201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 849 849 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 849 849 0 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.483 3.483 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.483 3.483 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 18 0 0 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 18 0 0 18 0 0 0 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 81 Programul Operațional Capital UmanI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 8212 Fluxuri moderne în SPO Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 650458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 6504580201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 300 0 0 300 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 300 0 0 300 0 0 0 0 0 6504580202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 6504580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 100 0 0 100 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 100 0 0 100 0 0 0 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 81 Programul Operațional Capital UmanI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 12041 INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0 8004580201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 39.413 0 0 279 10.479 14.250 14.392 13 0 II. Credite bugetare 39.413 0 0 279 10.479 14.250 14.392 13 0 8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 212.795 0 0 777 56.761 77.188 77.996 73 0 II. Credite bugetare 212.795 0 0 777 56.761 77.188 77.996 73 0 8004580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 81 Programul Operațional Capital UmanI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 12042 Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0 8004580201 Finanțarea națională I. Credite de angajament 510 0 0 7 177 234 92 0 0 II. Credite bugetare 510 0 0 7 177 234 92 0 0 8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.892 0 0 42 1.002 1.328 520 0 0 II. Credite bugetare 2.892 0 0 42 1.002 1.328 520 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) Municipiul Alba Iulia - MICESA Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.229 0 9 357 863 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.229 0 9 357 863 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0 II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0 II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0 II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0 80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0 II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0 8004581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 197 0 9 0 188 0 0 0 0 II. Credite bugetare 197 0 9 0 188 0 0 0 0 8004581502 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0 8004581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 111 0 0 0 111 0 0 0 0 II. Credite bugetare 111 0 0 0 111 0 0 0 0 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0 8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0 800858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0 80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0 8008581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 357 0 0 357 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 357 0 0 357 0 0 0 0 0 8008581502 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 99 Alte programe / facilitățiI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori ││ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 12061 YOUR FIRST EURES JOB Fond de finanțare: 15 Alte facilități și instrumente postaderare 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0 80045816 Alte facilități și instrumente postaderare I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0 8004581601 Finanțarea națională I. Credite de angajament 9 0 1 8 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9 0 1 8 0 0 0 0 0 8004581602 Finanțarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 75 0 13 62 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 75 0 13 62 0 0 0 0 0
   +  Anexa 5/04
  SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
  - mii lei -Cod ordonator Prog. Denumire Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 201721 11370190 Ministerul Muncii și Justiției Sociale TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.816 II. Credite bugetare 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.816 Buget fond șomaj I. Credite de angajament 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.534 II. Credite bugetare 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.534 Fonduri externe nerambursabile I. Credite de angajament 282 282 II. Credite bugetare 282 282 1853 PROGRAM 1853 Măsuri active destinate stimulării ocupării forței de muncă 1853 TOTAL PROGRAM 1853 I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 1853 II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 1853 Buget fond șomaj 1853 I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 1853 II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 1854 PROGRAM 1854 Măsuri pasive acordate șomerilor 1854 TOTAL PROGRAM 1854 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 1854 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 1854 Buget fond șomaj 1854 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 1854 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 1855 PROGRAM 1855 Management și administrația 1855 TOTAL PROGRAM 1855 I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 1855 II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 1855 Buget fond șomaj 1855 I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 1855 II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 1856 PROGRAM 1856 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 1856 TOTAL PROGRAM 1856 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 1856 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 1856 Buget fond șomaj 1856 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 1856 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 1857 PROGRAM 1857 European Interoperability for Social Security Institutions in România 1857 TOTAL PROGRAM 1857 I. Credite de angajament 282 282 1857 II. Credite bugetare 282 282 1857 Fonduri externe nerambursabile 1857 I. Credite de angajament 282 282 1857 II. Credite bugetare 282 282
   +  Anexa 5/04/01
  Fișa Programului
