LEGE nr. 259 din 19 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 27 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 40, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins: (5) Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (6) și care sunt omologate conform legislației în vigoare pot depăși lungimile maxime prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 și 3, cu scopul de a permite atașarea unor asemenea dispozitive în spatele vehiculelor sau al ansamblurilor de vehicule. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitivele respective trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 și nicio depășire a lungimilor maxime nu poate conduce la o creștere a lungimii de încărcare a acestor vehicule sau ansambluri de vehicule.(6) Înainte de introducerea lor pe piață, dispozitivele aerodinamice prevăzute la alin. (5) care depășesc 500 mm în lungime trebuie omologate de tip conform legislației în vigoare.(7) Lungimile maxime admise prevăzute la pct. 1.1 din anexele nr. 2 și 3 pot fi depășite, fără a se considera depășire de lungime, de către vehiculele sau ansamblurile de vehicule care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (8), în cazul în care cabinele lor asigură performanțe aerodinamice sporite și eficiență energetică, precum și performanțe în materie de siguranță. Vehiculele sau ansamblurile de vehicule echipate cu astfel de cabine trebuie să fie conforme cu pct. 1.5 din anexa nr. 2 și nicio depășire a limitelor maxime de lungime nu poate conduce la o creștere a capacității de încărcare a acestor vehicule.(8) Înainte de a fi introduse pe piață, vehiculele prevăzute la alin. (7) sunt omologate în conformitate cu normele în vigoare.2. La articolul 60, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins: (5) Controlul vehiculelor privind respectarea maselor maxime admise, totală și pe axe, prevăzute în anexele nr. 2 și 3, se efectuează cu sisteme automate de cântărire amplasate pe rețeaua de drumuri sau cu echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor, de către personalul prevăzut la art. 61^2 lit. a), c) și e), potrivit competențelor legale.(6) Măsurile privind identificarea vehiculelor care depășesc masele maxime admise, totală și pe axe, în conformitate cu prevederile alin. (5), se stabilesc până la data de 27 mai 2021.(7) În lipsa sistemelor automate sau a echipamentelor prevăzute la alin. (5) și alin. (11), controlul vehiculelor privind respectarea masei totale maxime admise se efectuează conform documentelor puse la dispoziție de conducătorul auto. Masa pe axe nu se stabilește din documente.(8) Montarea de echipamente de cântărire la bord nu poate fi impusă pentru vehicule sau ansambluri de vehicule care sunt înmatriculate în alt stat membru al Uniunii Europene.(9) În cazul în care sistemele automate și echipamentele de cântărire prevăzute la alin. (5) sunt utilizate cu scopul perceperii tarifelor prevăzute la art. 41 alin. (21) sau cu scopul aplicării sancțiunilor contravenționale, atunci ele se supun controlului metrologic legal.(10) Personalul prevăzut la art. 61^2 lit. a) efectuează în fiecare an calendaristic controale privind masele maxime admise în circulație, proporțional cu numărul total de vehicule verificate anual pe teritoriul României.(11) În punctele de trecere a frontierei, personalul prevăzut la art. 61^2 lit. c) efectuează controlul privind respectarea maselor maxime admise, totală și pe axe, cu sisteme automate de cântărire și a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3, pentru vehiculele de transport marfă, indiferent de țara de înmatriculare, a căror masă totală maximă admisă autorizată este mai mare de 3,5 tone. Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 8 1 locuri, controlul privind depășirea maselor maxime admise, totală și pe axe, și a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 se efectuează prin sondaj.(12) Controlul prevăzut la alin. (11) se efectuează în condițiile stabilite prin normele prevăzute la art. 41 alin. (2).(13) Modalitatea privind identificarea vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulație care depășesc masele maxime admise, totală și/sau pe axe, se realizează cu ajutorul unor sisteme automate de cântărire amplasate pe infrastructura rutieră și/sau cu ajutorul unor echipamente de cântărire montate la bordul vehiculelor și se stabilește prin hotărâre a Guvernului.(14) Se exceptează de la prevederile alin. (13) sistemele automate de cântărire amplasate în punctele de trecere a frontierei.3. Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege.  +  Articolul IIPrevederile art. 40 alin. (5) din prezenta lege intră în vigoare la 2 ani după adoptarea propunerii legislative privind omologarea de tip a dispozitivelor aerodinamice, respectiv a autovehiculelor echipate cu astfel de cabine, prezentată de Comisia Europeană, și după adoptarea de către Comisie a actelor de punere în aplicare, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional, iar prevederile art. 40 alin. (7) din prezenta lege intră în vigoare după 3 ani de la data transpunerii sau de la data adoptării propunerii legislative prezentate de Comisia Europeană, după caz, în conformitate cu art. 1 pct. 6 din Directiva UE 2015/719.  +  Articolul III(1) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, instituție publică din subordinea Ministerului Transporturilor, face schimb de informații cu autoritățile omoloage din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la încălcările dispozițiilor privind masele maxime admise în circulație, constatate potrivit art. 60 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, și la sancțiunile aferente aplicate, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului. (2) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor trimite o dată la 2 ani Comisiei Europene informațiile necesare privind:a) numărul de controale efectuate în ultimii 2 ani calendaristici;b) numărul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule identificate ca fiind supraîncărcate.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise mai târziu de data de 30 septembrie a anului următor perioadei la care se referă acestea.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 115 din 6 mai 2015.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 decembrie 2017.Nr. 259.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997)
  MASE ȘI DIMENSIUNI
  maxime admise în circulație și caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere
  Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor și dimensiunilor maxime admise:R = drumuri reabilitate NR = drumuri nereabilitate M = drumuri modernizate P = drumuri pietruitePrin vehicul se înțelege orice autovehicul rutier având cel puțin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca sau remorca tractată de acesta.
