LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018bugetului de stat pe anul 2018
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditele externe, fondurile externe nerambursabile și activitățile finanțate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2018  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 141.395,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 177.171,9 milioane lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Notă
  *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2018  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.340,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 2.217,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 5.204,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;c) 450,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6, astfel: 50% din sumă se repartizează în mod egal tuturor județelor, 15% din sumă direct proporțional cu lungimea drumurilor, 35% din sumă invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;d) 5.290,4 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 7 și 8; e) 178,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 9.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre;c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;d) finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională;e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;h) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și h) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4. lit. b), sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;e) finanțării cheltuielilor creșelor;f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;j) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit legii. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, se repartizează pe sectoare și municipiul București potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a municipiului București, în funcție de standardele de cost și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. În situația în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (5^1) și (5^2) din același act normativ.(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 6(1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de:a) 11,25% la bugetul local al județului;b) 43% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, la trezoreria municipiului reședință de județ. (2) Pentru municipiul București, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2018 la bugetul de stat, la nivelul fiecăruia dintre sectoarele municipiului București, prin excepție de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se repartizează o cotă de:a) 55% la bugetul local al municipiului București;b) 30% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;c) 5% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Trezoreria Municipiului București.(3) Din cota de 17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c):a) se repartizează bugetului local al județului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 250 lei; b) se constituie un fond la dispoziția consiliului județean, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 25 lei și care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ;c) diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru orașe și 5.000.000 lei pentru municipii.(4) Din cota de 5% prevăzută la alin. (2) lit. c):a) se repartizează bugetului local al municipiului București o cotă de 25%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai municipiului București cu suma de 250 lei; b) se constituie un fond la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai municipiului București cu suma de 25 lei, care se repartizează integral în anul 2018 sectoarelor municipiului București, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București se comunică directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, instituției prefectului și sectoarelor municipiului București;c) diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 5.000.000 lei.(5) Dacă impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1)-(4) nu asigură bugetele minime de funcționare prevăzute de prezentul articol, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.(6) Pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cărora, în anul 2018, le-au fost repartizate cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale mai mici decât sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale încasate în anul 2016, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată până la nivelul sumelor încasate în anul 2016 la cei doi indicatori de venituri.(7) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5) și (6) pentru unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) se diminuează cu jumătate din excedentul unităților administrativ-teritoriale, înregistrat la data de 31 decembrie 2016.(8) Cu sumele rămase nerepartizate din cotele de 17,25%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c) se majorează fondul la dispoziția consiliului județean, respectiv la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b).(9) Sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1)-(8) detaliate pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale sunt cele prevăzute în anexele nr. 7 și 8.(10) Sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul sumelor stabilite potrivit alin. (1)-(4) se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv la alin. (2) lit. a) și b), iar cu cele corespunzătoare cotelor de 17,25%, respectiv 5%, se majorează fondul la dispoziția consiliului județean, respectiv la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b), prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice.(11) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară.(12) Sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c) se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în termenul prevăzut la alin. (11), proporțional cu sumele repartizate.(13) Cu sumele încasate suplimentar potrivit prevederilor alin. (10) se rectifică bugetele locale.(14) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie 2017, iar veniturile proprii estimate a fi încasate în anul 2018 sunt la nivelul celor realizate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.(15) Modul de aplicare a sistemului de echilibrare se evaluează după primul semestru al anului 2018, utilizându-se aceeași procedură și avându-se în vedere:a) asigurarea unui nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit și al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puțin egal cu nivelul acelorași sume încasate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017;b) excedentul bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, diminuat cu sumele destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile și cu sumele alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului; c) veniturile proprii încasate din impozite și taxe locale la data de 31 decembrie 2017.  +  Articolul 7Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018 sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018  +  Articolul 8(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 12.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 12/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/03.(5) Excedentul de 245.209 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.805,3 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(2) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2018 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) În anul 2018 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte costvolum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 3.900,0 milioane lei.  +  Articolul 10Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 51, 67 și 68 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2018  +  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 13(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii; b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor bugetare și de angajament rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6) vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.  +  Articolul 15În anul 2018, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru Operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul fondului pentru mediu.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 16(1) În anul 2018, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, și ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“ în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(6) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(7) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(8) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(9) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(10) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ- teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.  +  Articolul 17(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibil a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/ mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune al/a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 18(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 19(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (5) și ale art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor bugetare și creditelor de angajament rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția „Finanțare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2018  +  Articolul 20(1) Pentru anul 2018, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 21Fac excepție de la prevederile art. 20 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 22(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 23În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 24Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 25În bugetul Camerei Deputaților sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 12.000 mii lei, din care 7.500 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“ și 4.500 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.  +  Articolul 26În bugetul Senatului României sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 3.600 mii lei, din care 2.100 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“ și 1.500 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.  +  Articolul 27În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și cu dispozițiile pct. 5 al anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 subvenția necesară desfășurării activității Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 28În bugetul Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite de angajament pentru încheierea de contracte pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 194.883 mii lei, din care suma de 137.119 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“ și suma de 57.764 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.  +  Articolul 29(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru serviciile de ambulanță județene, respectiv pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.  +  Articolul 31Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în anul 2018 acorduri-cadru și contracte de achiziție publică în limita sumei de 120.000 mii lei pentru achiziția de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze și motociclete necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obținute din activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, și să efectueze plăți în limita sumei de 120.000 mii lei.  +  Articolul 32În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, este cuprinsă și suma de 27.120 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 33În anul 2018, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“.  +  Articolul 34(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi“, articolul 40.05 „Subvenții pentru transportul de călători cu metroul“, se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2017.(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2018, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.55 „Întreținerea infrastructurii feroviare publice“, este cuprinsă suma de 1.049.688 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.  +  Articolul 35(1) În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, este cuprinsă și suma de 26.214 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.02 „Finanțarea de bază a învățământului superior“, este cuprinsă și suma de 38.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile de învățământ superior de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2017.(3) În bugetul Ministerului Educației Naționale este inclusă și suma de 2.000 mii lei pentru înființarea „Centru atestat de formare continuă în limbile minorităților naționale“ și suma de 2.999 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de investiții la „Complexul sportiv multifuncțional Stadionul Mic pentru Clubul Sportiv Școlar Sfântul Gheorghe“.  +  Articolul 36În anul 2018, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 37(1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, este cuprinsă și suma de 26.214 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Din bugetul Ministerului Sănătății se alocă suma de 13.923 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Extindere ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator“ de la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj.  +  Articolul 38În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la capitolul 67.01 „Cultură recreere și religie“ este cuprinsă și suma de 150.000 mii lei necesară finanțării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministere, autorități, instituții publice și alte entități.  +  Articolul 39Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“ titlul 55 „Alte transferuri“ să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internațional „George Enescu“, din anul 2018, precum și a cheltuielilor necesare pregătirii Festivalului Internațional „George Enescu“, ediția a XXIV-a, din anul 2019, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.  +  Articolul 40În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 „Transferuri între unități ale administrației publice“, este cuprinsă și suma de 13.107 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 41(1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale la capitolul 85.01 „Comunicații“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu cota de participare deținută, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la majorarea capitalului social al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. se va aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 - subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009.  +  Articolul 42Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii de credite din subordine, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2018 și cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 43Din bugetul Ministerului Economiei la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.53 „Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina“ se suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului 2017.  +  Articolul 44(1) Cu suma de 53.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului economiei pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului. (3) Suma prevăzută la alin. (1) repartizată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 45În bugetul Ministerului Energiei suma prevăzută de art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, rămasă neutilizată la sfârșitul anului bugetar 2017, destinată închiderii a două mine de huilă necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara se include, potrivit legii, în bugetul pe anul 2018 la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“ titlul 80 „Împrumuturi“ alineatul 80.10.02 „Cheltuieli din sume acordate Ministerului Energiei și rămase neutilizate în anul anterior“.  +  Articolul 46(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“. (2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.  +  Articolul 47Până la data de 31 decembrie 2018, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Academiei și ale unităților subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.  +  Articolul 48(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“, la fișa cod obiectiv 1 „a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri“.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 49Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 50Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.  +  Articolul 51(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 52Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 53(1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe cu finanțare rambursabilă“, „Programe comunitare“, „Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Cheltuieli neeligibile ISPA“, la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Articolul 54Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euro-obligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.24 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe“.  +  Articolul 55Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 56Gradul anterior de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 57(1) În anul 2018, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 58(1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.(4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.  +  Articolul 59(1) Sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, încasate pe parcursul anului 2017, existente în conturile de disponibil ale autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată la data de 31 decembrie 2017, reprezentând sume recuperate de la beneficiari, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele recuperate de la beneficiari aflate în contul de disponibil, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului topup“ în contul de disponibil aferent Programului operațional sectorial Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.  +  Articolul 60În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.  +  Articolul 61(1) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu două posturi, respectiv de la 732 de posturi la 734 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent funcției de consilier eparhial.(2) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 52 de posturi la 53 de posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția „Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin“.(3) În anul 2018, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 15 contribuții, respectiv de la 42 de contribuții la 57 de contribuții.(4) În anul 2018, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, conform prevederilor din anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 5 a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se alocă suma de 249.000 euro/lună.  +  Articolul 62În cazul personalului didactic auxiliar și nedidactic, prin derogare de la prevederile art. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, posturile vacante și temporar vacante pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, inclusiv de către persoane din aceeași unitate, dar numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. În aceste situații nu sunt aplicabile prevederile referitoare la drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene.  +  Articolul 63În anul 2018 se majorează cu 25% cuantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară și în unitățile și instituțiile de învățământ teologic față de nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017.  +  Articolul 64Unitățile din învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, astfel cum este acesta definit la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.  +  Articolul 65(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 66(1) Ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, furnizori de ajutor de stat, pot demara proceduri de pregătire a schemelor de ajutor de stat în limita sumei totale de 4.500.000 mii lei reprezentând credite de angajament.