  - mii lei - CodCod ordonator program Cod Realizări până Execuție Program Estimări Estimări Estimări Total indicator 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 201721 11370190 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 1853 PROGRAM: Măsuri active destinate stimulării ocupării forței de muncă PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Programul își propune să sporească șansele de ocupare a persoanelor înregistrate în evidențele ANOFM, prin acordarea de măsuri personalizate, adaptate profilului individual Data începerii: Data închiderii: FINANȚARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 Indicatori de finanțare Buget fond șomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 5004 I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 5004 II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 6504 I. Credite de angajament 33.900 34.080 34.915 34.915 137.810 6504 II. Credite bugetare 33.900 34.080 34.915 34.915 137.810 650420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 650420 I. Credite de angajament 6.050 6.130 6.865 6.865 25.910 650420 II. Credite bugetare 6.050 6.130 6.865 6.865 25.910 650440 TITLUL IV SUBVENȚII 650440 I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050 16.200 650440 II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050 16.200 650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 650451 I. Credite de angajament 22.000 22.000 22.000 22.000 88.000 650451 II. Credite bugetare 22.000 22.000 22.000 22.000 88.000 650457 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 650457 I. Credite de angajament 1.800 1.900 2.000 2.000 7.700 650457 II. Credite bugetare 1.800 1.900 2.000 2.000 7.700 6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6804 I. Credite de angajament 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860 6804 II. Credite bugetare 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860 680457 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 680457 I. Credite de angajament 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860 680457 II. Credite bugetare 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 8004 I. Credite de angajament 302.036 353.426 375.026 286.744 1.317.232 8004 II. Credite bugetare 302.036 353.426 375.026 286.744 1.317.232 800420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 800420 I. Credite de angajament 946 900 925 951 3.722 800420 II. Credite bugetare 946 900 925 951 3.722 800440 TITLUL IV SUBVENȚII 800440 I. Credite de angajament 519 533 548 564 2.164 800440 II. Credite bugetare 519 533 548 564 2.164 800451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 800451 I. Credite de angajament 1.119 4.965 4.965 4.965 16.014 800451 II. Credite bugetare 1.119 4.965 4.965 4.965 16.014 800457 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 800457 I. Credite de angajament 229.452 254.028 275.588 280.178 1.039.246 800457 II. Credite bugetare 229.452 254.028 275.588 280.178 1.039.246 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 800458 I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86 256.086 800458 II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86 256.086 Rata de finanțare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 REZULTATE AȘTEPTATE: Indicatori de fundamentare REZULTAT 5844 Gradul de ocupare al tuturor persoanelor în căutarea unui loc de muncă aflate în evidența ANOFM 36 38 40 42 5845 Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sau încheie un contract de stagiu 68 73 75 77 COMENTARII: 1854 PROGRAM: Măsuri pasive acordate șomerilor PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Indemnizația de șomaj și venitul de completare se acordă persoanelor care nu au un loc de muncă, nu realizează venituri și care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația pentru acordarea acestora Data începerii: Data închiderii: FINANȚARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 Indicatori de finanțare Buget fond șomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 5004 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 5004 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6804 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 6804 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065 680420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 680420 I. Credite de angajament 3.139 3.912 3.727 3.727 14.505 680420 II. Credite bugetare 3.139 3.912 3.727 3.727 14.505 680451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 680451 I. Credite de angajament 95.447 91.602 88.518 88.518 364.085 680451 II. Credite bugetare 95.447 91.602 88.518 88.518 364.085 680457 TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ 680457 I. Credite de angajament 413.883 391.224 372.684 372.684 1.550.475 680457 II. Credite bugetare 413.883 391.224 372.684 372.684 1.550.475 Rata de finanțare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 REZULTATE AȘTEPTATE: Indicatori de fundamentare REZULTAT 5846 Ponderea șomerilor indemnizați în total șomeri % 20 20 20 20 20 COMENTARII: 1855 PROGRAM: Management și administrația PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Din bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate cheltuielile de organizare și funcționare a ANOFM și structurilor sale teritoriale Data începerii: Data închiderii: FINANȚARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 Indicatori de finanțare Buget fond șomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 5004 I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 5004 II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 6504 I. Credite de angajament 1.835 2.517 2.556 2.597 9.505 6504 II. Credite bugetare 1.835 2.517 2.556 2.597 9.505 650410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650410 I. Credite de angajament 780 817 856 897 3.350 650410 II. Credite bugetare 780 817 856 897 3.350 650420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 650420 I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 650420 II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 650471 I. Credite de angajament 55 700 700 700 2.155 650471 II. Credite bugetare 55 700 700 700 2.155 6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6804 I. Credite de angajament 148.905 151.239 158.550 164.746 623.440 6804 II. Credite bugetare 148.905 151.239 158.550 164.746 623.440 680410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680410 I. Credite de angajament 116.301 117.919 123.819 130.015 488.054 680410 II. Credite bugetare 116.301 117.919 123.819 130.015 488.054 680420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 680420 I. Credite de angajament 26.559 26.620 28.031 28.031 109.241 680420 II. Credite bugetare 26.559 26.620 28.031 28.031 109.241 680430 TITLUL III DOBÂNZI 680430 I. Credite de angajament 100 200 200 200 700 680430 II. Credite bugetare 100 200 200 200 700 680459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 680459 I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 680459 II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 680471 I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500 21.445 680471 II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500 21.445 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 8004 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350 8004 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350 800455 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 800455 