  RNRMP
  0.1.2.3.4.
  1.DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
  1.1.Lungime^1
  Autovehicul, altul decât autobuz^212,0012,0012,0012,00
  Remorcă12,0012,0012,0012,00
  Vehicul articulat^316,5016,5016,5016,50
  Tren rutier^418,7518,7518,7518,75
  Autobuz cu două axe13,5013,5013,5013,50
  Autobuz cu mai mult de două axe15,0015,0015,0015,00
  Autobuz cu remorcă18,7518,7518,7518,75
  Autobuz articulat18,7518,7518,7518,75
  1.2.Lățime
  a)Toate vehiculele, cu excepția vehiculelor menționate la lit. b)2,552,552,552,55
  b)Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme transportate de vehicule2,602,602,602,60
  1.3.Înălțime (orice vehicul)4,004,004,004,00
  Notă
  ^1 Pentru vehiculele și ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depășită fără a fi limitată, cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din prezenta anexă.
  ^2 Plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operațiuni de transport intermodal.
  ^3 Idem 2.
  ^4 Idem 2.
  0.1.2.3.4.
  1.4.Suprastructurile demontabile și unitățile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 și 4.4.
  1.4.a.Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detașabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depășească lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1.
  1.5.Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m și o rază interioară de 5,3 m.
  1.5.a.Cerințe suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul în staționare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părți rigide ale acestuia trebuie să fie în același aliniament cu planul. Atunci când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafața descrisă la pct. 1.5, nicio parte a vehiculului nu trebuie să depășească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.
  1.6.Distanța maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii și partea din spate a semiremorcii12,0012,0012,0012,00
  1.7.Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în față al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanța din partea din spate a autovehiculului și partea din față a remorcii15,6515,6515,6515,65
  1.8.Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în față al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu16,4016,4016,4016,40
  2.MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)
  2.1.Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
  2.1.1.Remorcă cu două axe18,0017,0017,0016,00
  2.1.2.Remorcă cu 3 axe24,0022,0022,0020,00
  2.2.Ansamblu de vehicule
  2.2.1.Tren rutier cu 5 sau 6 axe
  a)Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 3 axe40,0040,0040,0038,00
  b)Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe40,0040,0040,0038,00
  2.2.2.Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe
  a)Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe40,0040,0040,0038,00
  b)Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe40,0040,0040,0038,00
  c)Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă, în cadrul operațiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile^5, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare42,0042,0040,0040,00
  d)Autovehicule cu 3 axe cuplat cu semiremorcă cu două sau 3 axe transportând, în cadrul operațiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare44,0042,0040,0040,00
  2.2.3.Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe și o remorcă cu două axe36,0036,0036,0034,00
  2.2.4.Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe și o semiremorcă cu două axe, dacă distanța (d) dintre axele semiremorcii este:
  2.2.4.1.mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m36,0036,0036,0034,00
  2.2.4.2.mai mare de 1,8 m36,00^636,0036,0034,00
  Notă
  ^5 Unitate de transport de mărfuri optimizată pentru dimensiunile vehiculelor rutiere și dotată cu dispozitive de manipulare pentru transferul între moduri, de obicei șosea/cale ferată.
  ^6 Plus o limită de două tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone și masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 de tone și axa motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.
  0.1.2.3.4.
