NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2017de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 1.488 din 12 decembrie 2017
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.198 din 11 decembrie 2017
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1040 din 29 decembrie 2017    Notă
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.488/3.198/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040 din 29 decembrie 2017.
     +  Capitolul I Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora  +  1.  Cadru general1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, reprezentând:a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.1.2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1 se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia, la care se anexează următoarele documente:a) documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, în original sau în copie. În situația în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului, după caz, nu deține documentul care atestă plata, verificarea plății se efectuează potrivit pct. 2 subpct. 2.8 și 2.10-2.12;b) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.1.3. Modelul cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule este cel aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.1.4. În situația achitării sumelor de restituit de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, la care se anexează documentele prevăzute la pct. 1.2.1.5. Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018. 1.6. Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabil.  +  2.  Procedura de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule2.1. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică documentele prezentate de contribuabil și situația fiscală a acestuia, urmând să soluționeze cererea de restituire potrivit prezentei proceduri.2.2. După verificarea prealabilă potrivit pct. 2 subpct. 2.1 și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent stabilește suma aprobată la restituire și procedează la compensare cu eventuale obligații fiscale restante și/sau restituire, în conformitate cu dispozițiile art. 167 și art. 168 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.2.3. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situațiile prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.2.4. Cererea de restituire, însoțită de documentele prevăzute la pct. 1.2, se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. 2.5. Dacă organul fiscal central competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluționarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal central competent necesare în vederea soluționării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent.2.6. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante în soluționarea acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal central competent. 2.7. În situația sumelor solicitate la restituire de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing financiar, după verificarea plății efectuată după seria cărții de identitate a autovehiculului sau a codului de identificare fiscală a societății de leasing care a efectuat plata și respectiv, a restituirii/nerestituirii sumei achitate de societatea de leasing, organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului comunică informațiile conform pct. 3.3 în vederea includerii în „Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule emise în săptămâna …/Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.2.8. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:a) introducerea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, în baza de date centralizată, a informațiilor cuprinse în cererea de restituire și documentele anexate, după caz;b) verificarea în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;c) verificarea, în mod electronic, dacă documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire este înregistrat în baza de date centralizată în care sunt înregistrate plățile.2.9. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, în următoarele situații:a) în situația în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute la pct. 1 subpct. 1.2 lit. b) ori nu transmite informațiile și documentele solicitate de organul fiscal central competent, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;b) în situația în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită;c) în situația în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.8 lit. b), organul fiscal central competent constată că suma solicitată la restituire a fost deja compensată sau restituită, după caz; d) în situația în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.8 lit. c) sau 2.11, organul fiscal central competent sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, constată că documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire nu a fost identificat în baza de date în care sunt înregistrate plățile.2.10. În situația în care nu s-a putut identifica în baza de date documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puțin următoarele informații: denumire sau nume și prenume contribuabil/codul de identificare fiscală al contribuabilului, seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul și data documentului de plată anexat de contribuabil la cerere sau, după caz, suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei/timbrului a cărei restituire se solicită.2.11. În vederea verificării de către unitățile Trezoreriei Statului a existenței sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa/timbrul a cărei/cărui restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite unității Trezoreriei Statului lista prevăzută la subpct. 2.10, în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la subpct. 2.8.2.12. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit subpct. 