(2) Demararea procedurilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de memorandumuri aprobate în Guvern, inițiate de ordonatorii principali de credite furnizori de ajutor de stat, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, care verifică încadrarea în limita sumei prevăzute la alin. (1). (3) Implementarea efectivă a schemelor de ajutor de stat și semnarea contractelor cu beneficiarii se va face în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate cu această destinație pentru fiecare ordonator principal de credite pentru anul 2018 și estimările pentru următorii 3 ani.(4) În vederea pregătirii schemelor prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot iniția acte normative pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat cu condiția aprobării memorandumurilor prevăzute la alin. (2) și respectarea prevederilor alin. (3).  +  Articolul 67Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 68(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2018 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 și anexa nr. 12 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 69Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2018, ordonatorii principali de credite pot introduce titlul XI „Alte cheltuieli“, cod 59, iar în cadrul acestuia articolul 40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate“, în situația în care nu au prevederi bugetare prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite bugetare, în vederea aplicării art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 70Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta lege. Notă
  *) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 ianuarie 2018.Nr. 2.  +  Anexa nr. 1TOTAL
  BUGETUL DE STAT pe anii 2018-2021
  - SINTEZA -
  - mii lei -
  Ca- pi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicatorProgram 2018Estimări 2019Estimări 2020Estimări 2021
  AB1234
  000101    VENITURI - TOTAL141.395.499149.286.036158.824.314168.993.437
  000201    I. VENITURI CURENTE117.262.176122.959.469134.231.324146.725.893
  000301    A. VENITURI FISCALE104.003.171109.296.497119.387.524130.319.241
  000401    A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL22.484.94226.187.40228.465.00030.776.600
  000501    A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE17.117.01718.612.99320.035.82421.471.655
  0101     IMPOZIT PE PROFIT14.979.50316.312.32317.559.28418.819.245
   01    Impozit pe profit de la agenții economici14.235.50315.516.32316.739.28417.976.245
   02    Impozit pe profit de la băncile comerciale744.000796.000820.000843.000
  0201     ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE2.137.5142.300.6702.476.5402.652.410
   02    Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului241259279299
   03    Impozit pe dividende datorat de persoane juridice55.25759.47564.02168.567
   04    Impozitul pe reprezentante4.2234.5454.8925.239
   06    Impozit pe venitul microîntreprinderilor2.077.7902.236.3882.407.3452.578.302
   50    Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice3333
  030001    A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE4.744.9996.915.9767.733.2128.574.183
  0301     IMPOZIT PE VENIT20.508.25022.351.91925.038.80627.905.764
   01    Impozit pe venituri din activități independente611.653634.283706.136783.588
   02    Impozit pe venituri din salarii17.159.46518.716.34121.139.13223.784.305
   03    Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor248.846254.010258.454262.457
   04    Impozit pe venituri din dividende1.090.2361.178.8851.273.4951.363.913
   05    Impozit pe venituri din dobânzi105.024107.440109.804112.000
   06    Impozit pe venituri din pensii697.400763.187835.179868.586
   07    Impozit pe veniturile din premii16.66817.05117.42617.775
   08    Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal în România1.0301.0541.0771.099
   09    Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare125135146157
   11    Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală62.01869.73377.63986.171
   13    Impozit pe venituri din activități agricole73.95779.97086.38892.522
   16    Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent48.05954.03860.16466.776
   18    Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal52.66453.75754.69855.545
   19    Sume virate pentru sponsorizarea entităților nonprofit-209.317-141.048-156.402-176.110
   21    Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole82.14384.03385.88187.599
   22    Impozit pe veniturile din jocuri de noroc56.94958.25959.54160.731
   50    Impozit pe venituri din alte surse102.121104.470106.768108.904
   60    Regularizări309.209316.321323.280329.746
  0401     COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-15.763.251-15.435.943-17.305.594-19.331.581
   01    Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-15.763.251-15.435.943-17.305.594-19.331.581
  050001    A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL622.926658.433695.964730.762
  0501     ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL622.926658.433695.964730.762
   01    Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente622.899658.405695.935730.732
   50    Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital27282930
  070001    A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE117.526124.225131.306137.871
  0701     IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE117.526124.225131.306137.871
   03    Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru117.526124.225131.306137.871
  100001    A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII80.155.18281.631.88389.323.56197.812.876
  1001     TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ61.308.20062.827.74967.630.48572.433.220
  1101     SUME DEFALCATE DIN TVA-13.340.641-13.811.469-12.747.271-10.752.619
   01    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-2.217.300-2.322.312-2.323.643-2.326.536
   02    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-5.204.316-5.564.059-5.592.319-5.617.237
   05    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-450.000-500.000-500.000-500.000
   06    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-5.290.425-5.246.498-4.152.709-2.130.246
   09    Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-178.600-178.600-178.600-178.600
  1201     ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII959.204981.2661.002.8541.022.910
   05    Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei21212121
   11    Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.724.244740.903757.203772.347
   12    Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale66.67368.20669.70771.101