  2.3.Autovehicule
  2.3.1.Autovehicul cu două axe
  a)Autovehicule cu două axe, cu excepția autobuzelor18,0017,0016,0016,00
  b)Autovehicule cu două axe care utilizează combustibili alternativi, cu excepția autobuzelor: la greutatea maximă autorizată de 18 tone se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi19,0018,0017,0016,00
  c)Autobuze cu două axe19,5018,5017,5016,50
  2.3.2.Autovehicul cu 3 axe25,00/26,00^7,822,00/24,00^9,1022,0022,00
  2.3.3.Autovehicul cu 4 axe, dintre care două axe de direcție30,00/32,00^1130,0030,0028,00
  2.4.Autobuz articulat cu 3 axe28,00^1228,0026,0026,00
  3.MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone)
  3.1.Axa simplă
  Axa simplă nemotoare10,0010,008,007,50
  3.2.Axa dublă (tandem) a remorcilor și semiremorcilor
  Suma maselor pe axele componente, dacă distanța (d) dintre ele este:
  3.2.1.mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri)11,0011,0011,0011,00
  3.2.2.mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 ≤ d < 1,3 metri)16,0016,0015,0014,00
  3.2.3.mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 ≤ d < 1,8 metri)18,0017,0016,0015,00
  3.2.4.mai mare sau egală cu 1,8 metri (1,8 metri≤ d)20,0020,0016,0015,00
  3.3.Axa triplă (tridem) a remorcilor și semiremorcilor Suma maselor pe axele componente, dacă distanța (d) dintre ele este:
  3.3.1.mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 metri)21,0021,0019,0016,50
  3.3.2.mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤ 1,4 metri)24,0022,0020,0018,00
  3.4.Axa simplă motoare
  3.4.1.Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 și 2.2.211,5010,009,008,00
  3.4.2.Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.3 și 2.411,5010,009,008,00
  3.5.Axa dublă (tandem) a autovehiculelor
  Suma maselor pe axele componente, dacă distanța (d) dintre ele este:
  3.5.1.mai mică de 1,0 metri (d < 1,0 metri)11,5010,0010,0010,00
  3.5.2.mai mare sau egală cu 1,0 metri, dar mai mică de 1,3 metri (1,0 ≤ d < 1,3 metri)16,0015,0014,00/ 15,00^1313,00
  3.5.3.mai mare sau egală cu 1,3 metri, dar mai mică de 1,8 metri (1,3 ≤ d < 1,8 metri)18,00/ 19,00^1417,00/18,00^1516,0015,00
  Notă
  ^7 Se aplică în cazul în care axa motoare este echipată cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roți jumelate și masa maximă a fiecărei axe nu depășește 9,5 tone.
  ^8 Plus o limită de 1 tonă pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi, în cazul în care axa motoare este echipată cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este echipată cu roți jumelate și masa maximă pe fiecare axă nu depășește 9,5 tone.
  ^9 Idem 6.
  ^10 Idem 7.
  ^11 Idem 6.
  ^12 Plus o limită de 1 tonă pentru vehicule care utilizează combustibili alternativi.
  ^13 Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizare la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  ^14 Idem 6.
  ^15 Idem 8.
  0.1.2.3.4.
  4.ALTE CONDIȚII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR
  4.1.Pentru toate vehiculele Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansamblu de vehicule va fi de cel puțin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internațional.
  4.2.Trenuri rutiere Distanța dintre axa din spate a unui autovehicul și axa din față a remorcii va fi de cel puțin 3,0 metri
  4.3.Masa maximă admisă în funcție de ampatament Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăși de cinci ori distanța, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.
  4.4.Semiremorci Distanța măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare și orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depășească 2,04 metri.