2.11, se va proceda astfel:a) în situația în care plățile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plățile respective, pe care le transmit cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.10;b) în situația în care plățile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, această informație se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.10.2.13. După verificarea efectuată potrivit subpct. 2.8, respectiv 2.11, și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent întocmește Referatul privind soluționarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.2.14. Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel: a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;b) timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.2.15. În vederea soluționării cererii de restituire a sumelor, organul fiscal central competent întocmește, în 2 exemplare, după caz, unul dintre următoarele documente:a) Decizia de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.b) Decizia de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută la anexa nr. 4 la ordin.2.16. Organul fiscal central competent comunică contribuabilului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 2.15, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal.  +  3.  Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidența analitică pe plătitori sub aspectul existenței unor eventuale obligații de plată neachitate înregistrate de către contribuabil și aplică în mod corespunzător dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.3.2. După verificarea prevăzută la subpct. 3.1, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, constată și operează eventualele compensări cu obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor la data restituirii și întocmește în 3 exemplare următoarele documente:a) Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale;b) Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;c) Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.3.3. În prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor 1-6, precum și administrațiile județene ale finanțelor publice, în baza informațiilor comunicate de către organele fiscale centrale din subordine, pe baza evidenței cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, transmit în format electronic Administrației Fondului pentru Mediu Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna ….., respectiv Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, pentru săptămâna anterioară, însoțite de evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire prevăzută în anexa nr. 7 la ordin. 3.4. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d) și a dobânzilor aferente calculate până la data plății se fac din bugetul Fondului pentru mediu, din contul de venituri 20.I.16.09.00 „Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor. 3.5. Administrația Fondului pentru Mediu virează în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468) ale căror coduri IBAN sunt înscrise în situația centralizatoare prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, suma totală destinată efectuării restituirii/compensării de fiecare unitate a Trezoreriei Statului, înștiințând în acest sens și organele fiscale centrale prevăzute la subpct. 3.3, virarea efectuându-se după cum urmează, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs:a) în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Situației centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna...; b) până la data de 5 septembrie 2018 - pentru sumele înscrise în Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., transmisă Administrației Fondului pentru Mediu până la data de 31 august 2018;c) în termen de 2 zile lucrătoare - pentru sumele înscrise în Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., transmisă Administrației Fondului pentru Mediu după data de 1 septembrie 2018.Sumele cuprinse în situația centralizatoare prevăzută la subpct. 3.3, aferente deciziilor de soluționare a cererilor emise între 16 decembrie - 31 decembrie a anului în curs, se virează de Administrația Fondului pentru Mediu în termen de 5 zile lucrătoare ale anului următor.3.6. Situația centralizatoare prevăzută la subpct. 3.3 reprezintă documentul pe baza căruia Administrația Fondului pentru Mediu înregistrează în evidențele financiar-contabile, angajează cheltuielile din creditele bugetare și efectuează lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pe baza cărora se dispune plata în contul prevăzut la subpct. 3.5.3.7. În vederea efectuării operațiunilor de compensare/ restituire după primirea înștiințării prevăzute la subpct. 3.5 de la Administrația Fondului pentru Mediu prin care confirmă efectuarea viramentului sumelor solicitate, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unității Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 3.2 lit. a) și/sau b), după caz, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea restituirii, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la subpct. 3.8.3.8. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit subpct. 3.2, organul fiscal central competent întocmește Borderoul privind programarea plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.3.9. Compensarea și restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.3.10. Compensarea și restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d), precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale se fac din contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, în contul de venit bugetar și/sau în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“. Administrația Fondului pentru Mediu asigură sumele în contul prevăzut la subpct. 