   13    Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan168.266172.136175.923179.441
  1401     ACCIZE28.492.56730.116.64331.833.29233.424.956
  1501     TAXE PE SERVICII SPECIFICE50515253
   50    Alte taxe pe servicii specifice50515253
  1601     TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI2.735.8021.517.6431.604.1491.684.356
   01    Taxe pentru jocurile de noroc1.340.8851.417.1921.497.8401.572.576
   03    Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare87.34592.32497.586102.465
   04    Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale6.3776.8647.3897.914
   05    Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor190201212223
   06    Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc15161718
   07    Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional849897948995
   11    Taxe de licența datorate pentru eliberarea frecvențelor MAPN1.300.000   
   50    Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități141149157165
  170001    A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE1.042.0321.137.8991.240.3101.353.179
  1701     VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.042.0321.137.8991.240.3101.353.179
   01    Taxe vamale1.042.0321.137.8991.240.3101.353.179
  180001    A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE203.489215.088227.347238.715
  1801     ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE203.489215.088227.347238.715
   01    Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping636651665678
   02    Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006223228233238
   03    Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale13131313
   07    Impozitul specific202.093213.660225.888237.227
   50    Alte impozite și taxe524536548559
  200001    B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI5.249.9186.362.4687.382.7158.574.698
  2001     CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR2.164.2042.323.3812.535.8112.758.413
   05    Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate1.042.765991.9921.047.2001.098.347
   08    Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă aferenta bugetului de stat1.079.6601.328.9281.485.8801.657.036
   50    Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap)41.7792.4612.7313.030
  2101     CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR3.085.7144.039.0874.846.9045.816.285
   50    Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați3.085.7144.039.0874.846.9045.816.285
  290001    C. VENITURI NEFISCALE8.009.0877.300.5047.461.0857.831.954
  300001    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE6.703.5645.953.4806.071.9436.403.718
  3001     VENITURI DIN PROPRIETATE6.049.7445.284.6225.388.3705.706.474
   01    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome339.421161.150170.336178.853
   04    Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României183.997188.229192.370196.217
   05    Venituri din concesiuni și închirieri1.625.2561.717.8961.815.8171.906.608
   08    Venituri din dividende3.593.4882.902.6912.888.2683.096.786
   11    Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră306.709313.763320.666327.079
   50    Alte venituri din proprietate873893913931
  3101     VENITURI DIN DOBÂNZI653.820668.858683.573697.244
   03    Alte venituri din dobânzi653.820668.858683.573697.244
  330001    C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII1.305.5231.347.0241.389.1421.428.236
  3301     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI372.673381.245389.632397.423
   02    Taxe consulare49.01450.14151.24452.269
   03    Venituri din taxe pentru prestații vamale497508519529
   04    Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare27282930
   05    Taxe și alte venituri în învățământ197202206210
   06    Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară12121212
   08    Venituri din prestări de servicii155.885159.470162.978166.238
   09    Taxe și alte venituri din protecția mediului22.68823.21023.72124.195
   16    Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa374383391399
   17    Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare3.8913.9804.0684.149
   23    Venituri din timbrul judiciar22232424
   25    Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat49.55550.69551.81052.846
   26    Venituri din despăgubiri16.70217.08617.46217.811
   29    Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans596610623635
   50    Alte venituri din prestări de servicii și alte activități73.21374.89776.54578.076
  3401     VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE1.9822.0272.0712.112
   01    Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate56575859
   50    Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise1.9261.9702.0132.053
  3501     AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI593.396607.044620.398632.806
   01    Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale415.578425.136434.489443.179
   02    Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe240246251256
   03    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii89.10291.15193.15695.019
   04    Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen49505152
   05    Amenzi judiciare16.01816.38616.74617.081
   06    Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor1.4311.4641.4961.526
   07    Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata63.04464.49465.91367.231
   08    Penalități de nedeclarare5.1555.2745.3905.498
   50    Alte amenzi, penalități și confiscări2.7792.8432.9062.964
  3601     DIVERSE VENITURI337.472356.708377.041395.895
   01    Venituri din aplicarea prescripției extinctive32.08333.91235.84537.637
   02    Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri8.6669.1609.68210.166
   03    Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite11.31611.96112.64313.275
   04    Venituri din producerea riscurilor asigurate1111
   05    Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice14.15214.95915.81216.603
   11    Venituri din ajutoare de stat recuperate@@@12.37313.07813.82314.514
   14    Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită55.85459.03862.40365.523
   16    Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare29.42231.09932.87234.516
   17    Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate66707478
   18    Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri15161718
   19    Venituri din recuperarea creanțelor fiscale95100106111
   21    Sume restituite aferente veniturilor încasate104110116122
   24    Venituri din compensarea creanțelor din-414-438-463-486
        despăgubiri    
   27    Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat pana la data de 31 decembrie 2010511540571600