  Axa dublă (tandem) - combinația de două axe având între ele o distanță de cel mult 1,8 metri.Axa triplă (tridem) - combinația de 3 axe având între ele distanța de cel mult 1,4 metri inclusiv.Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roți jumelate numai dacă toate roțile axelor componente sunt jumelate.Combustibili alternativi înseamnă combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puțin parțial, drept substitut pentru sursele de petrol fosil în furnizarea de energie pentru transporturi și care au potențialul de a contribui la decarbonizarea acesteia și de a îmbunătăți performanța de mediu a sectorului transporturilor și care constau în:a) energia electrică consumată în toate tipurile de vehicule electrice;b) hidrogenul;c) gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat - GNC) și lichidă (gaz natural lichefiat - GNL);d) gazul petrolier lichefiat (GPL);e) energia mecanică provenită dintr-un sistem de stocare la bord/din surse aflate la bord, printre care și căldura reziduală.Vehicul care folosește combustibili alternativi înseamnă un autovehicul alimentat în totalitate sau parțial cu un combustibil alternativ și care a fost omologat în temeiul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare.Operațiune de transport intermodal înseamnă (i) operațiunea de transport combinat sau (ii) operațiunea de transport aferentă transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, care utilizează o cale navigabilă, cu condiția ca lungimea parcursului rutier inițial sau final să nu depășească 150 km pe teritoriul Uniunii. Distanța de 150 km poate fi depășită pentru a ajunge la cel mai apropiat terminal de transport adecvat pentru serviciul avut în vedere, în cazul:(i) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (a) sau (b) din anexa nr. I; sau(ii) vehiculelor care sunt în conformitate cu pct. 2.2.2 lit. (c) sau (d) din anexa nr. I, dacă astfel de distanțe sunt permise în statul membru în cauză.Operațiunea de transport combinat înseamnă transportul de mărfuri între state membre în cadrul cărora camionul, remorca, semiremorca, cu sau fără tractor, caroseria mobilă sau containerul de cel puțin 20 picioare utilizează calea rutieră pe porțiunea inițială sau finală a parcursului și, pentru restul traseului, calea ferată sau o cale navigabilă interioară sau maritimă, în cazul în care această secțiune depășește 100 km în linie dreaptă, și efectuează traseul rutier inițial sau final al transportului:– între punctul în care mărfurile sunt încărcate și gara feroviară de încărcare corespunzătoare cea mai apropiată pentru traseul inițial și între cea mai apropiată gară feroviară de descărcare corespunzătoare și punctul de descărcare a mărfurilor pentru traseul final; sau – pe o rază care nu depășește 150 km în linie dreaptă de la portul fluvial sau maritim de încărcare sau descărcare.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997)
  MASE ȘI DIMENSIUNI
  maxime admise și caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere,
  altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2
  Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele și dimensiunile maxime admise:R = drumuri reabilitate E = drumuri europene M = drumuri modernizate P = drumuri pietruitePrin vehicul se înțelege orice autovehicul rutier având cel puțin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca sau remorca tractată de acesta.
  REMP
  1.DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
  1.1.Lungime^1, 2
  Autovehicul, altul decât autobuz12,0012,0012,0012,00
  Vehicul articulat16,5016,5016,5016,50
  Tren rutier18,7518,7518,7518,75
  1.2.Lățime
  a)Toate vehiculele, cu excepția vehiculelor menționate la lit. b)2,552,552,552,55
  b)Suprastructuri de vehicule izoterme sau containere ori cutii mobile izoterme2,602,602,602,60
  1.3.Înălțime (orice vehicul)4,004,004,004,00
  2.MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (ÎN TONE)
  2.1.Autovehicul
  2.1.1.Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 230,0030,0030,0028,00
  2.1.2.Autovehicul cu mai mult de 4 axe40,0040,0040,0038,00
  2.2.Ansamblu de vehicule
  2.2.1.Tren rutier
  2.2.1.1.Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă28,0028,0026,0026,00
  2.2.1.2.Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă35,0035,0035,0033,00
  2.2.1.3.Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă40,0040,0040,0038,00
  2.2.1.4.Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe40,0040,0040,0038,00
  2.2.1.5.Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe40,0040,0040,0038,00
  2.2.1.6.Tren rutier cu mai mult de 6 axe40,0040,0040,0038,00
  2.2.2.Vehicul articulat
  2.2.2.1.Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă28,0028,0026,0026,00
  2.2.2.2.Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă35,0035,0035,0033,00
  2.2.2.3.Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă40,0040,0040,0038,00
  2.2.2.4.Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe40,0040,0040,0038,00
  2.2.2.5.Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe40,0040,0040,0038,00
  3.AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR, NEMOTOARE
  3.1.mai mică sau egală cu 1,3 metri (d ≤ 1,3 m)21,0021,0019,0016,50
  3.2.mai mare de 1,3 metri, dar mai mică sau egală cu 1,4 metri (1,3 < d ≤1,4 m)24,0022,0020,0018,00
  Axă dublă (tandem) - combinația de două axe având între ele o distanță de cel mult 1,8 metri.Axă triplă (tridem) - combinația de 3 axe având între ele distanța de cel mult 1,4 metri inclusiv.Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.Axa dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră cu roți jumelate numai dacă toate roțile axelor componente sunt jumelate. Notă
  ^ 1 Pentru vehiculele și ansamblurile de vehicule echipate cu dispozitive aerodinamice omologate, lungimea prevăzută la pct. 1.1 poate fi depășită, fără a fi limitată cu lungimea dispozitivelor, numai dacă se respectă prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ^2 Plus 0,15 metri pentru vehiculele care efectuează un transport de containere de 45 de picioare, în cadrul unei operațiuni de transport intermodal.
  ----