LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017prevenirii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) măsură de remediere - orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina sa;b) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în condițiile prevăzute la art. 4, prin care agentul constatator stabilește măsuri și un termen de remediere;c) termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în condițiile art. 4, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale; durata termenului de remediere se stabilește cu luarea în considerare a circumstanțelor săvârșirii faptei și a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.  +  Articolul 3(1) Toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:a) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;b) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;c) indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.(2) Autoritățile/Instituțiile publice cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență, au obligația să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale.(3) În realizarea activității de îndrumare prevăzută la alin. (2), autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control au obligația:a) să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;b) să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum și procedurile elaborate conform lit. a);c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicațiile și orientările oferite.(4) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4(1) În cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10 alin. (3), agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare.(2) Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.(3) Sancțiunea avertismentului se aplică conform alin. (1) și (2) și în situația în care sancționarea contravențiilor prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 alin. (3) stabilește expres excluderea de la aplicare a avertismentului.(4) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.(5) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii este prevăzut în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3).  +  Articolul 5Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții, din cele prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 alin. (3), constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se anexează, după caz, un plan de remediere.  +  Articolul 6(1) Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.(2) În cazul persoanelor care nu sunt obligate să țină registrul unic de control reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligația să verifice în evidențele autorității/instituției publice din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.(3) Agentul constatator are obligația să facă mențiuni în registrul unic de control cu privire la planul de remediere. Prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003 rămân aplicabile.(4) Nu se aplică prevederile art. 4 și 5, în cazul neprezentării registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. Prevederile art. 3 alin. (5), art. 7 lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 252/2003 rămân aplicabile.  +  Articolul 7Încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției. Dacă încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) vizează doar o parte din contravențiile constatate și sancționate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privința acestor contravenții.  +  Articolul 8(1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.(2) În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârșirea de contravenții și se aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment, cu respectarea legislației care stabilește și sancționează contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3).  +  Articolul 9(1) În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.(2) În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 5, contravenientul săvârșește din nou una sau mai multe dintre contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3), sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor menționate în hotărârea prevăzută la art. 10 alin. (3) se aplică dispozițiile prezentei legi.(2) În ceea ce privește sancțiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, acestea se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În aplicarea prezentei legi, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului alineat.  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 10 alin. (3), care intră în vigoare la 3 zile.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 decembrie 2017.Nr. 270.-----