   28    Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme15161718
   48    Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum1.0311.0901.1521.210
   50    Alte venituri172.182181.996192.370201.989
  390001    II. VENITURI DIN CAPITAL1.331.806350.721370.711389.245
  3901     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI1.331.806350.721370.711389.245
   01    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice4.4204.6724.9385.185
   02    Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare1.000.167177187196
   03    Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului18.87719.95321.09022.144
   06    Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare283.820299.998317.098332.953
   07    Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale1.3141.3891.4681.541
   09    Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casa"5.2725.5735.8916.185
   50    Alte venituri din valorificarea unor bunuri17.93618.95920.03921.041
  400001    III. OPERAȚIUNI FINANCIARE3.5353.7363.9494.174
  4001     ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE3.5353.7363.9494.174
   50    Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate3.5353.7363.9494.174
  4501     SUME PRIMITE DE LA UE /ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI38.66222.56019.84716.218
  4801     SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202022.759.32025.949.55024.198.48321.857.907
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT    
        I. Credite de angajament242.494.013180.884.336175.769.804173.755.012
        II. Credite bugetare177.171.941185.449.283189.282.657194.352.943
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament228.036.323167.869.208162.360.373162.194.233
        II. Credite bugetare167.327.896175.072.703177.863.563181.981.558
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament43.571.33944.898.81446.274.51349.360.208
        II. Credite bugetare43.571.33944.898.81446.274.51349.360.208
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament6.128.0766.100.4306.299.5266.943.830
        II. Credite bugetare6.041.1436.173.6006.299.5276.939.427
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament11.277.25411.453.95212.527.25913.540.362
        II. Credite bugetare11.277.25411.453.95212.527.25913.540.362
     40  TITLUL IV SUBVENȚII    
        I. Credite de angajament4.136.4843.976.7363.969.4574.371.334
        II. Credite bugetare4.132.6843.976.7363.971.4574.373.134
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ    
        I. Credite de angajament315.714107.000107.000107.000
        II. Credite bugetare315.714107.000107.000107.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament47.397.87921.749.77820.565.82616.857.454
        II. Credite bugetare28.122.11524.772.12225.698.55023.816.768
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament14.670.68815.025.94112.465.68711.775.983
        II. Credite bugetare12.468.78012.373.90912.159.73012.385.331
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE    
        I. Credite de angajament229.17861.74757.17329.368
        II. Credite bugetare221.48259.82857.17331.868
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament28.411.86733.956.85434.994.49836.426.152
        II. Credite bugetare28.411.86733.956.85434.994.49836.426.152
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament65.254.29326.001.79720.537.75917.169.822
        II. Credite bugetare28.390.45232.960.89831.088.48228.453.378
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.947.0943.710.3983.978.3235.086.329
        II. Credite bugetare3.947.0943.710.3983.978.3235.086.329
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ    
        I. Credite de angajament2.696.457825.761583.352526.391
        II. Credite bugetare427.972628.592707.0511.461.601
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament12.174.76110.869.11411.290.5319.441.879
        II. Credite bugetare7.561.1168.230.5669.300.19410.252.485
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament12.081.91310.833.02211.254.4399.405.787
        II. Credite bugetare7.298.2688.194.4749.264.10210.216.393
     72  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE    
        I. Credite de angajament92.84836.09236.09236.092
        II. Credite bugetare262.84836.09236.09236.092
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE    
        I. Credite de angajament2.282.9292.146.0142.118.9002.118.900
        II. Credite bugetare2.282.9292.146.0142.118.9002.118.900
     80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI    
        I. Credite de angajament10.00010.00010.00010.000
        II. Credite bugetare10.00010.00010.00010.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE    
        I. Credite de angajament2.272.9292.136.0142.108.9002.108.900
        II. Credite bugetare2.272.9292.136.0142.108.9002.108.900
  510001    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE    
        I. Credite de angajament43.803.34044.433.94846.126.53542.529.294
        II. Credite bugetare41.607.54143.895.54945.672.03244.205.448
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament41.437.76842.264.50443.991.19840.434.195
        II. Credite bugetare39.276.36841.730.58343.528.32342.079.066
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament4.864.9224.931.7335.174.1955.427.706
        II. Credite bugetare4.864.9224.931.7335.174.1955.427.706
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament1.144.968947.0271.027.2171.022.982
        II. Credite bugetare1.061.2481.022.1461.027.2171.022.982
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament11.229.43811.405.44612.478.48413.481.674
        II. Credite bugetare11.229.43811.405.44612.478.48413.481.674
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ    
        I. Credite de angajament315.714107.000107.000107.000
        II. Credite bugetare315.714107.000107.000107.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament9.606.3218.626.2437.150.8963.932.519
        II. Credite bugetare9.493.3218.626.2437.150.8963.932.519
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament8.298.1038.739.3429.341.0479.430.743
        II. Credite bugetare8.298.1038.957.5339.343.3309.430.743
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE    
        I. Credite de angajament68.11120.68818.63216.062
        II. Credite bugetare77.03618.09518.63218.562
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament750770800800
        II. Credite bugetare750770800800
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament3.931.1945.766.8356.792.7664.026.797
        II. Credite bugetare2.146.0274.887.0446.234.1105.615.818
