LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) cont de TVA - contul dedicat încasării și plății TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1) și (2).2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.(2) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot opta pentru plata defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA notifică organul fiscal competent în acest sens.(3) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1) și (2). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operațiuni:a) operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2)-(6) sau art. 331 din Codul fiscal;b) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 și art. 315^1 din Codul fiscal.(4) Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută.(5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) și (2) aplică mecanismul plății defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise conform art. 319 din Codul fiscal și avansurile încasate începând cu această dată.(6) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.(7) Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informații: denumirea/ numele și prenumele persoanei impozabile/instituției publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opțional. Registrul este public și se afișează pe site-ul ANAF. (8) Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (2) și (6) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, astfel:a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), începând cu 1 martie 2018;b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017, precum și persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (6). Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează astfel:a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) și nu a depus notificarea menționată la alin. (6). (10) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. (11) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. (12) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după ieșirea de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. (13) Persoanele prevăzute la alin. (10)-(12) nu mai aplică mecanismul plății defalcate a TVA începând cu data radierii din registru.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Persoanele impozabile, cu excepția instituțiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile și persoanele nestabilite în România din punctul de vedere al TVA și care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) și (2). (3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplică mecanismul plății defalcate a TVA au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii din contul de TVA, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).(4) Pentru determinarea TVA care se plătește în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plății parțiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include și TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, și 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parțial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.Prin excepție, în cazul în care contractul/clientul menționează că suma va fi alocată unei anumite părți din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită.(5) Prevederile alin. (1) și (3) nu se aplică:a) în situația în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;b) în situația în care plata se efectuează în natură;c) în situația în care plata se efectuează prin compensare;d) în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (5); e) în cazul finanțării acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor.4. La articolul 5, alineatele (2), (3) și (4) se abrogă.5. La articolul 5, alineatele (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condițiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituțiile de credit pentru clienții acestora care sunt înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condițiilor de utilizare și a costurilor aferente. Clienții au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituția de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunțarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul articol.(6) Instituțiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienților care nu își exprimă opțiunea în perioada de 90 de zile lucrătoare de la comunicare sau celor care au denunțat unilateral deschiderea contului, cu condiția ca aceștia să nu fi efectuat operațiuni de încasări și plăți prin contul respectiv.(7) Pentru clienții prevăzuți la alin. (6), instituțiile de credit închid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile lucrătoare de la comunicare.6. La articolul 6, alineatele (2) și (3) se abrogă.7. La articolul 7, alineatul (1) se abrogă.8. La articolul 8, litera h) se abrogă.9. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b), j) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;b) TVA achitată la bugetul de stat;...............................................j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) și (2) și nu mai au obligații de plată privind TVA;...............................................l) alte sume rezultate din operațiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al președintelui ANAF;10. La articolul 9 alineatul (1), litera m) se abrogă.11. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Instituțiile publice au obligația să efectueze plata TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz. Instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) au obligația de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidențiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate.12. Articolul 12 se abrogă.13. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. (2) alin. (1) și (2) au obligația să comunice contul de TVA beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1).14. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1). Opțional poate fi virată în contul de TVA și TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1);c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplică plata defalcată a TVA și încasate după această dată.(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), au obligația să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasare.(3) Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data la care aplică plata defalcată a TVA și achitate după această dată, care nu au fost încasate în contul de TVA.(4) În cazul în care creanțele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate altor persoane, de furnizorul/prestatorul care aplică plata defalcată a TVA, cesionarul are obligația să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situația în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferența în contul de TVA propriu. Nu intră sub incidența acestor prevederi operațiunile de la art. 3 alin. (5) lit. e).(5) În cazul sumelor puse într-un cont de garanții la dispoziția furnizorului/prestatorului care aplică plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiții, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi furnizorul/prestatorul are obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă. (6) Dispozițiile alin. (1)-(3) nu se aplică persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) care au înființate popriri asupra conturilor.16. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum și în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziții de bunuri și/sau servicii.17. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17După încetarea existenței persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat.18. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții ca, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:a) plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) și (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data plății eronate;b) plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) și (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate;c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligației prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data plății eronate;d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligației prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate;e) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) și la art. 13;f) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) și art. 22 alin. (5), dacă corecția se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare/depunere a sumelor;g) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) și art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecția în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare/depunere a sumelor;h) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) și (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligație, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare a sumelor;i) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) și (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligație;j) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregește suma debitată eronat în termen de 7 zile lucrătoare de la data debitării eronate, fără a depăși 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;k) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregește suma debitată eronat în termen de 30 zile lucrătoare de la data debitării eronate.19. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, următoarele contravenții se sancționează după cum urmează:a) contravențiile prevăzute la art. 18 lit. a) și b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plății eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de către furnizor a transferului sumei în contul de TVA în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b);20. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se abrogă.21. La articolul 19 alineatul (1), literele c)-j) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) contravenția prevăzută la art. 18 lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plății până la data plății din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate;d) contravenția prevăzută la art. 18 lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;e) contravenția prevăzută la art. 18 lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare/depunere a sumelor;f) contravenția prevăzută la art. 18 lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;g) contravenția prevăzută la art. 18 lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligația de virare a sumelor;h) contravenția prevăzută la art. 18 lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;i) contravenția prevăzută la art. 18 lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;j) contravenția prevăzută la art. 18 lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA debitată eronat.22. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20În cazul furnizorilor/prestatorilor care aplică plata defalcată a TVA și care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația să plătească suma reprezentând TVA aferentă achizițiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului.23. La articolul 22, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Prevederile art. 1-11 și ale art. 13-15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal și avansuri încasate începând cu 1 ianuarie 2018.(2) În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prevederile art. 1-11 și ale art. 13-15 se aplică opțional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent și aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal și avansurile încasate, începând cu această dată.24. La articolul 22, alineatele (3) și (4) se abrogă.25. La articolul 22, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.26. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, beneficiază de următoarele facilități: a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligația de a declara și plăti impozit pe profit, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit;b) anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.27. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;28. La articolul 24, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea penalităților de întârziere potrivit prezentului articol, dacă achită obligațiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.29. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu următorul cuprins:  +  Articolul 25Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De aceeași facilitate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2018, și persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plăților defalcate a TVA în anul 2017.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 decembrie 2017.Nr. 275.-----