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350 800455 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350 Rata de finanțare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 REZULTATE AȘTEPTATE: COMENTARII: 1856 PROGRAM: Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariate ce rezultă din contractele individuale de muncă și colective de muncă încheiate de salariați cu angajatori aflați în insolvență Data începerii: Data închiderii: FINANȚARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 Indicatori de finanțare Buget fond șomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 5004 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 5004 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 6404 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 6404 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272 640410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 640410 I. Credite de angajament 1.068 1.119 1.173 1.229 4.589 640410 II. Credite bugetare 1.068 1.119 1.173 1.229 4.589 640420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 640420 I. Credite de angajament 323 323 323 323 1.292 640420 II. Credite bugetare 323 323 323 323 1.292 640459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 640459 I. Credite de angajament 22.347 22.348 22.348 22.348 89.391 640459 II. Credite bugetare 22.347 22.348 22.348 22.348 89.391 Rata de finanțare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 REZULTATE AȘTEPTATE: COMENTARII: 1857 PROGRAM: European Interoperability for Social Security Institutions in România PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: EESSI este un proiect din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor care constă în principal, în dezvoltarea unui sistem informatic ce conectează administrațiile statelor membre responsabile de securitate socială pentru schimburile electronice de date Data începerii: Data închiderii: FINANȚARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 282 282 II. Credite bugetare 282 282 Indicatori de finanțare Fonduri externe nerambursabile 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5008 I. Credite de angajament 282 282 5008 II. Credite bugetare 282 282 8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 8008 I. Credite de angajament 282 282 8008 II. Credite bugetare 282 282 800858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 800858 I. Credite de angajament 282 282 800858 II. Credite bugetare 282 282 Rata de finanțare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100 REZULTATE AȘTEPTATE: COMENTARII:
   +  Anexa 6/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
  - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări EstimăriII - Credite bugetare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 aniiCAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2017 ulteriori 31.12.2016───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600 II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 6005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600PENTRU ȘOMAJ II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710 II 4.381 489 951 811 710 710 7105004510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710500471 TITLUL XIII ACTIVE I 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 600NEFINANCIARE II 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 60050047101 Active fixe I 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 600 II 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 6005004710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5005004710102 Mașini, echipamente I 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100și mijloace de transport II 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 1005004710103 Mobilier, aparatură I 2.159 167 192 600 600 600birotică și alte active II 2.159 167 192 600 600 600corporale5004710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.00050047103 Reparații capitale I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500aferente activelor fixe II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600 II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 6005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600PENTRU ȘOMAJ II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710 II 4.381 489 951 811 710 710 7105004510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710500471 TITLUL XIII ACTIVE I 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 600NEFINANCIARE II 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 60050047101 Active fixe I 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 600 II 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 6005004710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5005004710102 Mașini, echipamente I 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100și mijloace de transport II 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 1005004710103 Mobilier, aparatură I 2.159 167 192 600 600 600birotică și alte active II 2.159 167 192 600 600 600corporale5004710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.00050047103 Reparații capitale I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500aferente activelor fixe II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a. Achiziții de imobile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 2.630 630 500 500 500 500PENTRU ȘOMAJ II 2.630 630 500 500 500 500500471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.630 630 500 500 500 500NEFINANCIARE II 2.630 630 500 500 500 50050047101 Active fixe I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5005004710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100 II 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 1005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100PENTRU ȘOMAJ II 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 1.554 455 111 388 200 200 200ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 1.554 455 111 388 200 200 200ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 1.554 455 111 388 200 200 200 II 1.554 455 111 388 200 200 2005004510101 Transferuri către I 1.554 455 111 388 200 200 200instituții publice II 1.554 455 111 388 200 200 200500471 TITLUL XIII ACTIVE I 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 100NEFINANCIARE II 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 10050047101 Active fixe I 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 100 II 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 1005004710102 Mașini, echipamente I 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100și mijloace de transport II 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 1005004710103 Mobilier, aparatură I 2.159 167 192 600 600 600birotică și alte active II 2.159 167 192 600 600 600corporale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010 II 3.300 70 200 1.010 1.010 1.0105004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010PENTRU