ORDIN nr. 3.781 din 22 decembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 42.736 din 22.12.2017,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 6.2. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, la poziția 73 „Impozit pe veniturile din pensii“, textul prevăzut la rubrica „Temeiul legal“ se înlocuiește cu următorul text: „art. 101 și art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“.3. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, după poziția 73 „Impozit pe veniturile din pensii“ se introduc cinci noi poziții, pozițiile 74-78, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  74Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăart. 72 alin. (1) și (3), art. 73 alin. (2) și (4) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  75Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricoleart. 84 alin. (8) și (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  76Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareart. 125 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  77Impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016art. 125 alin. (8^1) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  78Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareart. 125 alin. (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  4. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;5. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintro asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.6. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 3 „Modul de depunere“ se modifică și va avea următorul cuprins:3. Modul de depunereDeclarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.În situația în care, în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat depusă la organul fiscal, pentru o perioadă de raportare, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligația declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeași perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate inițial. Data depunerii acestui formular se stabilește în conformitate cu prevederile legale.7. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72-78 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.8. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 subpunctul 3.1.3, primul paragraf al alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro au obligația declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care sa depășit această limită.9. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓, subpunctul 3.2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:3.2.4. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziția 11 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, se stabilește de notarii publici, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Se va avea în vedere și procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare.10. La anexa nr. 5 „Instrucțiuni de completare a formularului 710 «Declarație rectificativă», cod 14.13.01.00/r“, la capitolul I „Depunerea declarației“, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Declarația rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.11. Anexa nr. 6 „Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor“ se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2018.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 22 decembrie 2017.Nr. 3.781.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 587/2016)
  CARACTERISTICI
  de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor
  1. Denumire: „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs (formular 100)1.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.1.2. Se utilizează la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.1.3. Se completează și se depune de contribuabilii/plătitorii care au obligația declarării impozitelor și taxelor.1.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.1.5. Se arhivează la organul fiscal central competent.2. Denumire: „Declarație rectificativă“, cod 14.13.01.00/r (formular 710)2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.2.2. Se utilizează la corectarea impozitelor și taxelor declarate de către contribuabilii/plătitorii de impozite și taxe.2.3. Se completează și se depune de către contribuabilii/plătitorii de impozite și taxe.2.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.2.5. Se arhivează la organul fiscal central competent.
  -----