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament1.779.0061.690.7341.897.4182.987.912
        II. Credite bugetare1.779.0061.690.7341.897.4182.987.912
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ    
        I. Credite de angajament199.24128.6862.743 
        II. Credite bugetare10.80383.83996.24153.350
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament284.724224.011216.137175.899
        II. Credite bugetare250.325219.533224.509207.182
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament244.876187.919180.045139.807
        II. Credite bugetare210.477183.441188.417171.090
     72  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE    
        I. Credite de angajament39.84836.09236.09236.092
        II. Credite bugetare39.84836.09236.09236.092
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE    
        I. Credite de angajament2.080.8481.945.4331.919.2001.919.200
        II. Credite bugetare2.080.8481.945.4331.919.2001.919.200
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE    
        I. Credite de angajament2.080.8481.945.4331.919.2001.919.200
        II. Credite bugetare2.080.8481.945.4331.919.2001.919.200
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE    
        I. Credite de angajament16.694.61218.607.50520.218.31918.060.561
        II. Credite bugetare14.507.41317.848.63219.763.81619.736.715
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament16.452.57818.422.64420.041.35217.923.847
        II. Credite bugetare14.299.77817.668.24919.578.47719.568.718
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament4.683.0314.741.7994.974.7645.218.303
        II. Credite bugetare4.683.0314.741.7994.974.7645.218.303
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament934.901745.995831.455822.674
        II. Credite bugetare859.781821.114831.455822.674
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament201.87198.006100.07399.794
        II. Credite bugetare88.87198.006100.07399.794
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament6.821.0827.401.0047.746.1057.745.423
        II. Credite bugetare6.821.0827.398.7217.748.3887.745.423
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE    
        I. Credite de angajament68.05120.62818.57216.062
        II. Credite bugetare76.97618.03518.57218.562
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
        I. Credite de angajament750770800800
        II. Credite bugetare750770800800
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament3.537.6745.381.8356.362.7664.016.797
        II. Credite bugetare1.752.5074.502.0445.804.1105.605.818
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament5.9773.9214.0743.994
        II. Credite bugetare5.9773.9214.0743.994
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ    
        I. Credite de angajament199.24128.6862.743 
        II. Credite bugetare10.80383.83996.24153.350
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament242.034184.861176.967136.714
        II. Credite bugetare207.635180.383185.339167.997
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament242.034184.861176.967136.714
        II. Credite bugetare207.635180.383185.339167.997
   01    Autorități executive și legislative    
        II. Credite bugetare7.421.676   
    01   Administrația prezidențială    
        II. Credite bugetare53.441   
    02   Autorități legislative    
        II. Credite bugetare573.582   
    03   Autorități executive    
        II. Credite bugetare6.232.866   
    04   Alte organe ale autorităților publice    
        II. Credite bugetare561.787   
   03    Contribuția la bugetul UE    
        II. Credite bugetare6.769.737   
   04    Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană    
        II. Credite bugetare316.000   
  5301     CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE    
        I. Credite de angajament1.956.4311.814.8562.152.1651.833.249
        II. Credite bugetare1.956.4312.035.3302.152.1651.833.249
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament1.953.5891.811.7982.149.0871.830.156
        II. Credite bugetare1.953.5892.032.2722.149.0871.830.156
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament181.891189.934199.431209.403
        II. Credite bugetare181.891189.934199.431209.403
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament17.78218.94519.69919.861
        II. Credite bugetare17.78218.94519.69919.861
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament38.96143.63844.93344.943
        II. Credite bugetare38.96143.63844.93344.943
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament1.291.0611.141.3371.421.7091.512.387
        II. Credite bugetare1.291.0611.361.8111.421.7091.512.387
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE    
        I. Credite de angajament606060 
        II. Credite bugetare606060 
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020    
        I. Credite de angajament393.520385.000430.00010.000
        II. Credite bugetare393.520385.000430.00010.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament30.31432.88433.25533.562
        II. Credite bugetare30.31432.88433.25533.562
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament2.8423.0583.0783.093
        II. Credite bugetare2.8423.0583.0783.093
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament2.8423.0583.0783.093
        II. Credite bugetare2.8423.0583.0783.093
   01    Cercetare fundamentala (de baza)    
        II. Credite bugetare208.352   
   02    Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale    
        II. Credite bugetare1.748.079   
  5401     ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE    
        I. Credite de angajament2.415.1622.132.5492.314.6573.408.638
        II. Credite bugetare2.406.5622.132.5492.314.6573.408.638
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament2.375.3142.096.4572.278.5653.372.546
        II. Credite bugetare2.366.7142.096.4572.278.5653.372.546
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII    
        I. Credite de angajament128.925136.027136.743142.257
        II. Credite bugetare120.325136.027136.743142.257
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ    
        I. Credite de angajament315.714107.000107.000107.000
        II. Credite bugetare315.714107.000107.000107.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    
        I. Credite de angajament2.0002.5001.500 
        II. Credite bugetare2.0002.5001.500 
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament185.960197.001173.233172.933
        II. Credite bugetare185.960197.001173.233172.933
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament1.742.7151.653.9291.860.0892.950.356