ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 20 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 28 decembrie 2017  Prezenta reglementare are un caracter urgent și este impusă de evoluția procesului de conformare a României raportat la obligațiile asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, aferent serviciilor comunitare de utilități publice.Oportunitatea promovării acestei ordonanțe de urgență rezultă din necesitatea clarificării, compatibilizării și armonizării legislației, în scopul accelerării procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării și/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice de interes local, în sensul respectării obligațiilor asumate prin tratat.Necesitatea amendării în regim de urgență a legislației privind serviciile comunitare de utilități publice și în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul eliminării situațiilor juridice potrivit cărora nu pot fi gestionate și implementate măsurile necesare conformării, rezultă din faptul că neadoptarea acestui act normativ poate avea consecințe deosebit de grave pentru România în cazul în care Comisia Europeană, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar sesiza Curtea Europeană de Justiție pentru constatarea neîndeplinirii obligațiilor stabilite prin tratat.Urgența prezentului act normativ se justifică prin necesitatea respectării termenelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, unele din acestea fiind depășite la acest moment, iar altele fiind în risc de a fi depășite, cu consecințe grave pentru România. Astfel, în ceea ce privește alimentarea cu apă, pentru principala cerință a Directivei Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, termenul de conformare a fost 31 decembrie 2015. Termenul de tranziție final pentru implementarea Directivei Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale a fost stabilit la 31 decembrie 2018, toate termenele intermediare fiind depășite.Având în vedere dificultățile privind implementarea măsurilor prevăzute de directive datorită gradului actual redus de asigurare a serviciilor de alimentare cu apa potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate, uzura fizică și morală a infrastructurii existente și costurile deosebit de mari necesare pentru respectarea cerințelor europene, inclusiv în ceea ce privește îmbunătățirea capacității de monitorizare,având în vedere dificultățile ivite în implementarea unor proiecte finanțate din bugetul de stat și din fonduri comunitare și interesul național privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene sau din bugetul de stat, proiecte care prevăd execuția de lucrări legate de înființarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, înlocuirea, întreținerea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor comunitare de utilități publice, precum și faptul că una dintre obligațiile de conformare a României este realizarea unor investiții semnificative în dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, ce vizează calitatea apei destinate consumului uman distribuite prin sisteme centralizate,având în vedere existența unor inconsecvențe legislative în materia achizițiilor publice și pentru eliminarea riscului de a genera o procedură de infringement în acest domeniu, determinată de faptul că o serie de dispoziții prevăzute de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contravin legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale și concesiunilor de lucrări și servicii, în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice se constituie și dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice nu se pot diviza și nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Cu scopul de a facilita fuziunea operatorilor regionali ai serviciilor de utilități publice, asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot fuziona, în condițiile legii, în baza hotărârilor autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 6, inclusiv principiile autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice.3. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) și art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.4. La articolul 12, litera e) se abrogă.5. La articolul 30, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 32, alineatul (4) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare
  pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Bogdan-Petru Alexa
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 111.----