ȘOMAJ II 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 30 10 10 10ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 30 10 10 10ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 30 10 10 10 II 30 10 10 105004510101 Transferuri către I 30 10 10 10instituții publice II 30 10 10 10500471 TITLUL XIII ACTIVE I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000NEFINANCIARE II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.00050047101 Active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.0005004710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar șide execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor inclusela lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000 II 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.0005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000PENTRU ȘOMAJ II 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.797 34 840 423 500 500 500ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 2.797 34 840 423 500 500 500ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 2.797 34 840 423 500 500 500 II 2.797 34 840 423 500 500 5005004510101 Transferuri către I 2.797 34 840 423 500 500 500instituții publice II 2.797 34 840 423 500 500 500500471 TITLUL XIII ACTIVE I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500NEFINANCIARE II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.50050047103 Reparații capitale I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500aferente activelor fixe II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100 II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 1006504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100 II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710ADMINISTRAȚIEI PUBLICE65045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710 II 4.381 489 951 811 710 710 7106504510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710650471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.502 123 124 55 700 700 700 100NEFINANCIARE II 2.502 123 124 55 700 700 700 10065047101 Active Fixe I 899 79 65 55 200 200 200 100 II 899 79 65 55 200 200 200 1006504710102 Mașini, echipamente I 538 69 14 55 100 100 100 100și mijloace de transport II 538 69 14 55 100 100 100 1006504710103 Mobilier, aparatură I 361 10 51 100 100 100birotică și alte active II 361 10 51 100 100 100corporale65047103 Reparații capitale I 1.603 44 59 500 500 500aferente activelor fixe II 1.603 44 59 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 5006804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500680471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500NEFINANCIARE II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 50068047101 Active fixe I 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 500 II 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 5006804710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5006804710102 Mașini, echipamente I 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500și mijloace de transport II 4.410 1.424 156 1.330 500 500 5006804710103 Mobilier, aparatură I 1.798 157 141 500 500 500birotică și alte active II 1.798 157 141 500 500 500corporale6804710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.00068047103 Reparații capitale I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000aferente activelor fixe II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100 II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 1006504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100 II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710ADMINISTRAȚIEI PUBLICE65045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710 II 4.381 489 951 811 710 710 7106504510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710650471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.502 123 124 55 700 700 700 100NEFINANCIARE II 2.502 123 124 55 700 700 700 10065047101 Active Fixe I 899 79 65 55 200 200 200 100 II 899 79 65 55 200 200 200 1006504710102 Mașini, echipamente I 538 69 14 55 100 100 100 100și mijloace de transport II 538 69 14 55 100 100 100 1006504710103 Mobilier, aparatură I 361 10 51 100 100 100birotică și alte active II 361 10 51 100 100 100corporale65047103 Reparații capitale I 1.603 44 59 500 500 500aferente activelor fixe II 1.603 44 59 500 500 5006800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 5006804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500680471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500NEFINANCIARE II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 50068047101 Active fixe I 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 500 II 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 5006804710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5006804710102 Mașini, echipamente I 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500și mijloace de transport II 4.410 1.424 156 1.330 500 500 5006804710103 Mobilier, aparatură I 1.798 157 141 500 500 500birotică și alte active II 1.798 157 141 500 500 500corporale6804710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.00068047103 Reparații capitale I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000aferente activelor fixe II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa 6/04/01 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 1
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  a. Achiziții de imobile Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii până la 2017 ulteriori 31.12.2016───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5006800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 2.630 630 500 500 500 500SOCIALĂ II 2.630 630 500 500 500 5006804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 2.630 630 500 500 500 500SOCIALĂ II 2.630 630 500 500 500 500680471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.630 630 500 500 500 500NEFINANCIARE II 2.630 630 500 500 500 50068047101 Active fixe I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 5006804710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500 II 2.630 630 500 500 500 500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 2