3.5, în vederea efectuării de către organele fiscale centrale competente a compensărilor și/sau restituirilor, după caz.3.11. Cheltuielile efectuate de către organele fiscale centrale competente cu comunicarea actelor administrative prevăzute de prezenta procedură se recuperează din bugetul din care au fost restituite sumele aprobate la restituire, aplicându-se în mod corespunzător prevederile subpct. 3.9 și subpct. 3.10.3.12. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.3.13. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menționate în cerere, contribuabilul are obligația de a înștiința organul fiscal central competent de îndată.3.14. În situația în care, ca urmare a indicării unui cont bancar eronat, se returnează, de către instituțiile de credit, sumele în contul din care acestea au fost plătite, unitatea Trezoreriei Statului transmite informațiile respective organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului.3.15. În termen de 5 zile de la primirea informațiilor prevăzute la subpct. 3.14, organul fiscal central notifică contribuabilul cu privire la faptul că a indicat un cont bancar eronat, iar contribuabilul are obligația indicării contului bancar corect până cel târziu la data de 1 decembrie 2018, în situația în care suma solicitată la restituire reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și, respectiv, nu mai târziu de data de 1 martie 2019, în situația în care suma solicitată la restituire reprezintă timbrul de mediu pentru autovehicule.3.16. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal central competent la data stabilită în borderoul prevăzut la subpct. 3.8, respectiv în nota privind restituirea/ rambursarea unor sume.3.17. Documentele întocmite în vederea soluționării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3.18. Sumele existente în contul precizat la subpct. 3.5, la data de 21 decembrie, vor fi virate Administrației Fondului pentru Mediu în termen de 2 zile, în contul de venituri din care au fost acordate, precizat la pct. 3.4., în limita soldului creditor al contului 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.3.19. Administrația Fondului pentru Mediu asigură în bugetul Fondului pentru mediu al anului următor, în același cont de venituri, sumele ce au fost virate conform subpct. 3.18 și virează aceste sume în anul următor, în maximum 5 zile lucrătoare, în contul precizat la subpct. 3.5.  +  4.  Procedura privind calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele aprobate la restituire reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule4.1. După efectuarea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit pct. 3 subpct. 3.1-3.19, organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin ordonanța de urgență pentru restituirea taxelor/timbrului.4.2. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0.02%/zi.4.3. Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sunt cele dispuse de instanța judecătorească.4.4. În situația prevăzută la pct. 3 subpct. 3.14, data restituirii este data virării în contul indicat de contribuabil în cererea de restituire, inclusiv în situația în care acest cont a fost eronat indicat și restituirea efectivă nu s-a produs, suma fiind returnată de către instituția de credit. 4.5. Pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent întocmește, în 2 exemplare, Procesul-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la dosarul său fiscal.4.6. În vederea restituirii dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19.  +  5.  Prevederi privind evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire5.1. Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin, se gestionează informatic de către compartimentele de specialitate din cadrul organelor fiscale centrale competente, prin intermediul bazei de date centralizate.5.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic organelor fiscale centrale competente situația cererilor de restituire depuse la aceasta, precum și sumele restituite, pentru care nu au fost transmise informații până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la subpct. 5.1, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii.5.3. Administrația Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru restituirea de către organele fiscale centrale competente a unor sume care nu sunt transmise, potrivit subpct. 5.2, în vederea actualizării bazei de date centralizate, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Capitolul II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită6.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și dobânzile aferente stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență nu au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire, precum și cele care devin executorii după data de 31 august 2018.6.2. Pentru restituirea sumelor stabilite prin hotărâri definitive ale instanței judecătorești competente, contribuabilul depune la organul competent o cerere la care anexează hotărârea judecătorească definitivă, în copie. 6.3. Cererile depuse de contribuabili potrivit subpct. 6.2 se soluționează de organul competent, indiferent dacă acesta renunță, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanța de judecată, întrucât renunțarea nu afectează obligația organului competent de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătorești.6.4. Pentru sumele de restituit stabilite de către instanța judecătorească, organul competent este organul fiscal central competent sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz, astfel cum este stabilit prin hotărârea judecătorească definitivă.6.5. În cazul hotărârilor judecătorești definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluționarea acestora atât organul fiscal central, cât și Administrația Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluționează de către organul competent la care se depune.6.6. Sumele stabilite de instanța judecătorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;b) timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.6.7. În situația în care instanța judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabilește astfel:a) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispozițiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanțele de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, după caz;b) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.6.8. Pentru soluționarea cererilor depuse, Administrația Fondului pentru Mediu poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule sau unităților Trezoreriei Statului informații privind datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei/timbrului de mediu, respectiv privind confirmarea plății acesteia.6.9. Restituirea sumelor stabilite de instanța judecătorească prin hotărâre definitivă se efectuează de organul competent aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 1 subpct. 