LEGE nr. 159 din 20 octombrie 1999pentru completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 octombrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995, se completează după cum urmează:1. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Autorităţile pentru protecţia mediului încasează, de asemenea, sume provenite din tarife pentru lucrările şi serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară în limitele competentelor lor legale. (2) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor prestate, precum şi cuantumul tarifelor se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi se publică în Monitorul Oficial al României. (3) Sumele încasate din tarife se utilizează de autorităţile pentru protecţia mediului, pentru finanţarea unor cheltuieli materiale, expertize tehnice, dotări şi investiţii specifice. Acestea se evidenţiază într-un cont distinct şi se gestionează în regim extrabugetar. (4) Autorităţile pentru protecţia mediului pot utiliza o cota de până la 15% din aceste venituri extrabugetare pentru acordarea de stimulente personalului acestora. Metodologia de acordare a stimulentelor se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Disponibilităţile înregistrate şi neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii prevăzute la alineatele precedente."  +  Articolul 2Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, cu completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ACSINTE GASPAR--------