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  b. Dotări independente Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii până la 2017 ulteriori 31.12.2016───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100 II 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 1006500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 2.453 534 176 443 400 400 400 100 II 2.453 534 176 443 400 400 400 1006504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 2.453 534 176 443 400 400 400 100 II 2.453 534 176 443 400 400 400 100650451 TITLUL VI I 1.554 455 111 388 200 200 200TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 1.554 455 111 388 200 200 200ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE65045101 Transferuri curente I 1.554 455 111 388 200 200 200 II 1.554 455 111 388 200 200 2006504510101 Transferuri către I 1.554 455 111 388 200 200 200instituții publice II 1.554 455 111 388 200 200 200650471 TITLUL XIII ACTIVE I 899 79 65 55 200 200 200 100NEFINANCIARE II 899 79 65 55 200 200 200 10065047101 Active fixe I 899 79 65 55 200 200 200 100 II 899 79 65 55 200 200 200 1006504710102 Mașini, echipamente I 538 69 14 55 100 100 100 100și mijloace de transport II 538 69 14 55 100 100 100 1006504710103 Mobilier, aparatură I 361 10 51 100 100 100birotică și alte active II 361 10 51 100 100 100corporale6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000SOCIALĂ II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.0006804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000SOCIALĂ II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000680471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000NEFINANCIARE II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.00068047101 Active fixe I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000 II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.0006804710102 Mașini, echipamente I 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500și mijloace de transport II 4.410 1.424 156 1.330 500 500 5006804710103 Mobilier, aparatură I 1.798 157 141 500 500 500birotică și alte active II 1.798 157 141 500 500 500corporale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 5
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii până la 2017 ulteriori 31.12.2016───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010 II 3.300 70 200 1.010 1.010 1.0106500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 30 10 10 10 II 30 10 10 106504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 30 10 10 10 II 30 10 10 10650451 TITLUL VI I 30 10 10 10TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 30 10 10 10ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE65045101 Transferuri curente I 30 10 10 10 II 30 10 10 106504510101 Transferuri către I 30 10 10 10instituții publice II 30 10 10 106800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000SOCIALĂ II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.0006804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000SOCIALĂ II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000680471 TITLUL XIII ACTIVE I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000NEFINANCIARE II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.00068047101 Active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.0006804710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000 II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 1078
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii până la 2017 ulteriori 31.12.2016───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000 II 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.0006500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.000 II 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.0006504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.000 II 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.000650451 TITLUL VI I 2.797 34 840 423 500 500 500TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 2.797 34 840 423 500 500 500ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE65045101 Transferuri curente I 2.797 34 840 423 500 500 500 II 2.797 34 840 423 500 500 5006504510101 Transferuri către I 2.797 34 840 423 500 500 500instituții publice II 2.797 34 840 423 500 500 500650471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.603 44 59 500 500 500NEFINANCIARE II 1.603 44 59 500 500 50065047103 Reparații capitale I 1.603 44 59 500 500 500aferente activelor fixe II 1.603 44 59 500 500 5006800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000SOCIALĂ II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.0006804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000SOCIALĂ II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000680471 TITLUL XIII ACTIVE I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000NEFINANCIARE II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.00068047103 Reparații capitale I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000aferente activelor fixe II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa 7/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  SINTEZA
  sumelor alocate pentru instituții publice
  finanțate parțial din venituri proprii
  pe anii 2018-2021
  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102││0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102││2900 10 │C. VENITURI NEFISCALE │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102││3300 10 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102││ 50 │Alte venituri din prestări servicii și alte activități│ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102││4200 10 │IV. SUBVENȚII │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││4310 │SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ 09 │Subvenții pentru instituții publice │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102││ │II. Credite bugetare │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392││ │II. Credite bugetare │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817││ │II. Credite bugetare │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050││ │II. Credite bugetare │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 450│ 525│ 525│ 525││ │II. Credite bugetare │ 450│ 525│ 525│ 525││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710││ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710││ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710││6500 10 │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102││ │II. Credite bugetare │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392││ │II. Credite bugetare │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817││ │II. Credite bugetare │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050││ │II. Credite bugetare │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 450│ 525│ 525│ 525││ │II. Credite bugetare │ 450│ 525│ 525│ 525││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710││ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710││ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710││6510 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102││ │II. Credite bugetare │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392││ │II. Credite bugetare │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817││ │II. Credite bugetare │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050││ │II. Credite bugetare │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 450│ 525│ 525│ 525││ │II. Credite bugetare │ 450│ 525│ 525│ 525││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710││ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710││ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘
  -----