1.3-1.4, pct. 2 subpct. 2.1.-2.4, subpct. 2.7, subpct. 2.8 lit. a) și b), subpct. 2.9. lit. c), subpct. 2.13, subpct. 2.15-2.16, pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1.-5.3 și pct. 9 subpct. 9.1-9.7.6.10. În vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic situația cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, precum și a oricăror altor sume stabilite de instanțele judecătorești și restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.  +  Capitolul III Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 și 6 din ordonanța de urgență 7.1. Sumele rămase de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.7.2. Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1- 4.6 și pct. 5 subpct. 5.1- 5.3 se aplică în mod corespunzător.7.3. Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la subpct. 7.1 și 7.2 se calculează și se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătorești definitive, după caz. Prevederile pct. 4 subpct. 4.1- 4.6 se aplică în mod corespunzător.7.4. În cazul cererilor depuse de contribuabili potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care nu au fost emise decizii de soluționare, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central competent, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6. și pct. 5 subpct. 5.1- 5.3 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, în situația în care autovehiculul nu a fost înmatriculat8.1. În situația în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.8.2. Contribuabilul îndreptățit să solicite restituirea taxei neutilizate în condițiile prevăzute la subpct. 8.1 va depune la organul fiscal central competent, în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoțită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care este înscrisă mențiunea „taxă neutilizată“ și care este semnat și ștampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule.8.3. În cazul în care documentul de plată nu este depus conform subpct. 8.2, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. 8.4. După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, verifică existența sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.8.5. După verificarea plății potrivit subpct. 8.4, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire și sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule a fost sau nu restituită.8.6. În situația în care taxa/timbrul achitat nu a fost restituit, organul fiscal central competent va proceda la restituirea sumelor neutilizate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 2 subpct. 2.2- 2.16, pct. 3 subpct. 3.1- 3.19, pct. 4 subpct. 4.1- 4.6, pct. 5 subpct. 5.1 și pct. 9 subpct. 9.1- 9.7.  +  Capitolul V Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății9.1. În situația în care contribuabilul a achitat taxa/timbrul, în mod eronat, în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, restituirea sumei respective se va efectua de către organul fiscal central competent în baza Dispoziției de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin, emisă de Administrația Fondului pentru Mediu.9.2. Pentru eliberarea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 9.1, contribuabilul depune o cerere în acest sens la Administrația Fondului pentru Mediu, la care anexează o copie a documentului care atestă plata taxei/timbrului.9.3. În baza cererii prevăzute la subpct. 9.2, Administrația Fondului pentru Mediu verifică existența plății eronate efectuate de către contribuabil pentru achitarea taxei/timbrului.9.4. După verificarea efectuată potrivit subpct. 9.3, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata a fost virată eronat în alt cont decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, aceasta întocmește, în trei exemplare, Dispoziția de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, dintre care două exemplare le comunică contribuabilului.9.5. În situația în care, după efectuarea verificării potrivit subpct. 9.3, Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata nu este înregistrată în conturile acestei instituții, emite, în două exemplare, Dispoziția de respingere a cererii privind confirmarea plății efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9 la ordin, din care un exemplar îl comunică contribuabilului.9.6. Odată cu emiterea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 9.4, Administrația Fondului pentru Mediu transferă suma plătită eronat de către contribuabil, în contul prevăzut la pct. 3 subpct. 3.5. 9.7. Pentru restituirea sumei plătite eronat în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, contribuabilul depune la organul fiscal central competent cererea prevăzută la pct. 1 subpct. 1.2, împreună cu un exemplar original al dispoziției de restituire eliberat de Administrația Fondului pentru Mediu. Prevederile pct. 2 subpct. 2.1-2.7, subpct. 2.8 lit. a) și b), subpct. 2.9 lit. a)-c) și subpct. 2.13-2.16, pct. 3 subpct. 3.1- 3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.----