ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 28 decembrie 2017pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017  Având în vedere caracterul deosebit de complex al activității Guvernului, ce rezultă din multitudinea și anvergura obiectivelor din Programul de guvernare, aprobat de Parlament, reținându-se necesitatea asigurării tuturor pârghiilor necesare membrilor Guvernului pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, în consens cu interesul național,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea în cele mai bune condiții a activității la nivelul centrului Guvernului, prin organizarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, constatându-se că neadoptarea măsurilor propuse are consecințe negative asupra activității la nivel guvernamental,ținând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (5) se abrogă. 2. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului este structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.  +  Articolul IILa articolul 1 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului;
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 115.----